Skip to main content

Full text of "Novi Jesu Christi Testamenti Græco Latino Germanicæ novæ editionis, pars prima : in qua una cum pietate, et verbis æternævitæ, tres linguæ, vel solæ, vel inter se collatæ unâ operâ & propemodum simul legi, & addisci compediosè à junioribus possint ... studio Eilhardi Ludbini .."

See other formats


— «* 
s 3fihnir§, 
N THE CUSTODY OF THE 

B05TON PUBLIC LIBRARY. 
SHELF N° Novi Jefu Chrifti 

TESTAMENTI 

CR1CO LATINO 

GERMANICS NOVi 

E D I T I O N I S , 

PARS PRIMA. ' 

/ N SIS A VNA CV M P I ET A T E , E T V E R- 

bis ' xt ern&vit &<>tres Ungud^vHfoU^vtl inter fc colliPd vnkobcrk 

&vrot>cmodum fimul ' ttqi , & idlifci compendiosek 

iunioribmpojjtnt. - 

Cum pcsehtninari ad Qelfiflimura Pomeraruas Prill* 

cipcmP h ilippvm Epiitohi, 

in qua, 

CONSILIVM 

DE LATINA LINGVA COMPENDIOSE A PVE- 

ris acjdifccnda cxponiiur. 

Studio E1LHARDI LVEINL 
Mure. to. r. 14. 

Smite pueruloS vct.i c ad inc. 

/. >JJlt d e Kindletn Item hen %j4 mir, 

P R O S T A r, 

Apud loHANNEM Hm. LERFORDIVM. 

— ■ 

U\L DC. Xfll. 
*$3£&n . 
llluftrijfimo at Celjijfimo Principiac Domino 

P H I L I P P O 

DiiciStctincn/mm,Pomeranorum/Caffubiorum 

&C Vandalorum, 

Trincipi RugU> C omit tin Gutz-covv , Domino in Lovvenborg 
Cr BatovV) Domino meo clement iff 

Graciam ac Pacem in Chrifto Iefu. 

VOD t,tm pr idem efatu ad Celf tuam literh y 
Illujlrijpme Prince ps,domine clemcntijfme , de 
via &r&tione qukdnm> qua expedite ejr com* 
pendios^nec magno labor e , nee longo tempore, 
iumores Ad LAtinam Imguam addua pojfe vi- 
dcantur> qtiAlecunqnemeumfwe indicium , fine 
Cm fill urn promifi: lllud pr&limimri hac me a Ionic nous. Noni 
Tr/fa nenti cdtliom prefix a Epijlola cum Deo , exfoluere conabor. 
ObligAtumfefe qtduis bonus intelligit Ad praflAndA ilia, qu& re- 
cepttj cmuis pnuAto , etiAm vilijftmo: Quanth mAgls eoo me 
tali pi incipi ! Et quern ob pracUrsim virtutem ,& rArAm m tA- 
li For tun a Eruditionem , vniuerfa ReJpublicA liter aha ,quacunfy 
fe in toto Chrifliano or be exporrigit , admiratur pAnter ejr vent- 
re ur. Quid Autem Celfitudim tu& promiferim , ejr quidem, 
quxm non pArcite inpromifiU meisfuerim, cumnon ignorem, m- 
hiUliud rejlxre mini videtur, qnAm vt Aut promiJjA exfoluAm, 
ejr itAquidem exfoluAm y vt me a pollicitations , ejr Celftu£ ex- 
JpccUtiom fttisfkctAt •■> Autillius rei Apud Cels. Tuam periculum 
adcAm , qu* cniuis bono & cordAto viro longe eH pretiojifstma. 
Namcumapudquemuis Aliurn vamtAtis , Autfaltem temeritatis 
notammea culpa, incur r ere graue Admodum mihifercts quAnto 

* i grAuim ) erauiffl mihifaerit chis culpa fufpicionem apudCetf. tuam fibi- 
re ! Et cuius fubactipmo , & inter msdias hum. vait.xt is artesxc 
lit era* nato , auclo, & confhrmato in qtmttis re liter ma in die to 
iamdudum tan turn ego trnuo , Vt d imhoc me urn dc re propo- 
fta Confilium tot virorum doziorum iudiciis , ( q ,: s 
non dfini reel a ty* Candida fore , facile pr.euideo ) pu c hco 

expono. Et huiiM conafus mei, Te, 

literate s Princip is Pr; i \ ac Coryj t to 

Patronnm vnum Hr Co I am rnih i dc liffO,In eo wf- 

dum mini vide am , vt illi , in 7?; ac Pur 

trocinium reuer enter quxro > ejr>cum Deojp m tin 

meamprimo omnium approbem. Et ctd fleam, 1 
frobauero 7 deplerifquealiisfecnrior ero > minufq ! ie filiate Ubo- 
rabo, 

Et quos ipfos tamen 7 fiqui forte , qns.proynam legere , & rne- 
cum expendere dignxbuntur^amice cratos velim^e^vnaltacungKe 
ilia tandem fut urafnty 

Explorata prius quam fintydamnata r&lmqtiant* 

Nonignoro quid alils b'dc 1 'alia promit tent Hits decider it >cy quo- 

tidie accidat y non infimafancnclM viris j quant A us 

fit 1 II os Scholar urn B/clatores & cJJ fori® fee-, 

(jr in hi fee t tilth its foil diidirifbftul \nl f It et 

gat urn fib 1 arbitrantur. Vtpote qui v li in Scho- 

Iis a'.iter a Precept or ibus tnftituti fiat , veil fiiam Pr&cevtores dif 

ci judos vlt ro aliter info rmcnt> 

Etquiturpe putantparercminonlnis,£:qiuT 
ImbcrbcsdidicercScncspcicfc-ndaf'itcii, 

T.t j.rinati fm iudicii ?>. en fur a 0,. 

quid non refpon 

Non expend niri , ( 

% el vctufLtfint , & citiuis 

rarepenr, •. Horum er$o vt 

dendum* dendum , velmorfibm liccrandum , velftyUs confodiendum vi- 
tro fe obiicit , qui quis illornm in Re fab. hac Scholajfica flat at a 
ve it ant ilium moueat , vel edicla ac placitafacrofancla non ha- 
heat. ^Aifus t amen f hi Dei diiclu cjr aufpiao , ejr tuo, hums vi- 
car 'if, patrocinio, Celjlff. P -fm ejrfdmixM iiivan- 
df.reip. liter arm, ejr in ill: imk The$lQgi&, 
hocvltimo ey exukerato mundijxcnlo tat merifis ac malts li'oo - 
rantisjnque ilia iam morieniium^O' 'wnpft exflwfia- 
rum linvuarum amore acftudio, nt s n fvlam ncuam k$m noni Te- 
fitment i edit ion em adornare- ; idqtk me is labor ibttf ac fnmptibffl> 
(cumnullm Bibliopolarum , iampotiffimqm in muncUms nugis 
extrudendis occupatorumjhuic open impen fas cenferre voluent) 
qua vna cum Pietate , ejr Verbis dterna z it a , ires lin qua velfo- 
U^v el inter fe collate , vna opera, ejr pro s v;-/ odwrfi n dlegj., $* ad • 
difci compendia fe poffmt : Verum eUam meum hoc de add: fc en- 
da Latina Lingua ConfiliumhuimNoui teflameniiedUiombrti- 
fxitm dv&idrum iuduiis ex t one re.: Optimo ■> quod noun '; ii!e> 
quern nihil latet , cmmimeico?i:tnucprop:frto ■> Vti. ipm 
parifuccejfu ejr euentu ! Et a fun us r. xiddnbio illndexpljden - 
dum , a pane is forte etiam a null) rec ipierii lum. o-// quorum 
eqofiue candidum fiue nigrum caladum t * fufftndi 0" inhh, 
hen opt em , donee inucntum hoc meumfi.te aurum fuc plum- 
hum aut etiam latum (it , accurato experimtix examine exph- 
ratumfuam velint e grit at em probe t , frreapiatur ,vel van. li- 
tem pro 'dat^ey turn demum cum auclovefuo explodatur. Necq. 
quam mi hi in votismaqu , quamah um ejr lingua- 
rum Patronum a Deo excitan , qui h. 'ius rei'ph icnlu m facer e dt- 
gnetur. §fuod ipj um affecutm , huin> itLzjhe 
i<znaui<efatisdi?nam mercedem drprxminm confecutus mihivi- 
derer. Quamuis aut em hoc ipfumjttUdlect nque tandem efljion 
h c die prim um concept urn mihtautnat: m fit f , qnippe quodiam ab 
eclodectm , ejr amplms , annis a nmo t o sc // jfipartario : 

4 5 Tamcn Tamen ne nunc qui Jem dum HluJtimiJe & anxie v:x enttor , ih 
I >dpartuimaturum y 

Etquodprodirctdiasin luminis auras 
dignum vijum mihifuiffet tyiifi illudingruentiiim bzrb.tr hi , ph- 
ilter arum ac linguarum cladi ( cm reftflenddt unu m hoc prsjidium 
ejr remedtum relittum effe vidctur ) mature oPponendum effe 
putaffim : Nifi etiam eius certttudinem dome-iico quo randan 
txemplo fro bare tncepifjem : Nijidenique vidiffcm alios vires pr a- 
Jlanttjfimos crnjimilia polliceri : Cum quibus eo conjtJcritius 
communem hanc periculi ale am fubire audebo. Et quorum qnam- 
uisfalubria ejrprtclarafuper hac in re initcnta mimmermprjbem y 
rnintme tgnorem , qutppeqtti cumvno inter illosprxctvuo > ueteri 
meoamico , viro prjtflantiffime , Francofurtt adOMsenum pro fi- 
xe tarn ante biennium de hac re contulerim , illique turn etiam 
temporis mcum de horttm cdittone confilium aferuerim : Nihil 
tamen illorum,qua abillo iniienta, & hatten&s nonpublic at a , hie 
diuulgo , fed auctorifuo fua fart a & tecta rclwquo : Et fola ilia 
qu£ miht fuper htfee iam ante meditatafmt publiciiuris hie fa- 
cto. 6)u£jicHm alt or urn inuentis quondam contendantur , in- 
utile forte non ertt. Namjiue cum tilts conucniaiu , prodo it 
confenfus ,fue diffentiant , proderit collatio. Et qua qudiafint 
ejr viri do (Tit tudicabunt , ejr ratio tudex oflendet , £?- expertcntia 
quod imprimis optemjndeXfdeclarabit. 

De addifcenda Latina lingua Con ft Hum mtum expo fit uro mi- 
hi duo demonfhanda incumbunt -.- Primum est vulqatim il- 
lam, & hattenws in ScholLs ufitatam addifcenda Latin* lingux 
rationem mult is labortbus-, t adits y ej^ dTfjicu It j.tibus effe impi 
tarn s K^flterum est ^alt am pi amor em , cxpeditiorcm ,&ci.> 
dtofiorem , qu&adLatwam linguam ducat , inam non fultim (ler- 
Tttpoffc \ fedctiam fimul inquirendum, cxponendum* cir oflcndcn- 
dn7n,qv swam ilia fit fucleffe forte po fit. ilia autem via in tnuen- 
taa me jit , virt docJt tudicabunt , &ipfacxpcric»tu qucdvpto y 

cxj>lo- txpbrabit. Certe inter illos , qui it! am quafiuernnt , me non pe- 
Jlremum fuijfeji adfirmem, neutiquarn mentiar. Teftabuntur 
hoc conatu* meifuper Plautum Latins lingua Princrpem , quern 
iam ante viginti amtos in linguam vernaculam Germanic am , vt 
<verbum verbo 7 Germanicum Latino Jubiecium^ vt in Tejlamentt 
hoc editione , refyonderet , transferre aggreffiu fum : Et liber 
Grammatics , in quern omnes dicliones totiw Latins lingua, 
conge (I £ , & infuas claffes relate , ejr adfua precept a (jr regulas 
accommodate: Et Satyr a me a inmate docios olim recitata , ejr 
edit a : Et libellus 7 quern Grec a lingua Clauem infer ipji- y Et trium 
Satyricorum Paraphrafes-,quibus Poet arum verba infer ui , ^uod 
etiam ipfum in Paraphrafi Koui tejlamenti , conatm fum , Cum 
quibufdam all is ^ qua adhue domi me* inter adu erf aria dclite- 
fcunt. £>uibus certe compendia quadam mult is ejr magnis diffi- 
cult at ibus fuperandis fi noninueniycertequajiui. Quippe long* 
iam tempore , ejr ab annis pluribu* ilia cogitatio animum mcum 
fubiit , (jr folltcttum habuit cfrexercuit , quid tandem catiffajit, 
quod cum alia quauis lingua y etiamilU y qua non fo turn nihil cum 
Germanic anafir a commune habent^vt Hifpanica , (jr It die a \ ve- 
rumilla etiam m quarum pronunciation maximam Germani 
difficult at em experimur^vtfunt Polomca ejr Gallica , aplerifque 
Germanis biennu , certe triennii Jpatio , etiam extra Hifpaniam y 
Jtaliam 7 Galium y Poloniam , in ipsa Germama in Scholis, vel k 
priuati6pr*ceptoribu<s vtcunque addifcipoffmt : Sola tres ilia lin- 
gua Latina*, Graca , ejrHebraica, quibwfacrafcriptura,ejrhuma- 
niores Ixterafacultates , art a , (jrfaentia-, velfcripta exflant, vet 
interpretibiM docentur ejr difcuntur , tarn longo vita temporis 
fbatio-,(jr tarn arumnabiH docentium pariter ejr dtfeentium la- 
bore addifcantur > vt non defint alii.qut tarn arumnofa injiitutio- 
ni<s tadio ejr impatient ia fracli litter arum jludia odiffe incipiant 
(jr defer ant : alii qui perfeuerant vix ante annum at at is deci- 
wum ociauum aut etiam vigefimmn eo adducantur y vtfwgultem 

drti- ey- ti tub ante lingua panada Latino, v:rki , vlx J i . : £ c 

qui poffint. J^ui interim Gr&cam out tic br&\ "■ 
I; vitet at tiger int. Et qua res ej w <ik 
non abfimilis uift mibifnt • quod ce tihi ha- 

buerim ,{drde quon r qi:ef:mis, o> incr, illr-s vn.j'um \ ve- 

rity) quod tres il'a LingiLznihilpr a a'-uslingjiispcadu '£&pr#r 
fiumhabeant^qno minus aque at que all a r u ft , c-mfefiulineejr 
exeratio addifci poffint. jQiippe quas dim infantes & piien 
Jb mani Roman Am ?Graci Gracam , HebraiHebraam^quibus iin- 
qjt£ lite, i crnaculafiicruty ^vna cam matris aut nutricis hole a ma- 
trihip* nutrkibu'^gerulis > Padag ^is^demeficiszfiicjrconfie- 
tudine addi dicer unt , pro; fits *vt nofiri infant cscjr liber i mat cr- 
namvernaculam Germanicam linguam addi faint. Qu&seitam 
tres lingua all] \quibus ilU vcrnc.ciiU non f iter unt confnetudine 
cfrvfuolim addifcere potneruntiiennf eerie , ut tc.ntiim tem- 
po 'is tills adfgnctur quantum ftt is fuperque e(l , triennijfpatio. 
Ntm Romani Gracam Lin warn ^^1 then is di dicer unt , ejr Graci 
"Latin am Roma j drhivtrique Graci&Rotnani Hebraam lingua, 
i r olefin a apud Iudaos , <vt vicifim ludai in Gracia or Italia 
"Linrn.'am Gracam autLatinam ^fi&confuetudwcdidicerunt. 
^uf'dipfum quia nque irtecum accurat'ws exprndcrit, ille nonpo- 
ttritfme non concedere , modum ac rationcm aliquant inueniri 
po/Je,qua ha tres lingua , vt quondam vfu & eon fuel udi/ie breuio - 
ritcmporisjpacio d fipotuerunt >eiiam all*, lingua add faint ur y 
cliamnum addifci poffnt. 

lam de vulval a ilia in Sthotzs pueros infituendi ratione y 
quamuis & iffe ego ill am in Schohs iunior olim difc Ptd/isfubic- 
tim y cjrat/.tcprouef/ior radagogus & Praceptcr , / 
iriftit umdisprx fee tits illam obierim , ( non fane fine maximo cjr 
vitatxdio , cytcmponsdifpendio) Ftdicamqucdfniio , two 
veto quod res e{l , in promifcuohabens quidquid il'j contra Icn- 
furiautdicturijint , VulcturilUmiln talis ejje , eyfcinScbolis 

wtro- introduBa.prorfus ac fiquis conduBa opera acftudiojuffus fuif 
Jet modumaut rationem aliquam excogitare 7 qua Pr seep torts 
par iter (f di/cipuli non nijl imnienfis laboribus >ingentibus ts- 
dijs y infinitis srumnis , &* non niji longijjimo demum temper it 
inter vallo (f fpatio ad Latins, lingua eognitionem r illi adduce* 
rent 7 hi adductrentur. 

Qua? quoties repeto., vel iniqua mentc revolvo 
Concutior totics, pcnitisque horrefco medullis. 
Vrincipib prscepta Grammatics, toties in Scholis propemodurPi 
augentur^ toties mutantur-, quoties novus Ludo moderator prs- 
ficitur , (f qui nifinovi quidquam adferat,aut fait em Vetera im* 
mutet fkomet judicio fbimet ipfi indoBior forte videatur. Cer- 
te quoties adolefcens ex una Scbola in aliam migrat 3 toties Gram- 
maticavetus dedifcenda,(f nova edijcenda ell. jQuibus non fol- 
ium teners ills junior um mentes inbibentur ac turbantur , ve- 
rum etiam aurea ilia stas atteriturpariter , £f excarnificatur, 
Et quis tandem bujusmodi prsceptorum finis (f modus esl ?Cum 
plures jam pafiim in Scholis reperiantur libelli Grammatici^ 
qukm ipfs propemodum Sch$ls , quippe in una Schola fspiits 
mutati. 

J^uid autem tandem aliudinflitutidhsc in Scholis Gramma* 
tica, quam fludiorum rem onhquam puer His ^imb juvenilis static 
depopulatriXjquam liberalis mentis autindolis carnificinay quam 
denifo optimorum ingeniorum e Scholis profligatrix f Et cui ba- 
ft enus insflimabili (f irreparabili totius humans vits y tam bre- 
vis 7 tamfugacis , damno ac clade impenditur totum illudpueri- 
tt£, adolejcentis-,imb verb in multis etiam juvenilis statis ad an- 
num vigefimum £f amplius vitsjpacium* JmceniJJimum illud 
totius humans vits ver ! £t cujus indelibatos fores 7 (f tenerri- 
mas rofas decerpunt morojijjims ills , €f ingenuis ac generofis 
mentibus ingratijjims acformidabiles prsceptiunculs Gramma- 
tics ) Et quarum mox nullus amplius ujUs ; qus paullb poft 

if non r non aynpliusu fur panda. } fidrelinquendk (foblivioni tradend?*, 
Et quibus tamen difendus^imo edijcendiSi&m-ox dedifcendis t$& 
anni impenfi & impuratifue-runt } quibns vet tres hajce- lingua* 
potuiffent addifcere , (f ad art turn & f acid in turn Principia (f ' 
Fundamental adduci. J£u% dumfkpius mecum expendi (f con- 
(ideravi^onfemtlfaleoryin illam cGgitationem addutius fum^ut 
a malo qu&dam (f invido genie , hum ani generis hofte,in Scbo- 
Lis per male ommatos quofdam, Monachos b£c initio introduttai 
ejfe pro) fits mihi perfuafum habeami Hue ace edit alia qujtdam ' 
calami tas priori mn multo inferior. Precept ores difcipuliutpa* 
rentes jitoj am are ' debent,qaippe 'qui (f ipf parent es-> mn corpo- 
rum quidem ,fed animorum. Hojce autempleruncfe oderunt (f 
metuunt \imb.fpius formidant (f trepidant ut tyramtos (f car- 
nifcesfuos t virgis acplagis fcrmid^bilcs* Tot um hoc malum prom- 
pt mo dum deb ctur precept is Grammatkis inculcwdis. J^gf*- 
cundum vulgatam banc pueros in Sc holts infituendi ratknem^* 
pucrk omnino inculcandajunt., nee mjipUgi* (f verbenbits in— 
culcari poffunt 7 quippc : quorum cum puerilis atas nondumjit cOj- 
pax } ilia naturalitcr-refugit .& aver fat ur* Jam qualms, (f quan- 
ta hjtc calamitas prxceptorumpariter (f dijcipulorum J Scholar 
ptcrifapueri tanquam fijgrorum (Symna fa oderunt, (f vixun— 
quamjponte acceiuntMbi puenlts ill a inflitutio tanquam *nim$- 
rum medicina dijcipulis invitis & coa£iis adhibetur apr&cepte* 
rib us quos fugiunt & odio habenti JEgrotus a medico , quern «?»- . 
ditjvix unquam janitati reftituitur. Tantum fcilicet petesl fdu- 
le alterius crgafe benevolentia : Hxc autem in Scholis tarns 
in docentibtis , tfttam indijeenttbm interdum tota exf it/at > ob in- 
Jlitutionem illarn vulgattm ■> qua Gmmmatica inculcattir , qu& 
mn potcfi non ipfos prjtccptores aufleros, diffici/es, & morofot 
reddere,dumjubetur illud agere > quo puerdi £tati vis infertile 
quodfy est natura contrarium (f inimicurn. Jubcntur enimpue- 
n ilia caper e quorum tlla *t«s nondum est, capax > St jubcntur 
'focdifcen, * Tau«- Tanquam ungues i3igitosque fuos, 
quorum ufus tardijfime ff parcifjime vix longtfimotetHporfe 
Jpacie inpauculU exempli* Mis oftenditur. Et quibus prscepti* 
pr seep tores uf% adeo difcipuhs*, ufife adeo femetipfos obligant & 
devinciuntyperinde atfaji ncfis fitjfos aliquid Latinefcire (f/o- 
qttipojft , nififimul addaturjuxta qus Grammatics prscepta } aut 
Syntaxeos regulas Mud rette fecundum artem'ita dicatu>\ Un- 
tie non raro accidit % ut ne ipfi quidemprsc ept ores prompt e loqui 
pojjint. Nunquampromte (f expedite loquetur 7 cfuifi hifce Gram- 
mattes, regulti devinxit & impedivit. Rifimus aliquando Colo- 
mis puerumfaltAtoremtqui ex cvtinub faltandi exercitio habit urh 
quendamJibi contrtxerat, (f inter duminde in plateis ferib ambu« 
lansyimprudens incipiebat [altar r. lit enim Me quotidie adfalta- 
tionum numeros (f leges ineedens , hoefbi centmxerst ; Ita Mi 
dum non nifi Grammatics regulti(flegibus alligantur^ne^ aliud 
propemodumtrABantyquamprscepta-y magistfe exercentur in ar- 
tis prsceptis>quam in preceptor um ufu (f exemplis % vix unquam 
expedite loqiu ipfi d'tfcent % aut alios docebunt. Pojfem hoc memora* 
hi lib us exempUs o(lcndcre % nifiiia odiofiora effent^ (f indigniora 7 
quam ut hoc loco recite adducipojftrit* lit de dijcipulis tantunus 
die 'am ') Vtdiprsclars indolisgencrofum adolejcentemjdmfepter> 
iecim aut etiam > plures annos nacum , cujus profedui inftudijs 
explorando cum quibus dam alijs ego ipfi adhibit us fui, Hicfiib 
prsceptore Prscepra Grammatics ad unguem (f exacle didice- 
rat,una cum exemplis qusprsceptis erant addita , CeterumMx 
mnaliterrecitarepoterdt^quam Mud fuumx<u$} Pfittaci s aut 
human* s votes Pics aut Corvi recitAnt. Nefa enimprsceptorum 
nefo exemplorum ufum noverat , fed omnia pr seep tor is jujfu 
tnemoris mandaverat 7 Perinde at% ft ad Latinam linguam ad' 
difcendam fatis foret, Grammatics prsccpta recitare ,qusnon-> 
intelligasy aut quorum ufum ignores. Fix enim tria aut quatuor 
Latina verba titubando aut hsfitAndo fngultim poterat cem- 

b * binare% (mar?, ^uis unquam dubitaverit r aureo iUo tempore.qwffe- 
i cm juvenilis £ tat is infeltcibtu (f inuttlibus illis pracepti* attri* 
verat, tres aut quatuor lingua* add if cere ilium pot utffe^ legit imi* 
ud id adhibit Is medusj (£ re&a adhibit a inftitutione tHifcepra- 
ceptis docendis preceptor es y (f difccndts difcipuli in Sc bolus mi~ 
ferrime fe defatigani (f macerant labor ibm tadijs ac £rumnia 
t?io?:te gravioribus. Et quibus Dtonyfium Sicilia tyrannum cum 
regno exutus efJet y Corynthi, ubi ludum literarium aperuerat } di- 
i>initus p unit urn fuiffe >. hifloriarum monumenta prodidcrunt. 
& unde non immerito Satyricus exclamat ? 

Occidit miferos crambe repetita magiltros. 

Nam quaecunq; fedcns modo dixerat,haec eadcm flans. 

Prof cret, atque cadem cantabit verfibus ijsderrL,. 

Undeprofeclo non mirum cftprxccptores evadere difficiles 7 au~ 
fleros > morofesytf prxflantifsima qua% ingenia e ScholU exigere* 
qua quo gencrofiora (f liberaliorafunt y hocfervilU illius inflitu- 
inn is in Sc holt's funt impatientiora. Atfy adeo tantapracepto* 
rum in Scholis molcftis, , tanti labor es funtftf : deles a c. diligent es 
effe velintjtit vtx Hercules in Augi£ /labulo expur%ando-,fifabu- 
U vera effet yplures exantlarit. Et qui labor es a pier if fa tamen 
tamp arum aftimantur , quippe quibus pro tamimmc?tfis strum- 
itis , tarn cxiguaflipes c on/lit uta fit. Et quorum laboresfijuftk 
mcrccde compenfandi cffent^ duplo , triplo, imb quadruple major 
mcrces illts conflitucnda effet. Quod ipf km cttam indspotifftmum 
provcnit,quod tarn laburiosa } (f (liceat dicer e quod res cfl) tarn 
prapoflcra inprxccptis Grammattcis mculcandts inflttution<Lj>i 
tarn fang* tempore praceptorcs docendo , (f difcipuli dijccndo* 
tarn parum proficiant . 

Qitarrrjis an tern praccptis Hit's Grammatici* toties mutatis 
mulls, rcmort & trnpedime?: .// obucuntur : Ta- 

men uv vtl ). c tandem :ur cxaci ifuma , quibus 

ne 'tiatnpltus alijmd j i 

Edttt»> EdsBoImperatoris nevehantillunt in tills mutaretur > EtilU' 
pracepta communiter in omnibus Scholis proponerentur 5 Ta» 
men ne fie quidem puertli inftttutionijatis confultum ejje arbi~ 
trarer. ideo quodprdcepta Ma, qualt&cuncfe etiam HU tandem^ 
fint.puerili &tatiminime conveniant. Mud enim in omni infti- 
tutionc Ante omni a curandum efl , ut injlitutio illorum y qui 
mjlitucndi funt, captui Accommodetur , Et quo non obfervAto 
emnts iIIa in Scholis cAUmitAs haclenus ortA (f enata ejje vi~ 
ietur ? 

Cujus verbytf qulim monjirofa AbfurditAiis ettypuerilista* 
U illaproptnere, qtiibus ill a pcrcipicndis nondwn efl CApAX : (f 
apueris pojluUre , utrerum verbis ac nominibus artium voca- 
buU Accommodent) puerify prop one re EntiA rat ion is , (f voca- 
tula fecund } a intentionis , ut vocantur 7 qui nondum res , (f re- 
rum voca&uIa, EntiA prim* intentionis cognoverint : Ztillos 
jubere rattonem redder r, curreBe La tine loquAntur , antequAm 
ulU modo re tie loqui pojjint, Eri^ 2l& on , AntequAm n> cti no- 
nnt I Prorjus ac fiquts a ruflico rationempoflulety Cur M Agnes 
ferrum trahAtjpnujquAm cognofcAt, quod tr Ah At :. Aut k CMa- 
thefeos ignAro , cur in triangulo tres Anguli aquales fjnt duobus 
refit*) priujquAmfctaty quod itafit. Ne% enim fas esl haElcnus 
pueris Hits ullum La tin* lingua vocAbulum, nomen aut verbum 
fcire-, nifi prius , vclfimulfciant , cujus quodg,fitfigurx,CA(us> 
modi,tempQris } perfon*)(fc. UllAm phrAJin>ullAm jententt&dijce* 
re^nifi prius "jelfimul rationem pefsint reddtre y per quam Synra- 
xeos regu/am hoc (fnon aUq modo loqui tta litest, J£ua omnia eo 
comparAtafuntj ut prius puer difcat Artis,quhm rcrum vocaI'm- 
Ia. NumcrAntur invulgatis Apudnos GrAmmatica compcnclljs 
centum & ocluagintA artisvocabula , (f plus eo : In Syntaxi 
feptuagintA & amp litis regula 7 cum tot cxceptionibus , (f qua 
filer a $ adco obfeura funty ut v/x agrandwribus atnte } judicio,(f 

hiinajam provecttoribus intclligi pofint. Hac Aut cm omnia 

b s quid- quid altud tandem funt , quant totidempuerilts Jttatis impech 
mcnta (f remors, , imb totidem calamttates (f cruces puerili 
ttatt jix£)tot:dc>rt trie*, qui bus pueri non altter implicantur 1 
quam tenerrimi puili gailinacti muliebr'utm projectarum ce* 
marum tricis intrtcantur / P r or jus ac ft fieri neq s pofitt nefodc- 
beat> ut Latina lingua addsfcatur^ntji cum drumnabili laborers* 
£f tan ta juvenilis £tatisjatlura 9 Hu jus modi autem art is vq* 
CAbu/a, fiquts quenquam noflrum in ve macula Germanica lin- 
gua, quam nuliis prAccptisJolo u(u didictmus, pojlu/et, (f rat to - 
nempojeat^ cur in nojlra lingua boc 7 (f non alio modo loquamur* 
tile injanire meritb judicaretur , ut qui communi loquendi ufu 
& conjuetudmt^ > 

Quenj penes arbitrium eu\<5c jus & norma loquendi, 

(£qiu sertifjima omms jermonts ar b it ra^nagtflraCf judex omni 

execptiene major,non acquiejcatyjed rationem pojlulet , cur it as 

loquamur-, quod fare nihil epics ell. Jguod/i bde demum legt^ 

Laitnt Scrmonu periti ac gnari djlimandi effent , ut art is bxc 

"jocabula novertnt^ (fjermonijuo accommodare potucrint ^ ne^3 

Varro quidtm Latmorum dofliffimus , nc$ Plautus Latins, tin- 

gujt Pr triceps , Latine locuti ccnjendi fucrtnt y quihsc art it v&- 

cabula, qui bus pucri cxcruciantnr,forte ignornverunt, & p/ 'j 

dubie dpftifjime ignorAvcrunt. Si quis infante:-/! docere 

ambulaye jllumifeftatuat non folum in lubricate gl.icicm,jtd in- 

fupcr ctiam calopodia fcrrzta cxpolittffiwo fcrro pcdibus ejus 

fubddtiiwo verb ettamgrallos ejus ped/ bus accommcdet t (f prius 

rupiat ilium docere arttficiosetneederc, quhm cttam natttKilitcr* 

Cf ullo modo po (fit weedcre : tile jane furiojifftmtis omnium mor- 

taltum cenjerctur. Talent profefii furoremjam dudum injani- 

fi mthi videntur illi , qui fume tot jam faults ujitatam infii^ 
tuendifutroi nt Scholts rattonem per rcgulas ac pr.tcipta primi 

mum mtr^duxcrunt. Ft quibu* longi tnjan tores adhuc illi 
fk yunt.qui prxecptu Grammatms in ft objcura ) tnjupcr t vcrfibtu 

incluja, mctufa 7 pueris propofuerunt, Ferjtbus % inquam, adeo oGfcarfs* 
utetiam nobis atate provcclioribus adinteiligcndusiilos Oedipo* 
dc qu»dam opus effe videatur. 

Quo pertinent etiarn alia ilia tot a mult is excogitata com- 
pendia, (f til a indies accumulata. Et qua bono quidemjludio (f 
conatu excogttantur, Jed infelicijfmo event u. Sic ut compendia 
Mia ipfo ufu de prt bend ant ur, nib d aliud e(fe y quam difpendia (f 
wtpedi^nenta juvenilis £ tat is. Vidi qui conatus fuerit omncs 
<e$s regidas y qua in vulgatis noftris librisfptuaginta , & 
plurcs in vcniuntur,tnfeptem aut pauciores redtgere. Qui dum 
prolixttatcm evitarc voluit , in objeuritatem wcidit. 

• tattdem poll jzrumnabiles labor es , (f infnita ts:dia, e& 

lem nonpucri aut adolefcentes , fedjuvenes addudt funt, 
ut quwuncf, r-iodd Latinos voces , iuxta-tUas Grammatics* toties 
duiix (f mutata rcguiis (f praceptaquocunquemodo po(Jint 
componere , j am % fine cortice , quod dicitur natare, (f ad ipfo s 
aut lores legvndus adducli, ip/ijam Latine loqui incipiunt>Jintj> 
uUopraceptorum Grammaticorum admtniculo: ibi verb ip forum 
praccptorum Grammaticorum, qua arumnabili labor e pueri ($* 
aiolejccntes didicerunt , mox rurfus oblivifcuntur, qu/ppe quo- 
rum null us amplius , & fupra dictum y ujus esl. Jam vera 
qukm inaftimabile damnum esl, duodecim, aut ctiam quindecim 
annos illts impendere^Cf pretiofiffimum vita tern pus attercrem 
t'lis edifcendis, qua moxjunt dcdijcenda , certe-obLvifcenda, & 
teneram illam ingcnij indolem illis inbibere y ill is offender e t & af 
fligerc,tm6frangerc £f enervare , quorum at as ilia nondum ca* 
paXjCf qua mox inuttlia funt , (f eo loco habenda, quo ilia babe- 
must quanunquam didicimus ? Quid f quod bac pracepta mox 

iiliafutura in St bolts a pueris non aliter edifcuntur^ non ali~ 

cxiguntur, atg s f Dei cjjent oracuUjfine qmbus ne% hie ncq. 
tbifalvi effe pofjimus, Quo tnfuper acccdunt praccptorcs,qui fua 
adillas Grammatics, regulas diclatatfpracepta edifet pofluUntr 

lit IfU Tt in quibut edifcendis fiputri vcltantiUum hare ant vel imfim* 
garth continub virga. (f verbcra adbibentur. Inde ximirumjit, 
ut ipjis prlceptoribus , quxl Diogenes dicebatj S£oA>? fiat x°*y> 
(f 2^?? &ou lylsf-ti&vu : ut ipfs dijcipulis ex ingenuo ludofat 
nequamjervis deb it a carnificin*-*. Etjervilia tile kpucris vt^ 
Scholis contractus ex bac inflituttone met us mult Is to to vitd tem- 
pore adbaret. N§vi vtrum quendam , quifancle mibi affirm*- 
verity fefitb duris adebpraceptoribus in Scholis Grammatnam 
(j Latinam linguam didiciffe , ut fapius in fomnijs fub praecpto- 
re pi ago fo jam vir adhuc vivere (f trepidare fibt videatur. 
£)uanto autem fatius foret pud§re (f liber alitate puerosin inge- 
nuo Judo injlituere y (? liber alia ingenia ad liber aliu artiufiudi* 
non ferviliter , jed liberaliter adducere ! J%ua enim fie addif- 
cuntur, ilia natura grata funt ? (ffirmius barenty cum contra^ 
quic quid violent um esl natura inimicufity (f rarb dtuturnum. 
£)uo et'tam illud non minus malum accedit , quod junior es 
quando vix paucula Latina nomina (f verba laborieffiime di~ 
diccruntyflatim Hits proponuntur exercitia , qui bus Germanic* 
in Latinum transfer ant* Hoc esl yjubentur illud gignere, quod 
nondum unquam conccperunt. Longe fatius , tmb rcElius ja£lu- 
ri,fiqu& Latina effent in vernaculamGermanicam linguam con* 
verterent, aut Latina Germanice exprimcrent , (f interpret*' 
rcntur. In quam enim Linguam quisquam-aliam linguam.* 
transfer re cupit, iff qua lingua interpret c quts quam aliutrL* 
quampiam linguam vult addifcere , ilia inter pres Lingua tlii no- 
tifjima fit oportet.Jam autem qua abfurditas cttpoflulare A pue- 
ro utmatcrnam Gcrmanicam linguam transfer at tn Latinam^ 
if nam nondum didicit y fed ad hue difcit , quod xqueprofecJb ab- 
(urdum videtttr , atj s (i jubtrctur virgoparcre ? It Line adco 
ud malum quod Barbarifmi tf Germamfmi Latinift it 

purtiatunpaffim contammenty quando nimirum puerifuo Mar- 
te collegia c.\ Djfjpodio^exVocabulurum Sjlvis 7 (f Diclionarijs 

voca- JtJU (f verba jux^a Gfamm'atic&pyjteepH & regular inter 

■nncBere , tfjuxta Grammatics pr^ccep/a Latinam linguam 

induftriafibijubeturformare.^us turn non ex ubcrrimisLa- 

tinorum, imb Romanorum auihorumfontibus trahantur , Jed ex 

jejunu , aridts (f exjitccis Latini ferments, & vix inter cluing 

Latins rivults, td^propcmodum non prsceptorum dtittu , fed 

tpferum dijcipukrum infelici conatu i multum qusri mn debet «, 

urn Perfio loquar : 

Unde hacc fartagoloquendi vencrit in lingua*. 

tit illaftyli in pier ij^ inaquaUtasjn quo pajflmoecurruntBar* 
barifmi % GermanijmhS$loecifmt > & nova eum exoletis^antiqu/L^ 
'cum modb natis y temere (f fine ulio judicio conjunguntur 3 €f in 

j mbilsquMle, fed tale quid, aut eerte non abfimtle, quale Satp- 

\ us tnf route artis Poetic £ depingit. 
£hiodfiquis ex me quarat , cum ufitatam iUam (*> prifcams 

Tituendi rationem improbem^quam tandem aliam prol cm } aut 
novam proferam^ : Non abfurdc forte illud hie reffonderim-** 
quod tile dice bat : 

Qjus fugiam tenco, quos fequar non video, 
quippe longe mtbi hoc locoprompt'ius eft falfa (f minus rec7aL» 
vftenderc & refurare, quam alia mtliora (f recliora adfererzjr* 
fjhtidtamcnjuper hac re (cntiam, (f olim meditatus fim^boc lo- 
co exponere, (f virorum honor umc en juris fubij cere animo me* 
ism con flit u turn babeo. Etqus qualiacunfcfuntjfiipfa experien- 
tia Lydius bujusmodt rerum lapis > illis adbiberetur* (f ilia, qua. 
difturus pim } exploraret, melius cumillis agiputarem. Quod ft 
compcndtofifimam rationem nonduminveni* fonfidotamentf 
fcto hsc , qualiacun^ funt , talia ej/e t qui , fiquis experiri digne- 
tur^iflis difficult at is illius 7 qua badenus ScboU laborantiprimd, 
quod dkitur, glades frangipoftt* €t quis dubitet talibus invert* 
tis indies plus addi poffL* . Certe ippt ejus exercitatio, (f ufiis 
indtesplur* monfirabit , ut tandem remotis omnibus obflaculis-, 

< qua pri ceteris pr&ceptortprobent % pri. ceteris etiam honoratiorem^ 
locum fortiantur. Qua autcm loca cuiquam aftignatafunt-, five- 
pr:mapr ami} Jive infim&p&n*. loco>non diutius afiignari debenty 
)/? qui \ tm vel improbitats (f negligent ia mcrtterit , vel 
pro jit. iu & dtligentia dcfenAerit. Stc cnimfuturum esl^ut ne^ 
prtmi i?:fuot ! lo honor is gr -a da confidant , (f,utfit , de diligent:! 
remit tint ; Nee irfi;,u quafi ex ignavorum loco per diltgc?i- 
ti.im rurfus emergere nonpojlmt , different : Cum (f prtmi ft 
negligmtiores evadant ab infer iortbus diligentioribus e gradu 
juoaUiori deijei, (f e loco dct/'udipofiint , utfic primifiant inf- 
ra i : Cf rurfus infimi (f ultimi adhibit a diligent i a (f induftri* 
ex ultintis pofitnt fieri medij , imdfupremt. Ft prxflaret buji> 
mod: laudabtUs cfihsliuio^ exerc-ttiasnftituiytf loca nova al'qs & 
dlljspro cuius % vel dtltgentia vel neglige tik afignariy noftngulis 
.cflrtbttSiposl tnfittuta cxarnina, ut in no fir is Sc holts fieri con- 
fuevtt, fed (ingults fept imams , tmb verb die bus , & fie unum ah 
altero iaudabdi ilia amulitiom Ct ambit tone ad dtligentta/n ex- 
fttmular: (f ace end:. 

Jam ut de prtmi s htcrarum prtnctpys, ipfts litcrarum cb*~~ 
racier: bus , quomodo illi apucro quinc^ vel f ex annos nato com** 
pcndiose* long* nee la bore nee tempore addtfei pofiint, paucuU 
qutdampr&L Lab', Kto/i admodum (? tadtofa e&illa rattOy 

qu.e mfc holts tntrcducla hat'lcmts u/urpatur, cum e lib tilts Al- 
t' < l:tcras cognofcere, tllas in fyllabas, conjtmgere , & 
tnuncurcy (f (ic tandem legere difcunt. Nam ad litt rarum fur- 
n u cognofiendas, & altos abali/s difecrncniasy quod ffetlat^. 
U>;g? lompendtvfius (ffactlius difficult as ilia fuperatur, f: cert a. 

rnenta pant , qua externa fvrma fingulas litt rat rcprtjt 
tent,(j'<i f uan$mtna trahant. J^uoadmmicul* 

puett vd :ntcr ludenium uno at% altero, certe paucu admo- 
dum d$e It us lit ens difcent cognoficre-y* Liters autcm i 
qutbut inflrumentis & tmagtnibus fint appltcandx (f expr:m< 

dx } ij dji % ejus ratio mnsncommoda jam dudum excogu/tra ess. Hani 
Mutem rationcwy quia plerag.ridiculd i (fpuerilt *tatiacc$m* 
modata contmetj propter pripofiere Sapicntum caviHationes 7 
hie non expono. Et qu* licet vtdeantur ridicu(a t pucrilia & ntt- 
gacia: Talia tamen funt^ dc quiliu vere iliud Poet* u fir pan 
pojt. 

Hae migae in fcria ducunt^. 

Et mcrcdtbtli temporis & labor is compendia pueros velif> 

ter ludendum ea deduxerint y quo *rumnabili tarn doeentiurtLj 

* ceptorum labor c,quam dificntium puercrum tsdio vix long* 

tewporc } vi,\ ctidtnjine. virgis & verier ibus adducuntur \ Nam 

vifibiles hujusmodi in oculos incurrentes imagines* formis lite- 

rarum accommodate (f litter arum nominibus in(ignits y longc 

cittus (f p cm tins mentiac memorupuerorum imprimuntur y 

longe ctiamfirmius & ar£lius impreffa h&rent. Pofiulant enim 

te/ierc junior urn mentes'y imo ipja natura & hum ana ratio hoc 

extgityUt qu£ mente comprehendt debentjn memorU thefaurum 

cert is qmbusdam externis not is (f figuris tanquam adminiculis 

per oculorum obtutum y & fenjum vi/us inanimimentem y (f 

memoriam valtdore imaginatione imprtmantur ideo quodut 

Phyficts no turn esl^ nihil in mejitejit-, quod ante injenju non-* 

fuerit. ££uo autem illud 7 quod infcnfufuit.magis tsl notabile, 

aut etiam magis ridculum, hoc imagwationcm validtus ftnt y 

fit am ft form y am ipfi memori*pcmtiui impr$mit % Cf hoc ctiams % 

ccrtius ac diutms m memoru thejauro hxret-, ut i/lis notum es7 r 

qui memoriam arttfictalcm, quspcr imagines (f loca ab/olvitur y . 

profit cut u r . /. xempli gratia fit era /. non verfalis, fed currens r 

ut k Typogr aphis vocatur^ eltgnovei arceffittajatis exacle re- 

pr*jtri:atttr uifi rumen to ilfo^ quo linum (5 p annum & alia me- 

Jtr. Inflrumenturn autem iliud cum r ucrnaculo nofiro idio~ 

mate vecetur ClU vf'llf , (f pucris fatis notum fit , unico intuitu 

ad for ma?/ 1 liter*. /. cognojetndam (f appcllationjtm liter* /. ex* 

c 3 primer*- frimendam nufo neg$tio deduxerit. Idem fieri pot e si in r*ti» 
quis Uteris omnibus % quibus non minus not ab ties imagines, qui- 
bus idem fat, accommcdari pcffunt. Jam ubiper bujusmodi 

.rgines animalium^nftrumentorum, autrcrum notiffimarutn 
& hterarum figuris (5 appellatiombus stccommodatarum lite- 
rs omnes probi didicerunt : Liters, ille ingrandiore aliqu$ 
abaco aut tabula fuis naturalibus char ail cribus cxprejfk depin* 
gi> (f tarn grandes proponi debent % ut etiam cxjuflo interval/0 
ab omnibus manifejle confpici pojfint, (f quibus liter is imagines 
ills. tmwalium aut tnflrumentorum, qui bus litter arum fguras 
(f nomina exprimi paulo ante dtcebamus,jam ante pueris not*, 
apponi, (fproxime accommodari debet, hoc adminiculopuer nulla 
negotio liter as cognofcere,(f fuo quamfr nomine exprimere d'tdi- 
cerit. Jgucd cum probe fadlum tft jam porro naturs or do 
exigit, utposl apprcbenfionem illam Hterarum fimplicium , Mas 
inter fe componere , (f ex varijs lit era rum cenjunElionibus , 
quislibct cnatas fyllabas exprimere difcant. Hie jam ingrandio- 
ri alia quad am tabu la liters ills , una cum imaginibus tilts, dt* 
quibus dictum, fupr a pojitts advocates pariter (f confbnantes 
tia in t rib us line is inter fe difponantur, ut confonantes a b usfy 
ad m in juperiori^rcliqus. confonantes ab n us% adz, in inferior i, 
qui 1 utem vccales inter medio loco inter confonantes in~* 

; Itnea collocentur. Ex quibus lacrts ita dtjpoftis, (f pue~ 
rii jam not is, quascunquc fyllabas exprimere, & omnemfylla- 
» nietattm pucrts ojlendere prsceptorcs poterunt % five 

h i vocal: co?iftetfl!aba^fivc duabus vocali nempi & com- 

ante,five tribm ut una vocali, Cf duabus > five qua tuor, five 

con/onantibus • /// fie tranftus fiat j nes 

Km varictates, (f nulla prorjus fyllaba ex varik 

' t'tcm confonantium, in prima (f tcrtia hncis, cumvoca- 

>iedia limit refultans tntatta aut non expre(fa,prster m 

ia!;.r 7 five uccalts ;/; jyllaba primum, five jemndum, five ter* 

tium tium t fve quart urn locum occupet. Et quas liter at in untnur 
fyllakam coliigendas praceptor bacillo quodam indice^per omnem 
fyllabarum varietatem tranf ens in prima fecunda y £f tcrt /ali- 
ne is, fngulis liter is impofto,o/iendety (f in Mis Uteris infyllabas 
alligendis aliquot diebus pueros exercebit. £j)uod cxcrcitiuma 
pueros literarum nomina plenius docebit , to ties repetitis liter is y 
una cum imaginibus illis y conjunct is y quibiu literarum form £ £f 
appellationes exprimuntur. Et exercitium hoc tarn diu du- 

y donee liter as Mas vocales (f confonantes probe noverint , 
fimuljj inteiligere incipianty quam liters, inter je' conjuntta in 
fyllabam quandam njoccm articulatam uno Jpiritu>(f fonofm- 
plice efferendam exprimant. id autem, quo minus fat pa ucu- 
brum hebdomadum fpatio y ucl per preceptor um negltgentiam ac 
focordiam,flabit: lelfaltempcr nimis craffam pucri tnftituendi 
vecordiam, (fjluporem. In quo exercitio dumpraceptor occu- 
patur, illud imprimis ope ram dabtty ut omnes diligent er atten- 
dant y (ffngulijufpcnfs. tabuU admoveantury qui literasfngu* 
las impofto bacillo ofendanty aut a praceptore monftratas enun* 
eient (f exprimant. Aut i//o y quo fupra dittum esl, modopw- 
niantur. Sic nimirumfuturum esl> ut una op era , (f ilia qui- 

■i non difficilt omncs infituant. Cum alioqiii quandofngulos 
inftiis quern que libellis Alphabetic is in(lituere cogut:tury decu- 
pl$ plus labor is in uno inflttuendo iujumere necrfe babcant, qua 
in hie qua dixi } rations velin centum (f pluribus fmul injli- 
tuendis. J^uo ctiam Mud accedit , quod , quando tta multi £- 
quale sfimul una if eadem opera inflituuntur r Simula tione altj 
aliorum accendantur, turpftmuynfbi rati, ab tqualibus pra- 
ter iri,tf a tergo relinc-ni. 

llbi jam hajce IttcraSy per ilia imaginum adminicula probe 
didiccrunt, (f iyinbas junciis Uteris ^eo quo dtxi modo } exprime- 
rc inceperunty jam remctts illis fgmentorum adminiculis una 
(£ altera adhttc vice, modo quo fupra expeftum t fly per oirncs 

(yllaba- fyH.ib.irum varictates fiat tranfituf, utfic Titers it a fiolaspofi* 
cognofcerCi Cf per fie, fine tatiimagme % quart:quc dijcant infc % 
[f a t cxprimcre. 

lit a at on omnia, qtu ad leEiionem pertinent > eoplenius (f 
ubcrius a ddifiuntur, jam ulterius dua aut plures grandiorei 
tahiiU adbibcndsifiucrinty in qua omnes omnino (yllab&> duarum 

r, qu at iter, quinque , aut plurium Jiterarumexprcfis ex*- 

Jlent,non qutdemyUt in priori taiu/ajiteris ab invicem fie j unfits, 

(y in tribusfiolummodo lineis it a d:fpofitis 7 (fnon ntfiprjccpforu' 

duel u (f monftratu bacilh aliquo impojito infijliabam aliquant 

colligantur, Jed Uteris inter fe conjunct is exprejja confiiciantur. 

In hi fie autern tabu I is omnis omnino fiyllaba rum varictas, nulla 

pnrfius excepta, fitter is inter fie conjunclis exprefia oculis fubij- 

ci.xtur, V.t ad tllas, omncs acfingulipueri.ut nemo prater eat ur f 

illo y quo praceptortbus videbitury ordinc , admovcantur, & 

fiumtiz virgula fingulas liter as infiyllabafn conjungendas , in*- 

poftta notcnt, (f articulata voce in fyllabis finguHs exprim.int, 

quibus rcliqui diligenter attendant, llnde nirmrum futurum 

eft, ut oc nits par tter & aurtbuSy omnem omnino liter arum vet 

filar urn j vet cum a/us juncl arum tf fiyllaba rum diverfitatctn 

& virietattm . quibus wnumtra ilia ditiiones , nomitia & 

verba in Latitia lingua abfilvuntur, exiguo tempore plcntffiwc 

pt rcipiant , nt g qu.dquayn relinquantur , auod illos in legends 

nus ultcnus remorari aut inhibere pofitt. 

Hjlc legend* fundamenta , cum ita probe ja£ta (i/nt, Jam ut- 
ter ins ad excrcitium pingendt vcl firtbendi t ran fit us fieri pote- 
rit fldelium in tllo gencre preceptor um (f artific urn fidei 

tommitciidii , qui initio pauc is character um dulltl us fun. 

c nentM omnium rum ofiendenty & owns lit eras fiat tit 

iff ornat? ptngerc decebivu. 

Jam randt m , /// ad I, a tit; am Lingua m quantum fieri p$tc t 
Irczitcmpiyisfiacto, tf compendtose addificndam cum Dei, 

acceda- mccedamus,ad Mam duplex ratio iniri, (fviajlernipojffe videtuv. 
Quarum altera certijjima (f expeditipma esl , qusTjola Latino, 
lingua, abfolveretur , & de qua poftea paucifjimis admonebo : 
Altera esl paulb labor iojior (f impcditior, propter vernaculars 
Germanicam lingua, cum qua Latina lingua^ non aliter at£ ma- 
trona Romana cum fua interprete Germanic a aut fernper , ant 
aliquandiujuncla incedtt } quadruplo tamen^ut ope divinafretus 
plane mibiperfuafum babco, expeditior t quam ilia, qua bad emu 
praceptorcs (f drjcipuli in Scholis fe macerant* 

Quod autem paullo ante de lecTione admonui y teneram illam 
£tatcm> ut literarum character e s promptius cognofcant ? cert is 
qxibusdam inflrumentis aut imaginibm in oculos incur rent ibus 
juvandam ejfe > idem etiam Lie repeto in addifcenda Latina lin- 
gua t prjcfertim cttmpueri iuftituendifunt. Adduce ndifunt puert 
in talem locutn^in quo omnes res, qua oculis viderhmanibus con* 
ttngi,Jingi autpingipojfunt^ quotquot in tot a rerum univerfita* 
te Latinis vocabulis exprimendt occur runt , dijpofita ofkndan- 
tur. Ab bifce enim rebus fub Jenfum oculorum cadentibus , tan* 
quarn nottonhus , Lattni fermonis addifcendi faciemus initium* 
Animalia quadrupedia^reptiliajpifces, tf aves^qua in bujusmo- 
di locu baberi (f vivere commode nonpoffuntfingi debcnt.Alia 
etiam , qui ob mehm & magmtudinem domibas includi nequc- 

: . in minor t forma fingantur , vclpeniciSo pingantur , Ilia ra- 
men magmtudine^ut emmus etiam apueris recle cofpicipojjint* 
At fa utmam in tanta lib r or um multitudine (f * copia^quibus jam 
mundus laboratjn tanta librariorum undiffc quafturn aucupan- 
tium avarittafaltem talis liber, cujus toties Bibliopolis >(f arti- 
fie tb us in Belgio auclor cxfliti,aliquando excufus prodijffetjn quo 
omnes res y qu£cunq 2 fingi (f pingi y (f oculi* videri pojfunt^depi- 
ttx ex ft ar en /, fie ut fimuladdita efjintfngulis rebus , tf Jingulis 
rcrumparttbtis ac membris,fuum proprium vocabulum, fua pro- 
pria appellatio m Latina (£ Germanic a lingua txpnJpL*, 

■ d £>ua Jgujc res incrcdibile memors.tu elf , quantum ad Laiinant^ 
Bnguam (f p/cnius (f cuius addifccndam moment i allatftTS ef- 
fit. mautem rcrum vtcabula, qutntumvti ad aliquot 

cb>. >>icrofe cxtoidant, txmt* iocquo dixi medio & ad. 

rnini:ulo y paucarum hebdomadum fpacioa fueris addifcipoffunt m 
iprt de Uteris dtx: , externa ilia re rum vijibtliumin* 
Ipcciij per fen] urn vrfs imaginationem, (f eeratas memoris. ju- 
nior urn tabxhs fortius fer it , (f imagmem & appillationem cu- 
jusfyreilongc penitius (f altius imprmit % qudmfi per aures y 
tanquaper incert tores nuncios admemoria tbefaurU refcratur* 
Nam qua vijibilia funt, per vifum 7 non auttm audit um intrarc** 
di 'sent, lit contra , quafenfu audit us percipiuntur , ut fun t font 
& omnia vocum genera, aurium judtcio fitbjtfia funt % & vidcri 
acpinginon magis pojfunt,qu.:m Echo ilia, cttjus piElorem J u fo- 
unts irndet. In vulgara inflttutione , qua oculorum judicio co* 
gnofit (f percipidebebanty omnia ad aures relate funt. Sufficere 
cn:m prxceptorcs judicaruntfi dijeipini rerum vocabula tan turn 
auribus perciperent,quas tamen resplcrafq, hadenus nunquam 
*vidcrunt>aut oculis u fur par tint. Res vtfibiles ocults prius ccgn$~ 
fctnda funt , quirm illarum appellationcs (f vocabula pcrctpi- 
aniur auribus. Debet enim prius\cura cffe t ut res vtdeamus,f- 
gmfcamusj & alias ab alijs dinofcamusy quod fit •culorum bent- 
pci9 quam quod t ujusjj ret fit vacabulitm 7 qua appellatio > quod 
murium fenfu- percipitur. ylcccdit , quod vifics longe cert tus res 
comprehendat, qu.lm audi/ us , llnde Comic us tile mavult union 
%culatu t(fiew,quam auritos decern .£tHorattu> tScglUUS inquit % 
Jtrcpuntanimos immifla per aurcs, 
Quam 411* Tunc oculis lubjeda fidclibus. 

Aecteauter* -ftione linum cum alio con jungitttr y 

ut Hltli ■ c>!<t[ua(unt , & turcs , qua fua funt perctptant (f co- 

I & vocabula rerun? on* 

&pref[* } auribus percipiuntur : /,.,- < %*tn \ppell*+ 

ttonum Xttnxm (f vocahuhrum res percipiuntur ecu lis. Et borumdu** 

arum conjunclto,longe utilifiima (fpulcerrima efl>&puerili fits* 

4t cum prim i* accommodata. lit emm par urn prod eft in commit- 

nibominum conver fat tone, noffe res ipfas % quxs ccrtu rcrum n$* 

minibus &* appeilationibus nequeas expr inter e ; Ira contra nihil 

frofuerit reruns vocabula difccre, ac nojfi ^quorum vocabulorum 

res ignores. Nemo enim vocabula, quorum res ignorat unquam 

rebus fuis rectt accommoda vent. Talia Iwgeplurimafunt quit 

fueri e Nomenclatoribus, aliffifo Lexicis non a liter difcunt, quam 

Pjitraci burn ants voces ignor antes , quid Jit, quoddijcunt, & 

quod dicunt. Et qualia funtplera^ Homceoteleuta ilia flit* tan* 

quam compendia adpuerilem atatom juvandam excogitatafunt, 

tono qmdemfiudie , utinam etiam eventu ac fiiccefifu ,ut funtX 

iJManus Cf pignut, Mors & Sors, qu* in vernacula lingua iru> 

una/y^ba definunt f)tl\bt/ y>at\W£)Ot>t/lott. Ubi quid S$rs^ 

quid Pignus jit plenty pueri ignorant. J^uid autem prodeil fiire, 

fu* vox L*ttna Hermsnk* refoondeat, cujus res ignoretar i 

Cum ergopueri Gcrmani doccntur, qua vox Latina Gttrma* 

»ic* refpondtat , fjmul (f uni opera oflendi ills* debet res ipfa 

mu ^r manic a aut Latma notetur % Two ver* primo) 

loco res til* oflendi dibent , ut probe ill as oculu , (f animts arbi* 

tren:ur. DetnUe dcmum Addenda eft appcllatio (f nemen ,*ei. 

Et banc ob cat/Jam con ultius e(fe opiner, nepucrt ntmisparvufi, 

& return appellationum vu/garium ettAm tn vernacula fua ln t u 

gn i ignari adbuc % buic tnftttutioni admoverentur. £%uic quid fit t 

frujtra addifcuntur voces quarum res ad buc ignorant ur. Res 

irgo ipf* velfaltem rcrur* imagines^ five pi&t five feulpta, puc- 

rorum oculis exponantur ut fciant , quarum rtrum appellat tones 

tf nomina cdijcant , tf jolide aliquid dtfiant. Taltbus enim ad- 

minuuisjuvanda ell teneraptic rorum *tas , & qu*binc mul- 

Upltcemttti!i:atemcapit, Nam tf res ipfas difcunt,tf tpfarum 

rcrumfluas perceptrunt proprtas appeilationes % tf genuinano* 

4 4 mm* mina (f voc alula in utra% lingua, tarn mater nafua, quam La~ 
tin. quam interprete Germanic a debent edi/cercs . tt ilia 

cognitio dcmum ccrta ell ac folttta , qua cerium ac folidum Lati- 
ns, lingua fundametumfler nit nr^ initio fad, l o a rebus fub oculcru 
fenfum cadentibus t (f Hits quidcm nottjjimis tf quotidie obvi/s. 

Porrb omnes res q, t£ oculorum fenfu percipt, pingi vcl fingi 
po(funt,certa quadam rvztionc, initio a notioribus [aEIq pucrti an- 
te oculosponi (f often dt debent .Initio ->in quam failo a notioril l 
C? ab ins qusi omnium primo pueris loqui incipient ib us occur- 
runt,qu£q : omnium primo cognofcere , (f balbuttente voce ap- 
pellor c in mat em. i fu i lingua mccpcrunt y ut (tint qua in domo, 
qu£ m thai am o y qux in cxnaculo , qua in culm a , qua in plat ca 
quotidie illts ob i in funt,velres ipfa, ( qua ft reft e baberipofjunt 
$ >/.mndprxferer t dx /tint) vc I fait cm ipfarum rerum fat us nota- 
rumpttlura. U'tfic a pnmis tilts communifjimis ad alia attjL alia p 
(f quafi ab imtia ad Jublimtora pedetentim fiet tranfitus (f ri- 
fe cj r. Anuralta , ut fupra dtximus , pingi debent, (f non ntfi 
* pr uictpidy qua puerts J. at mam Itnguam difcere tncipienttbus 
nota f/tnt. Cxtcrnm omnia t/la voeabula, quorum res ftgnificata 
vtdtri^ tf pingi poffunt ex Nomenclature Hadriam Junif, pra- 
•fftmi viri, aut a horn dt <nt ,ftc ut a notioribus fiat 
c.x trdium. Hac oculis obx mjirumenta domc/itca, 
f.i brtlta,ruflica, < tea, pijeatoria, vena tortajartorta^ 

a, (utorta, qutcqutd oi\ n re /; , in bum a no i 

porcytf o u ejus partibus ac membrts : On, ma antmalto-fj 

quadrupcdia y a\csjpifccsi vermes jnji cla,colorcs, bcrba,arbores % 

fr (jf ' t(.\tona t pt/t ue- 

JlrtaJuforia^trcbtteftontea ) tfc. I >. wmtM ilia qua oculis jub- 

7 ^t mode in rebus ipjii bait h f 
gt -t Adbjs n f/vii \ jam bene no \ ipfarum re- 

ruiotimplationcj- lite an- 

r, qua) rum appellations ti m . nde in 

Laiini Latina lingua difcent >quod opinionc citiiis futurum esJ. PicJurte 
aute tlU fingularum rcrum tu dcpingi pofjuntjui in grandioribus 
page Hi* trcs,quatuor,atit p lures pitturs. > prout fingularn rerum 
ratio extgit 7 pingantur , Jic tamen utjuftojpactoprtbe inter Je di- 
flintt* fint>(j* us vocabulum Latinum cum Germamco fuppofi- 
t$ )un£lum,proximc adferibatur , tarn gran dt bus litter is , qua a 
pueris, qutjam legere didtceruntjegerepofitnt^ut infuper ettam 
Lnea qus.dam adducla k vocabulis adjeriptis ad res ipjas , eft en- 
da t qux vocabula quas res defignent* Ha res ttapicJa, & Jut's 
vocabulis conjunct a rcjpondent primis Hits litenrum Elemen- 
ts. Saw ut ex tills conjunclU jyllaba fiunt : Ita ex his rebus di- 
v'tfts aut compojitls fiunt fentcuti*. Et bac rat to natundis eft, (f 
captuipuerorum accommadata, cujus in omni puerorum inftttu- 
tione cum primis (f ante omnta ratio babenda cJI* JQui magis 
damnanda eft vulgaris ilia inftitutio, qua prima omnium puerts 
proponuntur artts vocabula-, quorti res vocabulis fignific at a ncfo 
pingtyntfrfingtpofs'iit) (3 ? ob id nulla a puerts imagtnatione eocipt* 
Taiuljt & pagiHa in q tubus ha rerum vi/ibtlium imag*nes t utdi- 
xtpinguntur y tta componipoterunty ut tnflarfoltarum altcujus 
grandtoris Itiri compltcari pojftmt^ loco valde conjpicuo collo- 
cart. In bifce rebus cognofcendis , & Juis vocabulis expltcandis 
m dtupueri exercert d:bent y donec utcunq, vocabula til a jam—* 
pcrcepertnt. Utcunq. dtco. Noltm C/ cros in nudts tilts tf/e- 

ptratts vocabulis cognofeendis dtud' ft inert & occupari, fed ma- 
ture tranfi re adhtrum vocabulorum compoftticncm (f dtvt- 
fionem,ad breves fi that phrases tf fen tor In bifce fen: 

tifs vocabula ilia non in primofolo caju fempcr proponantur , fed 
etiam in fee undo j tf tertto , (f ri itquts caf bus » In >tnquanh l 

^proponantur vocabula y jid cum alijs verbis tf 
vocibus tnicrtaaltqk' nclts. LU exempli gratta t non 

ut baiienus (epantim , & in primo cafu proponantur vocabula* 
Pants. I eila^AcnfayScamnurn. Sttmminvpcabultst 

d 3 mprim ten prime c a fit & ' fcparatim pofitis difcendis diutitu adbareantz 

io ilia cum alijs conjungere, (f in fen tent ia quadam 

dehent conned ereypferumtfo illud in prime eafufaciuntyubi La* mi 

fermoms U X alios cat its requirtt, Praterea uoc alula ilia tra nu- 

*&foLtpoftr* longe difficilius a puer is addifcuntunquamji cum 
verve altque (f nomine ^ut dicitur>adje£ltve in brevi a'tqua "oel 
pbrafi veljcntentiola conjungdntur , ut exemph gratia : Pants in 
mensapojtt u i eft 7 FcUf vorat murem t Puerfedet injella^Canis ja- 
cetfub mcnfa,Pue//a dcrmitinfcamney J^ued/i talta vocabulaL* 
ita cum alijs dtdiontbtts & verbis in brevi phrafi aut jcntcnt to- 
la pro captu illius at at is quam puer percipere potesi,puero prope- 
natur : L/J (ulttplex deinde re dun dab it utilttas. Nam & duple 
eittus omnia addijcet>& duple imo triple plus percipiet^ flatim 
w tpfitm Latimjermonu ufum quafi (f fruit um adducctur. lit 
exempt a in bu jus modi jentcntus tta propeni peter tint , ut voia~ 
bula tranfeuntper omtics cajus^ numeros, dccltnationcs, genera • 
tr verba per omnes modos tempora , per Jonas. Exempli gratU p 
«^.. .f ut dtcatur cams-, qutdprafepe t quid bos } quidfcenum , 

quid cornui&c.no tarn facile pcrciptet puer (i feparata proponan- 
tur , quam fin alt qua brezi & per /pic ua fntentia put a tain 
Cant* jacet tnprafepi : Bos habet fcenum in comu. Prorfus ut in 

iura,qua conflat una (impltci re , Cf uno colore tf monoc bre- 
nt ate exprimitur in fimplici animalt , aut in ft rumen to, put a tns 
Ovc, Sue aut Gladte (ingults feorftm pefitts ac feparat fuam 

ec -tlos (fanimft intucntt* adco /< ut mevebit^quam mfyme 

.7, tn qua omnia bxc conjuniia, (J? Juts color ib us dt* 
ob oculos ponuntsr , vt exempli gratia ptclura Aiacts fu- 
tfOves gladto eectdmrts. Quemadmodum ct tan: puer 

*ijam ftmpltcespn lege re dt i < /, 

* ' < tf m i exercc.nr /;; it ens duabtm, (f mo.xplu- 

r ^' Up 

tiandu,q' "ipltcibtu . jr f tfjcpar.uim 

pojit* fofitis cognofcendis & enunciandu hnmoretur : ltd ettampiitr 
Unge cittus Latmi loqui dtfictfipiftquarn ntcimtfo vocabula La- 
tin* furs nbus conjimcla percepity^quodtllo, quofupra expofttt 
tU 7 modo intra patte as bebdomadesferi,((um Deojpoterit ma- 
turing excerceitrir in comp§(itts iliis exfimplicibtts Mm vocabu* 
lis , nominibtis,& verbis y nempeinfententtjs ac phrafbus \quarn 
ft c ' m ft : m mum ant ear undent imaginum wca- 

Mis edi fiend/ s define a tur ant ijsdcm immoretur. 

lit ergo e.\ iiu Uteris jiuntSyilabx, (ft ex Syllabi* di8i§* 

n?s>conflantcs *. , tribus,quatuor, qutncy. aut pluribus Syl- 

labis l*a ex (iwpltctbus vie •abidts i diii 'tomb us 9 & 'verbis fiut Phra- 
festffintenjix ali£ pauao> >tliu,ait£ pluribus dtcliontbus con (I an- 
tes, lit dcKtej. ex Syliabufiunt didtones-: ira cxfntentijs^ ora- 
t tones (f Jem; ones. 

Htcjampoffet tcnera puerili xtativia quxdam ad Latinam 
bngiuinjlcn minus fac His & expedtta, qukm grata, ami- 

ma (f juennda, qua pntrtrum ilia (f prxceptorum £oA} //*-» 
yptil* rcforrnart pojjct : & xrurnnabilis ilia doccntium & d*- 
fentium in Scholu crux &* carnifcina , ingenuum (f liberalem 
ludurn liter a r turn j ut fuo jam nornini rejpondcret. Quod uti- 
que fietyfi omnes tlU res 7 qua rum imagines wpiclur is ftpra-* 
expofta , qutbttsjf adfertpra fuerunt jua proprut vocabula, ut~ 
iuneji a puerts jam perccpta & cognt:.t y ut infintinti/s abfolvcn* 
its inter fe vocabula (f verba componuntur: tta etiarn ilUrum 
Jententiarum verbis & vocahults cxpreffk res ccrtts piciuris 
adumbrarentur {f exprimerentur. Sic ut inter p/cJuras rcrutn 
fimpltces, nulla fait em ret piilura pratereatur, qui cum altjs , 
nun \emcl atq s iter urn ft compofita , ad br event aliquam & j:t~ 
cttndam (f titter or um cap tut acctn.wodatam fentcntiam ob 
tculos cxponendum & rudt piclura cxprimcndnhi* Sic u: nul- 
lum v 1 liar urn /\ 'fux vuL r: y aut ptngt ( 
jfrtnt prxtereatu/ \ lUc tamen tti 

hi 


*uelim % tie ddfinguUs il/a* fententitf, velpotius fententiarttnLs 
rtembra exprimenda, plures quam tres y quatuor y aut quing s res 
piclura imitands, rsquirantur. Efldutem hujtamodi voca- 
bulur urn rerum m (f net arum ,(de illti tnim fotis bie lo- 

quor 9 iqutbti€ h.yus mjlttutionis rtftifitme win ton ft)tS 'fit* 
ex nclatore (f Lcxicis dejttmi pojJunt>(f jam dudunt & 

1,1 c no; at a. junt y cert us aliquts Humerus. Et per qud vocabula 
in tilts f intent if s piclura exprtmendis , fie trdn/ttus fieri pote- 
nt, ne ulium vocabulum reruns illarum % qu£ netiures funtpueris 
intdclum relmquatur^ tjutbus adjungi poffunt verba (f alut 
or attorns partes, l.x bijee dutemjeitteittifs excrcitta defumipd- 
terunt, qui bus per emncs numcros y caJiu, in nominibus, (f tent- 
pora, modes (f perfottas in verbis peragretur , ut dueturpo- 
fica . W c ( sl,quod quts terreatur multttudmc piclur arum flit & 
dd bxc fentcntiarttrn membra , in qutbus omnium rerum v'h- 
jibiltum vocabula centincanfur y exprimenda rcquiruntur. Nam 
longe paucioribus piclur/s bx res inter fe compofitd dbfolvun- 
tur, quam fuperius res tils. finguU (f Jimplicesy aut fait em non 
mttlto pluribus, Nam in btjee rerum compofttarum picluris, 
quibus^ut dtxi fententix certx exprtmuntur 7 in una piclura tres % 
ijuatuor y quinfcaut etiam plures res conjungipoterunt. Exem- 
pli caufa in exprimenda cote, tf novacula, adbiberi poterit me~ 
morabilis ill a five btfloria five fabul.i dc Accto Navio, (f proponi 
la, cum bac infcripiione : Accius feeat eotem novacula. 
In bac Jententu, (f piclurk duo vocabula tf unum vcrbumprc- 
r.intur. In pictura,w qua tpuer in ar undine longa,qud- 

luor addt/cuittur, duo nomiita fub/lantivd, cum unoad/cctivo, 
(S* verbo. Li piclura^ in qua Leo ajinum dilantat curvts un- 
gt.bus, qumque dtfeuntur^ , cum adj. , (J* 

Vfrbo. tamen ultra quindrium, du am urn 

imcrumt. cntias piclurts exprmuu re- 

re. 2 mfi*ii*tUrh mlrts , (f ptilurts non 

magn* pisgnt negotio tranfiri poterit per tot am univerfitatem bwnium v$. 
$abuloru>i ufnatiorum in Latma lingua 3 qui bus res vifibilesfgmfi* 
cantur. £)us res wtio alia no labor e & fumtujum tamen adco ma- 
gno conftabtt. Std t'J* pitiur s femel ita c$nflituts & comparatsfem- 
perpofleapoterunt dura re, (fmfnitti puerU tn Latina lingua mjli* 
tuendis infer vire. Et quis exiguo fumtu tot vits bum an a annos in 
multis puerorummiilibiu^quilus una bsc res feme I c&mparata tnfer- 
'yire p§ter it, nolle t rcdimere? Et qusquocunifcfumtu conflent,Prin- 
cipiaut ReipMicui facile fuflincndojabores (f impenfas juas libera- 
liftimh compenjabunt. Tales emm jententta* its in pttiura demon- 
firatas puer vel viginti (f plura in bora dtdicerit , qus fequenulus 
diebus jemel atq d it e rum re petit a firmifitme (f conflanttfime hsre~ 
tuns. Injingutts igtturpagtnis tut tabellisfinguls pitturs contine- 
buntur tanu m.igmtu dints, ut ah omnibus etiam eminus reiie con* 
(pict p r fint : JEquc t shells in modum grandis alicujus libri conjun* 
gt> & leto maxtme perfpuuo co/locari poterunt. £t tot bujusmodi 
Ubn conficunatfuey ,nt,qttot fuffciunt omnibus pittur is , quibus res 
njtfibtles notiores expri»iuntur , capiendis. Hinc nimirum fiet % ut 
imnium bujusmodi vjibiltum rerum vocabula cum plerijfy verbis 
& alijs Latins It %us par tibm pueridijcanty (f qutdem exstte di- 
Jesnt. Et in qui is nan nro etiam viri doHi (f jenes exprtmendU 
*)elh£tent{vcl etiam imptngunt* Tales autem Latins fen tent is. & 
f/ntenttarum r>:embra picluris exprimenda , cumjingulart deleft u 
sl/gi detent. * id quam rem sdbiberi debent nonjolum maxime me* 
tn$rabilcs biflorisjacrs veteris ac novi foederis >pt ft ur is Juts expref 
fsytf brevtbusfentcntifs expluats, Exempli gratia, quod y Deus cred- 
it tt ealum, & terram. Serpens deccpttprimos parent es. Cam $ccu 
dtt fratremfuum Abclcm, Diluvium inundat erbcm t err arum Jgnts 
e cxlo cdmkurtt Sod$mam y Abrabam vult immolare filiumfuum I/aa- 
fum : Et reliqus btfloris accurate judtcio deleft s, ut tali Addita Jen- 
tent is explicetitur % cujus verba & vocabula a puer is comprehend* 
facile pofftnt ; rerum etiam notabtlia qusq s , eltgi poterunt ex bijh- 

€ riji bifioriarum (f fabularum cum dure??? cognittcnem ex i 

rif & (entcntijspueri q: xlibarunt- poftca adolescent cs &* 

juvenes, tnplcniori bujusm odi hijloriarum (ffa bularum left to?. e_* 
omnia ncnfolnm prompttus, C f t re tpientyverum ctia?n fidelto- 

rt memori.: retinebnnt. In delta e?idis autcm bujusmodi picture , 
ut certiori ?\itione procedatur,omnut vocabula rcrum bujusmedt 
Jibilium (5 riorum not art pejfunt, (f (ingulis talis jententta ju- 
brevts (f facilts accemmodari^ qui taltpifturi exprt?natur .- 
Ida enim ratione numertis hu jus modi ptciur arum nullo negotio mon- 
flrabiturjiec ullum voc us ret vifibtlisanta£tum<> aut pn- 

tcrmijfiim>pr£teribitur. / (tern vocabula rcrum vtfibilium bu- 

jusmodi hiftorijs , aut ; i comprehendt nondion potucrunt ,alijs 
quibtucuncj.fcntcntijs , pro arbttrio excogtuus,(f pidura express 
Idtpotermit. 
:e autcm ptEturis (f fen tent ijs , dum precept ores difcipulos 
fuis nodt vocabula > nomi?ia (f verba doce?it , nonjolum ipjds 

fintentta^quafummamptcls: htfloria^ aut fab uU , paucis verbis ex- 
pontr,grandtoribus literis adfcripta y tanquam ptftur* titulus appo- 
ni debet > Ferh*n ctii:n duabus , t rib us aut quatuor illts re bus 7 qut 
in ptclura pot tflimum notantur, fua [mgulis vocabula Latwa,qnibus 
Germanicafubijctantur^najukitlts liter is proxime apponi, Cf ltne$- 
l.4a vocabula , cum furs rcb:<<, ffdas no/anty conjungt de- 

bent^ quo minus in applica>. lis ad/uas res imbecil/0 

faerv 

fdh Vrjtceptores obitt r j ro arbitratu fuo adder e debent in^s 
bifcefentmtijsqu .untur uberrima^ utiltfstma (f '; 

eerrtma (f puerts non tngr« Latin \ In 

& nunieros in twmmtbus, & 

ramodos & Je> I'erbt gratia. In ptclura 

de AqutU c$r Prometljct dtpajcentc. Jd / ;/x (f cordis- 

proxime adj. ur vocabula Lattna 7 qutbus Ocrmanica fubtj- 

ctantur tt *Untur, eumhac infer tpticne PiElura fuperius adfcripta: Jquitv 
devorat cor Prometbe'h una cum Germ anna interpretatione f it* 
JubjeHa^ut vcrbum verbo LstHmm Germanicojubjeflo rejpondeat. 

Htc pa u cis verbis fab a /a i ns exponatur^ quo omnia Hits gratia* 

rafint>(f manife/liora, (f qux dicuntur memorix cerxpemtius im- 
primatur. Hoc exemplo in piclurapariter , (f infentcntia pitcro- 
rum oculis cxpofito, peragrare prxceptor potent in vocabulo (f *n~> 

rboper cajiis numcros , msdos tempera & per/onas, lit in prima 
eafu. Htc aqiiila devorat cor Pnwotbti. Injecundo : Ptciura aqwU 
■quidevoravtt cor Promcibci. In verbo devorat tranjiri potent 
per omnes numeros i ?nodos y perfonas:(S'c.Hxc nut em exercitia obiter 
prxt eptor potent addcre infolts exemplisfine uliis dtclatts autprxu- 
ptis. Cavendum tamen ne bxc ex uni exemplo propojito exercittajint 
proltxiora y quo ettaadreliqua Pffftt tranfiri, (f mature omnia fera- 
grari. Exemp/abxc inbujiamodiexercttifs ridicula quibusdam (f 
intpta for tean vidcbuntur ; Sed ejus, tamen puerili xtatt accommo- 
da t, (f qutbus Ltntfjima ad Latins. Iwguxnotitiamviajlcr- 

Kitur. In bij>. epifturis (f (cntcntijs ijjdem adscript is, (f exercitijs 
e\ csl ^dejumtis % pucn aliquot victbus 

: r , ita exerccbuntur , ut prxceptor Latine o- 

;//// ve macula fua lingua ilia mtcrprctcn- 

t*r, to, cu dim rerum vtfibiitum propojitas 

'Ht in (cntcntijs adjcriptts, (£ 

tnde dtfumtis excr ~crfo or dine prxceptor omnia 

iora Germamce / >\it,quxpucrijamjubcanturLa- 

imere. d dum fact tint d:jctpuli, prxceptor es imprimis 

op tram d^nt (5 "/> ne quidquam barbarijmi^aut Germamfmi 

intervene:/. 1 1 m bujus (f prions cxcrcitij ufum termination: s 

minum (f dei lit atwnum ;> i (f cafibus $ lit vcrborum, in^» 

conjugal i mum moclis numeris tf per fonts deltneatx in duabus tabu- 
//>• (u/penfis proponanturpcr qttas or dine t ran fit us fiat, quoufg. vidc- 
bitur % Nudx inquam In 'n. mat tones tarn urn. Sine u'Jis art is ?iomint- 

e 2 busaut But aut appellationibus. ttud enim unum (ffilum ex Gramwaticti 
prxecptts hue trans latum non inutiliter forte adbiberi poterit. Non 
quafi tilts admintculu car ere nen poffbnus \ fed ne quid in bifet^ 
txercitijs intacium re/tnquatur, (f pueri deducantur per omnes 
Latmifermonis partes. 

FJtfee jamperacJtSj cum pucr't jam per omnes tllas ptcluras re* 
rum vijib ilium j(f ebviarttm qua certis appellationibus , nomwibus, 
& vocabulis infignita, intotoillo Latint ferments ambitu exfiant* 
& velfola, vel cumalijs junda propoftafunt^ deducli: & mitio 
in ftmplieibm barum rtrum vocabuliSy poftea infentcntusy qua ex 
Ltjccfimplieibus vocabulis tompofitafueruntyprimoLattna Gertna- 
s;tce , dcinde Gc r manic a Lattne cxprimendo txercitatifunt. £t its 
ctjam Romana etvitate pedetenttm donari (f quafi tyr ones in Ro* 
manacaftra deduct inecperunt. Jamporro rcliclis illis imaginum 
(S :rum adr/iimculis, tranjtundum erit ad pauloltberiorem 

(f jdutiorem Latint fcrmonis exercitati$nem: tt addenda funt 
ttiam alia rcrum vocabula % que. vtfu ncn comprcbenduntur, nccpi- 
fiurarum admmu ulo oeults cxponuntur, fed a/us fenflus audit u^ 
gufuj odonitu, taclu, & mente deniej, (f rat tone compnbenduntur, 
atq : adto plcrag.. omnia nomina, verba, (f omtionts partes, qu*t- 
quot untvtrfo Latint ferments ambit u conttncnturjiullo prorfus ex- 
ccpto . It qua, ubt juperiora ilia jam mediocntcr cogntta (fprxce* 
pta tt lamfactltui pact ■. tent. Hoc cntm bumana mcmoriJL* 

im. :o*& I'Atto haltt , quod ut quo pi r.QVit^eoplura jam 

<j pof it caper e , (f nulla pcnitus re tmplcatur, nulla fat urt- 
: ur qua adbuc r el/ qua fun t Lai m$n$$ voeabula 

rtrum tium t verba & voces t in breves, (f pa ucts verbis com* 

fri ritia* colltgt pot ir tint ^ it.: ut fin tent ix f<ntpcr/ficu*, 

tit eip tut ac profcttut accommodate , (f Jemper ab 

(f nulla omntfto Lattnx itn- 
gax vsx tllar. utn tmprtwts, qua not tor, erebrtus oc- 

mnAtjmt*8d rcltnquatur. €$ hajentcntu c.\ fbr$ Romano ^vcl la- 

titid. tint hnguapromtuario, velpotius ex ipfis Latins. Ifagiu auBoribai 
dccumtojudtcto deligi potcrunt^Sie at in Hits nonfdum conJpiciatur % 
tmnis varietas gcnerum, cafuum } temporumjnodorumjperfonarumy 
Verum etiam attingantur omnes Syntaxeos reguls, (f proponatur 

>\i> viva, & genu in a Grammatica in b?eiilus,perjpicuis, & ju~ 
$undrs excmplis, nan ilia mtba (? adult enna inprs.ccptis (f artium 
vocab litis >CjUorum puer'dis s.ta* % nondum eft capax, £t quibus exem- 
pt is, quo itjit (f exercitit ft Latina lingua biennij aut certe triennq 
jpatio addifcipoterit, quorfum inprtceptis decem>duodecim aut pi u- 
ribus annts defudabitur : Certifsima enim (f expeditijsima rati$ 
esl linguam aliquam addifcendt, ufu tf excrcitio t & per exempla : 
ArduM\ mole (lay dura>mgrata, & injinitis difficultatibusprspedita, 
per Pracepta. Non efi autem, quod quisquam fujpicetu)\ nonnifi 
maximis fumtibus, & immenfs difficult at ib us bujusmodilibros, in 
quibus omnes ills, quibus Latin* tmgus partes eontinerentur 7 Jen* 
tentts or dine conge fi& exftarent , comparandos effe. Sane huic, de 
qn.i dixi t rei , ji tantumjufla tf debit a pramia eon/lituerentur f 
ab tllis qui pojfunt , (f verb etiam debercnt: Talis liber forte opinio- 
ne cittusparari (f product pojjet, in quo omnia ilia or dine contine- 
rentur^quseunjj ad banc rem fufficerent : Et in quibus fiea, qui 
par esl, fide & diligentioypraceptorcs tradendis prsirent t tf difiir 
pultrcddendis fequcrentur, mix hi ad Lttins. lingua auttores le- 
gendos,audtendos y interpretandos % cum fntttu aliquo admittipojfent. 
lit bis demum prsceptts & perccpiis in Stylo Romani fcrmoms lo- 
quendopariter tf fcribendopueri exerccantur. Iliad enim haBenus 
peri non debuity quia recie non potuit. Ne% entmpueri tern ere ad 
Latwe fuopte Martc loquendum tfjertbendum adigi debent,prius- 
quambujmmodi Latimfcrm»nis ufurn? per ilia qua dixi media, fbi 
compar aver int. lit ex talibus qtumndum conceperunt,aut qus con* 

HTMHt admaturttatem nondum deduxerunt, enafecntur tXnipti* 
ta -nvsi , (S nonntfi Oermanifmi, Solscifmt, Barbarijmi, Latins 
/er mints abort us , di decora^ (f diboneji amenta , (f* jordes. 

t i Potent Totcr: ' er eonflci non magno Lab ore nccfumtih in 

jfj4iqtu / jusrimfur, confine ant ur omnia ^ if qui tanquam.* 

e omnium- -lis In Jit adhibit i ft/fit* (f quafi 

-ports ac j t Latin nawi% cotifUm$ % ut diet inn til brevi- 

olum puerilts atas p wn- 
frebetodert % varum etiam turn quadam anitm voluptate i§ lube ntia 
co?, tfdati In Hits autcm fententqs colligendts , hoc quod to- 

mum opera danda efl , ut nsn [Hum foil breves fed 
if L ttina , if non nif ex optimis qutbusa. aucloribus Re qui 

prosa if vj/'sr ltnguafcripferunt y Orator ibus if Poet* dcpro)> 
if ut inittnm ft at bifcefat, qu£ maxime facilt s funt if per- 

jfcicux. £>uares if ratio Mud baHt dijccntibus confer rt, quod tot o 
tempore proderit , if laudi if ornamento ertt y ut m mi- 
rum tndefibi contrahant candtdum ,fibaffum , tngcnuuw,purum % 
& y faction Latinum ftylwn\ non objeurum^ intrtcatum, dtflortunu 
p€rplexum % if tnaquaUm^ if qua! em jun tores plena, vino prima 
if prava I u twins fibi - abunt y dum :s prxecpiori- 

bus fuo J I ft /tc ex tmpuris ri vu!:s Jf . u Ungk £ Itqm- 

res baurtre jubentur. A auiemqu.. f pcrfpi- 

cuas (ententiasjin quibus £ omncs <p?rtes,voces y 

dichoihs % nom;na> verba if \ /eantur, 

fact (lime if certe non mag is.amplt/fimus omni- 

no campus apt rt ii> est. unt Aphori-mi'lhcologici 

9 revgs if i flamcnto depromtx , if 

a u idem ex optima if La tin a verfionc. ut fi n : Crcavir 

Dj i icrta i;ii ,1. Non ertboBumhomi- 

nlblum efle. Pulviscs 6c in novo. 

Dc pro vocavitfiliumjuum. M iim,quipc. 

ttbaj ifc. JV. :rum mbijlorix* 

I :<i%clie a , if Ap'.floh Pa; : p u U be mm a if luculcn- 

/ ta. Item bifloria veterts (f n cnttpaucis verb* 

ifpc -njen: . « itt t Dais die ft? 

pdmo * noqi-ievir ab (Htmioperdfcor. Dcus condiditEvamex 
coita vin AdamL tfc j \b Oriente vene* 

runtHierofolymam Magi obmlerunt Chrilto nato auruao 
thu L&cJt umdifta,llt> 

Latccultimus dies, ut obfervctur omnis dies Ikcleficearma 

tt preces & lacrum*. Malcdictus qui riorem juventutis 
Diabolo, fecem(ene:tutis Deocon ecr\t (f confimilU alia. 

v forves communes (f irgutxfeflttntU. Suitinc &.abltine-r. 

rcr< m& lperandunirPaiiorinpotiar. item ex Lktmis*** 

ihribus. Quo fc fortuna,codem favor hominum inclinat^. 

inc litem mors e& Nemo niiiafeipfolaxlitur. l!nus- 

fu* fortune fabereii Quivult dicere quaevulr,au. 

non vult. Famam multi ; confcicntiam pauci veren- 

nir. Sic vivc cum hominibus tanquaiu Dcus vidcar. Sic lo- 

erc cum Deo tanquam homines audianc, AltlfsirruL* 
\ \ ininimo labuntur fono. Item ex Pc'ctis lefltfsimi qui£ 
& memorabdes vcrjus. lit bemiflkhid-** Omne folum forri 
patriaeft, Non omnis fort omnia tcilus. Non omnia pof- 
iumus omnes. Nocet emta dolore voluptas. Et Hexa- 
metru Quid j . u » , i\ non conccclitur ufus ? Per- 

cunctatorem fugiro, nam girrulus idem eft. Et fixcenta-* 

i-9. Item in aUjs earminum gtntribtu* Non ii male nunc 
& olim Ik erit-». Quem dies vidit veniensfupcrbum, hunc 
I idtt fugiens )acenreHLr. Item let i quiq. CMimi; 

Abalioc quod feceris. Addi pojfent etiam alt£ 

ex t mi hominum vita depromtx (tntcnti*, cum tali tamen dc- 

lettu ndbtbenda ut & LsttHdJint, (f fint fattier, lit: Redtefa- 
ciendo ncmin, is. Sola milcria carer invidia. llbi 

nullum lumen, ibi nulla umbra, llbi nulla felicitas, ibi nulla 
invidia. Itemjtlectwraproverbia: lit: Ne Herculcsquidcmj 
adverfusduos. Advcriuslblcm nc mcijto. €t mmmemsMju^. 

ffik etidm arbttretur iirammaticam in tth tuftttuttoneprste- 

nrij rtri , docehttur Ufa non inprttcptis , fed in exempli*. Potent igilur 
in hifce dijponendis ordo i'.le adbiberi , ut per omnes dcclinationes, 
numeros , (f cajus iv -eJatur. Ut in prima di cirri at m:e. Dignum 
laudc viram Mula vetai mod. In altero cafu : VitaMumma 
brevis (pern nos vetat Lnchoare longarru. In tertto (f quint* 
Lis crt cum forma magna pudicuice. In quarto: Barbam vi- 
deo, Philofophum non video. //; ralibus autem eltgcndt* in tanta 
auclorum copia nulla peter it ejfe dtfficultas. Peragr&ri potesl per 
omnia verba eorumg I ynodosjempora^per Jonas ; Ut : Noil amo t« 
Numici ? nec poflumdiccrequare. Frultra ploras, quodrccu- 
perarc nonpores. Bis dat,qiu dtp dat. Seligantur autepctijjimu 
talta exempla in verbis ,in quibus Pr&tcritum verbi exprimatur. Ut* 
Pauci quos aequusamavit Iuppitcr atq* ardensevexit adse- 
thera virtus. Peragrariper omnes Syntaxeos rcgulas. lit in prima 
regula : Mali corvi malum ovum eii. Vir bonus ,&. mala-» 
forcuna plerumque componuntur. Optimus animus pul- 
chcrnmus Dei cultus. Per omnia genera-, numeros (f cajus. E$- 
dem niodo reltqux omnes reguU remotis omnibus pracepti* non nifi 
in exempli* proponantur , (f procedatur per own cm varietatcm^ 
eonflruElionis , nominis ,pronominis 9 vcrbi,participij } adverbij^on- 
junclionis , prapojitioms, interjeclionis* lit milium genus [implicit 
tutfigurata conflrutiionis rclmquatur. Et in bunc ujum colligi de- 
cent non folum , uti dtclum ex facra fcriptura tf utro^teftamente^ 
tf latins: lingus. autortbus^felcclifimx qu&% locutionum phrafesfor- 
ms. & JententidC , in quibus occur rant omnia Latins, lingtu vocabula 
JVul^uiQra>virba> voces (f did tones y nulla relttla aut omtjsa. In~* 
quibus tanquam vivis exemplis omnia prxcepta Grammatices tan- 
gUsm tn ufufuo oftendantur. In qucm ujum ex omnibus omnino ma- 
ter us , cj.n fmd ufpiam occur r it in pace, in bello> in otto^in m got to 
£'.' >itur vocabula (f pbrajes , quibus res ills pure & Latine ex- 

primuntur. Jguo nomine hue t tism add* poterunt Prim ipsa Gco- 
metrix, depunclo, Ltnca, fuperficie cor pore 7 dc A'igttio, TrianguU, 

£>uadr*- *>u.tdrato , TraperJjs , communes notiones 9 (f ipfa Arithme- 
tics. & Geo?netri£ prima fundament/*-* , qui olim in Gr£cia 
difiehantpueri , (f qusapndnosvel Jeptem annorum pueros 
sddsjccre pojje per figuras in eculos incur rentes jpfo ufu exper- 
tusfion^. Addi fimp lie ium numerorum inje multip!icatwnes t 
qua* men/am Pytbagora vocant , quotfint quinquics novem-* P 
fepties o£lo , noviesfeptem (fc. qu£ brevibus yjucundis , (f ri- 
diculis exempli* (ffiguris , etiampiciis, adcb exafile tenera il- 
iius At at is mem or U imprimipofjunty ut ilia nulla po ft ea oblivio % 
toto vita tempore, dclere aut abolerepofiit. Addi bts, (f oflen- 
dipueris deb tut omnes in Spbara circuity in Globo cdefli efien- 
di omnia in ccelofigna Zodaici 7 feptentrionaha , (f men die na- 
lia->: In globo terrefiri & tabulus Geograpbicis ojlendi omnes 
mundi partes & partium partes. Addi bis etiam commode po- 
ser it memoria artific talis : cujus bene fie i§ puer 7. certe /. anno* 
rum addifcerepoterit utramfy apud Matbxum (f Lucam Chri- 
Jligenealogiam, or dine reclo (f retrogmdo recitare 7 omnia in ca- 
lo figna^ omnia terra partium nomina* 7 in tabula vel globo fibi 
rnonjlratas, Omnium Imperatorum Romanorum nomina a J'u* 
ho adprafentem CMattbtam. J$ua memoria quamvus magni 
moment 1 non ejfe videatur^quippe qu£ nififapim identidem pofl 
eerta (f non ita longa temporis inter vail a recolatur , exftinftis 
imaginibus, tf turbato aut delete locorum or dine , poB paucu* 
las bebdomadas rurfus exflinguitur & deletur : Alijs tamen~* 
rnedijs ac modis Juvari poftea poterit t inillis rebus, quarum or* 
dinemtenere operx prettum ejfe videatur , ut diuturnafit } (f 
non facile ob liter ctur, 

£>>u±ri aut em boc loco poffit , quo or dine bafententiapueris 

in Scbolis proponenda efjent. £t Jententtas quidem ex facra-* 

fcriptura (f Patribus dejumtas prior em locum fibi vindicare 

res ipja,& ratio praciptt. Interim ut mbilvelimin tota Latint 

f Lw- Lingus univcrjttate prtteriri , quod nonfemel atq s iterum itt_>* 
ujii Ldtini fer?nonis product urn f/t: Ira cenjeam de ordtr.e^ 
nos magnopcre jollicitos cjfenondc berets. Nam ipja reruns- 
uartet.iSy in qua/hem cum mrsndan/Sy dulcia cum ur tlibus y jc \ 
eumjocofes^boneftis tamen (f ab ornni turpitudine & obf c Muta- 
te penit us remotis , opponent ur , omne difcendi tddium pucrk 
excutiet y eoffc magis promtos (f expedttos de quavts re propo- 
fira quocunauc loco (f tef/iporc cogtrandi , (f aliquid dicendi 
redder. J%ua in re camen docliorum judicia lubens fcquar. 
£$utn etiam ipje hujufce Inji/tuf wnis ujus & exercttatio ra?i- 
qu.im magiflra horutn omnium^ cdocebit t quern or dim??? tenerc ■ 
expediat. 

Bt hac ratione demumfuturum esl , ut in omnibus Latin*' 
lingus. par 7 tb m >voc abults 7 nomttubussverbts, didionibus , pa,-* 
ticulis ctiam minimis erudtantur. Et quis faua rattone iliis 
unquam acccjjerit , qui poll pr deep ra Grammatics: , in quwus 
tot annis pueri ranquatfl tn vinculo & compedibus dettno:* 
tur tandem altqucm Latins lingus. auclorem proponunt ,& trt± 
iilo ad Grammatics prscepra cxigendo uno atty alter o anno ( Ape 
€o?nmorantur & d'jctpulos dctinenty utex.g. Lpiflolas Ctctro- 
nks , Tercntium-, (fc. In quibus tamen quant umv/s RomanU 
Latinj. lingus auclortbus y mul f a imop/urtma , atg s adcoplcra- 
quc occurrunr, mm i/ltpuerorum stati nondum accsmmodatd-* 
(unc Prsterea tn tilts pa ucula ran turn vocabula tf Vi rba oc- 
cur runty nee omnts uahetas Pbrajium Lati?u jermonis conttnt- 
tur. Na?K i de cert a qua darn refibipropojit* ft ripfe* 

r„'t;t } non t!/o conftlto , /// Pueros tn Scholts \ Romanam Itnguam 

tTtWt y MUt o?t. m m liomand lingus varieratcm tf coptan; /, / t- 

fti$ tilts Juts exfejuerentur. Ho (a .met ores cum -vtxlcvtttr 

./ dole/cent es (f juvena ddtbarunr y max /id a? /< j if 

ites a.i //tur. Lt multa qutdem dd Latmam I.tn- 

guam. futm prschra ex btfce Autoribus cUfcipoffunt, fed nonpucrili 
state ^ ncque ill* modo & or dines . £t hide fit , ut cum pier i^ 

bi(:e ancioribus Latins Imgus , Latini jermonis pnncipia-* 
; & bolts utcu% addtdicerunt, ifpofca alios Latins lingua auctio- 
ns vix, aut fait em lev iter tangutn ,jed ad artes facilitates mox 
fe confer unt , ilia in pier if £ Latin: \tr),*6nis ft paupertas , & 

jpia, ut (i qus res tnfrequentior aut infolentior occurrat La- 
two fermonc^phrafi , aut vocabulo exprimenda, qu£ in auElori* 
ius illis parvulis , quo sieger unt & didiccrunt-, non inveniatur y 
omnino bsreanty caput [cab ant , unguem arrodant ^fec^ expltca- 
re non valeant, aut fait em adgeneralia (f communta^vel viiin* 
notiora vocabula non hoc 7 Jed aliud fgnificantia, ridicule con- 
fugiant. 

Hsc trgo exercitia & Progymnafmata ex bujusmodi Lp- 
tro qui quafi Latins lingtis Pandecles vocari poflit,omnind prx- 
tnittendi effe cenjeo^antcqua ad ulterior a ilia fcribendi exercitia 
& argumenta , ut vocantur, admoveantur , quibus jubcantur 
Gcrmanica in Lat'inum convertere , £f ad Latinos auclores 
Romanos audiendos,& mox legendos admittantur*. Etbisprs- 
mijfs demum Lattni auclores illis proponendi funt , ltd tarn en 
fine ullis adhibit is diclatis aut prsceptis interpretation^ 
flank acpcr/picua illis explicentur> (f quanto feripotesl exigit9 
ternpQYis fpatii abfolvantur> utpoflea eltarn alij (f alif/ubjun- 
gipoffint. Loquor enim dc Inflitutione puerorumin Latina 
Lingua, non de Inflitutione juventtm proveffiorum quibus Lo- 
gics aut Rhetorics Exercitium in auttortbus ojlenditur , qus 
p iter is proponi necpoffunt , nee debent, 

Et hsc dt prima ilia viaadratione.qus ac Latinamlinguam 
Addtjcendam pueris tf juvenibus flermpoffc vtdetitr^aucis txt 
fonere voltu-, f lura inter ea (f potior a alia y qus ratio hujus Epi- 
fiAanon admit tit m altum locum tf temp us re/ervaturus ,// 

/ 2 wtel* intellexeroy hac qua hono (ludio adumbrare y (f dcxteramanw 
c.\ir.:revolui t non finsftra manu excepta , abjeC?a 7 (f cxp/ofa. 

fu'tffl*. 

De altera illaexpeditijsima (f certifima Latin a lingua 
sddiJcendSt rat tone nihil, aut pa rum hie die aw. ideo quod % 
quanrjts ilia infe minime omnium labor ioja ejfety op tart taw en 
magis quam impetrari pojfe vidcatur> ut, quod jam olim> Cf 
ante mult a (icula factum oportuit, hoc faculo mundi ultimo A 
quodam redivivo Carolo Magna Literarum (f 1 . orum 
Patrono ac Patre excitctur , (f apcriatur. lit fcilicet, Latins 
Lingua tta addifecrctur y ut itlam dim d.diccrunt, Grxci % 
Bebrai , Germani 5 Vandal'h Scytba ; Romam Jciltcct , (f in 
Italtam profe£ii y illo tempore ■> quo ilia adbuc pur a (f Re* 
mana utebantur. Ut, tnquam y fine ulla Lingua vernacula 
if matcrna addifccrctitur > fola conflict udine y convcrjationcy 
(f ufu y cum tilts qui Latina (f Roman* lingua purifiim? 
(j cxpeditijumc Ivquercntur. St quia hujmmodi locus,ubi 
non n':fi Roman a l/ngu.i it a loquantur, in mundo non invc- 
nitur , arte comparandus ejfet* 

Hac ratio quam u is in fc expeditijsima (f certifima effit*, 
longe tan en citius & faalius, (f minor i fnrntu Q J apparatu 
>iiaadi'Jam rem ncccjjarta comparari poffent , quam quit- 
quam auflt crcitre, Utique >fi Imperjtfor % aut Rex y Imi 
vero etiam Prmceps aliquts aut CMagiftratu; in altqua Rc- 
pulltca, hoc faculo morientibus (f par re cxflmEUs litter arum 
(f trum ftudtjs luctm altquam aut facim dignarctwac, 

itndcrcy if a morte (f Oreo r.fijiitarc, if rcvorarc, non 
/ I i I .; * i i 'am , Jed ctia >/;, if alias con- 

fines lir.yuai , non folum Impcrijs, regms, Vrm ipatihu if Re 
buip. vcrum tiism Ufarsnth if jam moribkh fcffd D 

tarn utiles if necejfarus. J^jvitulum aut cm crat ad>\ 

ilia' ilim adeofatutarem in Prlncipatihus aut regnis CawoSiumiS 
vcl locum aliquem ad Mam rem commodum conftituerc. £htan+ 

im erat boneftis flipendijs ad bujusmodi locaev9care>vi- 
ros boneflos 7 (f Latin*, lingua pcritiflimos, qui non mfi La- 
tinalinguHy & ilia quidem pur a & Rom ana uterentur-, & ad 
hoc ipfum cert is ac fever is legibus adigerentur. Nee ipfi fb» 
lum^verum eti am ipf brum famuli tf miniflr'h (f quoddicifo- 
let, eulina tf cello prafecli. Ridenda hoc a muitisy nullus du- 
vitoy (f forte a nulla tmquam tentanda, quo tamen certa & 
factlia fore nemo negavcrit, nifi qui fanam men tern & ratio- 
ncm cjuravcrit* Quamvis enim arduum (f difficile for evi- 
dt ripofsit bujiismodi viros y famu/os t minifros, (f reliqua> qua 
ad banc rem requirantur y acquirerei Tamen ft vcl mcdiocria~* 
ftngulis con flit uantur flipendia y imb verb ft quidam ad banc 
rem non inidonei) velvitam inde tolenre poffcnt^nullo negotio 
omnis Ma difficult as fuperaripoffet > Et ad banc rem deltginon 

,m viri Praflantijsimit Cf Romani fermonps peritifimi , qui 
tn bujusmodi loco } tanquam Rom ana quadam Cclonia Prof-- 
des Restores y & gubernatores effent: Sedetiam Studiofi ad 

m rem accommodati Zf idonci, qui munerilm Mis infer io- 

ribus perfungerentur. Hue pueri (f adokfeentes tanquam.* 

im Rominum ablegari poffent % S^ii ft Latin* lingua 

prurfus ignari effent, initio aliquant o a : {//alius ejus fore 't prtn- 

cipium, tf plus temper is ad tilam addifcendam reqtiircrctur y 

( Non tamen , ut prorfus mibi pcrfuadeo > amplius Jpatium-* 

bicnnio.) £>uod fi 'per bujiismodi excrcitia & Progymnajma* 

ta y de qtiibus ante proltxe a me dichtmcFl , ad Latino, lingua. 

prima limtna (f vejlibula adducius cifet, (quod intra bun- 

nium feri poffi't ) ifiti fj>atium ad plenum Latini fcrmo- 

\ t ufion & fruflum addua poffety circa oralis annum 10, 

aut certe undecimum ^& quidem ad Mam Latino lingua no- 

tstiawt utjarn auclores cumfruttu legere, tf jam ad alia* tin- 

/ S g*v 'gii is y (f mox xrtes (ffacultdtes a nimum adpelicrcpofbt. Et 
fprandum ejfetput ros illos, qui ilia-, qiiam juperius expofu'h ra- 
ttmcjam Lalini fermonis fundament is ac principijs imbuti 
cffcnt f m<jx ab bijusmodi ccenobio 1 in qui non nifi La tint & 
i ^mani fermonis ufus effect pur ifbmus, excipi, £f in illoper an- 
num unum & alteram txerccri. £>uamvis autcm b*c poflc- 
ri >r, de qua jam incepi dicere ratio (ibi ad Latinam linguam-j 
dddtfcendam fufficerety (f intra fpatium bicnnij, aut non mul* 
toamplius , Lacini fermonis non ignarum dimittere , pofett : 
Pofiet tamen Hid fupcrior ratto y qu£ piEluris tili* omnium re- 
rum vi/tbilium, (f ijsdem additts f intent ijs conflat , etiam^% 
Lie ut Utter ddbiberi 7 iummodo illafela Latina lingua , cui uni 
(f felt locus btc eonfecratus foret t fine ulla inter pre U Germa- 
nic* lmgua 7 qu£ ex hoc loco penitus exfular* deberet , expedirc- 
tur. J^ujz autem in bujusmodi Romana Colonia exercitid 
inflttuipoffent alt em is vkibus, facra^feeria , ludicra , (f * n gc- 
nuis pueris convenient!*, qutbus in $mnibus Latini fermonis 
nomimbus ivocabulis) verbis, pbraftbus, (f form u lis , qutbus 
tn omnibus vit£ human* partibus quidquid occurrerit^ Lati- 
no (f Romano fermone exprimere difeercnt, (f de quibusvU 
Vt/d human* matcrijs animi mentem puro fermone Latin* 
cxpltcare, hie non addo. Plera^ omnia qu£ tot am banc rem 
abfolvere poffe vide ant ur, jamolim mihi ?neditata funt, tf 
expeni poffentyfi qua forte Deus rcgem, Print ipem, aut C\fd- 
fi/iratumexctrare dtgnarctur, per quern urn laudabilc * tarn.* 
(klutUrt totobumanogeneri, (f in itlo labonwtt Dei Lcclefi* f 
Cf omnibus Rctpubltc£ y (f tot t us vit£ mortaltum parttbui 
■s mctpere (f abjolvere dtgnaretur. 'AP^i Tztviu $t 
cC/y J ' lud certc per Oct g> confido, Jf prorjus wtbi 

perjuafum b.tbco, fi bujusmodi Romana, Ik eat mihi tta appeU 
tyfre % L'o/oma adornarctur y non minus uto, tf forte cliam-* 
njnr»>nus arte (f plcne Romanam Iwguam tn i...i addifci 

pojfe, pcffe, quam ohm in media Sulurra aut Romano foro. Nam.* 
ut vel maxim?, vulgaria , (f quotidie in vita communi oc- 
cur rent ia pro tin us cuujuetudine (f uju quo t id: a no exprime- 
re (f eUqui ibi addifcerent, qui ex Crxcia^ aut Palsftina, aut 
alijs mundipartibus ad Latmam linguam dijeendam Romarn 
vckenuit : Non tamen omnes alia. vita, hum ana partts^fuia 
vecabulis, formulas (f phnjibus Romanis exprimenda ibi~ 
dem occurrebant. Ilia aut cm ojnnia cert is qutbusdam ad hoc 
at litis exercitqs, in hujusmodi y quam dtxi, Coloni*, fie- 
nius uberiusfa addifii pojjcnt. Ft nimirum it/t fosl duos 
aut ad jummum trcs annos emitti pojjent-, ex hdc Romans 
Colonia, qui de omnibus qua in humana vita occur runt in~* 
pace } in bello-, in otio, in negotio , animi fui cogitata (f medi- 
tata Latino (f Romano firm one promte & expedite expitcare 
pofient. ^uodfi breviori temporis intcrvallo fieri iltudpof- 
uty cum D i: o, certo mihi perfuajum habeo f . in lucro iliud 
depuundum cfict. 

Hac occafione hujus Epiflola Celfititdini tits exponere vi- 

fum mihifuityl/lujfrijume Princeps^qua utinam talia (J/ent, que 

nondilplicerent illt-) cut non placent f nifi optima—- J Utinam 

eiiam eo ab alijs animo acctpercntur , quo a me prefect a fiunt. 

Quidquid fit , pueris vofui conjulcrc, ut illi cttius (f maturius 

quambathnus , adduce rent ur ad SafientU tllafiudia, (f cum 

prtmn ad veram Mam, (f aternam Safientiam Chriftum Je- 

fum, qui flier os ad fi venire jubet , tf illorum regnum ca/o- 

rum effe fronunciat. Htfce etiam ut confiulerem , banc no- 

vi Teflamcntt novam editionem adornare volui-, cujus jam-* 

prior em partem publici juris facio, llnde nimirum pueri 

Latinam , (J mox adolefientes Gracam Ltnguam foffint ad- 

Atfcere^ . If fa ctiam Lingua rum collatio forte virts do cits (f 

'ibtiilogis non inutilis crit . / r erfioncm (Jermantcam Dtvi Lu- 

tbern tberifideliter retinui > ad quern Cricum text um interdunt* 
cogere coadmfui > Idque eo conftlio , ut pueris ixc acccmmoda^ 
rem-j* Qu* in re per it io res Gr&ci Ser wont's veniam mihi 
da bunt y ut etiam in mult is altjs y qus. in hoc inf.it uto meo fa- 
cile defugere nonfotui. lllufiris tuacelfitudo ,ut hxc qua Hi* 
cun% Jtni , boni conjulere , mcty inter fuos porro reccnjert* 
dtgnetur y r ever enter oro. Dab am Rojlejiocbij } ig, sJVUrtjj 
Anni CM. DC. XIV. Illuttrift. 

Tuam Celt Rcvcrcntcr ac fubmifsc 
colons 

ElLHARDUSLuiIKUS. 
TO TO EYArrEAION 

KATA MAT0AION. 

EVANGELIUM 

SECUNDUM MATTHiEUM. 

CAPVT I. 

jJJ^Libsr generation^ Jcfu Chrifti, filij Davidis, L0GIA 

IDtfifl dasBuchtt UtrGeburtJefu Chrift h der da rfi emSohn Dafrds] CHR1STL 

filij Abrahami. ^ Abrahamus genuit Ifaacum. Ifaacui 

dtsSohm Abraham. 2. Abraham zcttgett lfaac 

autcm gemi it Jacobum, Jacobus autcm geonit Jiki.un, 5c 

zeugett Jacob. Jacob fttt J l: fW 

tort? k *& & \x$m $\ \yiviyn n»> 4>*o)g yjj £9 

ejus fratrcs. Judas autcm gennil I'hardum & 

ftim brudcr. 3 . Juds zn< . Pharctz 9„d 

& oil t^c Qci^t^ 4a,f ( ; )) \ygn n at w trwa. E *■{*>* 
n c Thimtr. Pkanfrv totem gemm Efrmaa. Etomui 

it Win* »f Affip. & h £p $ j^W** hf 

autcm gcnu.t Aramtim. Aramtu autem gcnuit E VANG EL III M 

/. .. ina^.abum. Aminadabus autem g:.iuit Naaffonerru 

A»::>ir„L*.b. Ami -> „ * Nabtfli 

i autcm g-nuit Salmonem. Salmon yer# 

Nabdjfon tea ,»/<*. j. £;/wra 

genuit Boizum ox Rachaba. Boozus autc genuit Obedum 

zeugete BoM to* cbr R.zb.ib. Bo.ts ntf OLeJ 

ck T4$ Vx9* Cl£>'/,o a\ iytvvijffs tsv tics . 5? ItOZOj 

ex Rhuta. Obcdus autcm gcnuit Jeflen. Jeflc 

«&r '/?/.. r^ zeugete J e ]ft* $. j 

vcro gcnuit Darid.m il'um regeaii David autemille rex 

tgptt Datid den Ku?;tg. Djvid der Kon't9 

iziw;;7i nr Zifou,'j>Jv 7 gL ox 7J?V *&? Oi fjj. 

geimit Solomoncm ex ea qux fuerat uxor Urir. 

^ele '.onion 9on dem Weibe des IWie. 

Solomon Ycro genuit Rubmmum. Roboamus autc genuic 

j. S.xkmon l ct * Roboarn. RoboAm gtfi ' 

A»?*i. aCm ot i^.vvvjin tqv Acm. & A<rrc &i t^w^n 

Abiam. Abi.is autcm gcr. Afam. Afas aut^m £ cnuit 

AbU. Al .t zeugete Jfit. $. - zeugete 

una* Jofaplmus autcm genuit JoflQlipin* Jo- 

Itfimt J or dm, Jo* 

i mi autcm grnuit nam. Hoiiaj autcm pemnt 

WA>* '/t* O/lM. f. Ofi* 

T.y Ijjafau. ■ \c*a$tu $. tpfftqai ret *X f *l* ^X^Q Ji 
Jdath . [oachamus autcm geonk Achasua, ; autcm 

+c m Mb*u, shbat M atthii Cap. I. 2 

f?ivvii& tqv E?-:k'-. ft E?€ l'*$ <?£ i^yj^flf to* Mot- 

fjenuit Ezcciam. Ezcji.'.s autem genuit Ma- 

zeugete Bzecbis. jo. Ezecbia zeugete Ma* 

paosr. Mctvctojyg $z l}ivt^Tt tsv Afiwv* Apuv as k}*v- 
naficm. Manaflcs autem genuit Amoncm, Amon autem ge- 

Mayiajfc ;tte Atr.or.. Amon zen- 

9r t re t)v Iooticw. ft lvoi#4 ol s^vvtjrt tgv liyjnu* vjy 

■uit Jofiam. Jofias autem genuit Jechoniam & 

gctc 3°f** ii- J< ztugctt Jcchoni.% ^rid 

cjuj fratrcs, in ilia Babylonici tranfportatione. 

■ : Bn : . 9m b diszcit des B/iby!o>;ifchcn Gtfengmfi. 

ft Mint oe t&jj 2>a^xZ)]/@^ y.((9iKZoix* tpevftjvi 1 ls%ovioC4 

Foik autcm illam Bcbylonic.im tianfportationtm genuit Jechonias 

#_\ Kjch dcr BdbyloKsfiben Gefengnifl zeugete JecbomM 

Sa n. autem genuit Zorobabelcm. 

StsttbieL d tete ZorobabtL 

ft K a\ iyi)m\n Aj A&xh a£^ £e i^ipffjfffroP 

Abiudem. Abiudes autcm get 
lj. Zc Ab; . Av.ud 

:. E/iciKiti foiyimiai rot A?>'g. ft J^ 

Ehacimnm. autcm gcnuit Azorem. A- m 

hliachim. Eltacbim zc.getc Aj 14. A 

,,iit Sadocum. Sadocui ante gcr A, 3m 

ctt Sddoch. Sad etc Achi?;, Au 

9*vnr*T}rEA*tf/.l ifbvtivt rov ) '*. ftEAs*r 

-nt gcnuit i rum. .as 

Z<ugete 

i\ i?6vvr t 7i jfo Ma M -. ;r ; T ; 

autem gcnuit Matth.nem. Mattrvm aul m • i ait im. 

^i 2 la; E V A N G K L 1 11 M 
, suitem geuuit Jof phu n, riruoi nx, ex. 

j£. J- den Mm* M..nc, {jh 

. .1 J*.'.;s, i'lj tjui dicitur Chriftus, Univerfas. 

Iren jeftti, der da Lrfi Cbrifim, i~. Alle 

ies sb Abra*amQ ufcjjadDavidtm quatuorddCim progmies: 6£ 
£&o4 fefl sllrabam bi(i auff D.Sud find ^ierzehen glied. 

./ f»€ tt;; BxCuAi^ [zi&iKijiott $mj. r *t arctic 

a P. B-ibvlonlcam traniportatirncm quatuordecim 

I * / i& Bsbjbmjcbtn Gefty.ckniip Jind bierzebem 

vgj &xo 74; B*£uA6»@" [jLi'&iKetnoK f>»c *rtr >y .-c-2 

.ic,:&: i Babvlmica CfanfpoitatiottC hTcj; ad Chrifhim 

9 on der Babjhnfcbcn GeftmkaHffi btji duff Cbnfium 

d :: ' $£*( $>e " 

uiiordecim pr •<;?:, 'us. 
• ...rzeben g'tcd*. 

' T ! ~ 5? Ta £z Frc-2 ¥?/<?* ji y'.nv\<n% xtu)$ nil 

1/ Jefil v^ro Chrifti natiyitas ita fuir. 

' ;' V/ - /J. 4 Jli Gtb<..,t feff filfo getba*+ 

, Cum defponfa f(fct enim ejus mater .Maria JoCphj, 

jib $<nra$Wt\- [dne Muter Man a dem Jojepb^ 

prim <jium con ;t ipli, invi-iua eft grayida efle £ 

n tbtimlm erfunJ fichs d*s fie JclMdnger f'f*r torn 

Spi: fan(fco. Jodphus porro ejus vir 

dem It I gen I ip. ] >fiph aber jhr Mmh 

iiKcu©* w, tgl [i* r ;:>'*v aJLihjj m A^^eiy^aT.fUj, iGyXrfa 
r juftut cff.t, 3c no cam lominix cxp ncrc, roljit 

\n.i 9hlk WkU Jic rn{en, pdAcht sber 

mum . i M \ rin^i C at. T. . j 

cam cl.i dimirtcre. «c aurcm cumin 

jfr bmmltick zu \ 20. l.i dim a diet aIJo ge- 

fxrfJiv n (Q', \$x ctyyf^©* K'jf/x ftpupq dim! y&T* iv-af, 

ani nil indjXiiTct, eccc angelus Domini appamir ci in fjmnijj, 

tr t S:b: da, tit: l>gel fin HEtrn trfcLein jim im fafpftn*. 

dicens, Jofephe fili Davidis, nc mctuc accipcre Marian 

tndfpntcb, Jo/eph du 5c ./, Furchte dich r.icht zu dir zu nclincn Mart Am 

tuam uxorcm. Qu ui cnim in illi g-nitum eft, eft ex vSpiruu 
dim Gemahl. Den J.is m ; br gebobrcn ljl, das tfl 9>ondem bciligem 

ay*** & T*'£*'&i ft $*» K& K0?*i<re%{ tz ovotfp alrfif 

fane Parict aute.n filium, & vocabii nomen ejus 

Ce 21. I'n.l jicttirt gebehren eincnSohn, du folt heiffen des Name* 

\v\<rl>v* Auric $ r-lvi rev Xctiv cuund ^57? 7fc)f 

Jefu n. Ipfc enim liberabir pcpulum fuum ex 

Jcfitf. DmtrWrt ftbltcbnuuhm ftm Vohk 9om 

ipuii p ccacii. Hoc autem rotum faclum eft, ut im- 

jhrcn <V«. 22. Dm aber alia sji gefchchen, aujfdas crful* 

plcrctur quod diftum eft a Domino, per Trophetam, 

IctWurde das gef*gt bat dcr Jll-rr, ditrcb den Frophcten, 

$t Aiyovl®*, if* f\ &*£%'>(& c* pecsft Vq*% W 

Dic:ntem, Bcoi ilia Virgo eric gravida, & 

jj. Dcr Ja Jpricbt, Stbt cine Jungfrtfl Wirt filM* Anger fein^nd 

•n£«-TOf v % Kq A y&Xtrx<n to eve^yc cujft! Ef*H$tvx)iA f 

panet filmm, &c > cabunr nomen ejui Emmanuel, 

gcbthrtn emen Sobn t $nd fie Vi'crdcn bet/fern Jeir.en Sahmem lmmAttkcl^ 

• t$l H&flfAtJVSv'fJjJlp, § QiOQ [AlS* t\XOiVt 

cjuod eft fi inrcrprecris , Deus oobifcum. 

4" if hrUvimttjibct, Q Q tt mU frw. EVAXGIl LTUM 

I s autem Jofeph ex fomno, fecit ut 

s f.. Da mm ..acbte J 0j torn , tbat er Wi* 

.¥ cumJ o ayyeX©* Kv{j* t k&j -zrcLPiAct&z tLu 
impcrarat ei angclus Domini, & accepit 

jbw befallen hette dcr Sngcl des HErrn, 9>?.d nam ztt fch 

cwW yvvGury., & Key chc iyivotoKtv cojiiu), faf # 

fua:n uxorem. Et non cognovit cam , quo ufcj; 

Gemahl, 2j. Vnd crket.r.et fe nkbt, bifl 

trues t)v auTTJq t:v ztqc/Ototzxbv ijqv, xgj ivjlfoort tj curfs 

p:pcri(Tct ilium fuum primogenitum £lium, & vocarit ejus 

fe gebahr jbrc* erf en ■ Sq/m 9 Sind biefi fiintu noincn Jefum. 

Jtfiltm CJPVT 11 H 4 NT MAGI ^TpOT fi \nri tetVfiJiiT,®* ov Vydfotp, 7^ Ivfeuuc', 
CHI :m nato in Berhlecma, Judatae, 

ST I ' /. Dm J cfns gebohren PI zu Eetbhb.m, im Jiidifbtn l.<mde, 

at > .; Tb (Zaoifoug Hqw^x, I J* , ara,fi£$jGii'& M&yu >cri 

letnporibtll rci llcrodis, Eccc advenerunt Mlti ab 

des Konigs -odx, Sibe da kamen die ■ . % 

»t« * n, Diccnrcj, Ubi eft iH c 

Mor , j. if 

/3*tnAtlf flTj IvfcJuifi $ijjdjj airti 

<Jt>> nan i Vidimus enim ejus 

der j ri ;T /•../• 

I a in flc rr 

WP a* MorgmUndt, 9nd find komr In A»zid<tcn. Matt ii mi Cap. 1 1. 4 

ft Axtf^c Js p4i0iAru€ ;,- £...'"-'vV» >c^/ 

A.iiiti* a u rem his n.x Herodei turbaxus eft, & 

j. Da <Us hivett der Kir.':? • Htrades, erfcbtsck cr, <bnd 

*&cL7U U&rttoffp fiiT> ourtf. ft Kay wv a^aycd* 

tota Hierofolyma cum eo. Et congregaris 

dm gantze JtrwfiUem : jbn. a.. Vnd Left terjamlem 

© unibus primarijs faccrdotibus & fcribis populi, fcifcitaba. 

aIU Hobepriejler $nd Sdnjftgclartc $nter dem Volckejvnd erforfebef 

facto'' cwtui, zt~6 9 Xfj.^zg fyvctTKj. ft Oi Si ckmv 

ab cis, ubi Chriftus nafceretur. At illi dixeiunt 

ton jbnen, Ptig >ijlusfoltegebohrenWerdejf. f. Vnd Jie fagten 

mrnS t bf Bij$Asg^ *i^g lxScctus. ire*) y$ y^ct'Mcq 2^ 

ei, Bethlehem* Jud.tje. Sic enim fcriptum eft per 

jhm zu Bethlehem imju.lifcben Lande. Denn alfo fiehet gefebriebe durck 

*rt U&q)qTV f ft Kse) cv Br,Qte\fJt, yr, \iSct ct X So, five. 

Prophctam. Et tu Bethlchema terra Juda es nequaquanv 

den Prophet en, 4* Vnd du Bethlehe imjiidifche Lande, bifl mit nichts 

1}'Z-\PI cm 7iigr,j<ifX0ffiv ixSct. Cue <rH $ ifco^uanHi f\y£[A?+@»w 

minima inter duces Juda. ex to enim exibit dux, 

dei kieuiejl 9nter den Furjlem Juda. Den aim dir fol nir komme der Hertzog,. 

c'n; WHt&tSi Wl Xcliv px Toy 1<t?jly\}\, ft Tonv^t.t q 

q 11 pafcet ilium mcum p r pulum lira el. Tunccii vocaffef 

dtr ein JlSrr/et $bcr mem VoUk IfiaeL /. Da berieff 

Wojjd^i hiAty T*; y-cLydt) ijKf^ZuiTS KcLp" cwTiSf 

Herndes clam Magos, diligcnter exquifi vit ab eis 

Uerodes heimiich die Weifen, 9nJ erklerneC ,/nt fleifl ton jhnen 

to 9 >g ito* TV i^f £ @* QaAvoyJpx* ft Key Wifj^fctc 

Uapni (Vailai apparenci;. ,1 dimiiifljt 

9benn der Stern erfclucnenfoere. S- fit* 

mJT'dq «c B;/'/ II ', ftm y 9 in;, i^iTUoi'.i kxtyQIZw 

illoS Beth! -lit • -am, •'• xit, proncti, exq i.uc p;ni 

>. ^r,; Bttplcbcmf 9wdjfp*h t /^X EVANGELIUM 

dc illo pucrulo: Poftquaautem inveneritis denunciare mihi, tit 
nach dem Kindlein : Vnd 99en jhrs fndet, faget nars Wider, ciu 

&cgo veniam & eum adorem, Ipfi vero cum audiviflent 

aucb ich komme, 'vnd es an bete, f. AU fie nugehoret batten 

(i&7i\ivq ciTrogtvjytjiw. rQj \§a i etc),?, ov et^cr o* tjj 

rcgrm profe&i funt. & cccc ftella, quam riderant in 

dm Konig zogen fie bin. Vnd Jibe der Stern, den fie gefehen bet ten tm 

Oricntc, prjeibat eis, donee cu Tenifler (Wit fupra locu, in quo ille 

Morgenhtnde, ging bin S; or jhnen, biftcUs er kam ^ndflundobe^ber, da das 

vrouoiw r t v. 3? loovnq ol tip *>&?&> X&gjiv pe foe hlaj 

puerulus erat. Cum vidiflfent a. ftcllam, gaudio magno 

Kindlein fch;r. 10. Da fie Jl: hen den Stern, .rden fie bach 

valdc gatin hint. Ec cum veniflcnt in domii invencrunc 

erfreWet. J J. Vnd gingen in eLu bains, ^.id fun den 

puerulam cum Maria ejus matre, 6c proftrati 

dot Kmdlein m;t M.iria feiner Mutter, 9nd jielen nider 

tT&riKivrjTUf oLisn*)y vfy ctvcl^caug TXg ctvTzSv ^atuj^g^ *5r£p. 
adoraverunt cum, 3c cum apcruillcnt funs thefauros ob- 

Sfnd beteden es an, hid the ten anff jbre Scbe'.ze, 9nd 

fyvtyKout exfrti Joe?*) £% vuzv > y <& Af&mi'i ^/ <TfjLv(>vcu: 
ci muncra, aurum, & thus, & invrrham. 

fchcr.cketen jbn Colt, I'l'ejrauch, hm4 Mjrren. 

& Kfv fSit&tPTli K0LT' QVCL* fJU) CtVCtK&JLl^CLf t3&S 

in (amnio ne rcverumnur ad 

}lwrn m TrA'vYm d.it fie nicbt falter: tfi.ler lencken zu 

Sect, aviyuorimv $S &H r; cSi «g tIjj clltuv X^t9 Ly * 
Herodem, re^- UH viani in fuam rf^iorum. 

dti t 9nd zogen Wtdtr dkrib etni andern Meg tm jl.r /.« Matthjei Cap. IJ.' jf 

Cum rcg-cm efTcnt autem iili, <cce apparet ingclus PHUS 

ty D*Jie*ber k.niteggezogenttaren, fhe eUerfchcin der £n£tl des CUM 

1 n »> ' t\ n ' /• x Afyj T RE 

Tv£/X TU Itftyvp j^t' OFot^ Ktyw 1 V.yi^bciq zrflt^Actyaf 7» ET PUS- 

Domini ^ofepho » n fomnio dicens, Expen^c^us accipe RO F U- 

}l£rrn dem Jojepb im traVvme bnAfimcle, Stebe au{f ini mrrb rtt dtr QIT IN 

vcujltr, Kgy 7WJ cand jxtj-AyL, ^ (fuZ^i «f Klyj7t\Q\ , yjtf ^ Gr ~ 
puerulum, & ejus matrcm, & fug? in jEgy-ptum, 6c * 

ddi Kutdlein, tod feme Mutter, $nd fleuib in Aigypttn, bnd 

7jS"» 6x.a iodq av on ei7ru>. MeM« $ llgvdijs i* 'srcud toy £Vr«»f 
cfto ibi ofa dum tibi dixero. Futuru eft cnim ut Herodes puenxm qusrat) 
kleib mUa btft icb dtr fere. JJ? es ift furbhden daillerodej d.isK.ndUin fuche* 

■si p ixUndum eum. Iile vcro cxp rrctfbvis accepjt pncrwm 

tmbzubrmgen eUftlbe. J 4. Vnder fund *nfl "$ndn*m zufch d.is Kindle in 

4c .natrem, nocV, 6c ftccui: in /Igvprum. 

%nd >:e Mutter bey dr X. air, 9nd enttoeicb in ALgyptenUnd* 

ft Ray yj Ctffll i'S -;; t> t^;; lUvJ^x, 'ivct eAjMa&f T J 

Et erit ibi ufcjti: ad obitkini Iletodii, ut imo'erctur quod 

HUib aIjm &fi <msch dam Tcdte H*r+dh l **ffdm erf 4 .'.Wf9urd d<« 

r AtPt a Domino per Prophctam, dicenteni, Ex jEgypttt 

f der HErt durch den Prophet en, d'rdu Jj>ri(.ki i ji«;\ Aig*pten 

tocavi im oil* 

k*be :ch geruffen WttUHD S'oLn: 

5? Ton Hga^tf ladff 9 'In c*Z7reuXfr\zz%Tvv Ml.yw, IXFAN* 

Tunc Hcrodc; cu vidifTcr, qnnd 1 luftis cfllt a ^t.<tls T I ( I- 

16. Da I (erode i /;;/ f.ihe, du er betrogen Hur Un den VL'tifen, D J U M. 

tali 4 excanduir, cV aim nufiflct fufhllU omnes DQeroi 

ftdrderjt, /, 9*d % r f .IkejitUten mIU 1 ... EVANGELIUM 

C4' BrVAS'.UiV&i cm cuiTKg zrcun rug c^/ci; y ^7n oil,*!, K&f i($i/ft>7i- 
in BeiV..hema,<5: in ejus omnibus finibus, a bimulil & infrrirri- 
zu Bethlehem) tndanjf.ren g.ir.tzen Grentzen, die da zVrrjjahrigtnd eLtruntef 

bus, ftcundu tcrnpus, cjurd exquificrat a. Magi?. 

tv.it en, ftscb der zeit, die er yr.tt fleifi ' erUmet hatte ton denVVetjtn. 

ft Ton g.tA^^ ™ h$ v ' S ^ ZJ0 I? £ £ /"<* I*? «ty$r,T>t> 

Tunc i tr.ple rum eft cjuoJ dictum eft a Jeremia Prophet I, 

#7. Aj vfiiMet $9m gtfegt ift ton JercmiA dem Prophet en, 

}*yti r l§ . ft ♦*>**;. iyJdtt&jy c# ra^.S, fi^n©-, >^ 

dicente : Vox audita eft in Kama, l.:mentatio, flc 

<&r dx (prkbt. iS. lun gefchrey hat mangehoret auffdem Gebirge, kUgens, 

y.}.ouu^og t y^ covgfjus irchv'y.TcLXr.h K/\outou mcujyg TW.\a % 
Actus, & ejulatus multus. Rachel plorans fuos filios, 

MMUj rW heulens tie/. Rachel bttttir.et jhre Kinder^ 

Y&4 OPt wJrAg zzctPcuKhrfyv-cL', 'm CiTx tun.. 

& nolrbat confn! ationc admittcrc,eo quod non Cnr.. 

%nd ttolte nicht Jichtrcften U£en t der.ti esttAratu mitjhnen. 

_ . &'Ttht\j'tY i c!w'i©* $1 T& ll^&JV, \$ > x t ($ouvi'm\ayy<}(§* 

j) U n c Cum obijflfct aurem Uerodcs, Eccc, apparct angdus 

g^ /p. £U x^r grflorben tt*r Jlerodes, Sihe, d* erfebem der lir.gel 

ijTPTO TH v sJ L> i rzS \y7>;5 k#t* opctfl cv i\\ylit\vi ft Aiyuv , F^fftf 

ailuii. £) <)rr , n [ JofepHo in fomni)» in /EjyptOi Picens, Expcrredu* 

des HV.rrn Jofiph im Tr.ittm in uiigyptenUnd, 20. Vndftrach,Stebt tuff 

wapj^Zs to zcctsdlov, K& tIlij cunY uqTifyc, rj^ ureotvX hc, yyp 
ac>. puerulum, & ejus matrem, &: proficifcere in terrjrrt 

fnd r..m dAt 9 $ tnj feme Mutter, tr.d zeuch b:n in dstLanJ 

Ifiael. Momri furu enim qui pueruli anifium quxrebanr. 

til. f.nd gefiorben die dem K.tule n*ch dem lebendt (lundeu% 

ft 04; \ sc OLokhaiZi to zz-ouiiCVy yjtj tiw tarry fojTi^f, t&j 

vcroexperr. ^pit p.ierulum, 6c rjui matrem, & 

si. Vm dAujj indt.tm z» fib dmKjtuUem t 9mi J tint Mutter, Snd M A T T H £ I C A P. II. 6 

venic in terramlfrac'l. Cu.n audilTciaute quod Archelaus regna- 

kAm in du Land Ijrae'l, 22. Da er aber h'orece dis Arcbdaut Ko- J 

tev& Smir^ Ix^cuct; avti H^^xtX carts uar^h^ tty&yfa 
ret in Judaea pro Herode ejus pure, timuit 

ntg Mar im JudifchenLandeanfiattierodk femes Vaters, forchtet er fich 

iftuc abirc. Divinitus adraonitus autem in fomnijs fecefTit 

dabm zukommen. Vnd er entpfeng befehi$on Qott im TraWm, bndzoch 

in parte* Galilaeas. Et cu veniffet co habitavit in 

in Me Orterdes Galtleifcbcn Landes, jj, Vnd kam 9nd Mohnet ** 

urbe qux dicitur Nazareth, Lit implcrL'tur quod dicti'i eft per 

der Srade v d:e da heijft Nazareth, Auffdat erfuliet Wurde da da gefagt ijl durcb dit 

ProdbctaSi quod Xazaren.is vocandus eflec. 

fropbttin, Erfii Xazarentu hei(fen % 

CAP FT til 

In 1 autem j.i> accciit Johannes ille Bapiifta, STJ I'R.E 

i.Z::der zeiC k.im Johannes dcr Ttujfer, J) I CA T. 

prxdicans I I defcrto Judxx. ,Et diceni : Rdi- 

\nl predigt in der V Fuji en des j.tMjlhen Landes, 2. Vnd fprach> Thurt 

ite, nam ex'orum regnum appropinquarit. I lie enim 

Bujfe, du Iltmel reii.be tji naht berbty kommen, j. Vnd e r 

eft illedeq 10 dilhi eft ab Efaii Propheta dic:nte : Vox 

if der bondewc gefagc bat EfasM der l't uphet bnd gejj>tochen:Es ifl cine Sttmnte E VANG! L!HM 

chiruruis in dcferro, parare viam D-^-ini, fac; 

•; Preajrerst* der fTujien, iterttttt dim fftj (Ui UErni, M»iat* 

Tc£Vi« ejus femitas. 

.'/* feint ft'tp' 

T 11 S IT Ipfc vero Joanne* habcb.u indumentu fuum c Cameli 

VICT IIS ^ n r a l (r Johannes batte Jem Kleid ten Kanet 

NIS. t tf r <cZ )f yK& ii^u&Tulw tyotbu tti tIoj witJ ' hrtpr,*, r] $1 autd 
pilis, 6c p?lli:eam zonam circa fuos lumbos. Ejus vcr»- 

baren, 9nd em Leddern Gurtel fob ft.nc Ltndcn k Semi 

TfcpTj r,v k'AfyS'iCj Key a^tif ^teAu 
aliincntu- erant locuftx, & filvcftrc mcl. 

Speifi abcr* $9jr HerVJchrecktn, ?nd Wild tionig. 

_. _ „ _ r Tunc cxb't ad curr. Tin 0'' ma 6c tcta 

' j\ A* £ /rw £ hb;a.KS zm j m m nr di e SusU Jermfkiem 9md d*t gam ft* 

C 1 2\ . xa, 6c t. ta drCUfWjaccnsytgio Jotdani. Et b-pnubantu* 

mA. ;.! t $nd alle Len.ler an dim JorJ..,:e. 6. PmtUejfm Jicb teujjen 

GV TU \i^X\r) \JZT y tUJTt'y 't£ofACteyxfou7K$CvTZ.ycH0l2TJct; t 
\-\ J^rdans ab iplo, confirentes fifea pca.MJ. 

»»» Jordan £*/» jhm t f si J btkax.'ttn jlrt wdt* 

Cum t ..jtemultof Ph.»rifx<;rmn 6c SaJducxorum ▼cmcu- 

fi Alserr.kfulx f';*.r der Phstrtfeer $nd Sudiineer kon+- 

I4i ii. fuum lbptifmum, dixk cis : Yiper.irum progrnics, quia 

m/T] z» /miff Taujft, jj>ntcb er zujhntm } Jhr Otter* gezuuitr, Vl'tv 

r bn dcmonftratit fugere a yentura iri? 

kAtdfW**«4b {Meyet dmjhr mtrmm* Werdet dam kunft^cu frn? 

UHumt Matth M i Cap; I IT. ? 

& ficir,cwn *y i£j ■; k<j oTrxg ?,;<, jjt,-c.yzicv;* & Key [Ay 

rite i^itur tiig.us fru&ua rehpilcemix. Et ns 

/. Se,;ct zu ibut rechtfcljaffent frucbte der bujfe. f. Vcnckt* 

so^qn bf iavZlg hiywf. hxcffy tzv hZcpafJt, zrctntyt.' Azyx 
jutat* intra vosipfos dic^re: Habemu; Abrahamum patrem. Di:o 
rmr nicht eLu jbr bej euch Woltfagem Wir haben Ab/sbam zurn Vater. Teh figs 

?C V£Ufc GTJ 0SCJ dVVXTUj COC TXTXP TVV Xlfyuv TV A&9?Ct{Jt, TiHVQm 
•rum robi>, quod Dcus poflic ex hilce lapidibus Abrahamo filios 

eueh, Gott 9erm*g am diefeu Steinen dem Abraham Kmdet 

%\z\i?xt. Jam rero ctum Crcuris ad radiccm arborum 

zu erbieckew. to. 8s tfl ftbune die Axt an die Wurtzel dcr BcWmciB 

xeiTztf. Uaf Iff iiviter \*>n WfCion H&tef y&pmv &K*3 7z\iTKiK<tt 
pofita eft. Gmnis igitur arbor r.on ferens bonum frudtum exciditur & 
gdegt. Darumb Wclcber&iWm xkht bringet gute frucbt, 99trt abgthatte Ind . 

fig ZiZa ,G<i>Xf7Bf, £> Eyoo ftfjj (befxlfy vfxug cv vgolU &C 

in ipnem mitritur. Ego cjuidem baptizo ros aqua" i« 

i/u Fetter geWorjfen. u. hie t*"]f< <*& mit Wajferztet 

yitTCp tec*. O £s cmroi px i(>%cta$t@* ■*** i%}>&Tt&g px, if 
fefipiUcntiain.lUe Tcr6qui poft me renit eft yahdior me, Cuju* 

B Der aber nacb rnir kommet tji fltrcker den icb, Dem icb 

aon dignui fum foleai portarc. Ipfe vos bipuzabit 

autbntcbt gnugfam bin [ewe Stbucb zu tragert. Der Wirt such teufttn mut 

ky.u> n»eo W 2« <# irug/.< & Ou -n ?itft» 'ot t}| 

frn&o Splatu &C ignr, Cujui vcmilabrum in 

dem betltgtn Ge-JIe tndmit J-ttfr. u. Vtid cr bat feint VVorfjlihaufjel in dem 

*"d %"{/> W ^l&KP^C/" vl" avid aXuvtt) v& 7?v arnv et; rlii 
jpfius manu, & prrmundabU fu.im aream, & triticum in 

Handt, bnd tttrt feren fein e Tbenne, Srndden VVeitzen in 

tuuW a^n^liclw oivctfai To i\ cl^O* K0&K0^H ewCss> -&»&• 
ftmm horrtum congrcgibir. Paleas autem eomburct incxftinguibili igni. 
fgw* Siicftrt* famine. D]e Sprelt alrr Mirt er Urlrtun* mfi etttgcleMrei 

Bj T*a CHRI- 
ST!. E VANGELIll M 

Tunc acccdit Jcfui a Galilxi ad 

ij. Zu der zeit k.vn J e f tts AM Galilta an dem 

lz^oLtluu <zztig iiv luictvvlw fif /3^7$;a9"i^a/ \jzs' > cwtz. ft Oat 
Jordanem ai Johanncm ut baptizarctur ab illo. At 

Jordan zu Johajine (Lu erfich teuffen liejjeton jhm. la. Abet 

Ijosivvfjg J)SKu)hvtv auTtv teyxy, iyu) %£&** W** % \S&* ** 
Johannes prohibrbat ilium diccns, ego indigentiamhabco a te 

Johannes Webref jhn tndjpracb, hh becLtrff tool das ich Un dir 

(ix'^iS-^vuj, k&i gv tpcn v?&$ [**- ft O £i 1*7 <rSc *^rs *£/?«£• 
baptizari, & tu venis ad me. Jcfus autem refpondcni, 

ftaufft Merde, tnddukomjl zu mir. ij. Jcfiu aber antWortct, 

Ci7Tf 7V&; (WW A(p££ ctelt, XT* $ 7T$ imp i&V T}[UV '&&]£& ffUf 
dixit ad eum: Omitte nunc, ficenim dccec nos implere 

tndfyrach zu jhm, Laji alfojctzt fein, alfo gebuhrtt cs tnszuerfullm 

v&mv iiKoutuvvluu. Ton aty'irai* pjjtvv. ft Kaf o \fo~xg 

omncm juftitiam. Tunc omific eum. Et Jcfus 

alle Gcrechttgkeit. Da liefi ers jhn zu. 16. I'nJ da Jeftte 

baptiz.itus adfccndit ft.itim ab aq 5c ccce, apcni f 

getAufft War fietg er bald her anff .-.ns dem VI 'a[ftr, $nd Jibe, da thetj'.J) .:: ff 

cumS oi X£py$i 9 k. ei^s to nvzZ^gt T)f QiA ya(&Gct<vGv oj- 
«» crli, El Tidit Spiritum Dei dcfccndencem cjuafi 

tberjm dcrll./nrl^'n lJobanr.es fabe den Gfijl Goties herab f.inrc . alt 

Ttpyiv, Kj oJr> cwrsy iqiojafosy* ft ^^ *^* (p*i>i 

columbam, & (Viper ipfum venicmen. If cc \ x 

mjme Tsube, Sfnd tber jhn kommen. ij. Vnl j:>-e einejitmmt 

Gktup ?f?*u)r hiyuoXi^ Ovri; i<nv i ctpi'w',®* c to; \jlx , c# 
c crlis -ni, 1 lie fft ill: dileilus fiiim incus, irl 

9m -el herab Jfrath, ? ijl mttn luber &b*, dm 6J f\\jO%KqoTt* 

«juo benep' -f\ mihi. 

hetUbcn ub iMfefmbm babe. cjpyr STI. Matthjei Cap. IV. t 

CAFVT IV* 

Tunc Jefus fubdudhu fuit a «Spir'.tu in defertum, TAT 10 

i. Da Ward Je/tn gefubret fom Getfle m die Witjlcn, C H R I- 

ui tenraretur a Diabolo. Et aim jejunaflet 

tuff 'dis er terfvcbt Wtirde ton dcm TcpffcL 2, Vnddaer gefaftet hattl 

quadraginta dies, & qiiadraginra no&es, tandem cfurijt. 

tiertzig ttgf $nd burtzig aacbt, bungert jbm. 

ft Ka^ 5 WH?jLQ*9 &&<7*?.Quv cumS, torn, H *rtf 0e5 ex tfflf, et7t% 
Et t cum veniflct ad cum, dixit, Si Dei cs nlius, die 

Vnddcr Vcrfuchcr tr.xt zujbm,?ndjpracb } Eifttt Got res Sobn, fojjtricb 

irzc'i xtsi }.'f~i aobi ^u^»7Kf. ^O ^ "Zhrvxe/Oeig ei7ti % ^e- 
ut hi lapides panes fiant. At illc refpondens dixit, fcri- 

dif d;e/e flem Brot Werden. 4. Vnd er antttortcttndftrachyCsftebt 

yrmlcif) ctwJgx7r&' T*oitvl\ QT>id7r' > clq\(* ixtvca, ctXt^ ovr 'STUA/ti 
ptjmeft, Homo \i ct non pine folo> fed •mni 

lefcbrteben, Der Menp.b UbcC nicht torn Brot alleinyfondern^oneinejglichc 

fv\ct*li 6*m(>iu'p r <p'j> %i& fityLl& ©fiS. 3>To't£ tra^tXctixZ^i 
▼erbo egredicntc p?t os Dei. Tunc aflumit 

%'vortt dot gebt dunb den A fund Gotta. j. Da fuhret 

ojuiov i ^iaSaA©* tiqTWJ kytou •aroAjr, >L ifyaiv cuncv din 

Diabolus in fancla civitatem, & ftatuit eum fiipe* 

jbn der Tcuffcl mit fch in die heilige Stadt f $nd jlellet jbn /tuff 

7» 'ft-oCjit* to \i^et% H%Ko>JiXiyi ewTiS, it « 0f5 v\og Q>&Xt 

pinnat templi. Et dicit ei, (\ ci Dei filiu* mittc 

d.t '/■ >nen det Terr pels. 6. Vndjprach zujbm : Btflu Gottes Sobn, fo lafl 

9icuj\r.i y&Tu). Ti^efmctf ?o, on iil; oust* cLyykteig cW* *- r .7K/ 
teipfum dcorfum. Scnpnun eft enim, on )d (mi angelis prxcipiet 
dub btnab. Det. a fleh: gcflbncbcn, crtUrtfcinen tn^el befehl tbum 

wGi c E VANCE MUM 

tc, & in manus attollent tc, ne qusndo offend as ad lipidem 
•fber dir, <vnd auffdc bend; Vtcrdefie dkb trage,A >Jfdai du mkbtjhjjefi an einen flcim 

7*¥ <r5 zroacc. ft E^»f cwm c \kt*$% vaXiv yi^cfTi]^ OvK 
tuum pedcm. Dixit ci Jefus, vicillim fcriprum eft, Non 

dcinen Fuji. 7. Da finch zujhn Jefwsffidcrumb flcbt aucb gcfchricbe t D* 

CA.'Xn&mt K'j£/c*7ir <rxGi$'t. ft IlaAiK 7*ci0p?.*uGav\ cwllf 
tentabis Dominum tuumDcum. Rurfum afllimit cum 

/<?/. wacfo terfucheden HErrn dcine C/o/A. /. WuLcrumb fnbret yhn mit fuh 

i 2*l&£oA'& *t; Xix* vytitev o*©-, >L ieizvvnt turn! TZctaut 

Diabolus in valdc fublimem montem, 6c oftendit ei omnia 

dtr Tetfrf *uff cir.cn fcbr hobcn Berg, 9nd zetgec jbrm a'.lt 

fict^.HOLi'r^ "wcftX, K clutzJt il^om % ftft<xf Xsyi co/ic! J 77tZ , m 
regna mundi, &. conim gloriam. Et dicit ei; Hacc 

Rnche icr Wclty ind jbrcllcrrligkeit. a. Vnd finch zujhm : Dai 

wdv^gL m outgo, ia¥ zstrocv p* T3£$rxi)pqc»ic. j}To/i ^f^ 
rmnia tibi dabo, fi proftratm me adoraveris. Tunc dicit 

alia K:/ ich dir geben } So du niderfellefi tndmich anbetrft. 1$. Da fincb 

i \tjrs; co/nS. ft*}* Zct^yJ, ps}e>&'$*f&\ ®icv riv <rx Kvg/ef 

Jcfus ei : Abi Sathana, Scriprum eft enini) Deum tuumDominii 

it i zujm:Hcb dich f mtr WegSatha,Den etflcbt gefebriebe, Gott dar.cn HFrrn 

(i^ziLvvr i <nwi)L cosnS fAo'yvhctTgtvrcic. ft Ton et^'ujtr.v av /c» • 
adorabtf) & ilium folum coles. Tunc dimifit cum 

foltu anbeten, tndjhm alletn dienen. ti. Da ttrtitfl jbn tUt 

6c ec:e ncceflcrunt ang-.*ii & miniftr.ibant ei. 

/*/, i fh: da tr.ittcn zitjhm du F.ngcl t*d Htffttm jhm. 

JMSBS fto 6- \r,r'iq axXauq *ti l^cUvtj; ^apsjefy, ave^'scrfM 

J Cum aute Jef-.n audiflet quod Joannes traduns elfcr, rcprefius eft 

^ ' N ( ' '*' 11. Da nun Jcfm buret das Johannes bberanltforcet 9t*r t zog er 

cc TUB 1 l>i> ciict*. XZ^cu >&/-:? ixcip Ttiu N T a^<*^it7 f / ; > r, 

, n i!.rim, 1' dTrlu^a NaSMldll cd veniflec* 

¥hJ he Land jj. Vkuifai d.e Stadt A , kam, Matth^i Cap. IV. 9 

babitavit in Capernaum maritimij in finibus Za» 

tndWtbnet zu Capernaum die da am Mehr ligt. An der Grentze Za- 

G*>.ii» ■vjjKtQfyiheiiA. ft Ivct itf.ti^tj 7? pvfa 2lffiUffuix 
kulon 3r Nephthalim lit impleretur quod didtu eft per Efaiam 

bulon 9nd Nephthalim. J a. A*ff d*s erfulie: Wurde d*t da gefagt ift durcbE/a/am 

W n&Qr,TX 7 *£;*//©-• ft rij ZaGahMV K&yr, Nf^'^wAw^ 

Prophetam, dicentem : Terra Z?bulon & terra Nephthalim 

dtn Propheten, der eUfiricht : ij. DaiLAndZabuion %nd datLand NephthAlim 

ai viam maris, trans Jordancnt, Galilxa gentium. 

Am liege des Metres, Jenfeit da JerdAns, ^nd Calilea die Hcidnifehe. 

ft O hn\q 'z* OK.iti K0. ( jiiufy®'*to€ piyx, Qa>g, Kj 7i7j K&fyl$>*ft 

Populus intenebris poiitus vidit magna lucem, & pofitis 

iS.DaiVokkdatin Einfterniffap hAt gefehneingrojjes liecht, 9nd die da faJfeM 

in regione 6c umbra mortis, illis exoriacft lux. 

Am art tnjfchatten da Todts, denen ijl auffgangen ein Liecht, 

ft Attb 7371 rjPpoi^ tariff KijoCoTOtv k&4 AsVffV, MsSL CHRr " 

r S T 11 St 

Ex eo tempore cxpit "Jems prxdicare & dicerc : Kcfi- 
1 7. Vtn der zett an Hen* An Jefia zu Pnditen tod [aven ; Tbut 

PtttTf, ff $ TiStf X£?vyjv fietTisXeia, ryyiKS. CARE 

pifcite, Kam cxloruirt regnum appropinquavit. POENI- 

hujje, Dai Hirael Retcbe ijl riAbe her bey kimmett, TE X- 

&nee/7iKTJv £e ltrxc; uet^i T&* rye TcLfaXeuut 9a- TIJM ' 

Ambulans aiircm Jefus ad Galilsear ma- J 

l$. Ah nu JEfus gieng An dent Calileifchen Meh- V0LAT 

\ v / .. • Til RUM 

><t<xr*#, «Jf i'j% itf$i\Qxg t zlfibva,) m }.?yifj8p*v niiftv, v&f Av ET - 

re, virlit duos frarrcs, Simoncm, qui dictui eft Pctrus , & An- DREAM, 

re, f*be er ztten Hruder, Simon, der da hetj} l'etrtu, 9nd An. 

dream ejus frarrem, jacientes rete in marc, 

dte am fetmen BruMr, die 99orJfcr:jbr Netze tns Afebr, 

C {tout EVAKCHLIUM 

( crant cnim pifcator^.) Bt dicic eisj Ssquimini me* 

(Drnnfte Warcn Fifchcr. ) if. VnJL er Jpncb zujhnen: Fo.'ret mir n*ch, 

77ii,;T:<> vulcli uyj^^TT^v a.Tw.z-i^ §> Oi a I tttyifng &5-'-C 

facia m voi horn mum pifcatores. llli v«r6 omiflii ftatim 

V r McbtfrZuMenfibm Fifcher. 10. terlieflen b*ld 

JACO- retibj5> fecuri Cvnt cum. Et illmc pro'grefluSi TidiC 

BUM jbrtNctzej 9nd folgten jtmnacJt. 21. Fnd iLier^ondar.nenfurbAp ring, ; 

H duos fratrcs, J.ic bum filuim Zrbedxi, 6c Johanncm. 

er Ander'. zWene Brudcr, J&cobnm dtn Sohn Ztkcdci, 9nd JobAmtrm 

ejus frarrcm in navigio cu -co fuo patre, far- 

(et im Schiff mit Zcltedco jhrnn Ku'er, dns fa 

71^'fe TBft OUUTUv JlKTVCt. Kctj ckuMgiv <x-f,L J ;, 5> Oi £l 

ci fua reti.i : Ec vocavit cs. Illiautcim 

ten jhre Netzc: er r.rjf jl 22. Ste 

navigio, 6c fuo p ti funt cum, 

^ > :er %m L fo 

*v i\!oj 7! ... e.Jaonuv C¥ rcuc 

cam im', j j a 

D I C AT .-;. / W J'/'«. j /„ 

& prjc^icanj Evangelium rcgni, & 

'"» VtuL fftdsget $Ut ton dm w »d 

lJ - • Oinntm rr.orh.im 6c omr.crn languoftm in pomilo. 

- ind 

£> c>Lu-du,Zv(jcu: ij 'B&wiyxafi. 

»m :i.tm: Pr attnl 1 L)*l 

a> /W y^ ... 1 uiAmtz SjnenL+Hd. Vmd \ftkr»ehtm 

$urnt Matth^i Cap. IV. io 

%vjtw zrav&g vkg y&x>Z)g iz°*(&C wiixIas*; voni$ k& $zoz<,yQL\ 
i\ omnccs adfr&os yariji morbis & cruciatibui 

•zujhn allerlej kr stricken mlt wiancherley pucbt $nd qual§ 

Jg* K9H ^cufjLcyifcftSfjxg, y^ rthqiici?cp?jjzg, ygj nrcf.yc- 
derertt. & daemoniacos, & lunaiicos, flc para- 

:.'", die Befit die Monfiuhtigen, ttiddie Giclt- 

o$, 6c fniu.it co$, Er fecuta eft cum 

}r/; $nd er machet fie Alle gefundt. 26. Vnd es fiolget jhm nach 

tr: :. : j\$; >bn Tyq TxXiKouccg, k, &ey&mte'u>c. y £ \sfjonXCujdt % 
irulra turbi u GaliUa, ac Decap^i, & JJierofolymis, 

.im GaIiUa, am den tebn Stetten 3 von jerufalem, 

£j Ja^tUCtg 7 »J 3T£^tV tV IiP^xVX. 

& Jul**, & trans Jordanem fitis regionibu*. 

4*4 <£» j ; Lande, indtonjenfeit des Jordtrts. 

CJPVT V. 

I A. '«J Zv\*igTQ Of®*, Kj K&9t0uJl(&)» ednV CGKCIO 

<m adfecditin montem><5c cn.n coafediflet illc C H R I- 
■s V $U \ gteng cr tuff einen Berg, 9nd fetzte fich $TI IN 

I './jy ffa-jfcn ir&njXjtP cunt*, 3?Ka/ rtvs.^oes to cajts foyjt 

ejus difcipuli adierunt ilium* Et cu aperuiflut fuum os 

%nd fcir.e Jx??tr t ml ten zu jhm, 2. Vnder that auff f einen Mund 

}&tkiv 'Sjutx;, ?Jy^v. & x Act,yJ.*/u o\ 'nl^oirsS TT.ivu&L' r> /// 
docebat ill- di:ens. Be.ui paupcrcs fpiritu : BEAT it 

ret fie, H 3. F dig find die arm fan Geijilicb, 

• n cdiTbt iiij ri Tbr (.pjlV'jov [i tai^etcc. 5? Ma,yg,*/oi 01 

ru:n eft czloruai re^nuin. B ati 

Vet.,; )hr b. 4. Seltg find die ds 

'STliQivnc, 'cnouu^i X* - v.) ^mm/. Z^lAcLy^g.^Oio\m^cL^ % 

lug ntes, quia ip r i confolatione 1 gentur. B mitts: 

p* t derm fit fitltn gelrdfltt ft* J. Scl.gfinJdieSanJpmutigsn, 

C 1 in E V ANGELIUM: 

quia., ipfi poflidebunt terram. Bcati qui efuriunt 6c 

Vcw» yfc tterdtn befit zen dts Erdreiche. 6. Selig find Med* hunger t 9nd 

fv\<ZiVTes tIuj ^tKouoavvluu 9 on aif&t ^ojSo9">?ctv7K/. 5tMct>^^/:t. 
lltiunt juftitiam : quia ipG faturabunwr. Bcati 

Jurfiet nxcb der Gerecbtigkeit, denn fie fallen fatt Werdcn* 7. Selig find 

fii iXttjfACPti* on cufSi iKaff'iGztnu. 5> Mcty^f^/ot cV 

mifcricordes : quia ipfi mifericordia reficicntur. Bead 

iUBarmbertztgen, denn fie tterden Barmbcrtzigkeit erlangen.. £. Seltg find die 

Hafy.&i rtj Vy&oflz,' on aju&i tgv Qsov oxycvTzq. SSM^^^oj 
ir.undi corde : quia ipfi. Dcum yidebunt. Beati 

find reines benzens :. denn fie S>\>erden Gott fcha^en. p.. Selig find 

pacifki : quia ipfi Tocabuntur Dei filij. Bc:ui 

die Fried fertigen* denn fie tterden hetfien Got tes Kinder.. /#. Selig find 

c'i de£tuy[j.9/joi. }iKoucouvr,q iviKev, ctt olltujv iw jJtzJ* tf£^v2r 
qui perfecutionem pat'iHntur juftitijc caufsa, quia ipforum eft cxiorura 

die terfolget Werden 9ml? Gerecbttgkeit bfcllcn, denn jhr tfi d& Himel 

{icLQiheia,, £> May^^a'i ist, 'ctuv vf^ctg cv£ioio"0)oiv $ £ 

icgnum. Beati eftis> cum yo£ conritijs affecerint,lc 

Reich. jr.. Selig feid jhr, Wenn euchdie Menfcben fcbmehen t 9nd 

iiurton | y **7ru)ai srety Tzcyr^y tr t y& xjf.$* vf^uVyi^iv^cuS/JH, 
pcrfecuti fucrint>6c dixerint qiiidvik mali adverfus vos, menticntes, 

ferfolgin, I rcden Allerley litis Witier eucb, fo fie drdn liegem, 

ifjii tvtyg,. 3? Xcupsle ^ *>?ct)2.icL$-e t $n s-cAvc; v/nup 

meu caufsj. Gaudctc 6c exfulrate : quia iriulta vcftrt 

1 •>". i. 'rulig 9nd gttrofi : £l ff/r/ euch fPo/^r-. 

pi£'i o c# 7i7j y ravels* iru £> i^u^a* t^ noQfjmfr. 

■ICttCi eft in ( * . ha enim perfecuti fuut Prophetai, 

Uf> rn im Hir.ieU Denn /tlfi b.dm jfi , cjtlgt die Propbettn,. « .«nte to* fuenint. 

dti 9er ttub getitjf* find. *#*k Matth^t Cap. V. it 

StTpsig % ape 7ict\o<477)g }*,$• ioLV ft 79 ctAott f*M£?vtyiy CV <*P 9- 

Vo* cftis fat tcrrar. Quod (I fal infatuatus fuerit, STOLI 

tj. Jhr feid du Saltz der Erden. Wq nudat Saltz thumb Wirt,. SAL E T 

tin ctAic&ynTiti -, itg x£zv in l^uti, et p* (i^fjjijvocf t£&i K&i MUNDU 
quo faliciur r Ad nihil amplius ralctj nifi uc abjiciatur foras, & 

%fomit fol man fait z en? Zu mcht hinfort ift es nutz>den da* ma esfchtitte hinaus^nd 

XgfaTn£\xo$r \jz*v T k]>(}ou)7roov, 5>- Yftxg £& 7» Qoig?* xso-pX. it ET URBS 
conculcetuc ab bominibus. Vos cftis lux mundi. Non SUPRA 

lajfezutretten die Leute. 14. Jhr fctd dot Liecht der Welt. Es mag MON- 

£6vci7mvo?us>L0vGrvwl&avcdct>xgK&/J^r. ^J Oucrg Kcuxtn jT^ -*.■•»- 

l i_ 1 • r * r kt ^Ht j COhDU 

potett urbs occultan iupra montcm polita. tHV *ceendunt _. . 

nicbt die Sr.tdt $erborgenJein } die aujfetne Berge ligt. jj. Auck zundet ma nicht an 

fotyoVf y^c/j TvjictTLV ouu\zv- \sz&o T3V poficvi ct>K d7n.TU/j AuXvtcw, LUCER- 

lucernam, 6c ponunt earn fubtcr modium, fed in candelabrum: N Ai U- 

Uecht,$nd fetzet et fitter. einen Schejfel, fondern auff einen. Leuckttr: SUS% 

K XifjLTTJ TtTOLJJ 7lT$ CV T? c\x[oi> % £• OvTCt) Kct^L^CLTOi 79 

& fplendet omnibus qui in domo funr. Ita fplcndcat 

fo leuchtet es den alien die im Haufefind. 16. Alfo Ujfet leuchtcn 

VJtZv <p&{ € y U'57^9o3"C# TfcK CLy6(JM7rOOVi Q7TCt)g \dC*)<nV vptZv TUttyXcb 

yeftra lux coram. bominibus, ut yideant veftra bona 

£$er Liezht fur den Leuten, das fiefthen e??er gute &OMA 

9 ^^>''' \ « ~ > ^ • ~ ~ OPE Rjt 

to)cc t Xj S:£ct,rc*)7i tsv uhoov TS-etnfjL 7iv at 79 ig *£?fCig> 

•pcra, & glnrificent ▼eftrum pat rem ilium in. caelis. 

Werckeytnd preifen eWern Vater im Hm 

g iWff PJfL*A&llt 071 r.AJW' 9[gL^AlffZCf 79P lOpCV, t] 7tf£ ' 

Nc exiftimate quod vencrim difTolrcre legem, aut 

tj. Jhr folt mchtttckntVydat uh komtnen bin % auff zulo fen dai Gefetz, vder die 

^ffS^^TU^ OTA jit ncf.qt>,i><nqy crJhci TXArjowoitf. FT PRO- 

pbctai. in yen» di(T(»Ucre, fed implore. PJIETAS, 

Prophet en. bin nuht kommen aujfzulofn, fondern zu erjullen. 

ii Afxlw >o Aiy& up.LV, iv; av -&ctP(*6ri $ X£fi>)g X* y\ y y 
Amen cu.m dj Y(-bis, ufq; dum prxtericrit cxlum k tcn», 

//. Vtnn Wsr lick kb fageeuib, btf dot zcrgrhe ILmel rr.d Erd, 

c j. u 
E VANGELIUM 

u.vjni jota, aiK unus apex nequatjua pretcrierir ex lege, 

ttirt der klcinefteBucbJljbtnock ein Tuttel n'tcht zergehen 9§m Ge/etze, 

i-t)q av zr£»(gi yi vr t 7itf. &Oc tctv iv e\v0H p'ia* ruv ixrxv 

uft|; dum omnia fj«£ti fuerint. Quifquis igitur folverit UQUBl hoi urn 

bifl das es alUs gefchebe, ty. Wer n:m aujf/o/et emu ton diefen 

rr.:mi ncrum prjeceprorii, & docuerit fie hqmines, minimus 

klamften Gcwtttn, 9nd lebret *lfo die Lett re, dcr Wirt dcr kicmefte 

xXr,Jv]oi7nj cv T? TiSv XpjtvZv (i&nXHX. og o[ y kv jsoiij<ryi K94 
rocabitur fljjsi catlorum regno. Quifquis autem fecerit & 

bnfjm tm Hi me I Reich. ll'er es a her tbutt S>ni 

$\ict ; , 6 t ©* j^^f # >rfj>](7iitu en rr, tuv ifyu oov QcunAeix. 
docuerir, i m.ignus vocabicur in cvLorum regno. 

lebret, dtr Wirt grofi beijftn im ll.mel Reub. 

T F R A $>£&£ $ Vf^v 'm t&v i*;- z&<c&£v<rvirivfAct}V Jixcuctrvvtj *z&etG9 
111 ST l- -.im tobis, cjuod ni& abundct veftra juftitia amplius 

T 1 J, 29. fdgt-mcb) 6s fey dciin bejjer efoer Gerechtigkeit 

I y?a,u,t/#7^v k#i (Pcifj.o-caajy, i py e\tn/.%(€ hc,7wjtui 
quam r'aScribarur.i & Piiariforum, nequaquam ingtediemiiii in 
denudes Sclr if] tgcierte fold Pharijeer, iVnaiij : ien.men in its 

SIT 0C- crlcrum rcgnuai. Audiftis quoddidhim fit avetetibus, > 

C'JJ ■. rl Reich. Mi, ]k> * habt geburt das gejagt xftzudmjkfth D * 

Q'.v'.'jthc,' 'c; d) kv Qovivirv, ircx@^ *<py in x>{/f4* 
OC ifquil autem Occident, reus et.t 

or; lleiA tudtet, dtrfolfcbuldtgfcmdciij, 

Eg( > ir-if^uur fuo fr.uri 

4 cr fuge i mit feinem BmJtr, 

i\Kr/iqrq 4 % U J]^ clv itlrif ** aifJ *<^A(f>S 

U fuo itri 

dtr VVtr ,,r J*£t ihjewtn Lruder 


M A T xa M J C A P. V. t-2 

fct ~q ivoX^t" ™ art/stapled. og dt clv *iTy y^^ic^tj 

Aaka, crit reus conftftorio. Quifauis autem dixetit, Fatue, eric 

4 derijl ft 'l:s Rahts* I'Fer *her fAgt, Du Narr,der ift 

« Cig TJJJ ^ivVOW TV -3Tvt$$* 5> £^ OWJ 'STr^tf"^^ TO GT% RFCON"^ 

feus Gehennas ignis. Si igitur cbtuleris tuunv CILIA* 

tig des HeUifchen Fetters. 23. Darumb Wen du. opfferft dewe TIO 

* r. 71 jVTJA&g/GV, xixx [Mt}&-?>g $T{ cX a^sX^zg. CUM 

Binmif ad alcatel & illic mcmineris quod tuus frarer 

Mtiffdtm Altar ; tnd alUUWirft mdtnckm das dun Bruder AI0ME * 

*>%& 77 x£ TV & Atyisctcei To <rx £Z)&v ipvj&cS-C* *rtf SA.CRk 

habet aliquid contra re: Relinquj iliic tuum miinuaftante F I C I Q, 

r dtch: 24. So Ufi *Hd& deim Galmfk fm' dem 

a] rare, & abi, primum reconciliator tuo frarri, <3c 

P"j 9k J gehe zifiorhm fold *v erf uhnt dtch mit deinem Bruder, 9nd 

•on twap vCpcfytet r) ex £ui&v* & I$~i iCiroZv rzS rx 

tunc veni k offer . tuum munus. Efto benevolus tuo 

4 em kom 9nd opjfer dewe Gaben. 2e. Sey Wilfert'tg deinem 

K*£Uj iJu; CTH Ci CV TA •# 5 JAIT^ tOJtJ, fJL-vjviT§ 
•rfario ciro, dum ea in via cum eo, nemiando 

cher u.ildjdiefoetl du r.och bijl Auff dem ttege beyjhm,aujfdu nUbt dermal 

$ a -V» en uuef>^.i(A ru JCt/wi, K&j * xg/rr); ts cLfjjL&a 

adv te tradat judici, & judex tradat 

. her dub bLerAhtttortc • dem Ricbtcr find der Rtchter $beranrf$ort$ 

ti T&J v!as"jj££T?7, KgJi &>■>)% cy &s QvXcmIlu. j5> A^Lu 
t; miniftro, &. conjici in cuftodiam. Amen 

dschden Ditnern, tnJ tterde/i gettorffen m den Kercker. 26. VFarlicb 

X fA,yj tfct^Gyg Cfcc-ivcv, ioog ecv i&zoors rip 

aa^uam cxibii iilinc, ufcjuc dum reddidens 

£ai ich Air, du'vi-irji nubt her ah* kommenSfon darnien y bifi du Aucb bezableji 

i^Xcbiv JOtPjLvdt/j. iZllKdcziTi, cti iy^yi 7?7c ^ZctAUe;, AD U T~ 

ium <j cm. Audiftis, <]uod diclum fit a rctcribus, IFRIUAf 

+ta.4.~;t** 2f.Jkrh*bt {eborf f du g<f*gt ifi zu den Altt»> £>JJ I D.- TiVANGELIim 

Hon mcechaberis. Ego Tcro dico vobis, quod quicunq; adfpic.it 

Dufolt ntcht Shbrechen. 28- Ich sber fage euvh, ttcr tnf.hct 

yj v ouy&) iv+fs TO ccuT^g d7njvp >; <nt\ , v\£x ifx 1% ?vo*9 cw tuu Of 
mulicrcm, ad cam toncupifcenda, jam mxchus polluit cam in 

mnVVeib, fe zu begebren, der httfebon die She gebrochrnmitjbr in 

t>? our/ n$.o$lo(,> 5> E» o\ ntM^aXlTet cz ex »*£'©* • 

fuo corde. Quod ft offendere faciat te tuus dexter 

feinen hertztn. zg. Ergert aber dicb dein rcchtet 

CULT ipj*\<A,QCy%p£\E wf}h>K<H fictXz *±7ii <r~S, wuQtoei yd,? m w* 
E R U- 'oculus, crue cum, & abjice ab$ te, Expcdit enim tibi ut 

T 10. <d*ge> f° reifies aus, 9t:d Wirjfs ton dir, Es if bejjer dir dm 

^7ii^ij7KjiVTiSv trx pt?c*)t 7 km fxyj otev tc xrody.ct era J3hr}v? &q 
pcreat unum tuorii membroru,&nontotum corpus tnu conjictatur in 
herder b tines demer died, 9nd niche der gantzeleib gcWorjfen ttcrde in 

HJNUS ytivvav. 5? Ko) « oTtw^cLhioi ct y crx stict, pj«j, tKr&tyvr 

A B SCES- Gehennam. Et fi ofTendere fac'ut re tua dextcra manus, exfeinde 

S 1 0. die Heile. 30. Ergert dtch dewe rechter Ifsndr, So h*WeJU 

cLuiiuj t y^ fictte Vsro dy wvuQffH ?y.(> m, ivct ^7*^*770/ tw 
cam, & abjice ab< te, Expedit enim tibi, ut pereat unurn 
nb f ?nd Wirjf fie ton di?) Ejl if dir bejfer, dts icrdcrbt twes 

run <rX fjt,£hc*:r } yai fxr, otev tc 0"Btia <TX /3>.^7^ tie, ^ivvouf, 
tuorum membroru, & non totum c rpui tuum conjieiatur in Gehenna. 
dtiner Gncd y bndmcht der gjtntze leib Werde gi :n die J/el/e, 

3> footy ci t ctj e; kv ^ctjAuj-j 7iw can* ysvaAyjff, cor* 

turn eft autcm, qnifquis dirniferit fuam nxorem, det 

jr. F.s tjl grftgtjiucb, Wer fch fcheidet Son ft mem I k'etbt, derfoljhr 

[MS I libellum abfccflionis. Igo fcr6 dico ▼..bis, quod quiiquif dimifcrit 

PUD II. ltltnemwS<.ktidbriefj t jt. Icb sber fmge MB*, Iwr jnh fbtidet 

tJw kutJ yjvour&) vaifKiig }#yv -aofvciets, 'srciei alrlw 

*m, ra ratmnem fc^rtationiii f.\, cam 

f$m Jtmtm tic, r, $sJtjtUnn lw# kbtbr;, dtr mtihet d.x ft M A T T H X. I C A P. V. 13 

'P'Si%4>o5g' KSM *£ eiy ^nXi^vjjSpuuj jccpi]?^ izoi%a,7a(* LIBEL. 

mxchari : Etquif^uis dimiflam duxrrit, mxchatur. LUS AB- 

du Ehe bricht, VndVver cine Abge/cbeident freiet, dieJtrkht der Ehe. SCES- 

fe rT / . » / h . , c/a - ' ' *n < 'SI02\IS, 

n^/.iv ilKXacn on ipoij*] ™c, £f£«<cic;, one jTnopKfia'et;^ 

Auffus audiftis quod dictum fit a veteribus, Non pejerabis, 

^J.VTeiter hat jr gebont } <Us grfagt ifl zuden Alt er^D* folt ktinen fdlfcbcEydthun, 

^arzi'ds-cts £i nSxv^/ui t*c. <rv cexze.. ^Eyu fi Myu vfiiv, NON 
reddes autern Domino tl i juramcmi. Ego vcro dico vobi$, JURAft- 

I'r.ifolt bdlten Gott demm Eyd. 34. leb *ber fage euch, D U M. 

fllf CpOOT&f C Wf^UJjTi C* Tii iytVCe, 071 7* © = tf t <H &&*&'% 

P ■ jurarc omnino.ucq; per cxium, quia Dei eft thronu* 

Dmjt micht fekttere folt all:rJinge } $\>eder bey demlhmel,den tr ifi Gottes Stubl. 

JjM»»Ti c# r> ; "/;, or. t$l tzJV vlrfJ -ssc^aiv tisi^rVW. Mjjti «c 

Neq; per terram, quia eft: » pedum fcabdlum. Neq; per 

3-/. Kacb bey der Erden, den fie ift feiner E'ujfe Scheme!. Nocb bey 

:/pe, #T7 in W pf>gX* fictait.iuc, Tzlhiq. 5>M>fn O0 
Hierofolyma, quia eft mr. Tcgis urbs. Noqj per 

jerufalem, Den fe ifi eines grojfen Komgs Sudt. 36. A neb Jolt h 

W xttyctM $fA0<rK; y cri i dhVJLQ-ty pit* Tffoot MvkIuj 
tuum caput jurcs, quia non unuin capillu,!! album 

ht bey dein'e Heuptcjibtteren, denn du nub: berni* - get lUir $htfl 

y LLiXcuvoLt srcirffttf. 3? O dt 'jy.uiv ?&y r §* t<?c4 yaj y *o^ 

.m f.ic.rc. nc. rautcm f.rm© fit etiam,ctia> 

•der JcbWdrCZ zutnAchtn. _p. rede aber fey J.i, Ja, 

fcf, 1, 7» ■- Of T»T»rKlf CK T>f -KGVyipX. &UxU0KTi 

non, non, Quod a. rjiunditfuprahxceft ex illo improbo. Audiftis 

Setn^Ketn, l'1'.udrnbcr tfl <Lm tjJ tomtbeL. j$. Jhrb.il:- >t 

#Tt 1 bf~n?.ftoV *>vn i£^*A pi , /j cd*r& civil cd . P R r TA- 

quod didcum fit, oculum yro oculo, 6t ientem pro dente. T./ / 

Au dAgefdgttf, Aug A t fw^ Z.^. DICTA 

5? r\iyo$ vfilfj i^rj kyli^vcu TiS TsrcyifpZ 9 ct)X> pri J J /' 

Ego ver6 dico nc obfiftitc i 

j^. AA sbcr f*gc cucb, d*i \t folt Wider fir ebe.i dcm^bcl: Sondern E V A N C H L 1 U M 

1 oruq rt fATr.rt .'JJ <7 S * iziau cr.ctyivct, sptycv WuTU vjtf 

te cxdit in ;•>., obverte ei 6c 

f§ d:r)i»t**ds c. chgibt ,uch (U 

ilw ttixhu '• ^KoJtzJ yite^ii nl x&6Llcc{, yjy rsy cr* %.luv<* 
alteram. Ereiquiv jm cor.voi^Ure, & tuam tuuicanv 

, 44. l r ndfo)cmAmdt%Vdrnit dirrtchten, $nd deleft Rc^k 

?.st,Zxy,'ci(p£g c y. 5> Ka/ o<ng at ctyya^zvvi. 

c«p«rc, d'wnir: : im Et qmfqvis te anspriabit 

, dim Up Zkch den M.v?:cL +j. Vti.fajcmAndtditb r.itiget 

uUmv, 'Iw,* f.HT- $u/tv £b*. & Ti eu zt Siix, vjq 

a j ibi cum iOo v^to. Pctcnti i re uato, 8c 

fo gihe mxt jhnzAo. 42. Dc .e gib, ind 

vokatem abs te ir.\ tuarii nc averkKor. AudiviP.it 

f oh Ah Lor gen , dt dich m bt, 43. Jtir Lit 't gel urt 

rr x llCl 'in ipJ«3*i AXawr&g m <rv v&.r l di:v J n& ^io\cc.g 7 &f m 

p l ' i_ :it, Dili.', nnum,4c •dio hab m 

£ fat DufoltUebm Jeimen Neffttn, ffem . ,/L 

J5 : WTI tl", bpZf \x*Ovc % \ ,- i\ 

'tc vcftroJ Loimkof, Benedicitt 

. l.r j Age euih, 1 ■ Segmt 

vef.hu',; . uag fzurh&t., yjc ; «£«- 

.'.iuur, ben: fid i)i qui oi ( deilintj &: or*» 

thut I denen die euch h.ifcn, XV A* 

te \)i qui tobis f nfi> flc vos perfeqmintur. 

ft r ^.y /• tttch be. I R / Stnful^ , 

£ (, T>; ?#94^ » B IT CI ^ % f »C;(, |TJ 7% 

\\t , qui cO in cxlti, quia 

a , . / Men im er 

R. « ■' . '-■ W f-Jz*- 

IUC1J0. • - <5c I ft plu 

. f J#^#f hfiPJi >rd« Gktc* 9 tndi'ft r,{ tf j«m M'ATTtl.JEI CA>. V. H 

& in Si enim diiev:ri:is eos qui vos 

Gerecbte f .. ' .f^. Dmn fo jhr lie bet 4k each 

Ufa :,'.7vct fxiS-h f £l7l > Ol#i sr*;5o7 ^ o< Ti^Z'Vetf •» 

:at , qtum rncr-ede habebitib? Nonne faciunt ctiam publicani 

rw, tv.ufvrLobHtterdttjrhaL: ■ mebt aucb die Zolner 

suP:\ 5? K*j Wt* aojTOL*\&i yAvav TcguftZty cifstQxfr i» 

Et fi cotr.plexi fueritis fofofn veftros fratres, quid 

\ ff* Vnd Jojhreuch frdmtlkb that r.ur zu cWcrn Brudcrn^VVAs 

<m%i±rcv ttcj^tij Ot^t -zrtiicrkv xru) Hey oi n?uvctf] &Zcn£-t 

facitii ? Nonne f.vj'mnt ica &: Publicani ? Eftote 

Yond '' I P*l ■'■•' *05 Ai.ch die Zi'.r.er? j$ tf 

Vitur ros perfedH, ut veftcr Pater Ukqtlicft in cxlis perfeclus eft-, 
yi^ tolt$r,k§mmtn, gleicL V.-:t tVur Vdttr im Hiwei VQktr.kommcn ijh 

CAPVT VL 

Artendite vefrr.im c'cemoCynam ne iatii coram MO.Ti A 

ait Acht A*ff e- 'vjrrr, dasjkr die nicht gebet &J* 

b u;> uc ftemintabeiiJ Alioqui nonnabe edc 

^« Ltvter.y d*> '' $$<rdet (on jntm Anders i ,h* 

TZAPpTt >J~ * totifl{ '■ '■¥::.: '^-- .U$. ft^'&V CU/J gASj/^3- 

«pvd ' veftrum Parrcm qui in 1 isefr. Cum i:aq; clecTJo- 

x,. iter im 2. V, m* 

:ani coram tc, hy 

i tn r.ubt Ujjert Pofrunen dir, Wii die Htmctt* 

m"k™ CM lour, tjv %y > c ' T v ? $ I '- : ^o' W> 

t in SytUg giS) ^ in Uf Iff 

Um m d<n StkOm, E VANGELIUM 

\j5zstp tzJV kv§:>u)7rcdv* Afxlw MyM vfjuv, cL7nxxai rev curd* 
ab hominibus. Amen dico yobis, psreeptam habenr fuam 

9on den Le:>. rr.i?!:cbfige icb eucb, fie h*tcn tUhin jbren 

lmcSoV, 5>-S a\ h.stfjLUJwlw arc*?*/©*, pi ynurcA. r\ <rx 
irerjedem. Tu vero elccmofynam cum facis, »c novcrit tm 

Lt I j. I 7 \ n An aber AhuKj en gii , Lafnubt Wijfen dtih§ 

k^/Tie? n ^ciit r t dt^iot CX* zZ07rWg rX r t iter^owvtj cv TZf 
fmiftra quidfaciat dextera tua.. lit tua cleemofyna in 

/.v. .but die rechte. + Aujfdas deine Almufen 

ccculto fit, & tuus Pater c]ni afpicit in occulto, ilk rcd- 

terborgen fej f fW dein VAte* der fiehet. in du ferborgen, Wirt est er- 

QO 0- dat tibi in propatulo. Et cum orabis, ne cfto 

K A .V- gelten dir offcntlich. . J. Vnd Wen du bete f t foltu nicht fe'm 

ut livpocricac, quia anunt flames OftUC in 

W/> <fo lieucbi. die dx gerne flebn 9nd bet en ;>; den D UM. n ffvvdy^ycufy *, iv tcugy-nouq Tkv Ttf clt&ou** 't7t^% av tfavu 

Conventlbui & in angulis phucarum, lit apparcant 

.-.>«, 9ndan den licken'vnd anfjden GA^ftn^Auff cl,u f.e gefehnWcrden 

Ttig. ttfdf&mf* Kfjiuju \(yc*> vfuv, ' cL ctmxvoi tIv cwriuv picSiv. 
•minibus. Amen dico vobttj quod pcrcepta habcant fuam mcrccde. 
fon den Lruten. VFsrlki yeucb, fie bubenda'' ■ jbren lobn. 

3> Xu dc fl jv tstzosvx* Mcnefiji »; t: tv Txy..H'v ) ^ KMiongrlti 

Tu vcro cam orabis introito in tuii conclave, 6c cum claufi lift 

i. Dm Aber Wen du beteji Jo ge be in dent K -nfind fihleufi zu d$§ 

?v fa, vsQnv^cn tzS <rx '} rtS cv tzS xftvxioi, k <rv 

oftiumtuiun> tuum Tatrem in occu'to, Ef tuus 

bete Ater im $(rborgen } J'nddt;*.^ 

P11 ^m ATaicittc in .ulio, tibi m puulj. 

dtr *U jfeht m dM^crb*rge» t 9\ } ;t ei\ergcl;en dir vjjtntluh. Matthxi Cap. VL t$ 

S£n&nvXop9/j':t 0)1 fJLT] fictfiGteyKWie icureo c\ idviw'. AcxSoi 

Orantes autem,. ne cadem b'atcrate at Ethnici. Putant 

f. VndttAnjhr betet, foltjhr nicbt9ielplappern 9vie die Heiden. Den fa 

Jo 'in c# t? cuurdv 7»oXv?s}4Z' &r*i>tZc8-r i 0DV7Uj, 5> M^ if 
enim fore ut ilia fua loquacitatc audiantur. Nc igitws 

meinen 99en fie tide %9ort machen ; 99erden fie erbbrct. ■ $. Darumbfolt 

cw&le, hysAuPpj-n. O ?o vy.Zv uZcnyD cide itv %geicciifxele t 

ipfis afsimilamiui. Ille enim vefter Pater novit quoru penuria habctis, 

j-br nicbtjhnen each glcchw. E99er Vater 99eifi 99m jbr bedurffet, 

*j£9 t% v xcl% cwjlf cUt^jxj, ft Ovrcog &v Iptis / zv€$(Xvx t £c&$ % 
antequi vos cum oraris. Sic igitur vos orate. 

ike den jbr jhn bit: y. Dxrumb alfofoltjhr beten. 

Uolho rjuuv c* riig iynvcig, ^y.cLc^^TUi 77 <rx ovcfta,. 
Pater nofterqui es in cxlis, fandlificetur tuum nomen. 

VAter infer der du bift im Himd y Geheiligt 99erde dein Nabme. 

fts* vi (i&Tilua V/jitu, tj c-S %M(& pfvtjfyTCi), ugcv i'ytp% 9 

Tuum regnum veniat, Tua voluntas fiat, ut in carlo 

10. Dem Ken'ne kowme, Dan 99ille gefebebe, 99ie im Himel 

; y%s* ft Tcv rfxZr t?v dvnVffio* afev $lg r]ffiv ^ttg^r. 

< v. in tciri. Noftrum quotidianum Pancm da nobis hodie. 

« I //. Vnfer ^tegiicbe Brot gib 9ns beute. 

ft:Co) ct^ee, r t ulr 7» fjuu¥ $!peiXr l f/jt{&> eos JtripHt cttpltfrfjj Tug 
El rcmitte nobis noura debita, ficut K nos rcmittimus 

Vnd 9ergib 9ns 9nfer Scbuld, fftl 99ir 9ergeben 

r,uZv §p§tr\ireug. ftKo/^>j *]/**; «0myx>j$ etg vei^a-fiiy, 
debitoribus. Et ne nos ipdncai in tentationcm, 

fnfern Scbuihgrrn. tj* f'r;djubr 9ns rucht m 9crfucbungt> 

kft rij y}U,ctg "bTTo TV zrcttjox. OU crS i&v r\ (ictJihitA, 

libera nes ab il!o mal Quia tuum eft regnum, 

Sondern erloft 9ns 9*n dem 9btl. Den dem ift iUi Reich, 

I f - 2titia, & gloria in fxcola, Amen. Si adn remt(eritti 

Stiddic KrAJft, 9nd die HtrligktU in £99tgkett, Art /y. Derm fij f 9ergebet <D 3 s AN« 

D U .\f 

i s r 

™* FKATML T GELIUM 

hominibuj ipforum oft':.-. remittee ctia vcbis ille vcfter 

<fo* Menfcbe* e feblt, f° ^ irt 'veriebm Much eucb 

cxljftii ter. Si autcm non remiferitis hominibus 

llimUfcher Viiter, ij. Wo aber jbr 7iicbt bergebet den M erf hen 

CUffWy -ZCl.cu.T^uiug.'g.) i'OS VU&V ttsnyo tltt^d TX, UU&9 
ipforum offends, nee vefter Pacer remittee veftras 

jhrt !e, foWirt aucb nicht eWrr Fater eucb'vtrgebtn e9?tre 

j) f j j p_ offefllas* Cum autcm jejunatis nc eftore tctrico vult» 

J UN AN- fiM*. 16. VVenn jbr fiftct jolt jbr nicht faWr /dm 

DUM. odcaTcP c\ \jzrw & i cy k$cLvll%ai $ nt etnTZJy <5r£9<rc*)7nz, fV&f 
x\t hvpocrit.c. Deformant enim fuas fac ut 

ffitt die I It itchier. Denn fie $orfl tile* jbr rfchte, nuff dss 

{pawn 7il( ctvbpurn; n)ffL»0f/*f« ApLu teyuvfjClv ct7rtxx<rt 

pareant hominibus jeiunantes. Amen dico vobis percept! h.ibci 

ft fchtinen ft>r den Lenten tmtjbremffifcn. Warlich it bf*gc eucb fie htbe dahim 

iw cuurtiv fMc&or. £? £v Oi VtjSTVUV Ci? C\'^OU era liw KC^U? laf 

fuam m«rcedem. Tu vero jejunans unge tumn c/iput, 

jhren Lubn I/. Vl'tn du *b:r fiflefl foftlbe dcin Heitpr, 

VOj ffyafCt TZTZZBT'suiriV* 3? Owe; fxtj <P*9ljr; TUi cLfm 

4c lava tuam f.icicm. Uc nc :\y\w\i ho- 

; tt'. .i/tbe den Jngefthe. iS. sii>ffdu du mcht fheinrft fur dcnLev- 

6 : *7.i; ylTiVJ-yy CL)XcLTW <T H IT a} £/ TV qj^TiSko- Kcij * 

minil je; ill tuo Patri qui eft in occulto. 

tin rufjfen, Sonde c (r . / 

rk* Tv-ctT/;^ i 0/ I - . i h r-c k^. 7., , , >^r ( - e\u<r s m iv t« $ c 
i I ifficil in ulto, reJJet tibi in 

t I'tfrr ,\r J. im ,i.'( *c . c „ ^ 

J9 #> CTK trig yjf 

' Df in i & 

< A>jf i» t da j Matth.ei Cap. VI- 

•rofio rrumpit, 6c ubi furcs pcrfodiunt & furantur. ( 

der Rtfl fre[kn y tnd aa die Dicbe tUcb graben 9>nd [ieblen. 

3> Oqjzwg/l^Cls o) vuiv "Jtctwotic, CM ig^crfb 'ixx in oijg Sri 

Recondite autcm yobis rhcfauros in caelo- ubi neq; tinea neq; 

P«. SajtiUi Aber eucb Schctze im Himel, d.%fc tteder Mat ten nock 

b 9 . fj K&'iins K\i7T\cL\ i iisovo&x/m ifl x.te'nlxwir* 

• > corrumpit) & ubi furcs non perfodiunt neq; furantur. 
toj} frt $nd (U die Dicbe nicbt naclo grmben* -nock fleblen. 

Ubi eni ) (A vefter thcuurus, illic erir x & . veftruni cor. 

jf. Den vfa tji frier S^hAtz, ds ijt Aucb c\ Hertz. 

JjO r/ reiH$e]@* hvxv@* inv i hpfabpef. ic\v %v i <rx lux 

Corporis Lucerna eft oculus. Si igitur tuus C0RP6± 

j*. Le.be s Liccht ijl das Augc. Wen dein RIS O- 

*cv. fimpK-x fuerit) eric tuum totum corpus lucidum. 

Auge :!tig tj}, fo ttirt [cm dcmgAntzcr Lcik liccht. 

tuus oculu* improbus fuerit. tuum t»tum corpua 

j^. Vf\nm aber eUm Auge em SchaUk if}, [e Wirt dein gantzcr hub 

%rw\ <ry, r <l*iVOV. Et X9 7J Cpvc n c* ni <mo7(&* tv, jrocnv t? 
t it tencbrofum. Si ergo lumen quod in te tenebr* funt, quantx ipfr 
fen pvftcr. Wen Aber J At Liccht d*s in dtr tfi Finfiermpifi, Wie grofi 99trt 

ienckrz ? Nemo potefl duobus dominis fcrvirei SOLUS 

den fern. lie Finfernipfelbcr? 14. Ntemant ka* zWejcn \Ficrrn diencn, LOLI 

r y& -nv it* uirW, y^t tov trt&v et^cewjoi-' r\ i\h% civJi^t7W f 
Ant cnim unum b-ibrhu odi alterum diliget : tttt uni adhxrebit, 

gjgttfedereji erbAjJen, VnddenAmdern luben : oder < v\.rtf.ncrn..7.ij.it.gcn 9 

K#4 W inox K&>&<P f L'.yrifi» °^ ££**&•$ ©si ovte\,etv K44 
& altcnim contemner* Non potcftis D'O fcivire dc 

fmd dem dtdcrm yerdihitet t ]br knncU nubt Oett dicr.c* 9mJ IlVANOELIUM* 

S9LLJCU ujtuu'jOfu. ftA;ctT27» Myavfut, \ir\ iM£/uv<trt t? vfxwf 
TUDO DE Mammottz. Prepterea died vobis, Nc eftotc follicki de veftra 

V I CT U demMAmmon. lj. Dsrumb fage ich euch, Sorget nicht fur eSSrer 

ET AMU ? ~ v >* ' 1 v v / * v ~ « ~ ' «? 

ctu tol-V^' * Q^i** 5 ^ Jsr ^ Tl ' 'P?* g T ^ v r XCt)v **>&*% *n 

fphinj ™\\r\i, quid cfuri litis, aut quid bibitnri: Neq; de vtftro corprre, quid 
jhr ejfin , §der trincken Wcrdet: Auch nicht fur ttjr 

c*$C<ni£-i. ft Ovgi yj m ^uX*1 ^«oV KlfVf T&$r,$j ^ *} C^ttf, 

indumri fi: Nonne anima plus cfV quam alimentu, 6c corpus 

mnziehnt^erMt. iC. If nicht cIm Lebcnmtbr citn die Speife, 9nd derLeib mehr 

W cv2'vhpI(&>; TLpZAty ct'le «; to vfjfi/ctiV if^tvi' cti x 
<juam indumentum? Intucmini in volucrcs cxW ; quia nam 

den die KieiAur.g ? Seht .in die f'tgel %ntcr dem Hw.el : Sim 

{\r.inr, neq; maunt, neq; congregant in horr^.i, & ille 

fe hen nicht } fe Ernten nicbt, fie fxmlen nicht m die Scheunen, $nd 

vixuv o &&LVI& •5ra,7r J 3 Tifff « out*, olx i^«$ pcifocv 2^- 
Yefter cxlcftis Pater a'.it ens. Nonnc vos multo prx- 

ei- HimUfche Vxter nehret fe do. . Seid jhr den nicht 9>iele tuehr 

<PiPi\i olu7t+vs ft Tie; di tfcujxujv psd/fjtvuv ^vyttTKj 'sr^c-ieivaf 
ft-- it ante ex yobi* folli gitando potefta pp o oci f 

den fe ? :~. I ,\r tfl tntcr euch ob er gleich dantmb forget der tuCg 'zufetz e 

cj-.znwj t/jJta r]/\ix.ix* tvet zcy^xluj ; Kaf 77 y, c .£/yLVctTi tre< 

ad TMim ft.uuram unum cubitum ? Ac quid follieiri c de 

Lenge eir.e Bhiit ^C. Vnd t%Aru».i 'fur dig 

' jmento ? Difcite lilia MWrffllir TTfH 

I r.iungt et die I.ilien tuff dem l : eldc,K Sit 

x*7ni, xJi yrfji; ft ,\/y^ <Jf b/HP$ '•! i^e i:flA9- 

laborant, ncq; ncnt. Dico aurem vobis, quod ncquidi S.»Io- 

tvbezten nuht, mucbfjunnenfe nicht. if. Lh ftgt tush, *Ut such SaIo- 

p + v c# -zririf ri at 7/ crV^jj zSdtZa^ii 4wg n tXtuv. 

fnon in tot! fua ^1 v urunumcx il: 

m# mp a^m- finer Iter Ugktumdi / gdbeftn tft t *Utmci derjdi-igen. Matth^i Cap. VI. Vf 

2; El £\ TdvyJPrv i)l ij i f>: *, >c# cwtytf «; 

Q^od G hcrbam a-ri quehodie exftit, & in 

J#. 59 deuu d*s Gnfi anff det> t FtUe its dock htut flebet-, 9»d SUr^n m 

•libann-n rur Dcus ita circumvcftit: Nonne mult© 

<rfr* 0jr«» Jb/tJ«fcr ; Solte er n:cl:t Uel 

p.ct,?kov iu c/.'.ycrrrzi; 5>M'/j Vv n' £/ fj.v sTr - ( ; f 

magis "yos, 6 exi?uA hde praeditil Ne ifcitut fotHcitt eftote, 

wrr£r duaichthur., . *leitltg: p. Darurr.bjdlt jhr r ■■-n s 

4icc to, quid e aut «juid bibemus, aut quid am: 

•, ttturterdtnttir effer.> Vvm v\>tr*.:nvvir trincken, £f-o mit WcrJtn I 

r? 0:nniacnim ifta r.quinmt genres. Veftcrcnim 

t*j kUUm ? p. Na be* trtcbten die HfitUn. Vert eb\er 

Pat.r no Llftbal. Qurrite ^ f 7 ^~ 

9fafi das jhr bedurfft d*£ aIUs. jj. Tr.uhtet &&M 

, xcwrt Qtx, k. rLfj ctjste Six. cuotrvvhu f y ^ 

mprin; rcgn Dei] 6c fcitiam, & /. ///c 

4M > dem Re.cb 0*t:rs, 9n.i ttAcb fewer Gcrecf $ g _^._,t 

ifta o: - Mr. jitur folliciti fitis ia 

I 57 • .b Jlrpl nich: fur dc* 

r<:>' 17 J v pi{/uVYGi -nt icwlrg, A (Hi 799 T| 

« 1 enim craftimi* I 1 erii dc ftrif. Sufl 

4n ^ freU^feif.r. < £,::,{, 

, amiil 

4ju tmjffltibfT Ta£ kale fi. ' PUp. QArrr Evangeliubt 

CAPVT VII. 

KAVjfH-TV TH *fi}.vi\t> 194 ay kg/fin* & Ev a> £> k^ 

VICAH- I Y '^M: jadicatc, ut ris |udicemini. In qufo cnim ju— 

DUM DE " /Jk .'-A go-ichtcibverdet. 2.D:nm:t VreicbcrUyG*- 

PRO ±'I- n r « a ' O „ v ' r ' 

MO. W A X £A n *** K&.ytTltiJt. Ka| CV 60 j^fTfW /Uf?£*Tf, 

dicio judicaiis, judicubimini. Et in qua mcnfura rucrimini, 

jrgericbtetWerden. VndmitVvelcberlci MaJI jbr tr.cffet, 

t£> Up crfctj vftiv. 6>Ti £e (ZhtTCig rs yj^$&> to cj$ 

viciGim mcticntur \ I .his. Quid aure vides feftucam qux eft in 

Sfrrr euch gemejfcn Wcrde??. 3. Was fieheft dit tbcr den Splitter im 

oculo tui fratris, Trabcm very in tuo oculo 

Ange deities hrudcrs, Vr.ddes Bslckcn m dc'ixcm Ai/ge 

non animadvertis? Aut quomodo dicei tuo fratn? Sine, 

inwchtget. +'( t AUrffftufspk zu tUinem Bn/dtr I J/*//, 

IIVPO- t j feftucani ex mo oculo. Et ccce tr-»bs in- 

C&fi .iufizichndcu Split tet am dcuiem A V,..{ fiehe em Balcke tj} im 

tzS <rd opJuXpi j ft Twx^w, e • CrtAe 7rfvTiv tvjj devsv 
I ocalol HypocriOH cjice primum rrabcm ex 

d'inem Auge? J. Dm H;uJ)!er> zeucb Am of. en dm HAliken Am 

W <rx >.[Jt.Xp it, Ton AJicCAixJiac GfcC*A#f9 ri hJ^®* c*t/ 

tuo o: turn di ut cjic. feftucam ex 

diimm iWlj dartiach LeJifbeWitdHAujuieheft den Splitter aim (den) 

•(p5»Au5 t*/ a*K ct$i?$v. 3? Mj J«n to «^«y ttTj xva7 t 

V_ oculo tni Ne date quod fanclii eft canibus, 

I ,f# deinet Urudert. 6. 7r folt nicbt gebetLulleiligtbumli diHm 

projKJte teftnu taj toi poreiii 

PN fa Ffcrfti Ififl PrWb <£,, 5rff r Matth^i Cap. VI L is 

K: quando canculcent cas fins pedibus, & conrerfi 

Auffdasjie ntcht zutrettcn diefelkigm mit jhren Ftijfcn, 9nd fich Wenden 

vfxctg 'prfccxnv. ^JAircin £ uftrt Sefylormt, Cflfiin £ ^^r JSSrDUS 
*os lacerent. Tctite &: vobis dabitur, Qv.xritt* Sc inxz-QR^^ 

Smlatchzureijfcn. 7. Bittet fo^irt eucb ^egeben, Sue bet fotterdetjhr J) U A/. 

nieris, Pulfate 3c vobis apcrictur. Omnis enim qui petit acci- 

findev, Kiopjfctanfofoirteucl$au(fgctban. g. DennWerdakittetdcr tm~ # 

£xfet 7 Vj £i}Ti*ir iv£/ met* K*/ tzS xqzivtt kvc>ipr t sz7Xf m 
.pit, & qui quxrit invenit ; Et pulfanti apsrietur. 

pfehet, fad 99tr dafucbet derjindet : Vnd W-cr da ahkiopfft dem Wnrt aujfgtthacK, 

5?:Ittc KM ifc vf*6»| avG(i'j)7r!§",GV f«9 aiwjrq cosrtf ifa k o]ov, &EUS 

Aut quis eft ex robis homo, qui G petierit ejus fclius pancm, oO\US 

m. VVclcktr tenter eucb Men fchen, fo jhn bittet fim Sobnbmbs Brtt, 

r *l t ' «. v ' N » a v ' ' \ ,/ NIGNUS 

•rxunx lapidem ipfi dabit ? Et 6 pifcem petierit, nu ferpentc N I B U S» 

Jer emeu Si • fa U ? /a. Oderfo <r r vmb eiriebifcbjn bittet ,der timSMmgi 

gitfi i; & Ei HP VjJLJK, W"lCfi &1t<, ti}cL]$ kytj* 

t \ dabit? Si igitur yos, improbi cxHtentes, noftis bona 

bieti? tt.&Jamjbr, diejbr docb jrgfeid, kiindt dtufiock , :(te 

£ ( , d ais, quanto magil ille tetter Pater qui 

pbem '■ Kmdern, Wietulmtbr ft V*$tr 

^ i izis ctb-nir airiiffiv j ft il«f S Jv nuom 

is eft bona dibit ijs qui ab ipf o pctierint? Qiuccilq; igitur XI Bi 

llimel gutes gebert dsnern die jhn bitten ? , i 2 . Alles nun / \ c 

■/Jl/.^i 'If A vpiv ZFOlZm o'ictvQjV-m, X7» -Z TVGMIlvfjLeif ALUS 
volu:ritis ut Tobb faciant b "nines, in U facite vos ^^C1T(K 

tin Collet du each tbuti fvlien die An jh r 

ill ci. lea 6c I'n.plu Introitc l '~ AK ' 

D^i ui uJ! G'fetzetHJdjr I'ropbcte*. n. Qtk // ' 

E 1 ^ / - <7 ' EVAKGELIUM 

Sfcjas. W rs^C T? ? /.>;?. C. W7 ctr v ct >; TTuAr, K. yj 900$ &$'JXC*>p(ty+, 
p:r an^ufta porum. Quonia lata eft porta, Sc ria fpatiofa, 

durcbdie tntt V for ten. De, ift die Pflrte, Judder Weg if breit, 

tj Ifaayxvk tigfl/Jj >ct *;/««*, x. WoH**L «<t.f c\ e:c7^x^fA JSi ° i% 
c-H.r abdtll in exitiu:. 6c raulti fuDC qui introcunt ptf 

dcr sbfubrct P« fit* J^ r die frtndetm 

oih & °^ *l «"vA?y flfl TkiXipfX/'.fjy) cf)c, y. 'hcray^m-. 

t Quia porta angufi:a,&: prefla- eft via, quae ducit 

^ /*• 1 tfifotgti tndfcbniMhl if der VVeg, dcr fuhrct 

.-.J ; hint, qui cam inrenjunt. Cavtt:v(.bi& 

A'O- :.vw J>£> : £'fjbr, die jhn if. Sebet euc^ 

.pr.phetis, qui ad vos reniiint in ovium 

jh, en, die zu euch kommen in Scb/ijfs 

Ifufttf Oi iidl a.CTtTX.'^q AuK9t, ^ hltt TUy OLTUf 

- funt rapaces topi, Ab ccrum 

A. Wmdi£ *btr find ft era jjtxde VFoljfe, ti. An jbren 

10*0)* clu yt&rtoJtMrfimiH.tyvmtlhn a. y^.yv coy cx$v hhuu% . 

fr.i - af Kunquid colligunt ex fpini* mam, 

■ Tr.mben, 

r\ >Vrs t j.\ StQvrm ■ dtv^esv sfz.h 

fici omnil arb>r facie 

#.. . ifiel* J I7. tin jeificker peter ftaum krin^H 

\ 1 I >us. ! putftl fru*. 

A I I rm l. te. 

, » £7Kf KWrcXC, ya Ou*9 

Brb > t« ft .'.oj -qi 

#• . , " ' ^< '» • r**' 

m: h i r* i'^r tit opt* /txif 

(r Bmi.ih kAt; f| (em. tf, her lUiern .. Matthai Cap, VII. ty 

wn*v v&tev k&d'/ov calvs^Htw^^ *& etc; tzv» /3#As7»/. 
boMUm ffu&Um exciditur, & in ignem conjiatur. 

Fruchte ttirt Abrehtttcn, 9nd ins FeWr reWorflen. - 

£? A&tyi >^ri t sujTiSf y&p-Tuv eufizg Stts/v '*&&•£• ft Ov tr«$ 

•eigiturak ipfbram fhi&ibtu tos agnofcetis. Non omnis 

2:D.irufnb*n ^htcn file jhr Jit erkenntn. xi.Estterde wjdit *Rc 

mad dicic mihi, D.vni.ic, Dumine, introibit in cxloruim 

die figen, H E R R, II E R R, k9nm.cn in d.u liimd 

@xn?/i'Mr, a?*.' g sr::uv I <w rtf jwv srcij&s ^ c* &££*&• 

regnirn, fed qui fade To'.unrarem mei Patris qui in cxlis eft. 

JerntLethucn den yVtllcn jncihts liters wn Hi/, 

ft nsPA? v < i^ai *9i cv CKiiii* t^ ruioz,, Kvf/s, KvfAi, £ frf FIBE- 

dicent mihi in 1 die, Dominc, Domine,nonne 

xlfdgm tumor smjfmem Ttgc, II E R R, IIERR, Abetter EST FA ' 

C I R FL 

cyoyjtA Z}&ttyirnvffrij3fi$ y^cpf tu cri crou&U occ.u%vicL XON 

nomine prophetavimu> ? & 1110 nomine Daemonic DICERS* 

: in derne Xahmen getfeiffagee ? lUben Mir niche in deintm Xahmtn Tenjfcl 

:imus, flc tuo nomine multas v-rtutes edidimus ? 

d , ' ■■- ■ '*ben Mir mebt in dtinc Ndkmtm 9iele Th.tten gtihAcu ? 

ft Kaf nn dtPslq iuoXiy^TM. on v/tctfi iaivfls tyj^v, 

Et nine c'u Stefcoff ros minnuam •novi, 

hmn hken '> b*be kh n§ck me erk.tnt, 

d *- a mc, q [uiratem operatnimi.. Omnis igiiur SUPM R 

V bell net tr. 2+ I\i> :imb PBTMJM 

. v a, , #-\ FUXDjI- 

1 ra; pv to?V< y K&) izrciciiv. a^euuict cuciu.ru> 7 v 

« (crmoies, 5c facit iK , lum afsimulabo 

tic 9nJ thut Aet*. Uraiccoe iclt 

k\1>j. t :tt; Vcix/atf uvsiouin SthtIuj sj tracer. 

pruicr. Tut im jedifica Perram. 

tmcoi k w, der fern IUm iM fjftmen Ffifim. E V A N G E L I U M 

3? Key K4.T.£ti *j fi^x^ } n£j tjAfyv •< weS/^j W wivou* t] 

Et defcendit pluvia, 6c venenmt flumina, 5c flavenmt 
*6. Da nun fid tin PlAtzrcger.find k*m em GeWdJfer, W,d Webeten dts 

ctviuuiy va* vrz. c (^7nffzf TfGKHfy 01*14) Kjctj Gflc erncf, Ttjifte* 
venti, 6c inciderunc illi domui> fed non cccidir, Fnndata 

:nde, 9nd jlie_ *n d*t H.nts, fel es deck vicht, Den es 

DO Mil S^'^ $ Stti iwj TZ-tTgci*. &Kcq Tret; oaxx&v TXi TXTXg f*X 
FUSDA- ■ Jtiirufupcr Tctram. Etomnisqui audit hos meos 

TA S 11- ^at gegriendet auff e'men Felfen^ 2 6.Vt.d\%er hiret dteje n 

' f.rmoncs, 6c eos non facit, aUimilakitur hmio vim, cjui 

RerU, %nd fe mcht thut, dcr ijl gleUh eincn tboruhttn Mar.ne, der 

fuam. domnm scditicavit fuper arenam. Ec defcendit plu_ 

Hahs b*. dujf den Sxrid. 2;. D.i nu jicl (in PUtz_ 

> K& r,Ajw Oi vc &UU) vjy iTDivcwv c\ cti'tuUy yj^f TZZsviys\yoL9 
via, 6c vencrunt fiumina, 6c rlavcrunt \emi, Ac impegerunt 

fgmmfimd k.im t >*Iftr t 9nd $bebcf.> mde, %nd fiiejjen 

T? irj ibtlcti vjft t7rtrs, yjy r,y ui^xXfi *) cu>{rg rfiusiq. 

i'.li domui, 6c cccidir, 6c fuit magna ejus ruina. 

a ll.'.us, tU fiel es y i>..i <hct (ifhngroffem /.„'. 

| 5? K«J \yifA % «n o \v,<r>tq flNVfnAfJrP T *c. lirxg foyxe;, 

RISTt • — » cum J*^ U8 finijflet ift^s fcrmoncs, 

IN DO* J/. Vndesbe*Abfich, <U ftfitt toUendet h*tte dtifi kede, 

pc:\ fuicturba fupcr ejus do&rini* >:rnim clooetU 

r ■ fuh dai VoUk tber Jnr.cr 1 <' re. if. Dttm cr Pta^: 

€U \ W *X &t o\ %a ;c. 

m aucl«ritarcm tubciu, 6c non ut Scnl>x. 
tiff 9*dr-,. r9kJk& ' y -ne*. 

CAvrr Matth.si Cap. VIII. 26 

CAPVT VIII. 

KA&l'wn S\ cited >cri t* p Oftffj r^t.xy.'jcus eunzj ^o^op 
Km ills de monte, fccuta eft eum mulra 
1. Da er aber her aogr.^ Stom Berge, jolgct jbm ttel 

turba. Ec ecce, leprofus yeniens, adorabat cum dicens, silS PUR- 

nstcb. -'. fj ein Auj]etzi*er kam, 9nd bctet jbn antndfprach, QATUR. 

JL'j£/£, iap 3<Agfi oCyctircLf fit y&Jzt^/.tttj, & Ra/ I^a-ig 

Domin:, fi 1 1 p >tes mc rarificarc. Et Jeliti 

rrj y# da t 'tilt, kanfu b Wolremigen. J. Vnd j 

: ,vct tjjj yjxy/L fydfa «W ? Kiyw, JtAuf, wfae/srqlt* 

cii extendiffet manum tctigic eum, dicens, yoIo, puriiicator. 

frexket feint Ha*M a:n rubrctjn an, bndfpracb, hi* $9i!s tlim, fey gereini't. 

Et ftarim ptuificata hue ejus lepra Et Jefus «hcit 

ilsbaldttart errtineton femem Aujfatz. 4. Vnd Jefus ft rath 

tfjm!, o&l &7rr,s fjtfjdiif), ct?K y i>imyi Set^ov utcxjufzynS \toei 9 >L 
ei, vi.ie dicas nemini, fed abi oftende te ipfum Sacerdoti,Sc 

zujbn : Siehe zu fags memandt,fondern gehe hid zeige dick den P fie fern ^nd 

offef donum, quodMofes jufsit, in teftimonium cis. 

0pffert die Ga.be, die M»fes befohlen bat, zu etnnn zeuchmfe'fber fie. 

&T'eS'i \'4<r* HnXfywi «f K*fc7n^mis^t, tr&oyjhfy tuml iwny- CF.NTU+ 

Jjfumaute ingreflum in Capernaum, adijt enm Centu- RION/S 

r. Daaberjejiu eingung zu Capernaum, (rat ' zujbmein Heupt- Si'RI'US 

prccani cum, Et dicens, Donaine, pucr mcui 

mm*) der bat j'tn, 4. I'nd Jpracb, II J ' t, mem Knecbt 

(iiQhifnq 'dry o\xia zztpyLXxfLysq, Jcivug /3ctra>jJY^jt/^. 
projccluj eft m domo I'.ir.uyn vch.mcntcr tortu.. 

fat Zu Haujc r t>. btbruibif, tndbat ^rotfe c^uaU< 

■4 t?Aum infT^urtt, M . lumvcffexn, 6i foaabirar 

mmfwtmrmmtm SmmVrv >..-■-.*• mm Mm*, / »*♦'•;• -J* 

r..-r: «. raim tfO tarn homo, 

MovJCaark. /» Anw jui .-•.» mm Mm 

ie 

y» ^rkr, **- twMjnMrm^mnhrr.jikmmUmr, mmj *m m^mam Kmtcmi% 

jt aav, j+ikmtttn\ m jc* ****** fan*— n i f <rfcm\ 

yf <*« r. *>• 

& <iixn ij« ^ci fccu&anr :o xob.s negate 

Wjfrmisa^bwi tikwjmmmM l/»fr«wi «smm**/grmc*t /■ ■ tiaSMM pm«Ji MMk Kt|1Ul I km, 

* wkm^ CiMmimmm^fimU-m. n.k*fimt*Ur* 

- 
,b OiKStc ' cumAWiromo* IflMX, i I* •-•**' ft 

>> ■ •riorum r*f»c 

9 Jm~r. ivH Wcr*?JCm*r Mattiijei Cap. VIII. 21 

liUas c: terubras. eric RUM R8- 

desM nmw md&i D.xWirtfein JECTIO. 

§ '/. VOi 9(0f OTlitOOi . ^ K2f3l^5,'f-i Tti' Tuf 

fle: 6c br. Ec Jefiw d 

lit. 9nd Zc tj m I'r.d J. : :.s ;>..•;.) zx 

grgLiv7*t:y's>' vt&}4 , ; rag, y^ q cum 

:urioni: Abi, tibi, ut credidifti) t: ejus 

dem Heap t man : Gebe-bim , m:k g b/f/l, tnd jc:n 

Wtuc ' cv tJ zkwyi 

. > eft in ilia h 

Kr if. 

Ec .;s cum ;n Petri domain, vi« J . '.t eju R I 

14. Vnd k.xm in rm timu, 9mifabt tUifime S A A A- 

Socnun p . tenu Et tet 

Scb$$:*rr Ug Fkitf, /j. Da gruffer jbre 

din cam: Er Imimfaavit 

wLdM Fit fi 

Vc. obtuUtunt ei 

jhntn. 16. Am W « ft 

iw. 7U 7T -JriyQn ; IT. 

is I - At 

roa .it. lit ii 

wuchtecr 1 i~- nb 

.f»fe E V A N G E L I tt * 

X*1 Ttig varus i&tifxmr. & O fe TyrSc \auf ar'>Xtf- o;xAK£ 
& jnorbos portavit. Jefu«_autem cii vidifct multam turban* 

ind'ir.jl : h.it er gctngen. 1$. Vnd <U JtjM f*he Vnl I'slckc? 

*S>Ci cLUTZYy crsy Scri/^y.j & Key 

circHmi .^bir^nc in ^rem rir- Et 

$x:b Jjcbj hiefi er r.fitirem' ji M. - if.VnJi 

SCR1BA &&ff*?i3c*9 etg yp&ixt. :i7rt9 tvsru, ^JotfXafcfj *X*A*9 for* 

J E S II ' ba dixit ei. MagilY r, feqwar 

S E J^J.1 1 c. i Sci$r:jfrr<:UrtcrderfpK*i:bz:4jbn. Meifter, hb tr.! folgem 

0x -~- x ._ Qp teVLajji ^riq }J.}4 cwrJ* Ai i Eftlf 

te, tjuocuncj; abirris. Lt Jc$M dicic et< 

JSrTj *Va dubmgebeft, id. getzujbm: Die Fiichfi 

habent luftra, 3c vobicres cir'.i nid 

I * - . - C r^ntp 9k J die Vegcl inter dim Hmtelhd e, Def 

h h bcr» ubi caput recUnet* iui 

Menftbi . f, dU ct/tmi £&*£/ ff r. ^;. / W eim 

turn* Kv^/t 3%nrfty>ovf.iri neurit 
Satem eju; c i : Domine pcrmirrc mihi primum 

»c£ zujlm: I J Err erUi.be mir did ich ziSer 

if UrM Tiv '#. JJO S'i\r l <r*!q£imv eumS^ 

& fepclir; snenm Pat: Jcfus autcm dixit ci, 

k 9»d b< ■•■'f. t:. Jr/itSMter m+, 

mc, 6c : mortuos fepcKre fuos monu"s« 

1 • I*- 0:1 mrr, tnd *fi die Todtm brgtjben jhrt Todten. 

TJbfJI &K<y iCt.vU \:v y c\ pint/ twjflxl 

. « It cum iflgrefliii c in narigium) ejus Aifcipuli 

2j. Vmd er tt.it m djs Scbijfc Sxdfcme Junger 

TV* £>K'<{«i4tf . fxt^ct; treiCfirq e? rjf 

e m. t) maginu tl 1 tlU t t in 

J*** Jj. t femgrpp^ngt/Umi eiM/chdM tm Matt Cap. VIII. 22 

imri, odco tit r i :rur a fiu&ibus. Ipfe STA$ IS 

re, » bedeck t Ward ntit , { MART. 

▼cro ctarnv.cbat. Et ices 

^r jchiicff, 2j. I . . jbm dte Jim t 

{JLV ct}jnr,X<ytf\tc y Kv£/i cZnv r^icig >C7?>Auu?jz&. £j K:q 
runt cum, dictates) Domine fctva r perinuis. Et 

A:/y Fjm W«r '«/. 2^. >" 

T* t-rs o;t}s), oAlMTifi Tc f-BSUS 

diric "'. C >fi> exigna fi -is 

#r; ZltmgUnbx . 

; W ry 3»A««rjt £•!>«*• w .i* spec ? vx.sT- 

•objjrgavit tct & ma::, & fafliefrmi LJS , 

+nd bedratfet dxn I I «r, «'.< ffrdrtfi gtr.tz J.. 

eft iftcj 

tat 

«uodc:iam renti &: nt. 

^ fa4 M ^w lehorj j ? 

: aJ ult( i) ia regioncm 

7*. MebrS) in die Gigttui dtr '14 

T: Vf \szr ' : tj] ~uv ode Scay. j n$ 0C( 

irrerum ci c 

rge fetter y \ tWen J' d. ■ "•«* 

■"•■> ' "' 5b*Ai9fiij 

fjBTl 1 tddo u i non v.'. 

ruber* kd > Alfed M*fO ;rrj; cii. , Kflff iJ# i 

pi.- vi. unt c 

i 1 2 EVANGEL1UM 

quid nobis tecum eft rei Jcfu, fili Dei? Vcnifti hue uttorqueres 

Wm '■■:■ >' PKr wU d-r zu tku,Acb Jcfitjdu- Sohn Gottes? fiijlu buk§mmff M zu quelen 

ms anre rempus? Erat autem longe ab ill is multorum grex 

fa the &.:•: cs zct ift ? j§. Es War aber feme ton jhn erne grojfe Heerde 

5 / v,' porcorum pafcens. Dxmones rcro piccabantur eum, di- 

j .COS J xw^Vr I'f'eide.. j/. D/V Teuffel baten da jbn, hid 

:-i, fi DOS ejicis, permittc nobis abire in 

firaihc?7, VVtltutns duftreiben, Jo erUube S?:s zufahren in die 

;em illorum porcorum. Et ait ci - , Abitc. Illi ver& 

I let Sa99., J J, Vmd er fjrscb, 1'abrct bin.. Dafuhren 

egi\ abiemnt in ilium gregem porcorum. Et ecce totus 

tmdfubren m die Heerde Satf. I's.dfiehediega- 

x p re ►mm ruit e przcipifio in m.irc, Et 

S. M- I'nd 

. cv tH; vctcis-.v. <' v t*i ^^A- 

ii) aquis. Paftore&mi -.t, & cum 

r> . JJ* V/.ddic llirten fUbtn > $nd gieri- 

111 1 imciarr. 1 Da \ - fllCfiC 

# f rg*gc~W*r f 

.Tit 

rum fin ' 

CJl't M A T T M X. I C A P. I X. 23 

CAPVT IX. 

KM tuZci; ei; TQ^oiop, £iS7re*po7j j^^A^v ftgrlw \£\a$ 
Et ingreflus in navigium, trajecit, <Sc vcnit in propriam 

i.Da tnt er in cLis SchtffjtodfuhrWider bcrbber, $nd k*m in feint 

VoMv* 5? Keu \dx zrQffipt&y Jxrvl vra^phvliXBV zPhi aXivr^ PARALY- 

nrbem. Et cccc obtulerunt illi Paralyticum in le&o TIC US 

kit, 2. Vndfieh* cU brachial fie zujhm eincGichtbruchigc,dcr auff einc Ettte SANA* 

(3 iG Kills' <ucr* Kux \dcov • lr.TXg tIjj cd/rz^y sr^j/, can nS fragf,- 

proj.-iV.im : Et cum vidiflct Jefus illorurn fidem, dixit Para- 

D*n:i ft be Jcf't* jhren GUuben, Jfrtcb er zudeGicht- 

;:c, JitfH TcK'yO',/ t ou CX k^^nctf k<Qioov]oL\ m. 5>Ko/ 

co:rii: tili, tua peccata remiflafunt ribi. Et 

bruchigen y Sej getrofl mein Sohn, Dcine Sunde find dir bergeben. j. Vnd 

tzSp jqctuvgni'jov ttmt C¥ iewbig, Ovt@^ (iXcLo~$f}USit 
•cce, quidam Scribamm .dicebant apud fe, Hie blafphemat, 

fehe y etliche inter den Schrtfft gel Arte fpracbe bey fc* fiber, Diefr laftert Gott. 

Et cum ridiflct Jefus corum cogitationes, dixit, quid cogi- 

a. 1U .iber Jefu ftbc jhre gedancken, f>racb er, ITarumb den- 

j&e vpH; vvr,pj/t.hj icuq vfxuv Kg/L^dtcug j 5> Ti yd,^ i<np 
ratis to§ mala in veftri* cordibus ? (^Hiodna cnim eft: 

iktt jbr ft drges in ttbern Hertzrn * f. Welches ifi 

&v37T'jja&w U7r?tv t ct^sutvlcu ffzi cu a^^Ticq, Y\ HTT&V, iyetqcq } RF.MI5- 

ius dicere, remifla funttibi peccata, an dicere, furgc, SIO PEC- 

letchter zu fagen, dir find tergeben dcine Sunde, odcr zuftgen, St (he tuff, C A T 0- 

a 1 J- '. * N » *~ ' '£, ' ". ~J L i ' RUM. 

y&izreimri] 5> I** oi ctdYTi, on t^aia* €£« ™ o-wmtv 

&c ambu! Ut autcm fci.uU, quod auc^oritate habcat hominis 

i Wsnddt? ' i.AuffcUtjbr AbcrttiffctycL* mAcht b*be des Menfcben 

9 ••■' ^iris k^iiyzq ct^tj/Lo-nu^y Ton hiy{ tzS 'srctpjcXvUKu, 
nliu$ in terra remirtendi pecenra, Tunc dicit Piralyti 

SbMhc tuff LrJen zufccr^cbtn die Sundc, Spracb er ztt dtm Guhtbnnhifrn, E " G E L I U M 

*■*' ■■ ~ ' "•■ if TTk i\ ;r - J? . 

tollc mum ledum} & abi in domum tuam. Hz 

cbdutjf. t*d& r >-» 

C ia n fuaoL Cu via flit aute hoc twrba 

I m£ he:m. $. Da (Us frbt c.:> I'o.'ck 

I vv, }&wj» rip Oiiv tzv wS IMOiril -'«* 

nir - & vie Dcum qui d I lem au&Otitl 

(wv ,Vr2jpn ' G$rt dir i< 

J '.' 7" **U ■*■ & K <" 'V y CiC 

hor . Et Jcfuj progrcdicr.s lio- 

' dV/: p. f'ndd* Jcjiu gtewg fan u 

iro-KV y&y<]u${;:v Stb 79 nAzvicv W&fiouzv Myiy$i#f , yg] hiyt 

minem fedentem Ionium qui Matthxus d p, &: elicit 

trnfeben ftzen Am Z»U do £ £;■. * 

.re mc, 6c cum is furrexuTet f« A cum. E| 

»fr trftmmdsnf vrndfifcet so. In J 

f : iefl : ■; cumherec in domo(r , multi p 

$s begfibjicb tU cr zuTifcb fnfl im HauJ?, 

& r fur: Jcfu, v c j n$ 

%nd Snnd(T kAfr.cn dA fen zu J ./ j r 

TO RIB US d Ci 

r Hit 
VFmTmmk 

. ' > * xvjtt( t H7TJ9 a • < J 

Jcft LKfet, dixit 

fiiijur? 1 j. Pa dm Jf/m M attil£I Cap. IX* 24 

V]:c ', nv )ct7fi t cf.?kc± a yctv.u); 

nor. it medico, fe.tilliq ho .. 

:«• £r t des J re. '..m die KrAAckcn. 

fir, . io mi'.' & 

i % tim. Ov pO x v^Xiowtj £\x,cux;, a/A' a/^flca* 

» 1 cnim ire j.iit>s, fed geccato- 

r. Id j ni k$mn ntjfm dit Smnd*r % 9nd niche dU From- 

::itum* 

n wfl?wri?yir7lBf tf*/rz*; o\ uy%?\cti \xuvvV, ^iyevfeg, J0IL4N- 

Tunc etl) difcipu'i Johinnis, diccntcs, 

des ka: zu jhm die jUHgtr Jobamiit, bndfyrachen, 

H vrri .# ip* K&j o\<b A £/<r </.'.: l, o'l $£ ex wfy- NAH- 

Quire jejunamus mulctim s & arifui, tin autcm difci- TESt 

t fajien Jo 9iel r 9nd die Pb.trijeer, 9nd deine J"*- 

i vtjftvxcni &Kcq c l»<rxg et?nv a).Ti$> * Svvcutuj q\ tV 
unant? Et Jcfus dixit cii , non poiuint 

V r f"f m 7 " c ' ot * V' JeJiufyrAcb zujbnen, 99ie kinnen die 

~£td?1V lP" OOlV fXIT' CUUTlvV i^V c wu% -.@*. 
itu! lug-re c]iiam din cum elt ^>s. 

uebzeir Leitte ietde tr.igen fo Utige Ley jhien ift der tiret<t£ 

i? vnrwi uioeq, 'iras am^n ^' cwruv o w^i(^ Q 

autcm dies, cum tollciur ab eii ffonios, 

Es 99urt kommen .Uer die zei: t cUi genommen Werde 9en jbnen der Breutgwrn^ 

t Tin ^r^i''r>T.v. ftOvaetf di d71.Quft.ct dwC^tffff 

lc tunc nabunt. Nulus lutan fiipcrinjK.it p.inniculum 

den 99er^ it. Kitn.andt I a; /•<*• 

ky$i.(pu pet'' • •' ftfglfty.Tfl ?0 - oyt to/ft' cu f% 

imi nani lentu. Supplementum 

Unnciic* tmk tm *>/ (fkk Lffft reiffit dth t* 

.* EVANGELIUM 

Vsra Tlf jt/#-n*, ^ %&&& y.vi-nq X^&v. 5>0t^g /ScJa- 
ex illo refttmentOj & fit fiiTura pejor. Kcqj inji- 

fowj Kleide, 9nd der R:fi 99irt erger. //. Anchfitffet 

h*<n vzsv olvov e\; ^rctAcuXg konxg, « $\ pr/yt btiyywnq o\ 
c'nmt moTiim rimmi in vetcres litres, alioquin mmpuntur 

mAnmcht Mojt m tire Sleucbe, Anders m die 

utres, <Sc vinum erVunditur, &: utrcs p reuoL Sed 

fodder Mofl Wirt^trfihutt) bnd die Sleucbe kommenimb. Sonde m 

fiifoxai viov clvcv fig xcccvzg ajx*$> £ ull^oti^l <7iS]*lPX)>7Xf> 
injiciunt now"; v mum in n'ovos litre*, be utrai]; confervantur. 

w.AnfxJfit Moft in nebte Slcucbe ? jott'erdc fie beidemit em andir beh*lt?. 

3> Tojutx wjt^ /\ahiv\^ ctuZng, i JV, c/^X uv ?*$ i?J)uv 
PRIXCI- Hxc eo loqucnte ipiis, ccce, prxfedhis quidc cuvenuTet 

PIS ST- 1$. Da er filches redet mit jbrr, Skkf t einer der Oberjien kjrn dd 

adoravit cum, dicens : Mea I ilia obijt modo, 

„' tndficl furjbmntder t 9nj hi, in Tochter iji jetZt grftor 

T U FL c£?KaO$u.y c7h)ig (TXtI/jj X**? oBr' cul-Ajj , *& fyotTzq. • 
v.nuns impone tuam manum fupcr earn, & viwr. 
jiber ktmm tmd lege dam Handt Aujf fic> fo ffvr; fie Ubendig. 

3> Key i \r,7Ag fct{06tft rxj? x'fifiv c~tJ, ygj c'i sJjib i t&Jq'aj. 

El Jefilf cu funcxiHcr, ejus dikipuli. 

t$. .f flund aujf) tndfolget jhmnacb, 9nd J 7**£<r* 

j /;.//_ uiker fai p Sorans d ,.\nn<»s, tccedeni 

XU i.YA"- lo. I'r.dfirmsm yi'a'j *Lu gchAbt den D'.HtgAn* z996iff ]-i» r , < 

6U!\'IS ^ m Sj ly j W OJJtJ 1/ ~VTTi$ii. 3? ' ^ C¥ 

*' ' ' ' J tcr^o taigit ejus \ 1 fur.hii.un. .htn..ipu^ 

- '*n femes t\l Sa. ji.. Lcj 

ifam, Si f>lum tetij ejus > runij (ertab 

jh< < rubreu % K.'eid, Matth^i Cap. IX. 2 $ 

& O i\ l%ri$ Sfn^p *~-'<o yii \*f*9 euuthjj km % Oafri J^tf**}* 
Jef.is ver6 converfusi 5c intuitu? tarn d<\z: Confide fina, 
34. Jefm Hendetfch dd 9m b, 9nd fcbe JUfnd jj>rach:Sey tetrofi meineTochter, 

H <rx w\nq ut fftruXi. VLcq i ;■'„:•> itrc ;.; thri tyg cue-ivy; o?j*s. 

tua fides tc frrvavit. Et mulicr liberau fiiit ab -VAX hori. 

dmn GUttb h*t d.r gehtljft*. Vnddts Vl'eib Vtmrt gefitmt zu derfilbigtn ft ' >.rrde. 

$> lLxf i l^rd; \?flu>v tig tlcu tJ a,o%zi\®o oivJcur K£l \£wv 
Er aim Jcfus Yeniflct in principis do mum & ridiflet 

ij. Fwddis er kam in des Ob:rJlen H.tus frtd fiihc 

T*i ji/ifnec, n*i tptu&f^.ct iff 0%fef4 3? A:^f <x*;tz7;, 

ttunultuantem turbam. DjcIc cis, 

<*<• T'et'.fftr ) fnd Am getummel eUs Voickes. m+. Sr.r.uh er zu jhxe>J, 

Fueilacniin hon nv>rtua eft, fed dormit. Et 

Vfe.clet, t.*ndM SUgdlcm tji Hi;h; ttdt) fonJUrn es fchlejfr. Vni 

fcridcbani cum. Cum aut:m eje&ae(TeC turba, i:r*reflus 

ftttrUzixen jbn. JJ. Ah tier A%fgttriebc9?ar d.isl r olck, peri* er hinein 

ejus manuin* Et furrexit adolefcentula* 

$,,. -nut. Dm fitmd MttjfjUt M*rJ!e:n. il.l'nd 

c.-nj (fry* nwOKjHflw c>!w y 

m ill - tO I im rr c ;i-;:c 

dif 6trvebte t in d f- • higt gtntze I...*-. it, 

Et f duo c.i. '' 

. Vtidd* Jtfm inrbjifitcn djHKcrt g . >.;; /f; tAtjft M4 

}>n$ k^/ Ai/<n»f, tfg A«tCio I tf, ft I ^Zi 

6c dicentes, Fili DkVid mifercre n CutenifTet 

^ I ^.^rw fw^ ffrackert, sh» du Sckn D^id crbArr* du o 9mfr» t$, Vnd d* er k2 

i etc. lluj z. + ..t9 m&wjyfyt our. ., %cft o ^r,/*; ) 

:in :num idici Ac Jsful <?i 

ham tmttett zu jkm die K-:r. .'<», 9* J Je t HJ 'J}*r*ci TUR. Eva tf G-E LTtlM- 

0UU7U; % rii^f»j£7l C7I ovvctiyv TUT* KCiY<jw\] Asyxav 
il'is, Creditil quod poiTim hoc F runt ci, ctian* 

'», Gltubtjbr A.u :: '• r«r& **>/ J J* 

ft Tf 71 v 

t&viuv. &Koy*wTiJ'. uci aviji'yyi- 

vcH lem fi.it '^i>. Ec oculi 

c 30. brt ;tn bvcrde*. 

r'v. Kctfoly t r^g c Hif«6 cwtoify Xtyuftj ofjLli [irji 

fur.r. Er J^fus gra\ tatus eft illis> dice ns> vu'.te nemo 

goffnet. Jir } \ zuime. 

yiv'jOjxiTJ)* 5? Oi <^t e^eA^JTic. *V tgl'. auuiiv on Gftfffft 

Ilh vero egreiTi lifyarferunt eum in ilia 

r r/G ^/. Aber j. Htm \mim Jclbcm- 

o Ai r > 

r regionc. 

gtntztm lumdt*. 

TUS ^ Aimy JS i££Q%ou9/jxy t Ida <3S*s *l* : y K&v cuutJ atipti- 

Ip'ls .i rcdientibus, obt»ilcrunc ' illi horni- 

Da , 

C#JL Stumttid 1 ft. I'nJ tU Ausgttriebcn$$Mr tier 

U '.i-i mil 

<&r . • dJ.u VoUk Soiihcs 

r 3> Oi ii ; * ^*r f , 

i vcro i 

w ^r»<7 erfebe* .;rh'crr ijr.ickc* 

f r iu. 

>ik dti f$L w 7 :: 
K _ 

«* « « * Mm EVANGELIUM 

5*p#7n\juv vara* vcozVi ^ 'zaawi K#>aLX.'cu'. &Tct ee cv/f&& 

fanar^nt omnem mcrbu & omncm lar.guc-rcm. Nrmifia autem 

- ften mBctIq Scucbe, 9xa sSerlej Kra»ikbe;t. j. Die X a linen aitr 

jpnsrn iuaaecim Apoftoloram (bnt hi Primixi Simcn qui dicitHr 

', 9nu dlf 4p • dufe. l<re~ji< Sim en gtn*nt 

- i edrrx i^VAy )$* luKuC& c Tfc' ZiCitoub', rjif 
Fctrus, 6^ A.:.'r«as ejus frater. * Jacobus„ filiui Zcbedxii 6c 
Pr.if.Sy %m&Andr*M fin binder. Jacobm Ztbiuti Svhx, ir.d 

lu.x'.>tr,<o clot^ ctZiX^Gc. 3> 4>.A*7rs,-©^ rjcf B a fr ,s- ><. * *©• ,. 
J^hanne* ejus fratcr. Philippis &c Burtholeiaxus, 

JobxxKfS fan Binder. j. Philippics ?tjJ Bartb»hmdus, 

Thomas & Matthxus PuWlicanui. Jacobus* A'ph-ri, 6c 

'A.:* 1W MAttbjtm dtr Zolr.tr. Jscobm , Jlphdi Sobn, %vi 

L bba cognominarus Tbaddcus. Simon Cananit««, 6c 

//. . I n T.iJdcw. 4.. Sttnon fan Cmhm, %nA 

1 I 1 Wm )Jit. llofcc duodecini 

Beirut. j. 1 z We. 'flit 

Jcfttt) &: praeccpit iiiis dicens, in Gentium Tiam 

7 .mf tf y^,, ^^| ^ ;; $„J/Jrjtcb, Muffdtr HtUe/mfi 

6c ill San. m ne intrate. Scd ite 

9vd in 4. Studcrn rtkt 

ad » Iflt or do : (clil. 

i/» zh am p. i Ui , - ^-^^^ 

& ^.' , hnrij r ig^Sr (i-x<n>A+. 

tei an* e(cUiuin Rcgnum 

09* M k T T H A I C A P. X. 27 

xyyw.vi. & Ao}tVX;igt,s fajL7nvf;z, hex^x; M&^u*yZflt , H 1 R A* 

rit. I-ifirmos fanacc, l«profos mundate, CllLA 

if nabe berbty kemmen. /. Die Katncken mAcbet gefundt ) die Auffetztgen reiftift A B A- 

& / * /• / hx 1 * v ■ % *#• i P ST Q- 

rtJtftff §>M*r;, dcuuoru* okZclXKsj, ju.^tctv %XoJ^ilij US SDI~ 

> Datmonii cjicit-, gratis aceepiftis, ^^ 

twfftfht stiff , d*c Tfwjfel treibt sm, tmbfoxjl babt jhrs emp f Anger? y 

gratis due. Nc poflidratis aurum, ne-^; argcRJum> nccj; 

K/:bfi/ijt ^ It: es A*cb. f. J or felt nkbt baben Golt, necb St/ber, mcb 

ft M* iZYipyv «; i<7 0K, jUKd^g 5 60 DIGA'ttS 
xs in ris z mis. Kfap pcram ad iter, nc<j; iuas V p k*<*- 

■ Curt dn. to.Avcb kcineTAJchc ZMrWeiefArt y Aucbmt z$9e RIuS 

■ uyJ$f.> \t*r\$i pdGJcV 'O ^ t^^g iVy MER- 
l as, n:que virgam : Nam cperarius eft CEDE, 

Jitc m Scbuck, Aucb ktixen Stecken : . Den ein Er better if 

<-;: av-fl/ Tfr$r{. ft Elf >jk ^6 tf,y wo'Aiv fj Kuptuj 

dig 1 fuo alirucnto. In quameunq; vcro urbem aur. yicum 

Pfcrf fejner Speife. it. Wo jhr dhtr in eixe Stadt tder Marckt, 

* ' . r\ ~ • y ' 1 N * • _5? " V / > • ** 

»At/f| 71 f €* fl^T| <*£'Sf £<H, J^lKC* 

inrrojeritis, rxcjiirirt, qv"»» in ca Wignr.s fir, atq; illic 

rr/r, Da erkundigt eueb , ebjeuiAndt darinr.cn fey der es 9$errfry } brj denfelbe 

p<<9%i> tuis at i£hy{]f. ft Eic7£>jou.>;; <^g xq'iiujQix.lai, 

cte, dum excaftf. Introetintes autcra in do«Jui*i> 

ztcbtt ton dti>:-:eri. 12. VF*3 jbr Abtr gebt in em Hau4 , 

itau-u.'ua}i cojiL/j. ft Ka* ictr e/#) ij oiwa, <*£/&, ix%T& ^ PAX 

*te cam. Er fi cjui d domus dij^na, rcnuit gniStiS 

fi l r tUjftlbii, i]. Vnd fo es daffAbige Hunt Wert ifl % Wirt k«monn DZTtftX. 

-.v (ip-/\rti air OLTVJJ, Ettv 01 p,r t ityety t] V[*U)9 «{Jjv*f 
veftra pax fuper cam. Sin au;c m-n digna fucrit, veftra pax 

rticr Fried* Auff ft* Ifl ts Abtr niibt $7ert ) S» WirtJiiheWer rrtcdfi 

i$p4,p>J7A> sr>f#; v'JLct,;. 3> K«ji e tctt y.y t vu>ciq ^i^TKj, fxtifi 
rev ad yoi. Ei KJ1 turn TOJ rccepcrit, nci]; 

^Uer ffcnJen zm e*.o. 14. VndjbjetnAnt nicbt cucbWirl Anntmc,K$ck E i 4 . . o r l l U M jftros f.i 


cioi audi frit :ros lermoncs, excuntes ex ma com >, nut 

>r« er# />*&, fo geht hcratis $on derijilben Haujc, oder 

j> U ! b:, icitc pulvcrcm :n. bcO 

/? 5 ^ />- r f f ^ n &*& Son crtern ij. 1 

E n Nm kiyta vy.1v, €L9*K7*n&v tipy y*j I : ^ Vcpo'fbap 

> Tobis, tolcrabiUus erir rx i « Gomorrh( 

y,j£<r ;c £ r*r A, treglicber Wirt es ergehn dem Lande dcr Sc U ■■ l tf $nd Gomorrhcr 

•* 1 5. < , j • «\ n » \ - I to 
rf.^Siebc uh fende 

Eftote igitur pttidentcs ut 
feit king 

aufem ab 

;;. uch Aber t DISC CV ~? OK SiVy STQ/ :. 

in die judicij , cjuam illi Utl . 

AmJungJlenGerichtc, denn fokUr Sr.idt. 

vy^ct; oi)q *Zu&*A& a/ fJ.ia'co }.vko . 
vos nc 01 in medio luporum. 

itch 99ic Sckdffi 

MXJ«JC€£4fej toe, d 

pontes, iic co 

die SchUnge* ■ en. 

f * , _ . _ - , »^ 

( umbtis, enim vos in ( i i . & 

::>:fchtn, DeimfofoerdcnW rtm euck fir J bri / 

?f roug cw'TlSv wvcLy.jycug vpctg yaiL<nytt(rx<r.v. 5? K & ■ 
fuis ros flagcllabunt. 

n- in 

Ju 

-nonium ip^is & g I Sed cum \ 

He ig. WmfietmeucbWerjmtWw 

4ft, • J" j ^ ' •derVijfjJ.r redrn Join jo. Per , i Ma TTiiii C A ?. " X. 23* 

iu^tg \& oj h(t\ivn;^ ctAi 7? 7P€Vfj,ct tx Ijaoov VetT^\g } 7? /#,- 
vos efl'.s loc fed fpirirus veftri Patris, quilo- 

feites d Sonde rn ekr Grjl eiders Vaters t dtr rc- 

A«r c# £> " 7^J^ ** iJ^A^cg ctds^tyv etg AlUKDT 

aurem frater ftatretn in M A L I- 

21. '.Kvrten eln Erud'erden amtern zum T I A ST. 

>[&■) o>7rava,$y;ovvTVj TeKtctcBn ;,o- N M J S ♦ 
xnorrcm, & r fiiium, <3c infurgent filij in paren- * 

.!c y r den Sohnji,. . ficlt-trnftore die Kinder Wider jre El- 

' .►. 5>K(X/ tOfS'c fA,;G"dy$/JCt \jxZV 

Be erltis odio habiri ab 
ttrm, htd jbmem turn TqMc helffen. 22. i ffet gchMJjel Warden ton 

zzuvUv ' ua ovopa. c O dl visrr pet vecg etg t«A@v 

omnibifc pi*' pur meumnomtn. Qui vero fuftinucric ufq; adnnenrii 

jeden/jAH imb tmemci Nxhmens WiUen, Wet fiber heharret bift xneUs ende, 

tuj. ^5 O 3LV dc vuccg oiwK&oiv ov rj TUvrri tttA^, 
..bitur. Cumautcm vos profequenturin ifU civitate, 

dtr t ftltg. $J. l-j./ieabereucb terfol^ in einer Suidt, 

Qi'.'/in *t$ tIlu a>hluu. Afzluu y$ ?.iyc*> vf/iv y x py TiAe- 
fugirc in aliarrt. Amen cnim dico vobis, nequaquam obic- 

fofliebet in erne Auierc, rr.tr/uhtcb fogc cuch, jhrWerdet nkht aufi- 

07] n 7» izlhetg t* \cPQtr>.j loog a.v Os% 0,72/ cttf)gto7rii vog. 

quin rencrit bomifuJ filiuj. 

t 'ten die bifi kombt des Sitnjchtn Sobn. 

Difcipi 1 eft fupra iOrumj neqj fcrvus fupra +r O W 

*4 ,} & er ift Mcbt bbcr ftmen Meijhr y noch dcr Kt;eu:t 9ber \rpr rnm 

* Kv£/tf. 5? AflKtJblf TV jA<i r fy\v, % 'lya ptytiitq cog etui* D i: HE J 
fuum I m. difcipulo, lit fit ficut ejus I: ■$ s ! - 

2j. Fi ift gnug dem Jitter, das er fcj Jem C \ - 

t;iftcr, >5c fcrvus f;cut ejtu I) uiunu. Si ipfuin paotOI c> 

tnd dtr Khc.bt 99h Jem Hare, iUben fie der. Hjm dq^jjxi 

•XITWJ Eva kgelium 

familia* BveU.bub vocarunt, <]i<into magis ejus domeflicrts? 

Vdtcr Eclzcbub geketjjrn^ie rieic nehr bicrdirjie *lfo ftinHjiUiicntfe heife? 

Ne igitur tiniucritii cos. Kihil enim eft opcrttun <jhc«1 

sS.Darumb forebfet euckmebtfiirjne. Es ifi tthhtes ^crbtr^en dot 

_ non rcvclabitur, 6c OQCUltuillj quod non cognoftelur. 

nick: ojfenbahr *)erde, fW rjf r.ickies hetmlich,dM msn nicht Wijfcn Werde. 

BUSTUR.& QV[JU9 Atys* CV Tf rZCTIZ, 6l7H6Tt Cf TO Q'jOT.) K. «{ Tl 
Quod vobis dico in tencbrJ9, dicite in luce, 6c quod in 

J/. Wm ich each [age in fwjftmi/f, d*s redet im Licchtc, (W \\At jl r m 

„. aure auditit] predicate fupcr t:&i. Ft ne timuo 

d.u Ohr biret) dd* fredigt Attff den Techrrn. af- VnJffftbttt euch 

COR- c fr[n thnTiSv 'XgnKletviv}** 75 ju)^x } livj \vylw St fuj Aid- 
PORI. ritis ab his qui occidunt pt»j anima; t :n non pof- 

rtuht fur dmten die tbdten den Ltib 9 txddut ^ .'„/ mii- 

funt oeddere. Ti:ncte lutein turn quj poi 

g;n un, iFwtbM etuh jtter tul n*br j ur dent dUr I 

k . . i crZt/ct ^di> Arm/ prff * ^>fi & bjJt 1 *^Sl*f/i$# 

6c an imam & corpus pcrdcrc in Gjb:nm. nt duo 

5fi/tf fr*^ !<■/£ tcrdcrben i» dst . I jy. 

• rrculi afTar. £r nnuifX ijl non c kumi 

//*^f ftw^ r/«/f» Pfenmntf S»ch kemtr iLrftlbt^tn tuff dii I 

• ne .n cij pi- 

• '»/ • Ta p. bin tUr .uu> 

■ ■* {; m)| >-v q z* t _ ... ^ f ; f 

fit Kt ipitur tin I 

Mi Mi I A it Ut I j'. . i Matthjei Cap. X.' 29 

prxftatis mulris paflferculis. Omnis igirur qui me confi- 

bejftr den $iele Sperling 32. Drumb \ mich bcken~ 

.tur coram homirrb.is. Conficcbor 6c ego cum co- 

ttet tor din M.nfcben. DenWii bekennen icb for 

VT&c&C* p#TK c# hepvetq 'zrcL'rgo;. ft Ong J"g ay pe cvpvqnflxf 
jam mco, qui eft in carlis, Fatrc. QuifquU ante me negavcrit 

meinen Hir/ilijcben f~Mter. 33. Wer aber wmoh terlcngnet 

tJJLZJtS&CJ TU.V kv?DCt>7TW, CWTZV^V/^tSCtj KX'/CU t fJLTff£c & 2V W 
coram hominibus, negabo cum & ego coram 

fcr den Menfchen, den $9il tierteugnen such kh $or 

px TZ b* iejuiolg srctTfs;* ft M»j VOfiuoflh 'iji riX^v (2a- 
meo qui ifl c*li c eft Patxe. Ne exiftimetis, quod vencrim mit- 

.en Himlifc hen rater, jj. Jhr folt nicht b$ebne,d/u kh ko?nme fey zu 

f MM^nlui 'jjy^i. Oik r^Jvv (ictXav it+wluu+ *>A* 

cere pacem in (am, Ron reoi mirtere paccm, fed 

fenden t auff lirden, kh bin nicht kommen zufenden Fricde, fondern 

gUJium. Vena cnim ut dilliderc facia homincm adverfus fuuni GGHUM 

4m Scbiiert, jj. D*t: uh bin kofurt.en zu erregm den Mtnfihen Hider fatten ( ' °^ T ^^ 

SS COX- 
«r*Tf3C» *w Jvyomejt x£ TjJi auviq p>?Tfec, *& tupepku CJTAt 
patrcm, 6c mm adverfus fittm matron, &: , :n 

Vafr, ?nd die Tuthttr Wider jhre Mutter, fW die Sc/.nur j- 1 LI OS* 

*J" jijg out*. £f, ftKa) fj Uvfyj07TiS i%6&), c'l 

adverfus fuam focrurrk Et inimki erunt liominis, qui 

ler jhre Sd:..r, 36. I 'rid des Men fc ben V etude foe r Jen ftin\ nj 

virts $\kiolx91. ft O ^i/wy TPttTiyi r\ uv\7i£y. \jztioiu , ID 

Qui amat Parrcm aut Matron fupra nv, ' 

f§mtigen Hatug-n^ j^.L'fer lubet y.ttcr 9nd Mutter 1 |* 

" ?" s?\ t, v >J\ % ~ ' N r\ . v , ~ HA BET* 

Bon eft me di^tuu. nat filium, anr filiam fu; ,...- 

dcr id nnhi rth. .' . hui Tocbter 
2JVAtf GELItlM 

non eft nv dignus. Et qui non accioit fuam cmcem, 

I rnein nicht Wertb. jf. I mebt ailfffcb yiimbt fein Krc 

& fequitur me a icrgo, non eft' n Qui invenit 

fuam animam, iliam p.i\iet, & qui p'.rajderic i ".. m animarm 

yT/« /r£f*, dtr turtsfarhertn, htd \?cr$crienrt f.n ULch 

tCi £u* cluiIuj ti^r.ci. & *0 ufti$ c.-; 7^ ©* i -vg- 

pfOpteT me earn inveniet. Qui vos rec me ;:- 

$mb meinet 9hUen der Wirts fenden. 40. :h tuffmmpt tl.r WMpt mitk 

pit, & qui me rccipit rccipit eum qui me nillt. 

' r , tndWer 7mth auffnimpt der yiiv^t av.ffdtn der ?,.;ch gefar.dt hat. 

,0111 rccipit Proph.tam in nomine Prophets, accipiet Pro- 

jfj. Vl'er anffnbr.pt einen Prophetcn im Kahrr.en tints Propheten,der Wirt crrpfahem 

tyr t 7d fxizjiv. Kcq diZcfjfo®* iiKcutf (ig ovotfp itxeuv 
I et* reedem. Et qui recipit juftum in nomine jufti, 

.,.hn. Vnd W*r tuffb&mpt ei?;c>: dif t\ brc m Sal m c da Gereck 1 L 

mcrced piet. quieting potii dederit (mi 

der Kurt nr.es Gerechi en lohn aiffdbi a:, f'ndvbtr drtxckttlh * 

rzSy rtfftff puKfiZv [JiMiv vctt^cv \ ng cvol<ci f&fyfiS* 

et his m poculttirj ids m nomine difcipul* 

duff* gerwifien nur .-. > kaltes Wajferj inNabmen tines J '««'ft 

hfihu >.iy^ U/441 i [A* "^7T?.i(rrs Ttf pti&)p tU,7t/ . 
I fo dico nt mcrccdcm fuam. 

r i 41 ...» ..> y p : xk Ji $rtrt jl 1. ttt .hi h.Lciuint blaben. 

CAFVT Matth.ei Cap, XI. 30 

CAPVT XI 

KAt \yi^A9 'in $ l?r*g 5b\ctTKuUiV 7*7; cfJt/fd o^dSt^ (4<z*fy m 
-turn eft Qimm jefus prjecipere fuis duodecim difcL 

i.Fnd es begxbjich d* Jefit<s JoLh Gtboth Ztifeinen zS?\>olff J- ! *~ 

Icug iTiKtcfv , y.iT&r 6k*Jiv tV Jidaoneiv y^f xyovosctv at 
pulis dclijffet, digremn eft illinc ut doceret & prxdicaret in 

£ern SoHendct h.ittc, gir.g er Pun dinner, fur baft zu lebren 9nd zh predion in 

su>7i»v 7x]. ts-oAsjiv. fto $1 Isouviyg bv rzS dcCfmr^^/cc JOHAX- 
♦oriim urbibu>-. Joannes autem cum in vinculis K l. S 

jbren Stedten. 2. Aber cL Joannes im Geftngnuf MITT IT 

•LKXjzq ItL to^cK Tif X£/.f£ TZiy.-^/ctA CJJfJ TlSu f^^TlSv J\;0. PULOS 
audiviffct opera Chrifti cum miiiflet fuos difcipulos duos, jjy CHRI- 

die ?5erck Chrijh fnndte er feiner J linger zWeen, STUM* 

Es tu ille qui veturus erat, an alterum expeclabimus ? 

3- i gen.Bifi du der da komrnenjol, ocUr folic Wir eines andtrn Wartml 

ft rtff ^7iiK^/.9:i; httiv ecu n\g' n fl £• h% vn ; t'frecy yei Act] t ' 

Et dixit cis: Pr >t"c£H renunciatc 

•f" Jcfttt a ■: 'vndfl'Kich zujbnen: Gebit bin hid f*gtl Wider 

ct¥i't a ax jy |3A«Wi/I| ft TpQtoi - ; ^ctCAS7ryj7, vjif 

• nni e.i & videtis. Cxc\ vifum recipiuntj & 

J&H ret hid J- J, Die Blinden feben, W.d 

n, t^f 91t ^7K0t yc^*pOi cL\ii 6 n, v:KC9i 

int, lcpr >li mundanrur , & furJ.i audunu, mortlli 

d:e Lskmen gthen, die Auffetzigcn 95erden rein, 9nd die Tattben b6rtn,die Todcen 

•> . . . .J*f. ft Kctf 1/ayJ.oj.ig iw 

c beatui eft: 

flei>. Un Am. gepredigt. 6. Vnd J< ■ ijt 

t in me. »UM 

dtrfuh nubt ergert *>> 7- Da dtt bh<gt*gtn 

H z VS Ev axg'emum 

VI: JO- CX pi t J. fus dicere turbx de Joanne, Quid cxijftis in 

H. A A E p, „o Jeftts an z,n rtdtx zu dem Volck 9.on Jobanne, Wm fit jr bin.nhgegange m 
_f vv r\ / ~ ' i - % V / ,, ' 

deferrum ut fpcctaretis ? Anmdinem a vcnto qua: agitctur i 

d:e l-Tujlen zu (then? F Toilet jr em Rohr fibc ' cLu derVFmt bin ^nd her Webet? 

Sjd quid exiftis ur vidcretis* hominem multibus. 

S. OdtrvtjifiJjr binausgegar.gc zm fibc^l 'FFoltet jr eineMenfbe feben in t9eicbea. 

rimeruis amichim ? Ecce, qui mollia fcrunt funt in 

KUidern ? Sibe, die die cU Wctchc KU id* r tragen find in 

return, ilomibus. Sed quid exiftis ut videretis ? 

der Kv? Htuftr. f. Oder fo.is fmdjhr bir.ausfegAngen zu feben ? 

vs&tpr.Tuj ; fou\ teyu v(juv, k&j z&ojoti&v <srCcQr t ~ 

Prophctam ? Certs dico vobis, Sc amplius quam Pro- 

j'dtt jr eme Prophete feben? J.i iibfige eucb, der auch mebr ifi den em Pro- 

/Jf. &OV7&' ?c&(> i<n, zrei k yi^a,^^ if* iyl)"%7n<re7&Q* 

pactam. Ipfc er.itr eft, de quo fcriptum clr, Ecce ego roitto 
f>bet. jo. Den differ ifs y 9on di 'iebenfiebt, Sibe ich ft tide 

79v [At ayyilsv <voX9 *s&r&7ni tra^ ic y&'&.rKi'jct.ci rx riuj 

meuir. uuncium ante facicm n, qui prxp-ralm tuani 

mnr.cn Etigel Jur dtr her, der bercitcn foil detr.cn 

4PTI- if™ if*zr&Jiv <rx, ft Adiw Aeya ifSHi c* yvveuxZf 

im co: te. Amen dico vobis, inter niulicru-n 

■ eg I II- II '• ' f ii b :cbftge ;tu hf-Ktcr .tile die UnlTetbrcn 

;VirZi( cine iylyiom fl*(H9 l^ayyx nl Brt7r?i9i. 'o $\ 
i jor Johanni BaptiD aiueav 

;t;d:ft nttbt aujfkoTni/ic dtr gruffer jey den Jub.innes der Teujfer. J)er abet 
aiiniinus eft codoruin icgno i >( ,r co. 

4m i jf «• I(jmm(lrtttS ,■ d<ner. 

A» MattHjEI Cap. XI. 3* 

3? A/73 $1 nSp tpeouv Ivan* W BccHiW h*f aft r t Set- MAGXA 

Porro a dicbus Jokannis Baptifta: ufque nunc re- EIL *S LV 

12. Aber to* Jen tagen Johanna dej Teujfers bij? bieher 4 Uidet CQXCIO- 

gnum coe*3rum vim pacitur, 6c ▼iolenti rapiunt illud. 

dts Himmeircuh geWali, fad die geWult thttn, diereijjen es zuftch*. 

&nzvn$$ c\ vr&pr'mj ii o Vdu@» %M Vatkwd <5j&lQq* isx ET 

Omoes cnim Prophet* 6c ipfa lex ufq; ad Johannem propbeta- PROPHE- 

if. DenalU Prophet en find du Gefetz haben bifi auff Johannem geWeif- TAz AD 

venmr. Et fi vultis- rccipere, ipfe eft Elias, qui ventunis . 

f*g<t* ia. Vndfo jhs Molt snnihmen> er iji Elias } der d.i zukunff- ^* 

pi**. ft'o in l x ** «**«»> *»*«*>» &t,V« ^Ytj"' 

erat * Qui aures habet ad audiendu, audiar. Cut vero _ 

tig fern fol. /j. War Ohren fa zh boren, derhore. i6.VVemaber 

•pswTU Tai>T&/j t!w y.VioLv ', iriv cy.oict 7vcu£cl(/0i; t Of <*>?0' IMFRfa 
aflimilabo hanc generationem? Eft fimilis puerulis,' qui in to- B A J IU 

fol ich tergletcben dij? Gefcblexhtc ? Es tjl glttch den Kindlein, die andem D AZ 0- 

£?* H&%ffyu% yJfJ <5r&<r$c*vi<n cwt^wTac ircu&iq. &Kcq R Ll M 
*> .: nr, & acdamant fuis fodalibus. Ec D U K 

March ftzen. 9nd rujfen gegen jhre GeftlUn. i-.Vnd 71 ^" 

/XW m>j3p vjMi, K& chc ooox^ffitS-l^ iQgtjyyj m ji$ 

u: Tibi^ cecinimus vobiS) & non ialtiftis : Lamcncati fumujfc 

jfrecben : VI ir haben etc h grpfiffen, 9ndj hr Wollet mcht tantzen: VI ':r h.tbe eucb 

-> W cht Otcotyax&t. &\c*d.vvr,s $ rA>,/t^7i iAltifi CHRP- 

vobi>, & non planxiftis. Johannes enim venit, neq; comedens STUS 6T 

gekUger/mdjhr ftoltet mcht tteinen. 1$. Johannes ijl kommen, j4 fi nic y r B A P T 1- 

bibens, Sc dicunr, Habet Dxmonium. Homines 

indtranck,.. I fi f*gm Jie, Er hat den TevffeL y. Des Menjd 

ilius Tenit, edeni & bibens, & diaiat, Ecce, homo 
*£» tf kommfTt, j£is , Hd Mmfr t fi figm fa Sibt,m iji dn Af, *fib EVANGELIUM 

«dax, & vini potor, public.inorum & peccatrrum amicus. 

etn frejfer, $nd ein Wemfiuffcr, der Zoiner $nd Sunder GefelU. 

K.ctf fj ffoQla, iiiKcuuify "bcTii 7uy §LtT\g t.kxoov. 

Et fapienua juftihcata eft a fiiis filijs; 

Vr.d die I'Veifiheit mufi fich laffen rechtfer tiger. fc» jbi Kimdtfm 

URRIBllS J* Ta'n re^xi tu; tzoheic; cveidiletv, cv cue ou\ vrfsicrq tunV 
CHORA' Tunc co:pit urbibus exprobrarc> in quibus plurimac ipfius 

Z IS I: T ^ j) t jfag er an £ e Stedte zu febc/den, in Welcben an meifien feiner 

B h T H- k , ,._ fl , "} / x« ' 

SAIDAS iW-llJUtS £;*HVv9, 071 * ptlzVOtTKV. f£Ou&j m \c- 

VA : Dl- v ' r tutes fuerant faci\r, quod non refipuiflTent, Vae tibi Cho- 

CITUR Tb.it en gefebebn 99aren } 9nd batten ftch docb nicht gebejftrt. jr. VVebc dir Cb§- 

£$.' \v, *cq m BeQou'idctv, en & cv Tuflt* x. Zvomvi t}*vei<7Q a/ 
ra/in, Vx tibi Bcthfaida, eo quod !i in Tyro 6c Sydonc fache fuiflent 
razim y Webe dir Betbfaida , 99eren zu Tyro %).d Sydon gefebebn foicke 

f-jvcLfAHg ou\ 'cv xjjmv peveySjuco, tztuXxj ctv cv oukkq yjif 
virtutcs <jujc in vobis f.i&x hint, jamolim utiq; in facco & 

Th.it en ah bey eucb gefihehn find, Jie heittnttrzeitni im Sacke hut 

TTRns fW ' s ^ ftf/Wiy«#i ft riA&i/ f\$ya ijufi Tvov Kj TufZn 

i T r- r cineit rehpuilfjiit. Veruntamcndico yobi^, Tyro & Sydoni 

DON m der Afchen Bulfe getbarn. 22. Docb figeicb euch, Tyro hui Sydt n 

a,ftxrm£fi9 t^za cv ijlittt *£/&»& rj vp~iv. ft Kay ou Ku- 

rabiliiu crit in die flftltcij , qu&mvob . Be tn ( 

f • 't es tragltcber ergebn Mm J"»gft r ' t>dttm 1 i An Ca- 

fJPJSR- ' P* * iu)s t^ it£*v~d vyc*8eiiU t ZacQ-tjrri 

A' 1 7 <v ninoii q ; '<* ufq? -id c.c'.um fublata cs, .ris 

per>uuw, der du ktj! au <I erhobe bip t du Werjl berunier geflopc vterdc 

,; ii . n et c* ZcS'.'zu; tygf Of 9 a] away.ag #jj<tvQ- 

fa<flx fuifTont 1 J, rj c 

M -1- yjA Dennfo zu S«tl ge/ibebnWeren &e Tb~: * hn 

[jfaaJ Ci o)f \\LMCU CtV '9V. ft U^lw 

funt ':» te, ma fio .j.rntu*. -h - 

brj dir ) fit jlutiUt n$tk btfUign ugs. 2+ Dttb 

Myot MAffSijci Cap. XL 3* 

Jico vobi;, quod Sodomorn rem* toleHmlius eric in die y\- 

ichcuch,ts. . .>:de tmgfcber er$chn am Jjy:g!> w Gc- 

..ntibi. In illj tempore refporfdens Jcfus dixir, 

.nd:r. 2J. Zudtrfelben zHt .ttortet Jcfistodfracb t 

'y "• * / / ~.-<v~„- ~ F Jf A hf- 

Confiteor tibi, PiteT, Don: cxli & terrx, quod hxc p A vy \t 

hotreife die , , ///>r Wwf/; fodder Er den > uas du Jolckes " 

>ttc nQaf vjj wvivzfv ^ttskP' ygy ctoirt v/mug IwiKg.- VELA- 

a fapientibilt dc in: ibus abilondcris, & parvulis ilia revcla- T LI M. 

dmFFtiftm tgen terborgen b-fi, ttul ts de* V*mundigen effenbab- 

▼ei Ceric Pater, quia fie fbft b:ncplacirum coram te. 

jft. 26. J a r.v.rr, den es if ajfi gcttefen Wolgefellig tor din 

O hi tradita fnnc u meo Patrc, & nemo no- FATEK 

Alle ding find mtr fbergeben ( . mcir.cn loiter, $nd nicrnandt ken- SI\E FI" 

v \ , v . , * v ,*-, ,, N " . , LIO CO- 

>^7XHTBV l\'.V, H fly UcLTyo, Ydi Tig d7nytVUffX.€i 7ZV UctT c ^i CXOSCI 

*it Filium, nili Pater, ncq; quif^uam novit Patrem K£<j)UIT. 

net den Sobn, den nur der Vater t $nd mtmumdt kermet den Vater 

** ' K a) iotv (ixh>im\ vzg ^7iy^xC'^ca> 3? Aevn pjriGJ 

& cui volueric are. Vcnitc 

nureUr Sobn>$nd ttemcsWil der Sohn offenbahren. tfJCliumtbtr QtiwgA 

G&; lie Ketone, ci KsmZmCi x. izi^^^Aa-y^^h *&>& vy/ag Ti A 
ad me omncs qui f. (Hi, & m> & c 8° vos (-HRISTQ 

zm ditjbrmubfeb nd beUderi, itb Wil euch 1 X I' 1- 

•>o. ToUite fupcr vos mcum jugum, & difcitc a 

J>. Kchmet Miff cucb tucin Jocb, 9nd Uhret torn 

tud, $71 HfU KfxG)*, y^gj rj tyP^* ™XUng> K&j <ft'P r\ut]t 
me, .d f:ri & corde luimilis, 6c invenietit 

av.A, dtnukbm $AnJ)mt<tig, fad $0M IlcrUe* VicMUti{,/b $Urdctjr fiudeu 

hp*im<jr Evan? el in m 

requiem vefhis animabus. Nam mcum jugum facile, & 

rube fur e'vvere Seblen. jo. Dot mm* Jccb jftfa'ffii $*** 

nieum oms leve eft. 

warn L.-.Jl Uicbt ijt. 

CAPVT XI L 

DISCI- I 7 N T CK&y& TUKou^ui {jTrootvfy o T»j0-5c; 7z7c cjuC£cloi %]Jl Till 
PULI \^ n >^° tempore ibac Jefm Sabbato per 

CHRISTI i. Zu der zeit gitxg 3 f J HS am Sabbath dutch die 

LUXT. Sara, ipfius veto diiupuli cfurkbant, & cxpemnt, fpicas 

Sxatj $nd Jane Junger Waren hungrtcb, fir, gen an Ehern 

T,?&eiv ygj ic&'ieiv. 5> Oi £) Qu^/ccua \aovieg Hint cam!> 

▼ellere 6c cdere. Pharifxi autem cum eos vidifllnt dicibam ei, 

Atuzureuffcnbnd ajfen. 2. Da dm ; die Pbartjeer Jabenjprachtr, ft zujhn, 

\ix OJ 0*2 t&fylcy Tfcihcnv i OPt i^i^t zroteiV cv caG6aT«« 
BCC€ HI difcipuli f.iciunt quod non licet facerc in S.:bb.itho. 
Sibe done Junger thun WAffuhhicbt Ztemft smtttm mm S.ildatb. 

5>0 di Hmv tuniicy c&x httynS]l n baZid c)7t citjoi on w, lit 

Ipfe rero dixit eis, Non legtfli<; i [>avid erit cum ip c 

j. /> • kf Jpracb zujbnen, Habtjhr nub: gelefenttm i et da 

DAVID fl£ 01 pir* vjjj^ cJTreivacntr i 3> -Iw; fie. 7r>< eL<9i/ fj^ 6«3 

/ />/7" & ij qui crant ciico cfluirer? Quom. domum I\i 

S $nd die ff.it)' n hunger te t a. ll'ic er m du Haiti ,'tet 

*.,.. I P 1 ' T-' tncrat ipjfi 

j,,„j, fcw/ af die fcM* - faftfr, mejlm doib r.icht zun.etcm 

<Pay.<v, iii T?7f fiiT y WJfJ t h j^i] puce mi U^ilaj ; 

tcfci, . IJ. « ■ J foli$ jV ; S ? 

a a /^ : r. t St. v ^»f» du n.u j b». ft arWi , % dtn ni 


Matt ii ml Cap. XII. 33 

5? *H one -\i at tj 9z'u ,:.'...., ni fli isfsitf c# 

Ant D in lege, cjuod .us Saccrdotes in 

j. Oder bubtjbr nicbt gelefen 'an GtfetZy 9iie am Sabbath die Priefier in 

7» htfai nmGooip [i:Zr?.d<n >l kicuTici et<n ,* & Ayyu £i C H R I- 
' Sabbarhu n prophanai Denies (tint 2 Dicoauteni ST US 

hen .1 obnfcbuldt find? 6. Icb ftp aher *■'* J R 

h )c in loco mnjus quid eft t-.-n.plo, vSi verd nofletis quid T E M* 

o dts bte dtr ifi der sutch grvjfcr ifi den dcrTtmftL - *ber jbr tfajfft tv.xy p i q 

Ct, mi non iacrihcium, non uti^i rrivn f 

^** fij> d * ^ r ft<*rrr.jertz:g I i b ^•lgef.illi i $n* r } jo betlet 

A ' O » / • ' P ' f\ ' \ ' y S.-fCRlJ'I- 

Hofninis nimeft 

Jbr g. Dei Menfcben S*kn 

DontuMH etta b hi. illiac venit in 

auc'o vs Ifbatb. f.Pnd er g:ng$on d Ann en furlj tin 

tc cj:?, eric homo quidam, kubenj M >'\lis 

jbre to. Vmdfbt, dt Wat ein Menfiht, • cine p^f^sTl- 

£'*?' y , ?fy.i..;* it frift 7?;f TU1TUR 

an i c\: i 

■te fU . jbn, tndfiruibcn : - recht am 

czt- ..cl rg.W/ r.v fe Q 

l 
vi? tme Sache bttttn zn jbn. tu .her a 

« tt ex <pi bal ovem, 

jpnicbzijbnen, Jo ct bst em 

.1 id; r ty f.'? ,Qc ^J et'JTd v.zt- 

f ft it ca u, ap- 

tLu, ; n J fn bAobatb in tint Grub:, der n;.L; cs 

l fid* Tit U. Eva ngelium 

* ^ ***** prehentiat, « erigat? Quanro autem prntat homo 

"*' f». *. ? /^. Wit+ieU bffflrr ift den eln 

^ y /,/ c It.iq; licet Sabbatnjj bene facerc. Tunc 1 

M S T* "t^if* Dxruvtb mjig man WqI Am Sabbath g.tts r:cb 

homini : Extende tuam manum, extcnr.it>. »!*: 

gr zu don Mi'KJcaen i Screcke AHS dx:nc Handl. I'-.try- 

fan.i, nc akcra. iritVi \ 

JESUS " : $$ t irt jbn Wider gejitnde, gie'tch ££/> dte Ander, 14. D.x giatgen . 

cgrciTi ceperunt confilium adverfus cum, Dt cum pcrckrent. 

%nd hieltin einen Rath SrLr jht, W:e ft , / >. \l. : ,. fi :. r. 

tX ft'o Jf IifrSt y.\g WW^M C*i9*f k& muni fa& % }M* 

ttemcuninoflacl effit illii 6c cum feema 

t \. . . irtax dfit.t.tn : Vnd jitn Joi 

eft turba, flc Eutavil cos omnet. Ec 

, YjJcrbeiieti fe *.'.«. t6. Vnd 

J*0 '•' is eft cis, nc p-ilam Cerent. Lie 

btlr.<.\:H d.n fe mht MM /-...', .'x* 

1 n if) ■ux 7Y vrtftptjrx, >fytf@». 

w crat y im Prophetanrii dicenrcm* 

legij m. nt quo 

tS-Sih:.. h*beer r *\ ,'..'< r, \ndmtm lubefe, ah arm 

*m men um fi p r cum, 

-•• •'•- • •' - ( a *At. . 1 mm** ( **/ _ 7 , : UR. M at Tir i i Cat. X IT. 34 

X£/ffj» Til; tQfint et \ Qutc *£/V> ioi kc#J' 

mm gen bit. Non II. : -'j.c, ; cla- 

trfoltUtGcrkft^ Wrkindtgm* lf.Xtcht$Ur!t> tele 

Wf G», Ti ::<a$ tjjj tw'^ 

Ta.O.r, nc<p indict qui! -is r 

/;*,** J man Wtrr n . . ■ i *; 

5>^-y-i7v' bi y&KcLfjLCv . £ tag*, ^ 9* LIKUM 

& fu FUMt* 

2t. IXu J A I er n.cbt zaLrechcn, %md gluntmeul: $An& 

XT* f if c-Z-si i^i ctv cnZxKi) zlw K&tait &f : 

inum non judicium ad 

To m er Autfuhrt d. ;e zum Su^e. 

ftCaycftff cw-rtJ : *. i) Jon mc£tnavi%fyi 

nomine ip::.-b.iiir pentcs. Tunc oblacus cit 

inff [time* ■ ■ n. 22. Da Wart bracht zu DALyf °- 

Y< n~ *s % \ *i ^ h .^ i , x sucta 

4VTu,duL<. > ™<pA9* K of W ijt&TnvW OJUTZ¥, CjBCUS 

< • & muu. : Et fanatic cum, HT MU- 

4bn tin Benefit. mW\ <m : .let jbm, TUS Sj4> 

n r T iV Xj fi\t7THf% & Kay MTU* 

adc ict. Et 

■idt 9m m betde redrC \ke. . nd 

, ■ u 'r. '■ , \n<> Sct,ZA 

t ,j eft ilk David 

A ei ijt nicht dh D.i 

£• Oi S>. ♦*£ Wsc» e>iTV> Ovt@* CSV. j< j, j_ 

\ phiriit hx: } djcebant, [fte non s I' H F.- 

boh<i ? 24. J'otr die t ten t fptucUnJie, f.r tretbet rtubt MIA 

.Ix^a tx icupin* tJ Bit, Scupc- PUA K A 

p.r Izjbub Princip 

mube 1 dn * i I /!<*!> Teuf- RUI * 

t.*r. St ( > I^2j J- ' - <r.i , Hmv 

iret u n c igttati >\. dixit 

V I- 7'-/''^ *^ fr ^< rn ' im ,{ geUA/.cken, *eh 

I 2 Jj\il? Evangelism 

IS S£ c .1 iiiAul:ns adverfils Q\t, vacatur : 

DIVl- zujhxtn: i. Ketch fi es£,.a;.s flirt tnit jhm felbj), d.u WirtWuf.*.: 

SUM, ~ \ N » ' f ~ /5* ' "• ■} a ' 

' '..; r cr;ict f&SfJCV etOU t&V* icwT',c> & czty;az7iu, 

" ' n: emrttS Uib; aut domus diftidens advcrlus fcipfam, non fhibir. 

* : o.!;r H.itis fu ts < v>:c:?.s'v < rirt k.i: },,-. ji>;ijl jM/i^cs nicbt btjhba. 

Et us Sathanam ejidr, diffidcc adrcrfu* 

j^. Sj acr. : . Jen 4ndcm a:tstreibet, fo miifi :r Uveitis few mitjbm 

i: w v' oox; >Jv rzi%jj?nq fj ecu?/ (Zctaj^tict, > & Kaj fi iyu cv 
fcipfum : Q >Wgo ftabit ejus regnum? Ct fi ego per 

Jtibji : U wag den beflcbn fein Rc.cb ? 2j. So aber icb di.nb 

T>:: \ ; .iZ '.?kU) TX dCUUCVlXiC'l VUCjOV v\c\ z» 71VI CKfcctT&X/n'y 

v.ib cjicio Dxmonia, vcftri ri'.ij per c]\iem cjiciunt? 

Bet v nmtreibe die Teuffely tWre Kinder durcbtfehbc treibc fie am? 

I s iawittl cwfoi vpouV xg/ici'. $? Et 4i tyu) C¥7n>itL(giU 
Pr Mint i- i vcflri Sin veto ego per Spiiitum 

Dar:..?:b t'9erden yf^r y. . <r Kubur. j/. So A^tr ub dureh den 

< .:?h*) i~c r}#4f.iovict 9 e'.pjtt^faczv j^' i^Ss ?; {ictcnhcict 'tJ 

> Dxiiionia, utiqj \\ I I v.-s mm 

I > <//V Teujfei, jo if kommem zu end) daf Reich 

i. Ci f «f ?Av OiKioue tI 

1 i(]nomi is ingi in domum alicujui 

I * k.:n jcni&tdt r .'.:• 7 /.;/*# t.r.cs 

. 7Bt £tL>7l/ (TX«V>f 0\ ' r»| ^>;j">J 7JV 

v.ila re, pri v ',,^ 

punk-en, $>;J jl I fyfrmdm i *6 fiV» 

n^ & tun ejus do i ^M.i non eft 

ray** /5 ^3^71, 

crt ». rpai MattHjEI Cap. XII. 3J 

ft Aii t3t» Xr/u) vvav, -zs&su. cmu^T.dL *& $>.ct<r$f\liict *.tyu 

Propter hoc (Leo vobis, omne p^ccatum <Sc blafphemia remit- 

y. pmwmk /if* tch emb, a'.U , Stindc $nd Lajierunge Wirt fa- 

T7Kf 7ilg (tpQocfwiK, y £z (%Ka<r (poplar* 7n>tv up i@* one T/ ^ 

minibus, Ilia vcro blafphemia in Spiritum non S P I R I- 

den Menfthen\ Aber die L.iflerung Wider den Geifk Wirt nicht _ ^ 

I tz]^ kviocdmig. 3>Kot) og ctv et7ry %syiv k£ »ri/ SJJf- 
tur unions. Et quifquis locutus fucrit vcrbu cotra CT 11 M 

fergeben den Menfibcn. p. Vnd Wer etWas redet Wider den AT R 0- 

m hominis ci rcmittetur: Qui.autem locutus ruerit contra 

Sunn cben den Wirt bergeb.n : Aber Wer etWas redet Wider den 

.a TV iryivt&l@» chc cosicj cLtyefymuj, in cv tiro* tzS cauvi y 
:uni Spiritum mm ci rcmittetur, neq; in hoc faeculo,. 

^rn G den Wirt esnicht'vergebeny Weder in diejer 

C* TV fit 3> H —OiYCllTl 73 i(0,te¥ Ot'pJ^CVy H&JJ TZV ARBOR 

•ro. t facite bonam arborem, & BONA 

tu wtr Wt. ;j. I-niWeder fetzet tin en gut en Daum, fo Wirt FT MA~ 

mlftJ xpomv yj r \?^j¥* ¥\ Zu'Ar]ffKT% 7i attTT^-.v dtva'pevy yjiji 73V K&P- 
tum bo nu m: aut facil putrem arborem, & fru- 

gut; oder fetzet eir.en faulen Battm, fo Wirt die 

v.f carttf <*u7t*rS etc jo tV WQTt'i piicMXtfOj tb $ivfycf. 
n ejus putrem: Nam ex fn;<ftu cognofcirur arbor. 

hte fan I : D.nander FrucLte erkennet man din B.ium. 

£ ywiMsfa) &&% duva£-£ ctjajol tctt.av zvcvtitfi rrTBm 

1 1 • L 1 

Progenies vipcrarum, q'.mmooo poilitu bona loqui cum impro- n^c/yw 
re, kundtjhr gtits reden d.eWciljhr bofi pi?n ( i: 

6k £) W z£(<PVL/', &> Ti.S K&^'icU >6Lh« T3$TL($t. K1ES. 

bi fil •• nex loquitur os. 

fett, 9 ol ijl Hertze d.is geht tber drr Miaul 

H profcrt e b no ilkfu. 

jf. /. > brhtgei bet fur Mtafiinen gut en Scl itz del 

I > §tia Eva nctlium 

« > K& uTCj; ^tt(j>« ck£cL)&9i ex tJ 

cordis bo.u, 6c rm h.imo profert ex 

Hertzen g^tes, $nd ein bojer Ma brtuget her fur aw. Jemen 

.■>p* ZvOvr^cc. 5? Aeva ae vy.iv on ^rav cLoyi? 
* ' ma] thefaur^ m.. Di:o aure-; q ; >Jcunq; rt;(fum 

> TI Or r - I 

" bo/em Scuaizc . boils* 36.1cb fd7c aber Uchc%n~ 

i: ) KJ-D- \?'-'?-% o tzv ^.aXr^conv, oi ctiV djutta "ben d u o t <r. 'Zt ousts te- 
DA verb.jfn> locuti f'-ierint, homines r.ddcnt dz CO ra- 

/T n'utzini')iorte > du fie gcredt baben } die M^r.jlb^n gtben mujfen recben- 

t.jncm in d judicij. Exeoim tub fcr.Tionibus juftiti- 

febafft am J:o:*Jl;n Gcruhte. $j> yitt* dement tcbf* 

"?> K&iCnrJv <rx As^.v y&(#,<fixt?.c£n>j(rr.. & Tore >cn» 

f & ex tuis fjrmonibus condcmiubcii^. Tunc re- 

fert.gt Werdr,bnd Atu deinen Morten Wirfln terlimmct Werdcn. _,\\\ Da akU 

fponderUm quidam e Scribii & Pharid dice 

m U T) jc i Morten etziide hUtr dm Scbnjftgelerten 9nd Pharijicrn, \rd 

SIGSA £i$xn>,(tXii JztefjtPjj ^li <ri enj^nev iiWr, &'o <^ Jav- 
ier, rolumtq .i ' [fignum videre. Ip(a verorefpon- 
M U X T. Afeifter, o/len gem ton dtr an zeicben ft ben. fp< Vnd er AntY\or- 

v.'/.:t; C4~v cuutlu, j Uiyr ; pa y&, y.c; ct>)g ;-ita ret 

- c tli \ Improba 6' ni.i n.it; > n | iric 

/rr thJjpuJ) zujhr.en? Dtc Lofe %i e Art 

fignum, & figmun n«)n dab ei, p G iltud urn 

to/ittj . Wirt gertiea vserden ; Dm dm 

x tx. Si enim Jonas fui %cntrc 

ir/r». -f#. DmgtikkttM JonM Wat tm 

iff* KW T(*ii y tW ° wirl ■ : a 

& tr * va)S\ I I fur nut 

7^ U/^ iirvy A'x« ^/« Wr* / :;*# M at tii ^ i Cap. XII. i6 

6 terrr trci ciics 6c tr^j n^il s. Viri 

t T.igc 9nddny Njcbt. 41. Die Ltuti 

in \:\o cum ifta Genre, & f / T-J* 

t v^y?M Gerichte mil djfjen GcfdAechte, W.d 

AjuTjj) y/j* .iK£/)>%riv. C77 /jte] £t or, cdc* e.q 73 y.yP'jytyt, lava* 

mm quod rcfipuerint ard praeconium Jonx: 

'/oktiu DenjU theten Bufft nach der Predigt Jon.u : 

1*vg, cede. £> BciTiXi&ja votx 

nas eft in hoc loco. Regina Auflrijs 

Vnd fuht den JoHssijlhrc. 42. Die Kor;iginne$9m Mittag 

\yu\7iTW[ cv T? Ko/zi [$ Ty<; tcwdj; pevzeic, , z, clutLtj h&- REGINA 
in judicio aim ifU genre, fie earn con- ^ -*-•-*• 

* • /r/w -vw Jun*ften Gertchie mit diefemi Gefchlechtc, 9nd tfcrt es fctr- 

dtcmnabit : Quod Ttneric ab ulrmis tcrris ut aiuiircc Salo- 

i irmn : '* fa™ End* der £rden zu hu~en SaI+« 

.*#• Key \$4 zj}>uc9 Tote p* v\@* o>Je. 
fapi Ec ecce p'.u; (juim Salomon eft in hoc loco, 

rj^ fit: Vnd Jtt-c f.fhr den Salerno ift hie. 

Cum vcro impuriis Spiriuis exieric ex ho-_ ' ~ ■* * ™ 

en etcr h Gciji AUigefahre iji ion den Mot rECCA*. 

per n loca , quxrens requiem & LOSISSt* 

Jandert er durch dim Stcdfe, juchet rube $ K J A \jj t 

cine 'dj»: 5? I 9n Xtyft dJnzpiyu «c 71V p* ciX3v 9 

», -, Rvjvcrrar in moamdonuim, 

fjiJefj 4-f bt er, hb $9il tfaderun.b kehrer. in n.e.rtlf.ius, 

6l rum vonc invenic eam am, 

&rsmkb 1*911 *r/.bt /o HmUt irs mufifo pk%kn EVANGELIUM 

Xj H:v3ruti;$cP. &Ta'n 7ff0utCl7KI 9 Kj & 'Aojrh&f&kvu fief* 
& ornaram. Tunc abit, & accipit fecua 

9* d gefchmucket. +j. So gtht tr bin, 9 n d nimbt zu fcb 

feptem ,alios Spiritus improbiores quam ipfe eft: Et ingr T- 
ficben andtrt G after die erger ftndden erfclbft; VridWift itnein 

^svS HctbiKti csKti) )£ yivt\cu Ttf dfceivx av6gM7rv x&Csva, tu 
ft habitant illic, & fit illius hominis dctericr 

komme 'fvohnen fie alda, 9nd Wird mit dtnfelbtn Menfcben '>'ger den 

%4/olQ. tzSv 9f?*Jr*Jr. *tc*)$ tcw\ Xj faery -y UG*H{f T$ fmZ* 

ultima conditio priorc. Ita erit etiam ifti improbx genti. 

es tor kin War. JlfoWirt es auch gcbtn die fen argtn Gefeblet 

VPR1 Adhuc ante ipfo loqucnte ti:rbx, Eccc mater K ejus 

COGXA- ^6. Daer nochalfo redett zu dem Vnlcke t Siebc feint Mutter ^nd fane 

PJREN- +}**$** «pi*x<w Vpi tjl***l*9 *W **A?i^f. & rim H 

Th'S* fratr.s conftitcrunt fori;, qixrentes eu n ailoqui. Dixit ante 

CHRIST/ Cruder ftundtn daraujftn, dtt Wolfe* mit jbn reden. tf Vajfemcbih 

tic af/rd, iJ* 17 rx p*,?*!** ^ 01 <rx adi/\$oi fpiKpa i$* fjf- 

damci, Ecce tua mater, & tui fratres adllai.t forts qua> 

r.er zujhn, Siebe dene Matter, %*d dune lit;, iraujftn tnd 

ryriif tzi XctXrJU\. 5? 'o St t ioaK(/Smi «m rzS tvmS «- 
rentes te alloqui. lpfa v.ro r.fp. -miens dixit LLii qui hoc ,i 

Wolltn "tit dtr re.. 48. Er aber an; fntcb zu Jem deresjvm 

, Tic Kli r t px fj-YTsj, k ii\ a c\ fii adihtytii 

eft m.i plater 1 & qui fmt mi li.u; 
tnfafte, V?€t n.etne Jituderf 

fjt%a] 6*l*i9*t livs X'tpjt airft c/.i TX; aju'fs tja^r t TT(q H7nv 9 

>fa -mi fui 11 I . itoi dixit, 

Af. I'ndrecket am die llandt feitU Jimger tcbf 

\i\t >\ \x Ji Kj Oi [JLX ctdc? £ci & C<n; $ c:* zsoi^tr^ 7? 

1 1 : , 6c r 1. Quifquii cnin "t 

Sttkt d*4 1 ft mtit.t Mutter ^ndmtmt { fc. Dm&W tf'uct dem Mattii,?. i Cap. XII. 37 

foluntacem mei Patris qui in c*lu cftj llle eft meus frater, lp 

Allien mams V^an m Him. &*r/clbi£? ifi mein BruMr, 

k$ih$r lt tL ur t 7V3. 
foror, ^" mater. 

MFktt'fltr 9*d Mutter, 

cap ft xm 

N CXftFJJ tfi TJJ Q}«f{*6 tt,i?JU)9 \Y\Td% >5T1 7*}$ 0lKkOt4 y C*iCL- PARA- 
In illo ver5 die jlTus J'fus domo fe- BO LA 

i.Andemfelbigen Tsg V tn t J e J us *** dem Haufe,$ndfitz- D E S E- 

^9 3T A pjl, TVJJ ^jZt Act OJ CCV. &Kxf 9VV Yr/fy.GM <Z3^S$ 0UJT1V TZCh- ~ , : - 

dit juxta marc. Et coadtacft ad cum n.ul- 

ttfuh An dot Mehr. 2. Vnd es terfimilcte fiih zu jhm btel 

A9i0£toi, fcfT CWT3V ft $ 7*zfr cloy (fjL^ipQ. y^%<dsot 9 Kct/ •arac, • 
ta turba, adco ut ipfe navtgmm ingrefius federet. Et omnis 

Polckes, Alfo dut er in du Scuiff trat tndfafi. Vnd allet 

;:v cuyuttev etriKtu 5? K<*f eAaAfjowf cat nig TaTC/\- 

ilus in '•«• Et loeutuseft illis mul- 

y b A m fund. j. Vnd er rcdet zujhnmsmher- 

Zc>cu; y \iyW \oz tfcrt.Jtv ooarc'iotov tV azraoeiv* 
i a per parabolas, ru : Eccc cxijt cjuidam Sattff id leminandii. 

lurch GUubmjfen, bndffr.i.h : Stehe es gterig aus an 

ft K.X/ Ot TLu CUUT9J CL* 1^€i¥ 17T107: ySp *t 7S <%<?<?- tL/J QOCV,^(?J SEMEN 

Et interim dum ille feminan .idem alia juxta n, cV CjiDiNS 

4. Vnd in dem er J. el wtti an dtn Wig, S'nJ J \ 

1 tx a > K& K0i'*Y u /* v cwTzt. £? ' A)Kct ot i7nczv oQr) ; JjAf ' 

tc;l nnt VOlocreSi 6c devoravcrunt ca. Alia wio ceddcrfit in 

daijH.rr. die Vogel, $nd frtfaiS Avff. J. L flubs fid in 

pctrofj, ubi non haWtxnt malum tcrram : & exorta Hint 

isiftumkit r dxoHicht k.ute V Evan gelium 

d Ofa ti jjLr\ t^ei* $ctbi&» y% . 3>H>^ ef) kiet' 

ft.itin pr.'Pt rca quod no haberent profunda rcrram. Sole nutrm cx< r- 

t*lde, darumh d*6 ts mcht b*tt9 tii ErJcn. 6. A Is tier dieSot.xe tuff* 

T«A«*7©- cxaots&iicS'ti* n& %#> 7» pv\ pit** t'/av t^rpju-fy* 
to ibrrefa&a funt : & e c, x tod nop radicc haberent exaruerunt. 

fh ter&ekht ft: VndtL >'urtzelbAtte\$Ardes durie^ 

Ali cidemnt in fpinns*' & fpirfx St. « 

pi^A ^ 1 ^ : r die Dornen, ^nd die Dornen Wuchfen Aieff, I J 

NA M fufFncarum illa« Alia verd ceciderunt in b nam i a. 

/?- erjiicxitexs. $. El Itches fiel riff em g*t I .. t .... 

& dedctunt rruchnr., aliud quiJc centum, aliud verd fexagmta>a!iud verd tri- 
/ trug jrucbty eiitcb hi,*. g } etiiche fecbjichjeiti?, etiiche dretft£ 

Kt'fc &0 i'x.c*v or* ay.v«v % itKeiiTOO. & Kcq ci tfej^aj 
PAR. A' 8* Qta * Qui LUt jures adaudi.ndii, audut. Et fapulj 

f. \ I renzu burtti, dcr { to. Vnd die Jurgerm 

9CfX^9*tHt ***** .TMTzS. 2\cc 71 \*A*tf *i'7Uf C4 Xfltr . ,J 

dixcrimt ei. Quire lomicris illis pr Parabolas! 

| mZMjhMf $r..ij / >rjcbrri. V ' i'arurf.b I .Jejlu zu jhfl du 

;> / . -a. nicfli dixit il!; ( v ii damn fle 

/> y /. I S it. * ■ "d //>n*cb : Emi/j tji gegeben d*ujr Yotr.ehmet dm 

c.cl«»rum rcgni, lllis aurcm n< n cfl datum. 

dti 1. Die [In *Ler tit nubt feeehen 

T - ; ** 

A- 'ur, 6c i ' iJ«h 

r <Uk*t dtm i <Ul U •- /«//<> A-t^r . / / ',; .. r 

CSX i\H, * msrt "^ <7i7tt. #?Aii 757» Aa^i 

- ib co t«»ll tur. I'm ;,-'.-rca lUOfl 

>.men. iz. Dnjnmd ride isS M atttt.st Cap. XIII. 3* 

t lentts nnn fident, & audientcs 1MM' Ar- 
my b Glekbrntfe, Den r/ut fthtndi Aug': ' febe fie nzcbt^ndmit hurendeObre * * c TA ' 

■ i audmnt, neq; intclligunt. Arq; ebmpletuf in ^ITA 

, .-e^erfiehti e; vicht. i+. I'hd Wirt erj u tbcr £ jp £ }„ 

aPr«>phetia EC- r dicit, Auditu audietis, 6c 

ihn die VVciffdguni £/-iU, die da fsgt, A/;/ den ObrenWcrdet jr hdren t t»J 

i fiil cvr>rn y K£H /3AlWfc j3AttJ/Y/€. K& * fA 

laijuamiruel fie videatCJ videbitis, 5c ncqua^jnam 

v .rjiebm, 9nd I ndfn Aug? ' vttr.lit jrs Jlbnfind tWrdc es r.tcbt 

ft 'E*KXi' f Jl & rix6 rJ haii rj *&$[%, k& tH$ 
ccrn PinguJuchi eft enitn hujm populi cor> fie 

ftrwbmt*. ij. Den terftocket ije Mefes I I rAci Hertz, $nd jhre 

a .bus audi* rum gravitcr, fie fuoj oculos connivedo clauferiie 

0£rr* #*rrn :/, ipW jbrt Augen Jcblumwern : 

: j)<Tl Ttki ;C > y&j tile 6JTIV 

•iit> fie auribiu 

Jufl OA4 jie mebt dermabl eint Jehu mit den Attgen, U.J mi/ den Ob rem 

j, fie corde intcllig-mr, 6: ;tamur, o$ 

k.^n, %nd mtt dxn i trjlebn, tnd fich bektbren, Am kh jbm 

b&rufytl. ft M*>C££/" at vy.vv c\ ctj 0Af?ttW 

m. Bead ▼crdveftri fuuc iu. 

16. Siblig fnd dht$ -en, d*t fie febn: 

H C7i ax*«, Z& % t\y.\w $ My*) XfUit , on 

f nit. quia 

Vmd rt.re Obren <Lu jie bCrea. ij. b - kh ett 

9j Kj i'lKce. » 'tjozc* I j f , cc (irXixfii, K. 

Ki> :re(bttnb*L. .iU 

K 2 t EVANGELIUM 

f /. K -i- COL HjCPf Xjky.voztj « «K¥f7f i $ GDC r t K¥ott#. ^tfJL^ 

hOLAi p 6c audire qua: auditis, 6c non audivcrunt. Vo# 

P I J- Agfa . gefehn^tid zu boren tlujr barer, htd babens tikbt geboret. tg. Jbr 

is> cLKXozfii rlu/^et^iCoXltt/ W cnrtt&v ©*. ft rTa//e$ axicv- 
ergo audits Parabolam ferainantis. Omnis 'qui au- 

Jo boret r.u diefe GUiclmufl Son dem Sebr, 19. I'J'enjemandt ho- 

j(& t)v teyev T^g [ictrit.etctt, j£ \*y\ uvvii\ i@* t i^yjT^j *r(99i£g, ii 
dit verbum regni, 6: non intclligir, venit malusj & 

ret das Wort Son dew Reuhe, SndnUht Sorftebt, fo korr.pt der Arge, Snd 

a^tztji) ri tazrct(>u9jucv cv t? vjsttf v&^o'icty XTog \<nv Tza^p. 

it, 'quod fjminatum eft in ejus corde, Hie eft qui in 

rtiftt es bit}, Was da gtfeet ifi in fein Hertz, Vnd der iftes drr am 

tluj oac9 cnntoHq* 3>0 02 cRn -nt vrtrgudr, oora,4Hq t 
riiim Lminatus eft. Qui aurcm fuper petrofa fminaruseflfc 

JUS /A j i;; ri'fjgefeet tft. 20. Der aber auj das ftetmchte gefeet ijt, 

fori t\v ?/;:p hxxwy, k &%<; $ Xctfjig'exj 
eft, qui Ycrbum audir, 6c conrinuo cum gaudio illui 

1 RAM, u^r iji a, ffamjem* •', {>.d bald wit frettden dajjeiken 

} au.Zxvuif* 5? 0?-x fv« ft fv-?* ,QJ> f cuL7V, a-YicL'zrQ.ay.cu- 
•CCfpit. \ habec am cm radicem in f*.ipfo, led tempora- 

auJj 21. l.r hat aber 7:.cl: I'l'artzeln m jbm, for.dern er iji \\tt- 

&; icn r-vcyfyjts i vf if oiujyfjii tya. tcv bsyev, 

lis eft. I iv'.Hionc propter vet bump 

tc erhebt Igungtrnb dts I' I iAr% 

cr>.«*^ my, {% O at ftf TO( ftJrar^f car£t£«c» 

Oni uitcm inter fpinai femtnatui ifL 
I fitrgtrf f 22. Ihr .ib<r Str.tcr a. & r J ccf 'ft* 

eft, 6( Collie initio iftins 

» lie forge d/ejer I I 

It i .<; t)i mxr* r -vteytVyVj jivimav&^T.Q. 

k. fall vei Nk 

%U htiug ua h ci dm !M att it. ci Cap. XIII. 3J> 

35*0 i) brn tIuj yjL\lw iJw yry cnrAoztg, xt*c, i<rtf t i w As* 

QuiTer6in konani terrain feminams eft, hlc eft, qui tcr- 

7j. Der fiber in mm gittt Lfindt gtftet ijl> der ifi es,Wem jtmdnt dfii 

yt kxxvv, y&f WV9M9 , eg ay vjp,(3'?n(pog?f, vjfl vciet, § fj$} 

I audit, 6c inte-lligi:, qui fane frudt urn f err, & facit, alius 

Here boret, fud 9erfebt es, $nd den auchfrucht bringetfind tregt,etlicher tregt 

;m , > fexaginta, alius verd triginta. Propofuit 

bunder t feltig,etltcber aber fechfy felt ig,ct linker dreifig feltig* 2+. Er Ugt jhn 

§u>jilg ct>&!w tzclcj.Zo.Kjjj % Af?4Wj *O^Ci^ 'i\ rJr vyivZiv MINE, 
aliam Parabolam, dicens, Simile eft caclotum QUI ZR* 

fur nn.xnder Gletcbnuf, jprach, Qleub tjl dm Himel ZANIA 

$%7\Xhjl ktit'j*'? cor.itsv'L K&tev oan^t^i atrzS turif cc^co, I^SPA^ 

L:nirunci bonum femen in fuo agro. 

:b tmetn Menfc ben der feet gut en Sab men auff femen Acker, 

it'Ep it tzS tv; k, dq K&9zuieiv, >)/\Jtv turrit o i£0£#c/, k& 

n autem homines dormirent, venit ejus inimicus, & 

if. Dm sber dit Leuf fibltejfen, kam fern Feind, %ni 

ienreiti QTJlvia kvk pim ?J aim, j£ ^JJaJif. 3$ o7e ie 

fc: tuania inter triticum, 6c abijt. Cum veri 

Vnkrfiut zfotfeben den VVcitzen, $nd gieng cUton. 26, Als nun 

iZ?.zpicif $Zo?l®"' *& tyf>™v*3vroiyn t Tti% i^ciiij y^htu £<- 
germirL herba, 6c fructum feci IT. tunc apparucrunt etiam zi- 

Hmc bt fiUf Kraur, 9nd Fruchtt bracbt, da fandfich fiuch dot Vn* 

XJliul % 3» Il^rrA}ov7if it o\ i*\$i W olwiecarorx etrnp 
*a- Acced.mtei autem fervi Patriifamilias dixcrunt 

kit 2 J. Dfitr.i. 1 dit Knahte Zu dem U.im'vAter 9nd Jprs* 

tumJ' ■ K i {/ \ , fc'.vt ;'^Avk carton fcaratpg C9 tzS ru* kyqqti 

•i : Domine, nonne b>num femen feminafti n tuo agro? 

baftu r,ubt gutem Sfibmen ge/eet fihjf demen Ackerf 

*r*')ir iff tyj* 5^*^*1 3? o i\ t$t} cuTtic.^ ix^CSt 

*.e ergo Ubet I1L- vcro dixit en, Inimicus 

W> . hfit er dfid Vnkrthl I jt. lr fi U( .b zujl«<», Der temdt E v"a sguium 

homo bo€ fecit. S.rviautem discrunc ci, Vis igiru* 

bat da getbaen, Dafyrachendic hinecbte, yi'iltu denm 

abcamus &: ea colliijamiiii ? Ac ilk ilixit, Non, nc miando 

«U* $*tr hingehn ind es amgetten ? 29. Er finch, Kein t auff J.%ijr rnt 

co'ligcnrcs zizania cradiceus fimul cum cis tritiaim, 

fojbr autgettet dju I'nkmit *u>r<:uff<t zu g. den Vl'ettzcn. 

Sinitc fimul ere fc ere UtnOj ad nicltem. lit in 

*o. Lajfeti mit etnanJer^aehfenbeyJes hip zu tLr Etndte. Vndimb 

WlS KOUQM'fif fyt/Vpi i^W 7Z4C fre/TClti JVfot^all ITfttTCF 716 
tempore mcills dicam niciluribii, Colligite piimum 

die zeit der Erndte ttiluhfigen zu den Schmti eren, ±>*m'.et zuVur dM 

$£*Ff*) ^ $Y]3li\i (WT% fig d-TUXf, ITfj; Tt OUUTU, tyL'&KcWffUf. 
zinnia, flc ligacc ca in fafci ad ca exurendum. 

/ KKMHt, $nJ bin Jet tt M i>unJ!em, d.u man es bretme. 

lW $t <n™v avvetyctyCii Itgiljj jxx'£mJf',K.ju:» $>'''.\>klw *ct~ 
t A R J- Tn;iaim vcro colligitj in maim hnrreum. Aliam Pa- 

BOl.A Pi ^er denize it zenfamLet mir in U Sibeuren. p.E.n AnderGleub* 

az r a \* n 

s r?£c}.!w srct^i^KCM tiwtug ?tybr f jj nw ft yttuv (ictcn?c\c* 

lolam Ms ni » curlorum rtgiiiim 

r-,i legt er jhnenfur 9nd Jj>rach, Dm HtHMJ Kttch 

;v vfjLGiet tr.v<z7nvg ibkkv, 'c¥ avi^ i>y@w XclQoov tcnrtiPCJH cm tJ 
«{V 6'. • (m.ipifc pr.xno, quod homo pit & I || in 

ij( ghub unem SerJ/kcrn, eUt en; r;.tm hU \tcti 

*. ni cl^ ■ , & ^'XCPnCcr ^u i<n V**]*' w/|! 0Z7£ f<ct- 

fi» aj;« ">d BJoimucn qui ni eft omnium 

J0MH ./♦./. ji.lleULesdAtkle ijl inter *IUn ^ M h» 

rum, Cum autcm eft mtximuoi & 

PH . ,ui 4t>tr ( ~.>Ji, fiiji (ieUtgiijjejli inter d<> r d 

iivJpcv 9 M A T T H & I C A P. X 1 1 1. 40 

>r, outrcniant rolucref cxli> & nidulentur in 

*». Ba*$m, . I gri Inter dem Himcl, tnd Wohnen inter 

* •£ A}^ Lv vctpaQch'w tt.cifitioff euJTdls, 1} RARA- 

AH. 1 , in Parabolam l<cutu?eft eis, BO LA 

n. t Gleichmf redet ir zu jhnen , Dm D8 FER- 

" 7' v/ « v N * r~. » r MEKT0 

licv csa>(*j> J>xr.?ctu, t<nv ru: x LUjUp, j]9 yvvt) /.ctkiiSeu C*S- 

cxlonim regoum eft limi'e fermento^ quod mulier accepic 6c 

?el :h iji gUtth einem Sjtb$rt»ige,den ctn Weib nam $nd 

c ia tribtis f 1 farinx ufq; chim fermeritaretur tota. 

t 't jhyi inter drej Scheffel MehU b:(> * at fl durch jeibcrttf art gantz. 

J5 Txt/ia s-at^ i>-x?y]ff!V \r<rxs cv Vcc^c £c?eu$ Tii<; c;fcASi£, JSSUS 

omnia Ucutus eft Jefus p r Parabolas ad turbam, JS PA* 

f+Smkkttmms redet Jejm durch GletchmJ? zu dtm Volckc, RABOLIS 

r 9 \ ~* ™, ' % I «i ■ y <1« ^ L C LI- 

JW £'*£/> *** IA*A«I ou/72if # 55 Ott«$ -ztf.ffja- rW5 ^ 

fine Par.bola nihil iocutus eft eis. Ut implcre- TultM ^ 

Vnd Q'.m .// rtdet er ntchtes zu )hnem. j*. Aujf do* erf u Ue t 

i n cr':it 2\g. tv / BZ$$nTh, ?sy.fi(&** avcifcai cm arat^i- 

pheum, dicentcm : Apcriam per Para- 
ge dm g'fagt tft durch den Propheten, der da jj>richt:lch Wil auffthucn inGleicb- 

b meum 1 -ftab-i occultata a jaAif fantUmftil 

mm^tn wtetnrn a*ft>rcchen die lieirnhcheit torn anfantt der 

Tunc cum dirnitiflcr turkim Jcfui, y.nit 4o» 

}<. ion fit h da* I - W, \tidkam 

.ut cum eji.i dUHpotti diccnicti ilTtfc c\-fT PA- 

#.7f.* tew Mm Jim j- i -er, r,ni j { rat heft, Dcule SCJRULIS 

n a 1 nil 1 • 

b r ZAhlO* 

**i m Urn l mkruule aufl dem Acktrx ;/. Ir a*:- ''.. 

** A uAf| EVANOELIUM 

*£/9«; ci7rtv cwmg, *0 ojtxsjv ti k&\$v cnrzgvjt e?ji> ii* ct9* 
fp miens dixit eis. Qui feminat bonu.n femM eft ho** 

Vwrtet 9ndjpntcb zujbnen. Dr dx feet guten Sxhrnen iff des Men* 

minis filius. Ager autem eft mundus : Bonuim 

feben Sohn. j$. Der Acker tft Me Welt : \Der gute 

' . r / * « ♦ v % n * y v v yy > * < 

cari*yoL \ XTti Hnf oi t\oi lyg poLTiXeidi 7» di QCavia, etjiv a 

rcro femen func filij Rcgni : Zizania very funt 

Sahmen find die Kinder des Reicbs : Das Vnknut ft in die 

ifol tJ -zrovrigi. 5>'o cfi tx^CPi • axrelgpg ojutx t inv i 

fiUj illius mali. Inimicus autem qui feminavit ea> eft 

Kinder der Bofiheit. Jfi. Der Feind der fie feet, tft dot 

Diabolus. Meflis vcro eft connimmatio f.earii. M?fTo- 

Teu ff el. DieErndte ijl cUi Endt der Welt. Die Si i 

£/?clJ eicnv ctyyitei 5? Ocnre* tv aiXXi^Tzci itt H\'Caviei 1 £ 
res autem funt angcli. Sicut ergo couignmoff zizania, & 

tcr find die Engel. 40. GUicb nuttneman amgettet d.u Vnkraut, tnd 

ffu^( v&^Kcunvtj' irGtf i^ctf cv 7ri JW/fAflUE tXtxW cuu)>@* 
igni exurunrur: ita crit in comfummationc lrajus forculi. 

r'c f Rr i-crbroiKt t : So Wirti auch gehn am linde diefer I ' I ' e U m 

& AmfiXZ WclvQm7tx ifa TXtttlrif ctyytXxc, x, cvTXifcxcnf 

Mittet hominis filius fuos angclos, 6c colligcnt 

di. Fs Wtrtfenden des Merfcben Sohn feme c~>.grl y %ndfit I ,mtf 

ck jijg *jsft fict,<r>Xxct; 'srav{& jzt oxavdaXci) k tx; usoiivlat riw 
tx omnia .1, & cos qui faciunt 

til* Irgcrnujj'e, hU die d.% thucn 

kitulcut. it Kay (ictXxnt cwTd; c\; ih) r/ 7Zl&; wsivtf. 

In % luIILKCm. 

bt. ' 4 2. In.. [ft » fit m den J . 

c*'< 1 rrei i x.Xcw e )pzs f Kf $ tJv g}o\1'ji>v (Zovypog, 5? Tc'n el 
is, & demium dc 

Dttftrtfan c*, \*d tckn kUpffern. y;. P,t. ittr.u* J 


kKCUOl Matthjei Cap. XIII. 41 

cut* (>K}.ctti\ r /jff}y ice, a ijAi(§^ cf tJ $ct,azXc<Ji r rtf aoTiJy wet- JUSTT 

jufti fulgebunt uc SM in regno fui Pa- ^ ^ ^^ 

mtt Gerechten leuc'cten Wu die Sonne im Rekhe jbres Va- LUCE* 

/ « ^ * ~ •" » ' A«T-r / N ,N * / * BUNT, 

tri$. Quihaber aurr; ad audiendum, audiar. Rllffill eft Gallic p 4 p j 

Vl'tr Ok en bst tu h*ren> de; Lore, 44, Abern:.<hl ijt gUich Am p q t j 

Tfcjr XPjfLVOil $'JLT.7> C A(L fyaa/'PCC KlKC ^Uf/fcte QJ$ 7xJ &V6I) CF <*6- TH6SAU* 

c»lorum regnum thrfauro occultato in agro, quem cum R ? A B- 

Himel reuu eirem Scl-Afz 9erborgen im Acker, Vsclc hen SCON' 

gar ol^qutcQ* IXft/tffj **! ^xtd ft; K&pxq eurtx,'ijz*a.y4> W " 
iareniflet homo OC fj A: p:* gaudio ejus, abit, <3c 

f^JiV ««.• rtjnfivlj.:" frettden'rber denfeibigen hrs.etrVtPtid 

Wet, * cm 1^:^, ZTfitfAff) >^V *>•£££« w C*f*F5F ci^ov. 
omnia <jux hab;c, veniir, & emit ilium agriun. 

flltf ttm er bdtte, ierkmufft, $»J kaufft den Acker. 

Jtn*A.iF t-ny ffiOMl ») 7&v Vfiyim PariXcx iffMfpot av$Ptoir<*> PAR A- 

Rurfus eft fimilc >rum rtgnum negotiator! bominij SOLA 

4j. Abermsbl ifl gie:cb 1 Himei retch einem Kaujfman » /) £ jy£. 

*; *{££?*£/'**;. ft Of &£ojf £vct zrcKv-npcv G 0TIA - 

^uxrenti pulcras ffttrgaritas. cum inveniflct un'i ■ >raij 

dnfrcbtt gute PerUn, 46. Vni da er fmuL ewe kijliuhe MMGJ~ 

Kt&t&'dwi "XnO^ui TZi^cty.'. iziztQ. cox etxt, v^ fflifjim RUM, 
margaricam, abums vc:. : omnia ^;ijc hab»b.u <5c emit 

Per V en l er ,jln ^ n *i berktufft alles (\uf er hat, itsd kanjfte 

motif • &V\'l?n fc^Jy cue icl ij TTvy b?ct.vvih 3:in?..i;i cr<y,:vy> , j r j. 

earn. Kur'n tft fimilc cxlorum PegnUfli :n.r uqt 4 

rlklftm. 47. Aieriuihl ifl glr Jm livr.el .If fir- - r /> y $ j_ 

$}.~}A7r hc, Tbjj r jzt).(XQzcv. % vjy cUc zz«A-nc, -)4vxq rjVA}ccyi'cry. (jtNA. 

jac^Jt in mare, quae ex o rifii gencre 

dm geiforfiw tjl tnt A/ darr.it Alio ley gAttttngrnAr. jib.: . 

, on f*5rJ*r ■ ,• , a r ah 1 * a cm its oTH tiv cW\icttev , k^/ 
Qiitm, . '-• t cfl I WOI in Iktus, & 

^/. ff^rw j^rr tf f* U fo i am An ddt -, E 7 A H OK L rn 81 

(tdcntcs collegcnmt qux bona funt in vafa, qurrcru putrida foras 

ftx %nlL'fcnzuf*,}ic»d:e gmtm Jm ein Qrfefi, abcr dig fsmlm tttrffem 

tojt.'^y. 5>o-jT^j (fay e# tJ 0»» Tfttut w a?**©*' 0ia}9*Asi 
JS n,vj r -^ e ~ runt - Si - c ™ in confuimnarione bculi; Anj 

M '\, ' J*** 4'- *& ******** ■ it: DUSmtl 

BUST ,y , v , „ 

A B 0- prodibu.nt, & fcparabmu malos e medio juftorum. 

JI//.JJ, ■ nm^ni fUmdm die E6 fen Un .. Gerecbten. 

ft Ka/ ficL^daiy auTXg etg -dui/ W Trv&g K&pi»6y % *Ekh i^uf § 
Et projideol e »s in nuninum : Ibi eric 

/o. FW vvenlinfuttcrffeni* eLn be. Often'. Da ttirtfaB 

y-?.cu-9usg } £ I 7iJV c in*}*), {Zouyuo„ ft'o lt;oxg >Xy\ cuvriiu 
Actus, & Pentium ftndor. Jeftis dicit eis: 

HudfM, $?..{ Zcbn kUpfjon. p. Vndjrftu firach zujhnen: 

£t/?ff<0 f 1K4/1H uriir&i Aiyyaiv cwn! t No/ K^f. J'o Jf" 

1 ' omnia? Dicitut ci, Eua;n IV nine. Ipfc verfr 

K*btjbr$arJ!jnJnnLu *..,, St; jfr.ul: J a Ji! j;. Da fir.uk 

ftfctP auTtlgr 2] f - 7- i S . yfmfAf^H .tg *f 77^ f&V 

eis, r pi r boc OflMlis Scriba Shis in 

•» . r Scliiffrgekrter geUhret z*m 

--:;>: [}a<n?.(ixj t cucicg fflf Ait^c. ru c'tufiiaocroTy, t<flg cm* 
, firr.ilis ell hooiilli | iTTultaj, qui pro* 

^ wro a & rettra. Ei factum eft, 

1RIj:i r :l : , TuCmg-mg-xA^aiZzKcLg, ^fn^c* okhJip* 

^ U ' i - ^ f t ,l vir ji;. 

^4 /SH Uliotdet inste -; * r r *, peng er ton dMnmem. 

J ' H du> o*-d v*Tfl$a, \yjct7xn cwrxg c# rj 

MB r.itnam, dot >t I -i in 

j . i mi k.if» m flm ■' .urUndf, hdkkm ft m in 
m Matth^i Cap. XIII. 42 

coram Synagogi : adeo ut pefCeflereimx illi, ac diccrcnt, Unde 

jbren Scbuelen : Alfo aucb, das fie fich entfatzten, tndfyracb'ti, V Voter 

huic h*c fipi:ntu, & hz virtutct? Nonnc iftc eft ills RE J 

kempt diefe>*folcbeVl r (ifibeit find Tbaten f yj. If er nicbf ei* C II R I- 

STU M 
SOS Tk*7:.^ 1*6$ > Ovyt xiytttt^ i\ ctjsfs /Aqiiji Mctg/au, ^ »'t tujfs fab fi'.iu> ? Nonnc dicirur ejus Miter Maria, & ejus 

Ztmmtrman. Stmvt Heifi ruebt fine Mutter Maris % 9nd feine *" ' 

+. • «. » PIUS T, 

ajOsQti I**aS^, Kj I'jdws, K Zificoy f ^ Wfctt ; iZKajctj oust* 
fratrc* Jacobjs, &c JofL-s , cV Simon, & Judas ? Et ejus 

BruJer J~-°b t 9nd Jo/er, $nd Smon, 9nd Judas ? j6 Vpid fine 

X'A zrcLTcq Ian / zr&( vpa,c;> -5roJiv &v txtc* tajum 
nonnc omnei funt apud nos? Undc igirur ifti hzc 
rm fern fie mebt alls bry h Woher kombt den jbn das 

srarS \ £> Ka/ imsudci>.l%iv& at cuml* *0 £e Jtjrig etmv fRQpnf_ 
r Ec offend :b J- in co : Jefus autem dixit j ^s j tf 

0§tt { Vnd ergerten ficb an jbm : Jefus aber ftracb SUA 

4LUtii; t C8X 1*1 *&$rT>i; ctTJU&, €i prj CJ T? CUlW VTeLTfifl, fATRJA 
t i c^ P inhonoratus, nifi in fua Fatria, f S J f*f* 

zujbnenj I Pruphet gilt mrgent foeiniger, den in fmem FatcrUnd, 

fui dorr. Et tfdidit illic non multas virturci 

%nd in - fewem fS> I'nd er thai da(ei>f nubt ritl xcitben 

.-cdulitatcn. HONO- 
RATUS* CAPVT XIK JffJtiL E N CX«V* fJ *CUfU ry.XTfv Hfifaf • -nT^i^S^ oLXslw j R j ^ 

tempo; des Bi famam ( fij : jyg 

t .£ntUr * ({( lum fm ttondh den t'.crfurjlenda, Geruibtt <cv ? j s ll 

L 1 lnarlk. OP1X1C Ir t rx. ONSLQ. Ev A M E L I U M 

Jefiu Er dixit fuis pueris: Hie eft Johannes ill* 

Jefu. t. lender.} neb zu feinen Knechten: Diefy ift Johannes det 

&Z7THP;;' ctUTdq ifrffa tbnTzlv ye>t{Zv 9 K& Q& TS79 CVipyinf 
Baprifh: Ille furrcxit a mortuij>, & prcpter id agunt 

Ta£ EriftMtfferftAnJctondenTodte*, . d*r*mb (hut er 

HISTO- oj Jyrrtpftg CM cosrd. & 'o $ Hpuftjg KfijLTyoztq tov Ioo&ppIm 
RIJ /.V- virrutes in co. Nam Hcrodes preWenderat Johannem, 

CJRCE- foUheTbaten j. Denn Her odes hatte gt griff en JohAnnem, 

JOHdH* »*W ^A, ^ «?iS c# <£uA«xp, 2$ H^/iJ*i +iAlT« 

jyXS vinxcrar eum r & conjecerat in carcercm, propter Herodiadem Philip- 

gebunden, tndjhn gelegt in aUs Gefengnijfe^on ttegen dtr HerodUs Philip- 

r* yjvcu>& r/ewtx afeKp*. &\*ipvw $ «A^ cami» 
pi uxorem fui fratri*. Johannes eaim dicebat ei, 

fi VV\:k /ewes Breeders. 4. Den Johannes hatte gefagt zujhm, 

Ov* i£i<n ovi etuiluj ££«*. £>*«?■ JiXvp cwttp ^ttik%voh 9 

a licet tibi cam L'bere. Et cum vcllet ipfum occidere, 

F.stjl t.tcbi recbt d as da fie babefl. j. f'ud er hatte gem jbn get ode , 

s6*9* 199 ogfer, ctj ayjr cwnv a; M&QqTiu/. jj Ttft- 
tur. turbam, quod Iiabcrcnt cum ut Fropheram. Cunt 

fHrchtefid3abtrfurdrrnl r oUkt^ierij.. m fij? llw » i'ropbeten. 4. D§ 

nw ft kyi}dpw.W B(#f* t iifcnmn j %^'njg fjf Use* 
nata. atur . ivil filia Hero* 

A±er t^ t V m t **d*s >U untzet dti Toiler dtr Her+- 

ii*t@* 'zt JtJfAtrm* k& r^ia ttS >ij»Jp, & o)tp £tuo* 

t/lprt ^ in medio: & pUcuit Herodi. llndccufpo- 

A* jur jkmtm: Dm g Hcrodes. 7. LUrnmb tir* 

nv twxy [LIT §fKU £jva< t io\p aliy^mf. £j '\l <fi 

(i aim jur.j- lattlftim fe,<juid<piJ pctijflet. Ilia vcrfc 

ite jr geb'e^^Mfie^Hrdefurdern. $.l r *d*li 

«- ..H9H \~z*t> 7Y / c.ajLTi t ;nr'Tfcf,t9; f-iUy <fro*r y alec 

«- • fui rrutie, Di m Ki inquit) bic in 

whm jkwm ^w^ Auff 

THAKI Matth^i Cap. XIV. 43: 

jntinA caput Johannis B"«.priftx, Et rex 

1m H:ubt Johannk det Tcujfcrs. f. Vnd der Konig 

I > — ft TX? 90KXC, Kj TXS fVVa,VCLKeiU$fJiS$ OKI- 

\. Propter aute juramentum, & cos qui timul accumbebant juf- 
;. Dieb $mb da Fyds WilUn, fnd d:r die mitjhm zu Tifcbe [xffen bt- 

?. n'*l» i»Kty ^ifx^ou; thrsxstpdhkeniv lutkvvlw c$ 

fit i. Etcum mififTet decollarit Johannem i» 

1 « £*&<*• 10 ' V*^ fchtckte hm bad entheupte Jobjtnnes m 

carccrc. Ec allatum eft ejus caput in patini, oc 

der Gefengn. u. Vndet tvArt bergetmgen fein Heupt in einer Scb'ujfel, bnd 

ti:jri ixJ %90j/L<r t f yjy r\viyxt tJ cwiijc W?f!t 3? K.a} ists- 
iatum eft puellx : Et obculit fux matru Et acccf- 

gegebgn dtm Megdletn : Vnd fit bruchts jhrer Mutter. ' t2. Da kxmem 

nhfyi\ii ci *in* i&fyiaii r^y ii (Tvy^, rgj tfafycUf an 73* 4 DISCI- 

difciputi, <Sc fuftulerunt corpus, & fcpclivcrunt xIIhcI : PULIS 
[tint ^^ger^adnAmenfeinenleiby^nd begrnben jhn: SFPEL ^ 

>SH O r ^fn< "XniyyeiKcu jzS lr t ri. 5> Ka/ kxigu; o I>;<rSc f 
•r. cum rcniffent rcnunciareTunt Jcfu. St cii autUviflct hoc Jefus, 

Vnd kAtntn ind ierkmndigten du Jtfu. ij. Da du beret J e f ,i4 > 

kjtxut^nt Otcnjif cf t^.e/a «c f^po' x»*rr j($t 7° !**/*#. Kcq J8SH S 

illinc in nari in defertum locum priratim. Et S E C F.~ 

t*tn her torn dAfinetr Aufj cine Sihtjf in eiive VWuflcn Afieine. Vnd DJT I N 

D1NHM 

cum audivuT.t turba fecun fum eum peditus ab Mrbibus. 

d* am bCrtt am Vokk folgete et jhn riAtb zu fufi aus den Stetten. 

J?ICfltf • Ijj5-J$ i^t)Au)f ti$t vroXvp oxter, ^ iazrhctyzvl- 
Et Jefus e^mTiH victic multam turbam, &: mifcricordia c«m- 
. P W Jf/i# |ir«5J her fur hUpJk da groffe Volck> $nd esj Ammert jbm 

•Jff c/7 ' CWTTif, X, fy&mvn T*£ CUTU9 *[$ &<?}£(,. ft ' 0*^14 e}\ 
icftergaeo;, & r rum infirmos. Cu .-i.fcrii Jici 

«, Srnd btiUtt re Krdr.cktn, tj.Am Abend Abet 

L s ym* ' EVANGELIUM 

fadum cu'rt, adienmc ejus difcipuli eum, dicentes, dcferrai 

trttten jcine Junger zujhm, fndjj>racben t dtfi 

•ft loan, & h >ra jam praetcrijt.: dimictc turbam, ut 

gl am Vl'ufie, tnddie Sacbt fellt daber ; Up ton dir du Volck, d* 

ibeat in vicoi, ut £inat fibi .cfcas. 

ji: bingehm in Me Marckte, 9nd kaujfen jhnen Speife. 

5?0 £\ ltiriga7np aju&ig, i p^ttcu/ tx*'™ t&rihietv, oor» I^hq 

Jcfus autem dixit eis, non needfe habrnt ^.birc, date rot 

l^. Jeftu abcrfyruchzujbruni'.is iji nickt Both dsu jle lirgchn, gtbt jbr 

HISTO- twTHS (p&yM. & Oi ^£ hiyxw turn!, chc ix^P vh> « 
/?/ ^ /) A UJ ederc. Ipfl vero dicimc ci, Non habemus hie, ni» 

QUI V- ^ WWI zw < ^ ,,,, f ^ # *" Jp™ken 9 VVirbaben hie nicbtes, dem 

P A N I- fj quinquc Paius, & duos Pi feet. Ipfc au tem dixit, aft'erte mihi 

BUS. f* n ff Brotf i >r. if. Vnd er jfcracb, Brwget msm 

* I ; S/ff. ft Kay W4*$vmt T*'c o^Atf; etvAKM^pcq S2n 

hue. Ht cum juiViiVcc turbam difcumbcre pet 

ft ber. if. y>:.i tr hitfi du VoUk , jfr/> l ( g ern **ff 

J f. S 11 S , Vv/» N v ' 1 •' 1 v v t\" ' a' » 

■ f m una, & acccpiflfct illos quinqucpanc duos pikes, cum 

K I ft II S d- ts ^ rJ fl* ^nd nam die f*"jf Brot, h;d d/r l-'ifche, febt 

T P un ' C/.£*yxf «c, T»y K^xysF, % dj)i yrci % ^ KXctaztq %$(*%* TVS czfoc 

(•.ifptxjfrct in iixit, <5c cum frcgliTct, dedit pane* 

jr^ M( M rfpw^f, W./ ^H . tab die brot 

S A 1 LI- 

J?W/.V- epulis, difcipuli auicm tutbat. r oiunes, 

ir» Jufigerrn, ind die Junger g.tben ts dem V$leke. 29. I'r.d ft xj/en *!Ie 9 

M n y F ,yj ity^'m.&nvx* » W *'?' n zr£«xriZtP tzSy KXcto-fACLTuw 

U. fat»au foot, &: auit q m frj^trrntoiuni 

7 ifdn*rden J*J(, tmd bubtn *u§ \ * \ • m ...b U* Brotktn 

JS. 0^ ' \r& Matthjei Cap. XIV. 44 

}£)n& K*5*Ftfs if, 3> Oi H i^idrnf r***" «<r« sre>- 

11 cophiaos | Q»5 autem cdcrant fuerunt quad quin- 

r £, fc>#. 2i. Die Abergefen batten Me Karen bey funff 

viri, ibfqnc mulieribus 5c puerolis. Et ftatim 

hi me, 9 on VVeiber 9nd Kinder. 22. Vmd alsbdtf 

i ^it ji (uos difcipulos infeendere in navigium, & 

Jefm feme Junior eLu fie trjten in da* StLtjf, $nd 

ire fibi in ultariorc ripam, donee dimitterct turb.iin. v 

fuhrer. fur jhm ber*:.-r, bifier tonficb l:<?ife eUt Volck. 

ft Kz/ ^m^Caug t^o^A^, etvgcJf «f 7i 00^ icflfl* «JW, jesii£ 

Et cum dimifilTet turbam, adfeendirin montcm privarin, SECM- 

J j. >■* da ergeUJJen kttte toficb dasVokk, flag er auffeinen Berg allein, PIT. 

•CP0fo£<*£*y* $-l/.zs ti pfttpAwi W pi*©* 6kh> ft To 46 
I - Cum autem fcrum dici eftct, crat folus ibi. Navi- 

eCuerbftet: i mm A ben J, Mm er *lkin dafelbft. 14. Vndda* 

mKcIsp jjp if itf fMtffif 7r,g ^A^or^c, (iavKViQf^Jiv vW» TUP 
gium rcro crat jam in medio maris, vetttttlll a 

Silnjf rt ar ft ben mitten duff den Mebre, 9nd leid not Un den 

Mmfm+Tm, 'O $ a.p£fj,($^ v\t cvcttTt^* ft'TfTttj/fl <?* T^C 
fluchbus, icenim ventui contrarius. Quarta autem 

¥ relit*. Den tur VI W Warjbnen Wider. a/. Aber in der tierten 

PvitoiQ'jt.etKy m &rr>!)i Txfsg cuurxg i lyrxg sre<7ntTUv oRn vjg JSSUS 
no£is abijt ad cos Jofus ambulans fupcr A M B U- 

tsA.btiiAcbi kam zn flmm J e f M > $nd gieng sujf dem LAT I ?4 

^KAaojij;. ft Kau aunt \S ovng o\ tfptylajj h',n rlw^ztAaas** 
mare. jpfum fiidcatci ciifcipvili fuper mare 

A/ebre. 26. t'nd du jhn fsben die Junger aujf dem Mebre 

«&*nr , iTXfpz'faffU*, biypp\tt % fa <p a * & (T pi in* v^f 

ambuUntcm, turbaii funt y cj, Spedlrum eft: li 

gebn, Prf&mtkm/*i wndftnecbtn, Lin Geftttijl ifi ei : Vn4 EVAN'GELIUM 

'%Kyfeu m *7iiT>f$fZx. 5? Ku>'ry; Jg ixk^nv ewmt i J^p 

clamarunt pra: metu. Scatini autem locutus eft cis Tefus» 

Jtbreyen fur forcht. 27. jilsbald . aber redet tr.itjhr.cn Jefu* % 

Asytffi %pretn, iym etpi, fMYi <pcGx£-t. £• O oe rig'- 

diccns, confidite, Ejp fum, nc timetc Petrus autem 

tndfprachySeitgetroft, Icb bms y forchtet cu<h nicht* 2$. Pefrm aber 

Vf^h >^xg/S«f eumS «7iT, Kv£/e, ft av «, KiXtvciv pe <sr&'g 
refpondens ci dixit, Dominc, fi tu es, jube mc ad 

antttortet jbmUutfrmch, HErr, biftu es, fo kcij! mtcb zu 

FMlrti* fc vcn i rc f U p» r l{uas, Ipfe rcrh dixit, veni. Et cum Pc- 

l..\ 7W- ^ r kommen auffdem VFajfer. ap. Vnd er ftmcb, kom her. Vnd P* 

TIJ tf ©* >^£Sic ->ctb 7T 'SJAfl* «srS/£77tt777*Tv cJ^r 7» v }*'(£>, gA- 
MSRGI*™* dcfccndifTcc £ navigio ambulavic fuper aquas, ut to- 

/.VC/- /rw f»f aits dem Schiff tnd gieng tuff dem ITajTer, da* er 

flT ' isiv *sr&c Tsy ItirZ*. 3? BAf«« ^£ 7^ \%v{Zy cevepev, i(£$ m 
nirct ad Jcfum. Videns autcm validurri ventum, ti- 

*.,m c* 7^. 50. Erfahe aber eimnjl^rckcn ll-.r.J, da er- 

C»lV >C*f tff£*|ufr©* ltft"5w> TJ^o^- , ix^c, AfV<W' K^ fi| 

muit : Et cum caepiflct demcrgi, clamavit, dioeni : Domine, 

■>sck en Vnd bub an zh Jir.cken, fclirej , tnd ff>racb ; H8rr t 

rmn% j^s. it O* tfe Iiycrbc Oafftrtft £^f ^iy fcttg^r, 

I mc. Jefus vcro cxtendens ftatim inanum, 

r mir. jh Jefut aber recket bald am dir IUkac, 

•:Aao£7i tflmft vyi XMj4 <w4 % OAi;<-r,-rr, fl(«ri^ 
appr-'icndit cum, & dicit • ci : O exigua fide pirdite, c|tiid du- 

rrp/ ji* *nd ftracb zu jhn : Oduklcmglru fflT— J 

mil &£*1 ipGuiilw clltz!» «c ii tzKol'.v, i arefjL(&6K '. 

b.tafti? & cunicfll-nringrcfsi in navipiiun vcntiu quic- 

t.'. j J. Tod fie tr*t.< in du Schtjf tnddcr Wk* 1+ 

Qn_» a- «n M » ertnt reniciircs adoravcnint cum, 

let Jtf. ^^ i*r*i ftAjfS Warm kamtn 9nd felen furjh,. r.-.dir, Matth^i Cap. XIV* 45 

licences : Vcre cs Dei filius. Et cum trajeciflent venerunt 

brack : Warlich du bift Go ties S»hn, 3+. Vnd fie fchiffte ' hm'uber 9nd kame 

itq-dujy^v I'ivvy jt:ost. 3? Kq o\ avfycq 7V7ns OKHM dva" 
in am Genefarcth. Et cum viri loci illius cogno- 

h das Lanit Gene far eth. j/. Vnd da die Leute an dejnfcihe Orte geffiaT 

Yflv\tq ew nv >crgV«A«# «£ thjJ ck&vIuu oh!w &&&&&?• 
Tiflcnt cum mifcrunt in lliam totam circujaccntc regicnem, 

Harden femer fcbickten fie au* in die gantze Landt fanbher, 

%\<Z3&wiy-/&w' oumS vivloti Ttfc Kff.KG>giz*vlot4, 5? Key «T#- ^ * 
tc obrulerunt ei omncs mile adfc&os. Et pre- ■ 

jtuchtcn zt$ rlej 'funden. $6. Vnd b a- a/ t,- vtt 

tiv&hVf <wm if* f*§909 ci^xvntf tV &JjrX r 'ii/gnix r/ Ktyazri- CHRISTI 

t e.tm ut folum tangerine ejus Yeftimenti fitn- SdNJT 

ten dsujienuranruhreten femes Kleides SaWm, AiGRO- 

fi • i 7 * u TO 6'. 

^erunt, fervaci funt. 
fr/fc/ a'.le die da ar.ru'orctai, Vvurden geftir.dt. 

CAPVT XV. inc ad Jcfum ab 1 1 i r • 1 Sctibr Twwv — ^- -. _•-" —J « — - — y 1 /s w r^ru- TRjrtf. 

inc ad Jcfum ab 1 1 i r • 1 Sctibr Tin v is 

1. Da kamen Hi ]bm dtr Jernfalem .' -fftgeler- t 

arifau, dicentcJ. Quire tranfgredhmtur « t.ii FUST 

ten <fnl Vn.tnfer, tndfirjchcn. 2. VVarumb Her tret ten ti HTVO- 

f tIuj tzSv 71? ■•TZ\jTi*-+* t vcLpa^.^tnvy i pS riTOirmjf Jtilf , f { y ' 
,)uli inrum traditionctn, Koncr.im lavant , } j <r Q 

lunger dcr tlteften aujffatze, Ste Ktafchen niche /; £ / 

mjun»v Xr*yK z7Uv a P™ tS'Mcr.v. J? O d\ '}>jnX£/.Qci; cimv 

manui cum pancm cd. At illc rcfpoiulcns dixit 

jbrt Hcndi ftc» ft L>r$t tjftn* j. I r anttiirtct t>.d jj • 

M old . 


EvANGE LIUM 

Quare tranfgredimini fie i. ▼ot Zujhner: rtretttt 

i 

C. - >J ? 

T Tsctiity <rX >(& Tiw prtTttyt 

>ra mum & Maticm. 

i .v 9nd Mutter, 

> >f pr-ngn, JtcVctK* TIACU7MT*. 
am M.irri, morte moriamr. Dei mandatum per 

Nam Dens mandavit dicens ; 
4. Gott hat Gt batten ; 

Prf r, derfaldetTodts fterben. Et ^ui malcdr 
/ I Vr *£^r flttcbet 

Vol ante dicujttf 

/. y^r AperUiret, 

i Quicunq; dixcrit Parri, ant Ma:ri : Donum quodcnfiq; amcerit 

fyricbt zuviVater> oder zur Mutter : I'Ven tebs Opfler fo tftt 

i)p€ht}'j yjy i py TtfX^7f) 73 f 

&; nequamii honorareril 

'c bt es y dst ■ ret 

I initttm 

•^ tf. q tuffithtbeB 

if. 5? Tm*c/la( t y&t.Zt < 

-. Bene 

{ Appr. hi bic 

tt; jiihmir zuf,fi 

JJM<*7. ciZav\m^ jjL§ 

in cttluut tn« 

fr#* vw. j. VtrgeblUk §ktt j I jttT, 

( ■ 


^T 


1 


a 
Un 


»/:,r. Matxhjej Cap, XV. ^ 46 

iocen:es do Ctrl" ii >mimtm mandata. Et 

• ut tteilfi* Uhren foUbt Lehre da rucba den Mcnfchen Gebot fcin* to. Vvd 

cari tu dixi: Audits 

w ruff zu j d.u l r olck tndfprxcb zujim : Hbrttzutn* t% 

fe Ou to iiTEo:'i'A' t v:v etf ri fif&i rs-ivoi tIv a *Q ox v. 9, cl1*\9L t# 
od ingreditur in os, pollute hominemj fed 

)t zum Mimdcy V t mmeins gtden Menfcben 9 Sondem ivaf 

•gredirur ex or.*, :it homincm. Tu.ic 

I tusgeht zum MunJr, .n. i:. Dm 

» tttl ejus difcipuli d ■ ei: Nolli, quod n- 

tnUicn zu jhm feme Jungere 9/uiAmcbm: Vl'ajlu aucb } cLti die Pb.xru- 

fxi au. te offenfi fuerintJ Ipf: vero re- 

da fa bore ten dm Fi I crg'rttn? ij. Abtr er ant- DJLUM ' 

, h ti • rat (^utm*; qi crx t^unvflf* ju,« o tfg^t- pi / 

fpondens dtx Omnis plantar H it illc mens caelc- .i D E 

teorttt indforaco 

» I C* A j wvxe. 

s iitc 
la. Jjiffet 

(pA$ V i> 7vp\w i , . \ . 

i 6*cu» lent CJ 

9 0- 

a in di x i t 

fit") I* 

y?Jur. & it \r, 

• Ed. i | n 

tf»j ma > fi GU U. Vmi J 
E V AMGELIUM 

l dixit, Acihuc cftis & vos fine intelligcmia. Nondii intcl!igitis,quod 

•v- y^r.*c^ £*/», 5V// rtfcw 4«f A nocbjbr 9n$erjhndjg. ty^Mercktt jr nock r;>cht,dAi 

JSGRE- t t ^ 

D1TIIR ^rav Ts &cnr:g€icju?jJOv (ig to &[&, X&£*i etg tIw vs^icu% v&f 

IX OS, omnc quod ingreditur in os, cedtt in \enrrcm, 5C 

SSD I X- a lies \ $$m elngebt zum Munde, tUf gcht in dm Bauch, 9nd in latrinam ejicitur? Ql]5 autcm cgrcdiuntur ex 

^„, r t ,.— $fotdurchdc KAtiffltche rA?:ZMurc$$§rffen? lS.VVdiAber atuvebt zum 

HUT r , . ■ > ?/ . * ~ v 

HO Ml- 1^ Sif-'&i&t tfyflZ' 7 *! OfC tiji K&^ouK') K&x&va &IK0J tc^ <xy« 

. jdhuunr ex iplo corde, & ilia polluiuu ho- 

y\//, kombt aus ,dem Hertzen, S?n.ld t is i verunreimgt dcnMcn* 

Dlini Nam ex corde egrcdiuntur malx cogit** 

Jcben. if. Den am dent Hertz en kommen Argt gedar* 

», (p{»:i, por^ictty jro:v:<at y X/Vttk*, Xj/ivaOf^ctPTV^.ccft 
.cs, ex • .luria , (coitatioaet| furta, ralfa tcftimonia, 

>;, -jrucb, Hurerey , Dieierey , f.ilfcbc Zeucbmjje } 

re&ationefc Hxc func qux polhint hominem. Illo- 

mgf. 29. Da< 'lucked nn'.gc dtn Met.fiben.Abtr 

oe ar-7r,:ig fcf{fl Qay H9 z KSiV'l t";v cvQewmv. 3?Ka/ • 

1 lluit bomiaem. El 

tdem Mcrjihen. 21. V*A 

<«$ »r, in cei Tyri 6c ! 

; Aits ion dAKvrn, §md tWttMch in tie i . . wd Tjft U..' ±i- 

duo/®*, fcKof Ida y^ou av c*a a ^»>j ><7r£ t. v $gj&)9 

illis bus 

J J. ' I I'eib AtH dfrf( t 'tt(» GrmtMtA 

u 'l I fit Kt'^/f {it 

I / HAtbjhn, / . • • 

/ aZiOfM Matth^i Cap. XV. 47 

ry ly mea male Texatura Dxmonio. Ille rcrd nere- 

is f Meme Tvchter Wirt MclgepUgt 9om Teuffel. 23. Vnd tr ant- 

XQ/fy ta>TK toyt>' £<*/ 'sr&ffttJpSjig ci curt? y^^flcq tjgcdTUv 
fpondit ei quidquam. Et aeredentcs cjui difcipuli rogarerue 

Ifortet jrr.xc: emtVort. Da trot ten tu jhn femt Jwger bat em 

0#7trj Xijtfliff "bcxo Xv <nv mjutIw/cti xgyCet omcQ-cv ijf*2r. 
rum, .entes, dimicte earn, nam clamac poft nos. 

jbn, $niftuJ,tn> -iocb ton dir, den ft febreyet 9ns nacb. 

5? 'o a -. '&nK£/Qets et7nV Ovk 'XTre&hLuj « pij &q itl *><7roA«* 
Ipfc pondens d : xit : Non fum miflus, nifi ad perdi- 

aftrath: Ich bmnicht gefandt, den zu den terlor* 

ovcs domus If; Ilia venir, fie adoratic 

nen Scbsfm ton aem Hauje ljrael. zj. Sie aber kam, 9nd fel fur 

11, dicv Domine fuccurre mihi. Ipfe vcro refpondens 

jbm nidtr^ndfyracb : llhrr bt/ff Mr. 26. J bet er antWorttt $nd 

«~ v * A ft , n ,o ~ * 

#<7nr, orx. £47 y^ttok Acttfiy 7sp cttbv Tim* tikvuv > >^t/ p^A«v 

Mon eft bonum capere panem libcrorum, & objicere 

Jf>racb zujr t Et ift nicht fan dot man nehme jhr Brot den Kinder n , 9>nd Werjfe ts 

.; Kb¥ct(/:i;. ft *H dt httC Now, Ku£/£, yctf ?$ tdl Kbta,* 

Ipfa autc dixit : Etiam, Domine, ctcnim cti.im catel- 
/-' 2;. Sie fj>rach : J a II Err, aber docb die Hund- 

\\ edunt de m cadentibm a menfa 

Um ejftn von dm I ' av.Icm die fallen 9om Ttf/js 

vi»v a jjf. ft Tc'fi ~&7nx£/'/xs § Ii*<r2c £i7rrv cujt*! 9 

immoruin. Tunc refpondens Jcfbl dixit ci, 

Jlerrcn. 2$. 1U atitWortct Jefus tndjfiracb zujbr, 

yjrczi % fit}*?*! <r* *, &'&;• piiyJ'iTU czi uig ^fXtff, yjj n 
O Mulifr, magna eft tua fides. nhi ut \is, fie F 1 1) E 3t 

• r/'n^ ^ro/ i/i ir//v 6/4*^. Dir [fftUh* Wic du i CA TBI* 
LI. EVANGELTUM 
*juTyj:s fyyx-Tn* u ''% ^a wis CKxvfis oogug. £• Kay 1 IqrZg c*«- 

c j us filia fanata eft ab ill A hcra. Et Jcfus digref- 

jh • Tochter Wart gefundt zu derfclb igen fiunde. 29. Vnd Jefus gieng &• 

5 s ' fteSSij, ^A^S 37(*^t TlWTTJg YciMXuAtfj; fax* os cut, X, OLVCL+ 
fus illinc, venit juxta Galilxr mare> & cfi ad-- 

damnen furb.tf, SndkAm andu G.titUiJcbc Mchr> ^nd gieng 

Gag ctg 73 op©*, cxctfy'fa ox«. 3> Ko/ 'ZT&wTfyv avn$ zrcXKci 
fcendiflfet in montcm, fedebat illic. Et adijt cum multa 

auffetnen Berg, %nd fetztefich aIUa. jo.Vndcskam zttjhm Sriel 

JESUS Q%te;jt% 9 >j?i$ fjLs$> icwrzSv zuXxgjTvQteg, xoofxg, xv)kxg, xj# i 7i- 
turba, habens fectim claudos, ca:coF, mutos, mcos, & i* 

fi R T A 

Volckes, die h At ten mit (ich Labwe, B linden, en y Kr'upeL W,d An~ 

ros u£- y ^ v 

GROWS, que 7ZQ>\X;. K«f ifii'J/ouf etuTXg Tzapji TXg zfc^ctg tV I^cr2» 

lios multos. Et abjecerunt cos ad pedes J^fu, 

dere Viele. Vnd fourffen fie fur die hujft J'/** 

K& iJtpJLTTivrtv ctSJTb'g. 5> ^^ Ttf; o£A*$ faupaffU', fifom** 
cV fanavit cos. Adco Bt turba mir.ua fir, cum vido- 

%nd erheilei fe. 5/. D.zf du Volck Jich$erWundcrte } die da f+- 

*)<y; xy$xg \ct\Zv7ct4, XvfoVg v^ci;, %*»A#f vB stot?//^, xaf 
KC nun lo^ucntes, inancos fanos, clatidos ambulantcs, 6c 

ken dn die Stunane redeten, die Krupkn gefunt ^.tren, die Ldh w tfm g'ngen, di§ 

fl (2te7rt£jct-; f k$j i$d£a,<ruv tzv Bih Tr^jjA. 5> 'o Jg 

ex & glorificarcnmt Detun Ifr.ul. T c . 

f///. feoen, :en ft jj, J'r.lje- 

\y t5c '«r&r/,ci>s.ozi t >jjjj&> rag euuW fj.y.^Ttig urn* Z^ a^JwZo- 

autc advo, fuis ; i\ir : Comore< 

fw frk nert 

ticordia fupct triJ permanent apud me, flc 

det Vfikktti Di*H JU >-iWoldrey T.tge :t bey msr, $nd 

CTPC Igtffl ™ <P&y*7i* '> tuuTXC i7nXvjr-l v^c-ig & ^laf^ 

non h Bi . dimittcrc jcjui !o, 

/# bsbtr. ittejfe* \ dhhn,. Mattjt^i Cap. XV. 4S 

mri*fti cml'jfowif ov ry i/S. 5?Ka} teyxtnv tarn! o\ *lrt/ 

«c denciant in via. Turn dicunc ci ejus 

ImMcbfe auffde VVege. & DaftnUbcm zu jbm few* 

I& ;:ofa vpty C9 Lruix Zifoi 7»<rxm, Wf* x*p™o*1 

k * nobis in panes tot, ut faturcmu* 

; lift Lirotsfo Kilt nebmen, itu Mir fattigen 

£A9r* &K«} ItpZt hiyi arm? TIc'mq a^x? ^ C ^ 
, Et Jefus dicit illis : Qijpt panes NJBU l 

s? 3+.lr;:l Jejiu Jpracb zu jbtien : VVU foelc Broti 

o\ ii flWi in-m, k& •*&* \yJ)voict,> wfajLaj cue- s CI BUS 
n llliaute dixerut,fcptem> & paucos pifciculos. Et juf- ^JIA- 

k+tjkrl Sk jfraukm, fiebtmj tmd ti* 9Mmg Fifibidm jj. Vnd er biejf T U R 

frivol mi oZteii ettcbTncw cJtti Tlw yr,v. 3> Ka/ XcL^M Ttfg 
(it nub* utdifcumb. humi. lit acccptis K4TTTTA 

< //VA Ltgern aujf der lirden* $6. Vnd nam die ^A-rjAXj 

c> r& T*i '£><**, 'c&Z&e/pjoKg iKXaffi , ^ e^UKt TUR % 
fcptem parubus, & piLibus, cum gratias egilTct, trvgit, & dedic 

a $*d dtt Jijcbe, Dancket, Bracb/te, 9nd gab Ji* 

7i*5 avid f&pll^S* Oi Si ^-y\\ou{ rzS o£A«. Ko< ttpctyb* 

Uifcipuli vero turbx. Etcomedcrus 

I die Junger gabenjie dem Volcke. Vnd fie ajjeu 

fa.^t > w i'£C,3Ttiu7tiau*. Kai r,fjL¥ ii *3&{<x-tZov nSy xXctr~ 
ern & lit fulluleruut quod fapercnC fragmca- 

s..r, tnJ Ward*?* Jar. i buben aujf b9a«t9berbleib $$h Brvckem 

ux: violet car ve/ia* Gd.jpetg, 3? o\ Si ic&Uyjei r\o** 7*» 
1 -m fp<> pUl i autem comedcrat crant 

jut en r bt $*& '38* Vnd die da gtjftn batten dcr Wartti 

millc > mofieribi » &c pucmlis. £t dinuA 

iter m*fi*f Man, autgenommenVVeiber $nd Kinder, jp. Vnd da er hatte it 

ft tutba, infVeJit in navigium>&: venit in fines Magdala, 

iibgtUL't dmVikki Irdtert* fmMjfi 9/;dkar/*w dti Grentzt Magdala. 

CAl'VS Ev A N' G E L I U M 

CAPVT XVI 

SIOSA |>|^Ec com acccfliiTcnt Ph.irifau &: Sadducxi teruan- 

MJ*^ I. Da tnttenzujbn die FbAnfeer h:d SAdduceer Ate 9cr« 

^ U r% 1 f y/t • >n ?•#-/•"'» f* *1^ b^y 

tes rogavenint cum ut fignum c cr.lo fibi oftendcre^ 

htenjbn 9nd foriUrten (Lu er em zeicben 9om Htmel fe feben Ueffe. 

ft 'o £i "imxe/deis uttiv etvtiig' '0\Aotg 7*v<>t$>nS M7*le » 

Ipfc vcru refpondens dixit cis : Cum fcrumeft dicitis , 

j. A 'her er ArttVrortet 9r;.l jpr*ch : Ves Abendes jfirecbtfbr, 

Screniras, Rubst cnim cxlum. lit nunc 

Ei 9rirt einfbiner TAg tterde, Den rot ifi der I lime!. J. Vr.d des Murr :KS ffirecbtjr 

1\C nib Jt enim tnftc cr'um. Hypo- 

's9nge$9itter few, denrotb 9t: d trub ift drr Himel. JbrIIeuch m 

z> cm cjcli (til difarncre, Yuum 

it, die Gej. des j 

WpHA TlSy KUA£4V * : xe&t > ft Ucvr^. K. fUtVit'/}; 

(igna temporum : pot.fti Mala & sdnltcn 

ben diefer zeit kimnctjr die Aucbden nicbt? 4. . ' beureciirtfibc 

ratio rct]iurit fignum, fc n ci dabitur fignum, nifi 

Art ftubet ein zeicben, tnd e -n foljkr mibt gegeien Werden, den 

$tGXU\f ™ Hp&*9 U»5 TV *y{9QiTV t yjy y&'QhiXtov tivTXg et7n,})t. 
Jt.Y/fc. »* U1 • AZ x * & cum rtlkjuiEti illoi «bijr. 

4a* teuben Jokav del Prophet en, Uid er iup fe U.J /^urgdAUm* 

ft^'"< ' 'C ci etlm/ pjv^lcu ctg TJ^fV^i, AfAi^lft 

•\ venid"'* cjut difcipuli U viltcii« I obltu fimt 

£. ymddAiefAbremttAven femi Ji»l<r b<*Uer t bsttm/khrftflj m. Matthii Cap. XVI. 49 

'iff A*Si*. £?0 $\ IgfSf Oi?nv cujt?1$ % ipjtn y&f 

pan.-s fiimcre. rem dixie eis, Vidcte 6c 

zu r.chmen* 4, Ji >■> St bet zu hid 

«CP n yj. n >^t» ir | E TsJjr 'J> a £/ J* fr ** » « ?. 5? Oi 

a ferineato Pbarifzoriim & crura. Ipft " *~ 

'«r* far </«» $Adducecr. 7. /).* ™ * lV " 

?cru difcepembant Inter dicem Panes non Himfi- <• ^ ^ 

*<j}v. 5? fitfc J"t • I> . rev ct'JTfTj* T< 2J > gt?^;;?c 3 9-g 

eU : Quid difcrptatli 
genommen babe*. /. D* <£w bcrnam Je/uijprjtcb er zu \ 'I <k btktim \ 

c* ixortlc, r.<pi, on ails; CFX iXxlini & 0'J,tx 

r)i, p ' Jliod }'.'. i:s noO fitnUllii? Nondum 

•*ch aechjjr klungleubi^c, 1 1.\ it h~bt mit task «er.om»:e? p. fomebmet 

?q; memini 1 qntriq; quinoutes milje hcminUf 

frm§ibrtiC/ inter.. 

rj4 wif*t wC^( tAaCe 3? Ovat rag ivfjoi cttTS% vf$ 

6c q-nt c phioos 1 
tmdt-- r jbr Jm Mtjjf ■ tc. rr 

-•• iccepei 

rfU dujf ::bit ? i.. J > 

♦ x£/r^** rtf Z<t4* r J ^ To/i 01/ vi;***, #tj Qpc «7rr /;/ 7-/O- 

1 & Sad iin ? Tunc inteliexenini j // 5 

derthincr %nd rr ? ■ PA$!rfiitnJenjie,Mti « /_ 

«f^- >^r» UK ^ afr, u?K' ^0 SUM 

■ avcrent a pains, f a doiluni N * 

dMfufiibbMtenior den. n l*r in lebri dtr r ' llM ' Eva ngelium 

Phi fx' rv.m & *>x^. i nil. CumTt Mitcm Jefui in 

P/; ..-«r. Pp. D~ kjtn dii 

fM WPU ♦lAiJisrKi ij£Mi T^'f auTtf Hotels, h'jyc*>t % 

Carfarcaeotue'i .rerrogavit fiu-s difci] : ;cens> 

Gegevt dtr Sud. CdfareA Pbiiippi, $ud 

me dicimt -.nines cfl'e filium illmn homir I Hi 

E 0- V /'*/-''• ^ Leute <Lu fry der Mtnfcbm Sobn? i+. Sk 

RUM ds ^ - ^ i^^ylju £ B«?9^ir, «Mfi <?. EfA««Mii6N 

itfAKj quidi J' Baptism, alij vcro Eliam, ahj 

Jfmchcn, Etltcbeptg .nes an 1 EitM,EiBtkt 

i. aim, n if* tu>> v£c^fpjjr, 5> Aep^ aviiift vpni £1 

▼c iiam,aut unum ex Pr:>ptutis. Dicit cis , Vos autem 

WW y ftjjf JerernJdi, o.Ur ewer der Projbetcn. ij. Er ftrjih ZM fbt:en,Jbr Abet 

q.i-:n me dicitis cfT« > Re! s vcro Simon Pctrus, dixit: 

i£ 'fttAf .SVttjow Pet rut, 9nd//>rxcb; 

J F \ .: cS. £> Kacj c Irjais >i?n- 

^ 7 rot Del Etcumjcfus refpnn- 

ftW Got.'rs. //. fW JV/i« A»i$Vor- 

U iS f ft>a^ lu>ci, en cuqfe x\ 

;ct ci ; Beam* cs i B.ir Jmu, I <fc 

t*t $n. J (}*ach zujbm: S'L* ' Simun An Sobn Jon At t Dcr. ttd 

UAU& * czt ^77tyJ.}i J \Y : ) ct?K y c tlU n<Z77Jq o c# j*7f Vg09<£f« 
OSS Jtnguisnon tibi rerclavit, fed qui in cxlis clt. 

m Vdter rm JJir/.<L 

ft ■ » f'fTf^t K&ShrcuuTri ifllHfftj 

* 1 * fupcr banc Pet ram 

rm fjm ilw IxK^j'iUf' Kaj ^C^cq a!}* ix. cuu-^i 
»m : i rx tbfcrofuoi ROfl raoi 

tun .om : ndifli. (i t 

K9' X J - Matth/-i Cap. XVI. fo 

t Kent. Et tibi d.ib-> claves cajlorum 

I rrwveltigen, if. Vni foil dir geben die Scb&ffd da Himel 

icgni, & quidquid in terra crir li£'.tum in 

hs, AlUi W.+f du H:rf bmden *• Ff ErrUn> Jci juch fim gebunden im 

€x\\% : Et quidquid Ligiveril in terra, cnt foluuim in crlis. 

Himel : f'nddJUs wvm du 99irfi 16 fen Aitff Erde,fol auchfim loj? bn Himel. 

£f Ton JiiTCthct® 7u; &-jl jllcu;, \vct ptjazv\ HWhxniy o-rt 

Tunc imp.Tivit fuis difcipoljSj ut nen.ini dicercnt, quod 

J». Dm werbor er feir.tn Ju?:grrn t da* fie mejn.indt f*gcr. fo.ic;. y dA* 

at 7t iv Itirxs o 'X&gz;. j%' m 7?r$ % ^a% i lr,T6g ^tf- 

ip". illc Chriftus. Ex co tempore ccpit Jcfui indi* 

er } herder Chtift, 21. Van der zeit jieng An Jtfiu tnd ze*~ 

I ■ H | 'atJyiiXAij in 6 a cwj7V oLTxX^yiv it% UCsovhoi-', 
C-ir: ' >n a: pfum at ire \i C>lvma. 
let .', n »i Mu er mufle gem* gen J<.ruf/tiern t 

p&j zrzthct. a I >^rz> 7i*r Trfto-Qi; TlPaV hjh *Q#* {WW > K& P R jE- 

II muUa p. a & is S.icerdorti,& DICIT 
St-i c >-» ''erpruftrn, { M0RT6A4 

^etu^.^r ~< Klou^yc^ KM Tj; 7^,'rM >' -it !L*r+ ** 

U U die "• 

, 9/»i /- w, vnd Am dr.lt tnT Age *u 

Petrus cu:r. | arc ipfi.m, 

j j. I'nd Pet rut fich f*hr 4»;, 

l> #< ft l, K'>£<fci bf // 01 r5r7. fc*0 J^e ^P«- PhTRU S 

tibi roc At illc con- 

tmlAmck'ScUm * - <i*rr#rf «»? 

f I •' f* / t , ( /. .7 /- 

«7Tf7lJ i 174 ft* ±X +r\$f I to* H 9 ST I 

veriui (^ i uUlo miluc5j ET Ok\ 

fibhmbrndflrscbzu I'c.fi lltbditb ion i'han f du btji t/.ir A, ///£ 

AT J C77 J U & EVAN'GELIUM 

C7i « £ , to W ky^a mrJv kvdfidiruvt ft TfH i 

ti nr>n (Vpis <jw* funt Dei, fed ejus fuiu bominum. Tunc 

Pr«»; d:* i.tcbr n Ffc* MemfiUkh ift, 2+. Da 

n t?7^ ww^Vfj c<Tic 9*> r^ f'.tf £*A? 

- • ^ *" J till dUh epulis, (1 quis vuk poft mc venire, 

CRUX. • ;: ^> & tolbf fuam crucem, & feoutSUI 

tUr ierleu^nt p.h felbfl % tW nebme Muff 'fich Jcin Creutz, fmi folge 

• uu. ft Oc ;o av 5^r ™" airx ^ '^wyjuj fSflKf, ls7rr?>ici owAjj* 
B ■ *• f . * nim volucric (nam animam ferv.ire, pcrdct C3m, 

*. If. D(nn \ r .<r $$U fan leben erhjlter:, derWirds tcrluren, 

av "bttXifyrluj twWyv%lu> (MJCCJf 6{j.x, clLtIm eCpqffi* 

^uif^uij aurem pefdiderit fu:im animam caufTa inca, cam invmict. 

stir fan Ubrt.J t'*rj> nutrient %hUer. t der ttirds findtn. 

. jfel I 1 *) £wjf4Hr^>f#f c.\9V 7?v Iff/Mf Ki^r t a-^ > 'duJ 

1'Oinr , fi tomru mundum lucrams fuerir, 

: C3 Aen Mtrtfcben, fo a geWitrtne, 9nd 

• bit boroo compcnf.uinnem 

. <rSf(nfih eU' life 

ttnbf in 

wr ' komtmin dep* 

:' cult* flrtTf . »iW **n ton^urf 

en ■OfjCl flc tunc rcJdct 

• c« V.ngeln t Srnd jfidentttrd tf torgfltl 

;nt ijuulj cl 
'r». /J. ir*rlich , ft lube 

, cinxc * pr ;*• tm»tu\ Javartf, at 

Li t» nw.rtcin, 11! 

fehem { da > '/.ait* Hadtm dtm 1 \ bijt' <Ui Matth^i Cap. XVI. ft 

*f*n tif tv etvQavTrx tfcv f^o'^ar c# t£ airy (ictaiXiix, 
Tidcrint hominii nlium venientern in fuum rcgnum. 

ft ftmcn dtt M'.n^nen Sohn kornmen m ftintm Keubt. K capvt xv iL 

Et poft die £oxto accipit Jcfui Perrum ac • " , 

i . i r.dKAcbj'echs Tdtgen namzufch 3 f fi 44 Fetrttm 9nd j *r i f% 

IaxiS:r, K^y luaptLv i*t auui^ a$ih(pcit>i{&i aratysoet avrxc, ctg CH Rl> 
Jacobum, & Joan no m ejus frjerem, & lubJucic cos in STL 

J*<»6um, tnd Jobannem femen Brueder, $nd fubrtt ft dteff 

irncm montem privatim. Et transformatus tfl coram 

'; £*£*» Urrj Ley feifs. j. Vnd tt&rt 9orklehret fur 

dc fp'.cniuk ejus uc Sol} & ejus 

jbnen, fmd U^ciet Jem Angeficht Wit die Sonne t ind feint 

i\<t iytviv >>tiK& o>c "*» Cf:a)(, ft K-^} 1<JV, ootpfycuf cut-rile; 
i .nta facta fum alba ut lux. Et eccc, vifi font eis 

.der tterdtn ttaf *U em Liecvt. j. I'ndfebe, dAerfckier.cn jbm 

M' IJ( yjj \\?>ol; u c .t* ctbtef niXn&Vrmfn ft O }g nir^f^ V?rr- 
\\A >(t* 6c Eliaj cum -$. Tctrus aurcm refpon- 

Mo/fi rnd tiijn die m:t rede ten, a. Petrm aber antttor- 

xt> TiTZJlijrZ, Kvf/fy *&\9* 6 9TV iuag&fg etveu. E\ 5*A«$ 

deni lit Jcfu, Dominc, Bnnum eft nos hie elTe. Si vis 

M %nd$r*cb t» Jtfu, 111 rr, Cue tji 9ns httzufem. I "h'tltm 

jfj c»>ft Tf«{ ovluctc, en ft'ia*. tejfLf lAuxr* u'icu, K. ulcc$ 
faciarr tria labruacul.i, ubi unum, 6c Mofi iiimm, £ unum ^*^'«* 

fotioJtnbpir mjunn a> ■ 'n, drr einen, Mofi etnen t 9nd einen 

h? ft i 1< cwr/ XcL?.irl / & ) jJk Q~ i Mtl*i([ir\r t 2RriVX.\AOtv 

r. Adbuc eo lotjucnte, I ce, luciHa Dttbtfl c bun l>r.>vit 

k>>". J. Dd tr noib dlj * uMle h Steve Jd% eir.e Itccbtc k'l u.cke i { erfhAttet 

N J 4WTM? TESTI- 
M OSTIUM Evangelism eoji 5c ccje vox in mil dicens, Hie eft di!c&ui D US 
CHRI- 
ST US jU % Vr. >:e am der I' >\>'.cken firach, DiJ? tfi tr.ein liebcr 

PA i RiS _ . , , > 

DE F /- tI; ua § l'};> cv f *dLocx.rou. cult* aKXm* £> Koj 

HO. mens ilie alius, to quo mihi benr complacui. Ipfum audite. Ec 

Scbriy an Viclchem icb babe I Ue?:. Den Jolt jbr boren, 6. Da 

cum auiiflcnt hxc difcipuli concideriir i:i fuam faci:rn, & timue- 

daa boreten tLe JimgfT ftmt fie auff jbr Ar.gtfi(.bte t $nJ etfichnu 

SOLUS. JV™* c$iff*x* iZKaj c IqrXl iz&or^buv t^'cL-n curvy, K& 
runt Ycliemcntcr. Ec Jcfuicum acccflifler. tcrigit cos, & 

cktn fehr. 7. J. fins aber (rat zu jhn^ndruhret fit art, 9nJ 

t.nv' i^t^Jrfli, Kay ur, c^c£:'c&f. 5? 'f Mt&PiU £ : rl'c minS$ 
dixit : Surgite, &c nc timeatis. Sublatis autem fuis 

fyrach : Stebt auff, indfnrchtet eucb rticht. $. V.: fie aber atffhubtn jkr§ 

y.v„ li/of idtict, a ur, xzk lr,<rx> r ckv. «Jj Ha] K?& m 
oc. vbanr ncmine, niii ]dum f :m. Er. cum dc- 

JugeWf fohen jie niemandt t den Jf/im '.ne. J. Vr.d da 1 

Ceu*o*l*v ouLtu)/ >^t» *rtr #£tfc, an \a? a%> olutzI^ c IjjtSc. , Myu^ t 

^nt de monte, mandavit eis Jcfus, die n<, 

r ' ib^tngen torn Berge, gebot jbnen J(. . t## 

uroui d7n]H 79 c£?not, t*g * q W ctv9jU7nt tfo| ex *6*iiy 

Memini dtjeeri -n, ufqi quo h >,ninii fil us a n j 

fl '.lemandtftgc dtp Mtmfchm Sci , m 

cutac &K<*y ci rttTir npfylcq 3ht\o*TYiiv* auiiiv % Al- 

» /it. ipf.us difcipuli I .runt mm, di- 

4 frrjianden iff. /#. I'nd J< J^ngf f r *gt"* hid 

FT IAS y- yi> ' dT,V * f C ' X cl l JL K < *' r * i h in l'A.*# 2c< i}{ f 

ox, qu ,.,1 of iter r« ire 

' wfijmmmsm 'jfafltrtem, :*e muff kemmem £U IS 1 


I • Aurcm 1 ril d|Jttl 1^ quidt MfrTTHfti Cat. XVIT. jt 

fisBf mtZnr, y ju is t . i ft AtyM Jg uuTr, 

tc "6, & or rellituet. Dico <>i::cm vobi«> 

t . ■ - - gftfc u.Dochfageicb euh, 

Et non eum agnoverunr, led fecerunt JOIIJX- 
- hxocnjbntiicht erkantjjordcm babe get h An ff£g 1 A- 

C# c R , - . w -j >^/ ftObei o 7* a, '/j »*>■*- X tjzg fTlSTJ^ 

in co, quxcunq; volucrunt. Ira futurum eft ut & hominis fiUdl 
snjbn, v Woken. Alfo auci.< Wird des Menfcben Sobn m'ujfen 

Vac^eit \sz^ y cLuTt-t, ft Ton evvrvjpv c\ ^J^lcy 7 'en ©£| 
t .r ?.b ijs. Tunc intel'.cxcrunt difcipuli, quod de 

fct» ) ij. Da berfianden die Junker, dju er f-e* 

cifta dixiffec iilis. Et cum ipfi vemfleiu ad 

Jobjnnedem Teujjer geredt bat re zujhnen. i+.Tndda fie kamen zu 

A#r, *a&9Khjiv c/jjtu a\Qp^7T@^ ytivrnTzSy camS. ft Ka/ 
jm, Adijt cum quid am accidens ad genua ei. % t rfI3TO» 

drm r 9 :.ec t Trot zu ibmtmM t bnd (Uljbn zu Fuffe. Jr. Vtid RU DB 

~ L U N A" 
Myxv, Kv£/i> lAlqftf fAH t | en oi/\lwiaHfTW 9 K K&* U S TIC0. 

s, Domine, Mifcrere mei filij, quoniam lunaticus eft, & male 
Smcb, HErr } Erbarm dub tber memen Hjbn t dm er tjl Mobnfuchtig, $nd bat em 

■flu. frpe enim cadir in ignem, 6c Crpc »n 

febtterej leiM, Oft felit er ins ;V, 9nd oft wt 

ofi % ft KoJ T2t$<rluL>iyr K g. 0*r*f19jf <rx Katyl^f, K&l CSTt INCRE- 
aquam. Et obtuli eum cims difcipulis, & non D u L I* 

fir, 16. I'nd icb babe jbn bracbt zu deinen Jungern, $nd fie TA S A- 

potuen mm fan.ire. Jcfus autcm refp ndens dixit, 

kmJNmmfk jbn helffen. #7. Jrjtn A btr antiiortet, 

O infidclu V. pcrverfa nitio qaouf<J| tandem ero vobifcum ? 

& du Vng.e* >(rkebrttJrf, I'/tc lunge fi,l nb Jem bej each? Evangelism 

%ji$ Ton at xm $t:iTc wa aviot &ai* 3> Ka/ 

Qaoufq; candem tolcrab i w>s ? AcU icite mihi eum hue. Ec 

f>'/* Lmgf fijl :ch euc'o * Bringct mir jbmn bu t$. VnA 

ilftrti, n^cit cumS, k. to dcuuov. ep i[r,X)tp Vtt' cuty § 

Jcfus objurgavit ilium, 6c Dxinonium exijt ab to, 

Jeftu .r A Wct j tnd der Tu.jjcl - am ton jbm, 

: z>cu', Vji{yi7Ti\y)vi ><7T» jyc, cx^tv^g &£?$• ft Ton <&£sc*\- 
k. pucr fiaarus eft ex ill.i h« ra. Tunc adeun- 

Vnddrr Kr.AitttArt gefuvdt tu dtrfelligen jlunde. If. Da tn.'ten 

fyvtii ti nujmaj tu> l*<rx y^r" \ftou t slmr, duct 71 r^nc, r,&v. 
ce. difcipuli Jcfu pri\au m,<UxfaiflCi Qujtv non no5 po- 

/. ■ t tit jhm Ifjonders^rdJ^rucberitl Taruwb kundten Wit 

- J*l$> glut's GnGethnv ', $t*Q Si Itj^ig urn* cufiilg, £j# tUj 
tuimus illud encere ? s autem dixit cis, ob 

nicbt dmtrer' 20. JejuiAbcr (*r.icb znjhncn^ trr.b 

FIDE I v t uu)v cLT t <7iat*. cl^lIuj JO My* iflh$ ictv *X*! n wUlf if 
V IS. reftram incnnieliratem. Amen cnim dico Tobis, fi b.ib: m quantum 

titers rvgUubent ttilUn. Den v I uch t fo jhr htkt Glsubcn aIs 

(r.vxTnu/g X9KK9rt 4jWli *jl Ttfr*» C-« , Me 7r<:£>;TJ CfTIt^lV Cx« 

cftf duetis huic moiui, Demi hi:ic itluc 

/frerw, SomwgtjbrfAgcn zu .. few l.v.r.en acrlb,n i 

it fit nti' K iSzv k$\j*c:*nr t <ri vpiv. &*I*r» Jt to p*- 

demtgrabic : lit nil Hoc 1 

• • l \ ' t Art At . t 

IR.4TI0 „^ qJ-^ iKnoiitntUt I t&Av*;- 

Dttl r.< r lfW 

//;A/ ' ri dtnndurL, U<un h*l fmftn. , 

J } CUTl+9 , HTTTV C \r,7*t : 

f K ^ % lit Jcfu* cis, lutu- 

I> C/T sL" )'" ft* tn £mu< Jfjm EBjbmm, Fstfl zu . 

rumeft ut ! tradjrur 

W ■••''• kunfrn^Hati Mi^btm^bm HtrsMiUrttt I ^/ hitmffbtm 1 Matth,€I Cat. XVII. 53 

Et r.t cum, & teTtia die irabirur. Et 

ittrMn 4 mth df.tlcn agelrird .- <. /'^ 

5» F; . / c l K* Iff> -: ., 

*:i funt rehemcrv: Cu vemfTcatantent Capei , 

J* tbmrdai febr betr'xbt. 24. D*jle nun k^r/iem grn 

Tcncrunc qui didrachma accipiunt, ad Tecrum, Acdixerunti 

[itngen ■ Atu Z:*>>?roftben ■ ::n t zu Prtr.0, Vnd/iwbcn y 

iZn Wmfl/©- i i\7St 79 $i&;*ZLyLy 9^ M}4» Naf, SOLVIT 
▼cft:r Magi.- annoafolnC didrachraa? " DicitjJEuaun Lu.hH' 

ffltgt t otzugeben den Zir.fgrofcben? if*Erjfrmcb t J* •*"<*'• 

Ko/ icr* ftflfAilP «j T&xy oiXirtr, '&C-t$%,<nv oats* c U^ig , At- 
Et cum ingrefTus effct dotrtuin, prxvenic cum Jefus, di- 

l'*d sUer k*m kam jhn z*9or Jefus, fnd 

y*t» 71 Oil c \Uf ; |j jSrtffiAf-:. ; >':T8 TUJc'V Art - 

R". rx a quibui acci- 

frj$<b, VVm dune k 1 1 ? i ; g ,* uff £ „,/,_ 

piun: cributa am crnfum) a an ab al, - 

M» Wf> dm Zcl odtr fen ;. tf ^ Fren.b- 

£• a?';^ rti/nJ 5 Hit?® , >^n nJi> £; J ; 

ab fcfui 

if* 26.1>*(}>r;. , $0* den lrembden. 

prf/l lAluJ "9|. ft 'U4 J( p; 5/.W. 

a . : - iberi i filij. Scd 

^Jfrrjib itsjbm, S* find J Me K:r !rr. j 7 . Aujfd** 

4.»-v.ts cos prorcclus ad marc, mitte Liiniin, 

;«•» fo geb< bin dn d/u V, 9*i f. ^«fr/, 

H# m ftTAortf jt ^f^nv -,£^ ri turft.ci l 

Jc qui idfc«ndcnt primus pificem ilium to)Ie>& apeno 
Vnddirsuffm jt | r;Jcb Mm ntm, * . n du sjfikujl E? AKC E LIU U 

.; ctct^x % OKtitcv AaC*'l dec euiTili ivn \u* xgj <r3* 

accepcum da U pro me flc tcv 

*» lujUAe* tatenStjitr; dcnftlbenwm, I {.bjonior mic» fnd + 

CAP FT XVI I L 

14A OR ^_^' n ^° tempore aiicnmc dtfcipuli dicentc<: 

* £. /. Z* IMJpOi dti zu Jrjh, it.* f.mchen- 

Q in ccclcrum r:^no I Et Jcfut 

rt'frfJocb&rfrifrji :m Himel Rtuh! 1. fW 7<-ySw 

fj>f;."X'zA-:rTa:u'/»^ 'moui :f, iprfVI a* r; c* ixfftf auray. 3> Kaf 
cu;. rrulum, ftatuk cum in iredi."> coru El 

9>d ficUi n mat * inter ft. j. Vmd 

/, tat pn $paira l v& yitif&i Li tx 
di. convcrn f»icriti$t & fiatis 

Amci ■ bfiftem rbxebretJndHtrdtS W*# mm 

_. . %, i U* ciciXfylt «{ -tjju ri» *£ari> (&*c:>>cim*. 3? 0*U 

. lini in ■ rcgnrm. ftpjit 

- . .MDf Htrael A e/cii» / > rr 

tit) U eft is 

* - / # •>, der ifl dar V^fif *• 

X t crloruffl regno. He qnifquis execprrir tilcm potniluoi 

Uamti ■> f. V*A**tr s^ffrtrnkt nm f chtt Kmd 

it ^n nf av cfiuLdi-n i i ru. 3? Otd\ a* JXAti- 1*4 

*nti :o meo no.uiat me a i - . . 

m mttmrn* Nshmmm dsr mmkt muksrnf, 1. h'i'er ^<r rrftrt # » 

tt*# r i«ftf'» 1W •# t^i Wi*l ' , ffiut'pei turru in* 

par\;i, qui in ire c pnl^j ci uc 

r ltr»i*fus dm sm m. ■ !**> da. 4m 

■ J < M :THi : C X T 71] I. <± 


♦ . _ . Adtm** d* cs *m toffler 'Tims* T i 

7H9 «r e -r ... _ ' " 

ft Eswmdjs i ~t, D~* * DJLO- 

£■{ •* ami*/ nx+Zf &u?bl> K (ia>.i>xi TjSDt 

m* ms pei i f i l i i fccac, ofeak ice ***pmDES 

mfmf dkk im, fik**.jkm**, tmtf9mfjmUm £T \ t 

it m* t9f tmt>ifa «; t4*1V< * r " s > 

ftt. lo««inel ir^eit *i „ '■in, >« iiiBrf.y-1 bit "»«™- 

."»* ^ »>Uft; aauiTjS 

y&tmf^k k+4 9 tmd9h 9d$ Z &wfe* m dm Etnp f**r. D * 

S Aftl C»- tofcir^, «n* cam, 4c at 

^»» <-»~r, raf ham, Wd vk 

hfm§ **.; TJU, 
Urn Mr: Limit* kmfw mm am emtwpg z*m Ltlwmitmphf, dem 

• t ^zjtrr ■:—. c -.ci H GhM lfi.-t. 

am* mb X&hj ji *£** BAWtf 9 nafinlp^HnfMiM«if ntk\ftmm /rtrarr. 

Y*ctc cc coacrrrcucs ftVHI r —.- paraioCMOft Pico fn« 

» Mdmmtmjirmdl '*****« jtmmut U.d*<+ S^amm. t< * 

J E V A N G E L I U M 

JSGFLT i^T'j 0U II oxZruy a.yy.\si be >r^v:1^{i? c .T2ci Ct^t ZTcut); ti 
PllhRO- Tobis,<juod ccrum in cxlis vidcflt per cmneteutpus 

'•*' [ 'I- each, jbrc fd im li-.n.el Jeien 

J ' N T • *—/*'.■ " -2- '^ r ' _*/ » /I ' 

j. j. t:> 7a tcx -act?-:; v* cv tfvtuc,. 2* O ^c btfir <t>t 

cm mei Farrls ijuieftin cxlis. m hrrr.U 

' metrics l\ iters im li. n. Drnn des Alenjcben ZiLn 

ire tutu* 7; ^ip»X0f>f;« 5?Ti doirs iuiti ia¥ p.rij- 

nii venit utfenret quod peri rar. lidvidetur tol Si lY.c. 

tjl i. ■ ijK \I%VVm dur.tket eucb 1 I fit jrgert 

rinr a!i:ui homini centum o\ &: crravcrit una ex ei$, N 

kttte (■ hundtrt Scbtjfe, ludftcb^erjrret ernes inter denfelkej eft 

;!lii no nov.m in monies proflc'tus, (merit ei ijuxcrra- 

er i n9ndvcunz:g *ujf den Bergen, gebt hm 9 9nd fucbet tUs 9* 

O; t. t^Ko, tec* ^'jy\tl\ cults cL^Vy Aplw >iyu) i^xlv ill 

, it. fi I CCt tt Cril ur earn inveniat. Amen ciico vi bis quod 

I t.d Je/iJjs Lc^ibt im ersfnder, .-.rlicb fat icb end >ci er- 

V* aurti, fxccy^cyy ij 9*1 7uc ciif*r*£iScmfct 7? 7c ^j 

gat ca msgis, anam I \.x noa 

fch dx'ubtr dm iter die neum 9nd heur.ztg die r.itbt 

& ft iff jl^Mi ifrt*Kt&i9 Thf 

I i\\ \oluntas coram 
t<i. .4!^ xi.ih .,. r.tckl der f y^r 

ijx^r *T4 > rTU4 <:(, tutu* flT* fjiixcZf. 

Tc til. ut ex I art is. 

t > t'H Iliiftel, *Lu 9c .trtHiicrdeeiMAndl von - m . 

» | i in <• tuui frater) cV 

« 4/. A/r ^#.« ithdtr y f> gtht /;»f, fw.^ r 

^•* ixf ck fl>: * iff raze ~:\ <r* 

yA* i<r C*J ;i« -i.lr/*. » 

<t6 Matthjbi Cap. XVIIL $$ 

frj:rsm. Sin vero non ar.Jirnc tc, .ucipc tecum adhuc unu 

MrmJtr. U, HCret er dub nicbt, fonmb zu dir ncch em;n 

J -joi, ut in duoru iut trium tcrtium ort ftabile fit orr.nc veibu. 

z~x>'it:n t *uffdM Auffzivrytr •drr drejrr Zeu^en Munde bcf.ehe mUc ftcbe. 

& Ecu, it zsa^cLKia-y ajuiu'. t r.7rt tS CKXfyoia. ict\ o\ k^H tz&~ 
>dh ncglexerit audirecos, die Eccltfix. Quod fi ctiam n©- 

/-. Hortt er ni.ht die, fcftp ts der Gemcine. liorct er nicbt 

I '.xcrit auiirc Ecclcfiam, fit t ibi \ Ethnicus 6c Publicanus. 

len.ewe, fohAltjhn *U einen Hey den fnd Zolner. 

J? Au'w My* vuliy iou ikv dv\9v\T\S7n 99f£tff a le^did^^A 

Amen dico vobis, cjuxcuntj; ligaveritis in terra, crime ligata 
/; - 'drlirftfiigf tcbeucb, 9i'4<jhr linden tterdet tuff Erden, fol gebunden ftin ' ' 

is TV ifijLPm . Kju cent i*9 >.vwn UK* tk<, y. c €$w/ MM^jcl hi rzS SOWEN- 

ex cjuxcun ritil in terra erunt foluta in T £ S% 

smeb tm H.mel FndwtAsjhr Kerdtt 16 fen tuff Erden f,!l Aucb loffein tm 

ippttf. £>ni?iy Xtyuvfitt #77 car dCo ifxuif ffvpQuHrr.crMnt 
Prorfui duo robii, fi duo ▼eftrum confenferint 

neL if. I' I'tiier fae tcb euib t $9o z'fieen 9nter eucc ems tterden 

Ski TijVp^; tTCi zscL*-n% ntxyHSn©" * ** 9 out^71¥TW[ % ptvijcT-Kq 

terra quidejuid fit quod , 

Muff - '> es ijt dsn fie bitten W*//en,dM Joli Wider fAbrev 

0jj ::.; SOL^Ji W fJL>5 <5T«?f 3C TV C9 ityl 5? Ot >*£ 94JJ £v$ 

eit a meo Patre qui . eft. Ubi cnim funt duo 

jbn f»» me.nem I'ster tm Himel. 10. DennWoJInd Zw9e* 

y T*"*; C99)jyu9jJ'A «w 71 iU.!¥ itOf&.OKH ft fJLi CV fJLt<T (*> OJUTll V. 

ii m .ine, illic (un\ m medio eorum. 

pder drey lerJA in metre?; i .no mitten \t.ter jbr.eu. 

ii ^on zr^;n/'jxr ef/r.-J i\\i?^Q ctTi.Kvfyt, TmCaztKit ayya- FXJTJtl 

rum PcCritf 6c dixit, Domine,<]u< tuuiinq; pc, J iOTlfS 
jr. Vs tmc zm jim Vetrm %Kdftt.itb,lll rr,.w.c pfl „.,./>' ,,i t mt a, w < C.iT, 

Oj E V A X G I L I U M 

V 7 / bic in me u> frater, & rcmirmn e i ? Ml ufq; fepties 1 

] G K 0- }i*r.d:£t t >iem ErueUr Urgcl; g v "gfiben m*fV f 

Jc! dipt ci, Noo uuonhi lltyj l:;\ fed ut\]j fLprua- 

Jfti Jeftajfntcb zu jhm, fage di. rr^rbl, fonder febentzig 

pr-/3', +xi; irtlci. i? Aid t^tz o uau^: W9 i(p$m (Saazt.Si* 

gicj Gcpi.<. Frcpterhoc fimilc eft cxlorum regnurm 

wm&/ febenmsbL jj. Dtrumb if g.: (Lit :.el Reich 

£t*$;2T(? fom.j}?,ei } cc r\Ji\t)fft civotocu teyov {/$ tv* cart* SxXotf* 
alicni Regi, qui voluit re rationcm cum fuis fci 

amm :ge, der 9tott$ mit feirxn Kr.uhttv. 

f A R A- Et cum carpiflct conferre obbtus eft ci quidam debitor 

BO LA j^ I'nd *ls er tnfieng zm rexbnen, k.:m fur jbn finer der tttr )bm fch 

C8 CUM r* v (/* 9 i*A*r7**« 5? Mr tyj* <@* at alrrx ^jtzdiva^ citi- 

SF.R^'IS dc:::s mille talcntorum. Cum non habcrct autem iftc quod redderct, juf- 

zeLn t.ut fend f fund. -f. l\i tf>r.h\ mtkt btttc z:t btzablen, biefl 

\ ,011 oLwnv o Kv£/@* airtf ?r£<*c3-r>a/, li rlw xirrt/ yucu^y fi 

fit rum 101 ejus Yemmd.m, 6c c > uxnrcm, & 

*' jbn der lltrr terktuffen, tnJ | l'i eib, 

IK TDCVCt, X* TffCLvlgt, catc ftfcf, K, >cn/e^>«C/, ftl^Jfc* I r 9 

liberos, & omnia qua: habebat IV e 

djmt Kinder, $hAa"(1 t$A$ tr but/e, vndieZA< it '. ■ ' *" 

<u» <rabat cum, checru j Dominc, i cfto erga 

Kntcbt f».. r i An, fndftrjch : Herr, L.if t ftshk "C 

» I C&mntiis nufci 

mtr, tebvril sUet d' iy. p A j A mv. dem Utrrn 

dimilit & muttii n . 

dUjilblin Knetbui, \nd U*JI jbm UJ?, wjkmmmk MATTU.n Cap. XVIII. $6 

Egrtflus vcro ille is, invenirunum fuorum confcr- 

z+.Da peng 'o.kam dtrftlbigt Knecht, -:en fcv Mit- 

fcaffj i?.Z9 clltl v 6r,va£/.cf Kctj xpa-ryjjzt; cu/7iv f 

▼or debtbat er ceiuum demrios: Ec prehenfum rum, 

h.ecbfc, dtr ttsTjirmfikmUig iimu l> r nd frgreijf jbn ah, 

(utfocjb.it, diccns: Re mini qnod deb->. Procidem ergo 

t*d target jn find (}rAc'i:Lczxl:le n:tr Mm dtt mir fchuldig bift. 2$. Da pel 

Mirr/ cvf ~- et; t*{ cu/rtf Tmi^ou; iraosy^AH cujtt*, teyxf REMIT* 

' ad ejus p- . precabatur cum> dicens : T E S DA 

fim ht mder *>;d bat jbn, tmdfiracb: FRATRI- 

>\ •' -> ^^^/7•.^' A.«h BUS Do* 

>Lt9f779 cJ7t 7 ifJLC^t^ zray(gt "^md^T^ fftt, $ O ^ BIT A, 

L ^nganiraii erto erga me, flc omnia reddani tibi. Ille vero 

Hsbegtdm-U mtt mir, Ailct 99ii uh dir beZAhlen. }: Er aber 

OOt Jf3«Ac#, atf.' "ierstfj&k i£jtAer ajuTit itg <£uA<*x&^, U*i * 

•oluic, (cd abiens conjccic cum in carcerem, ejuoufqj 

ffcW'f nubt, fondrrn gttng but ?nd $$Arff jbn ins Gefcngnifl, bifl tLu «r 

Vm/jj r;c^f<A9^:r, 5> loc'vlse at c\ cujtx <rvvontei tbc 
tedderef dcbirum. Cum viiilTcnt aucem ej.is condrvi cju* 

btzAhUt S6aa erfcbtlMg Wat. jr. Da Aber Jdhcn feme Mitknuhtt 

contriflan futu vckemeter, oc cum veniflent declare runt fuo 

frUbft&itrdtm fin febr betrubet, $nd kabmen bud brAcbtmfi* jbreu 

*%£/.* 7+cttyi in pivifjSf/jct. 5? Trn f zr&<rxct\toufA%j&' cut re $ 

<j omnia rpix fa<fc a tueranc. Tunc cim idvOCtflct cum 

Httm *'.itt VtMJich begfben oAttt. p. Da fur dtr t [ht fitb jbm 

• curt/ K'jAyi^, >iy( mtu' ir\n\ e/^Ae, ztcujitv Tlw 6*tHvlu0 

t 1 D ci : iMale f.rv«, touim illud 

fe.n J trdfinuhzuj'tm: DufcbAlcks Knechs, aIU ditfi 

debirum remifi cibi, catus eJ mr. Nminc op^nuu fc ft 

4dt bAh< *ca * tU au ». u b lAttjl. jj. SoltfpH d< 9 ;t .Uib m k J E V A N G E L 1 11 M 

tf.tvczq t;v n*dx?>sv <r* t &$ y&f t/0 O -*>* S£ K.aj 

mifci m & ego ruiC-rtus l Et 

trhsnmmtbtr demm Mitbmckti Fftf ich%*icb erl.irmct babtV ' *+.VnA 

R1C0R '° ^'C/®* cw' 7 * C3yt&-&gvra,(>t*j<;xc¥ clutIv Ti]g (^acx-.^aiq^ 
__ ulcDominus ejus iratus tnutidit etun .mlxis, 

n I n f c:H *' err tt' ir * zumig, tndbberAnrfVortct jbm den rcu.^crn^ 

NOLLAM ixq H ^JTZOM -*CtV T3 OJUTU C £ Ci \S jLlJJc ¥ . j? OVTH K Tlct» 

Al I S li- ufq; quo redd cr:t omne id fibi quod debebatur. In OC Ta» 

MI COR- btfd.u erbezahlet *llei$$M er jhrnfchulMg War. }j. Jlfo .iucb Wtrl 

COKSE- ^ P* ° ^ n ^^ v: ©^ "MrM vjXiVy lav py a^rn iv&S&W 
&UF\- tcr rr.cus cxleftis faciei vobis, nifi rcmiftritis quifq; 

TUR mew Himltfcher fatcr tbun eucb, fo jlr nubttorgebt em jeglicher 

MO fratri ex vcftris coraibui c^rum oft~cofaj. 

ft r Jem Ermder Sen extern llcrtzen fc-.r.t feblt, 

CAVVT XIX. 

Jf.SllS I.^A, iy.n :-, en fnAlfh o Ir^H; ixtx; t*q Xsyvc. , y.(i7cif 
SOLVIT ^V. Er fa6hnn cftjCum fini Jefui iftos famones, folvit 

ThAXS i.l'ndes beg/ibficbitU^t lefiu dtefe •>> er fch 

^kl\ 4 ' ^ '" ' ********* W'' °c/*> **&* tV 

a & refill in c$ 

mm o.;....r.i, i i-jw /w Me Cremrze dtsji ^Jenfeit dn 

SA .V /Y T J.r.lancm. 1 multa tmba, &f fan 

MGRQ-J 9 rdAm. j. I'nd ftlgetjbn r ; ( . , 

cwTV{6y & Kay 'ZJ&0>j>,'}iv cbuid ci $<*£/<ra<Ci Vftg^Tl 

«f>« ic. « ri cum rif#i tenttiHci 

/w d.t t r;bft. /. Ill /'.;r/rn zw jfan ^ r C*;.: r» 

flJr#r, >w hly**\%t cwrJ' £i i^f9ir kvfytoxu ^i/\Zff»i it* au-fJ 

> ^ di lw n dimittcre m 

jkm, Ud jfnuken zmjbm : lfli MMci re, i/ 4« em M**- fu b/i MU '•' f*N*l Matthxi Cap. XIX. 57 

t**K0 *? S'ic'* €brna*\ ft O oi'bTrtx.&Qx. c^mv ccuTtli' jk LI- 

(juamris c.mfam? Il!e verd refo'»ndens dixit eis : C I: A T 

imk jrgent erne I'rf.uhe? a. Aberer AntVvortct 9mijfncb ztijbne: KEPIU 

+ • j -• , ■ « *n 7) / .•/ K E 

i *9fyyj)Ti on 9 zsoh\okc, acr' £?£>;$ ,^v 

Vis quodqu'\fo A initio fei 

Hxbijbr nich: gelt fen } <Lts ^dtr gemAcht hst im amJat:v den Men/then Icr r,:A, 

n 5c fxminam cos 1 dixit, Proptef c\ rclm- 

Wjt tmMAn^ndVVeib feiafolte? f. r?idjj>racby I\ir:tmb Wild lay- 

homo Patrcm 6t Matr.m, 6c sgglutmabitiir 

Jem fch V*ter Aluitcr, tr.d harden ah 

$j.WyjvouK^y^iJzvnxj\ #j Sv% £iq plan ctco-^. ft ---^ *- M A R r _ 
fux ri, & crunt duo una caro. Iuq; non j-^^ g j- 

famem f'f'r/r, tnd tterden fern d.e zttry em Fleifcb. 6. So find UXOR 

dvfl, atket fxlct, ou.:r % iv Bicq wvPevfccv av~ u ^ ^ 
- npliui funt du >, fed una cam. Q&odergO Dcus conjunxit C A R 6. 

JUnumcbt ztrej, Jbadtrn exA FUifik, Wm >ix Cott zufattimen gefiigt ', fol 

$aax^> pf X '. ft .\r/u<mt atm?, -n *r Mmvf eve- 

no nc (\)ungar. int ci, Curer-o Mofcs man- 

dcr Sfenfcb mebt fcbei- 7. ..y. ; hUftl ge- 

4m dare libcllum & dimtttcTt mal 1BP1- 

t . <• zugeben e.r.tn . tmmifcw zu jlheiJenV 

ewm;> In 'Z&; TUit c-x.?kC$K9-°4 -Tfi^ov SJQN1S* 

c ,», >fci pro duricia coi ftri 

Zmjbmm, ribat tun t ■■' I 'keit tttgen erUubt 

bu di El ftftrM uxor- mcni Ol i prinripio non hut 

**ib zufihetden fj« iftttn I ,n An,br*ir:ne Abrr ijh r.nbt ttttefew 

*>• ft liy* *i ; > i A\f^ymK\jT^ibl> ou/rt y,vcuy& 9 

Dico mccm r< b dimifcrit n uxoreni, 

^i. /. lcbAOer/ai f A A***** to* Jantm II.. E v A >: G v. : l I D M 

J DHL- h ixt\ zTTTi S £, >^/ ; ' » yr.yci-nu' JTo/ 

ob in, «Sc d "xcrir aliam, itte mavharur: Er 

SO! r J T Esfi rt tin 4:;d:rt t a'cr : .. J', Y 

o . V> Aiyxr.v cut:' 01 

T : .r .mt ci 

frrjct dc ;bn 

c , ,'i: Si ira eft negotiwn Komioii m 

JW ou,2 ; , * r*y . & O wif cut 

re, n :i l . I lOttm. Ip' 

/ .#.', trtkht g%t b en. u. lir(p\icb .dtr zujbnrn, mch: 

rev t.v }$y€9t «M.' cic, cidQTtu, £j Eiai 

om hltflG i qnibus damm eft. Sunt 

jed(rt/:An fa 4m :ft. 1 2. Dents 

hi, qui ex u' n.ni fuiu Ec 

tier irib icbohrcn *Ifi. f'»J 

qui fend 1. ab honumbui, 

p KU r ~cicr.)eia§ 

6c ft 

$mtda ruin 

;c(Y jr. Tunc ob- 

i ci ut i-t illij, cV » 

£* | Qrhiv.urtoL* etui 3? O <Jf Iij^rSg 

;$ auiere 
Di. » ft An. ij. 4i Matth.*i Cap, XIX. 5$ 

tkkt is, & nc prol ibccc ros venire ad mr> 

/ : die } , fad mcht f>> ibn ■ . :a. 2i4 ?/.ir, 

ji) 7diUTU)v i<rw ij TU¥ r , {#fc*)9 fictr>\.ia. ftKo/ J,n6:<.g 
.im ei> CJtlorum re.snum. Ec cuimpofulfl i 

J)ta foUber ds* Htrnrl Reich. ij. 

t maims profe&us eft ijlinc. Et ecce, quft&lB acceci 

die Udmdi $nd Lugbov <Uh> 16. Vndftbt ewer truf z:t jhn 

HTtif eumJt a^aji a ii 4 mate n h)*Jb$ zcaycu^ \yet t%M ** - 

ei, Bene Matter quid booi faciam, ut h.ibeam arter- 

%ftd fyra^h, Guter M fKv gxtesfoUtsb ibtien, d.is ich 7/.: um 

ft'o $\ mm cultJ, 71 fJLt teyeti u,y>.^v \ i ■ ONUi 

•am? Ipfe veto dixit ei, cur me dicii bonumi NuUuJ SOLUS 

dtfoge la .bzujhn, Vvai heijftjiu gut? / ..It DJiUS. 

tonus eft, 1 D(Ob I is ingt ad im, 

ifi gut, deader dotr. abcr emget n .m C »J, 

ft KW«i Wb'ut4\ O $\\. n* 

*. ci, uiixir: 

Dmfibt J ^ 

lf . 3? •«£* J"* ; #;<£. DATA. 

.ra :;u tuum & M.itrem, cV dili- 

Mutier, tr;d du filt 

fug ?j P G"* ^$ 01 to 799* ft ^*>'/ t/-^w K 

im tuum ut 1 «i le- 

rs ^r;wr« hi eg ft en dU dub (< 20. 

^f| tr*>£ &f OK }l'i \i- . 71 iTt 

I ■§, Omnia nV 1 BC 

j >»?#; dUi bAle ,%h[ebMt> ' ./gendt dujf. \ r »At febUt ,;, j EvANGELIUM 

VTRTV.- irr- , 5> I £r t/imS o lti<r*; % Ei ?*A«c -n/*^ «?&>, u^^ 
CTUS^ indigco? Air ci Jefus : Si \is perfedhis cflc, abi, 

Wm \ *& Sprjch zj4 jbmjefm : Vl'iku UMktmmm fan,fogeb$bm, 

vc • qiue babes, & da paoperibut, & Babebii thefau- 

fcri • .-i.4bAj}, Igtbs den Armen, fittirjlu babcn emm 

rum in cxlo, & veni, femiere mc. Cum audiflet ante 

Sib At z im lhmcl i4 9nd kom, 9nd felgemir.. 22. Da buret € tUr 

yexvl/x©- -nv \9ytv Vzrr A^s Ad* *//&©*> Iw y$ IX ,J >* vroXK* 
adoLfccns illfi fcrmoncm, abijt comnftatus, Nam habebat rruha 

JurgUng (Lis Wort, gungcr ton jhn bclrubt, Dcnn cr bAttt title 

1*1 vm.*.* r ' t/ ^^ t,t &'0 &* Itjrii H7t\ ti\\ alrrJ ' tfpyflcuc," Kphx) r\tym 
IMPb.lM- ^ onAm Jefus autcm dixit fuis difcipulis. Amen dico 

MiENTA C::l<r " 3 S- l e ( m *ber Jpncb zu feimn Jungern: VVArlisbuh Jigt 

SJLUTJS.vjjur, C7X ouJx.Qhu y $ TZf.iTji@^ iiai^ivamtt «£ ihjj 7Z* r > itywVf 
vobis, difficile dives inrroibit in ccelorun* 

tuth, S*.b9)arlicb$$irdem Reicber kommen ins lluntl 

r.gnum. Rurfum vcr;> dico vobis, facilius eft Camdum 

MtJib. 2+ Vnd Water f*ge ich mch,. es ifi leicbter sUt em K A n.tU 

%[cl 7f<j7n]L&]& iatplf^ 01. fAAnf, ij TzfXoisiiiqTfoj (ictaiKcims 
f r ai ' HMD tr.inliie, (ju,im dititcin in rcgnum 

dnn> ' t:>. XaAU Obr gebe, derm <Lu em Retcher ins Riube 

W&t'i «cta9 i¥. &\*KXwac, Jc ci cu/WHttfyleLt, \^iZJ>r<T' 
Dei mtr >ir\ Andicis lutein his cjui dif^ipiili, perculfi 

(j»ttciko»ime. §p Da du borttat fane Jungrr, etstjaztew 

#rr5 cQofpjt, Afjtrnfi 77; ttpftivvaiuA fW^VMf] 3? 'o <Ji J17- 

;ite», Quii r : ;o potcd fcrvan > Je- 

ftfubft |M ,*, J, f. k*n denStbhgKerden* 26. Jr. 

3.11 ns ^ iaS>ryrt< «T.r 0»mf^U«£jJ ouS^jVic T?re ct}L*dLn> \<?, % 
j SOLO 1 b«©tmn A( bomina I i cf^ 

^ " /«" •>)*>—, l>r j den Mo i^ixm ijh tpwMUi Mattiui Cat. XIX". jy 

Wetfip &\ €f^ -zzsa'j. SutcLTti e>7» 5? Ton V?nx£/0«c i 
m -i intern Deum omnia fibtRl funt. Tunc refpcndem 

dktr bej GoU [c.aaIU divg rt,ugltch % 2J. Da untVvtrtet 

■'?&> ***** t/'Jid) 11 '- y HjJHti *£'',K0'$J &**'&.<> K&4 rjxsX'd* 
Ttt' ci, E;cc, nos reliquimus omnia, & fecuti 

Petrus, vndjhracbzujbn, Siebe, vvir bdbexterUJfenattes, $nd find n neb* 

fyyaL'Sj) rrt, ti apy. (ctcf iffUP j 5? O as lyo-Xg iimt K twjtlc^ 
fcmus te, u/.iid ergo erit n bis? Jefus autcm dixit cii, 

X tigjtt dtr, fo.uVtrJ'ins dafur? a J. Jeftts aber fyracb zujhnar, 

n vu r i: fit &Y9\*fp t m9 nq pot bt ry TxaXiy* 

Am q dico tos qui fecuti eftis me in regencra- 

> ftge uheucb, dnjhr diejhr n.xcbgefolget fetd tnir in dtr Widergc- 

3/ i\ /■» 

pur.*, Z7zt¥ ng.§t7i) o W ctvd^U)7ra v\h$ ctti S'&Va §uiW iofctis, BUS R6* 
t»o: cu jric h -minis filius in throno fuae glorias, LICTIS 

kurt y d* fiizen ttirddei Mtnjcl en Sfhn duffdem StulefeinerHerligkeit, C H R T- 

IfSimS-t y& VfJLHl 07^> du.$tf K Cfi S^VVC, Kfr'fOvln 7Z*{ $J)&iK& 
fccLbitis ctiam yos fup.r duodceim throaos, judicantes duodceim c 

%jerdetfi.zenAuchjbr tuff zttoljf Stulen, vnd ricbtcn die zWoljf 

C Kdi TV \TocfL^}, ft Kaizrctc, if a^rKOf HftMCf *) *>£t>.$*gf 
» lfrjc'. Et quifjuis reliqucrit domos aut fmtres, 

CefebUtbtt IjtmL 2f.Vnd Mer werle(fet lleufer eder Bruder, 

f aL$i^p<t; t r TntTifcfy fpqnQh *l W»cuk&i itiiv*, if ityoXf, 
tut for ores, aut Fatrem. aut marrem, aut uxorcm, aut Irberos , aut agro« f 
•dtr Scfrrefter, oder Vater, tMr Muster, §der VVeib, oder Kinder, oder Ether 

MJECP W CVQjytn; ft?, i^g&f'yLZJhctQlGrCL A)jl}/l7D9f, )rgj Ifatw 
fropter nomm maim, centupli:i» accipict, & ritam 

%mb whUen memei X^bmens, I under I feltig wvird den nebmen, 9nddA4evS>t- 

mt0hM K?**fr:urvrl. ft Dt^Kfl oi inmq ttS'jDtl io^A%i^ 

srernam hxrcdiraacm p.illidcbit. Mu'ti autcm irunt primi uhun% 
je LeLem ertiben. j#. Aber wiel die d.\ Jind die erjUn die Ictzltmt 

W ii/etisi. nrt'tMu 

1c uliimi prir 

%mJ.daUut: mLierflenfta 

t * cApyr DEME- 
MUS. EVAXGELIUM 

Capvt xt 

0PFR.4- £ Xk(m(| pc$f £<n> r\ (ictnK&ctTZJv xgyvoo¥ ayi^xw* rixsJi* 
RIl COS- l^^J imile enim eft \um ex! i rum Path himi- 

y 'CU* /. C:i(b ifi Reick mnou HahAa- 

lus, qui cxijt cum prima luce aJ onruluccndos opcrarios in 

tcr, der smnmg sm Morgen zu v.ieten Arb titer m 

fujjrt vine.im, P.«ccus aurjm cum opcrarijs de- 

h l'l\;nherg. 2, Vr.d d.i er eins $. X mm Arbeit cm fmS eintm 

k :io it) diem, mifit cos in 1 vineatn. 

< cb*n zumT.'.gcUhr., fimdtt tr fc ftinen Vl'ai.bcrg. 

cgrcflus m tcrtiam horam, vidit ftatues in 

* Vnd giengsm Sfmb dit driltt Stundcu, fnd fid > dm 

f to ' r *s. Et lit, abite I m 

iimckft ir.upig. .;. I'udjf-raih ztijbnen, <: am It jhr tn 

vi;'.cim, Cx ' juftum 11 "i . , 

mimu rTrWfl W*ci rerkr i/l j. - 

iff RtirO: circa f xram <5c nun.ini horam re it 

git*-;/* i'ji* : AbermAbl gunger aus h tfetnd mutidt flnnde xnd . 

m. aim boram tfFfi 1 t 

f* /. Jkfffmh die e jjtt flunde gi:ng er Mm,TvdfMtiJ 

*&*< Vf, iye< *4 7>jf U ftlrl tc'.wn c?rv Tiw 

Jtamei i hie n too 

s*d*rt J ■ . ■ ' / ' h* l* r M A :t ■?. XX. €o 

* ■ r. ,• Cl On W«£ 1 v -c i" , &(*)sx&» 

ei: Quia nemo n • nduxit, 
7. .j 7. S 

' ■ «* ~ j v /,'/ T /A/7 

in am, midquid ft: 

hfl T -its- 
in in den Weinberg, 

i. 5> yi l*>v(/®*i* dejh 

accipinis. C:m autem efist fcrum, d;cit Dominus A C C I- 

>/. $. Djtcsnnn Abendttxrdy finch der Herr des PIUST. 

fOCa r.irius 6c reddc 

frrrgei r« y^;»r/; . r, r«^* <^r« Arbeit em ir.d gib 

merccdem, incipient ab ultimis tifq; ad primos. 

em den Ia, 9nd htbe tin ion dem letzten bijizu den erjlcn. 

Et w 11m hori codu&i erir fcccepefut flnguli 

f. Du KAfncn die \mb die elffte fntuUgedtnget^ndempfier.geinjeghcher 

irt'fi.f. 3? FA)r>v7if di a nf&Tii uopictw gtj tt.ticv* 
denaruim. Veni*ntes aut„*m prirr.i put.inmc quod plus 

feimn Grofcben* 10. Da aber kAtnen die erjien meweten fe,fe burden mebr 

rjty t^aGcv n&f ccuTd\ uvct 09}rsL£/i¥. 5> AaCor- 
a cpniri cfTent,& acccperunr quoq; ipfi fifllH d-.'narium. Et cvl acce- 

rmp/jihen, ind jie enpfUngc Auth tin jegluher feme Grofthen. //. Vnddi fie de 

71c ^f Ijtyyufy* x$ 1^ o\xc,JecnroTX y ftAf^vJcc* in GRATLA 

Ehm murmtiribint ad. Pacrem familial, Dk Hi DEI 

tmfungrn murreu n fie Wider den JUiut.iter, n.Vrt.l ,}rAthen:PirJe OMXFS 

unit* 9 a-noitoMt K oujmq i<rx$ ruiv iTttit^su^ * < - 

niunam h )rum opcrati funt, He tos xqualcs nobis fc. 
letzten hxben twr einejiunde geArbeitetfind du It a Jl fie gleich rns gt 

I 'iP'&~7t}$ ruepjLe, >C 7ir X&U<T*pcl. 3>*0 ^6 

€}ui f 1 1 6c xOum. Ipft vor4 

gen btben L*ji det T*gts 9nd die- JL Br *hw E V A H O B II VLU 

rtfpond.-ns dixit uni eorum, Amice, n.;n fjcio injuria tibs Noun* 

tmrttortet vnJftgtc . nrer jnenyMarJ-reutedfyJeb tbu mcht tnreebt air* £.-/£•/ 

denario pa<£h:s e$ mccum : Tollc quod tun eft Ac 

mcht Ymb tine Grofcben e;ns iborden mil Mir f 14. Ntmb i -fat dan ijl $nd 

vim}*, Jihu) $\ -riry 7zJ* ia^ar^ dxvcq vc Kctj en. 5? H cht 

abi, yoIo .iu rem huic ultimo dare ut & tibi. /nnoi 

gebe /;/», 7f/' '.'i;/ ~Ltr diefem Ittzitr. gden gkicb fate a'.t, /r. Oder h*b € 

9 ILUS i£ l7l pt| zz:ir<mj fy'Xoo cv 7iHg ffttff j tj c^^nh^iig c* 
licet rr.ihi facere quod volo in ireis? An oculus tuus 

icb n':cnt mtcht zu thun Mas ich £w7 mit Aen | Suhtjlu d*rnn:b 

PKIMI. malus eft, quia ego bonus fu m ? Sic crurt uhimi 

/I&«7, cUt icb fo g*tig bin? 16. Alj'o Hit den die lelzten 

prinlii & primi ultimi, Multi cnim fine rOC IPCI veiu 

<£r erfler.y Srud die erjlendtc let zt en ferny Den ?iel fad bert.jfen, itemig tier fern 

pprD r CKhsx&L ItKflf ai'?6«4*0JV e Iqinic; ftf If^^^^A<$ < > ^<*^- 

.... yn/i elccli. Bt adfeendens Jcfus llier. to!\ ma, aufum- 

5 T fl / IS * mer $$elet. i~. I'nd erzog binAuff gen jtrufitlem, W.dr.tn.b 

S II A Sf }.etZi Tdc Svlivg. t/ajiflkg k&t* \ha,v, c* tk coy t K tfMtf tu 7rjc. 
P J ht duodedtn difcipulos priv.iriin, in lj c>: dudl I 

SIM. zu [lib die zttolff - ?er .ndirs, At jfderr.$\ry,S»r. ujbnen. 

Hierofolymt, 4( filkn hominis ira- 

nmAuff gen JefufnUmy fnddesMc Im itrrJ Vbir- 

tf&Q^nmi TiTc cvpyicfiZaj $(£4 %* ut&Tivai, y& K9&XC/- 

derur BCipibni Nacerdotum ac Scrffc & condcmiu- 

.'/ irerdendtn lioher., c ^jr^ S(LttfJtge!rrttrt, txdfe Wnd; I 

r»yjr «/> . r ^zcfctTM* ^J K«J Bct{J0*€*0i9 cuwr.f Tug 

bum eum ] | Ua J M H cum 

dsmmen jkn z*ml§dte. if. I *d tto .:>>. \ : m + r;' *■ • I * dm 

\9flfflP Matth * i Cap. XX. 61 

bus nt iant & flagdlcnt, & cmcifigaat: Ec ter- 

■n zm }ott:n fndzu Geijfc >h trizuC- n: I'r.d am drit- 

Tjf cut ap,-. Tut* &Ton *z^<r>;h%v £OA'J y\ }jLY t Ts : ()Tc2y 

cl die - ir gcr. Tunc rcnit ad cum mater . _« 

t:n Tj^'iv-.rdrr^idcr j:rffn{l ehen. 20. D.t fur zu jhtiidit rr dtr .', . ,, f 

Mm Z:£s£cuv {£ rut aL if t 'tr^irx.vvXtJXy £ cutxouti TUST 

fcli >mm Z.bedxi cum fais filijs, r. ns, & p:res alicjuid FL1MA~ 

I - Zs.b-.dci jhrcn S6hr.ev ) fitlfurjhmn:derS?idb.;teiv^<H TUM. 

•b Ipfe vcro dixit ci. Quid % is ? Ait e : 

t* n ; 21. Vmd er jlrach zujhr. ? Sifjfii -hm\ 

'. irx yjg.-?.7J)aiv i'Tii c\ 000 vet pa, a; OK oi/iu:v <rx 
ut ant duo iVij mci, unus ad ii:xtera tuam 

^->* en fe zttcr.e lohne, tinen zudewer rcchten 

& alter ad finiftram in 10 tuo. Jcfus autem 

%r.i den .i>..i:Tt; zu tL.rrr .. ..>■): -n deinem Reicbe, 22. Jbcr 7c 

panics /. n tt 5t<T^o3"£, A'jva£-e sr;cjy 

nh e(Kl bibcre C ^ Jj ^ * 

ri ...'.'. / Umetjirm c< " r /; ^ - 

, 6c I J ego 

^f/ ^/» Id : ff da 

(id ryctf j f^Ki j 

I baptizan ? .int ci : PoHumus. ft 

W& gttd+fft Werdc tuck t tuff tnUfftnl S.e /■ \:.io. . : v i 'rsd 

■i ewr tle&fi *(ay 7s @«t9i 

eis ; ailum quuiemmcum bibc: & 

grArmbzMjhnen: Mtinen Ktlchfolt )hr z$9ar triKckert, tnd 

-go bapti7 \rr\ 

<U u'o tn.t itUUtffl ^erde,fo.tjor l<uujfl Merden- Jberdaiftztr. - I | §.,. t i Ru f»« ^ EVAtfGEL!!lM g 

fXX Kj l£&*tv/i*f pay chc isiv ifjuv £Z*oj, k^ tig ^7? yj'&tf 

nua 5c finiftram mcam, non eft mcum dare, fed quibus paratum eft 

$nd lincken t J: eh: y.icht wir zu geben t Sonderr. denen es bereuu't iji 

AMBITIO^™ To **T%U p*. 3>Ka/ ctKXjz&vlig c\ StKcf.) fiyc:ya,KT»~ 

/,Y- tc meo. Ec cam audiuent alij decern* 

I'lDlA ^** Vdttr* 24. Da d.u Ze rdtnjiefn- 

f ' <nx* <&i\ tu.v ivo cth/tLZv. 5> 'O Si IjtctSc 'sn^ercetAe^- 

■ funt de diulnis fratribus. Jefus autem cum advocaflct 

g $Ler . der. jf. Aber Jeftts riejf jhncn zu 

L ,r , ~> c/lrag c-imv, z-$<tTi en o\ ctgxzvTig Tuy UiZv H 

cos dixit, S^itis cj'iod leg gentium dominen- 

tmdjfmck, Jhriiffit dai die VVtkl rfim berjehen 

C/ivUffiv ajurkVjK&j ci p>i/*tei W^k cr.d'C* <r.t curuy, & Oi£ 

lur inillas, Qe quimagnifunt poteftate utamur in illas. Vcnnm 

$*d die Occrbcrm baben gefcaldt. 26, So jot 

ftllhth tfTtff Hi^ufiv L/;.t7v. ct?^ eg ictv ji>r, c* vf/l* [xt&s tttt&sq 
£ I T A S i i eric inter vos. Sod cnucubqj rolucrit inter voi roagnui uen 

Sond<rn fojcmandl PI"'// ^hiereuch geWaltig fan 

iTu) vjAOp U\gf>*9*(&*» & K-y og iuv %Xy c* ifiip hvocj 

lit ycft-rr mir.iftcr. Et qui foJuerit inter vos cflV 

' . -*r. 2j. I'nd flvr d.% Mil fci* 

: , i^u i/p V & Claxrsf 6 7* ctfdgvTrx j 

fie v ft r fervus. bcminii filiu» 

d*r 1 urwfnbflt>tUr ^ ht. *$. GUtib Wte tUs Mcnjiben Sohn 

a p /_ ^ 

, tS :o y a?}. a 2j ix\aj ium cvstJ 

IS I- no ' a ? .rctur i»b:, fed it minifli.r djret fuaiA 

STliR ' ■ '' Ufa for.dei n a* , htd gebt jc.n 

. ro mull im illi rgrcdcrciuui 

/ 29. Vnd dtjit AHiZOgtn 

c x .:• eft Rm nailta tmba. 

*•» J km **>k ttrk jo. I'nd ftltt 

4U* Mattii.ei Cap. XX. 6* 

c' \s\ Ka^iu^'A tta^Jl tiw eJ;y, clk¥ou*iz<;> on lr,TXg C A£ C 1 

• 1 cxci fedentei juxta vi.im, cum audifllnt Jefum T)UO SA- 

/r yit ie> inddafie horcHn dsH Jefm K A N- 

Trstpp-j, iKty^cu, Xi'cvn;, <■> ivtm rfjbtcij K.u£/e vbg AaQi£. 
f iTnninc, ciicjntcs, Miferere noftri, Dominc £!i David. 

rey^nJii^):dfl>ntche t Erbarm dich 9nfer } Ach HErr du SobnDA\id m 

J?' J ti f£h@* I7ifuf01f cujiiit ivct, (n^TtyTUHnv, c] £1 

Tjrba autcm objurg-ibac eos Bt filerenr, lUi r;rci 

«/. Abcrd.u Vclck 'JbedraWet fie d.u fefcb'p?eigenfofte», Al-er fie 

■Itmabanc magts, dicentes : Mitetcre noftn, Domine fill David. 
mtbr t fad fetich tn : ErbArm dich foftr, A;b HErr d:t Sobn Ddt 

ft Via) sac IfrSf f^fcfffiF ctuTXg, yjy Am* Ti faXtli 

Etcvim fjblituTec ]efu$ vocavit cos, & ait: Quid vultis 

j 2. Jefm Abcr fund fiillt, %nd riejfi jhn&t, %nd Jprjch : VVti Molt j tor 

.9 weirr* ; £? Myxnv co.ru,' Kv£/s 'tva, ctyci^Hjiv 

1 fariam ? Du ci : Dominc ut runtuc 

j j. Sie ,j>rs:h:rtz:tjh n : HErr das Aujfgcthaen Werde 

$*Z.TZr Ayiri&eig I>j5"5c, rvctfc tzJV 
M'.fcrn: Jefus, tctigit 

jtugen. Vndcs jammer :c Jtfi etc An 

A>Ztr, vai yti ci cwrzJ? e^3»A^to], 

coram oailes, Ac lUnm recepenuit vif.m eorum OCOtij 

jrre tni slibaU %?*rdei. then jbrc Aug™, 

w& r,s9>.dfr<xuf tarrJ. 

iC ' VL 

%nd fit folgetcn jhmn.. 

CAP FT XXI. 

KOI r \fy " "jg 

um ip ./-m 1 & veil- Itei 1 Dtthphage vc-V 

a. Ddfitou n~ frn Bi 

Q^ 2 *os 1 1 EVANGELIUM 

DTTITR tjO; MWftha&f iiQ* Tin "fcris site hlijTXc, dvo p&fy\1Xfm 
tM J F~ i moiucm Olcarurrij tunc mjfit Jcfili duos difcipulos. 

R Li : ' - an d :n da finda Jtfm tGQtnfeiner Jutger* 

DtU ci^ : let in :n qui cxadveifocft vobis, 

2. / hzujhnem Gehet bin in den F itc ken ft f.tr eucby 

ftathn invenictb ■Gilim allig.ujm, &: pullum cum ci. 

9m J b.: vgebunden, br.deinen Fullem bey jhr. 

ftiCa/ tctv rig vfxlv t\-nr\ tt, fgn" 
8c%diodtt n Er fi qui* vob ..liquid, di 

J. \ it fie amff bnd fuhrct fie zn mir. $. I W fojemAtidt eucb Yi-irdjage et$9*f, f* 

tc, ^ lod Dominus his is hub Sutim aurem mittet 

jfrrrchet, dcr J bedArjf jl.rcr : So bald Wtrd er fie 

tun ft I <r» de pfcp yryvi&i ivc* *sd.rou>6tj 71 ftiJiw 

torn fa&um efti ut nuptcretur qiirddufhlcft 

em *, a ler a lies geflhi uff tUs etfullct i$urde du dmgefiagt tjt 

pet diccnu itc ft!'- m, Fcce 

durth ten dcr. t: f.& der To:'i>ter Z;on, 

C c / oil ttfdVfi K OwCfC$XAIf c&) ^>5r, 

x vr >i man! 9t fe.let perafiuam, 

Wr;r kombt zu dir J ah fft 'mutiny tttd r. mufj nr.ern Ffel t 

'/>}**• 5? Ot 2i f&^-leti 7TCf(vJtPJl( 9 

U • ipuli |" 

\ 4 . iem 7. />.. 

fiu 

/r.. * dLr Matth.€i Cap. XXI. Ci 

Yeftjrnenta> & col, im fupra ca. Plurima auccnt 

izr y i*J fat z ten dar n'ff. J. Abcr 9tel 

:Uf IcWTttif 771 IUCLTJ& C¥ T$ OOM, arhci Oi SKBtPiW 
j a ftravcrunt (ua reftimcnta in viam, alij vero cxdebant 

Vekks brt. die der auffdcnVVeg, Die andern hiebcn 

X>.id#S >CTO 7VV diVGp'M'yy^j iqMVVbOV at T>? hit*. SiOl dt 
ram ex trboribus, & fternebanc in viam. Tur- 

Zfre:£e Son den 1 ^etenfte aujfden Wcg. p. Abcr 

ba vero c]ujc priibat & fequcbatur clamabat, dicens, 

4m I'oUk <Li torgieng 9nd n.uhfolgete ftbrey, tndjprach, % 

Hofanna filio Davi/1, bed cdicTk.is qui venit in nomine 

HofawmM Jem Sohn D*9id, gelobt fey der fla kompt in den N*me 

Kv£/V, 'ilau.vk it Tol; vyi^ig. & Key etcnhjv9l@* tarn 
Dor II- in altiiVimis. Et cum introifict ipfc 

n, HofiannA in der H to. Vnd a Is er einzog 

it; I J(S&, tTx£* tzoltu Y] TZohlCy hiyxou* Tig t<nir %t(&j 

ymani, commna eft rota urbs, dicens : Quis eft hie? 

in Jernfmicm, re get fchdie gAtitzt S.jir, <vnd ftr.icb : ll'crifi d.xr* 

& -y^Xsi O'j'q i^it I>jt*c o izr£sQr t 'Pi; o "teii 

Turbaamem diccbu : eft Jcfus ille Fropheta ex 

i/. Dai I'oUk dlerfiraeh ; Dm tfl der Jefut der Prophet ton 

^;rct,\:\cu jl;. & Key J l*jTdg (W)/\)f9 etq t* \i£sv 
Nazirctb Ec Jefus introifit in templii baTPBKf 

tfa Mm a li lea, Vnd Jr/iu rieng h:netn zum Ten: pel ^ 

W ®id, y*J I^IMAl sra>^tc zx; VMAtfffel| *gt ctyogaicv&e, at pLlL\f. 
Deii & cj omnei ^Imtcs & emenrcs in 

Goftes,9nd treth her am Verkeuffcr Kcuffer trn ' 

*t? ii#5| *& ™>* 7Zt '»' X9^vC»^sIr T$X7rt?_ou; WTiyfiyt, y^af 77t$ 
St I "«s I it, & 

( der VI ft. U% hki dte 

nsftitymn E v A N G E M 

ca:h<v fcnJcntium columbas. dvcic eis> 

5"/; der Kreh?/.er der Tam;< l r r.d ftrjch zujbnen y 

TBJti- r • o o\>3q px x, iuj *ar: >V, lju«£ 

PLUM Scriotum I Domu; mea vocabitur Orattonil D«..mus, V©l 

\{US E> fiehf gt/cbruben: Mem Hams Jul mr^'en t.n Beth am , Jhr 

SIS. cw-nv z,rcir t juT* hrsvv aoarr t ?\cu~v, ft Ko, vtQ- tyfiPjiv carni- 

m cam feciftil htronutn fpcUmcim. Hr vci.enuu ad cum 

mber habt duAtts geniAcbt erne Mot der Gruben. i+.tnd ts gtengen zujhts 

n ft %*AM & t 1 ? HP® K2H i)t£p7nvoi> cu>TXi % ft wcv- 

PN & c'uuidi in tcmplum 5c fanavic to$. Cum 

B.trtdt 'end L~bmg in den Tempel tod if b filed fie. jj. Da 

iilTrrir autcm Pi >accrdotum & Scrib* ilia miracu 

Aberfitben die ILbenpriejitr 9nd ScbnjfrgeUrten du FTuN^er, 

f fl 8 R l * c / ' 7rs ^^ 7 > K3H **i isouSou, K£jt£oCf c* rzJ iff a 1 , k& te'ycplat' 

. v T , t> tc pucros cla.naiucs in tcmplo, & diccntes : 

PLO CLA dt'trthet) fnd dm Kinder Jckrtjen ;m Ter/ipe/, tvd JAgen ; 

MJKT. 'Clattwa, TV i c? AaGio, yya.ya.K\Ytjwn % ft Kay em p tumf* 

I! fili- - ) Dav indignari lint. Et dixcrunt Hi: 

.aki.j dem Suba Drftd, tburden fie er,trkfiet. l6. Vr.dfyrAibtn zujbtt: 

'Aftfcfff tt xti: h*yx<nv ; 'o it lrrig >iyi clvtH; , N 
Audi* quid ifti dtCldt ? Jcfns autcm i ..m. 

rrftuAttch$$A4 diefe figf J( J m jf>.uh ZHjbnen, J a. 

<juod ex infantium & la*f>cntium 

HAbtjbr ».. rm, Jm dem Mur.de dtr I'nmiinMgen %nd Stugluigem 

HVr.rlr*) r w ftk'^y, .poll-; .^ ijv 

ftritcAi Uudemf I | r d. m x tra 

hAftm zu ger,(b;,t Ub ? fW /r /r>/ /r ^ Hd gmtg btrsm 

I »n Brlnniam, & diftrfami rrt <. .-,e ^, n 

Ju^ x«» bah Amiga, %nd blab eUfiibfi. ;/. 4$ » a*w a)* Mmp* Matth^i Cap. XXL 64 

:n$ in urbv-m efurijc Et cum w .mda ficu 4 £ t 

+$;dr> *if*g tn d:e Sta\i: ;trtjln. ip.Vhd tr faht c ftmbs&m iALTji 

\u 1 , Vci.i: ad cam, & invenit nihil in ilia niG 

mn drm I %mdftmd 9$cbt€ dar^nr.t den 

El dicit ci: impttus ex te nafcacur f:uclus 

Wkttit .:.:.*: r Jcb zujhn : A* bin fort Auffdir Wachfc kewc Frmht 

H; Mf*i**+< Key ifypjify 1* *&%£?{& *l •*»*• 6>K«f 

•rnum. Er exaruic illice ficut, Ec 

k: f.rr.cr.7.. ■'. r. I'r.J bcrdorrct ah bald d:r Fc.genbaunu 29. Vnd 

hjc difctpuli mirati funt, dicentts : Quomodo UUoo 
dAdjifdlxndieJungertcrifimdertcnfeJichfindfyrdchcn: VV;c fo bald 

itrfjtvjy *i WKti ; 5? O Si lyris Vst»x£/#«c amv awmi 
txi Ecus? Jefttl MitCD) refpondens ait illis : 

if terdorret der Fe.gmbaWm? it. Jtfi* aber antWortct ?nd fyracb zujbn : 

Amm dico v<'bit> fi habueritss fidem, 6c mm hxfiuvericis, non fo- r ni m^ 
n t(b f*fe cuibf Jo jhr habt gUtiUn, {> leiffelt, fo Werdetjr . , 

-w — , n - ^ ' o 

lum hoc i\uod ficui fo&um eft facietis,Yerum etiam fi DtOCUl ifti dixent 

de I eifenba\\ in thu^oruurn Jojr Werdft zu dif/tmM*rg$ J.igc ; 

' Afi'jnU Xj pXJfaU c<t; Ti/jj ( jztXaosa* 9 pfVr t <n7Uf. & Ka/ 

T«»iUre Ac projiccre in in.ire, tict. Et 

HcbtdttbMujfindtttrffMih Mchr, fo Wtrds ^efchebn. 22.1'nd 

^uxan »» prctar. fi crcdidcriiw, accipictis. 

:tet im Oeitdt, fo jr gleubt, Jo Kcrdet jrt empfan^t. 

ft Kt} fA y 5y2r et/ml «c Tf ie^F, vrt$fy)K^:v citrnJ Ji£a(ncc*u it 

cum TriulT t n rcmplum, adienmt ci- intern 

*j. I *.i a,* w kmm m dot Tmfdf iMtdn zh jbn a'.$ cr Ulrrt % d-.t 

4*. FIDES 

Ml RA- E VANGELTUM 

*Z\ ' i J W rrfsjSvn&i n/ Act?, ; y 7*fi & 9lUtl£** 
Priocipci faccrJociijiS: Sen) populi, dicentes, Qui au&o- 

Hohenprujier, S m d Ekefien im f'olck, 9nd frntchtn, I ^AJfcf 

r: « 3-c;;^j 7*i'7K ; Kj n; cm l&VXtilw tolltIjj tfb'oia*; 
ritarc ifta Bios! & quis tibi dcdit iftam auiVjritarem ? 

•r.«r&f /&«/?* filches ? PmdHtT Jtff dir geben die ht? 

B.4PTI- fcO *l ltfTiig'&7r*)ce/9*<g cunv cwmg , '£g«nyro i> ; u<x; J^ya 
S .\f II S Jffui autcm rcfpondcns dixie cis, Iiucrrogjbo vos & eg» 

JOH.4X- 2+ Jefwi Abcw an^ortct fndjprtcbzujbnen, leb 9$il eucb fmgtn Aucb 

u,> £^ct A9}cr t - qv lav etwn pu^ K-tyw v/xlv Ijg* c* kiclx s^Vcnx. 
quanda rem, quam fi dix:ritis mihi, & ego vcbisdicam qua auditor. 
tin V Tort, fi jbr das figet ?/.;r, Wilicl: eucbfagen mt*$\*fltr mAC 

hrc faciam. Baptifmus J •■hannis undo crat? c calo, 

icb du tbue. */. Vie T.iuffe JobAxnis Vvorber i$Ar fie ? 9 on Hnnel 

tf t% krigwTVp ; Oi di chiteytl^ v® zra.^ a ?-o,eg 9 

an ex hominibus ? Al illi ratiocinaBantur apud fe, s> 

•dtr $>on den Metfihen ? Da geaUibien fie , .■■■en, 

iav ctTU/jtSp, i£ *??**-, i?H*i Aii rt tfl doc 

fi dix.imuis, t duct nobis, Quart ergo r.on 

SAgen fftr, fie fey Storr. Ihu.cl gettefen, jo iiurder JAgc>. zu Sns, 1 7 

c d liftii ei ? dixerimns ab hommibus, 

, jhrjhndtnr;./: ? j6. S*p* ffdr *ttr JiefrjfonMt rfim f 

inrbiin. eium habenr J<lunncni Dt 

fi mxy'tH ti'irins furcht'e'vor dcmVolck. Den aJU liellen fii JobAHnesJxr 

t^jpfixii/. &Ka^ ^mK^t^fiTnf tzS iria-i H-mv, cine •!'/*- 

I fpondentcf Jcfu dixcrunt, . Kef, 

» 'n Prop frier i'nd fie i :cn Jefi tnd find**, I I ., fUL 

mut. ittil & ipfe. i dicam \( bii qua' 

frrumtbt. DAj}nnb er m fine*. ^e inch ub Auib nukt Am UAfer Matth.ii Cap. XXI. 6$ 

i£*7itT*"-ru srsti. ft Ti Si viu¥ Sckx, 'Av^&tt^ "£ g 
lo&oritate ilia faciam. Quid ante vobis videtur, Homo quidam hab:bat 

m*:ot t.b d*i thue. jf. Was aber duncket euch, Em Mann batte 

duos filios, 6c tcccdcns ad primum dixit, fili, abi, ho- OLllN- 

zttccn Schr.f, 9nd gitr.gzu den erjien $ndJj>r*cb } Mem Sohr, gene bin, (W *' 1 '' " 

' v » *• ' *- •' ** ~ A v ~ 

/L^G'^ *-/<*£* G¥ TZ* OLfJLTTihU'M uh\ 5> O dt ><7reK£/9tt£ efTO*' CTIS 

* operure in vinci ra^ . Ille vcro refpoRdcns ait: NON 

srbette bent m mement I'l'einberge. 29. L : .r alter antV'iortet^nd fyrach: VERMS 

Ov 5lA«. v&Of Si fJLi&fA<>.rfa<;> >Vi^a3s. ft Raj <zx$nhbl>v PR ' rsT <<- 
Nolo. Scd poftea aim refipuifiet, abijr. Ec accedeus ille 

Ick titb nubt thuax Darnacb relets jbm, 9nd gieng bin. jo. Vnier gieng zu 

fW dJtTIJjr-, C17T19 WOIZ'jI*(, *0 Si "&JTI K £/4 '« f f4'7ni' , ' Fy&; 

ad fecundum, dixit Gimliter. L vcro refpondens ait, Ego 

dot ax- tndfrmcbgleich *lfo. Srjuirttortetaberbndjpracb, Jd 

Kvgftf ^y CPt "izttXji* ft Tic; 6k tzSv Svo zRtc\fito n> Jf>~t;~ 
I j j mine, flc non abijt. llr*r e duobus fecit volun- 

Herr i bUgur.gmcbt bin. y. ;r*nter den zbVejen bat getha den f&/.'- 

litem Patrh ? Dk ci : Pr: Dftctt eis 

/.-« *:i \ irrif Sieffauben zn jnrn : Per V.rfle. Dm Jfi/acb Zujhnen 

Iif0"i{. Aft6a/ .k, en c< TfA^vo/ Kjty aj TZc^vai lu^oa- C,V A / 

Jefui. Amtn d»co vobis, Publicani & lac fUli cei pf» - | 

Jrfm. ibicbftge encb, d:t ZMnrr Hurcn rxugtn 9ol R £ T R l- 

y*to* vuci: «$ tLu (itur.hueu Ttf <c)ii. ft \ : >Ji $ 'WtfitVl K0 ' 

J: t ?ot in Vcnit cnim M ru/t\i o 

Jh kommi dtnjbr mi Keub Got (a. p. F.s kam zu each 

Z9 eiKcti'.wrc ode? t(g4 Ope d?r<rtv(ji<CQ c/wu , CRJTIX 

Jolttnaet in juftitix via 6c BOO crcdidiiti* ci, 

JobMMMS tmdUbret ruch den rai ten SfSrtg $nd jhr gleubt jhtn nubt, 

O* St Ti?Zvau t vyj ay zsoctctj cRr.&vczt* cj/n*>. vuci{ Sf iJoSJec 
-ro 6c tret t crcdidcuuit ci. ''-n> ijui vt.l.rtis 

JbcrdteZilnw ind Hmhrtn g'.^Lun jbm. VndobjhriWo h o : A'iam 
;;. 1 inandexe?- • Etanoeliom 

non patAtmiftif poftea. ut crederetis ei. 

drnroch thatetjljr rucht Bttjfe <L* )r>r dsrvach gieubr hatten jhm. 

V ■-■ 'ju &'<d «/•• A1 ,; nc; w HW^faDtttyg, ?0f 

Paral audice. Homo quid.iin fuit Patei&mil qui 

A.rr/ 1 . ff-4r em //.;«< V.;.Yr, 

phnravit vineam, <5c circumpoluit ei fepeiD) & \\z 

pflAfttzcr twer T Weinberg, $md fiihrcte d.iru":b einen Zai>>?> 9xd grub 

cm c/jjtJ ; y^j } un90OfAff0f T+vtycv, *& \$idoto ouoi^ 

\a ca torcutafi cV ftdiftcavit turrirn, 6c elocavk cam 

I .u,.Vr, i'Kd b.-iSvet einen Turm^ ' %nd thet jbn am 

;%:, K "Xsrrefyur.cw. 3> ' O^t efe ryywif • 

6c pro ft pcrcgrc. Cum ante appropinquate 

dcnFreirgArttnernfnd zogtber^a* jj. Dm *MM > twj kam dit 

ms fhichrami mi agricoln 

ze.t dtr t'n. fondle er , . •'-; zu dn I r.eru 

Te<; curt? Hct^X;. JjRa' /afr/^c, o'i y.u tyi t^c, 

pifient agricclx 
jj. Da m die I'l'uvgartnw f • Of- l,t m r i pcttm ejus fruflu?. 

CJDUI 1 *ai Jie empfenger* ..lte\ :v • ui fcrros attum quidem i nt, alium vero i ntj ium 

*■*• " ' . l^dlen fir, dendnt- 

i- it, it Ha Air ^stiV^A-* «M^ 2x*?i *&H*t*i, 

MB lapkUrorib R^i: fit alius plurci 

fn i'r/i^j | * Abertnahl jandtt er andere 

T^fTf-jit + f , vjj&lvt. '.rm* Ctiiricvi&r,* 

.is, & i> I tint ituicm. 

drr • ' fi* thsttm gii:LalJ0. 

irifit »i c«k n filium* RryercWuntur 

/***<* w y^f» jemm i#*», 9ndjf>m(h : *tt riet^emJibtKemfT Kneihte mihr dm 
Pofticn i. NM 

J7. DoTHdck Matthjei Cap. XXI. 45 

fM! :<:*. 3>0: &, "/iu^yu i^oV/£f 7iy tyC>, dpi C* Iao;- O C C I- 

mculiluim. coir cum vulificm filium, dixerimt inter DUXT 

mcpien Stbu. J$. Da fiber du l'l \ er faben den Sohn } fymchen fie inter FILIUM 

-jr / » « ' f ■ ^ _ • a •« . . o / - * h A hi I- 

lite eft her Vcmrc, truciacinus eum, 

njrr , Lm ijl Ko/nme: } Liji $m jhr. 

Xj y^-n ij t&j curfij x>.*&VC(//isut. «$J Kerf >.<*€•*/$( counf 

i: i bcinean ejus r-rJiiateui. Ec cum cepiffenc cum. 

fndsutns briMgem Jem En. $f. Vr.J. fit nahmen jus 

• :nt cx'.ra -.im, & rruciianmr. Cum igitux £ /• \ } 

n b:nAKi zum Vl'emberge, $nd to.ittn 40. Vl'enn mi ȣ/>R(jL 

\ .-.rit us Tinejc, quid faciet 

k§mmen99irddtr Hunt for dtr thuen die fen 

V*t*(>y*''i i & \ : yx(nv JjJnx> Kaxyg y&xy; l&nXipt airtff, 
ag ant ci, ma'e perdet 

££*<-£/ fc£;>^ a tbei %mbirwgey.> 

* vincam fuam elocabit alijs agricolilg qui ei ,{- 

t'.i ftutm I nMudtrn die jbm ge- 

u fru .is. Dm JiTus 

» </.-; />;< zu rech +1. Jejls At, 

«Ut *« kg* ■ ;pturis, LipiJem (jucrn rcpro- j \ f c U 

** ;'.*bt jf» me gelefen it; act Scbnjft, der Stem den fcrii\>/- ; iRJS 

Kiihcjnrei) h'.cfr c l| 1 ST US, 

fen bdD'y du tie, dtefer ifi 

na rj* cl 1 Pi CM fifxcuvc^'pe.^fjicl^. 

A D» , flc eft mirai)i!c \n n«<A 

V§udtmHi *^ :f l', tndtjl ivurderl. 

hi 2 Aii E V AKGELIUM 

P opterca dico vobis, quod rcgnum Dei tollcur a 

43. D*rumb fitge ick euch, ciu Reiche Gottts Wird gtmwimen $»* 

▼obis, & dabirur gcnti quae faciat ejus frudtus. It 

r.tchy $nd gegeben 99erden den llejden die br in gen feme Fruchte. a 4- V. vd 

9 -yr'ryv y~n T5r>r7*y hljvv 6v,6h<t<r < fy(rfTaf > iQ y or #s ct¥ 
qui ccidcrit fuper iftum lapidem oonquaflabitur, fuperquem ver6 

ff<r felit auff dtejen Stem dcrttird zerjehelim, tuff ttekh en fiber 

VfVn CWT59 >iKurvi. ft Kay ctx*W*-1fc o\ ^fctOH% >£ 

ceciderit eum diflipabit. Et cum audiflent Principes Sacerdotii Ac 

ej [diet din ttsrd er iutnalmen* *j. Vnd dfi boreten die Hobepriefitr Sni 

•i Cpct,£/oztici tusrtJ 7zt$ -sratyCotae,, tyvuouv C71 *B%< CUTUf 
Pharifxi ejus Parabolas, cognoverunt quod de fc 

PbAr:fecr feint Gleichnujfe y torruhmen fie d.u er ton jhntn 

? }4* ft*^ /> cuu nr KPet^nt] t$t<>i)fyou» TfJ 

1 :i rctur. I 1 cum fhiderrnt cum prehendere timuenmt 

rtdete. 46. I'nJfit trachtett tUrn^tb Wie fejn griffen t .iber fie forchte.de fchftf* 

:>.im, qu.Miiara hjb bant ewm ut Prophctam. 
dan l'oUke t denn rs httlt ; fur ewm Prophet en. 

Capvt XXII. 

' * R 4 \£ &) I^tSc ^TnXfJL^H^ H7TIF 1T0L>Af OLUTtlt; QM * t*aZc},cJlQ 
' .A VJ l H -us eft iiirfiis iilis m Pttlbolil 

' "" ndltfu* mm JreJet fibermfihlzu jhnen dunh | /, 

^ f >i'/Lt. ft pi i $ct<n>.'A* TiSp *pvpZp kv6j)U7ru fSct<n/\es 

nm cxloium cimiam regi, 

I » ; ; tJ «^.' . ft Ko} )ftffVlAl me, cutS 

■•It - t aW *f Matth.ii Cap. XXII. *7 

firrvos quitocarent vocatos ad nuptias, & non voluerm 

Knetbtedm fie ruffe ten den G*fiert xur Hacbtzat, tndfietUltenwickt 

IAASp. &ndhiv a7rrc-«/c# a&xg <J*A*c, f\iyvv y H**li tiig 
•cnire. Riirfus mifit alios fenros, dicens, Dicite 

temmex. + AberniAbi fiutdte tr jmk AnAere Knecbte, fndJj>rAeb, Safft den 

ztxbffj/jo^. 'iJ* T3 &£/&* \i\* r^f^LOU, 0\ mmfjb ft* Xj 
inritai'.s. ce prandium racii paravi. Tauri mci 6c 

€*j Side me ixc Mablzttt babe tcb bereit. Mem* Ocbfen %nd 

TU cilisu TiJvuSpct, yjy 7T<zv\#. tTDiL(*' Stun tie; t*{ y&pXf. 

In maclata funr, 6c omnia parayi: yenitc ad nuptias. 

mein M*ji$iebc ifi gefcbUcLtet, $nd aIUs her est : ktntnet zur Heck tie it. 

feo» Si itfju^ffu/jif >criA^F • pftj «f 79V §§\$9 *%09f 

llli autem cum neglexiflent hoc abicrunt alius cjuidetn in fuum agrum> 
f% Su *ber 9er*cbteden am vnd gtengen bin einer Auff fcinen Acker, 

§ it fte, iluj ojufJ ifA-ncJa*,, ft Oi St tern) xtyrnjoutltg rxg 
aDus Tcru ad fuam mercaturam. Relicjui cum comprehcpdiflent 

Andtr 21 jetner iUmtierusg. 4. Etlichc Abet grtffen 

e/JjfJ 0#Atff vZt/ffUV, V&l'X7TiK'6<jOtfi. £%' AKXoug Si 

fenros conturr.e'.ii afTccerunr,#c occidcrunt. Cum audi] fTct aucc 

June Kneciite, bubneten hultodten fie. 7. Da Am borete 

i (b&a~. <a9>, npj VffjL\focc itt cwtv $petTiuf/ji{gt, "*<7tu>Xin 

rex ftUM eft, 6c cum mifiiTet fuos exercitus pcrdidir 

dtr KimtftfArd er zormg, %nd fchuket ant fern I leer 9nd brjcbtetmb 

c tfX(, rx; Affftfi KQ4 iyiTrtrjeT Tiw cultuv zsiXiV. ft Tg'» Ae- 
n<n ias, ck accendir illorum urbem. Tunc di- 

dttfe M order, zu,.uet An jbre Stadt. g. Da finch 

y^ ii[% oujYs i ■ ip pct^(^> unftoc f<nr, o'i SiXtK>q- 

a Tuis .is. Nuptix miidem paratx fum, fed qui vocati 

er zm firmer* Kmttbirw, r Hviktzett zWsr :fi berett, aber dig G*fte 

dy r#K# «£ui. itnofiiutelj-g iv eVn -ruq SitfoSzc. rzSy r ecj- Ire tmo ad mpiix 

W" . . /. lUrumb xeht btn Auff <Lc btr TlOiitX- EvANGEMUM 

'(ji;. 1 ,^' K v ^Af ( 7*s; ft Ksl $i 

T iaru::i, vie quo fain q; : c is vocate ad :ias. Et illi 

$*i l»t^* jhr l*dtt /§. Vnd di* 

***F :i MAM l£l If <";$ ro; i'JV.$, 0*1 * ara>T; c^^ 

fwi egrefti in ti .<ut omnes quo* 

/; dm tuff ditL J-un zuftn:tn i,t* 

irivenernt nu'. & b.?no$, A: nuptic d&uaibe . plctz lunc 

ft fundtn 9/; i yiie, 9nd duTiftbt Y'vuru.n a,U 9oli. 

Ingrefais vcro R-ex ut(j dafcumbea^ \ iJ.it 

//. D.i gteng btmm dtr Kor.tg ejcin dit O-.y/V, /*A* 

r est is £*<* **fl#ttw ant c^oid^.:\ ; tf*-f(0. 55 k«« ?ty4 

XUPTL4- i i 1 i c homincm non indutum turum veitcin. It c... 

£ / S. aIUa <:ncn M'.r.j'cben dtr bttte *nnc kttn Ho, litxatUcb A . /.». / ndj} rdtb 

ei : .Amice, quomnilo ini 

»mjhm ; Frtundt^tt lift it kommtn bav.nfir.d i . 

*0 Si ityipcfy. 5?T#ti MXff c ftva/tis i.. 

. ntituir. Tunc di Rex 

i # j. lis jpr.uh dtr K zu fcmtn Pur.rr*, 

mS\%% ctlrn/ izc^cm ¥& yic c, ff[l cut. 4 i/ v. Ai/i 

,tis ejus tblll & r twlliic ci.ui, & ( .wtc 

/ ft tnd Htnde, : jim 

in ter.civ exu lbi :m & Jci I 

- v . <J? * Itultn f»d Zi n 

>/. mtffm 9 I I jfi«r;Vf, 

/'4 ficnftt, . p kdrtfttf bmd inhiK twin R*ii) \\iej.f)hm MaTTRjej Cap. XXII. €t 

aiaqt*attftt na, Ec 'unc I fuos SW C/f- 

'. f „ .-.;<» aw jhe SJR1 

x _ - . 11- ' p / * n . DJSDO. 

;. £ldtt<7X€U cu 

a . - d j.urcs. Ptxcept r od 

tlfmekm, Mtifter, du 

5: m in vcriraie de - & non 

£xi rfTj (jor/i racfe /<-// tnd du 

-ii * quenc'.uin. ^ caim tefpicil in perffcnacn horr.inis. 

m duntrht acbteft d,n stnfebtn der Menfcba 

i; F'.7ri sf •' « ; * I »*j l£ffl t^iva/ KM'*!* K^0T*£/> g 

ergo oob: ^>«i I'.ccc dare cenfum C-rL.ri, am 

..mbfag , •■> ut.ncktt duo, If} j rccbt tUs wa gebe Zws dm; Keijer } oder 

,,. gnitaautemjc corunt cnaiitii, ait, quid me 

n , i$. Da nu f.crdttt J*fi* fbr$ I bsUkbdt } @r.:ch er t $ta< fvr- 

•m ' jzrtK^ ray j & i Tioet^cLTk fjLd -*. \ tJ Kr^fTX vi- 

x Oftcndice p ihi cenfus nn- 

p*btjbr*» iltuibltr } if. rr.ir die Zku Mhu- 

./a. I -?fj9iiviy!0.f tarnl dr^ii^LU. 5> Kay /.?;,</ rti/7?7^ 

mi. laaTveroobi ci denarium. El dial eis, 

tic i ft reuuitm jlon tUr emen Grofchem* *•. t'nd er fyrach zujm, 

«*, £> «u:r, r MMM9 K&f »j cfe^sKf jj | 3t Ae>if jif rtc^i'. K a/- D J N- 

0up> cfl ifta imago & UlicapUfl I Dicunt ci. C*- DUM 

%f, i d* tild *nd dj*HerJckr$tf. *. Suftraike* zu jhn. Dcs Kti- CALSARf, 

C> Tunc ^kit c j* , Kcdditc ergo ^uje Cjefarii fuiu Cxfari : \jmt£ 

UmfyrMcbt' mi S» gib I Wm dts Kcijcri tfl d*tn Keij: 

U • ' Dei funt Deo. Et cum tUd^UTcnt hoc mirati funt, & 

W^« twtttiijt 6*tr. mj. Da fi< ** birittmifrtiundtrtcnjifjic.bfinl Eva no el in m 

cjr^rsfj omiiTo eo, abicrunt. In illo die adierunt 

r jF l <s kejfen jhn, $nd penmen da^em. jj. An-derr/elbigen T.ige trstten m 

DE RE- cujtzS ZcLddXKcuoi, o\ Myti]sg, py etvcq ctKZfxoir' ngu r3r-jb 

SURR8- eum Sadducati, qui dicunt, non tiXc refurrcdionem: flc intcr- 

CTIOSE jhn du SddUucceer, dtedahdlten, es fey kerne Aufferjlekung: I'nd 

INTER. i » j. , ' a 1' -* w ~ r ,v 

funqox* cbuTtv. S>Af;:y/ c {, A;dacrxcfcAe, hiooajg 9tmt t far 

pram cum. Dicentcfl) Magiftcr, Mofcs dixit, li 

fractal jhtu 24.. VmJjprdclten, Metjler, Mvjes hat gefi&t, fo 

n$ "^Trvjufyi [xy iX^* T5 ict, crhyztiZLivei aim/ o «J v iA- 
auis mortuus fucrit non habens filios, affinitatis jure duccc cjui fia- 

tner (i:rbt 9nd h*t nicht Kinder, fo fol frejen fan Brtt- 

fyo; liw ewtv yircuvg., k&i avacr.fi conduct TiS cwW afeKtpa* 
tcr ejus uxorem, Sc fufcitabic fL-men fuo tV.uri: 

der fern ll'etb, $nd ervtecken Stbme* fetnem Rruder : 

3? Wows Si zra£ ifxlv i'mm *>di^ycl* vjj o ^ir@« >*Mif- 
Erant autem apud nos fcptem frarres : Et primus cii duxiflet uxa- 

1/ . Nun fold gette fen bey 9nf fteben Bruder ; Der erjle freyet 

<r*4 iji^i.t^tb, x, (at, f%w aocre^t^t, kQrKnlw cuuW yvvour^ 
rem obijt, & non habens femen, reliijuir fuam uxorem 

$ndjl*rb t tndlveilcr nicht htttc Sdhmen, lief er fern I'l'ei* 

fu«> fratri. vSimihtcr etiam fraimlus, & tcrtius 

j< men Erueder. »6. Deffelben gleiehen der Mn.itr, $nJ der drittt 

raff r& 3? Va©r St zc*\> r ;u» ctirij?,* ^ r) 7**i? 

u' os fcptem. Port autem nmnn m»rtuacft Ac muliec. 

hif den ftebendtn. jy. Z* Utzt ntcn tlien p*rb Much d*t I / 

ft'Fr rif X9 dfct^zcvf t%j@* JU¥ it!]* yv>m tfztf ; Tliy]sg 
refurrc^ione cujus c (epCtfl uxor eru ? (^mne« 

a/. X*n in der Amfferfiekung tteUhes <c>:tcr den fteben VVeib Mtrd fe fan? Sit 

$ 10^09 cwtL/j. ft'o i, r*.r5f >cnx^>Jrt( umv cwnl;, 

t«m habucnint earn. Jefus autrm rcTpondcns dixit eis, 

htbenjie jt£th*kt *Mt. if. ]r jUt M ber tnlbUrtct tndjfrj^k znjmen, Matthxi Cat. XXII. 69 

trr- ncc|; poccftat. m Dj, 

;rrr/, i *J :ht die $ die kr..jjt Gvt;:s. 

Ew po Ty a .j fxpd-Tiit , fc.i 

: in : ncq; uxores ducunt, nccj; nuptuoi 

jo. In der Afffirjicuxng^Ycrditij. jrrjen } Mcbjtcb frejm Uffm, 

SeJ velur am- Dei in carlo font. I): tvf - 

S**daw glacb mis Engcl Get us m J- \UVm dtf 

ruorum, I lc^iftis, 

hung Abe r der To~: h„ :lfj r c?i t tuts gr fo* 

Ur Qikf,, ;•; 5> * '/ ^ h&tyt'i , 6C0f 

>i dijentc? > fum :> Atrahair, 6c rat 

Go//, ducrj t r.tcbf y.. .. der Gott Abraham, Xnl dtr Cvtt 

lac. ->u 3 01 ^ UXxf, ,i £>- : tn 0?:c MftgA 

A: Dc; b, eft Dens morcuonim, ' 

I G*. b t Go: „:t dtr l»dieri) fondtm 

> (Tc: hxc turba .ft < b 

dtr l.tvtn. ' ..s r. - cut fat Z tut ft Jich Mr 

• ■ 

I 

cit 1:1 

• dtnS* 

eu ■ 

r fr/i/rr /£* r/« .' 

& \\iJL7TL'A}.\ W014 ii'oJ " J>'- 

:or <\u k! •- ft :: ■ 1 

S in, EVANGELIUM 

tirrtf cwr£ % Apcc7njT€i; Kv£/ev rtf Q.z'y crx cv cA>J *&}*&'&'* 
d xic ci. Di' D nnimim Dunn tuum in toro cord.: 

Jj>nub zujbn. Da jolt lieben de.nen HE/rn Gjtt ton gantzcm Hertzen, 

<Ttf, £ C* CA>J T , J CV CA»J Tf 2^'ft* <Ttfj & ^'-7^ 

tiK), &: i:i t anima tua, 6c in tota v.atione tua. 

to*. of, lAhtzem Gemuthe. jS- 

eftprimum & magnum ir. indatum. Secundum verd timile illi cUV 

j| jkxfwrmmkjkihtd 'grujjejlt Gcbot. jf. Dm a,.. 

C l\ -* /- - 

im tuum (|CUt t In his 

L. \em a; 40. In diefen 

c r.v cv.iXcuq KgffC ^*7Kf oA@* *9f*@*t(& c * # 2*C??>7 7a /» 
s prrceptis puJcnc I m lex & Propbcue. 

en Gebotten henget tLts ganCzt GtfetZ in J die Propbete*. 
.1 
5. Quid v ; &t Ch; cuju; ii'ri; c 1 ? Di 

^.-. mb ( £»A* ,y/ rr J 

cunt , I in 

den DsUd im 

cu>n¥ Kv£/ov, A 6 > * »r • «5>l"i,7T>' Kf/^^ * 

din Dn : l>i minui 

( ■ jtt n, da er JAgt : 44. GtJAgt but der UErr rw 

* fin' £»ir jttx, f^f av boo rag *Z,6e*f c* 

xtrii mcis, ufiji dum ponam .inmicoi 

T /- me.Ji:vtii fab £M mWH / *. net 

n j 

.... * "ti ur l> t - »cmj// jbm 

liUS DA- Matt hje i C At. XXII. , 70 

r> eft ? Bt nemo p ;:.r.it ci rc- 

gjttrxHl'rrerj tirr iff <r «.'. ji* PtdnitWUk re jhn *Kt- 

y zf \9yev, xdi in 9$f9M cu ? 

im ab s ui n 

■V » 

1 - T7. 

v ..are amp ius* 

CAPVT XXI II 

TOn i Irr:; e vj$i$ > >C# OT 7c av^s i#*^' ?,«;* 

Tunc Jcfus locutu* eft *tii & fuis dHcipuli 

U 1 Jt/its tU dem I'dickc, $r..{ zh jtmtn Jungenu 

cathedra b^, ALUS 

- < k ^ , ^ • RABJNT 

9m.^/Tou f. > St- ** c<x. a .?, QUOD 

4c Pharifxi. ergo re, 57 

%nd dit Pt ; - tuck JAgtn d.u ^ r.folUt, KOS 

«nj ; t.», *(€af 2 yj" o cy J VMAQ 1 i 

a ne fa di- 7 * % 

«-** ; fWI » - .J>t thi:n y (ig 

L'f en on 

/ f*^ ftb 6/. 4. S;t binden 

%<T,f {A.XC TB , 

$c ciitfi i ji p" 5c imp >nunt in humerns 

tnJlntrei'.tcbc , suf am 1 Jen 

autcm 11 ''inir ea •<# E V A I G E L I U M 

fCftfJl r CLUTVy 721 *y& "mOISOI 'ZP^Pf ToJ^CL^vaf Tilt ttWJOMtttZ, O^ ''.\l\\*& 
oprr.i faaunt u: fpc&eotur ab i Dilatant 

flrv H trjem toil K. S.e mAchen Lreit 

AD A* K. LiSlOlA'JVXiTJ 774 Up* COLT z $A TlSf 

tro l|n 6s: producunc hmb.ias 

tndgroff die Seumt am 

" j Amanrqi prim L>.tus in cctnis 

tern. 6. Cc :n fit obe/i an tber 7/ 

BRj.i:. Tt L'faK&jf S0'#A o Tdtig <rvvciy<yci q. 3> Kaf -. ag 

6z primos confclTus in n embus. Et 

\,;{ tn dtn Scbulen. ~. Vr.j. h*kcn gern ddi fit 

*~ * I n for), & Yo^ari ab homtnibllS Rabbi, 

grgruflfl 9terde Auff dem MATcktfcnd gen.xnt facrden %on den Men (chert 

"R Vos airtem ne voccir.im K^bbi» i^cnim eft vc 

bu f. Jtki " Rabbi, i 

i *{/&* Hamc, $i ipac. i$% ct$<hq,.>. £? Key 
MUS p - : r ,f>;^ ; Omn:s autcm vos cftis fratres. } : r 

I j : JUe Abet Brudcr. p. I 

nc \ Km. Udtn enim eft ler 

y ti u iitjf b.rdin. DtM emcr tft ei 

cji. vft. DMlilri c$, 

y?. /e. I'ndjhr 

, y f If / • ' C> 'O <fe /' • P 

f > ! r eft c is. nns 

/ I ^. //. /Vr ^r er 

I r. ; . .it- Matt Hit i Cap. XX I IT. 71 

metur, & qui d extolletur. V* 

deriitrdcrntdrigr:, tr cmidrigt fch ftlbfi, derWird erbbbet. ij. Web 

Scribx 6c Phan Hvpocmx, c]iioniam clauditis prrKllU 

txch Scbriffigtlerim $nd Pbarifeer jbr Heuch'cr-, die jhr zufchlitjfet J At _ ' ^ 

, yct'.Zv ip'sr&<&C#7zSv cL*6qte7T6i)Vi U^tftC $ CTx. RUM. 
;ra coeloru.n coram hominibus, vos enim non 

cl cb fur u MerjiUr, JLrkcn.n.etnicbt 

ncq; inrr finitis intr V* 

kme.M, laffet jhr n'tcht Ltr.ein gehv. 14. VVeh 

'■t&fciS K& (pct&tecuci \SoZZKg/i. en y^iicS'lfls COME* 

T '.bx 6c Pharifxi Hvpocritx, quoniam ex cditis DERE 

tueb SdnfftgelertenSrjc r jlr Heucheler, die jhr frejfet DOMOS 

_ / , r / r\ _, \ VIDUA" 

riduarum, & in fpecicm utimini lorgis precibus : Propte- 
^r / little*, 9nd Wcndet fur > ge Gebete : Ddr- 

T?J» AryroJi B&osonCsv *£/[<#• feOt'o/ vj/lv ^ctfAtfatng 

aufcretis gravies judicium. Yx vcbis Scnbx 

tumb tferdetjbr ew.j to rr.ehr ierdarr.rtf. ij. Wehe euch Schrijffgrlerren 

H#j Qetf/rx<:i \pgzy.{/\cu, en rszZ<a}i]i twj ^u,\ctc^u* r&j r!w prose. 
6c Ih.i: 1 ocritx, quoniam circumitis marc 6c LIT US' 

die jf.r net W.iJJer tr.d 

y n ' -- * v 

ir, zsrcirffKf act wQ fl)A099 f y^cy ctdcv ^V9j7uf srciztn §cv7d9 

m pre fcly turn, 6c com fucrit f tdoi facitis eum 
J, ddf jr WMibc . rjjenfnd Wen trs ijf Vfco/. / et jr dusjn 

gehennx d m vos cfti*. \'r robil exci 

der lleihn ziteyfeltig mehr dm;/ 16. Wehe end} S.erblendet( 

iony. h\y*i\\ 'rr z* tzJ i/xv, xiiw inv, 0; JMMRE 

ducci, qui d:;-r'r,, quifquis jur.ivcrit p-r tcrrp'um, nii.il c(t, 1/ / A /f 

• # diejbrjjgef, tier ma y dem 7e// [>el t da* i/l Wcr TRA6 

S j S< nuu - EV ANG EL ! !7 M 

}\ CL* ( "'-\ CJ T ^S, fvf i >«. *. *# 

a. n ■'• per i.n te.np : i, d.bjr. & 

^rr J. uv.tr et bey dcm Gl. Am Te?/,pe/, dcr eft fcbiiUif. ij. JbrKdU 

cxci, utru.ncmm m.ijus eft? Aumm an templum quod fu nil » 

Mkmdm^ Was iji groffer f Goh oJtr u ir 7 

%I9 \g\>9l9% & K.a/, o; tctv % <n ct p; £/ (* I ~<v. 

auru n. Er, quifquif junventper a'tare nihil eft. 

du Go.:. iS Vnd y-o- ** /tMmii lefdt* -..».. r a 

§i S\ ctv c[/,otry 0¥ tu ccooiM>"nS yT.avu) t/juttf , i(£ftAtt« 

« ■ ;unq; autc juravent p r donum quod eft (upef ipfum> d. 

i > er *£rr jc'rMcret bey dem Opjfer tUs lirobcn tfi, dtt •■ .j. ', JchulJtg, 

ac exci, utrum enim majus eft? Munus an alrarc 
g>. J r X.tr, 1 ,. :Jc* t $iM ;ji grujj'er f Dm Opjjcr od;; ; 

7: ;, ; £09 TB iu&t$ &*0 *K C/X0J*<*4 C* Tlu Jtf J^ * v'* ' £,< p 

r ribcat mnm Qui ergo juravrrit per a'ure 

dcr tU bttltgt eUs Opfjir? 29. DsjrmtU Htr dAjcLWeret bey dem J t 

%u\vet c* cumo yep cm ^cttn tu<; 3-z im) &urt. ft K«^ $ 

jurat p r ipfu fl & pet I mnia nut f»nK fuper illud. Et 

dcr H bey dtn.felbigentndbty Allen eUs droben tft. u. Vkd \ ■ er 

, / . p r. . v . • r v » —T 7 * n 

1 r. ■ tit o TU law ty\\ei c ¥irr. , r^a ca tu y^L>k.f>U 

j. ' \crit per to urn p i ipfum, &. pcreuin qi i 

dsfchWtret bey dew Ttmpti dcr febtttret i ■ d bey dft e ... / 

tWT3V. 4»K'// ^ C* TzJ rtftVt CfJlVH C# fl : 0» 

a,) qui jurjwrir per cx'um, jurat per throniafll 

. «rri». . ^W ^Prr </.' 1 r/ /'Qr </r;w llime!, del 1 / ^ry <&/// >.' r / 

rv #(^^1^ 4> 55rir« At/yTr. ft Oi ay t«^ ^< a/4^ 
P i, £• per earn qui ftdei fupct Vji fobti 8cri- 

^ r , - Jj. I f'tb euih 

i *. csiK^/Ica en t&ndfy. >• 

Sx & PI - auonUm decitnitii in, . 

itm+*d Pb~ & 


hum & 
*../ 


mm 


Kfjr.t, K Mattiu i Cap. XXITl. . 72 

pit TO ' TY JOl'.tf, 

c &: omicriris qua l^is> 

9;:.; bjfc dAllr.dtn dm felMereft. im Gefetze, 

t\v O if, >^ rlw -zrnv, mvTUid. sw^ 

mifrricordiamac IIxc npomiit facerc, 

?>Ac b*i 'keittndden Giauben, Diej) : thurt, 

5> Tutytei o$f\yu 01 ht>XltQ*Ui T09 xu- C0J.AK9 
re. C. . qui excolati? cu- C II L I- 

> 2+. Jhrtorblendete letter die jbrfeihet Mu- C E M. 

5c cj ciegtut! Vr vobis Sc 

iorfcblucket. If. Weh eucb Scbr:ftgelerten CRISlS 

-: i;n purg.itis exteriore partem po- R u M» 

|l . .' •' tr; . ' jl-r /I'.-j.-r, die ..'icb halt et *u fitter: dig die be- 

6c intus aute.n ilia plena funt r.ipina & 

r mttemiig *ber tjli 9oU Ranbcs $r>JL 

ctxfjwioK. 6> Tu^As Q*'jrcitf t y^^d^/nv n^Zi** to c*tcq 

intern p. rant il. C x<c Phanfxe, purga priiis quod eft intra 

if. Du blinder Pb drifter, Mm erf en Am inttendtgc 

pKu'im fie parmam, uc fiat quoque id quod extra eft 

sm b«ker tmJ Scbttfil, muff tin ttcrde Much du Aufttendige 

Vr vobis S^rtbr & Pharifxi> Iiypocnrc, 

/ 'trrlermir ret, !cr, 

qui* BUnOei efti« fcpulcris, qur ex- quidc ( ^ ^ 

,r r f/w* /r*i ^ie die S/Lcrtimchte Graber, Welcbg smtvendtg ^ I •* L~ 

r\ */ / » v / &<d TjL 

(pruw'.naj uifmif tTMjwt 6t ytfiaon ftK(>u)V c^Cvr, k. TZanif 

appir n: i, intui > plena funt mortuorum o(libuj) & onuu 

-m(» hmbjco 9 $». wm^ *»: tUtr Tidfc* bam, \ :;J *\t> E V ANGELIllM 

immundu. Ita & vo$ extra quidem Ipp 11 

, < U& jj. y/^o Aucbjbr 9on anffen timet jhrtorde* 

VQ'jtT-ie, J.KSUSI) ur^Jiv 0i ftfffi \ti \jzvr»te/czu)c K ctV'liitcta. 
honvnibus jufti, intus autem pleni eftis hvpocrifi & iniquitatc 

Mem/cbem fromb, inttaubg *bcr judjhrto. (ley htdtotwgmt* 

r R . Vjt vobis Scribr & Pharifjei, vritae, quoniam a 

PRCPHF **' tll ' )euc ' } Scbttffrgelerten tod rktrifeer, r Heucheier, dtc 

TJRUM. ocftetn Tt{ Tttfzg 7iSit vs&tyjiSv, >i ^37\jlm\ iu pvy;u&ci rut 
catis fepulcra Prophctarum, & ornatis mi nuir.cnta 

die (uraber der Frorhetcn, Ud feb/iukrt d.e L;..ier deer 

juft >rum. Et dicitis , d rniuemui temporiotu noftrorl 

Gereehten. 50. Vttdftrechet, tutcr. \\.r ge&tft* zu zeinn tofet 

' ' * f/r „ /*■ * 

wciTio-xiVy GT>c ctv ruji. \ | pj ax ru > c* TZc cu t&L tu v t. 9. 

Pamr.n, iwi fuiflT mu f focij corum in fangiiine 

rr x /otto.. nicks fern ijtigAn dtm llute der 1>> 

ft i^-TE l/OLOTUfi ICUi'lt, GTI IfOJ %0 VUI QO9lV0t$¥l+l T f 

llamini adverfus vos ipf | tilij GflS eocwn qui OCCldei 

ji.Sogebtjrztejr zettgni/s Her c tdeujr Kinder ft 

Voi (] >mpletc menfuram u ram.. 

frtpbetau p- yi'oUn sucbjbr erfnllet <Ln M, 

fl| 9ml9 1 l "two *£l *£/***$ 

pentes, progenia! im, quomod ti$ nun 

£ckbmgm 9 jke uttern gc * 

;1*ti*% t*n \$x% ip \ silhu «rr:«i( u/a«{ wrjc- 

g crnvc ? rw ccc ad 

/. Osrumk fie be, lib a zm 

phtat ^. 6t ex 6c 

l**<<» ^M VVttfen tod i.. j MATTRJKi Cap. XXIII. 7 j 

jm, r& tr aurdv itstsiyxnle at raTj vuZv OJVcLy-joycug y 

flc ex ipfis quofdu B-ig-Uabitis in :ris Synagogis, 

n, 9ud ttzUcbctttrdttjbr Qajfelen in e^rcrn Scbulen t 

: >cri wiht&t etc, ztIaui, & 'cnvc, t/fiy ip* vpcif 
& : ^>: in orbenL Uc vcniac foper vos 

fttd Wurdet fe terfolgen 9o emer Skid: z* der ardern. £(*. Juffd.is kcrr.me ^btr * t: * 

w*,* dixaxop cuttf, okxwo'jCjjov cJTmysyrjS, ><tt» tJ cu't(c/]@* 
•mnii juftuf fanguisi fftifiu fuper urram> a fanguir.c 

d.u Gereci.: ddt tcrgoffen ifl **jf Erden , £ on dan Blute 

::cua t'joc, cuty?]®* ZctX&eJx H* B ^£%<tf |W iC *- ZACU '*' 
k\>\ jufti ufq; ad (aogntnem Zacharix filij Barachiae quoin occi- 

«rf£r// <fcj Gerecbten b.ji Muffs Biut Zdcbtn.u dts Sohns liarachtf, foclchoi ibr B A R - 1 ' 

C H I AZ 
mji ptQfy W fax y&i rJ Jvtr.d&ytx. jfe Ay.lw teyu figJUS, 
• .tii intra templum& altare. Amen dico 

getddset b*bt zWifcben dcm Tempel tod tr. j6. I icb figt 

*°t> ha rrrnia i. gencrationcm iilam. Jcrufa- SALEM 

§mb,dj4kmmmWrdfoUbfs*Ues$ber dies Gej y. Jerufa- TRLlCT- 

i t r i n l • i i l Or HE' 

lem, Jcrufalem qux OCOOil Prophetas, &: lapu 'A'/ja/ - 

/, die du todtejl die Prophet en, $nd Jf 

riff ")xx\e&.> u%4% Wj; uutj *x.ki; r^iXtjozt vTT.jvva, 

(Ti ftmt ad qu<v vo 

die gefandt ft.n zu dir, Wtt offt hub icb Pollen berfamlen 

nt -T\iL*a, <nt, cv Tifo^v topic cRnovpaLyi izi poojix icU/tijQ \Wo g4LLL 
libcrosmo;, cjucmadmodiim ^allinacongrLg.u pullos fuo$ fub y , 
'-«i>r, f'^/r et/te I lenne i" ^7-rr Kuchlin er 

llts, 6c non volu. ur * 'ois 

jAr# f /«fr/ f tndjhr b*bt r.:: I>: gebtolt. }g. Sicbe> tui hfol S>\;<jle geUjfeu Ktrdc 

iy. IMfX®*. §tAty* £) VfUVy i< fZli fJLl 'l^tlli^TT* 

•cftra domui defcrca. Dice enim vohis, ncijti ir^ii me vidcbitU ab 

fffir iUt*. &'&<* ub[*gf euck,jbr Htrdei mkb wCkt/ebn to* 

1" igZr, E V A K G B 1 1 D M 

h^cteporc.ufy; diidicatis, Bonedi£Vus q n renic in nomine Domini, 

jtU am, iij'jhr^rechty Gelobt fry der *. komft im Nsmaiik* HErren. 

capvt xxiv. 

C T i jl.^ c ] £ ^ ui fgfffif abibit c t :nplo. Ec srccdTcruuc 

TkMPLI. i. Tndjejtu gieng hinWeg ton dent Ten*?* 1 ., f'n.l estrx.'enz* 

> difcipuli}' ut oflenderent ci xdi rcmpli. 

jb/rj Jetne Ju^gtr, d.u fe jhm zeigtcncL* Gtbrit des Tem t 

& O ci Irjrx; am* oujtT^, Ov fctirnii uth-m , zsctt < Q.' i hplur 
Jcfusautcm dixit cis : Nonne vidnii hxc omnia? Aoel 
x. Jtfim *ber fi-rachzujhnem : Si -cht dot mlieil VYMrltek 

y*> vl>1v, i txr\ ee^tfljf vie r\i6@» cJoi Xfyp, if & /"f 

dico vobi>, nctjuaqui relinqucciir Inc lapis fuprr tapidem, (j'.u no» 
tfh ftjre ench t es\>\>:rd hie mcht bleiben ein Stein *ujf dew Andern, der mcbi 

" Tiny. 3> KetfyuSf/j* dTs tuW 3m rts niv tXcul^f Offf# 
uir. Scdcme auccm tflo in olearum muitt^ 

zubrochcntttrde. j. Vndais erftft Muff dem QJeberr, 

* f zryTv/^.y turn! $\ Ltc^n'.cLJ >y.T y it>'*t y Af^f/if i ftm r,juy zrot\ 

jiicrunt eurn difv.ip.ili priv.irirn, diccnf nobis quad# 

trdttn vh ihm feme lurier kr Vnd (b%iihcn y Sam 9mj $$*» 

CUeliSTk ; J x \ 

l*xc erunr ? & q>. im tui advenuii, 6c 

rddju £r/lofht* ? Ynd * \ (tin dtmer zukwjfr, tnd 

confui^mjii It? jcfus awn il- 

dMtndt drr ll'elst *. yiber J f j m <> ■ > *iet \>»J fi>nub lull* 

v<t* fr\t7r{]i t puij 7i; v'xtt; *^> AUifVjj. ft \c>Xu $ (Mi>n*7iq 

nc quii toi fcJucsc Mulri nv-.n renieat 

•Vi. ±tsu tm, dmm4JHjtm*ndHtHb\er{mm* j. D—inl fYwr.Un k»mmtn. 

dm ! M AiTHiC i Cat. XXIV. 74 

n MMBJnc meo, dicentes : Tarn "•> 6c mulros 

furer mtincm N/thmen, tndfdgen . Jcb bin rifins, *r.d Htrdt* 

Vft.+itcxail. $R Ml}h.r\ci\i St k&inp Wt.suxg, )(£/ CKjcig SIGN J 

Fucurum eft autcm u: audiacij bclla, Ac rwnorei Fl'TRE- 

n. i. Jbr vwcrdit boren Krieg, wnd t*febr*y M I J U- 

KS?J.LLU)9' 9?J.n \JLr CZfH&t, <Jrt $ 7TXV& ?Of«f - etflb.- DICI1 ' 

n: Videte nc turbemini, oportct cnim omnia h*c fieri J Scd 
t$n .- 'sthef zu bnder fchrecket m: } du mufi tu erJieK alUs gefchekn : Abtr 

lumeft fin, rgec cnim gens in gcnt:m> 

woe' j nubt i/i 4m end* Am. 7. Den es Wirdjii h empcren tin f'olck Her das *nder y 

rrgnum contra regnum, flc emnt fames 6c pcililentue & F T P £- 

$nJeut Kbufrekb Wider dsu *ndtr, %r.d HtfJt fan t6*rc zett fad 'Z fad ST I £ 

K? 73T*C, 3?na»\$£ £c TUXJTU, OfXl uHwObV, 

fingulis locis. Hxc autcm omnia principiu funt xrumnarfu 

Frdbtrben km rnd ihedrr. J. Da Vvird fich aUererfi jnbeben die Koth. 

ft I o.i vfiaf Vetajtdafo-aai9 fi; £rAry<y, £ m h7P>K\iw'ian¥ vpciq* 

Tunc *oi xxi oppreiV.oni, & truddalmnt vos. 

f.JbdenwierdenfiteuihtbeT Tmkfm\ tndWerdtn eucb Ud'.n:. 

r„ itfc&i fin . vi^i Tzkv']** tl.v tivZv 2\& tb owepd, px. 

oi gcntibui propter nemen meum. 

jjrmitj/tr I'bMJfet tferditon aiien ; Stmb meif.rs \.. 

j? K xi Ti.i wo)&G\oTt<t*d&fa&'qtiw7Kf % fi (tfarXx; zsct£?£ou<rkf<n 9 

tunc n :ur, 6c alius alium protlcr, 

tt. Dm tr rrdtn fich tiei .tr^tr IWerden vntereinander fichterrdht}, 

i fJursTYjir «» ft Kcq ?rc)bc\ "y£tiJ\'5r£p£r -/aj 

ic o<. bit aim, a'.»um. It multi Pfe; lets 

fndVinrd** jich b.iJJrntnttrtir.Ai ulrT. n. I'nd es Werden fael f~ ■■i'# 

i^/jilsivrwf, ii zsK**ri<r)Afi ~:>jcV SjlCaf^^ ™ ^.tjjvwtyvcif 

« feJuccm mti Bt q mu' ;tur 

J<*rroe!m, 1>pU tier Jen itrj./tjrentitL U.l *d 

T 2 ih) EVAKGFLIUM 

» n: refrigefcet charity rrutorum. Qui ver* 

die Vr.^auht:gkeit ) ttirderkAltcn daUehe in f; l^VVtr a 

p ad hi] cm Viic (Vrvabicur. He pnedteabtf 

9 b:p ->:s er:de der $ :g. i^.l'r.de, \v:rd geprtd:gt ritrdi 

t n 73 £a,yyihicv jr^q (ictcr.Xtiov; h* c?.y rji eix*^); «*< |K££* 
ift mgclilim repni jn toto numdo in tcfti- 

« :> ^ A.. wider gtntztn l> I dt t zu ttBtm zti*g- 

Jti£/Jt zran T3i$ cSvesi, iL 7? n 91 t»/@^ >;£«. J> j * 

gcntiba.s, 5c tunc hms advenier. Cum 

fc - . r *#* I o.iKer, 9t;d dot ttird tUs eridt kori.mm. i$ % V\'ew 

JTOVl- ±v 1*§9I 73 [idfAvyHp 7>,c 'iorfjLUCiug 79 frtytv C^o/l &cuu\ 

j\'JTJO igitur vidcritis abon inatii.nc illam defohtinim qux dicla eft per Dannkm 

I fthtnd(> .-/ dcr \ >.g } dd&m gffcgt iji dttrch IX. • 

T 10- f / > ' >. 

Tlr zr^-'vp^Ty, f^x; c* 7d7ru> ayiu> ( i avay^yujoxur vrenu).) 

in loco fan&o ( qui legit animadverts.) 

d /;/ -a« derftet dcr litiLge ( f frr V** liefet dtr n.criki drnnff.y 

Tunc qui in JuJxa jnt in ;.tci. yrt- 

it. Ab< '- fl*bt aujfdte Brrge. f tfl * k jf 

tJ i y> ur yc {gJotUHTtm 77 «ga/ CX 775c cx7y lUtl* 

•11m dat uttol'at aliijii d e 

^rm Dache, dtrjt , . . »< jcixrm U^ 

jflCxJ • C* T&J <*;)£«> f*>f -TO) 7; TO tU Vlf 

<jui in a^ ne revert. re: in t. fuse 

tg. . ', dcr ..it Srr.b 1M hoUn jrinc 

»- i«. iL'n.intibui & but 

i0.lir>fjr(r den bihirtfgcrm Srnd Jr*; 

c» ^«rou( 7a*( rn<(>ct<s, J> l ^aru^coS"! <ft Wa ^> ;» 9 

io «i I- 1 (hate ferO* ne flat 

•• **r £€U. 2*. but* sbtr tm unit grfchtbe 

mm Matth^i Cap. XXIV.' 7f 

\\tc$ in Sabharo. <nim CPPRE* 

nlrr Flutbt im h\'t>:tr % *r Mm Sa j>. Den cstfirJfaU SIO. 

Tin p'-s#?n S-At'^c, ci* i ; ;•..:». V*" ' \ xs'rpx tag 
I magna opp-lTn, quvis n->;-» fiiit ab initio mundi ufc]; 

sbdmcmgroji TrkS/kt, .it givvtjtnift f'«w» Ar:fa*g der Welt bif 

ad hoc tempu<,neqi unquam i\ Et nil! conrra6li hnflenr 

end ali 4 l rdtn i -:rd, 2 :. % 'nd 99$ nicht 'vvurdtn terkurtz et 

cmmou tq tytff*f OPt out tTujfy uraan, au g£. 2]& oi rug 

'dies perijflct omnis caro. Propter autcm 

a t Tagt fo\i>urde f Menjcb. Abcrbmb dcr 

t . *9 toC SfymTui cy C r«y > ptocif. ft Ton ear 77$ 

aicclns contrah:ntur illi dies. Tunc fi qui« 

jiufUr&thlttn&tlU n^erkurtztdtt Tagt. 13. So tlftdo. jtmAiuil 

* bts diaerit: Eccc hie Chnfhu, aut hie : nc crcdite. 

Z* nub ^ird f*gen:Sitbe hte iji Chnjltu , eder cU : S0U fbrs miht gleuben* 

ft ty h| £) {£*»! W V^«*ec<p*7«/, w JW*<n ™f"jsj l0 

Sorgcnt (mm Ffeudochrifti, & Pfeudoprophcrx, & edent - 

J4. / ''« " frfrrj? tufferjlebn fslfebe CbrijiuwndfAlfcbe Propheten-t vsd thun - ., 

;**A<* I £* i&aAtrzf.\ « JwctTiy, y&J T#f, TlfiH 

.•na figna &: mimcnbi adco i:t feducant fi fieri poflir, eriam CHRIST!, 
I < \ben tr.d Vl'under, <bu jrrfubrct burden m denjrtbutnb(9wo es mug* 

Eccc, prxdixi vobi«. ' Iraq; 

Mrhffrrt -' JupfrMebltfn. jj. babe tucb zu'vor gefagt/ jj.Darunih 

i dixennt ▼« bn : Eccc in dtferto eft, nc egrcdimi"** 

Itmftftgen tttrden zu euch: & eke er ifl in aer VI ujten, Jo gehet t.ic^' htn.im : 

lex cm rm TxuHui* fxrj y»a^|i, g? LlajrffW n a^et^ , 

P fonclavibtis : ne credite. t cir.m ;:iir CHRIST! 

t—±4 er tji m dtr sUmmer ; j# gieut-t nult. 27, DcngUub 9rie der Bhtz Rff/j v E V A N G F. L I tl M 

•xit »b ori-ncc, & appa ufy; in occidenrem : Sic 

mfjpL* torn Mufg*»fe, hJ fchc.net bifi turn nitriergxng: Al/i 

gczcf yji i] -zrctgbcnA iV u\i W kyfyuTnt. & f Ovx $ lav 
trie eriam adventus filij h ,minis. Ubiainq; enitn 

tttrd attib fetn du zukunfft des Menfcben Sobns. a J. VF* al 

fucrit cadaver, illuc congregabuiuui aquilat. S f atim autem 

'tn Afl tjl, <U fimlen fich dit Adder. j#. B*ld *bcr 

MITUJt P°^ opprvfTioncm illorum dicmm Sol obfcurabirur, & 

**<•£ dent Trubful eUrfelbifc* teit Werden Son $nd 

1 <rs>.ijv9f t* auTije, QiyyO- i Sooai, £ •! ctrepeg 'ZTiirZvTDti ><7r» 
Luna fimiTi fp'end orcm non dabit, flc ftellx cadenr i 

Mond den fcbcin 9erhere», 9nd die S.'crKt Werden fallen 9om 

W tic***, v&f a) dvy*fic4<; mif X£?vZp an^v^nfTtif. 3>Kof 
err & poteftatcs corlorum concuticntur. Et 

Himtly fW die krefftc drr llimel Werdenfcb lettefem. }O.VrU 

^ ' ' tj'ti Qauicnvn 7? erpetcv 'tis ctitVpains 7# vd c* 7zJ *£#>«, ngj 
" tunc apparebit fipium hominis filij in '.<>, flc 

" AlstbatHiTdcrfibtinm (Ui Zcnhen des Menfcben SoLr.s im $*d 

7171 X9lf6V7Bf TTeLTZtj O/ <£vAaf TJC ^C, K C'^'OVTUj TZV U'.V T^ 

tunc plangent omncs ' tribus terrx, flc videbunt filium 

*U<UntterdfB beuhn aIU Cefcblecbt *ujf l:r M 'en t $nd$; Mcn/ibew 

itpdowiTV i^yjfj3f0¥ ddn nJr H$e/\up tV *£<*vi $ iviaixi.e 
b«minis Tcnicntcm is nubibu* c<. i potcntia 

S$bm kommm in den Vf^oltkm det Ihrnelt tntt fro/frr krtffk 

' « "ittlci rnr fuo» angcl<»i cunt 

llin'irin **^ L 'r ri ^tf ft. VndetVlirdfenden Ji :el mit 

OS <nt> utythn. ^ ovnovvafaffi •;*<, taWox^aciitf 

COSdRi' fnba tote m^ a. \ ^cni ejui clcdtog 

€J~ relim P»f**»t9* Fmdft evndin f*mUn \ \ rtebttf Mattitxi Cap. XXIV. 76 

2 qua f rem ab exrrcmo coel rum uf«]j ad coru ex'rerr.o. 

fen den f Vl'.n.ien, ton einem tndt des Hi /.els zu Jem StuUt 

to' Am) 4 ; ii,ctjf\i ijjj ^cLOjjt^^xluj. otxv r t dtj o cuts.* PAPAIUX- 

A itt Parabola m. Cum jam ejus l, a D $ 

crbAWm Icrt.tt em G.e**o/ Wen jtzt fan F J C U, 

us ten r ht, &c folia gcrminat, noftis quod 

r t', fW Bletter gtViinntt, fo Wtfftt jhr dot 

&OirjU K. VfM£tg t 'ilUf lAfli 7XV7K zruvQ^ 
rflas pr. y: Gf. Ira 6c cr $, cum videritis omnia hxc^ 

drr Smnnur tub* *//. Jj. Alfo auch, m jbr febet <Lu a! Us, 

: , #77 tyy-sg inf aim Jvpvig. ft A^lu, Kiy* vjLt~v t 

quii pr pc fit ad fores. Amen dico vobis, 

tU* etnabe ifi fur der Tbur. j+. VVarlicb ub fage eucbg 

if ovt>i pitta * an zzct(ii)§». t t#i av luwnt zsa^ ?iv*]TU{. 

hrc *ras nvqiuquam prztenbit, ufq; quo hxc omnia fiant. 

&tf GefibUcb.. cbt lergeben, bijt 4m dtefes miles gejebebe. 

ft 'o I £ 17 y* a A{fAlc/ltrNfj 01 dt yu\i teyoh y oj 

Coelum flc terra prxtenbunt, m.-i autem fermones neqnaqui 

jf. Htmn.il wnd Erdtn Her Jen tergehen, *ber me me yk'ort $cr- 

Wa «n. ftllfga. 7^c 6*H>ti; r]uf'?jL<; £>, vJh T^f &>#*C, TrStPVfc 

t rnWtsac Dl illo di: aurem, & hora, E X 7 Rg- 

gehtnm<bt. jj. Von dem T.tgt *ber t Smdion dtr fundi t MI JUDI- 

yii o\ ciyyt\s$ -nlv iff miff $ « ui uoUr ux k ai 1CK0 - 

nork oemo, n-n; qiiiem m^cYi crelorum, fed fi.lus metis illc 

♦^i^f, Mmib mebt die i.nvei im Htmel, fader n Allan mem 

if i^& 
mcmi*. ft 12 fTTrj <J ov fuf;«/ 7^ N^f, Kri>f f^Y k^ 1 
Fafcr. ur autem c erant Hoft fie frit 6r 

fx//r. j'. rv .'f£ 4^<-^ 99;/ // z«r tilt Soe War, Alfo trtrd fern sucb 

m%*yn% W v* ?J rt-5^T», ft 'near ^ $ r,m* cv nl, TFMP*. 

Sftj horninu. Sicut emm crant in &* ^^% 

MKt***»ft du Uin^bm Ubrn*. Qj.Vt* gUtcbtfu fie litre n m dm c EVANOELIUM I 

«L:bus, ante di'uvium cdentcs 6c bibentes, duccbSt uxores & 

&gen, $or der StndJJut, Jit Ajf/ex> Jit trnncken, ft eye ten tod 

OKpxfilTfSfc;, ap^i jjc *ips&$ |t«i| etg liw KiGuToP iimhjt. 
nuptum dabanr, uicjj ad cum diem quo Noe in arcam ingreflus eft. 

liejfen Jicb freytn, b:fl An den Tag da Koc zur Archtn eingteng. 

TFMTUS 5>Kof lytto&t* CW, , toog y^g.&xhvO'iicg r\hjiv , x\ «7n*i&f 
SX T RE- Bt cognoverunt non, ufqj dum diluvium Yeniflfcr, & omncs 

MI J U- 39' l r nd fie Achtem mebt, btfi die Smdfnt kar,:, tod fie a 11$ 

V 1 C 1 1 f*C9* izvg *i$Uf Xj *} •SZCtpXffict TV t)5 W^htfyuTDi. 

CUM DI- fuftujiflfet. Ita erit 6c adver.tus filij hominis. 

<Uhin nam, Alfo Auch Viird fein die zukur.fft des Mcvfchen Sohr.i. 

R6 COL- ft T 07i iffifl&f ^0 at ru k^v, e eig -Z8-ct£?ActfA,Gairflcu t x. i 
I J J UM. Tunc erunt duo in a g ro > unius accipietur, Ac 

jO.DcnWeTdenfeinzWtmAuffdtTn JFc/dt, eir.cr Wtrd angenorxmev, toddt0 

tig ktplsjctf. £> £vo ethriQxfztj c* 7iS fxvXocv\> fxlct 

•Iter relinquetur. Dux molentcs in piitrino, unt 

and'r Wirdterlaffen tterden. 4.1. ZWo Htrdat tr.alen auff der Muble, tint 

fjGT- TfcLpjiXcipGcivflcLf, X, ft'ict a^iltldf. ft T^yc^an **• 

L j accipietur, 6c altera relinquetur. Vigilate ergoj 

D U M. Wird Angenofnntem) toddle At: dcr \Urd \erUJJen Werden, 42. DArumb f P... 

'en cine c\d (tie w% n, L v/xuv xC&@« «f^f7«/» ftr^^i 

quia nefciris qua hora vefter Dominus venier. Illud 

Denjhr wfojtt nhbt WtUbc fl unde rf\\r 1 1 Err ItommenWird. 43. Dm 

ie }<i¥O0<rx.tl£ 7 en « ciioSiaxrivtg "f/lfi suclct <£u/*k>- • 
autem fcitnte, qucd fi Paterfamilias fcirct, qua \iplia 

sber Jblt jbr rwtfen, Men em U A mlater ttofie, WcLbe funic der 

xKe-Mfig tpx*l*4> *XW(H** ** » K chc kv nan Jig^^voj 

ventret, vigilarcc uriq; , &. non finercr perfbdi 

Dieb kommen rVolfe, J^ iiurd erja Mac bc» t ejidr.;, Ujftn brw 1 * 

iiw cwTx gIkIcu. ft Aix 7if7» Xj iftcig yi\iSe triiftor on 

Clt« do mum. pterea & to» cfl Mflti j quit 

%, jttm lUm. ^. Dvymb AUih jbr fid bo, D* 

r 

9 "& Mattii*! Cap. XXIV. 77 

% »!% i d:K«n &;c rJ kp6^j07ra i^yjiw i% ft Ti'c apjc 

lira nnn putatis filius homiuis wilier. Quisigitur 

neinstVvirJ. iff M:nfchen SohnkZmen. ^.Wtkbtr filer 

fidclis f-rvus, & pruicns, qucm conftituic .eju* FIDELIA 

if Ml I ar Knee be t den gefeizt bat jein 

per luum fanm itium ut dec illii alimcntum 

Htrr tber Jem Cefndt dot tr gebe jbr.en Sj efc 

cm kvu ft Mav^c'*/^ o cxfJ^ ii> .&, If b.Qup i 

Jus illc fcr\us, quern aim vencric 

** I 4 6 - Seblif *ft *** Kr.ecfjf, Wen ko>. 

m * n ^> I >'f v ft Att^ Myu) iutt 

ninus inv.nerit ica facientcm. Amen dico vobit 

//. Hdfmmtjbm *lf» th. f7-rt .hfaeeucb 

• n 'z* San th; cti/tif xsactoy^ai etunv ¥£.^gL<p:v{. ft **m% 

biu fuij b > cum pr 1 Sin 

* beT Gutcr Wirderjhn fetzen. 4$. S# 

I mi'ui f.r in fuo rdc, TanUf /A ' / " / ^ £ " 

•-' •iw ^r A'/.r."/ ft femem Jlertztn, ' , n L1& 

• ftK q Tuxlm whs pbifito 
1 aJvrotum. cxp:nc reiterate confer* 

»mptho ndfieng.. \l*ltn feme Mitkr.eihte, 

TtiyfJ- y. ft V 

t n Ac bib-re cum cbr ,ui| 

0b if den 7 -n. jo.Sot tnderll., r 

HIM TV aU*X C¥ f}f*i(ft r> i zr yqi Lt> 1 •. ? i 

ri in - - ' r pc<£hr, a 

•ft Katthtei ah Jem U£e des erfuh nitr.t terfibetfndzu der f 1 , : t 

feKaf iiV'Z>fA.i<ri euj73¥ t 1 / 

fcuarjbic n, ac m vjus cum s 

SP 

su I 

E &E £ 1 D M 

h\|> t(ligttft>k. Iilic eric & ftridbr dcni.u.a^ 

CJPVT XXK 

VI KG I- ^""""^7* opci'ju^rmuj r, (Za<n?s<cL tJ r t f . " v \ ir # 

Tunc eric Gi regnum bu«> 

Jfl /. Den Ward gltich fein d.u r.cb 

~u<TiVS{ ^rtQ.-fazo, tdlc, ox- Tuv Art^TT* 4ou, t'--' r - r | v* 

cum fumfu luas Ufnpfedes, exiverunc in occuffirai 

die MAmcn jhfM Ljtfifen, \n . gitn^n am encge*rn d(m 

id. Qniiiq*, *ureflD ex ci? eranc prudentet) & cj'.ihu, 

hrturgam. j. Abcr f*>ff it ter jhr.cn 9$£rm klug, $na \rtm 

fat; t Qiix erant f.irux cum accepiiT.nC dial 

lit. >f. en mamen jbr$ La , 

a n cxperunc Tecum im, ve.6 carpcranfc 

sk.r ft n/tmt* nicht nut fA 0/ 4. lie K, j.v; .dtr MMMB) 

i/cy..f cm Wi; mXfJt ayy^cc,, itj ttHV#WF # 

•1eu;n in full > (till lampadibus. 

Ti re < fpo ,iu nne« & dormienmta 

j. Pa M *r-zo9 der < '.^ 

til* eft ( ifm ▼ nit 

'uJtrM .(he, * ^.ffn kompt, 

1 

I 4** jJw migtym. /. Dm Jitmdtm **f s*% " iV Cap. XXV. 7$ 

«/ xtffouf lag cwruv Ad S> A; <?g 

fie ornar '"S. Fatu* 

ihmitckte* it Latnpem f. Lx 

. (p'j- 6k t% vfixv t/ en 

nribuS) Dure nobis ex reft quia 

, Oaf few ton #Wf ., *Y» 

ir Ot ACL ot9¥V91 Kf/^OBCH di cu\ <£&•> 

:uiuur. K. um tefo ilia pni- 

r?n One >J»X Ufa*. nej?i'eoS« it 

bi«. Ite vero 

.fuJfdM Kicbt gt d inch. Qtkti 4 / km 

fo: aci <jm vendunt, 6c c a i : .Is. m 

z* <&» Umum, $hJ ktufi'ct fur tk( iQ.l'.d.U 

ut «ne: :mt fponfus, & qua: para tjtc rut « . ' 

f "•'• J -'« -/ n zu kntfj\n t k*r;i ~.r LrtutgAm t $ndS?\<lcht beTcuWHti Kl; ~ fY 

♦ V iZfT' (USfJ i U*r t yjj ,} Jy's^ OKA^c^rj. CLU^U. 

im : cum iUo ad nr.p ias, & i dai(a< 

{/* War mi/ y£w r:/t CW ' die Tbur Wat.. 

fiC ill !', 

k M»nn M*tb dit Attdcrn J 

n * rero ; . ns aic Ai 

lirmc tr: .:-*ff. i:. E* Abet ~ 

u^1f 9 orx i* r r;f , cn era u/tf?! rici - 

• robii, non n>w Yigilace iraq; , quia nefctrii ^ 

li tminif 
y 2 'id^rtf ■ I $£/(- If cm™ rft ur aim homo p-regre proficifcens vocavit f u »s f er - 

l l. L . ?*U > r ruz<i: I y.z> m ni( 7a fl^T^ \SGr**x<-*Z> ft K 


''» & b ■ Er huic 

,r», f/.^ /.' rw f» /MN C „/rr.. y. i m 

i ■ ", Tilemii ■lijamemcluo, a!i; vcr6unun^Uhicui«{tixta 

£*£ r > fnr.fi Ctr.trtr, den. *r.dtrr; ztttcn^tm dn: >r.T..ih 

TU/J \Siau i- I Y£j "^TTiiru.y^v &JfCt)c.. ft 11'. 

f *rn faculrntem : 6c peregrc* profv&u? eft ftarim. PtofeAut 

rm tirmiigm : /W rt£ h:rt\-Ug bald, 16. D.i git** hi* 

* N % ' 9 » n 

C ; $ ™ TZtKoulgt. ACLkOCV, & pjo: oub C* CLt J?K, V£i 

tuterfrquiquinq; talenta acccperat, negoriatus eft ex ill is, & 

dcr JhrffCer.t>.err7rpfjKgtnbatte,$HHbandcUt rr.it dthftlbigtr, U.J 

' f altera QjvifKRj talcr Ind & qui Ml acce- 

l&$An tr.Jtre f**ff Cf/::> f) Defigleichen mhcu ~cr z\ net 

V D£- c* -r m k^ cu t;c a??.a die. &0 <?£ 7* £> ) a^uv > 
fODlEX- pent lucratus eft & ipfe altera duo. irttttetn unum acccperar, 

BUM* cfnl>fjr.£r>i\ AiK gtS.Y*n aulI> ai: trt. i$. Drr *ber ttrun c w bstSfg 

ab: idir iUud in terram, 4c ibfcondit P. mini 

•Imtthtc tint Gritbtw dtr £rde>i£ni'>rrb*rg Jnr:et 1. • fli 

li >£?</£'' 5?Mt7» <?f ,Vs or * K f f£* */ o Rv£ ©•■ 

miam. nullum I iu» 

<&. rUnge zcit k*m itr liar 

f -i« * 

arm cum Er 

, r JO. 1*4 

» Bpeni attuht * I 

|ju ► ft. i tftt ddrtuc* **drrr Matth^i Cap. XXV. 7j 

^oir • .-nta, r Domine qumq; takttta mihi tradidi- 1 

r :rur, htdfrm Herr faff Centner b.ijlumir ge- 

xx;, \$s c.)ha u:\',i tx> tuig. oxi^'rau o7r' avTuq, ft E£? 
fli, I quinq; talcntl lucratus fum ex ei$. Dixie 

than, Stebe d* andertfunjf ( bab ich getbonnen da n 21. Da finch 

I JunS ctxrfJ K »'£,<©** ! Ayod^i <^?M K& crt^E, 3&i 

net 1 D 'minus : B;rte, bone ferve & fidelis, in 

bm Je:n -r: £j, du frommer Knefht i/:d getrc99er, 9bef 

• yx r- .; ztOKouV ui K0&PI*'** etnXjt eig TU9 

pai >\i ticiclis fuper mulci tc conftituam : ingredcrc in 

% m bijlu gr;refv gf^vefi fiber $iel Wtlich dichfetzen : Cebt tin Ztar 

fi tui Domini. Acccdms vero & qui duo ta~ 

frt drmes HErrrt. 22. Da tr.it herzu Much dcr zWeen Cent- 

, c<7ts %''.£/:■, die Ttt> ouitc fXQi 7Z a pi dux. ct$* 
ra acccperat, dixit: Domine, duo ulcnta mihi tradidifti : 
net empfangen bat tefrnd finch: Herr, zlveen Centner baft it m\r get ban : 

o^ratt drr* cu>T~ig, ft E$y cwru 
alia duo talcnta lucratus fum fupcr illis. Air ill i 

e da, zWten ar.u, bake icb gritonrien nut denfelbm. 2j. Spach zujm 

• K& TZLTC fffa c?l?ct m 

c 1 Dor bone f rve & fide!: In paucis fuifti 

I:err f .t frommer Kriecht $nd getreWer.f'ber ttcintgen bfiu 

■ u>w or ¥^g.fcLcrrT ju' c-.ci}ji c\c, ibjjx a ty i * 

fupcr mul'j re conftttuam : ingredcre in gaudium 

mrVeeftntreW, %ber i Mil icbdnh jitzen : Cche etn zur lrcitdf 

D>m Acccd ns autem Sc illequiunum ralcntum acce- 

24* Uair. aucbdtr ewen Cer.ir.er en.rfan. 4 

OBNS 

fas, «7n, KvMjtf tyfUi cr eir ay>r{<;c: c\ aiQqc*7t© ify&Q v - s /; *- 
f»:rar, air, D ram ic quod durus lis boillOi mctens I'llS KB- 

fimic,i»d£ui. Jj ki'ttfi am du em barter MarU.fi, Duj'dneitef! £UJM. 

% 1 u* r < 

BITUR. 2 S . ; F V A !: a I 

#:r* GOC | ''C, g f ^ -££♦ 

abi nan f -& cogens . non fp.ififti. 

C ) '&r-?b^y tkfivtym crx, c* r>? ^?. iJV t 

timens, abij & mi D tu.;..r in tirra. Eccc, 

/.<r i^ $nl *erb.trg dtine/i Ctutner, in A.t lrjit:.. , 

:; -n czv. &' nir.y.fy.fti'.; o .- 5 K • V (t^ oi.'?: 1 clltl $ 

hdbzs quod tuum c Rcfpond-.-.:* v<ro Pominui cj 

WW £..y/ cLu del }6. A>.;rtortet aber J'e>n lierr Ifynich: 

1 1 nrfi & cii: Xorcras quod mctam ubi noa fernin , 

/> . ■ Jin dxs icbfchneite d.x icb nil gefeet babe, 

y^ffVfiyo c)tv tf ciiyy.o.TT.'ju. ft £/fl IU0 0? (Icttziyii 

l< c^gam in. 1 .: ubi Am fpirfi. Oporrcbat ergo tt commkur* 

• I famU da: -be m 2 7. So fill ; en 

f itm mcj nfarijs: & cil veniflcm ego em 

met' in dm tUrn: Vndtfri icb komentfare bet &b zuv.ir ■ / mod meum eft, c.i a-. faaQre, \pjtn ctw ^st' cuuiz 7J Ttt}cu* 1 ab 

D.irumb *:cmtt ilia tal 3> & d 
I uir, 

1 • '■,..-■ r 1 qui ! 

: S 
raj. 
c\ 

Ei ilium Ab iilo \ < bat, Mat tr 

uy^ i'f cFJvsr C /if tt . i^a/ 

in t n . c^. .....u ; 11 1 rnt 

hmmtUM Kmtt D* « 

1 .J.juut* Mattti.ti Cap. XXV. fo 

i in*. *o5, a b.s„ j »««* 

• JLf ft l f 

n . Cum mum vcn rit . . 

* ~zr. .' *&•/ Jill' 

c i r * f 

i. ; 7* ci/j >-rx C* . ' , £ 'Kuyrn it ■ eynji^ 

fc iii I fua, K omnCJ fan&i angj- 

r* feix.r 1. hid ailt I ,<.- 

It com , rune fedebit faper thronnna g'<»rir fuse. Ec 

m*/ jt»», / Aitft dcmStucl fener Utnligkcit. ji. b'nd 

c ■ coram co omucs gentes, 6c f/parabit eoi 

\ )hn a ../em 

>-' .". j K6iu!w cit r ^^i nt vtrC^aQ. two tzS? 

ab • n> uc p.iftor ovc» ab 

rtt Schtjfe ion dm 

i&Z+l- &K.ay wti TO, ftfjj tT^pCct^t OK Si^Z)V cuCt/ 
br Et ftjtucf quidern oves ad dexteram fuam A 

Mdiken. J J. Vnd ^trdf.ellen dit .ft zu feme* :», 

to ii i£/<pKt i£ £u>uu*>9 9 3> TsS *£« cfictaiX^c nlc, 6k 

hr ^ j\ u Tu:i ».x ci> qui eiiicai 

%md da MJch 2ur b*l j4- Da Uird dtn JAgc dmkXMg zh det.cn zm 

'.-,'» cuur?\ .Stvn <C\;yrf.tfyjct W V oLT^ii pv> K>> *\e\tur[9u]i BEN& 
« Venire I &'t Patm mei> poll'. 1 . • ^HI^ 

j 'n y Kom-t.et her jhr (jrfcjreten n.r./;ei I'dCers, Irtrbet 

%L~ 'jam (ian/.-ioL* >rr» kq. y&'jXrc, x^c/aW. 

pjr ▼ b'.s r i j.id. hm.lamcntis mimdu 

*n kereitet ' rwr/> J-« f fro* **«.,. */</• h'l't>M 

£ F r < ^ .< #<#fl ft'-* C^AViV i^/j/ijflic 

- nn ck dvdiftu mihi e 
jf. Or* no b:n hmtigertg ge+vtfen indjhr b*bt t/.ich gtfctifttlUh bin dttrjt £ getfefim 

nj at* £iVt?^ r ^ oTiryyyti't fxt. 

if p mm dcdO < nni. r>*s cram, & ». ill me. 

f mdjf *A*t mush^eirtuiKet.Lm dji bin lib f I ^<Tjrrl E V ANGELIUM 

ius & amicivirtis nr: rotavi, At 

CAR I TA- ^ Jc y bin nJU y et gcttefen tndjbr hibt mich bekladtt: Icb bin Kmmk getfefenfinl 

ot: < tya^ x n yi* at CpvXctK? rjyLu y £ *>5U : - &Ot ftf. 
umfiftil mc : In carer: cram, cV is ad me. 

j i,r b* ht mich befucbt : Gcf arisen bin icb gefoefen, tndjhrfad zu m;r gckomme 

Tunc rcfpondcb'.r.u ci jiifti, diccntes, D<mnnc,i]U!ndo 

J7. Den tterdtn jhm anfti-orten die Gcrechtcn, fmt f*gt»> HErr t .'•„» 

te vidimus cfuricntem, & aluimus ? aut fui:nt\m, &: dedi 

baben I hungrigfind baben d:cb gcfieifeitOMr durjig, Srnd b.ibcn 

tibipotum? Quando autcm re vidimus hofpitcm, &: collegium; re I 

m. h retrcr.i kct ? |£ *'!'<" b.iben V9;r d;cb gejebn e/nrn G if!, Yr. 

aut nu v amicivimus ? Autquandotc v. annus xgrotum 

. ac k:t 9nd btben Mcb bekletdet? jp. lTen baben &Wr dtcbgt J 

fj CAT (Pv?>CLX>1 Xj trfzfJ&JJ <5r£yl<TE ; 3> £ *} (^XJzAz.g 5 >^ 

•ut in iuis ad tc? lit Rex r - 

#<&r GefAngentndfemgtK ^ 9 , /',. 

x . |£M awn:, >Au!lu Xt'/J) VfUfi -^j, 

I cis : Amen quatenui id 

* rfta tndfaen zujbr.en: I I'jn.cb icb fitge eucb, \ 

H\ tifW TtS* fJL* CWlA^il' JWI - *' 51 if TO 71. 

■at horum •orumtr.nnmi in), mihi 

Brudtrn drm gcrwgtJicn^Ai hdbfjbr mir gctb/u^ 

Tunc dixit ctiam ijt qui adfi: Abuc a niJU 

^ dcr fetntUQ'n zitdtntn • : ; f) | r ^Xr , 

xtcrnuin, qm pftranu Ul 

5 *4 Matth^i Cap. XXV. Si 

X# 7f~l turfs ct-ypiteig. 5? Erf<vfl6J» jo\ ^y QTX. 6d^*(^Ti fxo* 
& - i angelis. Efurifi enim, &c non dediftis mihi 

tw^ femen Engeln. 42. Icb bin hungrtch geWefcn^ndjr babel mich nicht 

Q&yHft iafyr.ffu, k&4 CYX dTTOTiswrk pt. £> 2#» 

cdc fitivi, A: non potum dcdiftis mihL Ho- 

gtjfieijct, Icb bin durftig gettefem tndjbr babel mich mcht getrencket. aj. Icb bin 

fpcs cram* & non collegiftis me, nudus, & 

tin G*ft ge$reQn t tndjbr babel mich mcht btbcrbcrgetjch bin racket geb9ejen,9mi 

boo amiciriftis me, /grows & in carcere cram, & 

jbr bdbet mich mcht bekledft, Icb bin Kranck ?nd Cefangen ge99ejcn t $nd 

one Ski x&i pi* £j Tc7i lwx£/)y.<jz\izc\ *mtzS y^ 

non invifiltis m:. Tunc refpondebunt cl quoqi 

jbr babel micb mcht beficbt. 44. Da tttrdenjic jhmaucb arMorten 

ipfi, diccntes, Domine, quando tc vidimus cfurienrem, aut li" 
§fd f M l tn » Wen babenttir duhgefchen Lurgrichy oder dur" 

temi aut percgrinum, aut nudum, aut argrotum, aur in (arc 
fiir, cdtr .'ft, oder NscJt*h 0i ^ er l&***flj oder (' f f~>gr*t 

ygj i eirysvfonpPjJ c ft T^ti ^mKP/^n-nt^ auiil^ ) 

& non mimftravimus tibi ? Tunc r. r p ndebit* cis, di- 

+nd hdbcndtr nubt gedtenet ? aj. l\'..',ird Ir ar'Siorten jbnen, tndf*^ 

, • Ay. '/ut ifx!v , ip cav ci~>c p^flffm/l hi T** p 

cern : Amen die ) vobis, quatenus id no;i fcciftU uni ex ilVis 7/757/ 

ITaritcb 'ub fage ench, i$M jbr nubt get ban habct \ ler dieftr: j j) £ m 

fjjp i;.«^9^r, h£t ipci %7n\r\oix , 5? Ka/ t>7r€}Ai'ffMTttj ism ASi 

minim nee mini feciftis. Ft abibunt III 

geruigften, dot babe/j br mir aucb nicbt get ban. 46. Fndfie iter den gebez Will ST t 

/ . ' v v ' y t - • "* Iy ^ 

HQ >J?.CtJlw O4UJU0F, Ci 01 OWg.lZl ( t C (tolw tUWlOV. f I I (X 

ad fupp'icium ztcinum, jufti vcro ad vitam xtrrnana. UEM JP- 

m dit L.vge l> Aber tie Oereibten in Jju kvttgc Uben. Ill J" \ IX- Eva kg bliu u K CAPVT XXVI. 

f £• tyivib in rilAfdb i ty**f cra^ riff teyi'c rtfr^ 

bum eft cum fi Jtfin cmnc* iffcos fennoncs, 

I / « ttgAb fen d* $ilU::dtt hMte Jtfm alle di it, 

diccrcc li< fuii. Scitis p<>fV urn 

frnch <r zu feme* J* gc J. Jhr vtifftttLu msxJk zWeyen T.i: 

tore, & (ilium homini* prodenJum, ur 

i\':tm rd, irddti Mcrtftbcn Soon Wfrni 9ttrS*rf$Vttt ffcrnfafr dm 

I MM * Kl 't''% va f* &To'n oin'tzfyju* c\ )g«|(*c y 

rur. T;nc COOgfCgati filHI primarij Saccrdotcs 

1 \ T UAi * r l tcr<uizt l t - t9§md j. Pa 9rr/Jur;/eCen Jich dit HoLcnprnj r faj 

( v5l S.ni-.rct p .^u 1 ! in jafli I 

C idicebatur C31 Et firmil confultarunt ur 

C*.fhd<~ 4. Vv.d bui ten Rdbi fififc 

J*Ti. 4c mt rimcrenc. Dkrbjnt «uc^ 

/' • • I mut lijUn i/td tf*» j. Su^rjubemsim^ 

I *« nc ninuihut fut in p pul -* 

Jtmnbt Mmffdst ttji, stiff 1m nuht cm Juffrukr WtrJe >>* f„. 

#fT* it \*rs y\*Lty* c# **3**** e, lUlitfl T.' K u&)t@* fj A*. 
, _ - -« c in ciomo Simnnii J^ 

IU mm Jt/m Ha' im bcibmmen mt Umfi ■ s JUt , 

nMjlirr,a:..bjOn m KngUCCKi 
i<+ /• J*J MM jim tml , ., * .mLUp, tckm 

2UU ^ Matt h & i Cap. XXVI. tz 

Pat n imj . card kvctKeifji%jh\ 

f-*- j, k eFrud:rat in caput ipfuis accnmbenris. 

ft'jff', $rtJ go ft c> d ujf fein Heupt d* er z* Tifcbef*p. 

m \GOfne, d\ c\ ya^ctf card r t yn)/ ky.TY.awt , Af^f'Tie,* fc fi 

.lure difcipuli ejus indignati funr, d. 
/• DacLu fein: Jun'rr Wurden pc vnWili:g, tndJjtrAcbrn : FVo Z0 

f >^riA«A cuuz 3> ^titvfsH y$ r*7t 7* fiv&v ^ affiv cq 

>tio Potuit enim iftud imcrnenrum venire 

diet, et die far Vrtnbt ? f.F.t bdtte mod: diefes VI 'sfer terktufft S terdf 

magrto, dc dari <. Quu a. cognovifTcr hocjefus, ait 

the'rier, ind gegeben iter den dtn Arm?*, to. Da d/u Je jus mercket.fr.tcb er 

av79i;' T* KfVVf 3Trtjs^/?i t? ^'^xr, f #^y ?o K&tev ci^fr- 

t i molcflias exhibech iiU mulicri? Opus enim bonum operata 

a*lhntn:Vi'M bekummertjbr dm Wtib ? £m gut VVerck bnt fit ge- 

#»5 *iq iui. §triaf%Ti £} tx; nlvzx; *££ti p& iewirSv^ 
• ne. paupcres babetu Vtfcum, 

tb*m a Armen habet jbrbey eucb, 

ifit d -Tt ix*]t. ft BaASow yi tuny -n riit fi -j eyf 

me rero non Cmp.r habcrii. in jceit enim hxc icntum 

Jktt:b*ber htbei jhe r :eit. M, Dai f< but gegofen dtp Wdffer 

' CUH&nt p*, 9&t ™ .af#Kf Ui cTko'mW. it AuloJ 

m'o, ai ti me fev Amen 

3, •/«/> tegrdbtn h*t fie getbtn. tyWmtith 

. , 9j? 7» t«t9 iCayyiMcw en oX* t&T 

ubi ;um fuerit li ium ). 

ttb/agee.. N* l f pr<dtgt 99ird dtfl EvAngeltum in der gAntze 

tame, eKaXiftfremi v rjnf clut*) f*c fivrjuoTWCy aui 

m'Jido, div etijm hjcj aJ i km i| 

Welt, dititrdmAn AHt -m fie get ban bAt zu jbren gedac!:'ryfi. 

~c;- Tt!v iditwjf, , o Af>: < J^'l«; yiiDAS 

Tur. £ iu$ unut ex illif /duodecim, I ibtrnf « <///?/. 

4f. i)^ X U,, X ^* #>/ ' fr ^ r riWljfti, rmt Kaith* Judse S T I. 

X ^ |#M- VtHDtT* EVAKGELIUM 

iTXAyL-MTr^ zXSi TXq >£#££«;. ft EMWi T/$fAf«j u#fc 

•d primarios Sacerdotcs. Dixit ei*, Quid vultis mihi 

ariotiy, zu den Hobcnprieftcni. ij. VndjprAcb, Ylntttolt jr mif 

iivcq ic.iyu) vplv cuutzv *ct£p3ct)0'Ci>i oi Ji i&avt* turn T£*a* 

re 6c ego vcbis cum tradam ? Ipfi veroappendcrut ei trigin- 

geben y icbttil tuck jhn tcrr.ibtct;? I ni jic Lot in jhn aretf- 

y-^l/ct. ft K-a* "^TT* *»** l £»i'W 6LKGU&CU **A 

giiua argentCOS numos. lit ex eo KpOfC quxn-bat illc eppnrtunitate ad 

jig 16. l\n Jem ah fucbet er gelegtnleit ..'.»» cr 

•^ ' v u:n p/)denium. Die aucjm prima Azymorum accdfcrunc 

.(. r/, ^rr 40j erjienTage der Sujfenbrot trstttn die 

PASCHA-1 m ■•" 

tpuli ad Jcfura, (licence* ci : llbi vis paremus ubi 

jrr a« J^/«i hidjpucben zu jhn : (To i+iltu dAtWir bertiten 

C^a'j^xv "n «acjx. ft dJ: «TIl , \SG a}* It H; rlw 7S0?kV t 

ad i Pi «• IpTr vcro dixit, Abitc in urbcm, 

zu ejin am ' ».. if- i r J^racbi Cebet bin tn die Sudt, 

*UtSi n» S.ucLy k& K7rx i tcuiu' O a \.i aav. a?.@-> Afp^, ikcu- 
• J quondam, cV duite ci : MlgUtef dicit, pixftiri 

zu emtm, w. _>../;.; in Metfer h± n, U 

menmpropc eft, ipud tc rtdim Pafcha, cum difci- 

ztit tji btc, wtH 7 h *. 

) cis. I r -unt difcipulij ficnt pratcepenu cis 

yrn. tf I'r.d tbeun die J'O'l'r, W:e jbnrn befobUn bettt 

]c r « par- Im. -nfrumdici adfe* 

Jtfm, 9nd S.ra.e/rn du OfttUmk 29. 7 am ,1l( 

»je, ctv u\ iu\ ishyg.. ft .„ oIti-V,, 

*. - 1 i lit du d ^im. ItntlDttl Slj 

j*.±i< crfnhmit den Z\\»j, ji. I >.J d* ft ^n t •J.Til* Mat?* Cap. XXVI. fj 

• *..r : Amen unus veftrum prodct me. 

tmeber: V/dr.xb ia 9t* $*tcr eucbttird rnicb 9(rr*Jjterr. 

** J w Z. / S /"0- 

ft *<*? IvirXp- '•■'■> * ^ -'". • v£a*J hiyC'V civnS fn&S@* HE UT 

Tin rrifticii , ccprruac dicere ci finguli PROD A- 

12. Vndfu^i. , bruit) :'j;n xnlnd fagtenzu jbm tin jeglkber TUR A 

twTzSt> fji^-n sy* UpL\ t Kve/e. 3>'o J"g '&n»t(/8ets Sm%H : ^g U * «j 
corum* Num ego is f.;;n, D mine* Ipfe vero refpondens ait, °7y . ~ 

lie: jj. Er AntWortet $»d JfttAcb, n u xg 

igit mecum in citino manum, ifte mc pro- 

Dcr einuuebet m.t tn.r in dU Scbujfel mit der Handt^ derWirdmicbSer- 

« j eft. nil cjuid-m boouDll abit, ficut fcriptum eft 

ma. Dcs Menjcben Sekri zWar gtht ddbtn, Vvie gefebriebtn Jlebi 

mC4 turns, ia} a-. 7&J 6**9* av^pci-jr^ ^j' » o 7i/ a\ipu)7iV 
Ac en, V* autcnv ii'i homini per <ju -m horninis 

%*n jbm. Uoibitebt dtm Menfcben durcb WeLben det Aferrjcbem 

zseLfiaJJnui, KctXs* > > ov/n$, ft one tyewrify o 6*cw(§* 
prodittir, Binum fuiflet, fi non fuiflet natus, ille 

Sibmifmbfrn+rrrd, fit Were be^ d*4 r.och me gebohren Wert derftlbigl 

bom", "pr.ndrm autem Judas qui cum prodebar, 

r cb. *J. Pa At tlvvrtet Jud+u Mr jhn $errtet t 

h ftftl PaCClj > c ';4 corJ, Zu «T«{. &Ee&iov- INSTI* 

um ego fum Ribbi ? D ei, Tu dixifti. Eicnti- TUT10 

Jforjcb.H:* nbs RAbbi? lrftracb zu jhm,Du/agf/is. 26. Da fie COEX.G. 

W.ii autcm ei», Ciwn accepinir jefm p.mem, & bcnedixifTcr, git 

a bet a NAjm Jefm dtt Urodt, danckcte, $nd bmchs % 

it, xjH iiJif 7U(H*%l**t'i Ka / "?"' \aGilt,<pi}fli, jUri 

mim, di( Er ait: Accipite, comedite, lioe 

tid^Abi feinen 'j m , VfUJhatkl Kebmet^ ejfet, das Er AX GALIUM 

eft pus meum. Ft iccepto pocnloi & ^racljs 

jfi mem 1 tf% Pmt er r.im men ct, 

<p:mc, -zv cw7U(, t\9ymP t Uitn *£ oun^zjoLiTtq, & Tan 

MCl.,, dedit dicens. Bib ice ex eo crr:.-<. 

g/to jbnen den, tndfyncb, Trincket dtr.tm a2c. .jJ. Dm 

yxd \si to f&X cuugt rs T*j; Kcuvrg ^u^h.tj;, to 'Z&i T+c>kuf 
cnim eft meus fanguii novi pa<5Vt, qui pro mulm 

ift mem Blta desXcsVen Ttjt.irr.erites^eUi esfur tiel 

CfcX^iuS}}'* «c uQstnv citytgiZtuiV, ft Asyu ^s vulv , '077 i 
erTjnditur in rcmiffioncm peccatorum. Dico autem vobis, Noa 

tergojfen $$trd zur Stergcbur.g der Sunden. 2f. leb [Age cuch, hotter de xicbt 

bibam ab h >c tempore ex hoc fruc*tu *.itii, 

mebr trtr.cken ton mm An ton dtefem Czechs de/ ll'eirflocks, 

'li&tg Cttftty; 6T7*V CLLT6 Wl»U ftlQ* VftUV MMttCt V 

ufij; ad diem ilium qumn ipfum bibam Yibifium nou:m in 

* An den TAg da km trir.tkcn Wtrde rr.it eucb tn$f wm 

regno Patns mei. Er quum bymnum ceciniflcnr, 

jXe.i t H.r.r.u I Atert. ji.DAjie gcjjirocben bAtttn den Lobgefitng t 

'fr.^j* 9 "S T0 ' e £©* vd* ihcuZiv* ft Ton \i}4 ewTTii § 

in montcm olcarum. Tunc dicit eis 

I ■ ■'■gen fu bin am An den Ohlberg. it. Da fintcb zujbrrm 

IffSfa Btf/fa VfJL^iq (TKCUdcL>.lS-r i (nS't If %fM4i It TflTOLTy 
Omnci vo> offendemini in me 

tUrdet euchertem at; rmr in diefir 

y n. scidaj £$, •sa-mfa ilv TSCiySj.va, KSH 24&*xc£- 

mele. :>cum eft cnitn, Pel n, 6c : on- 

/. Dtn ei fiekt gej r'ttrdt fchUgtn d( m 

me&tjoiTttj tu 'srCfCaQ, irtf ^c^viyc. &M*t» dt 

ove» witem fufcitJttif 

MKjIrrviem da Si/jAjfi der \jfTm\ J*. -« f -« . . ' 

m Matthai C ( .p. ::X\ t . T4 

9 of at, ir*$ ; tIw r a), set a$. £/u o. 1 -•.: ^7 PSTRT 

o, prxibo rot Gali'.xim. Petrus vcro T E M E- 

thlu* km ge''.iK\Lrtiichi* >n. tf. Petius sbtr KARiA 

• r ,. • r*] ^ % (\ - r v C N J I* 

1 ci : I omncs oftendantur m te, 

ttvtMeriet 9r.d Jjtracb zujhm : I ts\ b a.< fck trftrttM An dtr k 

«^ > n'.incju* FctkUt. Dixie ci J*lus # 

>. . . .0 mm. rrgflfMk $4- l e f m finch ** j**h 

Ap. , . , C7J C* TCWTKTK VVKU,^^ ithiK%yt Qutr,7ty $ 

/ :>c, anu-qui G alius voce emitta% 

> -, indtefer i\acht, tie der H^bm krthet, 

tfic k~ \ fxi. 3>Af^ tum>\ ui?f(& t **9 $** fit 

tec ab inc. Dicit ci Petrus, etiamli opormerit m# 

& /— " y 'lAklmkhttrlcuftit*. jj. Spmch zttjhm Pelrm, 9nd 9te» ::b mujU 

§ n\ smjn$*0H9, s pi ct amiuvijntftf* 'Ojuo*^ vjy vx/Jig 

t itk non te abn^gab^. Similiter 6c omnet 

mil fir fer. $$U ub tutbs dicb ItrlmfmM* DefgltUhm ftfte* Attcb 

mm* '-■ * au. ijlo.i i%%t~™4 f*fT' euunlp $ Itjirxs *t 

pulu Tunc v«nit cum eis Jcfci i* 

m t J**ier*. jS. Da h*tm ft.it jhnen Jefus zm 

• .m, qui dicitur Gethfcmane, & duit difdpulw, fe*» 

• 11 //<§/r, irr bitf hfemaw, %»d ftrtcb zm ft mm Juniern t 

4 ufc^i quodigrcfTui oravcro c. Ec 

rttutbk t, btji d+t tch birt^ebt tnd ben dort. j;. /W 

mfTui. Pcrr*, cV: duobus hli)» Zob'.M.I«i, cxpit atTic? 

9^«m zm f(.b trtmWt hmddk zWeen ±>Chm ZibecUi> %ndf i n^sn zm 

r *4 >i ttdtiuzr:ip. 3? Ten Xiy4 ctlnug. Us^/,-r.<: §09 f 

6c gravilTimc angu Tunc c \ «.j, irif.i cO E VANG EMU M 

JESUS ;J/u£if px UH ^xvirx, peivcije iJ'e, >> ^ryc^n pir* f^S. 
TRISTIS iruma mca ufq; ad mortem, manete hie, 6c ngilac* mccum. 

ET A X- mtinc SebU bip *n denTodt,. blabt hie, ^Acbet rr.it mtr. 

TE PIE- ** ** C^ir?A7^r fJLlK&V 17TK7IV C7T1 1ff& (TUTT.* CW?X STCCCTCty^i- 

A7/5 0- ^ C P ro g rc ^" us pabulum prccidit in facicm fuam orans, 

^ j j /y. V*dg"ni hm em tteinig fiel nider tuff fern jingef. tr.d betet, 

flc dicens : Pater mi, fi poffibile eft, abcat a 

%nd finch: Mem VAttr, ijf es miiglich, fog • ten 

ipx to TX-n W$f{g/L9p 9 Xlxluu x% ic iyoo ^A*,*^' ic <rv. 
me iftud poculum. Veruntamen now ut ego vo'.o, fed ut ru. 

*r;r dtefer Kefcb. Dock nicbt <r?ie ich Wil y fo>;dernWie duttiU. 

3> KaJ ^Z€7tqv&STXgwfyfl*Cy % iv^/onet clvtXc; Kff$iv}c,&g 9 

Tunc venit ad difcipulos, cV repcrit cos dormientcs, 

4#. I 'nder k*m zu feinen Ju^ern, ir:d find Jit fcbUffend, 

Kj Xtyl tJ niT^«, Otitic cbc \%iozt}e p'lew v&v xi}*£.**1 
& «'■ '™> ItMl nequiviftis unam hor.i Ure 

tndftmch zu Peiro, J ht 

mecum? \*tc & onte, nc introcatii 

nutJnir? 41. rr ac bet W.d fcfttj d*4 jbr nicbt f. 

iit; WWgJirpif' Tfl /-$) 77**1^ it&9vu6y, r /fl ^tj? ctS-ivrjc^ 
in tentitionem, fpiritus ijuidemeft promp:i:$, fed infirma. 

^ Anfechtknge, Dm -:/f ijt trtf/ig, aber dUt Fleifcb tjt fit* '4 

Rurfum (ecu abi|t & oraiit, dicrm, Tater i 

At. ZumsndnumAbl gterg er bm $nd betet,' tvdftrMh, Mem J'Ater, 

r>n poteft, poculum abire a me, quin 

ifltmchtmmgL. dm d. (d gebe ion rr.:r t ,<h t,„ 

atj. , yiffiftmy fjua <rv. & Key i*tv* t X^/ata 

ipfum b.bj voluntas cua. MiTcmfTct, rcp- 

jkm denn, figtfibtbt dtm Kit* 4J . y n d er k*m, i»d 

muTVc Matthjei Cap. XXVI. t$ 

wuTVi TTttXw r&jihizv &%' you* po cuwtzJv Ol GyjuXvLufiiZcL^- Disci- 
#05 rurfum dormica Eramenim eorum oculi grava- p n j j 

i A»cr fcbUffer.d: I'r.d'r'varen jhre Jugen 9ol ' fcbUf- PR0t'[l\ v ~ 

£*K.a/ k&ett cwtXc,, 'faetAccV "sriXiv, imyzr^Pciis 6k do r,RJ ~ 
t . Et cis, abtjt :m, 6c oravit — 

44. I indgteng akermMbmt txd beta zum "MOIft 

t^.T^, HTUt 799 (WTH AjJ^fV. & T071 €f££7B/ <*&$ TX$ tfp- 

>, loqQu eundem fcrmonem. Tunc venit ad di- 

dritttnjt:^v.^T;dreiet dtefeliige l'l r *rt. 4/. D* l4m tr zu feir.:n J:n:~ 

loi fuos 6c di eis, vitc quod reliquu eft & rcquufcicc : 

9nd Jf • httert, jlcbtfoltjhrnufchUffen 9tid ruber.? 

*<^* 1 P&% *} ° ^ ctyQjujTni ybg7*ctgp}i}c7ttj eie; 

appropinquavir illahora, & hominil tilius proditur in 

Stbcj jlund, Am det Menfcbcn Sobn $i>er4ntt9or:et 9tird in 

run man Sur. eair.us, cccc appropinquawt 

dtrSunutr 4;. .^ Lift \>ns gebn,' Si be tr ij} da 

mc Et adhuc M loqucntc, nit ]u- ] U D .1 \ 

dcrwtxbicrrjibt. 47. I'nd aIs tr r.o.h re Jet, fikc d.% k.im Ju- PRO' 

i mcVcum co cum gladijs 

/*, r;*/r dcr z frw^ m unt groje S f{en 

-^ri tzSv cvtfiifiup ^ rttrGvT^UHt W hcti. ft 'o £\ 
t fufafeui a primari) iWus & Scnioribus populi. era 

tm*: rieftem n des . uS. \ 

«W en ana, 1 til.itu? 

dir ttTTMbttr bdtte gegtben jhnt- , /, 

AlfVtf, «*7J< «V X^tT)?Ja71at'7 ftK^; f <X&01>f)l)f 

preli-mltceeum. ; ftatmi cum \ 1 

*.' ^ »>'• /^ <£». ff. I'nd alibM m er 

T 7 J EvANGELTUM 

t z r-y eim y y^cuoi vLeZi* x. 5> 'c 

a* fdbm, , 4 .i.\it, Ave Rabbi: A: , eft ei At 

zh ]cfti y \ .CugrH >t S 9 ? f j m 

J. .7T£tr ti/snS, Era "&> i Ti 

^ . : ei. Amice cjuorfum Time acccficrunt flc 

rf£w fyrnclt zujhm, Mcin Ireun^'v'voruH.: .lf.jr.tn ': pfXfl 

;nc manus in m> &: prehenrlcnint cum. 

legttn ah die HmsM ah Jejum, $rtd g ri ^<- n 

Co/ Ij*, ty.% Tu v - irri, 6nJt*a; twj y^-pa ct7n- 

ffyr; eccc, unni ex ijs <jui eraotcum Jjfu, cxtr manu di- 

y. I'r.A fire, c:>;er aus i^Aren, recket AUi d »' 

' !U - C7T3.1l tIuJ ObUld fjLctycapJXV, *&4 W*7»£fltf T:¥ *)VAs> T)f X#£- 
^' -xit ftium gladium, 6c pcrcu (To frvo r. rii! : ci s 

' zov aw fern lYerd, 9*J fchlnf den I ,,- 

\ n jo 

; aZuhtv tvJtx Tfi 6 77-y. 5? icre Afj4 *//,. c I*y- 

abfhlllt ejus •urtCllUoL Tunc -ir ci Je- 

/, 9rJ hiek jhn *b ebi Ohr. jj. Pa ffnttb zt* jam Jc- 

er tmim iditon in (bum locum, Qaict 

fas. Sleek de.n l-.xrd ah femen vrt, 1 

en. . - cperint liium, ^ idio peribunr. A» 

/•« M| C7i tf $L*ct[4cy aft ZuttpQLtyihiffZLf Ttv p* &aTpjt t tyq 
\ KM non pofTe nunc pftciri jncum Fitrtm, q6i 

meiKfftu dx- • ;• .r» fnemen I'AUr, * a* 

hue Hftit roilu p'.i:ei qutm duodecim ' . -i angelnnim ? Ouormuif 
erzufhukt tt.tr w.ibr * Jetton En^el I 

trgA i 

•ktr HtrditrfuUe. ? Lt muf a!Jq ^Lh. }yZu de* Mattkai Cap. XXVL s6 

j; nig dXAftfs Q| c tyrlaj i|^A- 

r, Siccine i:t adverfus latrone e 
-:b f zu drr Scbtren, A is zut; mus- 

gen nit Scbvrerten tad mi: Si :cb zu [aIhk vicbdctkteg 

•CPf upas calc lw cic UoZ , j^*/ OK OXgjt* 

i vo5 doctns in templo, ncc en- 

i<7 r*r& %ndhabe gtUbret :r. tempel, 9nd jbr habi 

mr. Hocautcm totum facViirieft, u: uur 

r.rtA gfgrtjfen. j6. P.:/ Acer mJUs ifi ge/caeben, d.u . tterJm 

X /r. T : : ; Bti/TIf ZT*ittc o'i f&yf.cu J f. S U X 

rz arum. Tunc re'; eo omncs chfcipuli A SHIS 

ten. Bd alle ^er D I S I 1- 

n \ t ~ • Ls EPULIS 

i r « UTVjOXtlts tcv lr,7Xf air^yyy «Q?f nESEK- 

prthen J.-fum abduxerur.t ad **■• 

I . fobm. j j. J);e sber j h At ten Jef'ur/:, m jhn zum 

iaiimu,ubi Sciibae ^ Scnarores DIICI- 

CAu+hm Ttgelerten tnd Elieften 77/ A* -7D 

r . cfxntl'iTii u \~ 

c BCfCgari fnrrur.tv At baurr cum c 

j/. Pttrm aher :te jbm > 

; 1*1*, cui?.r{ i- ;, ^ i^ ^ 

am ?'>•• 6c bat cum, 

Ai^ m den Pdliajt a- I gn, ;, tndfitzte 

die Kmecbte, Mmj S9' ^^cr 

m 6c totm 

ft.. dtf ganut }:. 

1 2 EvANGELIUM 

*j? "rtf I>r^5j G?rvg cwjh fataluHrucn. ft K«J v% MOW 
contu i, ut cum morteatFiccrcnt. Et non invcneru^ 

Wider Jefium, tuff d*i fie jbn todten. 60. Vnd fiunden kc 

et coin multi t tefles accelTiflent, won invcnjmnr. Po- 

f . \;el fdfchcr Zeagen her zu tr.ten, fiunden fie dccb keir.es, Zu 

ftrcmo vero advcni;nt:s duo falfi tcftes. Dixcrunr, ifte 

Iczt tr.i:enherzu ztteeti f.ilfche Zeugen. 61. \uben t Er 

i Sr, Awuayjy r^^hZait^ t)v i/cuf T)f Gii, K 20& Ttjwt »j/"l- 

dixit, Po dcftruerc nplum Dei, u luo 

b^: gefitgt, Jcbkdn abbr ecben den Te».j>el Got;es, $t$d m drey en T*» 

acdificare ipfum. Er Pontifcx maximal aflurgens dixit 

gen IrfVen den/ell; en. 62. Vndder Hobepru filer fiudaufj Sndfyracb 

cu. Ovdif "e^TTiK^Jivn y 11 ym[ <rx *^ tjoc ptv ft civ > 

ri : il quid illud ctt quod ifti adrcrfu tc cefti£catu4 

'm : A' ' du nub: zn den.? Dm diefit ..ur dtch zeugen t 

ft oJ: lr,r>is iffunnc, >i >7rcx£/('«$ T^^t^evg etmv tfUJrd* 

"pondens Pontifex maximus dixit ci: 

t Aber Jr : r liobr >J Jj>rAch zujbmz 

5 TV \ ^ IVct, YL.f I it 99 9 1 I 

tc p.r :m nobis dicas an tu fis ilia 

Jcbbej. .ey tidigendudu hts fi*g<fii ob dm j< 

s X(l/&S • tj)i rd t)ii. ft Kiy( oimL hffSftZu ainte,' %ti,lw 

!c hluif Dei. Dicil ci Jcfus, Tu dixifti:Quin etii 

• - s ** Urjtm dtr dotrej. 64. IcjUi f*l*fl*i Dock 

C // R I- 

> -ve T;y 7/ asquint 

ab !i tc tcporc mis filiurm 

'^irdesgrfibebmdjujrfieben bm 

ad dexfr^m ieattOI HI inn 

X*r Awi»/^ irr t*i kimmt* in den I I 

7^ iy/L - 


Matth.ei Cap. XXVI. 87 

TJr vpjlvX* 5? Ton oiipoY^ = cv?%tt{>iv<; iu iy,cLT,ct anTX > Ae- 

cx Tunc dirupit Tontifcx maximus veftimenta fua, di- 

dts llvntU. 6j. Da zu retji der Ilobefriefler feint Kieidtr y $nj 

cer Blafphjmavir, X amplius opus eft nobis teftibus ? 

Jf>ra* : Ef I -..' Colt geleferf, / 'Vm Wetter d* rjfe>; Wtr zeurnipf 

i/f, ytw Y^isziz. lit $cjfL§Y t \x\wi cosTi/. ft Ti J^x£ rj^~y j J^ Sl j S 

., nunc audiftis blafphcmiam ejus. Quid vidctur vobis ? 

T II ^ V 
5//' .' bAbtjLrgehoretfeiKeGQttesUftert'.r.g. 66. VFtk duncket euchl r 

0\ S>\ A<X9X£t5t{its eimr, *EftyJs Sfl %9*Tif> $>Toti fi CE 

lpfi rcro re :es dixerunt. Km eft mortis. Tunc C K- 

vnd jpfdcben : Fr iji fcbuldif des Todies. 67. Da S P 11 I- 

7U# ft; 73 'B&a-umv curt/, *oj &Ko}.a,$i(nM cuniv* o\ £e TUR, P.T 

ill 1 1 DI- 
infpuerunt faciem ejus, & colaphos inflixerunr ei : alij vero 

At it ten ft Am in fein d\ fndfcblnrenjn mil Feufien.htlicbe Aber 

fit *• ft A«^v/?c, T\*$<pr\Ti\jozv iffSlv X{/ji t 71'$ 

:um ccciderunt. Dkcnttfj Vaticinare nobis Chrifte, quis 

-.)* ins Anrefcbt. 6$. I'ndftrAchen, VFeiJftrc $ns thrift, 99er 

\$ -zreuotts m ; ft "o Si ngTf(^» i£ct) ctcifyZ h t? PETRUS 

fit qui percuflit te? Pctnii autem extra fedebar in JESUM 

ifis dtr dub J *f. Pttrm aber ftp dntuftn im T * R JS ' 

*. n f ' » > _. * x isECA T, 

Kfltf &&9*^JtV efJUTZJ fJLiOL TZCUdlOTttJ, AiyUOlC* Kot (TV 

fit ad cum qtixdam ancillula, dicens : Et tu 

Iau.-.':. its ffjt zu jf/m tint Atyd, ir.d fraih : I'nd du 

u^ IflT* T\f la}\X0L. ft O Sz Y,oyqfu'& ipGttSc&C* 

eras n Jefir iilco. vcro iKgavit coram 

fbATtft Auchmi: Jem J'/uam Gj.. <*. 1. l.r leugnet Aber fur 

9u ft F?tA^)VS $t cui tip 

err dicenSi I <jui«l dica^. E^redicntem ante cum 

fkr. ndftrach, UbVvtifl r.uht Mm du feeft. ji.Als er Aber Ltr.Atu Q £ 

9t{ m 3T- / l.^x t HdCM CUtm ah iy4 Ttl; Ck a, yjy 

i, & dixit cis qui cr.mt illic, fie 
Mr .rr, I f«» Andere, indfr.ich zu denen die da WAre»,Au(b 

T J *r E v Ar Galium' 

iftc erat cum ] Kazarcno. Tl 

* :f*r Wat n.. t/k $<». :b. J <r intgmei a.. <:uiU 

nirejurando, dicens non r.r hor.-.inem. ft 

$r.d febttur <.*'zu y hb ktnr.e r'ubt dgJ Mr 

auecm accclTcrunt qui adftabant> I mac Pctro, V«: t« 

frtoif r«/r» bin zudi* tUJiunMn, tndjfrA. Petrt, VVArlicb Auzb du 

ft i£ CW7*?¥ 9 K04 $ IJ },CthiX <TX $r\9V C7 z: 'A<k> §J To rt 

ex ipfis c$ : & nam CHOP tua numfcftii :c facie. To 

lift t:ner$on denen.'Denn deme Jfracbr %rrrabt dicb. f+. I** 

ro£c& WW cfyi&TiTti* K cfJ-tvUty ct. CVX, dldct ts» affi^wmf* 
cxpit devorcrc fcipfum 6c jurare, dicens, non n hominem: 

hub er s* Jicb i *n $nd :r> > .LtdesMcrtjt 

6JILUS *** '^^^ ty""l n *A*«7*{, £i Koj if^vrasfi e Li?$(& rJ 

6c ftatira voaetn emifir gtUofc .uus eft Pctrus 

^ Vnd *UbAld behct dcr HaIw. Da d~. m m 

;m Jefu> qoi dixerat ci : fyum ga'li: rmemicta^ 

die Vrort J*flh dAerzujbmfi: 6h; dtr H.tbn krebcr. : .\-.rd 9 

me. Et egrelTiis exr an- 

fUMT jmAhlMicb$crUugPten,yndgi(»g brrAm^nd \ 

CAPVT XXVIL 

Man:autem cum eflet confilium cxperunt < 

ftrgtm «• tm fir.en / aIU liohc- 

k fenio 
/' «' *»d i dti VMLH r >n, am ft jbn i.Mcn. 

Km) Matth^i C p. XXVII 18 

Ec enra -1 ' c< trad iv!e runt Puntio Pll.ATO 

3. Vnd bundcn Sbcrantttprtei* jhm Ptm.§ V I N - 

idi. j cii vidiflet Judas qui eum prod'dcr.t. ^ _ 

.» drm Landpf.- Da r.~ .:r jhnittr~/.:cn hatte, 

mim damnatum efle, nitcns retulic triginta 

eUt er btreUwpt »' • -ri es jhm 9nd irachte i:r .' : dreifii£ 

* ^£/* W K "^ **f ' K^ ***? ^f f J"Cu7iC$if # 

Ifgv & fcniorcs. 

rri'/wf Jm ilober.pnej. $nd den Elteficn. 

WAty&p, ica£?£xs cc yjt a.ku)i¥. Oi ^€ p R0I ) f L 

ns, prodito nine infonte. IUi vcro «-^« <j, 

-f- ~n du ubterrabun hMbe$Kfc*uId!£l>lur. Stc IP SUM 

ucq j <7i/ i.l!tt, 3?Ko/ f-yci^ fa >£^J STR4K- 

': ad n.. tu v Ipfe vcro projc»5Us Mis numii GULJT. 

Qnub<n t Vy'M grbt djutrnj *n? Pa fine du zi<> /. I'nd er ttAifij die Sitter* 

(jlx cm TV pay, a,££agija?, i^ tmtXQup m &rr i y£aZ>. 
a.'gcntcU in templum, fece. & profcf\us ffnngulavit fcfe. 

I i w dtn lemfel, hi.be fie b cUi on , 9nd gienf bin inderhenget ifl. 

& *£(**?''' /*-'' C 7 ' >£/<*» «<m» QPC 

arjentcis, dixerunt, Hi ft 
4 f r.abn.f* die SiU>er t ;r.£ t 9nd ijrjiben, J t 

I- CI ii ewTZt . | -xta?, */©* ?V*»f ***• 

in quoniam fjnguinis prcciu cf^ 

tuf nubt dm ttsr fie legen in den Gottesk^fien, dtnn es Blut^eit tft, 

jj [i&rAfOl ft >a£irlti f)y.p~cwi f£ §urup rip Tt Kimut^g 

emerunt ex cij ilium fig i 
/. - r, (nd kjpfiften dxrun. Tofj/crt 

•pm, a<l frpuhurjrr. cf\ ille ,71* 

♦ . , Man Be^rebr,nfi der f.D.iLrifi EVANGELIUM 

«W(K£:{^ rt P? : »* ljd ^ ^ Wpt&v- C? It'll : >'7»f T» 

fanguinis ag. ufq; in hodicrnum diem. Tunc impletumcft quod 

dtr Biuf Jcker, hip tuff den heutigen Tag. f. Dm ifi erfuliet dm 

difhim eft p:r Jcrcrriam Prophctam, diccntem, Et accep:runt 

gefagt ifi ditrzb JcremLu den Propheto:, da er fir.. . haben ger.ommew 

tiitjinta nummos tgentcos, precium aeftimati, qui cftimatuf 'filit 

drr S.berlmg, d*mit beZthUt ^Ardder terkamffteffic'. mjftt 

a talus Iilrael. Ec cos dederunt ad emendu ilJ j tiguli 

ton den KuiAeru Jfiiel. to. Vnd Liben fie gegebenUnb exr.es Tc/ffcrs 

jesus % a ^\ Vi y ^ cwjiTK^i pet Kl'^/(^. 5>'o £t i>jc-5s ipi »f** 

* agrum, ficut injunxit mihi Dominus. Sed Jefus ftuit co- 

JDFIR- Ack Alt vurbefeblenhatder Hlirr. //. It, Us tier tlurj tor 

MAT SE , , v • / , x , • \ * 

CHRU / 2T£poJ*C* T* ■ ■&• K&f i f $ >?■:"- ', Myu)f) 

ST LISf ram pra. & it cum pratfesj d 

ESSE, A" 71 LAndpfieger. jbnder Landpfr^ }racb, 

« o Tuy IxSciiuv {Z*ftf\iVfi *0 Jf rffSf I0sj fori/* 
.eesille Judxorum rex? if autem dixit ci :' 

t der Juden Khljgl Jejiu A ber finch zujbm f 

Tu dici*. Ecqunm etur a nariji 

Du fagefls. 12. rr.dd.ier 'sget Ffc f „ * 

fBSaS Lacwlotfe** fenion!- nfpnndie nilul. Ti;:k dixit 

AIL prtrjltm w,7 EftjfflVj tortet er r.nbts. /;. A« 4*^ 

CU&lisr- '! lM> ' Iudi, S ulm ^*«^afumtetcftificeti«rl 

|9ftA ***"**> J* Jhtnjfe dub ierkhgen! t +\ 

one ^r, i ^ ^ f i^j J f - w . , ^ ;v^ T , r 

al ullumvcrbum: hV >:r „„,rctne 

r4l/rt ' r,r/ ^ »a//^# unit.,., Jlj 9 d+, & rfi MaTTBAI Cap. XXVII, «9 

wld-*. Singulis auiem feftis confueverat prxfes dimit- 

%dr Ldndpfleitrfthr. ij. Jmffdm F<jl ab er h*t ft geSf^nheit der LAndffagtr Up zu 

\uh9 iv<% 7&T f Jio-txur 'cv riJitev. &Fi%or rfl 

unutn jx viniVum quem vo'uifTent. JJabebat ver6 BJ R4 B- 

l<..u dtm f'o.'Aetr:tn {efsvgev, Me.'cbw fa trolten, \4. Br hsttt skcr B<* S P0- 

uiflum inGgnem qui diccbatur Barabbas. - „ 

tmdi "tn iefAr.9tn t cwtn fondrrUchtByfur Andtrn dcrbtijl ' Bxrmbts, 

jripfis, til cis Pilatus, Utrum vuU 

"ndiUfattdren tvfamUr, ffracb zu jhnm PiUfa, VTtkbm\ 

1$ "sanKCr** it/Mi i KcLPaQZat) J Itjrxv "iiy As^^vsr 
til im vol Barrabam, an Jefum qui dic^cur 

r um ub each Ufl gebe ? farrj(,am on Jcfu/r. 9on detn gejtgt tttri 

Cb r .; « ? p-T invidiatn rraaidiffi cum. 

/ Cbrtftm? i$. /a-»: er Mull 'i : .olsLu a us Ke:d j. rtAtitWertet hat: 

& >wrJ C/7J W &*1<<pl'&'t >^??W.IC3GC CUJT5* >f 

Scicmc aut<:n W »n trtbunali, mi ad mm 

If . FnJ 4a tr [if? A*jf dm Ricbtfluhl, fcbickcte zh jbn 

¥JJtJ ; ;a, >f <rci >^ TW JlKcUto C4idf(M) t UXO R 

fjus uxor, Nihil lie cum jufto illo, PilATl 

lib.iffenmit duftn Girabttn t P R s€- 

, » n • .. AZ A li im 

cntmpaflafum bo reum. fnm.iri) j^.^/ 

> bdbttibfr it mTwA • J** •«• ^ 

/i irCia-Qj.iCSi tireim* T¥f St>lfC 'i*'* l^ 7 ^- 

¥ero .re» 6c fcaiorci ^ n t bar HI pe- 

^ U*b<MprvPfr*nd EUtfm «" M dm frtitim 

tc H Baaabaxn, at J ^C l i 

m tm* Batta^m, %nd Jffmm tmtrnk*h M p0Mt9htM 

z ;* E v a i: c 1 1 

tutcm prxfcs t ci«, Utnnn vukis c v : dir 

nxn der Landpjleger $nd fynich zu'jhnen, Wekhtn ttoltjr Bmti eyn dim. 

}vrx yiut\ Ot oi c.7rv, B£t£;<££ar. j» ^}4 «i*.'i; i 
mmta ▼obii ? lpfi vcro di&tiunt, Barn&bam. Dii cis 

ubf9ictichlejSgf l i?r.? Ste jjuuu.cn, Ua : jh.cn 

Filatus, Qiiid lgitur faciam Jefu «jui c.v.rur Chriftus I 

ttm, Was da. \ rr.achtn rr.it Jtj;/ ton den* gfjagt rfard :r fey [ 

Dicunt ci omnes, Cnuihsratur. litem ale, 

Si.jfTtchen mile, Ltfijbn Qrcutzigcn. JJ, Dcr LAudpf.egcr j.igtc 

# Mi I, At enim quid rnali fecit I Ilia vcro co impliui clamabant, diccntci, 

.j hir cr denm vbcU letham? Sic fcLrytn tlir noch n.tkr, ind(LraclHt%. 

Zwivfufyira, ii\Su:f de c HiAaT^ ,C7J k'^c# Lfs^S, 

Cucitigatur. Videns amcm Filatui fc nihil proficcrc, 

fhnCre. 2+. D~ Abcr Jabc J*iiawt d*{ <r mchici fcbtflet, 

tn.ATUS ct>Kci pa}l.cv ^s;i,C@^ JtrtMfj haCwv vdup >c7ivi\J,ct& 7*f 
MLUTT 1 Kn tumultum hcri, accepta a^ui al/.uic 

MAbiuS* ruuTMx. Jcr gctitntn.clifmrd, hath er I'IajJat U.d W»fc» dk 

I Wfim turh. [HBOXiU go a fanguiuc 

k- ;;</<• /i* dem I'oidce ,$*+!$&* t ' n!<ug An dem binte 

Vol ffckrioi. Et rcfpondcn* uniycrlui 

jtr$cktea: ] r febef z*. j^Da AitMerttt dmgAjitzi 

■ - I <\. Ac fupcr filioi ■oftivi. 

r*Lk PmdJfiA.k, Stm bn*t komwe tkcr Pwf, 9*d Mtr tnfetc Kinder. 

- J Rarj!«bjm : At Jcfmn 

a^. DAgAier jbmu kf Stru^Am; A her J r f,tm hefi rr £ ff f 

ko*m$ Matthjei Cap. XXVII. 90 

n tra.i Bt era tnr. Tu militcs 

.wfitcrtttjndMtr g;:rc . -". P* die Kricgeskneckte det 

prjtfcdis lent m in ppanonuvi) 

LsmJpjUfert rAtr.cn zu ficb Jtfim in du RicbtbAM, tT;uj?;/,le~ 

yt-ytf cRr' culm cxLo tiw azr.-igftr, ftKa/ CKd* t 'Xt>j\tc l oujtiv, 
jarjiu aJ cum umycriam cohortJin. Et quum exuifient cum, 

Un %b;r job die gAt . Sckar. jf.fnd zogtn jkn a*<, 

L'amiacmcoccinam. Et contcxtam corn- SPINJS 

%nd It* ten jhn An ein Purpur AUn; if. Vnd fiocbten erne Dor- C R 0- 

f ^ .»-■ ^ v , N , f i \ » / Is AT UR m 

yep *£ ct«^yart, jniT.r£>> 6th tWj «urrts Ki$a}.UJ } Xj vy-bci^cv 

•ana c fpi ejus capiti, & arundinem 

H Krtnr, $nJ feu e fe Attjf fein Henpt f hid em Robr 

itm tu,n/ o \ :r, y<^ y.w r** cutis g tu'zzZsc&c* cvjt/ y^f 
in ejn* n, & > ante e\m ic 

m i Rtchte i .'.:«.;, wnd b:u*ten tLe }. fur jhm $tid 

^MiTtcuUl §iuni A y.. l£ cciqi o fictffiXivg Tut \x$cuuy. 

illudcbai.. ci, d.cen- JuJarorum. 

fitted** Gezraflet fetfiu Konig dcr J*. 4 

jgKx/ ifi-xivou* t; <*% c t:v ya>.cb^: w ^ £fi930#f I H I> l- 

Erqaumiw lam anintliatm, & | TUB, 

j#. Vnd fixj* 1 ™ jhnm 9 tndriAmen d*s Robr, $nd fcbl*TfU C J 

tig T&JJ ouurt KiQcLhlw. 3>K'*/ oti \*%TCU$jm clltzS ifcdvau* TliM. 
caput. poftrjuam ill.rnflcnt ci, extiirimt 

d*mi! fern HcnpL Jt. VmdeUfe jbn batten terjf>$ttet, zotrri fie 

mvj\f tLo x* ctu 'J* <t > KSH ctvi^unut cuur:* irt'ifxaTtet cunftf, x&i 
cum chlanudc, 6c inuKnint cum | fuis, <V 

pom Am den Ms Snd zogen An fn . >rr, f;.<# 

im com «c ;ii«i{crcrH. Excuntcj iucem inTenettuit 

/•#/< jimbrndAtjH;* Ctc^i^^ten. jj hmam ^ .r ft 

d* * a>ifAj- SIM OX -^f Zvfrwcact*, hJ(fr% ^'luuvct' lin* t #«# 1V4 

C T R F- qoentao C\ienxum> nomine Simonem: Kunc angariavcrunt ut 

S -f: 11 S ei):c ,i Menfckm ton Cjnate, nut X*imen St,non : Den zMunren fie der 

PORTA T ■ \ \ , m v, a / 1 • ' ' n 

CRUC£\f a ^ T:v F^te" ****• 5? Kot / SrVpwltg etg tottv r\iyifJL, 
7/5// KWllwtt crurem ejus. Et cum veniifent in locum qui dicituf 

jktr.tr ug j jj. f'nd d.tfie kamen An die fiet t/. r/$ 

H iv K'y! y5,L^> KpjLu* Tb7r(&. £> eSuku* ujuttS 
— .. ' ' -h qui dicitur Calvari« locus. Dcderunt ci 

Colgdth.t, d:* //if tertcutfehet Schedel fiat. 3+ Gtben Jicjhm 

JCBTUM*W9 o£(G)* fi Z6*r l cptptyufccir 9 Y44l*vmf45i/L®' chc finite 
C U bibendum acctum cum fclle mirtum, & cum guftafi«r 7 noluit 

I LLP., zuirmcken Efi.g mit Calle termtfehtt, tridda ers Jcbmrcketttoltcernkbi 

VEST J- s^ifn '• 3? H-mhPvczm ,(g 4i a/JTiy, ^isuffjcta^ tu \uclt\<* 

MIXTA * re » Poftquacrucifixenmr autemcum, parriti Tunc Tcftimenta 

} ,js ir:>.i.ken, _?r. Da fie dberjbn fiecreutzigt bitten, t bet let en ft /tine Kletder, 

so RT E cum?, (iafaoiHeg *Af}£ir 9 'iret trf r/ffi^jj to pr^tv xjzzir}/ 

' *' jacLntes fortem, ut imp T crcrur quod di<frum eft a 

wUrffm dtrumb <bn I.ofy aifd* erfuliet Murde.dju re fa ft ill dutch dm 
1 U R * \ 

ck 7 AiSftSf/outv tu 'ifudnct px icwmg * ^ S^n 7 ]f 

Proph-ti, fatiti fuut veftimenta mea fibi, & fuper 

Pri Sie hsben£etbe;.'et rr.tir.t Kinder inter fie h, ind tber 

/ItTUtV pX t£cLr\S¥ K?r&r. &£*) ^^'^jjyfj %v!ffW$ 

ft" -ti jeerrunt (\rtcm. El fedentes afTcrvab.int 

I nC'cKandt hsien f: [i fmeUt lop. jS. I'nd fie fid fen 9nd hut e ten 

TITIII.US 0)7 1. JjKor/ ortifytyv SItolvu Tijg cuuW Kf(£ctr\rc tLH 

C R I '1 ( I ^ " 

ill. . impnfijcnuu fiper cjiu caput 

JXI ' fi ■ U J7. * '»J heft en eben tu fewem 

•/ ()' f r ' • ~«o \f» 

cuTia* -V yiypt%yt.y^lii,>y *7*c i<nv lr.mtg $<xtji/\ivg 7&> 

pcanii I lie eft Jc Rex die 

die 9tJ~ tetT9dtesbefihr t e¥en t Kemli. Jrfus der KCntg der 

XtidcuMv. \ t^u,{<.iwm4 <t\w fjvnJ duo Xt.roq. etg etc 

LUM J m. Tunc cruel figiintur cum » duo Ijtronc: umu ad 

SU ... *. it.VnddAwiuTdt*L«.t(utz £t mrt jim titm idirder: liner tur Matt**! Cap. XXVII. 91 

ikl^lf w us i\ tCwlpM. ftoi }tv*W*ZSic$M&*** 

: ad finiftram. Qu i vero pnrcribant bla- 

,r Lincken. jp. Die fiber fur ubergiengem L+- 

•n, movemci fua capita. Et dictn- 

,/ I fcbuttclten jhrt Kvffe. 4: Vr.d J}r*- 

Tu qui deftruis tcmplum & triduo xdiheas, 

#£r«, At A •;/ •*>* 7> •.*;/*/ Gor/w W ;« a/r^H TAgenjhn Wider b&tteft, 

1 I tcrr.ct ipfum: G films es Dei, 1 itO I CfW 

*;r yr/^rr: Bifiu Gottes Sobn, Sojlrigberab 9cm Crtutze. 

Similiter aute et - arij facerdotes illudcntcs cum Scribii 

4 '• Dtfglacben Much dtc Hobenpriefier ftotteten [tin [aw ft den SehrifftgeUrttm 

& fen: diccbanr. Alios fcrvavir fcipfum non potcft _ . 

fmJ Ellrjlen, rnJ ftnuben. ^i.Andern hat tr gtmolffen 9ndjmfelber k* er nieht T/JM fr 

rutcj. ft 0471 Ail; l<rfjtq\ iw>v&^£*TU)\Zvl&9rx epu>(»i t Kj PHJAI- 
(errarc, fi rex lfrael eft, defcendat nunc ^ cruce, & S vE I 

htlffm, I ft er der Kong J/r*'.', [0 fieigeer nun 9om Create, So CRUCI- 

WtfivftfJrJ cukzj* &Ui7ni}iv Ski 7*y Qtcf, pvozt&'UFVP riwnv % 

iemui fidit in Deo, eruat nunc ipfum, ^r-A^if 

%%9lUn%*ir jhn gUubtn. 4 hAt 9ertrA99et Got:, der erldfe jbm nun, 

#» JiAh cbUTir. «7n peg C7i 0e5 h^i u\i<i. ft To ^ clutdjc 
6 plxet ei. t enim, Dei Turn filiu*. Id vcro ipfum ctii 

lujifti jbm. Drnn tr bAt gefAgt,Gottes Sobn bin uh. 44. Defgleiebtn Aucb 

c. ?r<r<ii t u cve&oiJ^Jip'nr, cumS L)vAdi(c9 etimJ' ft A to ft rr.Kt* 

.qui 'crucirixi eraru 'aim co expr* brjh.inr ei. A fcxta /,'/fyf" A 

» Mtrdrr, die mit jl-rr gecreutztgt 9$Aren/cbn';eberen jbn. 4J '• Vnd 9on der SBXTA 

ik*?; ''?n r , axit&'i'ylvib cBn is clou* tIw ylwiue, ciraiJjf ^f«c- ^ 

•utem hori tenrbrx fa<5>x funr fuper univerf.iin rcpionc ttfq; ad n< na hi i~\. * 

fabfttflmndte Am irArd em Finjlermflrber du gAntze I And biji xh der neunte flude . 

Z j nt£ E V A H <» B L I Q M 

ft Tityi dt tmj zsvxtJw V£a* ivsGoym i I'**; <£^M //*>>:%», 

Cin j nonam horaoi excla^avir. Jt l| vccc magna, 

*/* Fndtmbdte neurit t /hmdt ., ]}** ixut, 

htyuv. 1 1 A V f , H*i, \<tua czZay^uvl' r¥T? i?i, €a ;jx> €tt ux 7 

n?; Bli, Eli, lama dbacht'^ni : Hoc eft, Dens mi, Dcus mj, 

inJ fl7Si.tr: 1 , /i;«u AfabAlhani : D/u ih Men G 01 (Jotf, 

Ivan pi iyng.7iA:7n<;) ft Tir)c $i IVJ c*l.'. i?u)Tu.v kximi* 
< ' me deferuifti ? Quidam autem ill 1 qulimltCfl 

99 drum ii hsjiu mieb terUjJin ? 4.7. Etlicb *hir die da iU fit dm 

7f$» iteyevy zt> Whin* <p&vei *t@^. ft Kct< ctjiuc, fyapw* 
audiflfcnt,ciicebant, fcliam tocat lfte. Ft {htim current 

kirtten, Jfirsthcnjie, der ruffet den £li*f. 4$. Vnd La!J 

SP0K- &S *£ ewTil*) w /*Gor caroyyew, id^attalt cfcxe, r& w&- 
A. q u.la « <>*» cum acccpta fpongi-m, iinpleviflci aceto, 4: ciTCunv- 

aiocr fc/J'*r/£»"*> n*m twert bt'dvj/n, f>nJfu!let)nmitEfig, Vnd jltcket 

i*; Ha,?.*fji* Sni-nCfA eU)T*f, ft Oi hi tolW) 0~y.\ % ■'. ." , 
pnfuiflfec calamo dedit m b-bcrct ei. Aft reltqui \c, 

jhn Aisffttn Mohr, tndtrencketjbn. 49. Die smdern sbn 1 .Wr # 

JESUS i£*u%j « Xayj-nq HAi'at. cuxroof ouujOf % ft O * ; Tver.-; *£, 
/A/ C'fi< 1 • unus an veniimis Gt lUias, ferraturus cum. Jefus a. rem rur- 

€ £ E- Ufijebcn »b ko;nme EIim, ind jbm belt]}, j: A'otr ]( J 

m cUouffa voce magna crailic fpihtum. It 

rg *ber;nsbl Uut t*d terfebted. (/. /'.-..' ube aU, der 

WBIUM W 'j.Trtmo'tignlf fcti f^ioS*^ «( <7t^o ^rt ir^/:i. <* 

■j velum templi fid'Jin ell indu.i 4 funn: 

UUM4 Ifbjng tm Trn.jxl zurrifi in zWeyfluik ton §ben ah * mm. 

Mat if y>] iT".0$r l% ygj Sfi^OU \%1&%*MW< ft K of 7* | ct 

It 1 it k ? H t fiilx- fuur. ! ( • 

^ ,... /../• trt/ttttt, UU •'■* Mj m tnnfeWk > I ;,J d.e L7t.tr 

%fe- <V. inulia I 

tLm<»/ -t"f. fmd rut U'ttr §nt At d* ;• rj 1 ... < j »#", Matt Ca?. XXVII. 92 

Qui eg" f 1 e monumentis poft rcfurrcwtion* ejus, introicrui 

;en aui din Grabern Serjicbtmg, Sndktunm 

& j.*V« rue runt mn' Ccn- *- Ei * * u " 

m die I tm UtU Jf. Alxr der RI ° C09ft 

r ours Tt^uvng my Iqrxp, i0c*li$ tgv ch Ri- 
te qui cum co rrabunt JVfum, \ito STSM 
t*r.Mn t %nu a:e bt] jkm&Mrcntrtd Wv^A-'fttH -1, difiefiicn <Im 

c mntu, <ic ij> iju.t facta fucranf) met iterant v«. >f, diccntes, 

.'*, ind Uai digt erjeir^iken ft j:*r, $nd fyracLtm, 

^ >;*• 5>H0W* oi OKOi 7*o>hai yvvcu- 
Dd hlius 1 erar. Erant autem iilic inultr mulic- M U Llti^ 

Vy*ritch Gottei SoJnt/i ditfrr gettf/?. JJ. Vnd U t9*re* da *ttl Wet* %£$ qj. 

fWk e uo fpc&arues, qux fequutx fuerant Jefura a 

b<r a.y fox /rr«-« zaf*lcn, died* ti.i*en nach^efolget Jefu au* 

T<t>.i?.fUot4> Qa. 93**904 taml. 3? '^> cuq r,v Md,£/+ r t Mctyd*- 

mjaiftrarucj ei Inter qotl erat Maria Magda- 

G.tLl*.i, t*d bMtewjhmfeAme:. f6. I'nttr wweLheu 99/w M.tria Magd*- 

lent, & Mj: i bi, U Jf»fc mater, 6: mater 

Hd M^rtA J.tc»bt t %nd J ofet Mutter t ^md tut Mutter dt9 

Aliorum Zcb. Cum dieiferum rero adveoiuct, venic homo dire* 

tmdtr Ztbtddi. ff. Am Attend at , kAtn cm Rcubtr Ma* 

>lA^k^, fj :;- :■"/. lucr.'py §; yj^ ffJUT^i Itfif^JWiUl Til 

Arunathxco£U| nomine J^fiph, qui & difcipulu. rWm JOSFPB 

1m jUimstbiA, dtr bi> h, ihlcber Aticb em ]Mr^er i?Ar A RIM A- 

1^Tr : . 3>OjT^ *r&7tX$0uf 7V Ul> T , j Tl ffl& TO ^Zip^OL tJ flM 

I* |4i I .' A: p t jt pu« 

]*,». j Dor ^w «« I'lLf*, }ud bA/jIm f .v,b dc l<k Jefu. Tunc juilic Pilaras ; di corpus. El 

Jr/i. Z>* befjtbl PiU:m mAnJvhjbmjhne^ jp.Vied 

Icu-nj^ X<tZc*)¥ TO O'VUrtj C*STV>A£C* OUTS K v I 0V> i 

Jofeph cumscic rpu>, involvit iUud pi: . fyr.cl ne. 

J*fip» - t den Letbf 9nd Wtckelt jbn '.* L^'fAnd, 

CORPUS 3> &&4 iyiKZ* CU/TO h» ™ CUUTX XCUVU pitr.tAHui, 9 ihctTOptOIV 
CHRIST! PoJbitflj in fuo noro momimcnto, c^uod cxciderat 

$ E P U Is- * ' P K1 l t f £ e J^ n "* J e:n et l en Ke ^ Grab, fetches er hfitte lijfer. k*Z9f 

CRO !.>/- ' Z jf r> 7 witfdb' K*f / s^an*j^ljKg A^ ptfrf t? %£& fjcvr^eta^ 

* m jn p-rtr*: Et advoluro (V-vo ma?no ad oftium momirncti* 

• ■•nenfclftn: Vnd Welizet etncn gropn Stein Jur die Tuur def Cr.: 

VttJJA^N 3? Hv $■■ Mas/a, r t lAxy^&Xwr,, ^ f] *}} | 

aWijt. E rat autem dlic Maria M.igdalena, & alter* 

! %'ung eUton. 6i. Esttsr *ber alLin Msri* | JjIc»a, 9vd die tndsrg 

M*^/«| n^y^on fntpguli t% tk<P*. &T>- ' £/cr, 

rues ex adv.rfo ikbri. At poflcm die, 

Mdrid, f.n::<n fib pi<n <£** ( tfa. A\j sruiern T*ges $ 

cii« eft p pirafccvcn, coi&i fool primarij facrdntcs 6c 

derdtj rfmR*P*l*) I men fernpllich die Hobenpnejier 

(p* -^^UiK^nv. JjAg^v/ec, Ku^xe, ifxv^S-tjf^j en 

J'". ad Pdatum. Diccntes Domino, mrmimmus 

/>..',, x* •.'♦. ^J. f'ndJfi/Acbr;;, iicrr, Vttr h,zbc>; i$g 

OK<iV(§* i izAcip©" H?nr, 677 , TV. Trffic %pi&% 

ilium, pl»: : i flfe, cum adluir vjverct, Fof> tcrtio die 

« ftp ^<r fiwb, dd et ttoeh Ubet, A 4c/> <^^m T^rn 

fii! be « f mun;ij 'chrum ufi]i in 

lt.lieb*»(frrftebrn % 64. Datmml >-m rr.*n terMtrt d M i, btflsm 

•Sjie,. pi] T3 0n rUf 14 a, i*J t&yfl$1l >v*7^ 

icr <-m. quandrt veriant 

7*{. Juf dMMh * v.en "4 Jwjrrt tnd M A T T H JE I C A P. X X V 1 1. 93 

xxiyxfif aJunt) %& a7rccffiTui tatf, H}4^ ^nrtLf tucaSv ^/ 
furcmar cu n, & die populo.SuTc ft ex mortals; & 

fekUn jbn, Vmd /t MvjfcrjlaJe Gotten TodtenxVnd 

tqtu r i%<tvj vhivti £«{«f ir t $ Trf&rjw. &£$rj i\ ocunlq i 

■until error pejor >re. Dixie eis CUSTO- 

fnrrde m\ bet rug ever den der erfte. 6j. Spracb zujbnen D IT U R 

. *<?'*} leu' \jZ7oLl*]i> kr<p<tKijct&i u; c\Sct]i t pmcro 
il aiftodiam : abite, mflftate ftcut fcitis. j M IL£- 

fiUtui, Da btbet jlrr die Hater : Gebet bin $nd berfvahret Wiejbr Wijfct, TIB US, 

ft O; ii voa :. .:> — 2 Tir -ni^cvy (T$py.yiowI\it iiv 

Ipfiaucemp municmne fcpulchmm, oblignaso 

•V. &? l"*&en bin 9nd tcritjrtcn d* Grsb, fad bcrjiegclte* dm 

-nj; Kr fA% 

caiW. 
feat] *>..: Hh'.cnu CAPVT XXVIII. OaulZ'x'Mi t»j &ktfp*n£f} ii<; plus 
Extrcmo autc Sibbaco (juum kapaicafCI in priinu diem 

/ * Abend jbrr des Subbjtfifltlcber anbrjeh .;;/; Merge . 'cjt'rtags 

mQZuT + P, rh]\ y.a^/et r\ h\<tyd a } r>\j, K vj a^^Ma^ft, MVUM* 

* . vc M- Magdalena, fci rj Mai RESSE- 

P U I 
««'■—'- r. itA/a A). %nd dk .tr.de re MsrtSt 

, C R U M 

rial 799 iuZ ft Ka/ i/tf, iyttib pilots CHO-pce,. ay- aDZUNT. 

w fp?&arcnt Seput-brum. cccc, fadlns eft magna! ctrrs moms. An- 

I'ftben d*i Grub. J. Vnd Jiebe, ej gejtbjtcb an irofi t'rJbebcn.Dtn der 

l » emm D.>mmi cu defcriuUflct 4 ca acccfTir & acfohrit 

£/>/r/ ^i //frrn *** £<T4^ %em IUmmel y trat hmzu fnd We 

ab oO fuper illu.i. 

dm X'cm Under Tbuer, $»d J^.zte ■> d..r a 

/.l LUS. .VAKGELIUM 

vifiu «t fir!; &c indumentu ejus album ficur i 

; gtfi.ilti$*rft.- :z t 9nJ fe:n A gfc aIs dtr 

5> Attb eft' 7*/ c^Dotf ccuW 'tc-'*tijr,cnx# o\ Vy&uJaf, K& \ 

?rx VST9 rr.ccu if '.a I M&illfi funt v 6c fact 

Am Fur forcht aber erfchrocken die tod Wurd 

A .^, CjL ~ r -°' Ci WJtfiph & \7TK£/b£i<; $\ Ctyii? ([} y C.7TE TZH^y 

ficuf MltvL R.Tpondcns aatcm aitgelus, dixit mulieribi*i 

slstterenfe to it. f. Aber tntviorttt der £"ge/, tndffr.ubzu*. 

N- rnetuit* vo». Scio enim vos Jcfum cpicirixum Mf 

/ chtet euchnicbt. Ichtteifi eittjbr Jcfum den gecreutzigtem jncl\ 

ftoo* *9iv (##•" i?4g)4l W Kyvks eijn. 9 izvn \StTk *)+ 

Noi efl Hie : r.farrexit cnim, proiit dixit: Adc-ftc fidett 

f . /> ^7 mrA/ Aw ; £r // Attfferfanden^u er gefegt bAt: Kernel her tod/ehet dig 

t. rtf tx£i& a Kug/©*. ftjC^Ta^t; zsogtvt&jKj ei7rtt]e 

I «', obi jac^bat Dnminus. Bl cito proft&* die 

f 4m geltgenh.it lit Hl'.rr. y. Vndedend gehet him todjageis 

?i;l cuiiY f/ajfu.g en i?ff3»J >cT5 rzJy fiXfmt. rjy Jj*; 
piilh cum fufcitatum ex nKTtuis. Et eccc 

/rw*w J auger*, dJi er mmjferfi Andcfi fy to*> den Todtrn, f *d feke 

m&&)4 vp&g c\g t!w V&>iXcuaA> m cm.it cuuizt cvJ/*o9-*. ij# 
tit tobis id RUeim: IHic turn videfeittt. P C ce 

'ib* f*r eueh in GaIUaath : J\i Werdet jbr jbn fc 1%-n . St', 

'» ftKc« ifoh.ifVA Tttyjo *<x*W pp»y QoGi 

c xi * o} w«« tcegrefTx uto niMiiunmuo aim metii 

kbbAbeetevcbgffAgt. /. Vndfe gungen bin eiUndbenAm zum Grabc ntt f*rcbt 

W u » *<* *yyc\> cu rf* «r9^7«i rti-T^ 

jnudio, •undent m rcnuncurcnt hxc difcipulit 

ft* .^oir7o ^ctx>x ; i>^ *If H*<ii\mU mW % ^ |'/jj| 

#. tmddA/egtergm m ^rkumisgen film* JfcgH ^ i M i*i Cap.XXVIII 94 

t * T1 i i- 6"f>A > 

l 1 T II R 
d* **£-£mtt jbt.em •*, trndfirach, Sctdgf*ruf;r. fnJ j;: f-.it ten m 

ruj CMfjfyr.eTttA {U".V 7*; a r&&)cLvrczM curti. C? Tort LIE Rh 

fuot A aoTfjlcxxfunt ; p; 6c aJ >raverunt cnm. TuM fl £/ & 

^i», laJ gnrfcu Aft feme je, fad fit Urn nudcr fnr ;it».. /•. A; 

aic els *u abler, rcr.uru 

Snub xuj'rmm J : f M » Firrcbtet eucbtutcc : 6c ha /.*:, tW far: rj 

ct$t\$,U(, fix, ivct, *>?:ih$jo<n9 «; TlsjT&MXuAour' kxich pS 

•nhus mcts «k abcant in GaHlxair : !!tfc 

Mnn BriMrmy dAffiegeben m G. J>jtS>\*& 

wf. ^ cuty'ay ^ cuuTzly, i^*, |A9tf?ft t.; g '.' ; WUTB& 

*id;b-jru. I .tttibus *utem if fit) ec«e, rcnerant quidam e* , 

fitmubfekoL n.D m fu*Lcr htmriengeu, feke, dAkdir.tn eiir.bt In ., 

J\ -/A- 

xifT^iw Hi iiw vi>ju m ^xy i yya>.cu9 Tzlq ^p-^Sjchf cltfu^ to, a^Tst 

nrbem A: nunciaveranr prv ccrdotibirc omnia qus S.4C. 

Jtnlimtero m >udj %nd^trkundigten den liohenprxfficrn aHcs FA* DDT Hi US 

i lpfi \ ina >riUis : • 

J jJjiglA" f me mil den I w ; : f » 

MCCJ ^\/^g/rt l^arri ttu; cpctLuiT. 
*) dcJ.tunt numos n^n paucoi tflil mihrifc.; 

mmtm A*b/L indgAbm et gntrg den Kr:egesk»*ch 

Ia^j ■■•n/tei :i djfcipoli tc He Si. furatt fuot 

t'nJjfrnubtm, ^.tget :rn ItAtrun ue. rruftun 

Ctin, nobii Aorplkntikuf. , ( antrum fiK-rit aptvl 

^it, duttqltttrftt t+. I .-dWoesWkrde swkon.men kry d 

j • l "i iftud p k vos I 'jfbLimu*. 

Lmdtftftr &•**» Hut jb» ft.. tnd d+jhr ft her Jftd ftbsfm 

A 4 X *)) EvAXKHnnm Matth.ei Cap. XXVIII. 

Ipfi rem .< crant fictit erantedo<fU: Et 

■BOi /*r GrJf, tmdtbsttn ■ ^ilebrei vi'Mtn: 5#.VAif^ 

: /S^ H*® - Tcifijl Ixfcuci; ft*£fi w^fttfCJr. 
di n fuit iftuj apud Ju4j ufqj ad h'd. ernii diem. 

(f antgar.tmt Redi tfardtn bsy den Jvdtn ktfl **ff den btutigcn Ug, 

r? itotK&v&W** dfiropiyicm c<qTM)Ta,X>hcu€u % ft; ti 

. .~:i fiinc in Gah'xam, in 

ifcflMi ;» GmI.Umw^ * 

tf l7X'jtc ou/j?^ » J ftK^ litolH cuuTzt «fj- 

nc Jefus. Et confpeelo co ftdo* 

&**£ dxbmjbnen befebsiden battt J<fiu. 17. Vnd <U ft Jxben jbn ft- 

ravemnt cum : Q amenduHitaverunr.. Acceden< autem ad eos Jcfus 

!t»fffmr)mnider:EtUcht. feltcn. ;J. I'r.d l<fm trst zu jbrnm 

St I TT1T 

>«u:m eft dicens, Data eft mihi omnet aut."»ritj$ in cctlo & 

jp />£ £. rtdtt mtt j*tKcn t tndjpnct } gtgtbtn mJU ffttftt rm Hm.el $nd 

• y} f. ft ^r/iff etui '■ ujf-%T»\jam.ii **a*QL m i&}*, (3ar. .. 

D in tc ProteCh ergo is pulas facitc omnet femes, bsy 

s*ff Erden. if.Dzrvmb gtbtt bin \%nd itbr imdumf- 

£cr/e~c. avTXi *; ~*t>;)(> Kat-rtS r*x. *& W it.} * 

e n in no- IV. , & ricM 

f<t /r Mi *rrWfi T^/rri, in.idts Sobers, ird Ms liaitgtu 

**>' 3-» ft •* *4*--x«» .if. oiVtff 7*0'<r x^>£, e« c*f7«Aa- 

fa r et cot «*b nnia, qua* prxeepi 

/# rndU- ft bjdttm sties, K* 

cto cum ▼ !> > fum omnibm :^m ufq; ad 

ftt'rmbMbt: i'mdfrit. Uk km b y tuck ** Isgt hf *m 

frculi crnrimmatione •■• tu^ 

dt* tndt. Amrn. 95 

TO EYArTEAION RATA 

M A P K O N. 

EVANGELIUM SECUNDUM 

MARCUM. 

. <?v\in<|cJtum (r. 5$arcutf, 
gc capvt i 

: Princip* Erangelij Jefu Chrifti, filij Dei. ZTfaw/r/jjr 

. ; 4v *r.fxr.i dts L<**nge\y Bon Jsfu Chrtflo^nSohnGottes, ctim /. 
r / , I . \ v . ' BaptiftH* 

car Tit; ^CP^ijTaif, i<^tf lyw 2>?rz &?&(*> nv f ' 
'um eft in Prophcus> Ecce ego mitta> 

2 Alft den gefcbnebtn ftebet in dm Prwpbtten, Sib* kit ftndt 

fDOMI BOficium ante faciem tuam,<}ui parabic tuam viam 

tmnmt ii Bmgtl fhr dir ber t drr tU btrttte drtntn f'f'tg 

c M Vox chmantis in def. 

j. Ei tft tint Stivrme ernts Prtdiiert m der I'luflat, 

*1l an tIuj id i* K'.fyx, ztcih.i <C9*iou TUf curtf 7fi£tff # 
f ' ▼iam D <m;ni, fa rc&as ej is fcmit-as. 

<fc*. Tfw\ machtt rick tig feme Stiegt. 

ftv*«ri'yc ipifito ci r>? ifiiuv Baiil^ftK) kmovotvp &a'nlicru& Joints 
Johannes de&rtO I > • p ; i / a b j t , & prariicabat baptifmuin i*ftiz*t. 

4 JtknnWU der^PAnm tUtVi'u^n Uuffel, inJ predigt ton <Ur Tatfc 

rc ^ jf.-onempe Et exibat ad cum 

dmbi[< im ttrgtbuvg eUr lundt. + Vndfs gimghmmt m y* 

Jld J ua.au 
E VANG BLig M 

tota Judra 3r" JerofolymitC| & baprisabantur 

mLu g*ntzc Jttdsfcbe Land, fud dte ton Jtrujalew, %nd Utfr^nficb tMiiffen 

Vxv'eg 'a rzS logaayyi Tzofaua) cis curt , ifaysteyxpku tug 
omii:5 in Jordanc flumine ab eo, onfitemes 

Mm Jordanc Son jhn, S>nd bckerritten 

f$mmmk a ^ T ^ f cit/jtfnx;. ft lU fe lvin,r,c_ '^i^^v^fQ^ ^'f/jiA K&~ 

.y f'.ia p-ceata. Johannes autcm ind.- -h-iiur pilis ca- 

$mJh< ^ rt ^ un *' J°^ Annes A ^ tr W*t btkladet mit Ca- 

ftyMt K&* $£%f#'ny!u> Zptlw z&i tIu> cwrts cv$luv. Key iSlvf 
me'orum, Sz pducea zona circa fuos lurabos. Et edcWat 

met I har, fmdmtt c'tntm Ltddern Uurteltmb feint ben Jen. I'nd /if 

**£/$&;, K& cxy^iQv jweA*. ft Ka/ OKt^uocu hiyw% tfpC* 1 *! 
locuftas, ic filvcftrc mel. Et prardicabat, dicrns, Venit 

JHrtbfehreckenfaJ tttlt H—if, /. Vnd predigtc, ind fimch, Esker.ft 

• ^C^CP? , u * ctitc*) fi*. if chc nyii i^i-tfj Kvyctc 
qui valiiior me eft poft Rfc Cuj«j non fum dignus qui incurvat»« 
r der ferckar tfl dm tcb n.tth »>>r. / V . . wit bin gnugsZ das ub miebfurjm buck* 

fry ^f 'ipivQ, TjSp *irttf \ja$flll**T#9* & t: .yu n$;j 

am corrigiam ejus foicarum. Ego quidem 

• d§e Retmen feivir Scinch. Jt. hb 

>•//■» . ~ » •/ ft 7 ft v O **' _i ' " ' ' ' ' 

t*x7c\:'ju. v.'.aq ov vdaU, cujtc; j% pctTrnq v^xac tv up-iu t>Iu- 
fc.«pi/»avi vos in aqua, ipfc veni b.iprizabit vos fanfto fpiri- 

md Wit VV*[ftr t Ef jtbtr\ 

Jefm is- fjr^li. £:<'" iytnZ cm gkhvcuc to]; jpf '&*$ J^Jll ^Jf^wJ 

ft*Atura f „ r factum eft illis reoit J-lus -X 

J*kM*H(. jf 0t j.VndeibegAbfch z* dtplbigen it tii Jejmkam 9m 

KtL^te-4 71)1 TcL^iXoUOU,) V£J •£*?£, o9">f \JZTb \VCLh¥V Hf ||f T0# 

rarrth C-i'ijcjc, Ic bapt«7at«seft a Johanne in J.,r 

X.tzmetb mm GmIiUa, %hA iiepfch :e%fitn\vn Joh4r.r.t tm l r 

iavlw. & t u &JtCi)c. MUKtZtutuj* *jri W viaiQ; nit J^*?o- 
itnt, ft tarim adf<- nd«nj ab aq: YiHit fin- 

n. I'md Mlibtld fim ir Mm dtm rf\ifr t \nd 'Abe 4* J.\ U Mar ci Cap. I. 96 

tff TX$ 'CH 79ll9$Vt& GOTH 'ZSrS/^i* X*Z*.&0Ut6t 

cxlos, 6c Sp rttum tanquam columbam defceruUre 

.' 4tr } & m* l % ridden G gleicb 99:e einc Taube her *b kaihmin 

XU717, ^J >.\r iy=vi<3 CK TV* b £*vZ) V. XtJ « ^u<<# 

fwpcr ev yox e cxli% Tu rs il!e meue 

emff j int. 11. I f:nime gefebacb da worn Ihmrl. D;t bijt tnem 

cui fcl Et ftatim Spiritus dtjuts 

te^rr S*Jm, am arm tc *Uenhab<\ u.Vnd bald der Geijl (mtnittr m 

«p * n JocftBOL Et fuit illic in defers* 

t* der Vt'ttjicTi. i^.Vnd vvat alUU m der VVu(tm 

mtk&njaU Cent, a Sathana, 6c erat cum 

fieri tig Uge, xnd vv/trt Serfucht vom dem Sat ban, vnd rrar ley 

idf fyci'jify rai oi ay?* As* o>r^i:iw cum!, 3>M"eTzi £i n J f fi" f f* 

Be ant rniniftrabant ei. Poftquann auicn» giicat 

Jem Tbiertm, rni d:t dter.rten jbn. ra. Sach dctne aber bvar.ge- 

iinn fait in cuftar.jjBi Joanru-i, vcjik Jrfus i« Gali- 

wbtrsmfrwwrtet rt met Johannes, kam Je/me m Galp- 

}auasy xnfvccoif t» Jj ayyihm i\<\ $<l<j\Khouc W ©5. 3?K<4 
UJt», prsdicim Erangjdium rr Dei. Ec 

i<ravr, pndigt da* Lvangdiam torn Keubt Gtttet. i<.t'r:$ 

, i Imp'cturncft tn ^us, & apprcpinquarit rcgnum 

Lnub t >t die zeif, vnd herbey kentmen d4» Rcum 

•ci. ?r>i:A.i «t, Wi^i\jk\t i» tJ dj<%yy%>\i<* % ^Va^intnlif 

cV m 4 hl i»^' AmWubn» 

* Bmffe $m4 riimbt a/i doe tvAMgekmm. 16. I)*rr aim 

i k t*k>cuuA fa^ctojOAiHJi z'tucapo, k A>J)hmm 

ft tin tf 

Andrtm* auterr 


marc, 


tjAi SilPOOtOl cV Andioam 


V*g 4H 


dm 


<.c 


iil 


/^^ rr Si/M*n rud Jndrt** 

1*9 sx§ EVANG ELIUM 

ejus fratrem, jacicm.s rctc in m ( erant 

fetncn Brnder, dtifitttorfftNjhr Setz ir.s Mebr ( dk 

jet* aXiu;.} 3?Kaf e \t)dq ttinv auTttg, Afjn cmffto /**> 

enim pifv-atore?.) Et Jcfus dixit cis, Sequimini nu, 

fl : .i/r* Ftjchtr ) 77. PaW s Jprjtcb zu jbn, ft 

Kgj •srsiifr-J tjctctf yvt&zq ct*9 l .ce)7rxv «Aioff« tS>£ay <£f)l&$ 
& fa^iam vos iifj hominum pifcatorcs. L: ftatim 

JcbitUmJcbenrucb zu Menfcben FtfihtT. //. /W abbaU 

a$ivn$ 7K OiK vet ouuruy r^kifyau* tyB& % «J?Kau -zr&Cif 

reli<ftis tttibus fins fecuti Tunc cum. lit progreflui 

IcrUeJen fit jbrt StSie fW [olgetenjbm nacb. If.VmddMtrfutk 

TocAntur CKGi)l9 ekiyev , tide* \clk^Z:v tip W z£i$6U*> y^ \&a,y- 
Jatcbus tf illmc paululum, viiit J.icnbum filium Zcbcdxi, & Joan- 

JtAt.tta. tendAnnenetntteinsg, /sheer J.:.obum den boi n Zectla, $md]oban~ 

9JJU rsr ¥jjtJ afthfar, Kj clutxc, i» ru vrf.oiu) K&^ii'n^ci&g 7» 

■cm ejus fratrcm, «k ipfu* in navigio rcfarcicn:c> 

Wm femem Bruder t cLu fit im Sibtjft Ji^ktten die 

JUtj*. iZKcLi&frvs CKocteoiv ajUTXf Kay apt/leg tIv vcl* 
ret 1. El ftatim vocavic eo$ : Ec rclinuu ntos Fj- 

AV 29. Vnd 'iald ricff er jbnen : /W fie Uejj'en jhren 

7i£a oujtiS, ZiZ-icaov z» rzS f&ftf fi$ rdp lah&^tlv tXxr.kJtB 

fi ::\ fim Zebtdxum in ni HOB mc rum 

r^/rr Zebeddum im Schtfe n.it den Tnglubi., o.^ten 

zreirui'iunf. &<(ti Hazr'ftvsnuj fie, K*7n.9U,4p. Koj cC^iujg 
** 5 J"*g*- y ipfu:n. Er jngrediurKur m Cjpcrnaum. ituum 

£m Lsjtr- jfa Mi 21. Vnd ft gunge* gen ( ApemMMm, Vnd ba.d 

TufouGZ <t jir Hnkfiu,* itg liuu vtwayxyhu, U £azxs. 5> K // 

S.ibbaro ingr^iTas ia Syua^j >gtm, doccbat, 

mm drm SdbbtJben giemf rr m die Scktt/m t 9ndlcbr:te. jj, | 

i^iar«»J J3ri ry air/ JiJx^Jf. ^ ^ M&tmmf ouuT)igu)g 
pcrccl'.cb *ntur fupra ijoi dnclrini. t rnim coi 

•v / nsum. Marc i Cap. I. 97 

aa&orirattm habcn*> & non DC Scribx. Et cr.it in 

xlttrUb, tnd nicbt Kit Me Scbriftplerten. ie. V*d es Wat in *•»*#*"> 

Sjnagcr corum rpidam, ia qua erat irapunis fpiriti:?, & cxcla- 

jbrenScbulen cm Met vtit ehicmtnj saber n Geift befeffen, 

*&£** §tA*y*9* Ba* ti r^K »<# ot* \y<ri Kctl&olujV, 
aaabat. Dicen>, Ah: Quid nobis tec Jcfu Nazarene ? 

-y. 1^. VmAJfrncbJU::: VVm hjtb?9$;r mit Mr zufchaffen Jefu to Xazarrtfi? 

tj&)- '% >«rtAc#Mf> -oci c* nq «* • i/^@* t* @$3. 

TtQiRi ut ttus perderc i tc qui; fis : San&Ul D 

Dm btjl kommen 9ns zu *ordrrbs*i L n trrtfi ttcr dn b.ft . Dcr lh ill ft Co: tes. 

Et > objurgavit earn, dicens, Obmuttfcc, 6c ex 

Jr. fW J- bedmttet jim^ 9nd fir.ich, Vtrftmimc, vndfihrc*ns 

irtf* & Key 71 ay&^tJbt Tt -xitvup arret pjt.^ou cxjiiv } yji{ 
ab eo. oum impurus jt «m, ac 

Smn jbm. *4.Vnd dcr 9nfxubcr -.Jt J 

clacnaiTct vote magna, ex ab *o. Bt 

wailif, otn n 'r~ > ^e. cwtxc, teysr&Cj T* i<n tStp ; Tis 
•aincty ut inter fc qurrerent, diccntc*, Quid eft 

a//0 da* ft inter Andrr ficb befrngtc , tnd (\ I r.» ift d.if ? I'Vm 

if xa*ir t f\ htf&Xn clltt, c Ti yrr,7nojei >^t' i^cicu K& tuc, ctygi- 

aotj dolfcnna kxc, ut iir.p.-rct per potcftjtcm etjjm im- 

Jt dm fur erne mettt Lcbr ? frgclcxt mtt getidlt den in- 

1 a% m; -jrni^di^ yij yjzraKieS^aiv wntd , ft'H /i ky 9 n 

j .s, flc cultcnt f . i .( mtl 

JAtJbrrn %nd pe gebcrcben mi 2$' 

mirn/i}r?;t &Jvc, H\ Ixlut zlw z&dvu&v TY& I et) i? 
aftii fima ftatim in i"t.im icgi 

fim {jeeuf.hu erfcbAji aUbMJ in dtt Gsl Er AXGELII1M 

S*nAt ft- 3> T &* W; nwtty*p4 % rrfcv €ic t!w o:k'*# 

wrsmPc. ftatia e Synagoga, - i« domur* 

-; ' *H gi&»£"* ft *■* dtr S ' *ndk*mai in das Ham 

i n0i''A*f}fi* f£ Icty fAMtri 5? *H ft WiP* 

Sc Andfeae cum Jacobo 6c Jolmine. Socrus auce 

Sin: fad Afu. i$ Jacobs 'end Joban . .$*** 

Simonis decumbebat fcbiicitans, flc ftatim dicum 
gtr lag '?<Us Fhbe*> tnd aisbald fa^: 

cj£< culms* 3?Ko} ifftpczhiuv tiy&gsp clltiw, tc^L-Djffug 

de 91 It accedsns crexic cam, tbenfa 

S>on jtr. j". Vnd er trst zujhr fadrkhttt fit aujf, fad. Licit fie bej 

• lis. k'o.is dirrifit c.un ftatim, 6c miniftravic 

far btrliefi bald, fad fie ditnet 

Sam.: em • ' ♦ ft &W in fSu o i;Ai©>«, i£f£«* 

Qiuim aurcm efletferum can. Occident Sol, adducebxt 

mu. . .Im .4 had abtrr die Stmnfatergangen^ar^ br.. 

ai cum m- feclos V Pacmoniacof. 

r« j/jw Kr.wckm %<['£* 

iC*b ad oiHum, Ft 

, SfchA f« • dtr Pjfttf 

BultOf u . T1TJ morbid, 4. 

djf *u K ■■■- bajftg v J mancbtrlcj Studio 9nd 

o<tM .%) p^4 cvtl rfu Xahoi* 7U Stuping,. 

c \ mi. , m fin:bat loqui Dxmnnia 

r * M »/*, fad liefi mu hi redtn du Tet 

)*«€** CbbTOY. ft K^ ^T>1 IJft/%0 ^il»CL\clCX.C \ 

<] • Y.l'dc I 

*«^/r kmnetcn j fat, jy. f W ^ m^mjj ur i.-.^c j. , 4 d tr ai.jjfaj £/<•;;• ^/wjim, Mar ci Cap. I. $n 

ubijc 1 lie precabatur. Et Si- rz» wmdu- 

\ndjefmgu>: oft. $6. Vrtd Pe- *htt in Ac- 

flc< i crant. Bt turn inveniflefit 

t*m etlete jhm r.Acb mit dexendu bcyjbnttdrcu. jbnfwi* 

aifXif teyxeiv cWTzJtCT. z?x. < r. 92. & Key Asyiccur:. 

cum dicunt r., :nt te. lit dicit. eW, 

den Anubenfi: fmutnmmmt fncbei dish. _?/. Vnder finch ztijr.tr., 

u; KCdUtt A JUC*M KtJP'jts*. ft; 

Barnus co: c prartlicem. Ad 

A a/? im gebm m die nebefien Sr*U y <L> icu dffelbfl Auch pre.'.tge. Ver. 

1*S79 ji> f£iA?;>u>9*« 3? K ^ rv * ; CJ Titi, oufr^p cwjcl- 

koc emmfumegremts. ibat ia corum Syna- 

tm btm icb kmmmem. Jfc I'r.dcr prtdtgt m ren Schu- 

tela GaL flc euacbat D-cmonia. 

• «, *» jar m die TtuffeU 

ei leprofus, pre*. cum, 'profm. 

> ndet hjun zm jbm ens auffc! ztgtr, der bat 

>.y*¥ i/i . n icty Jttyg oCvAa-cq pi v^ 

I nua accident S3 tcIis potcs mc pur- 

fur )brr. , fo isAttflft tr.icb tiol rei- 

*ji*t'. ft O o ssiq, 6tt]eiv<X4 rlwx«& ' "y *' 

arc Jcfui iutar. -..acomiiKMiis, cxtenTa mum t- 

•fr. Vndtt jAmmerte Jefum, tidjrnb- 

i auffJ, ; ourm- K&fye/S'fi. ftKa/ enriv- 

im, 6c dixit ci: ;gator. It cum 

h*A», t*d firm fey ger f tmgt. jj. I'kA .ils 

§Q* OlrtV &)l*S / VJJtJ V\ f\i7t+0L, Xj Cft *'}&£/£- 9] . 

hxc dixifT-rt Oann ab eo Icpr.i, It ^QrgltU 

trfijfab sllbdU >tg T9» fhmder .iujfAtz, fndn VVurf re. 

tit Xo| ErANGfiLIttM 

h: grnvircr inrenninatui c;, ftatim ablcgarit eum. Et 

4j. f'nd Jejta bedrattet jhr., 9nd alsbaldtrtebjbn 9onfcb. 44. fn& 

hvyi ciirJ, op? pfi$ci\ fji^^ci Mffi *7hk viRtpe , mavTct 

:c ci, Vide ut nemini ijuidcjiiam. dicaa, fed abi> & reipfum 

$rAcb zujbny Sine zu am du nlemandt mcbtei fageft, fonder gib: bm t $nd zeig§ 

ofter.de faccrdoti, & offer pro purgatione tna ^ux impe- 

dtc b dem Priejler, 9nd Opjfcr fur dime Retnigrng $9dt gebot- 

r a\it Mofes, m teftimonitim eis. Illevcrd egreflus cepit 

fCu bdt Mofeiy zum zengwft 9ber fe. ^j. Er dber d.i er bindfts ia bub tr .in 

KffoioJHf Z?0)kct))L %![&<£ T}fll?Kv TGr ?>9}4V, i)& [ItjXtTl OJU7Q9 
prjcdic.rre inulta, & riivulgavit rem, Ita ut jam non ?pfe 

$na fagt btel da9v/t> 9»dmjcbte riabtb.tr dies gefcbicht, Alfo ddt er hmfort nicbt 

dujuttdzq <pate(>Zis'*ic,'zroMr «<7*A0fi>', A}k y t ifa at igr.ucic; 
f* r m.inifcftc in civhat«rn introire> fed foris in defertis 

rnebr kondtt offentlicb in der Studt gehen, fondern er t9ar bdnfen in dm 

TCTRig r,v 9 Xj vggfftS < sr&$ cujTtf- 'srcu&xojtv. 

locis erar, 6c venicbant ad eum undiq;. 

I' I'itfie orten-findjie kamen zu jhm ton.illtn Enden* 

CAP FT 11 

lie rurfus intravit in Capernaum poft dies? flcaudit&elt 
i.l'mltr g.tng fcUcrumb mCafcrnAnm tber etlithe Uf^ndes itjrt rmbtbdw 

Hi C7? 'nursv i<n. 3>Ka/ &)%&; aiwr\y/p:ou* 'zrofoil, u& fjupcin 

fmyilmr. quod in domo eft c. flaum coa&i funt multi, ut )am not 

dm er ;« llA*j t far. 2. I W m'.^aU twfimkh* ft b f .W, dlfoddefte mcbi 

Z»eHf pi** t» «^pf lieu Jucjl*. JCct) iXaXa eaniie, tc* teytf. 
Jn V -juidcai :11m. Bt locyiebatur illis fcfinoi- 

r-*.» * ,i, l4 # Lm : x h jm der Ihur. Ynd cr jAgiejhnen ddt PTffA 

Km Marci Cap. IL 99 

It veniuftc ad enna fcretttes Paralyticus fublarum a 

j. fW « jL»iw« ZHjkm ct licit dte hrtzhtm einen Gtchtbrucfrtgen gctmgen f «n 

iioTiip'jf, &Ka] fxij o\v£,fjtfau <z3QGtyyiov.\ turn! 2>\& wp %Xr 

fU*«or. Et curm won poffent appropinquare ei propter tcr» 

4. Vnddafe meat kundttn bey jhn kwutucn fur dem VqU 

A9», 'iGTinyctTWi tIuu reylw 'cru ffv 9 Kgy i^o^culsg %et,hein 
detexerunc tectum ia «*o erat, Et cum perfodiflent demit»ar 

n fe ouff d*f D*ch daer % < vmt 1 Vndgrubens aujf tndlitfict; 

grabarara in auo Paralyticus jacebat. Cu vidiffee aut6 

hernuUr <Ut Btttc tU tUr Gicbtbruchtge mnen lag. f. Da aber 

Iffrif tIw vim cutdv, Xiyi rzS -sraycXuliKM * nxrov, cttpgyy. p^^i^ 
fdhi idem illorunB) dicic Paralytico , Fili, remaTa p ecc ,iu re- 

Jefmfabt jbren Glambm, fincb erau dan Gtcbtbruchigen } Mcin So/j/:, dir find m \n W K Ur 

m a) iiyto-rixf <rx. &\\ox* ft nvig tup ^etfz^iiujv % 
i ptc: ma. Erant autem quidam Scribamm, 

frrgtben dfine Sunde. S. £> Si-Are* aber ,ethch* Scbrifftgelertetf, 

CKH rppi'jSpzi, Kj lla,X$}>i?Q'fj?+JCi c# 7x1; cuffiSv tyL()£icus. 3> Tl 
Jbi kdentet, Et ratiocinantcs in fuis cordibus. Qjjrd 

dr MiU»f*fc*, Vnd gedacbtm in jbrtn Hettztn. 7. Wit 

jite ■ loquitur blafphemus ? Qiiis potcft remitter* peccata, 
tedtl dufer fil.be GottesUfterung? VVcr k*n %trgcbcri Sunde, 

it u Bug i ftvco} '<C*iu< cJTnywt i ltjcrxs *4 a ^ r ^ 

wafi unm Dcus ? Er ftjtrm cum cognorifTot Jcfus (no 

dm* s!Um 6ott? g. Vnd kxidt crktnmt Jefm in fewe/n 

inivncfL, C7i true 2ls^\9yiHlof7ttf c* iouu-Rlq y nm? stjunlf T/ 

fpirttv, qued ka rat:Ov.inarentur in feipfis, dixit ill is : Quid 

dMpe dlji geddchten bey feb fclbft$ndjj>rach zujbntn'.VVM 

ntiocinanimi ifta ia Tcftris cordibus? Vtrr.m eft faci- 

Itditukei jkr fiUhii m tfrtrn hertzen? J. tTticbfJ ijl leich~ Eva KG EL 111 M 

WMTi&f fiTur TO 'SrctpjLAvUKM) Ay>€'x)i !ey e*i a* r.uxoT.&t, *\ 
lius dicere co ? Rer, funtiibi peccata, J« 

tcr zu ftgen zudem Gtchtbruchiger.? Dir fmd Sergei SiimU, •der 

PweUpffMffh KSH *&* <r* t9PK&iQo ^M'y & '** 

dic:rv, i~vr, j & tollc tuum grabbaxum, 6c ambula ? lit 

-: auff, ntmk dan Bene, ■? io.JuJfddf 

Jf itS'nii on ifytnz* IX& ot)f ctvSgMirX vfcq atpUvcu a^^neti 
verofcutis quod poteftatcm habcat hominis filius remittendi peccata 

tberjr Wiffct das b.ibc d. hem & ' > zu tergeben d:c Sundc 

in terra, ( dicit Paralytico.) Tvbi dico, (urge & 

rfw^* Erden, ( Jpracb er zu dcmGichtbrUchigcn.) u.Dtr fege ich, fiche s*Jf 

ct^v tcv KtyZvCLTiv <ra f y&fixct,}* etg nv cits* <rtf. 3>Kaf 
tollj grabbatum tuum, 6c abi ia domumtuara. sit 

dun Bette, 9nd gehe he. JJ. Vnd 

• 

ftatim furrexit, 6c cum fuftulirfet grabbatum fuum cxijtcofam omnr- 
AilsbAldflundcr Auff, HAmfein Bette $r.d gicngbmAm fur aU 

7*r, un Wm\i\ct4 i£lfudmi 9 vjj ^- £*!/** m Q%ov t.tytflat' 

kus, r • ncs obit. 6c laudapnt Deum diccntis, 

ttn y nlfo dafic ficb a He cr.tf.ttztcr.y 9nd prcifetcn Cott vndjjraiberi, 

C77 WjHntffl tffttf H*Op 3> K cq i^r,/\Jt V«Alf TZaty T&* 

Kuntju . . Juiim.s. It ■truifus id 

P nic filches gc/fh . Vnd er g:mg btn.iu* tttderumb mn aUs 

**hctcxaA. Kcti sric o ifcA®* Yf%fV a&i cu>tsv> £ iS^etaxtt 
mmxc. t«rba tcnicbat ad turn, « doccbat 

Mrer. Vnd aIIcs Velck ItAm zu jbm, 9nd er lehret 

clutXc;. 3?Kaf zsttppyuiv *t$i Aft/Jf Tow"rtf ' AXQcux *jl- 

1' QI0I prxiciprcdcrctrr \id»r m Alp*ix! fc- 

/.r. /a . Vnd eU fur Her pen g Jefut, /Abe er I kn J, fi- 

Utmn v. >iyi cumJ, ixjA^ ^ei # KaJ kyavic 

fsimr. dentem ad rclomum, fc dtcil ci, fee,) | 

Hm em lili, fndjfr»<b zujbm, feige rt.tr UAtb. fn.. •'"/ .< It lorn* Max ci Cap. II. ioo 

eft ei lit m eft cum accun:bcret ipfc in ? ,a 

•a »jiA K. I'nd ts bttxb fub da er fafi znTtfch in I** 

iomo ejus, 6c v pub'icani 6c peccaiorcs fimul difcumbebat Cum 

nd tiel Ztliner fad Sunder jcCztoi ficb zu T,fch mtf. 

<& »l( H&IT**Ct r,<nt* $ ^o?Ko) } ^ *fK9Atf^- 

&: difcipulis. Erant enim multi, 6c fecuti fue- 

J*fu, fad feint n J**£ Dennjhrertwarbiel, die jhm nacb~ 

tir Ec Scnbje 6c PharifJei cum YidifTent 

16. Vnd die Schrifftgtlcrter. fad Pbarifeer da fie fiiben 

cuu i t lt rut TiXtoVGbv v^ ctf^^louXoov, \Xtytv td1q f^t* 

i cum publicanU &c pcccatoribiis, diccbant tl:- 

nuf den Zdttmrn fad Sunders, jj>r.ichen fie Mi ft*- 

uc, $umr, T* oTi ^5 ?J* -nhuvwf >L ctftpfiouhwy ic&let ^ 

1 I quoi aim publicanis & peccatoribus edit dc 

; I trumb mil den ZoUnern 9nd Sundtrn tjjet h.i 

3?Ka< ctxvoxq o Tiffl-5:, Xfyi clltTiC) i z&vcc* 
cum audiflet hoc Jefus, dicit cis, non oput 
ij.DddM boret J e j m > JP^eb er ZujbncK, ne$ 

ion e'l l%iif}i{, clW oi KaKCjg f£"7ec;, die r A- 
■Mifcco habeni qui tJicnr, fed q; habent, Nob \ 

hi bedurfen die Surckrn, fondern die Knnctev, l.hbmkom* 

**%9 :q Sikcuvc, a» a a t& flu Axe, etg finuvoiwr^ &Kccj 

■ ■ Tocjrem ad refipiictOtiaou Ec 

mem tm rmffen dm *fc Sunder n, fad mi bt die Gere* bten zur Hujfe. //. / 

• git* ot t&y> -■'.*** *jv ci TUyQa&o-iucsr v r t &vovjec' you tp- ~ u 

■ hi * jOMtinpt m) 

m diUipuli OC rhartlx-.nun ,: Et vc- dl r 

Wpm mmk ind der Htrijeer fifitmhti \ • ^ 

'Til efj/TL * 77 >firtVY<J)9 Cl tfy^pf'.CU \UCLV>X* ***** 

• flt :unt difci] uli [< ar^i 
m • / Viruml die J-.'ter 

5* 


E V A V E L I U M 

Ph*riUorum, Tni rem difcipuli non jejunant? Et 

9 nd der Pbarifcrr, Vtid dc'tnc J^g* feftc* Wickf ? rp. Vnd 

Jefus dixit illis: Numpoflunt Thahmi fclij » i a 

Jefit fprach ziijbnen: VVte komnun dte Hoc bz tit Lcute, di tie J 

quo topore fponfus cum ipfis eft, jejunal? ? Quamcuu tecum 
Wlrr Br cut gam bey jhnen ifi f.iftert? .i.'fo Ungs beyjbnen 

afkut touts habent fponfum, non pollunt jejunarc. Ycnicnt 

. v / w i/2 <&r Brtutgd-m, konntn fetncbtfAjieH. 29,€i Witd aber km* 

Chrftipr*- J^g jfMMf fMf ^CTrtf^ ^^I* rtiT&fp PV[A>$1&, Xj TO 71 FJf^Tb- 
dtcmttHr. autcm j ics cum tollctuT ab illis fponfus, & tunc jejnna- 

mendtczeit tUs genommsntttrdton jbnen dcr Bruit gam t dtun herder, fit 

cX(n¥ c# Ctceircus tic!; jfAioouc;. ft Kcu xj&tg c)'XnpocL'xl{ arA- 
btint ift illii d.vbus. Et nemo imfuit p.mni- 

fjijiert, 21. SiemsncU fltcket timn Lap- 

.iin jmpexum vetcri veftimento. Aiiocjui illud mo* 

fen ton nrVten Tucb am tin Alt Kletd. Demi der 

v:r VJ}>ijg&)Hgt cartv eu^H td vetXcui, *J %a&v % / t<Ttf& yivnu\ % 
rum ejus fupplcmentum tollit ex tetcre, & pejor fiil'ura fit. 

ru$U Ltppi rtl Jf e * A'b ^om dltet), tnd der rip Wird trger. 

ftfCtw hi(4e, (id)XH ilvov wit* c\c T&hcuxt uoxVc,. h £% u)j 

Et nemo injicil vinum iotum in vctcrcs utroi. Aliooui 

Ti. Vnd nientAndt ftffti Mof tn dlte Scblembe. Orders 

• *&> wl<&+ T»i itTXifij Kj l1r& C^.WlTDt/, ^ i\ Uffxet 
rt'ipit vinnm novum ue- 6c viimm cffundmir, & titrcs 

' i dk MA I f rj dtr Wetn trird trrjLtwtt*,*md dte 

' m KTZtolWTUj t a)K% Ctr99 ttCP «C Ajxic KOUVHC fi/\f}Tl9V» 

petcir. 1 fioum uortiai in itrcs novos injicicndii eft, 

AbUmbkvmmmtmb, Simdrt»r»*Tj/olMo/i tn mA$t Schiettcbe fAJfert. 

Km Marcl Cap. II. 101 

3t*C«J \yln% -B&yLsnpividzn cu>tiv at 7*1$ ouZZ&ai 2\gL7M euro- // ^*f 
achimeftcumprxterirtt ipfe Sabbato per fa- JP tcag 

Vmd ft b*g*b fob <U erffcdutdelte sm Sjtbbatb durch dit 

£*/*«'> K& C< «**£ W^W ?££**& Ot^CV JiMtMP Vlfcfr/K *"*£ 

fic ;s difapuli cxpsrunt iter faciendo vellere 

&**:, W /w»e Jiinfer fengensm indtme fie gi:r.£en aufizureujfen 

fpi.j Et Pha: elicebant ipfj, Ecce, quid faciunt in 

Ebrrc*. 2+.Vndcbc PksrificT ft rathe* ZMJbfm, Sthe zu t ^vas thuen am 

TTtc oKcZzr.t ci CPc Igtfij 3>Kof an Tiq iteyiv au'slq' x$i- 

Sabbato quod non U Ec iplc die. bat eis : Nnn- 

S-itxib ae.rxjungrr *Lu r...h: ret ft ijl? jy. I "nd cr ftrsch zti jhr.cn : Ha'oet 

*\ 1 fL ' k >/'i > , ;' v «r> > 

m\t cLftytutlt tj c/^Cijfoi Aaioid, in ^««* «^fi ^ c/tt«- 

fjMtn legiftis qu ; J fcccric David, cum penuriam haberet, & jeju- 

jbr r.ukt geitjtu \\m t'ottt Vti\-;d t da csjhrv roth H\:r, tndjbnhttn- 

avTce, 11*7* ft ricoc etcytty* ftc iiy 

iim ipfc flc qui cum ipC imodo ingrjfTus fit 

I /Jtwrpf irw« Zv £<? y*"» tidrem? it. Wie tr g'tng m d.u 

• '&m r >{&*£*'-*<;, k& r*C t<; 

4*mar Pontihcc maximo, Je pu.es 

//-#*/ Qtlti zmr z<tt At/: .ilk at dti Hobmpriejlers, $nd die Scb 

W&$tr Ixyi, ft qoc i^i<n (fay™ « ^ -r. Kpu M"» ?'•■ 

p (,uo$ non licet edcre nifi fac ,. l & J e P : 

dte m e ma rndt dttrfle tjfen, den die ir.-jhr, 9hd 

Bl rv . ■ v if ^J ; &Kct] i>^w CO/74,', To 

drdcr* cr m ipfo erant ? Et diabat 

'.*#■ fe AMthdewemdjebfj jot/i tfarcn? ij.V'ud er :ch, Per 

Sibbitum propter li uninem factum c'\, 1 
S0kkAikifihmkdtfMe*J<btnKtUenga*4ci Menfch 

lebbarum. Iraq; Uofrirui^ eft fi : m S.«bb 

l**tstbirtidtr jI „t ifitinHLir dtr Mtmfthtti Subn **ib dti i^bbAt EVANGE LIUH 

capvt in 

T^~ A\ etdihjt W*Xl9 Hi TU/j <nw ay ciy lot* Key >;»c«fti^^ 
|\ fc \it rurfui in Synjgogim : fit erat il'ic ho; 

num balers ' 1**1 abermakl in die i. ?>..: . f fides Wa>da tin Me 

X^- : 4$TUt/X*&< 3?--*4 jTetoni^WJ CW71V <i 

ar. habeas manum. It obGervabtflt e*m a« 

der etneSterMurrete iUr.d batte. *. Vnd p< bieitcn aitff jhn, c 

Tilg cuZZclti ^Pjt7nvff4 avr:v \>a %&?>.}? fir, rweiv aim. &Kof 
Sabbato ^turus cflec cuti, m ftCCoUftat ipftitt. 

4ucb am Sabbath jbm I :Un, anffda* fie ewe facbt zu jhm bet ten: J, fad 

-«4 i? wfi^ntoTd'tfapay.^: lot iyctii tLl/jx^W fy&yi ^C 

d»cu FaAam lubcnti man urn : Surge io 

erj t nfthen v.u tihrttt* har.dt ; Trtf 

Ti<L-;:t. £• Hcq Ifyj i fggfil Trie auC^aaiv afct^rwivj* 

mcaiurru Ec dicit eis, Meet Sabb.itho bencfaccre, 

4. i'nd er f r U ] JJ man am Sabbath gates tbuft, 

\ 'jxhu rlifi »7 'bTriKlnvai ; Oi eft icTfr'ar^r. 
ar ;? howinc ti .mi. Ipfi vcro filcbanr. 

Dm leben erbaiter., i ;r»? ;tfr. 

Set ill • cum condolcfccn* quod 

er mm nut ism t fmdttar betrubt fberjbrtm 

. K9^ut; ajuT^9 hsyi TiJ apQ^UTrat* "tKjtirc* riw JtyNh 
< koi. urn : Extendi ma* 

tmdfintcb zu drm Menfcbem: rexke deitst 

«"•' flc rcrtmitaeft manu* c>ui f- I 

,.' . i-i/-.-^. rr.derjiteik:tftMm t %md dit ktamdt Ward jbm i'j*»d* 

lli (li;im cum 

r <•>')'- > i .< dtt m**~ 4. tmeidii r iiengembmAm aldald * 

I Max ci Cat. III. 102 

H r um crunt cor.: ^t eum perde- 

tUvdm D*emr*9*J i. ren lUhitber His fie jhn $wb- 

-7. 3?Kou 9 lr,T4; .otia $ wJf r/< ;>;7ZJy tUTtlf *&4 u^mnr 

rr.-.r. Ec cum difcipuiis fuis ad wwdicu*a 

:ixm. j. A bar Jej'm entile i tnit fikm njimfi mn sdlefu\n 

-jiw ^Kclzjclu Kc" ssroA'j «A.if0@» "ten t£j Vrnfahaipt >}x*/«- ■**&■■* 

mare. Ec magna multitude) a Ga' 

4tf A.' PW *"/ VoUkes mm GsitidS folgri 

<ft eura» k 4 J-idzi. Ec ab Iiieroto!/mis, 6c 

)*m*Mh t tmd Jmkm* /. Vnd 9ot> Jerufuon, *ni 

\loti t>k lixucuou;, v& *i*?i if Uefivx' y&i o't *&%) Tv&v 
ab I J-narfj flc trans Jordanem : Et qui circa Tyruna 

mm IdumtM) f ml 9*0 jmff.r d*s Jordws : Vt:d d:c r ;mb Tjro 

*94 ZiixfXy wsAj fad aKHvTL'j\n 'cox oTtc'm r,?^v 72&g 

& Sylonern, magna mu'. CtS quanta facerct,venerunt ad 

%ul Stmm f h m en , tmijrrjfe men^e, mu bdreten feirie Tktfert, tndkamenz* 

tajnr. &Vieu <fz\ Tti<;4&fy cue, OJblJ % lyat 1S? ciasjcr curnS TtZfO" M*kikrffm 
Et dixit uc natigiolum r l * P> 

jLm. 9 ftm'nJffMcbz* ^ern, eL* fie em Schij] 

aUu. , mt rurbam, uc ne o\ cut ipfum. M\. 

Vmt> d-p rdckt %itlU* t dm fie nubtjbn drun- u>. A nrtjrrr 

*px\voi*> ot<n c/7ii~ >, aufti cLy'.tZiy cm 

a leo ut ru:rcnt in cum, ut ipfum tan'; rci ij 
% y ltxi.t;<r, sljodjifiejbm fi *ffd*4fiejbn.: , allt 

&Kcu TZt T, : 7» CU{g.§tt£Q, QTUV OUulCV n . . . 

„ -, I. !'■ 

Wb bant rUfciU. 'tua immnndi enm cum 

Stgtfimt ii, Vnd dte tmfMtrm 6 tteimdtejbm 

n&ojiin'x\z* cum?, k& **tf\ - 71 c 7 '/^« 

•> n r pc*tr-- .: avl pcd-%ci, Ac damabant) diccrtcs. r< 

fie ten fie fur j km OUer, J'irrjen i ;J fuukm, , 

C f -2 ijoj E7ANGELIUM 

filitii Dei. Et irurrmiiuhaturcij multum, nc ipfum 

Oortes S^bn, u.Vrd er beir»t>ve: fie hart, du fie jbm mebt 

Qcutcw tara^ftfifc &Kcu kvctZouwtt &q to oj(^> rjy €r£s<r- 
nktlfati Et die 10 mrnterri) & advoca- 

tjfenlabr mad ij. Vni er gieng *:$ff emtn berg, 9nd rteff 

\ft7Kj *; r)t\zv cujTOf Xj "terrhjiv c^? cwnt* &Kca 
bur ad f: cjuos voluit ipfc: Er vencrunt ad RUB. Ec 

zuficb t*t!che er rnd diegiengen bin zn jb;n. 14. V»d 

oh'/p, \fCt UHTl fjLZT* CUJTtf, Xj Vy* ^7n^>^ri CLUTXt 
1 rntur c i: ; tia „ t duocifcirTj, ut cfTcnt fecum, & ut mit:. illos 

" d.ts fie fen: fallen bejjhm, fad du a € >*tt fie 

xv^voTCiv. &K4U i^uf t^xoix* Jipjcmvetv 7»f rifVfi Kj cx~ 

rsdicarat Et Uberem potcfUccm faiundi mrrbos, & cji- 

zufreJigen. ij.VudeLn >imjuht zuhcilen die Seitcb, i»d*ufi- 

Jpcfcl:ri Ci>X6i9 TU fcupouct. &K(U (£? ifyv.i tJ ZlfJLUHl CVSfiyt UtTfOr, 

Dm Bt impofuir Simoni nomen Pctrum. . 

r.Htrt-.ben d;t TeuJeL 16. Vnd gab S.mon den Namen Pctrut. 

3?Kx< IctKcZcv to r/ Ze&JWk, K luatvluu top cLdtH^h TV 

Jjcobum Zcb-cixi h'.ium,&: Johanncm fratrem 

;-. 1'r.djMo'shtn dtn Sohn Zdedtt, MYtfoMN A<n Krud* 

Iik^Zj ( & ***$f*CJ cur-rilc, 'cvol&'Q, boa* f£ ;.c, c i^ t^;3cpr* 
Jac:<bi ( & iuipj: cis .uurges, (juod ift fil',j toni- 

Jmcoli (fnj gab jhner, dm Sa?nen BnchArgen y du tfi gef A gt J\ | 

,r n, 6c PhiUppun cV Iurtholomxnm, & 

nit 1 Kinder.) tf. I'nd Andre*m y . 9n.: urn 9nd iljrtbolomjtkm, fnj 

U$Pt K ^^/xiy. K \UKuZc¥ Tit .W A/^nwV, K 0d/- 
iA.n, & jBOOboni AlpliJti lilium, & Thad. 

i Tbomsm, 9nd Jtcobum Alpbdi Sohn, find TbtJ. 

'*■ I l»WU 3>Kx N i lK^tf# ]<nL*C/c»T{u/ f 

•««n»i ^ Canitutcm. Judj.n Ifcjrictcm, 

4 />., W i^r,.* (m C^^^. y, Ind JmdM ifthtnotb, M a rc i Cap. III. 103 

c* Kj auii* W+*tJ<dXC* } ya/ Cf^KTOf fie •!*»* 3>Ka) *i«/§g- Magn*h*- 
qui «Sc cja prodidit, & vjniunt domum. Et conve- rmmum ad 

der jbn 9ernetb, 9nd fie kzmrn zu H.i:> jo. Vnd tU kam J t fum cok» 

Zfmf wahif lz*&, i^r py Juvx&q auixq ftij-n a^sv r uentmm 

rurfum turbi, adco ut nc quidem pofTent ipfi panern ' " 

x ufaume n abcrwuxhldju Vokk, alfo d*s fie mcht batten raum zu 

&Kjq a. k£ out] is oi T**p* wsfJ,. i%r,^fa X^c/LTfi- Coguati 
comcderr. Et cum audiflent hoc ejus propinqui, venerunt ur prchende- Chrijii,ju~ 

*J< r -- it. Vnd duet harden die tmbjbn r\>aren, giengen fie binaus vnd ttol- dic.int eun% 

wuj aunr €A^*r>0. on t£tpj. §Kaf oi XcLfJLtfpW mourn 

cum: D.cebant crun^quod apud fe non eft. Et Scribx 

•Jmbudlen: Dennfie fyracbensr ihrd kome $• Stnrtc. n.Aber die.ScbriJftgeterte Scrtbarum 

•i >cr» U&nXvu'^w vg.'Q&aflzi ir\iya t 'in RtiXQ&h €£«» frjrfam. 

rofnlymis defcenderant dicebant, quod Beelzebub haberet, 
St torn Jermjalem sbher konvr.en braren, faraebe-) den Beelzebub bat er, 

W04 ;n z* tJ ao^ev2t tcSv fcupttlujy oxCctA\« 7» SoupiviA* 
4t <ju >d in principe Dr nouiorum ejiceftl Dxmonia. 

fml durcb den Oberfien Ttttjfel trttbt er am die Teuffel. 

felCoj 'V&TxaAfatioJi/^ iwtu{) i/\fyev aL»7»7c c# zr<t£^6oA«7f f 

Et cum advocaff cos, dicebat eis in Parabolis, 

jj. Vnd er rieff fie zufummen- %nd ftracb zu jbnen in Gleicbmjfen, 

ut, iuvcLTUi onfiivae, ouwcLf C*.Gci)k(iV ; J? Kcq \clv fix*- Kegnum in 
Qoomodo potcft Satanaj Satanam cjiccre? Et G rcgnum fi ' dfiifum. 

kam em Sat bun den an Jem aufitreiben ? 24. VVenn em Retch 

Aha- iauurjjj ^^/&r^ v dtw&TUj e&frvai i\ (Za- 

adverf.it fcipfum dull i ar> non p tefr ftarc rc» 

* mtt jbmfethfi intern anJerntmtus Mird. mag es mcht befiehu, 

mr\ti&6*.\.r. 3>K-// iaf oix.'ctfifr iavrlZ fit£/<&*> * 
gruim 1 luJ. fi domus adrcrfus fcipHup diir»dcJt, no« 

jf Vndr^enun i/aufi nntjm f.h/f intern anJer*nei»i S>iird t mai 

diw&iui e^tj/iintf 1} g'ikIcl cx<if^. 3>Ko/ ho mlgLtae, atipi 
yp Aire doinui ilia. fU ft Satanas infurrcxic 

khi brjj j6. Setxet J: \h under SatUn xti in 

Spirit** 

fanclum 
Atrocttm. UnfL EVAKGELIUM 

adrerfus (Vipfim, & diffidet, n'm poreft ftare, fed fin.m 

itiJer pch J'dojt y fad ift \>nems mtt jmfeibfljfo kan er mcht ;rn es ift am 

*X ■'" &Ov dlvanst* h'ftttTlfiqpjQi'Z *icih$l)y tig ihZ CKiot* 

h.».b:c. Ken pocft qiuTquam validi ingreflfus domum 

hm. ay. Ls kan memandt einem ftarcktn fallen in fern Haus t 

cjiw, vafa diripcre, nifi prius ilium validum vinxrrir. Ec 

bndfein Hjufiratbmuben, Es fej denndai er zu$or den ft arc ken bir.de. 

7?7i rlw o\kiou9 cdrrtf jb\&P7ncgi. 3> Apluu ?,cyu) vffif $ en 

tunc domum ejus diripict. Am«n dico vrbis, cjuo4 

nlsden fern Haufi biraube. 2$. Warlitn tch [age e*ch t 

ImOLt'gL CLfytfynTVJl T& it Lt$L £T,) ^jj$f> fTlC tf 5 7c TWV CtyQ JCd7TaiP t »(^f 

omnia rcmittcntur peccau filijs hoirinum, 6c 

AlU SunJe tier den tergeben Jen Men fc hen Kindern, a nth 

tr^rfxlcu i'-TOf Ay @/\arQt;f4r l (rc*ajy. £> Og £c a,9 

blafphcmix quibufcunq; blafphcmavcrint. Scd <jui 

die GottesUftcrun* damit fie Gott leftcrn. 2f. VVer abet 

(i>.a.7$r i ur t Ty etc, 71 7TvivuyL t$ aytrv, ant eyet acpeair etc tcP 
klafpbctnam in Spiritum fanelum) noti liaber rcn.ifTioncm in 

frfert den Heiligm Gcift, der bst keine 9rrgebung 

suZvfty *>k y fviZOQ Mil eu nx Xfioiuc. Jt'oZ \>^y,i t 

ancrrxim, UA reus eft xrcrno judicio. Quia ii 

Wright b, fendern ift fhuldig drf ttU 30. iJcnrij. 

UrlZotcfi. ktfjL^rtjZf e^«. 3> Eo£c*7K/ cuu ci ahX(f,c) f y 
8pjr»cirn impurum h.ibct. Veniunt igitur tret) & 

temmwfaubern Geft bat er. y. I'nd es kamen feint Brtre. - , f •;/ 

m. • », 6c font ft^ntci, nifeniM ad m, vocantfi 

r, 9md flimdtn bai xu jhm, fnd Urffen 

WJTor. ft Kay c KeLJ>ito c*">& *BH ovtcp* mn9 it §u 
mm. Et fedebat torba Tixenrnt flutcn 

;n ruffe*. p. Ind d# ViUk Jajj %mb ji Vnd Jie Jfuibtn z* ;^, 


l*Ath Mar ci Cap. IIL 104 

*lid I iitrpjf a-v k. hx^it ex <£*> &TX<n tff. & Kaf 

mater ma & frjtrc* mi foris quxrunt te. Et 

Utk<itmth(i:ti ueine Brudrr dntujftn fragen nacb dtr* ft.l'nd 

"dVitX£/'fy ol *F, Tig ivy >l ftr,^* (*X> r) c'i a&zXtpd 

cis, du. Qux eft mater mea, ttJC fratrcs 

tr sMSvtortttjhKertjtnJ finch, f Pl'tr ift meme Mutter, <e»d mett.e Brii- 

cum circumfptxiflcr in ciramu circum fj feden- 

der f jd. t'nd er ftbc rir.-s 9/nb Jich aufl die Junker, die trxbjbtt im Kretf 

miter mea, & fratres mei. Qui 

ftjfen, lnd$mcb,StchedMiftmeir.e Mutter, $nd rne'me Bruder. jj.Dehu 

\*4 f ~ r ••». ' ts * .-. ' " v Ftdeles 

y> at l& 7V Qsx , kT©- adO^a px , x) ortnti r Hra 

•aim roluntatcm Dei, hie frater mcus, 6c n 

mm trutt Oottet ihllcjh Mr ift mcin Irudtr^r.d 

kc > hi. 

mea, cV mater eft. 
mam StMitfier, $md me.m Mutter. 

CAPVT IV. 

KAi ara/ir rifcib JtdaaxfiP Zirelty. liw ^zth&GTOJ 9 it In ft end: t w 
Et rurfu* Cxpic era )ux a mare, 6c B&im §b 

nJ*krmAkiJu»s rrsnzu Lehren am Mebre, indturbtmul- 

« i£*i c* a^ Ml rurka mulca) adeo ut ipfs ingrefTui in 

ti rtr famine f:b rujbm tie I FoUkes, ml[o d»u er m:.fi e tret ten m tin 

Obtf it rj JaAac xic 9 c£/©- - ; 7^5) 

rim, fcderef tn mi cv: 1 turba erat ad 

■-./, ind ftiaisuff dem^'afcr, trd alia k fund am 

\«oj*» $. &'<v' ididmwc9 cujTXtc* ZFdtyGoXaTf r*eet m 

r.ifc bat cos in I'ai.tbnlis Parab%lu. 

itfajp smfJemLtn.le. J. J c^/ jAfffai id/.' (.*..-'. "r EVANGELIUM 

SamnMttK. multa, flc dicebac cis in doftrina fuj. Audite, Ecces 

Itxge, 9nd/ finch zu jhnen in feiner predigt. j. Horet zu, Sxbe, 

extjt qui fcminabat ad feminandum. Et factum eft in feminando, 

Es gieng Aufi 'em Sitman zu feen m 4. Vt.des begAb fich m derr. 

9 fx%v *im7S va^L iwj c dov, Kj r t >\$t tk TzfjavaL tif #£^v3» 
aliud quidem cccidit juxta viam, & fCMfllllC volucrcs cxli, 

c€ hches fid mydm Wtg> d* kamen du Vogel inter ion Himet, 

x, v&TtS&y.v avTo. 3? A^o St 'imciv 3?n to srtTfi^ #Vif 
4c dcvoraToruiu illud. Aliud vcro cccidic in petrofa ubi 

Vnd frsjjens tuff. j. EtltcLes fiel in dss Stcir.uhte d*et 

chc &xi Y>y vclblur, K, &Jtc*< i£«#trflAf, 2\& to pr, 't^ee* 
■on habebar tcrram multam, & ftarim exorwm eft, quod non lubcbat 
ntcbt hjitte $ul £rden, *ni b*'d gieng es aujf, aUrumb <U> ctntcbt h.. 

f ,)fuivda tcrram. I autem exorto torrcfaclum tit, Et quia 

J r trdi. 4. Da dte Sot.r;e r.u .i:,jj'g$erg MUUJtM es t Vnddutteil 

t: fin 9 i&$9 f$JU %1&>yi* ftCnj «Mc 'imnp t*< m g 

m m habebat radicem emarcuir. lie aliud cecidir. in 

et mtht h*Ht VVortsul itrdorrct es. 7. Vnd et lubes fid fa ^ 

as&vQoLi' Xj cu ayjrpfa ctviZr.oTX** ^ p a* cllto , *) 

fpinas : A fpinx aflurrcx runt, ac fuiTocavcrunt lllud, & 

Dwrnrni VnJdttDomen Wuchjin empcr, tnd erjhckterts, w..; 

udPirtf cyx. t&+Kl, &Kcu afao "itttctf e\g rlw y>y riuj ya. m 

fni^um non ded Et aliud cccidit in rerram lx> 

frucku brnikfffj ntcbr. S. Vnd etluhrs j el M nff etu tut l^t.d' 

if avaQcuvcv'Q. ft 'ciK>£aivt>& t £ "ttytn* } p 
nam 4cJ :n a(Turj;cnrrm a.' s , mem, & tulit tUkmm 

t d>e<U tun Am Vnd finch/ p tndtrug etU(>< t 

J ^ J k aluidcencum. Turn dixit 

dr,fyfeitigf*» (i LudiTt(<U>g.,J ,.derjfmth r» Ma R€ i Cap. IV. 105 

•uihabetaures adaudiendurn, audi.u. Qimrn aixem elTet fblus, 

VftrkttQkrtnzH biren ) der hire. /#. Vnd da er W*r dlUir.t, 

rt'jivtm* ait 79* oi 'OrtU cuwrnt ovir 7jT{ ciuidtvjfi. tLu dteteqLQtAtw* 
rogaYeruot cu hi qui area ipfum erat aim duodecim dc parabola. 
fj*tte y*t dsr tmbjhn Warm fampt den ztftljfcn $mb dttfe GUubnifi. 

ijKcu cAf^** cuu-ni? \jfjuv dtdi-ny yifSfifsLf ri fjtirpif^cy jr^g faacu 

Et dixit Vobis datum eft noflfe myrtcriuin re**i 

</. Vndtr fvcb znjimtn : Eucb tjf gegeben zu?$;jfen dxt GebcimmJ? drt Rei:hs 

xfri/Giir Ctctiviif 6- 79;$ &*> c* -&#,£?£* Acug t» zsra: >£ 
Ijs autcm <jiu fori* Cent, per panb.i ilYi ©int.. 

Derem sber dm-tjfn, durch Clticinuffen tfulerfibrft 

p/riwft it U<t (iXimv'iic fi>'t,ru>ai t yjLf y,* liuci* rjjf 
it, Ut ntci ii(, & no* c *c 

/.-. AmfdiuJiejekcntM t firixrtdtn Augtnfvr.d d*ch m:ht crken^:: Vnd 

•udjeme* ^i.u: DC q'.i.indo COnrertai-H , 

mtt b+remdi' Omre bur en, tuddotb nU itrjicbi. Auffdm ju Ji. h m:t drrm*. rrf, 

fc r rur ifi feccata. Et £ck cis : 

9nJ)bm itrgftf* ^Sttrdrmjbre Sunde. jj I'n.i rr ff-rub zuj »;-»«: J\ ■ 

iuLiliu* 9 CL9J.Z'* Kuju -m o7 m ; -^ a^c, 3-ajw; 7z*f 3T &£$•.£♦; A <i; 
ii% parabolam iftam? i r quomodo omncs p*r;b 

nubi dir 7; jbr 4nm du i 

# ^ i'.Jcrt-.k ? MOUDSfOf Term . ■ i jr. .trm ^ > > tr *^oU. 

+<rp+M? 1+ L><r ±<tmm id.u (Tort. ,j. 

ri ci ir*^;* "^ C3 5X, otk rrtH^£7!ty j \9ygV ^ C7rv <x.v 
imc <f« ;uatj bua femuu-ur (crm< in .m- 

/W»^ **» W-T-*/"^ «• X rddMVlort, rmdfttspM. 

•*•"*»'« A- n »» Satir^^, 6^ tollic rtrmoncm fk\ 

;**•», dlikMd ft kvmpt der fttfilMPj fa . ■ feg ^U# ^ / \>rt dxt rt- 6 Dd I 

Ev a rcELi o 

'" l in qui ia 1 

/Jr.' KWjf 

»1 WM&l ', '.* •! i>*U CLKW&a -nv Ap;;>', 
, . ipiunc qui f .:nt 

das ■ Jdi 

cum n. 

Jbi y& es .-. ;-. Vndhabenkrtm VI 

I c# iajuZii^ ri>*\i trrjoTtsu&l etoiit, c:77t ^ifOfiS/j^ 5; 
f,J Tunc, Dciiiiie ci opp 

/ m jluwt, fondern Jind i 

tut i un l f 

r terfofc fr trgtmpt it. r.td 

fui • nu ipiunt: I qui fcrmontm 

- n Z'jnt / Dttdj* / /or* 

llli bujQJ| H r t»« i 

/?. J7r <y ... V | Vnd drr bttneihcb* 

•w? TV a? •£ Jvp'iaj u cart i 'y.rr.l/cn 

c.c introeun ful 

m 
4* *7 r «r/, | . 29 . V„i Jiffi fnds <it< tuff r,m 

ftut y<f.>*Lu mra fit . K*i -attfji- 

•wr-4 ui mi, 6c a.. 

jarf /.<W irj \ i ken du i i»J r.c 

I €9 Mar ci Cat. IV. icfi 

ft. :^ l.y«7«f ?M luern.t 

Nl >\nit ur /:./< >/,t.A# 

KMtrkkuU ■ d& r.on cccuU 

gi j.f uohcv 71 r.-, r \szsl ibv x,*\vIlv j i;^, \y<t $7n 7W 

modiurr. btcr fhrm ? in 

mJm hiftr etnen Scbejfrifit*f t oji;r wmttremtu T. ::htr y fot:dcr «ftff 

Al/^JUt* ft Ob JO Tl 77 xpv7? s cv o iuv fjtyj 

•« »J... bf IT ? Nob cnim eft quicqua occnlturil c^r.od I 

•j suffttMtu Ltuchicr fetzt ? 

•-;, i^8 1^*1 & >CT»*.tft,Cl>, «?/Y IM ftff £ 

« ijuod ibl I l\i iii ■pemim 

twmkm HbntVj f"rf »jtf ajkaVcj he J** r.'uht hcrf. t 

ft t» ctKXetv, axhtijo*. ft K «f *><;** 

aiures ad audicndunij dixit 

Mr '.» *» Ac/ dtr hire. 24. I ''r..i fintcb 

MMi' fJb£T% H U r Tf . .' II , ^ ; ?* r ^J (7T- 

« idiatis, qui meofuri metimini, alij men 

Ins; r, blnf zuiiMjnrL !Jxr Mffi 

Taj KSfr ~ v-KXxnv. ft Og 

1 : & .1 audi: 'mi 

tm.tJ;K t indmsm l%irdnoch z* 1 

•aim bibct cL 

y *Jm/. ft K»f , ■] '' * 72/ 0#S i Brtif fa* 

ab co. 1 i' ft ut li 

Un 4km. 26. Vndn C§ttct bdtjiib .ufo,. ■» 

« no (a ten 6c 

• >- •> i wt6 '*> (h> a-r.r, i vty 

ac dl 6c gerrninet <^ 

D </ 1 »* Etancemom 

&; crx. u$z* cLwrn. & AvTifi&rp, £ p) y, ^fw?^0f« *\*i** 

\f r ;. Sfwxc ttiim terra rrn<fhim fert primam 

dmtws mkb: irafl. :$.Der:n$mttbrfcl+ft brmget dxe Erdc turner fern 

yJSkf% htu cnyjji) etim, •ztf.ifjj r.ni cm y& $«#./. ft ojf 
herbam, deinde fpicAm, deinde ■IrflBfli frumcr.ti ir. fpica. Qu»"i 

*.* mfaUnmd dm]L -.<> isnm VJm %m% VTdUm h dk h>:?rc. :;.i'Vm f* 

ii vd^^ c Vf 1 "?* >cTT4Tr^« itjtac t# iflintw, en • 
autr m prodiderit fefe fruclus, mittit ftatim -re, quouii 

jicr kzubt Lu du frwebt, fifmmkket er bMd but die SuceUrt, dmn 

Ji^'9-ftii tTAPiaixc*. ftKoJ ***£?*, Tin ifiotu ' nu <i& 'du> /3a- 
11: adeft. Et dicebai, Cui rei aiTImikbiuius re-> 

d*Erxdte ift sbu. Jft Vnderffncb, VVatmrUBtHwrtr tergUkbtn dm 

gnum Dei ? aut qai coUahonc confertjnus 9M * 

cb €ot:ts ? Fmd d*y*b Held* Gleubmf r f oZtb rrtr cs furbild** f 

ft ^< rfKK* ciym.Trw$, ce cmr enrctf^ £rt tiff frh ^u- 

Vcloc etanum flnapis, quod quvm feminatu fuerit in ierrl , mi* 

j i. G^/i* riu cm Scrfflirwy Hen 4t*. gefttt W:rA tuffs L**dx t fltt&s 

**cn-oe, 94*7*1 ti.ii azrfAftir^y f*i ttJV c^tj 7^f >^. ft**} 

• imam olt omnium | ninnm #jux funt in terra. 5W 

drnkkmci infer juU* Sdbmem **jf Erden. y..Vml 

itw* asraoir coctZcatH, k yunus Tawlxf TUp Att£<zr»9 
•VI fe:uinarum ox Et omnir.ru elerura 

ffiw r/ geftet if fonmwr.r rnd rtird dnm sJU Xohlkrtutet 

^fi^r, i z?:.\ utpciXxc, >L><x}*<; t Zo^i 2Cf&&UI LOT fi'J 
maximum, Facit^i mJSMMOt nmn, ita ut pofunt fob 

fP . rr, Vnd gttmmt fff* Ztbrige, Jlft dmbonntn hirer 

r*.%%9 imnrj m iT{ hvxW xpjl** kq. ^jxtjfiiw. ftKo^7»iafra^ 
umbra cias ▼olucrrt ni Et ralibuf 

jemmUbtttew St ^eiwmterdm Htmel twnhmtn.. jj. Ind durtb fiUbe 

w xp<xk.? U4i i c>e out %>a>* ainHc, TC9 >syt^ K9$bt tiwscwn 
auk it loqocbatur cat (crmontm, proof poteranr 

w*l fijp* jb*i* dm I i ft, r.Aib dem/e et ktmdtm Max ci Cap. IV. i©7 

• iett. ft *^£/? }* -srcLtpGoXrs one «A«xA« cw&tq' ^t* \Hoim 

txU.:c Abfq; r:T9 parabola ion loqncbntur eis : Privatim 

her en. }+. Vnd *bn CUufmiJf redtt er nitht es zujrxn:Abcr injbtukr- 

/« mg N*fyfleu{ aiW £ki/\<ji wavfgu ft K*f toyt eu/ilg elf 
aactm difcipate Tirs d *Tolvcbii omnia. Ec ait fllis in 

htii Uri ersfemeu Junprn 0m slics, JJ. Vndtr finch Mfjw/i m# 

cxhpj rg ^f**g* a\l<tf4 ><rofifi'f? 7 &tif\9z.fjiPjj etg 7? »i^k. 

Ho die cum ferurn diei cfler, Tranfeamus 1m ultwiore ripi, 

intfelbigun Td£t dts Abends, Laft 9m fahrm bin tber. 

*_ • ' *? % - * _ . /»/ »>»r, • ConfctrMt 

^oj Ayif'ig Ttf ozfa*> vduyLt\au,*&?it0ir etvnn cog %* bt tu v 

Tunc dimifsi turbi, aflumuat cum ut erat in 

$4, VnJjU Lejengtben du Vokk, ted nab men jbn Wie erttar tin 

uKclm, trp4 ol)Kol it iSr\oici{/A rv fjLi7 y can*. ft to/ ylvtmj 
surigioUh Ted & alia navigiola erant cum eo. Tunc oritur 

Sd*f t hid nub* 5c biff Waren bey jbm. tf. Vndts erhub Jicb 

magnm turbo venti, ft.^usq; injiciebat in navigium, ' ■ ^ 

tm^rvfew ft indite* be!, tndttsrfd:e VVtUeit in du Scb,f, 

T/auc ip6am yam rmplcrc: Et eric ipfe in P l TP l 

- duff dm SdnfM Msid. $1. Vnd tr 99*r kmden Aujfdem Scbif 

P£,}l\jf*f cVa 19 %r+9Tx.<$xXcu*w-, x, Jiiy*ifif<nt twnv, yjj \%. j^ mit - 
Ai r miens fcper cervical, K expergefaciant eum, 6c di- oldftf : 

tmdfebUtf mf rmtim Kujfen, Udfe Keckten jbn suf, tndjf**- P 

>*7Jr*i/jJ, AtdiaxeL?.t, i \jl\Xh #r* $71 ^tiDJtalftfJMi 1 
Cuot ch Magifter, noi eft curat tibi ^«od perimus ? 

tba$ zi)bm > Mafitr, frjftftx r.tchies dun jcb dst Wirterderben? 

ft <ai hiyifi.tig Srh*-n*JLr t 3i tu ittiua> , y^ nm tJ JaXavrp 
.Ktrt ftu» igimr objurpavit ventum, 6c dixit mar;, 

rnJnfl**JsMJfindt>cMs*iet den Wind, $nd Jfrucb zu drm Meet, 

d\i'jt-KU % TtC'iuLvn. Key o iwtfiQ* CKcxKvty, ^ iyiyii pit?ccr\t] CompefiO 
T. , obmntcffe. Tunc vnnu que fa<f)ao> magna temteftfi- 

kMifltfndwcrjlmwmH. f.U dtr ff'„,d tefrrr /, MKurd e:»c rrofe ((m% 

1)d 3 y»Kluun* E v * v G ** t t n m 

Cranoui Ec ait cis, timidi e.' Quomodo n * 

J?i&. 40. TnJ erjpn, farcBtJjmftidjr f VVu dm 

kabetil J. km? He timiarunt timorc n agno, «< diccbanc alius 

kemen Glduben? +1. I'r.d fie forth; en fi<,h Jebr, $nd£>r.uhen\ 

a?XiJA*g, T*t afjL xng t&y, ctj K& o kvep@« tyy r'^ztXcLo^at, 
adaliuro, Quis HI .: «ft> quod ctiam yen: & rrare 

dndem, Vi'tr £f| <fo>'» Wi>.d 9r;d Mxcr 

sufcukant 

fni jbtn fcborjkm.. 

CJFVT V. 

A\ r,\J:v hq 73 tsi^av 7r t g ^ztXaojr t g, Itg tIw x&£am TiV 
Et venenmt in ulteri maris, in rcgioncm 

t. I'nJfiekamea jenjeit des Mteres, m die Gt t enA den octurrtC K 

i. I njjtc tunica jwjcit des Meerts y tn die Intend dtp 

r 'cid # £9*9' ♦ ft Kerf i^tXfcvU currzS 6k TV vrf.clx , cLJicng ol~ 

riorum. Egrcfl c navigio, flaum occuf- ~ r GdU a. Vnd aU er - m / ahs dim Schtjf, lieff jhm aL'uaIA 

-iv earn! ex n*w fjLVrjfjiei^v av^ur,@^ CimtitfoZ <tHyJu£lw, 
€dtcn9n$m. X \t ci c monumcmU homo in *]\u> cr.it fpiritUI imp; 

tmtgigm am Jen .tern lb bej<^ \nj.iubert; Grift. 

ft O; T^y x^J-iJOjoir ^cr c* 7*7$ ^i» > Vn *>.iac,* 

rnkiluim lub.lurin DlOIUtl catcnii 

J.J ■ Wm* bAtte tn den Gmbertt, T n 

iiw, tiiiujttb cujT9v itffttj. ' Aia T r Zffo)i,cLKi( vt}* 

I • icrjt cu n rim Propter** ouodtpft pcii 

4«»ir7 mem.tndl btnjen. a. Ihrm tr . r offc mit I'etfel* 

X&at'jTtji dtdi£i» t vJh inaar \isr turf/ <**J<rr.c, rjy 

ic cattail w'mB it ^b & 

HJ Kitten gebiuUtwieyjejfny Hd k.f.'e *i c ■ , | ^ f An/</; ; fj^ Marc i Ca?. V. 10S 

contrit*. 1am eura vahcrac doman:. 

Fmd nuntAiidt kk>.Mc jhn zebm. 

tsno&c ac v cut u\ montibiu ^ n 

J. fmd :bt$ndTag$r.ir vt .tuff den Bergtu hid in den 

monumcntij, damans, & concidcns fcipftim bpidibus, Quu vidiflct auct *P :o J L J 
mmhtm, rey t tad fd 4. At er abcr fiht U • 

irric, &c tdoravk cum. Et 

am Snn ftm Ueffcrzu, bnd fid ntdcr fur jbm, J.Vni 

tUmiiu voce magna, dixit, Qti IO&2 Jefu fili Dei 

■ tkun mil du?0 Jefi du SjhnGotUt 

ojK.'^d a t:v Qicv fir, pe fizrx*lry.{» 
Adjuro tc per DfUflS nc me vcx. 
.iinbiki'ftm 1 Lh be J icy (Jott du iu nicbt rnub qucUft. 

§t "Er\t?t ?J> cumS- i£«A}* rt m n **£$*&* ex T^'avfyciTnt, 

. b^r eium t fpiritus imp: a ifte homine. 

r Frjfnuk nhtr zujhm: J-dhr Am dntnfiulxr (Jeijl 9on dan Men fa. 

m, Qu'»d tibi uomen eft ? El Arfpondic ipfe dictssj 
i tr fmgel jSm, V*"u heifejl du ? V*d cr AK'Mortct indfimb; 

Af, ,ZUOL I :. , CTT X3M0i iJf^/j. 3?K*ty TZctpiv&Xu ^V *** 

\a\ nomenmihi, quia mulii fumm. Et prccubatinr VMBturnt»> 

Let** htif kh t < tut tfi to. Vvd er bat 

run is .Itu.n, v. ipf $ mittcrcc ex: m. x 

^m rr fttr.uht t rube aiu dcrftlben gegend //• I'md 

)* pi/a?.* *yt>9i £3ifla>r fiKnafAfa'tj. 

ad magnui >.• i rum paC 

ddj'Mji av . %m unerrofe ileer.* * AndmrYleedt E VANCUIUM 

%KX4 VA0%yJ.Xl9W9 CUJT09 T**Ih 01 XoAlAOVlf, ^iytfliU TltfA* 

Et prcaci func ouit omr.es dxmones, dicciites, Mute 

«r. Vnd jhn hat en die Tcuffd, 9nd frrteben, LafitMS 

Djtmtmei ^Cvtjucig Hg rug £•<£**» "* ft* «u;T*.j eifff^O)^,'.. fttoq 6 
migrant m nos i* porco*, ut in cos iatrota: I Bl 

forcot. fsbren in die SaM. 'J. Vni 

Jcfus pecmiGt illis ftatim. Et egreiU impart 

Jtfm erUubet jbnen sUbxid. Da fnbren Aut dig tnJAabers 

m 7Bi\jLyL& t Hai.Tfyf fig Ttff %cl(Vg, Xj ui^r^v if *><Aiy xj* t* 
fptrtcus, introicruntin porcos, &£. ruit illc grcx d 

Gr.jle, $nd fuhrcn in die SaKc, tndfich jlurtzet mit emcm jfurme die 

Et ept in X{1 [At* "stIuj fa, /Scioto*, (rfftw it ug ii^hiQi ) K, i7r.ly.9m 
mare prt- prxcipitio in marc, (Erjnt aucem tjiiafi bU millc ) & ftlffbcaci tunc 

rtjnUnf. iieerde ins Meer> ( Jh r*6fr\ -* *<j zvtej tAUj'rtJf) ind erjoften 

it rnfaXafn* £?Oi S> fi fxspltj rag *•'{><£ «£o/ir, K kvr t y~ 
in m-iri. QmftfOpal S.tnt porcos fugeruiu, & rcmin- 

wn Metre. if. Vnd de I .nt fiootn, Srndterknn- 

yaXeu fig tIjj isihw k. «j t*c *^^?« Kaf ifcrtfa i^«r 
oiaTcrunt in civitatcm & in agios. Tunc illi egreffi funt itC 

dtgtmi 40$ in der Sudt 9nd aujfdrm l*Ande. Vnd penmen btuAm ztt 

m trx t# Hytiig. 3> Kay \$yj f -nq v^g r#» IjjtrSy 

vidcrcnt quod elTct lllud quod fa<£Kifucrat. Vcnnintrj; ad Jefum 

fHxn Mm eU geJcJ.\bm Vr*r. *r. Vnd kdmm tn Jtfn 

& fpc»fVint«miiaq«i erjt damomacus fedentem lc v.fhctim, 

*ndJ~A*en dm ftiondtn Ten f elm befejtm Hat d* rrfufi wndKtr beklei.iet f 

a c fao* mmcu, cum inquam qui habocrac lcg«ofieiri, 6r dmurrunr. 
y<J itrnmnfttb ^ M J fonbttnf. 

&YLxa m tv\g }i*yiint*% ei \tiJ)%g , wug ip#rff 7J ^» 

narraventfll • id Tuirranr, qunmodo id TjAiI cfTrt t J c iix- 

I ft K "^ /*« /**f ■ die ei X'je*><n k*ttm ) fan ^UerJAbrt %%4f ton dtn A#- 

fM»ftZ#« Marc i Cap. V. 109 

momaco, & dc por eperant precari 

y*, frii ton Aen I/. VnA fie fcngen .m fnA bxten or,Hf 7" 

auu-nv *arfA0:-ff >cra fWv c^/^v tfcT^ £?Ka/ ip^av /&> c/jjt* A [ eAt ex 

«t ibircc a finibu, m. Et ingrcflo ipfo tlluruv.h- 

J*m Imct zo£e dm TW Jtgt V*& A.t er fmi nibus. 

«i* 7? wh o.H twT9v i taifmvrtjSn^ if* ii fitr* 

*■ Btvigium, >niaciis,i:Tc 

m Am Sc»ijf, I Acr v er fern mocbtt 

tuny/, ft O i\ Irjcig Of* k^yKzv a^-ny , *3K« ? ?;^ ai/ra). 
ipi At [efui non permifit ci, fL-d dixit 

tfjjhm. tp.Aber wt Utfci f 

'rmtft fig n, ■';, v&i **aiyys<tev wji 

domum tuam tuoi, <Sc rcnuncia cis 

Gem* bin m Aim H.iuS MM dn i terkunAigt jhnoi 

Dominui & c]iu Tittui. 

9$n grofitMbAt Arr HFrr Air get hum, ficbdetnrrt; : :jtt. 

ft NO* > ai x, ; cjt tS Alf(f Ml ftowM 

At & pr.' in .capoli quanta tm 

*#. I'nA er gter.fh.n, tnAfengmn Amfi zu ruffen m Aen zehen Stetten t WtegrvJ/r 

fibi Jcfuj, « omnes n.n 

%k*Ub*t $f tnA jt.: ; ( h, 2i.: 

m, 
j, j m fnkr 

\& Wt zsa^. I «/ 

tAirft lurba 

:m 

uot iukjm uruT An EVANOELTDM 

He ad Ec pi\ 

1 Mj, Vail bst 

wm dipcos, Q r ogo uc 

-S: imp it: ^ CU V 

j.r 

■ r mm wru c%}Q >.l- 

ca co, &: mulra, & comprime- 

'J'^frwg htn ,:i fit d> 

Tunc mulief >ne fang 

2j.l'>;J.U. n gth.%1 • -g Z$$6l£l 

'$t. £? / VJ »*- 

6c nihil idjuta fuerac, 

ttitrzebrtt /: r, tn.i h.iljf fit nuhd 

Cum Midi Act dc *;i, 

:« c# 7 & TV IK? 7 "** currX. 3> EAi 

a I i 
fjw; - tonkin* J ruirret aj; -\t . Z)r»« 

W a' , o-*fymf.ybe &>&**&¥*£ 

, : • ftttitn 

nfii Mar ci Cap. V. no 

it* dtct ab ,Tec 

jo. / a'J 

fe c ° l 

%X%}< Tl; J\j>A$ n TIM ft*. OiyvJ oj/n 

ve* iet« El ci 

tnifrncb:rVcrh.. **>-. p.Wnd £mck n Ax 

4 ; turbam « .tern I 

Dm mu ^cb drenget> 

i 7 9 y J;:. rV5> idrr, rlw l jz* • 

..me tenw ■ Et c n, qtue hoc tccc- 

'tr /;u/ auci ungerkr t h dtr, d*; dai get b Am 

•»• 5*"'^- >'-'>; **a ftavfct o fiytfc* c 

W px fcirer quod fucrar fl&u in 

rcitte pcbfndziUer. 

/ ciri* tip c/JvnS TZcLGjL* TJUJ fltAfj" 

Jw ci « dix omi. 

, Kj-n fa:' ;/.'.' /i.irr fmrjbtn, fnd j. >i die gA>. r- 

et, fid f Ci 

k r *br Ipnubzujbr, tube b.tt d;ch gcj. 

<lw , > ~X % 

6c efto faru a fl.» . 

pmuukt, Otbt bsn ma/ FrteJfm, %nd ft) 9<m deft v. 

curt* } a. r.q >$tb 7V «&£>» 7tu>a,y&yv t 

- 

• *ia mo ""- 

#' r*. 
E V A x G r. L I U M 

ur audijt hunc fcrmonc qui di- 
'/-/ $6. u 4 ber bald ret die Redr, utedAge- 

licit phi ncruas, folummodo crcde. 

{*< >}rachz:< • Scbrrfc, Forcbte . • t y gUub >. 

p.rmific ut quif^uam fc coi if :ur, nifi Tctrus flc 

/ hey jbm pacI -n Pet rum Y'.d. 

Sus, & Johannes fra:.r Jaci Tunc venit in 

i Jobannem u ler ui m Vmd er hum m 

7:/ six** W K, 9**>£« JzguGcr, K^cutv&t 

mm principif iyn tumultum, flentcs 

Jm II jm dei Obt wk x '(the d*t GetummtlflnddiedAWemtti 

&\&> :)}Jc. J?K.<x< ettxticvV hiyi cul\ ti 

oc ejalantes im.'.umi. El a dicn eis, Quid 

bettl: J.hr. 1 cr g;eng km neb mjtim, VV*t 

£, Kj KXcufli'i Tj -jrcuf'icy cvfc >CTf ^XVC* , cc?Ka 

l .i mini, £ fleci*? 11a :icll morrua, fed | 

UMMMJ hfd hr? i\« KM Ji ?■ <ht geftorben, fonder* 

}*. 3>K*i {jtffplAaf c^crrt/, o at ckZaXuv amty oa > 

cum, cjcclis omnibus, 

A o. - tndtrtneb fie Mm *Ue t 

r* ' -J * N \- 

a cqnt m c< ma: lx, « col 

i Msm mit r fdtcr tod Mutter dei Kindes, %nd die 

ftl h oar ft t,iTttj , C7rv 7reudrtv etvctKeipfyjon 

6c ingrcduur, ubi puclta ci.it jaccos. 

dd .! u I:'. 

•' Tr! m.i pucllx, ciicic 1 Ta! 

^ ^rr Hand im Kmd t indfincb zujbr t JaU Mar ci Cap. V. in 

pti. ubi dico, (urge. 

K*rr.t, Im tji terdolmeth- M.ii.ttn, ich JAge dtr } fiebe Ahf. 

JiKru eC}i*i attpi T5 X9PJi<n9* 7 K 'S&it'XttTi. 'Hv ?0 itzSv 

k: Rat furrcxic 11a, & ambulabat. Erat enim annorti 

'udtbbsU fund **$**> Mm ."»> ttd rtandclte. Es $Ur aber a It zttoijf 

duodecim, & perculfifunt \ ne magna. Et impctravit 

jAbr > fnd fie mtfsttcten ficb tber die maj r t. +]. Vnd er 9erbot 

- .'., it a, fxriii; y*u tSu* *& c%7n oJfrfom cw]y 
c multum, ne ullus cognofccrcc id : dixitqi ut darerur illi 

b* - dm a nwtumdi Wijfen Jv,. "dfi*g & > fiefoltenj br geben 

tyayttu 

CAP FT VL 

gftflbicft illinc, venirq; in patriam fuam. / 

I'r.drr £ungAmt*ndjt*n(x, 9nd kxm in fein I'AtcrUndt. pAtrUfuji 

Kzi'arst.v^r.p etunl o't Kpfylcq cwW. ft Kay yttOf^jn «*£- 

I fcq^niti funi com d:f. fui, (.hmmq; advemiTet fab- 

Tnd folgittm jbm *Acb ftir.e Jun/ 2. I'ndeU kxm utr Ssb- 

mttmm c . • fynattogi doccrc : muhi audicntes 

> bub er An in jbrer Sebuie zu lebren : wd tie I die es. hurt: en 

>iyty ,£{, nijtv iitu> Tecum ; ygj tic, q 
ptrccilcban dicenrct, Uudc huic ifal Et quae eft hacc 

Ur&mndtrte fen fewer Ukrtjmd kompt de*folch<s ? l'nd Wa* 9 f i 

i9u c/t- . £ 6\j1cluhq -mouuTUA 2^g> T £«£«> currtf 

■^ cl > ' rci tales per manus ejui 

kuS^Mejhtr.^^btniJI, bid fokbt tbdten die daub feme I lend e 

EiS ' $49$P* B V A !*fc B L I U M 

Jfjusmfuit ywvTXf ; fi?Ov£ *™V Iff Tt 3 V Ct Pj . 

cvntemr..- fcfonne ifte eft fab Ille qui films eft Mirix, 

ttn j', . ' rtVr Ztmrntmum ? Sc> 

f rater & Jofi Ju.'.x & Sim op 1 

■res ejus hie apud nru ? It offendebari- 

£ry £/w ? yfr crgerten 

fMtrtM /if a tur in ipfo. cis NOO eft Pro- 

inhoftoTA- M/i jbm. 4. Spracb jtber zujhnen J- Em j_ 

QriTyq a , « u>; c* if OTMf «A cu>TX t 1$ cv t\<, gvyjfA 

phcta in honoratus, niii in fui, COl 

rgent ttetniger, dam im letter I a? $ral key Jen 

• 9i(n y ffji cv T> cu>7*. 5>K«# C2TX *jo\,>ct(S c'x^ foiu\a§ 

tos, »k ia no fua. Keq; tutt illic ulL 

<iU betm. J> <ht mIUa ,, e 

ivvctjutif zr'irnt], ii pti iXiym (tfiot&ig offline 7»f X**pjt{ % 
m arcj n.'." inpofiii£ manus, 

TAj/ ihu ob)u Ftofflg km legter^ff die IL 

•rqi pWf incredulicatem eorum 

rf. \ res FngUuoem, V 

'■■■"■. vstdrft 7ug JiidoTc* . ft K :*) *Z7&tjxa? 

in I ih::n Tut 

rr £ • "• 

rcre 
f*W km b Mft 9md/dtiau/ie j* ' i £Jibjbnt* 

truant* "K»r yntuud.Tc*v fi ^f. &Kai "a <LPnyyt\\v$ 

\ r 
m*> ' dit $nfdnb(rn •(', /. I'nd ft bet 1 M kci C \ p, VT. rs 

I *OCV * V 

it ad 

in ia jc>, u€ 

flro/, f«« (?*// rw GurtcL $* Sor.dern 

\}xr . '.a; <rcufa,\ta' Ka/ p^ ca^ok&zij £uo £' MmX* 

Tz ne induefCDtUf binis t. Apopdt* 

.cldifenUh: rii ' 

ubicun -; introieritis in domum, illic manete 
M. I'r.ij-'i.h z»;k> . / 'i 'V; r />£ IN ff . : inntfl 

quicunq; non receperint • 

ir. I r.'che bmen ft 

-.** up tmoti: v ctcUv cifcctis ilv 

■Ml a:ii.:». t ▼(>«, cgrcfli eXCUtitC 

da gtht btram ton da' dfchutttlt *b 

jjj Tir \jzny&Tj>TiI}t Z7Gdut¥ vf4,Zv> fig K#grj£/Gp cuuTug. 

pcdtbus veftrb, in ceftimonium m . 
drmSumk *•* fttern ntp^btr fit, 

nC99 ifm-j . v VtjJLGQom oO 

Amen dico it eric Sodomi aut G ii m 

ruib/.f ", r, inrj irr^iuitr rrgehn Sodomen, 9»d Comv am 

'J flu: ..*. &Kxj i%6?fyvliS C*>f- Jpoflotl 

Ti u.bi 1 1 j q ; illi cgr prx- prsdicarf, 

', m ij. I'tUfu licngen am ^nd pre- & f$ 

4tc«br Ec dxmonu mi '.:h» 

Uf tt»l't :'t)ucn. I wjftt ti-.tbtnfie *m y 

"\ J* ,- erroft 

J i 

».ngi> j \r • <V » s, « E v A N G H L XU Bl 

Uerodx de flXVMf (i&<n\l\g\\0V$l<C. t ( QcultQV $ f>Cf7t TO OVG^A OUfT^^ 
Cbrtjioju- audivit rex I ^dcs, ( celebre cnim factii erat nomcn ejus) 

thai*-. es k Am fur den Komg Heroics, ( <fot » Ffgr bekAnt fi:n 

x. tXipiV) cti lutkrvtjs c fix ck mv.o^v *v^>^> K ^Jjt 

dixirq; , Johannes ille qui bnptizabat a mortuis furrexit,&: proptercj 

tnder r Job Anna der Teuffcr tfi $on den Todten AKJjcrftAnder, d*ri< 

76TB CM'cCy'iriV CU CWUfJLC-tg C9 0.VTL . ft ATXct £/\£ytV, C7I 

aguntur virr. in co. Alii dicehanc, 

thuet tr fokh: Tb^ter. If, .icben, 

Hclias fftj Ali; vcrc dic\baiu, Prophc-.i eft, ill:; 

/ • .-/? Eluu, Etliche Aber, rr jf em Prophete, odcr eincr Srcn den 

'x£S$* i TUu f£.\y-£?tu; o\ \\^u^r,g etmv 9 ctj or iyca 

Prophctis. Quum audiflct igitur l.arc Herodei air, quern eg« 

Prophet en. 1 6. Da es Aber buret Jierodcs, J]r.;ch rr, den tth 

"XxiKiQahtJU IjoolvyllLj *tz<; i<nv, camg rysgfy ck viK^odf. 
decoli i Jotnooet, hie eft, i » furrcxit a mortuis. 

tntbeuptet babe JobAnr.es, >ji es, denji.iujjcr^ 'cr: Todten. 

7 Attn & rK-irrg £>' 6 HgJHTffj VrzTciA*; 6-K?y.Ty t Qi tzv lxaui!u> £ 

Ipfe enim llcrodcs, miPis fatcllitibus prchcndtr.it ]« lunnem, 6c 

^^ |; . /'./r *£rr Jlcrodes, hAtte AufigeJAndt $nd ergnjfen JobAtmem, Sr.d 

CMTctrem. \^jiv cwTBf C¥ rr. C^-jActx? 2|$c H(*h£}* tvjj y.vcuy^ <J>i- 
rinxcrac eum in ere iiadem rem ! 

gelegt jbn *mb Heroauu Wtlien, Ja* I I < > ]■ 

? ITU?* W Cl,£ir\<p6 CfuW> 677 CWtLjj tptfi ft }\>£?f $ 

l,ppi ris quia eam uxorcm diixcrnr. 

A; «PB1 n hAtte ft grjrr . Jbtr 

o UfcWPfg rcJ l r fiy (TH W ct^O^i liui 

innci 
1'imsjfaub zu H 'i i ru.. 

ftll <?« <c Ort^cv aJfi Ac* ca'nr 

uxorcm. At 

y. foMA4 j fr.d Wolfe ; I Marc i Cap. VI. jtj 

^rci nee poter.K. H.'rocfos cnim memebac 

tldtm t %r.d kvndte mcbt. 28, ILrodes sber forchte 

- ns e«m e(T,- juftuin, ac fan&um vinxn & obfervabat rain : 
]»ffstmcm l den er itufie du er em frornerfnd htiltger A/.i $?.ir $r.d berWaLretj 

XcRttl* K&f JfX9i>« curf/ j*f*f« fe ICgy 

t> auJiro ir.ulca fjacbat & anJicbat ipfumcur .'.te. Quu 

Frndfemrnxbef jbm n f . i irdooret jhn gtt 21. Cud 

ytfidtms cCkcucX riticct; crt lipase, nlc Z<vsnci$ ctvrt 4 .<- 

lUtaUtiji ims cc- 
1* an gelegener T*g du Htrodii *uj feir.en j f 1 A 

•Jm f pfota ac . i.chis pri- 

m*hl i<> den Ohrjien, fad MeuptUuten 9tmi 

•K t^Tc ^. fcltoi fc#A9tf4rfl 7^; ^I'/ccr^cq cw-vj; 7V 

:r:t Galilxr. hln ipfius 

mmmMjhmm jt. Dm r zu du Toclter dcr ut ' 

fitviul 
i Umtz- .ol dem Herode, tnda 

w»a?**. I QtnXiut, T 4 X9Pf*<nu t A"i7r t nv m 

puellr, Pete i ' 

du mm l . Qrdcb dn Kimg zu dew M .:e Un mw 

'• " »• m*a\ It iiv 

• ei. Qurvlcuruj; 

Hm dmt Icmthlmrigib :t jl 

imcp-iicrt rC gnj in, im 

%mm*9Ulen ndukmwpk n >i f m » mm . fi . ^ 

f*l hmmm %n4 jfwk gmjrtf Eva vGELinM ? . 

jut Bapriftx^ It?. fla::m 

■ ; -9V {oA<r.7.i(t t r^iaxZ, ?.tyx< i*a, p:; JW 

ad uiccns, •.<> uc 

♦ :g, }rjch> «Lu dm mir geltf 

m pai capu^ mis Baptiftst 

<Lti Hcupt Jobanr.u da Tettjfers. 

\\\'Jc a. Rex f.'.:rus tmtis, propter jusjurandum 

aS» Dtr K6n':£ i" betrubt, doch fot.b des HyeUiWilUnK- 

cofy; qui juinbcbant noluic in Lc 

<&Af die Am T iernicbtjitl ij.l'nk 

; >cro < r«*:x* o j3ct<r.Aelc. car - ^^cv c* ££*)£. 

miflb njunxit ut aft'en 

fthickitjbm dr~ Ko/;:g den - i r, 9W £/</? ^rr brin» 

\ct\ i'jjj KiQethjuucuj-rtft ft'o 46 !tm\6w¥ olttiki^ cl?a<xi 

ur ejus. vero abiji ac dccoiln\ it 

ffn • lleHpt. Der fi | f,*/ tr.tbeuptet 

iff 6i> t? (J)t/A<txf, k I xi/J K((pa^lw cuLfJ S^ri ttU 

■ At: caput iq pj- 

& pucllr> 6c pueila dedit 

V /*£/ dem {.sis 

L |J hoc lucjlflcnt difcipuli ejltf, 

ay. /VV 4* <£« Afaftll /?///* Ju»ger, 

I :»10W. 

.-*/>, fri nuaen | - . $»d lr^ j hit m am bub* Mar ci Cap, VL 114 

Apoft *ur 1 \ Jcfum, & annunciaverum rAtrttmflk 

' nJ Ju Jptflcl katr. nmcnzu Jef:i } f/;v' h \tm Apr** < 

omnia, 6: cjnx cgcranc £c qur n\ cujram. F*r 

'kmirn slUt, Ind t?M fie gttbdc* in J gtltbrtt.ktita ^uVnd 

Venire ms lpfi privat. in ckferrum )ocj:m, 6: '/ 

+ $**£/, tjjit 9jti »ehm bt fonder t in tine VV.tptn, \ 

rc^utofcite ptnlulum. Erant erti-n qui venirent 6c abirenr mv 

rmt em biaaif. Den jhrrr d:t sf> Ird zuvttnftn ft: 

dc nead. bebant. rur abicr.int in 

oAiitHr.ui>t zmeffem . zett gnug. p. I'nd n fmh ds zu 

j.'.? im rJ z^cit* KjgrT' \i>ot*. 5?Kc*y ci o^Xsx «c?:k 

dticrrum locum gio feo: Scd turba rid it 

9>tr Wtfe mar.rmSehtft htfjnders. £. V>ui **" Vo '^ f*he 

ftuil , ;fWfl«i K mirh Si >L 9$Q ^7ro 

»•■■ ab.tuKctf & cum cognorerunt m 6c prd:bus <*x 

ft tier; Vnd )hn kenmttn iifle tndzu Fufft Alt* 

• » ctnnmn <*< ptxvcnonint illos, 6.' 

* • iittjtfi mii r.n.u ;i kdwen zutor jbntrty $nd 

)fP «f Pp. ftK.vf » J>"r*C. *£t^0&,f H$c* TSOXWJ 

'zntnutt a*i c Tunc jiius cgr > im . 

' • • zu )b"i. » nd £itng l*raui indj.\»t d*i £• 

itrAay&i&y &k'* avi \ pj >jc7w &;; 'zjoGclQ, 

Pubim, cV ruifcrt nmotui crt fj^ cr cis, qunerantirt c\ 

f#i/t, fr*J )smwifrt )tm d/rfelhi^en, drim ficttarenWic • - A/^P 

0«f)babcfltca pallor i t (jr-^it doc. re rr.nlc.i. 

gb k4$»"> lAtcn, V ml tit rig Am . jr i Ev A K O E L I U M 

K jjTYi v mulms effrt, aiicrunt cum AV 

m'dv T.i? ftjt »-."•■ .r, twtttm sm jhm fmx Ju+ 

f-li ejus, dic-nt D.drtus eft jam dits 

$r. Ts ifi Tm£ 

mi.lruscft. • itrc ees, ut cjiuim tbteriot in agroi 

1/ <&W f #« *//>, <£tf jfe Am /'£» in die D °*§W 

l js ac vicos, tjpaat fibi nes, quo enim vefcantur 

'•lArckte, 9t n jhften Bror, Dcnn fie b*ben m* 

>: t%X(nr. fto £* l7n*£/6ei v ecu nig y Aon cu 

non habent. uitem refpondens ait ei, Date vos 

<■'/;. f, Aber 7 :(t$ndfyrA<h zujbnen, diet jbr.en 

Tunc 1 ci, t prt>fc£ us 

VndJUpm kimgchnSftid kmtffcn zWcj. 

1901*9 dlwa^/uif ct-qlxg, ii i^yup ccunlg Cfuy ft O ft 

centis dcrurijs pines, A: domus eis quo vefcantur. Hie verm 

hundert Pfenmrftttrt Erot, fnd gelten jbnen zu ejj'en. jj. Er sbtt 

'4 cwtc1 : , lie: ; \jzzoLyi £ 9^ i<JV]e, k yvop* 

d: & ridcte, cV ni 

Jf&Jt zu j 1 h*bt jkrf Gel sdfebet, \nd <U fit et tf 

Jtfrn fMfiit tig, yx<n' Uit\i I i>}r ft Key imnefa 

r : mty & du | \cs. Tunc injm 

kmtfd**- kk**. , ftrscbf* fie : Funft tmdtHttn jp. Fmd w fthi 

kmfifeihm • - , ~ , nv . 

01 ( - 'Hies figillnfjm per co\ iua fuprr \irnli gramine. 

jhmrn dm fir fich U^crtcn , ^cn tuff du ^runt GntjT. 

%7r *™ 7T^rt(T}CCt, at A ttyLloft K ctva, Z?ttT1X9t&* 

imcenrcm& partim quinquage 
**■ ^»Aihj}Luhir tJ A hundcrt tndbmdtrtj unfit, $ htti/mnff 


Ma*ci Cap. VI. «* 

Er KCfcptis i'.Ui qnincj; pandas, & ikobis p , fufpiciens i« 

*w. r«4 /"**/ tf^r, IftfjMfta i v -^ tpdfimsMffp* 

o |* psncm, dcJirq; 

for! *«<A <6' * **^ £** /' *^* 

ye'fCixAi cwrj % 'ifx wttcjLiZ)™ mXi? k& ts; ^3 i^'** 
i fuii, wi Wit* & duos fii^> 

J**; /* ft furUgten jbr.cn : Vnd Si km Fiftbl 

^j. 1 Comederumq; omnes, & farurati func. 

jtmitf er MmrfisJ 4-'. Vmd fie afjen a. n fit.* . 

ft^ay rpjtv 7mw Suihv^. xbC>vV{ tB&°f(*fj K44 **n* 

n coplmios plen<>>, & dc 

'.'mdftkubenduj 'dieBro. Korbc Wl t vnd von 

bu». qui •omcdcranr, quafi quin- 

4r« A< 44- iW ii* *U b At ten grffen^ dcrvvAr fi*0- 

• :» t.:!:c -in. Et ftaiim coegit difcipulos Twos 

Hq f r.V */.:*. ^/. fW slsbdU tr.eb er feme Jtimger 

i»Ccen*re na* i^ium, ic ppxire la pi BetW.ii. 

dM fe ttAiten m dm S<inf, I fur jbm fibren km vber gen Bethf*t_ 

!■■, 4am ipfe ret turbam. qmim amamtaflet 

btf dm er li*fe ton feb d* I'olik. jt.Vnd sU erjieUnfcb grfchjf- 

wu;>*> >:>/:> . : ; 7J «^(^- Xt?^£rt9^ # 3> Ka} c\^o^ 

c f i, a^ in moment ad orandum. Cu autc feni#a 

kattf, l«»g er binsmjf emen Berg zm beten, a* . Vnd mn Abend, 

*'• * n in me man, Ac ipfe folus 

Vrsr du Scbijf mttim 4tjf Arm Afeer, $nd tr *U*n 

if i &) E V'AU jB BX 111 

+:x.iKtur in Vidicq; eoi :cos in provchendo 

mmsri. AujfdemLs> Vnder fAh: dm fit notb Lcten im rudern 

.ratfrum rental conrrJ ci>) & circa cjuanam > "rn 

(dender i 7 .ndbr*rjh>;en tmtgeger.) ^nd fob die 'vurtc VVsubt 

buUtfupcr nocfcis vemt ad cos, arnbulans fupcr marc, vo- 

*J*n. der SAiht kam tr zu j inert, 9nd 9$A/tde Ut auff cum Meer, $nd 

5»3*Af zs<L^>&*k* cwtv$. 3>0; di S/oV/ff ajun* z&7niW\& 

Kbar^ prarterire ecs. Illi Ycro vifo eo 

er$$iltc tbergebn fur jhnen. *\$. Frtd da fiejabem jbn ftjmdtl* 

fiipcr marc, putaverunc fy cfll, fie cxclamavcruntu 

auff dent Meer, nmneten fie titter t tin Gejpenft, frW Jc/rfje*. 

fOmncsenim cum fkkflUU, & turluti Aim ) fed ftj lo- 

j: ( Denn AUt fihtmjBtjt% $md erjcbr.tcr jiber A.jcu'd r& 

}>f\n yu& tthn.y, v. hiyi cuuTiiq, &agcem, iyu ' /** , f<* 
^imtusoftcum- dix eij, Confidite, ego fum, na 

dt -jLncH, $ndj]>r~ r»> Setd grin/?, Lh ltK$, forthtef 

4£c$:i£-i. £%£cu tLvtQn zr&q cuitvi fig n ztf c]cv , x\ c< 
1 Tunc afcendit ad 10$ in in, cjuic- 

tmhmeht. ji. Vnd er tntt ztt jhmtm im ff, 9/U jicb 

Txnv cl\hu(&>' w e\ia* 6*. src<(xX it icu>Zi<, t£l$KiS& i hjh 

s q; ventui : fie VlMl H abundant! apud fvfc r,6c 

l$£te dtr r'f /md: f'rui tber die mdjjt tms/*$§tm ft Jub, it.d 

inirabantur. Non cn;m intcllcxo Sij«. 

tfritimdrrtrri/. .l,g burden Her den Bret tern. 

v Ml «wum < f|i:um 1 

fmd jr htrii trsr Urfmtt* jj. Fum fAjn g,J ^ h , l n Marc i Ca». VI. \tS 

^ S?n tIm ',*i re rgm t i r, x. it .ifat#. &*m 

vcaerw* «p^ & * Tua« 

k^mmfe'mlM Lund GtntUretw, t»d fithrrn am. S x - Vn * 

fig ni\:g:c> fta: eo. 

.ii/z smtmUtn sm dim Sthrffe^ dsbuld lutndtm ft jbm. 

& SAM****" 

amp«r: rce .m, corpc infrms a* 

Jim m£e tomUiggtmdt I wmd kmcen ** *wjf Q H teft- 

Cbnis 
mOrnm nrquoi ™ 

Lri:.n dtt Wmmthp mwwmvt Sb/mtv*, \h Jtc bcreten tLu er 

'.":: in aut uxkc*> Mi 

ffcr. ff. F*d **• rr tmgimg in is* AUrcJttr, •dtr St: Me, •dtr 

m\y • Of *»• Mf, :£ trftgfJQftXl* 

eos qui invalid £ prccabantv 

Differ, ds itrfmft d$e jufdtm Mjrrcktt St Knutcktn, rnd btien 

oju . "fit xejuarifv T)i \vjnii* turn/ aV^rTa/, -£ 

cum, M tfi fcir.brum Tdhmcuti tingaent, £•* 

jhm* dm ft mur dm Snmm rs KUidts mucbttn snrnkrer, f\d UiJMjhm nmrmmreirm, 

CAPVT Vlt. 

Kr.L uj'.rm'BGc, cult-, :. ><* £/m<:; Ksu mi; t2v X u *~ 
id eom 6e quidim ex Sch- 

dit ikmlifm mmd e: .cbtfomdtnScihfi- 

Ec q«u vidifTcm quofcU ex tdmnfrnm 
dtcki+i.cr. hu Tm& 4+f$f+m mUmmtft n T a m I i r u m 

diflipnii; ejus pollute manibu* (id eft illoiisj edere 

fiw.tr JUngM mi: gcmcmcu HcnAc* ( J44 ifl ingcWafcrjrt ) etfat d*s 

if/I*:, iuipya/b. &(oi $ «M^(Ti'j» K^vupjie; o\ uia 
Fbmfis- ^ : fo ^ mr ^ xm I'harifjri & omneJ iri, 

Bror, terfimcbeufics. u {DmmSefbsrjfim Snd *l/e laden, 

p.MdeUt$*- „ , . a/ 

ni.i lavcrint octtiti ma; non edunc, tcnentes 

ft ttajcnm dtnmAnchmAki. ndc> "enjiemtbt, b.tltcn *lfi 

traditionem DiajoruiZL Et a res, niii 

die JttjfjAtze dor EUcji 4. l'rJbbe»fi<9e Msrtki komex,Jit 

fim'Siirmpw^ CY*t toSritfcn, Kj *>&a, ^Ota. mv.a tscluO uZif 
loti fuerinr, non comedunt, ic alia multa funt qux accepcraot 
tvMfcbenJichdm, effevfisnu I d*t Jlc batcn Mi.gc9ion.mc 

tcnenda, nempelo: :um, OC dx».inou.m, Ac Knunentonun, 6r 

**/Mkcn, zutfjfJ.en, Hkfff*l . EbrenGrJ, 

n.) Piilla interrogant cum ( 

7V/. J. Da nam fa pen jbn die I btr.j UJ 

X + pf&loiS, Zip 77 i'Cf n i'l <T6 (4 >~a£f[- 

Scnb*) \rt non an bulaoc nti difcipuli fecundum 1. 

SrbrtJpffUrtrrti yforkmb WAndeln d*.r.c J*ȣ<r nilbi K.icb dot Ai 

n?m lUottf minibus edunc pj : <, m 

fiizm ' SondtTntnit$r.£< 

3> rJ >^nx£/0#<c «mr ac/7rfcv 077 *?A&>c tefn(pyj n\. ffip 

indent rn:-,,v. r.) be, 

*. /r .t i rrMitir0rf: imdffalk Ut, ,'ftl* ' get 

rmmbjp* t. dc vrbi« h\y U\c 

"/-> hm m .cbUrni wfu mmdim)t r*M Marci Cap. VII. 117 

%UA pi TfTf >^*< A f £7J, lj Oi t^^ilck CWTzStf &0(QCt) >^T£^« >Cf' 

Ubijs at Cor eomm procul abeft • 

» Jre# wrcA «•// Wrw Ltppt*, Aber jbr Hert x tjt fern torn 

we. Fruft.i Tcro cotunt me, docences do&rinas, q«x funt 

ntr. 7. VfrftkUcb sber ifts sUtjie mtr duKe* t die$%et Ijie lehre feUhe lehre } dte mcbti 

%Af»T'j>* bnuhyet ±. ft A$it n$ ?£ tJ Qii ilw blhhluj, k^l- 
loauoum mandau. OmiiVo namqj Du mandato, te- 

fdasMtrnfchenGcbot. /. Jbr tcrUJfet Gotta GebotfndkzU 

•nit x.)»4Tdi twj zrx^iujif its on r^q Tsmvgji&v 
•xtis kominum traditHmcm flxtariorum & poculorum 

et der Mcwj Aufffttzc ton Krugen in J TMmtft fy 

CLTtilTfAV/ H&l CtrSKtt ZSCL&UCiO, JViCLLTK 3"CMct Z75i£f/l s 

ie» : «^>S» ^ ejufmodi multa facki>. 

t $nd dergleichen 9iel shut jbr. 

fcCaJ fA^r tfiAtc, y^>ldq ajzj^niiuj iVetS Cffa&p JF««tt %£*"* 

Etum die bit eis, Cme bene irritum fa:uis Dei mandauim ut . 

f. r'ndirjj>r.i.hzujbMea l f r s Y olfeinhAbtjhrauJjfthobenGottes Gebott nnffcUsjr r» 

f VapjtiCfflf Ttioqwli. ftM*^?; y-J H7t\, Tifips, 71V T30L- prefer *nt 
vcftram craditionem (crvetis. Mofcs cnim dixit, Honora pa- 

Mcr Auffttzc bdlttt. to. Denn MjfcsbAt gej'.igt, Dh folt ekrendti- 

T\*rr 'TX % J IT,?****?** WctTl^t f] Ufff.fjl, m—*^ 

tftmruu'n, Ac marrem tur.n, Ac qui ma'edixcrit p»rri vel mam, bomramJSL 

turn Piter, rnd diim Mutter, vndw'vtr fiuchtt Vater o.ier Mutter, 

^a»ctTi) TiXtvmru, fti iftf ri /*>*/£, irtv <*t>j <zvQjvt'5}* 

motte jr. •■> auiem dk dixent quifqUtOI 

dsr fits des T*dfei Jlerben. //. J;r ,t£.T Mr?:, Vl'enn etner ftricnt 

ru va -. r jii pyr^i, y?t>Za> y ( c in iuCfr) o tav e£ ip 
pacri v«l rn-»:n, Corban , (ii c(\ dono \ ij i '.i.-'.tnqj ex mc ei 

!««• F^i/rr o^rr Mutter, Cvbtn, ( Uxt tjl teenn tcb$ Opfl'erc) Jo <fl d.r> fir/ 

&K4i' CTX. 177 •ct^)i| / ]i ai;wv H^c* atircusTzS 
\ u » abcrit ififont trie. » amplt a i cu qaicqu2 bnni fa. 

umt mm der tbnt Stiil. i j. Vnd fo UJl jbr jbn ntJjfes tbum Eva 

W- -it*/, J) T? y \ ft A; .^c 7?> 

fuo, aur Iv pentci fen 

■r. j j. I 'mi hibt .vff 

6 -•■:: , kJu zref C?^*0M Tisit 

6c liiijufxr.od 

:rt durtk :\~:cr sihfffstze d;e]hr.. 

wifk& ft 

Vj. coti tnibi, 

th rf. Vnd tr :m dot ga, /'. 

■y*9 wtrni%* Am •■d V«»1tfi k &oi£d ff^ii 

it iitc rr.c onncs, C\ int< ift 

'> -7y a ^ ftazr , .J* a to/ « c 

Afr* rroi cxtrj *m in cu:n, lynod poiVit 

■•{per den Metip fv m du i t 

wtttj*~~ . ft d v «• / s 

pjllu.re. Scd qwx ab fun * 

gmntir. mscien. u.u Amgebt 9on jhm, ( . s dm. 

l<mtinmAclc >ca. i6.li.it jem im boren, dtri 

Poi&l • interroijirunt turn 

r, frjgtem 

•J /«fi 7>^ 3« f, JKo/ 

d « IC dieir r.i, 

S*d MMib jbr dt**fitMi,r/ir*d:jlf VcTHtk* 

l~ *'/ indg<« m Mf Mo/ibm dm k*n m 


> 
- VffeKCI Cap. VIT. 115 

in iii 

Dnm ts g<ht s. in en 

xq Tir kQtjp&tct, OKw^iviT^ . 7» 

, fie per fe exit, omncs 

Mam*, ir... I'tngMnggtbtes'dms, Jm ttufegtt 

fe EAf^fl &i on n ox. W ccSjmtth c 

D'tccbiC auxem quod ab 
i#- Vndfrfrrscb «.:» j/m Wbi £r/>/ 

1 polkiere h 1 ex 

*« mtmmtt grmem a 21. Bcnn tin tunen ssts den . 

» aula exc ,a, * ***■ 

em Jem ■, rrfcunt. 

* ft M*f£iNy fl I <z<, JoA©*, 

■ lei. 

mCmwmtktmt, 

QtTJ'ii I 

•*.-/?. "*•» A.' 

ft x ^ eya^Kf r «( ij 

grmam*, tm J+ rnJtrflmnJ**/ 9Hj£ifng $ M 

W 3^e«, I.;/ /^ 

far 

/ml.'frm, M AmAi 4d EVAKGELIUM 

Qmu jud : (Tetenimnv.:l..f 4c eo, cuji;* BlioU habebat 

J-/. '*•» f ■» Wi V;£ geboret bntre ton jbn, fff&fcr 76cLt. t /« fe / *//* mm 

n imp .mm. lit &: cccidic ai pedes ejus. 

tnfaubem C fa k.im 9nd falntdrr zu feinen FnG'ew, 

5>(;''v o ■. yn% EJkfcif ZuG^fifioj* nS }itn) y^H r^i-m olutii 

(L atauie mulicr Crarci SyrophrcnilTa generej &: rogabac cini 

2q*.{1 kxcsMa ■ .abifcb i'l'ab am* Syropbxntce) tnd fate bat fan 

ur dxmonium ejio ex tiliA ftii. At 

WW er den Teuffcl smtrede f #« j/>rrr Tochttr. ay. jlbtt 

]rX*f eiTTXP CUJTlj* A<f,n ^COTtV Z CD ^ c &K Vot 1 ** TlKfU. Ov pjf 

■ dixit ci : Sine priu$ f.iturari liberos. Kocnim 

zujbr: Iff zu?or fatttterden die A I s :fi nubt 

W XmCit Tit &jb\TUVTiK*~9, KSH fict?K, ll'n XUULtt £/ll{, 

>.u-n eft capere pancm liber^rum, & fbijecre catcllis. 

I dmmAnnebme doe Brot der Kinder, tnd ttttjfs far die JlmnJe. 

&\\$i 'XTTdtc/fy rjtf hiyi iojtui Key Kt&/«, n# ?$ rtt Kwuiyn 

x ci, Etiam Dnminc, He cnim carelli 
Sir Altr At;t'Ai,Tltt fndfintib znjbm, J.t llltr, titer doib the Hunn.% 

^cy&jjo ir^ 7^ tuni^e, fc3".'« ihn rcJ * ^a^uj, to>v -zrcualcnt* 
(ijS roc cdunt de inuis libcrorum. 

f nftr m\ m Ji tffto f ok dm Ircfamen dtr Kindtr. 

ci, r iftum fcrmoncm ahi, exi)t 

.# .' >.JerJj>r»(bzu )br t I'n.bdn i - fa gtbt km, nmgefAren if def 

iouw t.r ck i^t Ji y*T(0{ cy. ft V rtj "iTuXiitK in 7lf 
d-r i ex filii tuL im autcm ilia abijflet in 

liujftl ion eLuier Tochttr. jo. Vmdfttitm bmtm m 

nimfuim, Hi i cxi ! flc jm 

jkr H*m, %nd fanddu d tr **nr fal>ren t vnd die Tocbtet natur. Makct Cap. VII. 119 

pre fuper led Tunc egreflus c fi»ibi* 

* r/rW **/ dem Bette. jr. Vnd eU er f tider I f W f *** ir* Great zen 

Tyn * -is, Tenir per ware GilaUx, me- 

At*, i4nrr ** i* GMtUifcbe Meer, mit- 

jxr hnes Bt. Et offerunt ei St +~" & 

%mtn du GrmSM** der zebett Stette. 31. Vnd fie bruthten zujhm "***»*[*• 

K*$\v wy.\a.ter t *J4 vcLty.g-}*™ awm \jcl c-Tr.Qy, camS tUu 
1 alter loquente, prccanr cum PC imponac ci 

€xmrmTAMbfMderS:km^Ar t *nd fie btien jim <Lu er legte duff jbn die 

jt. 3?Ka/ ^j^haZzujf.©^ cuj-nv >tfr» W i/xAtficstT \i\a9, 
manum. Er quum accepift'et eum c turbj privatim, 

/•'-■ it. I'md tr r*nt jhn f«» dem Ve-Uh befondcrt, 

MM digit 01 fuos in culamcjusj & quu fpuifTct tetigic 

tndl.ftfjbndu linger m die Obrtn, ^ndjpratzet^hdrubret *n 

y\*xrm eurrJ % 3?Kov <t)aC>iy#t* «c T:* i^m*, irstctfct, 

finpaa ejui. Ec fufpicicnt ■ cxU.ni) ingcmui ( 

friM4Zmmy. Vnd fdbe tujf gen Htnul, f tlt ftet, 

wj4 >*}4 iwn!, tC$*jx, e to 24*> *ȣ}*&. 3>Kcof XJiooe, 

EpNpHata, qu»def\ adaperirer. Bi ftatirn 

fmdjfembzmjbm, HtfLtdH dm if tbu dizb snff. jj. Vnd shbtld 

l?r«# cwTb of 1*334 , Kj ixCjij deruss tijc yAttoriff 
•djpcnrfjrv A: folimjrn eft vinculum lingux 

tbaremfithjyf feime Obrtn, *ndV\Artl<>P dm b*nt femtr Zuti- 

euurj, k>n *{7**c t 3?Ksry cn<rci?eti cuirili \vct fXtfi^H 

It loqucbarurr Et imperarit cil «t nulli 

few, %nd redet rttbf. }4. Vnder^erbot jhnert fie ft Item miemsnd 

«r»7i», %jt9 /i evuTc% clotTi; Jitff >i\tZ 9 fxctrkot zrfcotfOTlCff 
Attftnt, Qoamucunq; vero ille ipfn imp:r.ifTrt, multo amplmj 

l s tf $ ]<*<** dbtr er '•/, je rnebr FVANGFLIUM 

C* 'v. 5? <a/ vWs-'Z7€<ojcI;$ f£s-w*rarer», Af^f 

prxdicabanr. Er modum percellcbaoniffc di. 

fe es Auibreitetf*. \ l'n.1 . b, tr.dJfK-i 

Bene omnia fecit, ut furdi I audtanr> & 

VPolbst er .lUtsgemtcbt, */ TahUo vuubt tr hound, %nd dm 

aXarWg ActAfiK. 

mini loquantur. 

Jfatcblo/fH rtdim. 

CAP FT VII I 

[■ i'lis diebus, cum omnino mulu turba c ncc 

" A*" /. Z* .Vrr **, WL* / V<*ri 4t fc^, fW mrkl 

babcrenr quo vefecrcmur, .it Jcfus 

bahch zh ejfe*, Ricff fich fane Junker 

« vitq; cis. Mifciicor.il crga t quia ]j*n 

fn.IjPr»ebzujf.' J. Mtcb JAmmert drt . <cs, eten mm 

friduum manenrapud 1 ncc 

drey ta^e bAben ft beh Arret bey mir, f>md bAben nubtts zu rjjtn. 

coi in d hum, 'i- 

J. I ntth liefer/ t*f Wurdtr 

# ntt( c* TJ oft} , riv^e £> cuuTuy ujotk&JiV +*xa\ % £j ; 
r quidam emm CXeil l venciuut. 

4.V*d 

t A*xiK0/ f )ymcAi v'jjtu ij $4*p) «f • cfvpy,aiiat tic 

rcf ni i d Undc em quit 

>i, Ma*C] Cap. VIII. 120 

It: ■■'■'-;'> ft K*f i. "A^-rt oLtxc, 

k • ire in cw: CO I Ec inetrrogavit cos, 

t t mderVFufmf /. Vmd er fenget j 

rem. denunciavic 

rap c ;, *c# Aa**;* t^ €9r/ct «j/i<f, 

rrct fic cptil Ulil firptcm pa.iibus, 

• ctLufi: ficb User ten Ami n$t;d er n«m die :u Lrcr, '' ' 

M ijto be- 

iC> Ttt% f xAct 0? , j^jy i$iOX njjj (/j**pi\cuq ouiW \lr& mdttl^ 

ded fcipuUi firii ut 

Wn4 daw*- ■ i brack fie, $n.i gAb jfi r^Jungern u,u 

6c rune turbx. abebanc pifciculoc 

i-nd/u legttn fur demVolckt. 7. AW Lstten Fijchlm 

&rtoy*a'oc4 «*t ?s &&$*<* ai x^ cujtu. &»E$£ytv £e 

ppoaercnt ctia hos. Comedo tint ante 

;.u/» / urtrAgendiejclbigem. g» i *£rr 

JWir,, y r 'ZrSrfarfUi^cS KrXUO'fJLcciCvy , €7r|ct £uMtu& 

tt Citurati fonr, Ic fuftulemnt qux fupcrfucrani I f.prcm milte hemm 

fntVimrJf t*d L*t>rm a |*| Jp iUi ■*' feptim 

. , Mft«l «** 

mcdcraoti cjuali <j\utcr cni>: Ac 

k.rtt. f. F*dV$Arenjbrer die d+gtjfen bAityi, brj bier 1* F»d 

km ftKcc ^c; ipGat ftc to •ctfcTcr, ^ t&f 

(Tin in igium, ci:rn 

gr lu'J ft $0* ; to. I'udAlibAld l> 91 tr m em S<> 

;tt [**'(>» ( % ttXucuV^r £> K It 

m r»c» Dt ha. . PCfMfi 

-n.ik.irn he Jte //. t'tedgi- m 

• 9 av tin* e/'/rrJ , ?ii?'uvnc rao' »j 

ab 

. ••' EVANGE LIUM 

tputnmt. fignum c cxio tentames ciun. Tunc cualtc ingcmujflct 

tin Zeiebmtom Htu.el $md terjucbten jhn. i:. h'nd er feufftzet 

tcJ TTvsvi/^t cuuiVf \iy4 » Ti cPn^il* i }***& aui*i aifz~' j 
itu fuo, dicic. Cur quxrit natio hxc lignum? 

: >: fevian Getfi, fmJjfrrMb, Wm docb dxep GefchUcbt Zeuben j'ucbc t 

Amen dico vobis fi d.ibirur n.uioni huic (igniifr. Ec 

Wr*rlicbicbfi*ge eucb, es ttirdgegeben diefcm Gefcblec/t kem Zttcben* Ij. fni 

k$H{ clutx$) ifxZctc zraKif «; re f3Mfor y "bTirjJ:* «{ to zti- 
re'ucHs ipGs> ingreflus rurfum navigium, abjc in ulta- 

tr itcfl fie, 9nd tx:t Wider umb m dsn i>chiff t it.d fuhr Lnu~ 

£?f. $>Kcu $71 iXafyvb ha£?ty a^/*^, ;£ « fuiq iveta^p 

riorem ripam, lit obliti fuerunr. fumcrc panes, & nnn ni(i unu pancoi 
ier. 14 . I'ndjie b*tte tergefe mitjicb zu nttni Brotjind nil mehr dc emBroi 

CAendum CTX- "tyv paQ' iojuTU* oi Ti» ?z? o\c*. &Kcu inn>h{k culi.Ic, 
a. . • 1 hab.bant f.cvim in navi Tunc impcravit cis, 

Pbdrifto- batten fe rr.u feb im ; jf. ij. f'rder geiot j) tim, 

rum. ?r/Jor, CVjaTn, (i?A/n]t >tit t^j Ivutji TzJy <PcL(/<reJc»)v t k, iiJi 

dicens Vidcte, cavete a formento Fharifxonim, It 

%ud$nuh l ScbA ( i I dfi > ct ruchfur f. r deS.i\ trrteige dir Pbfitij e<r, rmdfir H 

fyt/.r<; Up dfx. &Kcu di I'.y.^wTa Vff&c, v»r?-c } >iyt]ie^ 
fermerr iis. F.t difcept abaot aij advr: i, die o« 

Satter.'eigt Herodit. it.f'Kdfu; bin :tr^ndjlntn . 

cn ^ *c Qf)t \yj\jQv. £lKcu \nrx(, y+*c My4 cuu , 
pan.s n >n hiScniu. Jcfiu ijini nr (Tct d; 

mmAndir y d* tftt <Ut Wtr mifirot iffoft ';.fW Je/tu ietntm dm Smdftucb z» 

Tl . jii^f, err aP,if( cix izfi \ yxu <n 

( . " 1 Ipiaci no« k b ,nin(ia> 

n m btkmmmertjr nub d*<b t d*i,br Brot wubl btbtii lermri m,: ji , mtk I ablet 

■•€ intr Adhuc call*) < bdudum kih tor 

hti fiii w m t W kk typ m*t f iUbttjbr ^ibemrafimtei <tzm Marci Cap. VIII. 121 

~*9 i ft ; i£o»/f< * $AfW/fj K& 9m iy r -p~,tg 

trum ? Oculos habentcs non cerni;i> I 6c aurcs habcnreg 

JarV #/. Augm babel jbrtndfihet ta.bt ? > en babel jh r 

CTK «tx»f/g; vjf4 X fjL9i;fjL9n£f-; j ft On TKf VcY/fl iJ?i<ff 
Boa at. Ac non nu-minifti Quum qninq, pines 

VmdHrttmubt? Fwddtncket mebt d>. tp. Da icb f UK jf ^ roC 

i*>CLRt ft$ J*; CTfF gtKijgihlits, sraVtff X9$ivX$ Tof^cetg KKcLTpZ- 
fregi in homines quinquies mills, quot ccphinos plenoi fragmen- 

bucb inter funfftutfend, ir:t$tel Kir be \?o!l ken 

$*^it ; Aiyxjir,ca/nSi&aidSK&. ft O/s 4i r*c; ilS* 

tjliftit? inr, Duodecim. Quil autem iilos f-ptc 

bmbtjbr tUMuff* S:e ftraehen, ctjf. 20. Da ich aber St febe Lr~ch 

Ac, T¥f tit* a il acr^yLOOtf *zs} -r(fu>({gt(gt. x>ct<rfjLcL- 

in qiutuor mi quot fp'r pKna* emrnto- 

fr*/#r 4r fr*r Umfrutf Hie 9ki A'^rf* fo# lirocken 

ii h-wiy, .. ftK^J |A*?0 tf&nift zsrZq 

: ixerunt,feptem. Tunc dicit illis, Quomodo 

'dMM*Jf ? Sit jP'sc^tH, S:e 11. Vndcr Jprjch Zit • / 

i nt'.tii ; ft : ■ •' i c iTa i **{ torHtmioav' y^ Qioxcnv 

Don Hvchfuidjm: 6c 

tebmttjbr dm* :. Vnd it kam gen 1 U; 

#i/r. , n&4 *apctr<f.?ijiw- a -A cr/rtf a^tjTWj. 

Ac pre cum ipfum UOm 

•»i etmm BUmden^htd b* jhn J.u er jbn gmrmbret, 

ft<o* S-r. ; X«^C{ 7i/ r. ,y ewnvffc* 

Tunc tppr I ixtt cum extra n.Uwr. 

rr ham btj dm I Unit dc/i RUt.dc n t 

Ac ij'.j ocu ejus, pifvnlTc 

im / .i \erty 

X'*>*4 trm. j7:ro m twn¥ Hi. W > 

it M ii ci, int : ? 

HdMdi d*jfjbn t huffnfrtjbm t ' :.{ it.. I %t Lbe *»ff 

III) yi t E 

um impofuic .mis f . : 

Et rel rldicoj 

; . . 

T- cum domui* 

/Li er in 

in UhlfXI 1 

tcb: Nicbt in (L'yi fltdctu g t 

I.c ingrifliiMft Jcfus & ia 

17, / nd m gung *»* i in 

vt. ilarex c\\\x latur Philippi:& in ivit 

'entree Phiirpi: k'r.ti auff dtmVVtit fngct cr 

Tu; CLu.fy Tayjov cuj-rlq. live* p,t Myxeiv 14 i^^w t 
.os, cis. Quom mc (SciinC homines 

t Juogtry hi J (}>nuh z:. :en * I.rntt 

ftMf j fcoi f*^)**^ \**9tm Tit (IcfnuF.k, y Jj 

B.iptiflom, <5c 
mu ■ Sm ■ ■ * Tnftri 

Si act mi m&Qri >. 

«m, v(. mi ex tit. 

r dep 

ft K if uv rti > ~i c 1 , ;;ia f/r r«tfj An- 

Re- 


MaRCI ( VIII. ' T22 

is. BC m:cr- ^ 

ua+nt <zi x ut . cw-fif. SKaJ ?{£«l 

nnnaru>cft ii ut aulli id dieerent dc Et 

dbfrfr/ j& tin fit ntftnjin.it fit. <n. ^i. Vwd hub An 

JlJirxttr ■ 7 ^ ct'/j^xx-iS o*c?Xcc y, Chrijtm 

doc.-re cos, ;1 * multtl :i> //Wr 

ft zm Ufrrm, t dep' m Sobn difcipuht 

& Nff .i>jn a fcnioribus priucipibuf^ factrdoti 

* wd ieriivjcn ftrn*» torn dm 

■ ifaft 5 .-f«f ipt&n hraprpBf* 

•* ^ p-ft dies re. 

>'fn,9ndfet*.. ien, $nd tier drey T.ige aufflrjieben, 

Tt '. fA*Afl 7?v A*j Kcq WC*rA«bo]KJ}y@« 

apcrte l.njj.hj Tunc appi 

t •femiA 1 ..-.' /r .,. -err. ujbnzuficb 

mam Ti £<*& rfirw. j> o () : c/to$m- 

*~ .1 I vcro conv 

M t fcfcrf /.'*/ *W y£» X« foehrtn. 

:n<, in, di- 

Im mm /Mr mj mm bttotrret • urn. 9nd 

t, I:* pa or v\cL % iT\ it Cpc:i:t{ 7X rtf 6 , 

mc Satana: Nam ncn fapn qur Cunt 1 
§mtk> Gil* hmdtr mub S*:h*n\ Den di* me i m tft nicht .. 

4 ZaMjr-juir. it^ect zr - QX,*&9 

{<& qux f tn. (jm ', ffa curb. un 

jf. t'md rr ruff" I 

mc 

^# .enju/tfcri, ft 

til) 2 l¥ Ev A N E I 1 U H iuam, & ▼cmrj, abn< f ipfum, 6c tollat cruccm 

en, der i'trleugnt fcb »d me fern Crtutz auj) fcl , tmd 

'<• fif lcuJtur mc. .n c]uiU|i:is volutrit animam fuam £.rvar% 


jr. Pew 
4 frfv/ y^/>; /^r» bcbMten, . m.r r.uch, 

pcrdet cam, quifyji* .iiitcm perdidcrit animam fuam causi 

fc rrfS %triintm% £»j I aUuret fein en bn.b 

Kj tV cCayyerXix *t<J- cro!^ ojutL/u &T# $ i£**>;W 
inca 0C I.wngeli/ iftc l~.rv.ibit cam. Quid cnim juyabit 

n e r.eninddes EtaKgelyttiUeM^dtr Vtirds bd*.: $C* ITm bitljfs 

botniucm, fi lucraius fiuri: mundum totum, & mulretur 

*er. Slcr.fcbtnyWcn er gtttUnrH diegjn:< ll'tlt, 9iid ntbmt febdden Mfi 

Itu auW ; & H 77 ixoi avfyut-n©* avTU?^a.y^i tjj$ 

Am quam dabit homo compenfationem 

y. Odtr Was lean gtbeti an Mcnfcb dsmit er loft 

5?0; p d7reu%iw9ri fit fi tx{ (pX( A9- 

uq; erubiurit mc ac mcos fer- 

l I'er tber fcb jJ)*n;tt man $nd mrit.tr n a fid animx lux ? 

i . . .hJi narionc b adtiltcra &: prcor ctiara 

hffi 2>* ndir t m 

bo crub lect nim quando vencrir cum rl 

'■ A ' vtrkin .,; tier Urrrlirkcit 

*ar{c< r W /£ Tii \ cty^fX^p nJp ctyivt. 
p m fui cum tIii iPis faiKHif. 

jtHti I j.. mit den bti.igen l:n£ C'-tprr Marc i Cap. IX. 125 

CAPVT IX. 

KAj eAtytfr ajuTilfj Aulw r\iyu> LpClv* 'iit *t<n itvt( ruv 
-dixit Amen" dico vobis, quod Tint quida ex eis f 

nierfWdcbzu)hntn t VVAfhcb ub fdgc euch, Es fieienWelcbebu, 

Lit %CT t %3 Bff| k ftYi ^iV(TCiJ)>TUj favaTX W$ Ct¥ \oU<3\ 

• < adftant, qui nequaquamguftabum mortem ufq; dum ▼inerint 

iie'ubt nubt jebmecken den Todt btfi dufitfeben 

llw Qxr./'ixj tV e#5 0,ij/\u9ijit9 cm ^iwa^LQi. &Kuf pi*' 

Mp : a D-i venifle cum poteftate. Et pofl 

a* itrifor Ga/rri komme* mU krajft. 2. Vnd nscb 

k> die accepit Jefai Petrum & Jacobum & 

ftibs Tsgen mjm z* 'cm Jefim Fetrum 9nd Jacobum tnd 

*m \xkr*!ur> ¥g» «rct^f^« *t?*c «c op®* uytirXov y&t* \outs 
Jokanoem, It (ubducit cos in montem fublimem privatim 

Jmhrnrntm, rnd ret fie Mnjfetnen ho'uen Mcrg y beftiders 

Uloi : 6c traiuformatus fuit coram i)?. Et vcftimenta . -J*, 

mimm: Vb4 ttvkkret fick fur jbntn, J. Vnd feme Kltsder ' 

•fj% fa&afbaf conricantu, Candida valde ut nix, qualu fullo in 

Mh M ttdttfif? fiekr&udtr SdtU^sku fie kane berbtr *uj 

«H >nc * JCimnai >t\,K9i,ai 9 ftfCa) i£^ «iw*c IlA»*f w 
Uni 000 puteft deal bare. Et vif*is eft cii I us cum 

*/» k*m f» %%tifirr.A> n. + f'r.d et trfcbienjbneu tliM mri 

r,m* cv>ba,\siw nc, itS l9i<ri. £%Kcu ><7nx£/9«c, « 
Iflofe, qui colloqucbanmr cumjefu. Tunc refpondeHi 

aV#/V, fc*rf bstteneme Rrdt mtt Jefu. y. Vnd O *ntf>fortet 

^& r\iy4 nS \rr^ , Pa«(j 9 k&\S9 <cir n^xic w^i «y«i # 
M Rikbi, b~num i^ not hie c(T<g 

$mdjfmk tu Jrft, JUUty ifi gm fan, 

Hb 1 ^ E v a k g r l r n m 

Igl: "ws tabernaeuU rrU, tibiunum, Mofi unum, & E 

Jet $ks rnMcbat drey Hi ./., Dir tine, M°jJ ?"**> 9nd 

%$. ftOt) JO ix >.cL>rC-r % i OVA JO l*(poQn. £;K«f 

:m. H cnim lei. bat <] . \territi. Ec 

ewe* 4. Xuht *Ur$»ujic er+v.tt er reatt, denj. 7. ?flK 

n&a eft nubes qur inumbravit cos, venirq; e 

rr *x% .he bberfc battel fit, tndjul eine fitm a us dot 

Solm Chri- -otty %T9q \ft$ c uog fAX a ^cC7rr; ji q , t/J/tif aKX 

fusau.i:er.- n;ibc dicens, Ifte eft films men* ille dilc<ftus, ipGltn aiuiitc. 

dm, '.cken^ndjf Dm ifi :n Itsber Sohn, den jolt jbr bore 

&\-'1 irx-rvet ss&oAeiJ/ a fj&jm , yx/77 X$i\at, t\i r, a}} & tip 

Et rcp?ntc qu«rn ctrcumfpexiflVnr, nnn ampHu<; queTHMlS viJerunt 
/. yptJbAld tUrr.jtcb fshen fie tmbfich, $nd J a ben t.ictnAnds mebr, den 

Jefjm folum cflfc fecum. Quum n> de 

Jefnm /n £ry jbrnn, f. bcr.ib giengen *bcr torn 

IPX'S) <fiS*r«\<t& cu>7H$ 'ifet fA*.6C*i chr.y, runty cc et^cy, et ^ 
nionte, unpen ur nulli nan arc.it qui .t, nifi 

pfj terpot jhnen Jrfm,d.u jic mewjndt fiigfH foiteH fomfie grjebn bttte, 4 

vo; 7* CL*$(>'j*7rit 6*C ¥IKCU)9 CL9CL<i > . & &CH TV* \9y0f 

tjuum liomiiiii ex mortuis : 1 vcio 

des n Sobn Mere ton den Todi en j;t£itrjUnden, i#. Pad 

C*s*TJj7«# «£?c toufxu fi^rSmc 71 fft 79 c* 

CO 1 i apud (c y mutun iju.rrcntv j qui 1 : ! 1 1 tH i 

atmelfe* dm VP*rt leyfiih, h*i fie befrjgteficb 9m err . tfi dub dm 9 oa 

h\F.lU& vtxevf Ufupjpcti. ft K -j -j~:v,pu,tj)v auw t hiy^vji^ en 

Jo*mu monuit rcfun I t inwrrogivcruut 

Mjft.jU. den Toditn suffer ft ehe». it. lt:d fie fr.- } ;■ jbn, rndj^nteben: Ssgem 

iot ibr «j»u>»! I 

4»<o ^/ ^fZ/,; .dm n. i 

Hi j >c?n- Marci C p. IX. 124 

y, air >W^- 

EIiJn qmdem cum reneru primum, reft 
ini $*.: J-* kvmmcn zaior, $*d Wider z* 

ow .nprumeft de filio hominis 

tndiiteJengr ■ fitbtt des Menfcben & 

r? 1 dico vobi. *.i>*P«JlA 

:t~rrr£, »> ^" M A?' «4 

6c fccerunc ci quxcuiuj; voliKrunt, hcut 
mmem, 9nd fit babcngecb.tn Mnjm Km fie Molten, ridch dew 

>/. 5>Ka/ \hkmt 'sr&i rdc ^^rac, tide* 

Et ijuu veniflct ad difcipulos fuos, \idit 

mjt ebt Umjbm. I - p*** ]™gern, t>idfah$ 

col, 6c knba> alurc antes cum cis. 

trel r§. hmb fieb, rr.d Sckrt feeler tern dteficb itfragten mitjhnem 

Et ftjiiti univerla turba fil cxpuvic, 6c accurren- 

, ■.. . ...... r fj )t )hT.,e,:tfetzienfie j btjfi 

ret Tone i fcfil 

2» %nd jrmftteu jbm, 16. I'nd er fr^tc die Siirjigdcrien* 

■ crcarn'mi inter \ 1 refpondero unn< e W§ 

r 1 1 W*rr /; anittmtet ewer am dem f'oUk^ 

U* -zrfee *?, f>c>5 a>a\s w 
mmni.n.iJ tc >cnrem 1 

fWjfwrfr, Stt.fer, til bmb hfrbmcht meif.ai S*bn in d.r t <Ur hat » « P.//r 

•. „ * % /- r.'<# rrutit* 

rn up osh eu'TOP, y&t . 

I AT" Mi HT 

COn 6C 

* t '/• •*" j foi 

4 EVANGELIUM 

v£S*» v & t?^* 4 r *l odovlc&t curvy £ ty^cuvsittf k fiwj 
i!le fpunut, ac ftridct dencibus Tuis &: arefcit : & dixi 

Jcbj&bm<t t $nd knirfchet rr.it den Zerten tndierdtrrct : Jcbbdbega 

IMS K&fylws o~* '*<* cwr^o CKQaXv&t x\ cine \<%jjotxa>. 

dilcipulis tuis ut cijccrcnt, icd non vjluerunt. 

mk dfinen Jurtgtrn du fie jbn ami rub en, $nd Jie kvKnens wk/ 

3> O $i bzTix£/Qst( cumSj teytt & $'*& ct7ns@~, tc*$ zsin 

Ipfc vcro refp Mfdttt ci> dicit, O natio inndelis, quoufqi tandem 

tf. tr dbcr Antfoorttt jbmfindjjtrscb, du tngUMbigesGeJQbUcht, ttic buigfa 

*atrC9; v/xctg ifft^\ Ifif txtoti avf£Ctfpi vpuvy Qi^Cli cuui.y 
apud tos cro ? qucufq; tandem tolcrabo vos ? Adducite euim 
icb bey euib fiein ? Vl'ie Ungjoitcb mit encb letden ? lir ir. get her jbm 

'Effi ftf. 3?K.Of Y,VtyK&V CLUTZV ?*£${, C&UTC*, Xj \&UV CLUT09 

ad me. Tunc adduxeriit ipfum ad cum, quu autc vidiflct cum 

zu n.r, jo, Vnd fie bracbten jhn jf<™, \r.a alil.tlddAjn ^bi 

di%jiq to TrvtxjHgi taxroL^a^on cwrcr, ^ z*t<7ut 3vn tj! y$ t 
continue* fpiritus difecrpiit cum, 6c quu ccciciilTcc i> m tcrram t 

der re.fi er )hn, Vt..l pel auff die lirjRk 

volvcb-itur fpumans. Tunc infCffOgAvit pattern ejus> 

tnJfoeUzetficbtndJehatimet. ji. I'nd er Jr~get Jeinen V*ter t 

n*iT(&> £*o\@* t<nw t cog t*73 ytyrvzi' comS i o £i Zl7f> Uclc 
Quantum temporis eft, quod hoc acadit a ? Iplo vtfO ait, Ab in- 

VYit U*i£ tjls, tLu jbm itiderfAren ijl ? it ft kl b, / . ,, A , ^ 

oujtp. &RaJ Jtcti.aKi; cu/rlv ft; uTtg iCaAl, K. (\g vjcti, 
fa:ite. frpc cum jn i^ncm abjecit, c* in ic 

mf, J J. I'md oJJ't hAt rr jbn k I trlr iev*orf[en,ind».sl "/'^ • 

.►x >Wir>j ewTZr^ et>Kt\i\ SuvaL9VJ\,(6'.f\ c fiozv vfUf % <wh<ty A : .j .- 

cum, ft t,uid p«'te$, urrc nobis n.ilaicor- 

dm tr jbn 7mbbrMbte, jtber IcAnftu it At, jo bi'ff fi»j, vmd erbdr* 

if* ruag, ft*0/l Ifjc^f urn* pu/u* , . i\ \a*u\ 

>uiscrga | I | J c fits di\ 

mt 4 %n 2 tj P muturx* Mar ci Cap. IX. 125 

Tv*»fi VciPigt. CWJCLTTt 7uJ KlfSuOl 3> ^Of* &5**f Credniti 

Oninu tcripofi* « Ec ftatim »wnu 

>#& dng pnAmugltcb Urn, drr d.t glauiuC. s+. I'nd .xLbMd pofbilix* 

iTct p." pu: cum lachrymis, <iix:r, 

.;./- / .». -r **>/ / Thrcmn y 9nd fynch, 

1 Ku£/f t*a Tp * ft '£&V &c lyr^f F.jkitur 

Ct*d- nex Quu victtflet au:£ Jefus Dxtnortt 

$»l 2\. Da nm J ejus fahe 

• 71 <JA ttWt^iXH iz>.&) .W/JLtlCf TV 7nt£f/f.2t TlS CLltgr 

nsd *. uKurrcrct turba, objurga impu- 

i-w z* luff 4m f , >*We/ er tun r» Gcrjt, 

}**/*> r rfi/7b, T ^ "w aActtov K& , iytf #« 

r.i.a, «, Tu mut* & fu: ego tibi 

%mifmchzmjbm t Dm Jfnublojer hui tiuber Gcift, gcbicte 

r.;j-/o, Eli 6c IWimpll iiins in eu m. 

I D± dm MutfAartJ} 9a»jbwjbnd binfi,r{ wchfjabreji im jo 

J? la/ x*^t?tf# , r$w **£o* eu/TtVy *£>;*}*> yjif 

afltt fpintut mulmrmj, difcwrpiiircr. cum, fxijt, & 

jf.lUjilr-j ir hmi J'thr, 

}zt¥C¥. 
iftcftqvati mniiuui, I norm , 

J:Ut» prrhenfa m.i crcxit cum, & 

„/.t /'/i* tr t nt ff )^* ^0 *** H An &> tndricbtct jlm aujf, CW 

•MP*. ltK*f 'ty?/';-; x CUU71V )lflxj UUrfJ 

uk Turret t. nqjefTc: I Jomuin, dif« 

l' ,.' mMJ M 'J. fer 

rogavenmccum Hon po 

j'f. nJtn. Vl'Armto kontrt. 

it < nulla re p?aft- 
Art k** melt- 

Er illinc 
jo. f'nJ $$n dannex 

Etaxgeliqx 

E: ait ifits, Kcc 

' **■ j* 

i 
orarioot 5c jejunio. 

'.'■.■ t* -n mt m m.'co It. n :*. 

una iter ndc&ailt per G. 6c non ?o!ebat 

eognofcei Uoc.'jJt enim dif.ipuloi fuos, &. 

_?r. Brkkttt doer feme Jungcr, trtdjfmtk 

cis, T. k is rn;r in n 

trail 

> ignorabftnt hoc didhi, £: unrbant 
')>K€n unbr dM li'vr.'yinJ fkfcktiHMk 

I*' 'it Opcrnaum, & cu vcni(H 

//. Mn< rr |m £«r t'4/<#raM««* W aU <r tfar 

nt *i/T#c, Ti cf Tii i$(* t&£y: itu:i$ 
»-r' c j, Quid in via inter vol 

/ft^Tl rr ^ hsmliUjhr muf dim Mp mM 

«lij £ alio* difcrf tj- 

• -£<-*, ^r» (i+lmtttn mtt twmndrr gt'v**- 

Htfrryf ■tri * 

Urn. * ■ 
CM 

3tj . Makci Cat. IX 116 

'ua&cuTi & ^'jis vuk primus cffe, frit 

'rtUfm tind Jfrxckakje vumdtVrt! der Erjte f#», dtr f el ft in 

Xj McLflfidt 2l&X3*&>* S?Kc^ A*G*>y •'«*■ ^ 
omnium m q".n accepifTct pue- ^criem 

<i'en dtr letzte, tin J aU«t Khi j4. Vnder n&m em Kind- «J 

t medio corum, & (]:;um acccprflet in tilnas cum, 
fwW /feMet a mihrn tinier Jle, tir,d bcrtzctc dafi'elbige, 

.* win 5? Of ii» cy tJt Tdixrvv zjati'un S't^nycRn 

f» .)Uoumcx taHbiis puci pict 

}nebznjmmcn. 3;. K Per em fihlies I I tuffnimpt in 

nomine roco, rr.e exci- & q me exc-pier, non 

mrimrmK*mtn t dcr n:mpt t;.:.» jy/f, ind titer mub 4M$fr.in.n>et t dcr nimmH 

ifJLl iiZ gnt h *^ * **•' ^^r.I^atT:: /Zf, & r\TlKfJiyj £• 

cum qi mi. K.Tpondit autem 

wtmk mkkt Mmft fimdirn Ben dern.. itbxt. }$. Ar.tteortet sber 

-vet it tJ ctf- 

$, M imus tpicncU qui per nn- 

•••* fbitfMHj $r:s > ( ■ i- ' , Mrrlrr i 'fihtn e: in dri- 

f/pT. CM *, «( ' 

ntebfotfef f , 

noi At 

jbn, d*rmnb t dMi I 'tins. jy. yf. r /" » 

etna, 1 faciur virtma-M per 

•hm nubl tier but .it 

mJ $9iwn ux, it fu/j^moj t*'/}j K0X9 y 4yK<rcq fit, 

nomtu rrrutn &• p [ it 
mtmtm Smmtw, iid mige I / fr4r/ ;,Vf» fo/i m>r. ^» 

it z $ E V A N G E I I U M 

Oc C I yaT if&h \J77--g >uZv iffr* & Of $ ir T*% 

.xi nos, pr» nobis eft. Quifquis enim p 

r. > ■ -.4 tiiacr fr;j, der ifi frrr T 41. FAVr aber dret^mk 

BeMff.t/lM >■ W9wit/*t yia,^ c* ru hcfwn /uv, 'on Xf. 

iC":. ; i i p aqur hi nomine men, qu'M rifti 

U9mtnt ni- eucbn... > I Vdfftrs in mtinem Kz*n*~,d crumb tUsjrChriil 

? trc %fh ciulw Xiym iiuiVy £ fjuq XtsAstjj r:r pu&lv cw-rtf. 

fris, Amen dico i <:•;%, nequaqua ptrdidcrif mcrcccicm fuam. 

Mngeboret, f 'I'ArUcb icbftge eucb, Is titrdji. -trgolten 

-. , , _ ftKctf eg at on ou d a ? Ir r, eva Tuy pixc^t iziv "3Ci&l:v *v ftf 

m Ec quifquis offender:: ltnum ex p.irvis i ft is qui crcdaut ii 

. ft.d V. I "£er/ (■ der Kleinen, die gUuben MM 

mc, bnnnm eflet ci potius fi circuponcrenir faxum molarc 
rmcb t Befier Were es dem y tUs gehenyt Wcrde em Muifiein mm 

ejus, & pr tur in m. \\ 1 t 

//. gcttorjfcnflrerf.: 4;. Aba 

9 (TKOuSaXl^y) fff *} yj*^ (TX, >^TP)(9*yCV CWTWJ, Kate* 0»< 
ft f acit ut tute otfendaj attain tiu, abCciiute cam, bonurr. 
fo du r r g< rt da - k, fb bM^e fie Mb, ksijidir befit 

evt \1r.1m quam is minus, lubcnttm 

dm dteeiK Kruppel turn Lei den d*t du 2^0 lunde Ijfajt 

>"*- **r etc, ihJj -yi'Wau*) &i to stuj tc airCipr, ft Ot* # 

. iiv gehennain,in incxtingttibileOL 

%nd f Mr eft in die Utile, in dji +4. l\i jbr 

bill & :ur. 

r*i #i/c/>/ j "f/. 4\.f*i 

I c xr^C 0"» trr.aui oi, >ct per clutzv y ty^* f *^ *' 

f, ab r cndc n m, urn eft 1 bi 

y. .-.-.* prt ^Wi», fibMttejbnj*', iw 1 Marc i Cap. IX. 127 

iaxtxt «f *U £»&*> SS0J£ji i 7 *S ™ 5 **<*** iX 0V & ImftM* in ▼ itam elaudum>porius qna duos pedes habenttm menu bit* 

4 i . . Leben L.i den <Im du zKeen Fujfe htbejt, dtern* re~ 

\ ~ \ * * JU 7 /^ • mof-end*. 

'j fff Ttuj ye>v9a* y ag rd tz'jo 73 a,r<c>ssvv. 3> On* 

in unnam, in ignem incxti*guibile«. Ubi 

%mdKerc:(tg*Urffenmdxe Hek, in du eitige Fetter. 4.6. Da jbr 

9x£> J§ * -nkVjTa,, ¥jy T9 mvt fcf aSiVPvTKf. $>Kcq iCt¥ 

is eonim non ob, cV ignis ncn extinguitur. Et » 

be fitrber, tndjhr Fetter ntcbt ier left bet , 4*7. Vnd fo 

:JkMft ctk (Txcud -c IT 1 ix.Za.tA akniv> v&tev ci\ i<n 

tnusfaar utrn offer. crue eum, bonum tibi eft 

rrfrrr ^tA, foWirfs 9on dtr, if dir hfir 

te>uif ftahiei* etg tIuj Qacnheicu W 0stf, t) duo c$- 
oooculum putias intrnire in regnun Dei, quam duns ocu- 

dan dm emattgig g<befl m d*t Reich G§ Mrs, den dd* du zWtjAu- 

^vaj Uc, -do yiivva* Tt? art»^J» 3? W« 
\c\ habentem proijci in gehennam ignis. 

gen base/, tmdHtrdffl geitorfen in das Heliijihe I titer, 

• rx>/ir£ ojutuw 4 nAftjMj v& 71 wZ(> k rCf»l 

Tfrmu eorum non •bic> cV ignis non extinguitur. 

Jr fT^i nubt ftrbtt, tndjbr Fetter nicbt verlefcbe*. 49. F.s mufi a ties *&*** 

v. a . - - , v - • % n* DeoibUu 

yo *v£/ aMojumai, w$i vetem jvoia, a/* aticCnjffrmi* qj^l tifTt 

•mmhomo tgnc lili.-rur, be. omnw oblatio fale falicrur. 
ma FtHrrjrfsrzm Tver den, *** * Offer Mird mit SaIiz gefslue*. 

K*\»r t» aAjtf i*> dc t* «>** **a\sv ^fi 7 ^* c* *nn 

G vero fal in fulfus fuenr, per quid Ubi 

ftnSc 

nnis *^ ^ Booui eft 
/v. Gmlifl 444 S4ltz : 
... J 

cond 
Wwtzm > cll ;? So a her 444 Sdltz thum 

. c# tcLubif ah*4> K& 

Habere in vobitipHs falem, cV 

Hdbt bej eu.b SaIiz, 9nd iiolwiitiii C¥ SaI & 
pacem habcte /, ; ,v. 
b4bet Fried* 1 mierttmtmdtr. i> s CArVT K Etaugk lium 

cjpvt x. 

<)i¥ avobrtcc, igWntj etg t£ of/at, ir 4 g Ivfcua; AjJ 
Etillincquum (Lrrexiflet, venit in fines Judc* 

;d rr mdebtejieb At*Jf y Srn.iki ^maUnntn an die Orter desj^dtfebe I 'On 

V* rJ \*.^ki* % Kgj cvjx-m^ivitTUj zsraAii 

regi««em .yireO trans Jonianem , & convemt rwrfum 

t/tk dts JordAm, %ndti gien^mit b**ffe» *kerm*bt 

c^to* vyfsi mwt kw a; f'lbji, z?a?>yiJ t JcLcrxh cu 

cuiba ad emn : cV ut confueverar, mrflim docebat 

dst VMi zu jbrn; Vndtttt f<mt itVfonhatWArJtbrtt er fe Abtrm*hl. 

me aeccdenres Phanfjri, -rngarunt rum, in licerrt 

#. i'nd €t tnttnrHjbmdjt Pb. injur, fad ft ^ l en jbn, Ob pxoft 

▼ iro Bl rem tenia. r rum. 

9$m Mtnf-on tc:n:»; I I'tiLfj itmf fad ttrfuchirn jbn dsmtf. 

tlxsr * 5? ° °* s^JTHf^/iii , UM0 cuAu;, l\ vpif ClfrftA*) Mwjj;; 
mtritv <.t> Ipft verorefpondent, -air eU, k -bi> mandavir Mods? 

fiiam for- 3. Er dbir d*ti\$ritt, lndjjnmt'< %M bat ruch gebotten Mo 

*' Ip - xerut, M >!es p ac 

4}. Sf4 first ben, Mt/ei h*t tH^eUJfcr rttben, ind 

• - if rim. ndent 

JUb its fth&m* /. Jmetttrut VwA 

tlti- veftn maniiatnm jO. 

Atrt* Ihrt-': t>>'. t *n: fr;. - / /',. MCUth St, 

A pnn.ipio CTCitioni\ mi hi. 

/ -... W4mf » Aimtl + > t\,*d rrtttlm. 

C9 Iakci" C Z. 12* 

►c dt' fuum, 

; der Aft:*? fi.u* ind 

:«, K **i 't*tkj ig&s rb/s y,*UAY& tutr. 

i, 6c if? uxori fur. 

, c .mJ \..rd dmLgtgm nem Wcibf. 

qui raerinc <!- : caro una, »:aq; noli imphus lunt «iu» 

r - ! Quod cr^o D CODJOfU homo 

fr'isri f.n t.(i.». f.yi <u tUm Gvtt zuftmmc gcfmtt bjU^fil dtrhimfch 

*• & ' * i* ~; '->>..<. MAiP si f&^iflccj wsd •S 
• - Et n dumo ruriV difcipuli cju« d« 

«*i# '/r#«t /#. PW 4*<ta/* tbtrrr.ahl fttne 7«»^#r *w»* 

m ei It dkfc cu, Quica*^ 

yA* I'tUmftmAzuj-i-n, yvtr 

lion -du) jcicuty. ajuW,H&4 2<Kur t Ti) afoluu, pziX*™! *** 

4 ui PM fjim, 6c c • jm,inotchi:iir advcrfuf 

f:k frhttdti 90m jumnn F ' . tmd fr-ytt ei* *mdn< t dtr htn.it die £04 

mir. f[Xxiict9 y.tfi 'i&ilutry r:t iffy* clutt^ ^ *,)? m 

wn. * fi molier djmifcnr vimm fuum Ac alteri 

jr. Vndfrfcb em V '9 nb JcUidit 9§Mjbrtm htsnm Hd eintn dndnm 

» rr r . - ' :r. Tunc Ut pUCml UC •fi' r * rtl + 

r. ij. I'd fk m xm jkm KimdUw, dm U 'A 

■ * " M At d bjorgabanc eo« q 'banr. 

mfasmmkf Jl:r du J^m^tr ftrrm d*t dm dtr ft ln.£rn 

it ii**» ^io' 7t 

Q itm * I.Tr « .-- . j :. '.., ,<.. ., ru - n \- di ^ 1 r,,, A ii EVANGELIU M 

fee +cu£ict *££C3&xf c^Gf ftf, >^ py gttXvtfi' a/Jra* en/* p5 

putrulos v.nirc ad me, flc nc prohibeacis cos: T.ilium 

Hit Kivi kommen I jmr, f W nicht tfebret jbnen : Denfilcter 

-n^T'jiv f9ir ij (ZaoiXeictiy <?£*. £> Afjlw hiyoi vf/iv t re. ar 
cnim eft ..im DcL Am» dico vobis, quicunqj 

tfl du R.tib Gottes, //. I t rc/> fsgcencb, I 

non accep:rit regnum Dei, nt pucrulus, nequaquara in- 

ar/ri^r tmpfehet d*t Re:cb Gottes, m/s eit$ A *&r cbt 

grcdietur in id. lit quutn cjcpilTct in ulius cjs, ur.pofitis 

ktn. men bin 16. I'nd er bertzct $nd leget 

fllf y^Pjt-i t7r* ccuTzt^vXsyi cwju. 3>Kay c ■ ci/rir 

nunibus fupcr cos, bencdixit cis. rgrediente eo(ut fc daret) 

_ *. <fo HAndt Aufr fie-, tnd fernet fit, n. »l* n !L l v 

tur Jefttt, m ' * 

J . JV v ' ■ 

ejuomodo fff. OdZVy 'Zvff T ctt a f/ Ou v «c» *y }'■ ^1 CUUTLV } (Trrg&'Bt 

tit* xt err. a in viam, cum accurriflf t c]u''dam, fit accidifTet ad genua ei, I 

ffdcAtur. Attff don VVfyltefj' torne fu* k>-- >n, fnd frtgtt 

MVT09, Aij'affxat.t ct^ccj}, ^ ■ i,A Z+'hu x<u*.cv x, r- 

cum, bone, cji ilti uc viram xternam } 

jbriy Jer, .;» folub (burr, d*t icb d.u etttge Leber; crcr- 

&9%l*%rU\ ft'O ft Iff TIF U'/TU, T* ^tf Al^ftf apecj-f ; 

J.1t,> ' ei, Cur 

be? 1$. Aber Jr/uifirAcbzujLm, Wm betf > g"t ? 

Vdtic ctpajic, topy a; Bifa £>'Tg( c*Z>ha( u£xi } 

nili iinus nepe I >!andata nofti, 

n*ndt tfl gut, den der eimgt dv /#. 

fA \c t Mr ^f»tvryCi M>/ xhi^rs, M| 

Ne meet hern, fun 

Onfiltmtl. iben, D* foil m* 

1 M>j >c7nfiprc TiKyi rii w*ri*yi T4% 

-.. l!<»n- 1 j m, Mar ci Cap. X. 129 

^ ?. & O 4 1 >7T5X£/$£<i iiTTlV CUflti , Ai^Ct <TX«l A« 

fc itrem. Et I !-ns dixit ci, Magifter 

%tx *•- Lr Acer t.mv'.ortct'vnd fyncb zujhm, Mr.fi cr 

rvvTM xiv j. l* ,}.:i:u.u.'jju CM viz^ri:; y.W 6? O d\ lr t 7)iq 
h* nil cufto- a juvcntutc mu. S d Jefus 

mju j'.ti b*b icb lebalten ton nseiner jt^er: Aujf. 21. Vr.d J'feu 

\fJZ\Hjob; autC ^ya.'XY.Giw' cult.*) *& cm, *wl , ' H* m L&o ;:' 
eum, dilcxit cum, <Sc di ei, Uno deh. 

fmitjhm iff. imdUektt jbn, tndflrach zvjh W fttlct dir. 

V*Kf4, 0*t !£«?, MlAfilF, j£ ^05 7?7$ TTt^^flTf, ^ *£«? 

Abi, C - >dc, 6c ^>us> & hub. bis 

G>A» A/*, a^M Hmt au i aJ, itrkeuffe^nd gbs den fo W:rftu babtn 

3»fW£9» C# i'Jt9*j K iil&, <tY3te% fJL'A , *££f *** qoUj^SV. 
llnfianim in ci & veni, me, fubUtainhumcros cruce. 

^arw Sc'oaiz im HtnCet, 9nd kom, folgt mlr nuch, 9nd rim Aujfd:cb tbuCrc 

tl'O it ^ **Vf« ^c-riA^E to9rtff4&>@». J* 

We »:to mxftusfa&us propter hunc fcrmonem, abijt lis. 

:,<7*ATiXHm*lti<,*tT der ReM, <vnd fmg <L*ok WMrig t *"*' 

lUbbitcn 1 b- : 1 mu. quum circumfpcxiPat Jefus 

Dmtr 1 G*s J j. I'm J ei j'.ibc imb ficb Jefiag 

• it difctpulis fun, Quum ditTiv - qua opc$ habent 

tndfmtb zm fet**» ]**irrm, VI u fimftmHid \ hen 

it; TLufiant.ficuW&ti »atr\tvnfiaj. 3>oi it ^Jtfloq ijufj,- 
t n regtium Dei introibunt. At difcip.ili expa- 

ft 4m Rtub Gotta kommen. jj. Dk J""£er tier etit- 

Qiti Siri 7»7* Xp'^o^ turn/, o ii ltf<ri; ^nKtyOdi tz*\w 
»;r^-.t ad hot fctmonej ipl. Sed Jcfoi refpondens nirfum 

fdfztem fib %btr fetrer rede. Abet Jefitg AtttWortet ttderumb 

i game, TtKfcL, Krxofop \<n TXq smn^TTt^ i 

mbg H 'fn diti; eft cot c|uiconridunt 

*mdjf*<b lMj*t*,L K tfts d M diefojr UrtrAwir fetzttt Dittr Ul f'~ fMutu, E V A K g r L t n M 

W.' ■■; t!w Quit eta* id Qii affrAfMf* 3?Ei»c9?r-*- 

Hus in reg: Dei i. Faci- 

/vr^ Goi:es komnen. jj. 

&'f ~*'*' : **9 2J0t ire tfvL&hlm ?r t i f&(pia@>* JieXdwt 

fi r - ' foramen icus uanfire, 

K.undduTcb tin NaJelogc geh t 

quam divitcm in rcgnum Dei ingrc Il!i vcri 

dentUicin Reicberins Rach Gates kcmrr.e. if. Stc *ber 

zk i^£rs}.^ojov% t }.iy**\t% vr&g iaju,uc, t K^ 71c ouyaivf' 

pcrc/lcbarmir, dictate* apud fe, Et quis potcft 

mochrtelmti ::enfich t $ni Jpr . zander , Vi-'ie kjn mam* 

fen Itacoirai intent cos us, die Apui 

. ' i/. Es fube f fie An J*/i*U $nJjj>r»ch t Bey 

a* OK* £ s*,yt tzJ 0s«. ara>(i po J\ ctrx 

>c eft impol 1 i non ipud :m. Omnia iTibilMfl 

den I '•f.ibtr ?...i : ity G< Deft mile dtngmugUcb 

s funt ap Tunc cipit Petrus n ci, F,c:, 

&r; Oi > l*Wtt S* jhn, ye % .. 

pter Qm /w / , 

not dim omnUj & kqmiti fumus re. Rcfpondem 

/yW nAchge forget jf. AntvrttrteC 

9, Aulw ■ . ; j^iy if «. 

*wtc robis : lui eft qui rtliu 

(hfcteuch 'KsnAtjl, fierier 

} - 1 parrem, auc matrem, 

MR 
PPWt, tier KiHAcr, aJer cnWJf 

'fiat Marc i Cap, ! 130 

q 1 cenrap'.:. -in pore hoc, 

N At »*£f empfiihe tig, i :* dtefer zr.t, 

odms, & fnr 6c foror. & lib It 

tir , k. c* tJ aiSri T&Tfj^o^JJuy £*&<£/ aiuvicv. 
>nibui,ac in njro vit3m acternam. 

^ tndicdtrz l^cn. 

em crunt primi, & uhimi, pnmi. 

trie fan t iLc die n fill find : d Me die letzte find,die erf?? fit*. 

-** It i, t« o}* mi&unfln *i UG*>*f&* k, hi&°!* 

r tt £ iiurcfoly- 

Erantauterr ..rololyma, « J /, 

i. Su Kjren »bcr jutf de TVtpfmdfJA . i: ,ff g<nJc)uf*Um y frid es JV. 

c;» Jcfus, cV Kcebani lcntes time- /**». 

/«r jlmeu 9nJ fie txtfttzter.fich, /ol^Ccnjhntndf^rchte^ 

Jfcim, crpit diccr; 

tatj Me fh l PHP M—h 

uZzltetf. 9t''ott J*t kf *&**»$>' «; 

ot fibi ' 

. .rdt ;;• * ttLf > w ,r s 

'srcLp?Q'%<r.7Kj jut %(&*- 
£ b«mioi$ cipibui 

Sibn WndHeraxlMcrtetiWrdcni.. 

& con^cmaabutf cum ac, 

i rr*faJ Ubnfftgtm *»«, 

4. n pennb. Rl Mi i'"'i. 


E V A 8 G E L I U M 

i£j P&&y*tfV€l9t K ifJL^i <n<ai\ tu,"n! % x. ihxy.hixc.v ttuw* ! 
& abuoteuMj & infpuent m cum, & truc'uUbunt eum> 

9W gftjj $nd terjbejer, $nd (ddten, fa 

I ^ teuia die reCur^t. Tunc accedunc ad cum J. 

ZebfdJi dm j r . rrcn -j-jge Wirder .-. ex. jp Dm gitng** zujbm Jj 

; " J . 5 Ua»>;; oi ifcj ZsGei'cux , ?.sycv%U Atfdaxat 

teti:to cobus, 6c Joannes filij Z<.bcdei, dicentes Magiftcr 

cobus, $nd Johannes die Sohne Zebedei, $nd Jjtracbcn, Metjler 

, irct o eav cutko-u)^ ttiiY\<ry tjfjuv* 5>'o J^e «fli 

COptimit) ut quicquid pctierimus facias nobis. Ipfe vero dixi 

\f6Uen, d/u S>+m r dicb bitten Werden du ins tht/ft. j6~ Er j^rad 

cLu-ril^i Ta fyXili ^arcaA y.% byTiv j 5? 0\ dt H'mt slmu 
cis, Quid vuhis f.iccre me vobis ? Illi vero dixerunt ei> 

zujbn, Wm ttolt jbr du kh eucb tbne? 37. Ste ftracben zu jbt 

Asc rulv \v& «c 6k $tfy%v FXy x. «f *£ cC'uavficoif <ra )&• 
a nobis ut i:nus it dcxtra tui, & alter a finiftri tua ft- 

9ns d*< Recbten^ndeiner zudantr Line ken 

^c.zjlijup C9 in io^r, <r*. 3>'o as I>j<r*c, cimv cifm^ chc of* 

■iU5 gl^ri.i tn.i. Scd Jefu5 dixit eis, Nefci- 

en m dnner Herhgkeit. jj 1 . Aber Jrjiu ft-jcb zu jhnen, A'tcbttfUM 

icC;i 77 CUT^cS-E' JVPA&i ZZIHV TB iZCTT^iP i'/Ot) ZclvU 9 x. 
lis quid pet r > bibcre poculum quod ego bibo, & 

fttjbr t i'9Ai ': Kunde: jhr t>».:kenden KeUb den icb trinike,9hd 

T f}oi7T,l<T(4p tyu) $CL7T ?'W> &CL7; :// J £• Oi /f «77Tr 

baptifmo q* r> ego baptiaor, b.iptiz.iri? lpfi vero di\ 

mit dtr lAujfe, dimit :cb geuuffi Werde,eucb teuffen Uffenf jp. Ste jfrxeben 

PofTuui At Jcfus ait i culum qi 

brr.y Ja < mm ujhnen. Ztt*r *Un KtUh 

es>> c \ym I O&l* Kj 7: [6a :urHa>'o*-/l p a -£. i['c ## 

1 quod exo bibr», bibcus & 
«•" *t,**€rd<tjrtnx it der Ts*fft,tUmH u h geU 

[6a Mar ci Cap, X. iji 

0i^>a9-f<wo9-i' itji ft y^: : .*t\U Jfgfttff /**>*i/ %i i &«- 
^p. ni. I fed-re a dcxtru mea, & a fi- 

gttsMJfi vrerden, 40. Jber zu fitzen zu n.einer Recbtev, ^ndzumeinff 

jLt p*, chc i<nr ipw Si¥OJ t aTK eif f\T»i^c/icui. 
niftri mc eft meim dare, fed quibus paratum eft dahitur. 

ft J:t zu, euc'u xugeben,fondern 9veicben es bereitet if, 

Et ouu I ijeem cxperunr. indignari de Jacobo & 

4\. Vnd Aa dm h ore ten du Ztben, burden fie tnviiliig tber J*ctbum $*A 

Scd Jcfus cum advocaflct cos, dicic eis, 

J^ksnnem. 42. Jber J fj ta rieff jbnen,vndj}racb zu jhnen 

Old . dcxxpTit a^xet* ' Pt - ¥ ivrvv, )&(&Kvc/({>Xaiv cuj7Vp 9 

S.ui c^i^A qnb ij p'kc: fanpOMN gcntibus, dominantur in caj, 
Jkr rUtftf, dM die IT el i lie ben furficn berfeben, 

934 «» ui>»Xpi olutuv, y&TifaeiaX*™ ouTiiv* 5> Ol# 'xtu Humility 
ic qui migni fvjnt , licemu utuntur in cas. Non ita f$afum, 

fmddu Mmkitgen inter jbnen, h*ben gMdlt. 4J. Nicbt_ *lf 9 

-</ if ifxlv , i,7kV 'cc iav ^f Ay ptirt&DLt fii^a; cv upir, 
.re? toi, fed .unq; volucrir fieri magnus inter voi 

sbtT frit J fern 9m er emcb, frndtrnvreUber 9vii find** groft tntrr eucb, 

« mimfter ▼efter. Et quiciiq; vulucrit ex vobis fieri primus, 

drvfrifetm Met Duner. 4+. I'nd vielcber vvil inter eucb Werden derfumemrjf, 

ffacy wiflvf }*X(&: ft^^ £ tfflC Tif Ctv9pU)7rX OT)t 

Nam fie fif ins hominii not 

drr fit fern rHer slier Knetbf. 4f. Den Aucb des Menfchtn Sohm ifi nubt 

'e\& 2l&K9wr$Vj w JxVty^^vzlwcwTlf 
arose ut fibt mnnftraretar,fcJ rt:»iltrarct 6c darct animam fuam 

kmmmtm,du trim dtemn Uffr, fonder n dm rr eltenc wnd gelt Jem Leben 

*:t d 9 -n TroAwr. ft Key fj^0F7tt/ ng UyLy^yL ix.*ipivQ- 
•tdtptioflis prcwin pro mu!* Tunc venmnt 1Ii:ri(.ho,Jc egrccTien- 

ttr kuMm*l J*r iie.t. 46 Vndfe kmmen gen Jtrubo, vnd a\t er gteng Ev AKGELIU M 

%~*em /*- tc ,n a b HTcricho, ac difcipulis ejus, ac turbi multa, filiusTi 
***"*• dm Jfruho } er rnd jo if JUbglT, tndcingroj? I'ulck, T:md, 

fioua BctgTiL(gii@" 7v(pte$ OKi^h zragjjL riw oScv trfso-ctiTzSr, 
man Bartirrueus cxcus fcdcbat juxta \ m mendicant. 

Sohn BarttmJm tin bander J. iff mm V^W *W bet tele. 

Et quum audifletquod is Jefiii illc NazararRtts effet cacpic clamarc, & 
^.Vnddxerhoret dm es Jefns$on KxZArcih tfar, fiercer *n ZMjcbrejen,9nd 

hiym % i ifa Aaftc? hy0~tf»fAft«t» /*£. ft K<x) d^fiiifjLUP cwrtS st6?au 
diccre, Fill David Jefu, m&Ttn inci. Et objurgabant cum multi 
filer, Du Sohn Dxtid Jefu t trbArm Jtcb mem. tfj'nd es bednttto'en jbn 9iel 

iv & fNHOffyj o Si zrcXt\a> fjLct7hc\f iKpaYcM^ Tie AaGiS fAfi 
ut filcret, illcvcro multo magis clamabat, I ili' David mifcrcre 
$r flit Jltlfibtttige, Ur abet hel ntbr forty, D:i Soon Datid crbtrm dub 

}if* 3? Ka) W • If*"**" MWi9 oi^Tjy Qwtffritai, V& (paivia 
mz\. Tunc cu rcftitiffct Jcfus juillc cum iri, nt 

MM, *j. I'nd csftundjhiU Jefu 9»d lief jbm rufj 

73* nQtov, hi'/t*}*i comS t .Qu^ffi , lyHgcu, <P'x)*ei or* ft'o Se 

exeunt, Conlidc, fin. vocat tc. Iplcvcr* 

dm Bundtm, 9nd/f>rjchen zu)b>n,Sry gctroft^ Stche .tuff, er rttfftt dir. jo. I > id cr 

>cTBcAA^r ii \fJLXTicv out?) aveczct ij/Ji is*s$ tsv lif<rir* 

ab'C&o pallio fuo, «]imm furrcxiflet vciiic ad 

ttarjf fein Kletd 9on fich, fund A*ff $nd k*m zu Jefu. 

ft :<aj >Vnx/^J:i( Ae;^ «1tJ o I>?Ttfc, 1 «f 'SStir^m m i 

I refp mdens dixit ci Jcfu*> Quid vis faciam tibil 

//. I'ndet mttHmm indjpt* H 4« a h dtr than foil 

§ Si tv£.\9{ H7nv currJ y FaCCsh, iv£t ir*CArv] tf a ft O ^| 

At cjccut ait ci, KabS mi, ut viAim re, 

blindi Jj-TAth ztijhm, Jijbboui, d.t \*erdr. /btf 

IrT'i I. TIP c/JVnS, 'l7r*yLV) wIq$ CH CTTJiKi CT . \[ CLf iC^T^f 

Ati l^itnr Hatirm 

"* $r*ib imjbm, Utb< bm, I'*,'. u,*ub Im dtr itboljjts. fr.d sbMd Marc i Cap. X. 132 

• Fl? Kay yxgMjJi TlS \rvi C9 T>j i; 

rtctpit vifum , 6c fe*jucbatur Jefu I '. 

;rt jbm rtAcb *uff dtm Wtgu 

CAPVT XL 

Ki r/yi^nf nq Jfonsa^tfu &g m$ppm^n KSH B, ^ , Chrfita 
]uum approphiqur Hi nis Betkphage tV Be- M f t u £ # „ 

i.l'nJtU Jit rutbt ksmen zu Jrrujiiltm gen Betbpb.ige 9nd Be- tf M j{ lfm 

5ntia£ «cpc oc- $**lfaji fit flff Hptfluv cluW. r <-i<"J»'«** 

ad monrcm olearum mittic duos i difcipulis luis. '* 

tur 
»en mm d.n Oeiberg ftndte er ztteen fr.tier Jur.ger Et dick Abite in ▼icum qui vo$ contra, 

Vni tyruhzujbnen, Gibe: bin tn den Fin ken dtr fur euch Ugt t 

ft ftarim rcgredicmmi in cum, invenictis pullum ligatum, 

$md Mlfe+tldt trtnjbr btntm komme:, Vrerdtt jbr fin J en em bulien angtbund^ 

i^» ir mint; clA.^-jj* Kfyj.jiKt t \Ccu*]ie. olutsv ayecyi 
fijpra quern nuHas bomirmra fedir, folvitc cum Ac adducite. 

smf fttlcrnvm mm kern Mrmfcb gefejftn ift, Life: ts Mb 9* J fubrel et ber. 

||Kii i&r tic vulr ei Ti W$$0U Ttfu ,• xn, 'on i 

Er 6 qob mbi» dixair, Cur faciei* hoc '. itc, quod 

. VnAjk)tmim4i zn embfMge Ktrd, rVMrumb tbutjbr dju ? Scftrecbr, Dw 

opui habct : Er curn flatim rvic mitt. 
HI d*'f frtn : So Yvird en bild Imr fenden. 

•runr autem Ac inv nrrunt pullum, ligatum ad januam, 

I 5k gmgm bin ind funden dm fu.'Jtn, gtbnnden Mn der Tbur, 

m W Apt'!}*' Hj >ytf*ir aurif. feKayTmc tzJV 

bi*i & filfunr euro. Tunc qmdj illoru qui 

MmfmmjfdMmryriftxtd; Vmd tifettm i f.f,J mikU ** EVANGELIU M 

•c aftabanr, dixerunt eis, Quid facitis qui folvitis Hum? 

d.t ftunden, JPmchenzujbncK, V .'dsnuuhet jhr tLtsjhr Abiofet dju 

ly'i vcro dixerunr cis, Joins Gait mandarat, & illt dimifjrunt co* 

6. Sie Abet fagttr. zu jhntny. m jbners gebotter. hAtte>$nd die Uejfcrts zn, 

3>K;q QjMJtff 7W ZT&h9\ • ; tzv I»?5*av, v ^Xsv CU.TU 

Et adduxiTunc pullum ad Jefum, 6c 'injeccrunt ci 

7. Vnd fuhtdtn du li..*cn zn , Vnd legten darAuff 

VejiirncntA cWT^v tpdllct, H&j CKaSiffZV d?r 3 CU.7lS % ftllcMCi Ot IrJ^CUi 
fua veftimenta, (cdtCOj fupcr cum. Mulii vcro ftraverunc 

fubjiuU. jbre KleUcr % 9»derfitzre Jicb drauf}\ 8. Vkl Abrr brettcte* 

ftia vcftimenta in viam. Alij autcm carnebant frondes ex 

jhre KUider Auff denVVtg. Elltcbe stn Mryen Un 

arbonbus, 6c fkrncbant in m. It qui \ r.ribanr, 

dm Jicttmen, $t;d ftrebbcttn fe Aujfden I'l'cg. p. I'nddse forne torgttngrn 

/f, vl ci *x9>.)s$Zv}i{ t Dttylcv, Mytv-nc; Clcwvctt & Asp^pjjc©* #. 

q; fequcbantur, cla-nabanr, diceatfl : HofwiUi :u$ qui 

tmddt<bernAcbfotge;c»,f'ihrrjeB,9nJJprAcben: Hofidmns^ Gelobtt fey .>cr 

in nomine Domini. Bcnedjchim rrgnum pa— 

d* kempt in dem \'amen Jes UErren. 10. Ctlvbet fry d.u Ktub infers I'd 

C£;S ru'jif Act© 6 09 ciciyiU Kvf/if. tlazuva cv Tttg v\J.$zi<;* 

Doftfl David in nomine Dummi. HOUODI 6 <jw 
ten Ilitid tm Njtmendts HI rrcr:. UofUnn* m der he. 

ftK^ i It^a-ig (\<r>i^¥ et; U&dt^w ft «g 73 U&v. Key 

Dominus inprefius eft Uicrofolymam, cv' m r mplum. Cuii 
/ / . Vnd der lllrr ' % gteng e. n | u Jtrkft/rm, %nd m dtn Jempel. I r..{ 

omnia, U vefpera jam cflct ho venit 

sUu, vnd am Abend gitngtrktmm Makci Cap, XT. 133 

Bif3*»»** r Tt'r .?• ft^«4 t? cRrcuj&or t£*A- 

im aim Etp.ilcro d-.e cum 

■ Bctkmm* ma <Ln . 12. VmAJ u Mmmrm Taps d*Ji* 

ti&nc Betha 1 cfudjr. (/Ur.unq; vidiflet ficum 

tew[m F#« Et lb inter, bur.gertcjhn, ij.Vndfibc tint FeigibaUm J '*1 

habentem Folia, venit vifurus, nu nam imvnirct aliquid inea> 
on fern t dtr bsStt BUtter, d* tr.it if Ltnzu, ob tr elWat tUrAufl fxr.de* 

$4 I Ail 3r' <xe/7^ur ftifC* K^c* « pij <£'j^ct, £ ?u >;k 

nvemflet ad earn tnvenit nihil nifi tVia, Noncnim erat 
'nJdu tr bi.izm ksm, f*ndl rr r.tchtr '.;:r, Dtn es Vvat noch nit 

'tu?X 09K*r. ft K ry 9 'r/ ^K^^Ht, fimv WU rjf , M>f- 

' eempuv ficuum. Tunc Jefus refp mdens, dixie fieri , Nc 

tmfiimJcUm. i+ind j'jm su.ivrortet, W.djj>racb zujbm, Xun 

■; 73V a^ioitt* »^t/ rvxzv c\ 
l o ip t iui mm a it q urn in foculum : 6c hncaudierunt 

fjji %** d*r mtttrumdt kttr.t fr . i'nJ eLu Lore: en 

ft i { i*£ -i' *& • IfrSc 

Vc tur a:n, cV Jcfus 

r ]*ȣrr. if. Vndfrksmen gen Jtr:tjUUm% J e Jm 

.. Ttff W&bSwfttf) 9(0. Ayr 
ingrtfiul in ten ere e"S qui vend bam, c< em - T'en-entet 

m+*Trmte! t ferg *n wnd trt-.b 0* die 1'trkM.gtr, wndK^uf^l 

*fc CM TU i;i ". , vsu 7U{ ?>f *7n?U4 TU > VAlfCf^Sf X, 7?^ r • ' 
b; 6c me- numnvjlariorii 6c ~ r ' 

frr, m dtrn 7 dtr 

tjrJifftuniw' w»tei\<*w iui vA&ryLs wtiyrtyi* ftfCcty chc 

eatK drat vender- columbas M\r 

dttUuU dtr Tmmi ftirjierintk rt.VndUefi 

iipiyxj outt^. 9^wil#tf> ft* a/ iSJaont 

intbati of quiFqi.i dfff ai per templum. 

tmbd Uh*SiJtM4Mdt t, 4 ltyg€ dtnbden 'Um ftl. %-}.Vnd tr Ubret, 

LI hiy+w < $rtu > em 

Ham -1* cut Tip urry 

tlomu ftc- d ■...:>■ ' tem fccifti* cm 

.' /*- .{raw *e 

nn. lienmc 

K<M ifijrKf VTax; clut.v ><77? *& ?o cujtsv> ci\ 

& : tmoioeu IcfetKH \t crura cum, quia 

%ndfw tr.tchtcn icn, Sir fttreb; er: fie b *ber fur )hm, 

• 

atc/rtr r , ftKfl) OH 
tbtt rbi per Acini ipfmi. 

4 Fit f» ty. V 

7 *y ' i * 'n ♦ • * 

Jrfm ex be. El 

g'Cng er ImMM /; S/.iif. JO. rwi 

HM r e» it ficum, ami (ft ra» 

'.-igenbMm, d.u tr ber.torret 9$.ir Lit 

P 3? K t/ ktaiuii tg@4 \iyl aun$, T<t 

;u$ d: Rabbit 

:dJ>efrm gfUchte Jarsm 

lit -m ;t7' ; . jjKiJ I^c**; *.n» 

i « El Jeftu re- 

H ' Dei. Amen cnim ciico 

tmi ' ' < .7. VVsrlUk ich fa 

q •. ' • r & 

#8 4 # •, .i • ■ to 

5- <*' Marc i Caf, XI. *34 

A credideri* 
feijM jfr//« "' Hertz— t ff**"* gUu. 

i * toyl yni-MC iczq sum! & ^* T *™ *{»• /Vfi fc 

ci facqaiddnKljC. Prcptcrea ^^ 

orar ciedice c/iod ac 

AUtiVim jbr ftfrft* m ettaem Gcbctc, nur d.v jrs em- 

6c \M% m% qmim afttterhis •rantea 

.Ar». strdttutb Herbert. JJ. Vwd - r Jit bet tUt t 

btbeosad ■ uc 6c i f" in fntriw* 

ftMmhskii i.AvjfdM*. < I'ater im tni! tends. 

$ ■& AOJtlt\U.f^Qf. % ft E * vi V^f*$ 

:ut -veflras c ffen Si^nimvos 

&rt ftbU. 26. ( * Si ska jhr 

n^c , qni in eft rcmittet 

tub irTffhr, i.;r» rt&rr later dtr un L tfi terpen 

*rftri> oh Tu:,c veniuat rurfus lymam 

fffryg #y i fie k.\mtn duem:ahl gen Jc 

wm ***** c# ' ' 97U 4 *°&t *+ ' SacnJom 

<J ' tl Ifmt T ' 

6c spfe in te *A fl,rn P n 

fWiirr » irn <*, *» J»»> ^ Ho- *" 

. . j -C9u It feci Aa?**)* / 

po(accrdotu,A: 6c f It dicuiH , t pf* 

bm fm f n, 9ml Uin rrtm, hid ig.frd j 

gjfn! t C# S: '. TttZjU j *ru TK fl»STU I 

q i it ibi ifl 1 

, 4 im, ** H*l r 1 .. -1 u f* dm? l'U\ 

LI Z i^cie* 

Ev A NGELIUM 

iZ,if<nx* \h*)KZ* t 'If a TvZitt Tzar; j 3>'0 £i Ifjrxs ^MttyQetf 
*utoriratemd:dit, ut i(ti Farias! At Jcfus refpondens 

fi-Acbt gtgtb&it du du folcbcs thufi ? 2p. Abcr Jefm tntttorttt 

ctmv cwme, x-2ya) v/jictg tvct teytv dirt puny r&, yjy ><7T7X£/« 
ait e'i) & ego vos quanda rem interfogabo, igirur refpon- 

9mdjfrmckzmjme* k h -ucb cm Wort fragen^ AntWor- 

^J?7i UU' yjtf VUlV fgjj, C* *olz. ifcvoix, 77tV7X ZZClCt). 3?T# 

d^te m hi : & vobis dicam, qua automate bxc faciam. 

ttt rnxr : Sottiiicb euch /2gC*i Aiuttsjjcr rrtAcbt icb dsi tbut. jo. Dit 

m Qx-miTxy. luiivtx r)v *£ iytvi, »j e£ €n6^d7ruv > Vstbx^a- 
"tifinus Joannis crac e catlo, atit ex hominibus ? Rcfpon- 

Jobjnni* $$.v rbe $om HimmtlyOcUr 9on Men/cbcu ? Ant$btr» 

>}-i:t. &Kw itoyifypb isfst icu>TV$y AfjtfWfc, tut et7rufjiSp t 

tCTTlihL Et raiinjinabmtur inter fe, dicentcs, ii dixtrimu*) 

■r. j.. c gedtcbten bey ficb fclbfi , $nd$r.ichcn: SAgen Wtr t fit 

*£?**, tP ; iy ;■; : TT tfl QTX OTUSIVOUH cwtzS -, 3> 'aw 

e Quare ergo ncn crcdidiftis ei ? Sed 

tt*r $>i Htmmcljfo Mirder / . . .' ( a .-.b hjbtjrjm den mebt gegleubet. j:. Aon 

iuv vrrui: i,.\' f$eCtf»$ -n* AaeV a7rKrlsi $ 

£ •• H nemus populum: Omnes enim 

fdgen Wir, ft Wak I W, fo for cite tt:r ins fur dc I 'olck : Den* fit a!U 

Jobnnne, eta Ftriflet. Tunc refp 

tin re ropbet Wtte. jj. Vnd ft aki- 

3**1 *< n III ^ t?, CTX r'.Jfii.ufy/. »vy o Iiyo-5; ^hnxf/: 

< * < " uc ' N Et Jcfus r (fl mdeng 

I jrtr*t*JJ/>rjche»tH Jefu: VTm tti/bumkU+Pmd Jtfm ut 

ao/n;, OO Jt i>^- | '/-.» cr zrc/* ifac'cc 

<\ui autorifjrc 
ah* iiAjJer 9/tAcbt tch, cis, Nre 
l)i$ 


&fig<i 
r«. t) Auch mickt 


— 
/ /^*/. C.'i ' V'T Marci Cap, XII. J35 

CAPVT XII. 

Et cxpit eis p:r parabolam dicere, quidam plan- PdrnboU 

t. I'nder fen* Mnzujni dure b Glttcbmffezu reden, tin Menfich pfUn- dt tpttA. 

▼ineam, 6c circumpofuit fcp^m, 6c fodic Ia- 

l tin PffinixTg,, fnd fubrtt tUrumb einen Zaunfnd grub fin Ktl- 

6c xdjncaYti turnm, 6c clocavic cam agricoli$> ac peregre 
ttr, fmd buffet nTburm, f>nd tbttjbn Am den We'mg*Ttntrn > $nd zog 

A &Ka} ^7ri<reiXi £ite¥ zt&c. rag 7*u%yxs tJ 

profecluf eft. Ec mifit H-rvum ad agricolas in 

tbr Lsmdt* J. Vnd fivtdtt .en Knecbt zu dm VVcwgartntrn d* 

xeu \ta tzciojL nit ywfnfut AaG»j >^re W ng.£7rk W 

%tm\ r r, oc ab igncolis accip.ret dc fru&u 

in ittt k*m,dmtr fa* / irtmtm nemc ton dtr Frmbt dtt 

*/a*¥A«i{^. 5><Vi $\ AfitCoMi; cwiiv iiei0jtv t fi *&T£VftA«# 

veto captum czciderunr, & remifcrunc 

•itfjet. j. Sit At>fT n*hmen; bntnd fit up ten j in, fnd Uejftnjbm 

xfi m**1 9rmXi9 >c**V«Ae t&{ twrrf a&cr Jtffor, 

i an:m. rurfum mifit eoi alium fcrvum, 

krrttmfek a W zu jbntn em en andern Knecbt, 

caput vulncarunr, 6c rcmifenwt 

tod+m ft &if m a m t tm f em foJmKofif : ,n, tnd Ittjfcn jbn ton fich 

■limn 6c ilium irucida- 

WHckt. j.t'ndabo he er> $nd denfielbigen todtt- 

X mull >• ali ii, j, ,i| , vc: :s . 

'< *»* *** *>;a<re t J . h titkk tUteim fie. 

Hi V Evangelism 

€VCt | y Ct^TTjTZF CO, :!• ', ><7T ES*«A£ K. CU> lir 

Quum ergo unu adhuc fikurn Loberet i fuum, mifif euia 

4. Dm halt err St,/ n, d.r V" Mf jbm Itch, den fsr.ute er 

fld illos uhimum, dioMiSj RevereboiitW im mtuilL 

zu jht:enzxm letztcn, 9kJ fmch, Siciverdtn fchfcheiicn fur netKcn Sotn* 

fe FXffl'Ci hi a) pezpyti ftWf »C $ itWtXi) 'in *T><; k+>V i, 

Illi vcro agri inter f.-, lftc eft 

7. Aber die felbigen Vl'e:ngartr.cr fyr*cben inter cir.Ar.jLry Diet if det 

Klr^nou^' divn "borncl \f*ufo cwtzv, yj# t/jlcjov iqzy r t kaij* 

hzres, Tcnite rruciacmus cum, fie noftra crit haerc- 

1 rbe t Komrr.et lAflettnsjbn tCitcn, So Wird infer few 4m 

diras. Er captum erm irucidarunr, 6; rjeceruof 

le. J. I'r.d fc r.jn.en jIk h $tid Wurffenjb* 

tmpy ]:i- ]. 7-/ ^.^Ai^, 5? T* *y ETCJij'^ KV£, @- 7V 

deicor;:r.t {XfTJ vineaTi. Quid ».rgo fa< t Dominas 

f'^f'-bcrMwfurdtnl rr, J. Wjvftfjpfa dtt 

wuntfen- , , , , . 

x ? Vcr & pcrdct agncolas, cV o\ibit 

f; Er Wirdkomrr.mJvndirriLrir.gcn die VVtimtmtnpr&mdghfmi 

Tit otfA/n/\ooycc ctft.ctf. afcOtJt nc* y^a$lw ttzCtiw o 

ram alp. Nequiiicm fcripturtm hanc 1 piftis ? 

• . >/. /a. Auih rt.ihi ... £# ^Ar geleftnf 

1m aJJh 0* 'XTt'fcx.lLtaawr- o\ Cixsjc/Atfi'lfc, , 8t ^ fi f 

/*/«/ **»- Laptdtra qoem rrprobsvcnint vdificantca, ifte 

gltUht re- I *btn dte $4 dcr ift \ (H 

*"• A in cO »fluJ, 6c eft n 1- 

rrn if left hen ,.. M tCl Cap. XII. 1 136 

.'3C# 73 9 C .- 

01 illam 

.ma»itr. t .-i.u tr auj Jte ditft C. t .(f/- 

*• *T £ -if ^575 " ' : . t, CI 

eo ab ; . I : .r BUttunc 

r Is kmtft,$mJ ft Ikfm jhr. ng*n tL. dim 

•£?f CU>7*t TJK*f 71 AO'OUUtV K. W9 Hji , *>** CLU 73$ 

c Ph <£ HerodfaniSf HI cam 

• utden Pbirijtrn $nd I rm t ddi fejbn 

ip^ iym, r5 ? At^tfsi* atmS } kioturxctht, 

no:ic. ..tdicunt ei, Magirtcr, 

f**gtu in Vi'trien. 14 \smtm9mdA :ujh//t, Metier * 

\ vcrax 6c non c. quen^uam, non cniai 

ffcr H*fim dm dm i' I *rh.:J}i:g bi/lfmd fngejl n.: MSmU, Den 

ir*i w« tt&rjiTnt (t'/9^j)7rAiyj d.'A 1 urn aX^^cc; iIuj d£c9 

lonum i m v.riutc viarm 

dm Mikteft tmrndm smfthcn der Mexfcbtn, finder n /L» den VI' eg 

Dei doctt. :et crnfum Cxfuri dare, in non? De trihutm 

6*:Ui Ukftfrn. JJk rttht dm mum Ztr.fe dtm Keij h re be, edsr m cbt 1 CsJAri 

* pi iidfjp -, £i'o de ttdvg ewrup tAu 

u-".j», non demus ? Ipfc vcro cum fiirct eorum 

Imiru t$trj*gt*m t •dmnkke gtlen I ij. Lr *ber mereket 

Oot *','*», fixi* mi 794 ft T * , u < ZFfifjt^tls ; Cpi^tn ixh 

ci«, Qaid me tenrjt A«if rtc mihi 

///• meiry, Utd^rtcb zm-hnen: yy.Mterfuchtjhrmich? Brtmgef mir 

'jp, hd. & '?*. JUf biyi cu>7uc $ 

•f > lli*:ro atttdrrunt. Tunc ci i ^ i r eii, 

§mmmGrifikfm,dM uhjnfebf. t6 chun jhm. Da finch ir, 

t Ac Tlli vcro dixerunt ei, 

/dm hub inJ die Vberjcnjfi ? lit Jfmben z*;hm, EVANGELIUM 

funt Cafa- Czfarij. Et rcfpondens Jifus &w t eis, Rcddiic 

rk Cafari. Des Keifers. //. Da axrivurtet Jejma tndjpracb zujnen, Sc gebet 

wx VLcu0K(>(&iKcucit £jl % x) 7X Tfc r 0*S, tzJ' 0C$, K cq \Jztu- 
quae Cxforis, Carfari, & qux hint Dei, Deo. Et adrrin* 

tiasdes Krjfirsiji^cm K<yftr t tt.d Ka4 Cottes fl, Celt, t'rdfcityttum* 

{4#m* cJ3r' cum!. 3>Ko} f^efm/ Zudd^xcuoi *5ify$ ctvv.f % 

SaJJuc^t t j f unt fupcr co. Tunc veniunt Sadducxi ad eumi 

megamtes Jo-ten feb fetn. if. Da tut ten die Saduceer zu j> 

refurridio- ,. , » / \ - \ »r-> / • v / 

qui dicunt refurreclionc non cflc, 6c intcrrogavcrunt cum dt- 

die da halt en, tsfeykemAufjeifel.urg, d.e fngttn jLn hidjjnu 

ytwlig. & AidaoTtctrX i M>^f i^atyev ^«Ii, en tat nv@* 
contcs. Magift r, Mofcs icriplit nobis, quod (i cujllf 

c fen. tp. Afc/itr^ hlojes hat gefcirnben 9ns, I "I'ir. jerr.antb 

h*%\fi\ ihtifayy x. H^'f»^i7rri yuvcc.ng., Xj WtU9* py <*-$*) 
mortmis fit, ac rcliqucrir raorrm, 5: filios non reliqiu-rir, 

ftrbr, i>.d lejl e.t. I "I ■ i>.d kc 

ipa. XaGf c aoiX$c$ CU.TX liiu yjycuy^ turd x\ ► / <?* 

uxortm ejus & cxi 

deffelbigen VVe.y $nd erKecke* 

5?F.7?i gj mi . | cdu* ti $ 

Stprcmcrpo francs fi:crunt, ac 
9m. Nmw/mJSirt en Brmdtr gMejin, l\t 

UaC| pfMMp, x) *X7n8i>rj(n<.u, w , 

P rui * P* rc ™> & morims non rcouir fen en. 

mam tin VVeib, dtr jl A rb 

rininiiii ac«pit earn, ac monuuttft, & ncq; ji 

" *> . , nam fe, 9mJ f:arb t tnd 

fciu & rtrfkM id km. I f lc , 

Ufmdkthmlmm, W d*+i$* d^pim^m^ikmm, «j. /w r,wm 

cuirlw frar r 
Brttder ut accipiat fr 

yo/o/ nemen Je:n Bruder 93T 

£mnh ri fuo. 

for. em Bruder. ci Cap. XIT. 137 

<wrtw a (7T :ov ^mi- 

ciTi nniam m ^r- 

fu sBe -V/r ft 

ij yj\ i , cTxv civet? . 

rft & ref ne, quum re(tTr:xerinr, 

Aarrir iLzi V . 2 J. In Acr Au ng, Iren fie attfferflehcn, 

it* & cu %i yot c\ jj t~ :v cLWnw yopcUK&> 

jm tin uxor? m haouerunt etna Dxbrcm ? 

. fiefein n btbcnfe geh*bt zum I'i'ctlc ? 

ft n> ew-r^.:, c mvX&vcidji 

ait eis, nropccre.i crr.uis 

1+ Da sml99i. t .ilfj?Dariimb . 

S J ><* : pc.iras, eni D;i ? :m 

dm jr nuki Htfie: Ion dcr - fo» it :cs? 2j.lT<n fotitas. 

1a " m ~ v ttrr.H r.on 

, ■ trujit con- 

nt| 11 s ducunt.neq; mptum dantur, . . 

fk ImimTthmMmftrjlti >•. .;tr'J> fj ;.tr '. ftmchtfrfjipicbfok/rfycUffem, 

Ut :fl U Pc 

jondem fie fmd . el ll.mr,. 2 6 . 

in 
Tmdtnt sbcr dMfuJ^'frfcbenVtersUn^itJibtjbm.cbtir Bhch r ** m - 

ruh I) die. 

,{ t bej dm* Brnfibtiixd+filte tu G» 

'Uivgj fc)«c-( \mta \ 1-tx 

-1 D«u» Abraham, & Dcus MY A: Dr 

/ I bin drr Gitt Abraham, $nJ a Jf.t.ic, hut dcr Cc. 

»n eft Oevk Vol c: 

■ Got! dcr Lr. 

M m Ev\>:ttlium 

iT'Av Txt.cuez&c. & K.a/ 'zrc , <r^v ^Afj,^giT:U9f 

imilpim crrari;. Et qu i ftflet quidara c ibis, 

/rrrf. ;/» r^rr rf'*/- Schrijjr^'.crUn, 

ctKHjzif aJuTzJy n \ , ft J ctj >($t/V 

qui aiuii.TJC cos difj>ntjnc - & fcicbat quod bene* 

dtr zu gebc-ret { ttieftt* r befrjgt e du cr fei 

Prvnum ^^i ^- 7 » A^ 5t>5**JFF CUJTi\> UciOL tli *7t%'xiTr) STaCT: I 

'.'is l(Uflet| ;c cum, Quod cflcr primum omnium 

^/ ;hn, Wtlchti ijl <Ui futmr?. 

GS&Xfi j ft O : ■••■ \r l c^<; >cv £*£/)>; cwrJ. Oh *7tt]oiT\ 

ir. I ? At Jcfus refpondir ci. 

but fur 2p. Abti :i Mttt'iVv) tet jhm. D.u /.. 

omnn: Audi I" .\c\, D inuj Dcus nofter t 

/V *lUn : <Ln. lire ;et, dcr Hlrr $r.j~er Cott, 

K.U£/(&* (i; t<n. *J?Ko/ a^cK7n t <reii Kv£/ov rtv Qsov (TV i£ 
Dotninm unus eft. :ur diligcs Dominum Drum tuum 

jgl tt. J*. I'nddufolt heben dei> >rn Cott 

to Jc tu'o, & ex t animi tua } dc ex toti 

Htrtzen, tttt &»./', ten gAT.tzcM 

,!$ ^{ !^!(^ itk, etc '77; rrtuTn c*lc}qt 
6c ex • • i . , Hoc eft primum manriad^fl 

(urwHt, Sm<i m deimn Krejjten, /Kti iji om J . 

fnmlc huiccft, proximum 

Ji. Ir.AiLm A;. i'u iit litbm Miner: AY/ -jhn 4// 

OTcwj: ;■ r , •■■;'. ^>j CTX. i<rr. fjjKa) «Tir 

• eft. 1 unc d 

dichfelbfl, gritfef dl\ dir'^e %fi of. 

^'J^|ftcr la ire 

tmjmdtr . :e, Eecbt Mr b.tfl* \ lub ger< 

lit Mar CI Cap. XII. 13& 

i et; ivT 0^;, vch QSX iw a?2>(&> f oft.'u> cujfJ. 3>Ka/ tz kpc- 
uodunusfit Dtns, &c fii ill prater ipfuin. Et dili- 

i ri* Gov, hid tjl ken tnJer SHfJer jhm. $$.VnAlie- 

if cwn> :;$ t£c i^c^iWi W *£ oXr;TY 4 q awjiaiu)'^ v&\£ 

ere cum ex toro cordc, & ex tori intelligent!.!, & ex 

endenfer-^nton gar.tzem Hertzen, vnd ton gantzem Gev;nte> $nd 9>m 

aoimi, fie ex totis vinbus, ac diligere & proximt 

9md ton dlim K> 9nd lieberi prdferend* 

fl ut fcipfam, p es quam onv. i bolocautomata f* • 

"rmm Sebtfem aL / .', <U* tft tr.ebr dm dlU Br.tndtopjjtr 

*• ft^oj Irri; \ouv cuwny on ¥Xi>tX,cag 

Sc Tunc rum cordate 

$mj dMi Offer. jf. Pa /tber Jefm fahe dm cfviri.unfjiig 

ei, Non lunge a Dei. 

frrjub tr zujtk, Suit feme bifiu U Reich Gottes. 

El nemo a audcb.u eum inccrro t F.t rtfpon- 

fj.Fmd rjfe Ht&tr jhm *en. ji Vndasm r- 

',:>;•;•<.;/ I 7&f i: . nfr 

4cm ]e(at diccbar, d >ccns pto. Quor wit 

;//; Innpel. fl fitgen 

Scr ir, quod Chnftuf filius f;t 1' Ipfc cnim A* flfrtV 

iir Sckmftgeltrten m Jtj dn 4 I J5f *^/- 

Darid duit per fpiritum findum. Dixit Do Do- 

Arfii frith dure b tUn beiiigen (> wMgtfif 

•^tOf Sede a J ,ci -uo» 

"# 5*1* bifi dm ub legt c *:dt 

M m 2 \s&z 7i£* Ev a >;g el iu m 

fcab Hum p & q : Ipfc ergo Divid d cum 

zwmSchamti dt.ner Fij . /»* Dsbid betjl jbm 

Kuf,i:>- & 5T3. cams i : . \ KaJ e arc/-; c£ ) 

Do:ninu-n : Ergi undo filius ejus eft? Et raqj turba 

HErrtn: I Vnd 

fl*?-* :<irrJ r &K^ ?Ai>fF ouutC^ c* t>j JiJ'a^i 

au.iubac cumcuir. ite. Ipfc lutein liiccbat i in do(ffcr:na 

borer gerne. j$- ch zujht.e* $nd r (t 

Ca. ibis qui oat ftp 

//, Sebtt e:tcl> furfur den Schnffcgelcrten dti m UngenKi: 

- • - »- o 

ambulare & amant fi!itrationc> in foris. Primofq; c n- 

f»fc* jrujpn Mttffdem Mjrckte. jy. f'ud jhzen germ 

io uibui, I os aocubkus jo cacnis. 

obet; .<n w den Scbulen, 9nd Htr Tifcb tm Abendmtbl. 

' oct iftoi 3? Ol y^ * |( 77?; StJtJJtf ^uy X y {^*> *j m&$aoi j#e- 

4 ••• Q . Junt domos viduaruin, & ad obicntii utuntur Ion- 

jO.Sie fr> Mr I ". Jen \ntm\ 

i » / 

, orstionibus, ifti j rnc >us •umm. 

dtefelbiger. - . I>r l\r<Li 

& Kai y„'.;.>wc c Fr-j-y; ^ivouli Tk y ; Xaxlv > (jiAjfl 

f"ni ncn gai'<phvl.K-uim, bbat 

ft. Vmdti Jfjm Gortetkjjlen, 

9o ; c r *l{ T0?*C A«i 

tuiba D x» in 

/« ^>i (,o;tnkAj?rn t Vmd \ul 

• *S9 IS'MaL. 3?>'rv f/^flw ^,'<*, £rf* 7T? Marci Cap. XII. 139 

iCaAl KfHaL SCO, i<n *3$?c/.\Tr.q. 3?K^ «Cr£c<7XfltAe- r*tfercu- 
rriGt mir.ura duo, quod eft quadrjns. Tunc illc quum ad- I* ttduA. 

em ztirj Scberfti*, dtcm.tc'oen finer. HtlUr. +j. f'nd cr rieff 

focaf. t diCipuIos fuos, di. c»s, Amen dico vobit 

zmfeb /am ]*"£&> tndjprjcb tuj oxen, cb fugceucby 

a cu. t<; rxjl fc*' r . Ki 'X? eitv zzcLf}c*)v 7&JV /3<xAs'v- 

iua hare pauper mifit plus quam omncs qui mifc- 

duft srme f'f'ilHe hdt gelegt mebr ali *Ut die eingelegt baben 

)&}'** .:». 5>na»/ff po ex. id Vu&asiv^Ks}* 

turn ia gax Omnei enim ex eo quod ipfi> fuper eft 

m dm Ge.'nrjjien. *.+. Den fie aIU baben 9on jbrem tbrigtn 

cu/^,i icaVs* , eu/TJj d- ok Tr,i L?t~rm<; cllty^ zravigc cart 
ferunt, bxc vero e penuria fua 0:1, nia quae 

l<l*lt> diffe Aber button jbrem Arrnut 4U4S fcfr.w/a 

htbchif mifu, totum fuum viicum. 

km UMgtUlt, jure gjntzt A'xr;. 

CAPVT XI If. 

K'k-wjiW.lu/.* curt/ ok tJ if j3 , >-tyi eumZ etc tuv tart! 
Ei qtura egredefftur ^ tempi. ei quida ex ejua 

i.Fmd d* er girrg mm dan Temptl,jj>racb tujbm ei femet 

ii&jpoltt, y qualei lapides, Ac qualia xJi: 1 

jfiW Wr/cW Sterne, tnd Ketch e:n B*99 

ft J >C*TK. flC/yT&f* Jt>.€7fff Drftrucli§ 

fi-v ; a. Tunc Jefui refpondeni I ei : Vidcs *rb* Jcro, 

%f Im. J'P* dnt% r voTltt 9ndj}rjcb tujbm : Sibejiufal folj?n4. 

tar mc, wc ut/a>*4 oixj^suv i utj a^t9jj xA@~ Sin 

magna - t i Non rclinquctur lapis fupe* 

Sim Stfm grojfe* ht tvirdblalxn tin btcin M*jf 

Mm J r\Hf% EVANGELIU M 

**B«, c{ * u\ Kf&wQ\ ft Kay ourrt K&fyphx «; rt tJi 

lapidcm, qui non difljlvatur. Et quum f<.dcrct in 

dem andern,der nicht zubrocbenttcrde, j. I'tid da er auff 

t>.cu'juV o() f &' y&Tcvcu* iz \if>* , c/Tr^a'r^r cuunv i^lt' \o at 

olcarum monce contra tcmplum, intcrrogavcrunt cum privatira 

Oleberg l e l en ^ em Tt».p<t } fragten jbn bejor.den 

rif7^^,>c \o.kujk'&> k. \u)a>Vfi<;, Xj Af^diotA. ft E\m rpiv 

Pctrus, & Jacobus, & Joannes, 6c Andre Die nrbii 

'iii t $rtJ J.icobus, 9* d Johanna, S?nd Andreas, a>. Sage 9ns 

con 7au7ze e$w/ ; jv^c/ 77 7* oifxetcv c(^lv (jLi/rr, tvxtu zrai(& 
quando hxc exunc ? & cju ( d n crit quando futurum eft ut ( 

$$cn dtefialtesgejcbcbei* .:s^irdd»u Zttchcn fein,\ d:<P 

ffuvlihndzq j ft O Jfe ll|«"lfC £ffiX£<idttf mwni% r£a& >iyeu t 
i.infummentur ? Scd JcGm -n$ cis c*pit du 

foltolitndttttcrdcn? r. J*"/ 1 ** antttorlet )> ' l An *■* fatf* 

Y>>.i7ri\i [at tic vuag TZ*aur t c ft ricAXci ;o f, /ay c%l 

Vi Ictc nc quis vo$ fed. M.; .nt in 

< datnubtjemandt et*ch\erjure. 6. rr.cn \ 

nine me » fum Chriirus, & mn!: lucent. 

wm Hsm ; "> $nd \ 

ft O^tV Jt CLHr ; X. -ZlsiUUV CZ>Ca.., (A a9"f 

Cum autem audicrkis bclla ttVUB bco ini 

7. i'r'cn alter jr h C7-/ /' 

Sfnaante <J« $ ytvidotA' et?Ku ;• & '^ M 

1 mum Ham fitffc at n cr,r - 

^ £> f ^:er d* lr.de iji /. t da. $. it tin.. 

i6>&' ^ &» W (&*ei/.ti<t 3m fia<n>i.cL< t > \Tiq 

gciu in ' rr >» ^ rcgnom in r & 

f j/i /'<//ti ^rr ^w 4wi/r, f»^ r/w > r /u A^irr, tndtlerde gefibeM 

o-t m m '.- 

locis, cV cfunt 
m bm 9nd IriUcr, 9nd tiirdjti* tfart uit t h 1 ;. ; Da* ijl der ar 

War ci Cap. XIII. 140 

Voi autcm Tobis, Tr. ; cnim vos 

J. Jbr Aber fthtt eucb f;.r, S:etterdeneucb$beTAntv9orte7% 

*$ (TWJCty >>*c, fctcrTicQs, £ o7T. fafjtovtoV Perfee*tto~ 
n con'... r -$ &c i g°gas czdernini, ac coram prxfidibus nes propter 

: *r x:e FLttbbeufer Scbulen, $nd jrmujfet gefieupfi ■idfurFurflcnF.tAKgc- 

JS-* " ' f ~ Hum*, 

^tty^cidji itSKZ* tfxx, on; H*^TU£/t* ctuTiig. Uum * 

cjj>i m.i, in tciUmonium ipfis. 
\hetge mitffe: jr gtfur. hmbmeweVw « ZeugnU? bberfie. 

gentcs ' primum prxdicari ang?- omnibus 

I J.ckern m*fl tutor gfpredigt tterdcn das E$Angc- gn:t:bn4 

n» zraLyt.o.oiifltH.fAr, t^jjLiz/nycL'n }**&<**• 

mautc vcs dux.rinc trade nte> , nc ante litis folliciti ** w » 
imm, u. I nd ibenjie eucb nu fitr en S>nd iberAKtWorti: Werdc, fo forget nicht h 

71 ?X UiXiTZtTl, Ct)^ tCLV &C&11 VfUV Of 

:un fitis, neo^i mcditcmini, fed quicquid datum fuerit vobis in 
f%m jr rtAin foil, %nd cedent* ; eucb nicbt zutor, fondern H At gegeben 99irdeucb zh 

CK^.r r* ujpx, -4-n r\A).:\,\* 'TfMff JO OTX IS* q\ AaASp/ff, 

lo momcnrO) hoc locjuimini, Nam vos BOB ci"li> qui loquirnini, 

dtrfeibigrn Jiunde, dM redet, Den jbr fads mcht dit eU reden, 

knKa t v to 7nivt&. & Uatyd juffi a*. a&iX&% 

fanc>us Spiritm. ict - m frauc 

[•ndrm Act beuige jl. /-'. r ten Aber .let 

aioZ JittaZr-. Kctf Z>ct7r)j t:K,:v, ^ nKvct SJicLt&etf- 

\x\ mortem. lit pater filium, &c lib infurgent 

dmsMJtm turn Tod*. tit den Hobn^nd die Kinder iverden fick 

mnui , rji ,rv<n9 cunXc. ifKcq fj*c&t 

. parcn-c-; a: morre m ii :o*. eritis 

tmprm rrtArr <t 9nd vrera ij . / W \ Srerde < 

ftw • o Sy xjzznulroie 

'6 omnibut proper inr.im nnmen: S rfcvrr.u 

l''^<< %mL jedtrmdmrmS mtmti NtmauvvtlUm: Aber Vver beh Arret E VANGFLIU If 

ufq; in finem, fcr\ .lbitur. Qtltini auit videricli sbi 

ktf axs Lndtj der M £. /^. I * ''«>; tbwjt tbm fferdet den < • 

vaftationem, qur difti <t a >hcri, ev. 

«£^ T , tow dem gefigt b*t der Prophet, J*t i 

crx x O'a ( o a* cty,vj)OTLU)v fc&tu, ) to rt ri c*Tr,\kocuz 

non oportct ' qui I ar.in ad\or:.\t) tunc qui In 

d* ermcht fol t ( tvrr is i.efet dtrterr.clw:: es ) Alsden^Ur in Ju. 

<$:' 7-ja «; m :o*. ft O di cjTn 7% o&uo !@» fx\ 

fucrint Fugiant in montcs. pra domum fueric, n c 

ijiy der fliebe Aujf' die Berge. //. VndWtr Aujf dem DAc.be //?, de f 

jlZxtu) x; liuj c\kIcl* , fxr t di Ho *) a^ajf 77 ck 7Jj; 

dcfcen&U in domiim, nee ingrediatur ut toll.it quicqua e 

fit,- r rns Ham, tndnieht komme dr<-.r,,zu bolcn e fit At asu 

V c\k. ft r ' -ft ■ «C rh ef^zv £r, fiij dJnsfi'^aTOi c\; 

P.t qui in a.-r | f.:-rit. '■ 'UT 

HAufe. 16. \ t aujf itm belde ifi, der 9$en ht $mb 

7a 79 aurv 'ipcLTizv <t cj. ft oictf o z* yctcpi 

ro fuum pallium ad tollendum. Vx totem 

.tber den Scbtfangtr* 

i Titls ^rXa^Teui c* cxeirca; 7x7; tfiifjti 

la&antibus id illts die! 

r v..l Severn zu der 

ft : "-oivxiS-t ^ ir* y. ^4 if <$vyv vpo ^. 

Orate vcro nc fuga vefaa l.\cmc. 

Aber eUtnieht gejibtbe fntht iff- r. 

; ; 70/ $ ai rvlocq t <t is }*}€¥§ Tticu'vi 

tm . . 'itfrrdfn/einmdif/en TAgtr. ni 

'*<• ">i?r* V KTtTlUt \*Lct9 6 *( 7V' >[/>', Jt K^m 

■MM IK 4 p. . ? ,, r ril ii d i 1 1 rii QU1K id III P-u., uf.j, .;,! ho< t#pUf|||fC 

"fr f o« AnfAng der L reAtttten Au j 7 1 / 4^ ^//, 1 A/ Mar ci Cap. XIII. 141 

f'lpiaj. ft Kay « ^ Ku£x©* fxsAsSicr TxgfusaoX) One if' 

Ec nili Dominus dccurtafTet i!!o$ dies, nulla 
urJemrrtrd j*. Vnd fi nubt der HErr terkurtzt bette diefe Tage, Wtird 

*)n warn **& k)KcL 0^ t*( &K*t>c%s , tfc i£tXt£ctZ> 
ciro: propter elc<ft<>i, quo* elegit, 

'<->l htm Menfcb: *bn rnib derAuffertteltenvUlUnyduer aujfirttelethdt^ 

i*t\&%9t to; r,ut jx;» ftiCoj xjn \olw -nc t^Tv «?rr» 

. IccwTaTtt illos diet. Ac turn fi quu vobii dixerir, 

ftjf *r verkurtzt Mefi T*ge. ji. Wen nnjemAndt zu der zest zu eucb ^irdjage^ 

'/* u>}% i X^«?rc, if \£* cx*f, ^ triTfvjtfli. ft E^^jcy- 

Chriituj, tcI cccc illic, ne crcdatis. Surgent 

Stem* km if Cbrtflm, Jube uutji er t fi gleubet mcht. it.Dtn esfoerden 

mf J& 4" U ^°/K , * 1I » W '^ivhzz&tprmji yjy wimm eypeta, FdlfCbr*. 

enim Pfcudot 6c Pfeudoprophetx. & edent figna fii* 

fck ernebtn fsljcbt Cbrtfth rnd fnlfcbe Propheten, Die thun Zocktn 

W n !^^ •Of *• #7T»3rA. ataxy, f< ^r*m, K$H tx$ &KKiK\Xc> % 
6c prodigia, ad feducendum, fi fieri pollit, etiam ele<ft 

tndVVmndrr, Am jie 9erfmbr(en, fi eimugUcb^vere^ucb Me AuJ/erttelten. 

ft" Ji /3Ai*nV 14* *&«'**& t>/**' 3-^*5. ft'A^A' ca» 

Voi aucem cavctc : Ecce pridm erum in 

Jar *#«r /r**/ embfur: Sube icb btbs zutf gefigt eucb s.'Us. j+ Abtr zu 

, ;i dicbin, poft rcllionem illain Sol ob- r J 

4j xn/, mjtcb dtffim Tr~ Merden Sonne n 

&&«>«*, «£ ij fiAifrii k ^W *» Qtyy®* ****** ftKaJ ci r r * n *»- 

%zmm\ftom% 6c Luna n dibit fplendorem fuurn. Et i.../../-i, 

M A/»*i Irrluren jbren fcUin\ jj. fW <*/# 

fr r txli excident 6c potcrtatei on* in 

SurmHtrdem^m Htmmil fsMem, %nd dtt Krtjj'tt der 

•>)»»mraf. ftKcx^ -an o\l/ot7cq T»r i\\v W a*^u)7rx 

If tfirabur Et tunc vuUbtint fi'ium honnrut 

wUrdtmfib bewreirn. if. Vnd den ^erdenfe febtn den Sebn dt, <•» E V A X G 2 MUM 

~J VS$ilcL>.; y y$ fat $ K& ^llU 

Ifl & gloria. 

-en- indtnVlt'okkcr, 9k. 

-nn >:tz^A« t*t ciyyeAz; turn} rjy c ,; wa^ei T« 
1 angeios fuos 6c cc* 

clc;' fuos a quatuor reoi ab extrcmo t 

feme Aujfcrfi titer, ton den 9ier I I '. tnden, 9o n itn t>: 

uf^j.iJcxtr, A ficu difcite 

bt 2$. <t*. den Feigo. fine Gi< 

Go/ • :itty eu n i c K\a.d(^> a7TX\sf joifra/j v&j, 

kolam, Quota ejoi ramus \r tit> «jc % 

":., jcr f*' >/, W,d gt. 

m. \ yv, 73 - i<nv, &OvTjt> y^ 

n ■ (Hs q 1 pd *iU> It* & 

>, ,.At dtr Sotnmer ift, ay. Aifi .:uib 

»os o/tum videriris 1 agn lit 

W<-» y r , £r, y^ If .^Vt 4tj o r.Abr fi* 

I AoMfl u. noqnaquam puiti. 

jo. b fjgeettib, Ejittrdwebt Urge 

xtas h*c dum on ma K«( fa&l ljrn & 

let;. M (tnnootl mci ncquaquam prxtci.bunt. 

-ryhtmp tlrr* mane I'l'ort Utrden >,. gti;em. 

U -* lit wif** ^r- *\>< >v. \>pt*l uiiie, ctic , \'* 

■ujiub- dicxci AC fur, n . 

y. r#aj ir« T*gt dker, tnd der &Mnd4*)r(ipnKm4Mdt t dhi Marc i C a p. XIII. - 

i 
---/ im H.-nmtlyMHth *ubt der S§w i ft>nMrn i 

- «n iff zrZ;nC%sc£t $ ch ^oti c- | Settf. 

8t orar?, enim q ' : .c. 

Q -n pc r egr i agens r, fua, &: ■ -.. i 

nek mIs em keenf *nds zo£ ■ lh*t, ind gAh 

' eft ate. 

pnuori an liivit ut rgiruf ( A*fc 

Tmwmmw fmitm n* fittt VF*thm\ nun (dc/. rt 

Jon c nq »j fjLtnivKJitf 9 

<'.•Ti.-j-a.ii ,-jo| an medio nnltis, 

mtkt Hem Mr . mt iUujtt k 9f.pt am Awtnd odtr zu *V 

) 3? '£" 

• n ii p.', i.io, Nc quum rcn.nt r 

«Jrr frflti den }U*en, crry,t^Ur *w Mergew. j4. j4nf <u rr i.xbl komme fii 

JC v^T* Af}Wj zsajj e\fy&* 

•t rot dormi*:r.e«. Qux autcm vot 

vmdfmje emtm /tkUftmd. * cnfceubdM, CAPVT XIV 


H * Mcbint .J E VANGELIUM 

JActr.uium prinjtp Iptfij & fcribx quomodo eum dolo prehcnfum 

,** die Hobenprufier, $*d ScbnfftgcUrtcr.jfoiefit jhn mithfien grtjfm p 

* J ~)>jtzk intern, ft £>.*}cv ft, jxti cm Tj io{7jJ> ^K^li ^{U 

Jeivnt. Dicetunt autem, non in f.fto, nc tumul- 

9 nd [Cm en. x. SieJbrM. ben aber y J a mebt AuffeU* Ftfi,dds nicht em *uj 

f@- tcztj rx Xct*. 5? ^ctf :W^ ccirtS c* B>j5a*»-* c# T>j ci*»a 
tu$ fit p | Et (juumcfl'.t III lIllllMlL * n dome 

rubrtterde im t'olck. j. Dii d* er iu ; jr ar« Beth Amen, tm I. 

gms capu §j lllon j $ lcproh, accumbente eo> venit mulicr tubcni 

Cbr bimonu des Jujfctz^en, $nd (a/? zuTifcbt, dA ktmtm VVeib die bdttt 

guento. / - m 

ctXuZxcrpsy [AbJXt VZ04X ■ftfMMJC ZvoXvlt^XU K& ouvT>*'i' t ¥+m 
alabaftrum unguenti nardi fpicatx multi prccij, & c^mminuto 
tin GUfimtt %Mgtfelfcbttn ind koft lichen Sardtn b$AJj'tr t $nd jit zutrjcb 

73 ahaG>ctq>C¥ ^n^(C* turf* X^ TTfC, xtQttfys* 3? You* i\ 
alabi^ro ctfudit ei in caput. Erant amen 

dAs GUfi 9nd gofi et Aujf fi licupt. 4. Da i$Aren 

dam qui mdtgnarcntur apud fcfe> & Jiccrcnt, ad quid perdi* 

ttiibe, die Warden tnfo.dig, i $r»cb<n, I' I'm foldocb dxejtr%%- 

hat cuuiyiTt iivp* yiywvt \ &\\iCveLb y$ rin trf a^>J> oj 
I I h*c unguenti t'a&a ift ? V> tcr.K Mrioi '. vendi 

9»tb ? j. Mam kunte du Vl'AjJir terkAuffi hdben 

, *> tfictK9(nb> Sria(Jm y xyj oc^joj 7iit : if. Kcu 

imr rnrreccnni Aen2n)Si & din paupenbus. Et 

frrir denim b drry huruic 9»ddAffirlbe gebtn den Armtn. Vni 

\% au I 1 fc'O J- I>-tSc «^nr» A(^iti etwrlw T# 
uSint in earn. Sed |cfus ait, Omitntc cam: Quid 

mmrrettn 9ber fie. 4. Abtr Jefm jpwb, LAjftr fit mit fried**: I 

guur* vac i&Vftr f f>< r *tf?ciau& lie f^4i« 

hb >rcm aftrriv? B »num rata eft crga mc. 

bfkiummtrt jbr j. git Werik bst jie gttbAn An mtt. Marcx Cap. XIV. 145 

ftnar^s^V tk ?f !£•)• pit' i aviJf 1 w ot** Jittfjr, 

Stamper cnim pauperes babebitu robiicum, & quando volueritis, 

/. ^m/D bsbt jbr bey tuck, $nd Men jbrtfolf, 

>*&t auusnv -Goirn^ 9 ipi it fcf zrawl&lt f£i7f. 3? O 

bene facere: Me veto non Temper habvbitis. Quod 

kimmetj&r jh»tn f k/r; tbuen : Micb *b*r tttrdet jr mibi tUezttt htben. $. VVst 

ttxc etuniy iRrzlieoi, trfciAaCs pv£/<nq p* ti <ra>wi fff n f 

bxc, fecit, occupavir enim ungcre mcum corpm ad 

fa bundle, k*tft get hs*, fie ifl trior kon.mtn zufitlben meinen Leubnsm zu meine 

c* u:t. & Aplw >r/ui ifU9% cV* ir xifju^dp r» 

fipdhan . Ar: dico vubis, ubicunq; prxdicatum fuerif 

BtfrrtmMf. f. .b ttb JM^e eucb, VI* feprediiet Wird difi 

JC x 1 rln «c c-Asir 71 r KSrcrpei , »& o Moi^orw cllttj 

hoc to rrtundo) etiara hoc quod fecit kzc> 

EtAMgfbmm m titer -i, wwm fit gttb*n bat, 

) %> f •'jr.nrm N| ^ r tfucwttv or ox rfc. J>Koj • I#<Jk{ • Ijxa- J*d*<pr*. 
memoriam ipfiu*. Tunc JuJai Ifca- ditor pr§ 

HvdmuidAAMehjapzu jbrtn (jeiubtmfi. /«. Vnd JudM J/cLm- P«*>»*» 

gjmfVK He f*» }*&**& VrrA^t mfii t*c Mf*fa ir* 

fences MMf 4 dur^ecitn Tcnic ad principes ficerdotum, ur 

r»W* timer rmm dm Zrlo.jfm gitng km zu dm Hthenprirflem, dot tr 

WA'tJ* cla. m cwn\c. J> ( n oi ciKXffvujtc i^ti^tjGUt' K& 
p # • icrer cum ip Ill« »ero cum audiflent hoc gavifi funr, 6c 

jhm UmrtB. Dm fie cLu bCreten War dm fie fro, vnd 

&ayy*>cuZ mm* a ¥ efxpctf. Key i^rf zsZg <6- 

f tu U t ati fmm ri fedatur.ii. :ur qurrebar quomodo 

wrrUtfem j/mu 4*6 zu geben. Ind er fiucbtt Hie tr 

tad*'* cwTjp -maegilZt. fcr«g rf ^wt>) r t fjt^et tzSi a?6pu)f p *f cf > 4 
#I JH Ml rom prodr- At no die' A/vmorutn ^ 4 '*' 

/f% >■ rtrru/ht. u. I'ndtm erfien Isge der f<tfem Brot, '"* 

: i **%* >./, . ;J |] fsJyfei) curt/, n3 

I facrifi J.cunt f . difcip«li fui, Ubi 

dMOflerUmkorfrrte, /;,.. |m /«"' J^er, VF* Evan qbl i ah 

M prot pareivus uc edai Tafwha ? 

c ^ i/fll ^/ du ef<f d*t OjlnUmb* 

T mc mitrit * c dif< .$, & (licit cis, 

';• P .*<&* zfoeen fiimr J»>ger, 9hJ frmch zu jl< 

"dw WT$?UP, "&M UfMP a \£» Ktyl. 

Abite clviutcm, 6c otcui vobis o,mdam ampho. 

el bin m die SuJi ) btgtgveu tuib tin Menfcb der tintn 

pi:? '\jccl Q (Zafu^u)*' ctyjhajijoufi ou &KaJ o?rv tar 

ram aqux b.ijulans, fcqmmu.i cum. Et quocuntp 

Kmgrnit i trt gh folget jbm nAcb. l+.Vni via tr 

«{T?A0>f (XTTBcje T&f c\K3^iTT0T^. CU 0i4<X0*.a,h(& Xi}4 , II* 

ir.rroicnc dkki patritamilias. Magifter dicit, Ubi 

tingchct djjfirtcbtt zudsm HutulpirJ. Vtr MafUr Irji d;r JAgtr.y VV% 

. t; wmXuf&t C7rs to **%*> £ r*y ft fym** pv Qayu % 
eft divcrfurium, ubi Pafcha cum difcipulii mcis cc' 

ill du (',.:.'). im , darimoentcb cUi OjlerUmb mcinen J^ngtrn t 

& t If cuuTzq vulv d:i^ei cm dp ^tf^c i , 

Tunc ipfe vobis indicabit CKDaculam Riagmim, ftrauim> parau. 
//. Vnd ertvirdcucb zeigtn •' '/# 

j paratc n >bis. Iglrur abicrunc ill ejus, 6c 

dAjelbfi l&- P '-" a git"g"t *** d;c Junger, \'*d 

tcotmni in &: p.v 

kAJMtM in die buU, 9ndf* • gtfjgt bAilt jbrr | 

*. JfKc" (TZtj $ TiSp fvftftf. 

ijuum \ .uliffct ;a ttuoJfi 

dMOjicrUmb. t J. 4mA .'.tier, den Zttiljfm 

jg K /j 'atttK'.iuSyjLV cwTU*, > eimp $ Ifffri^ Apia) 

1 * i net 

tm+fim f % vUsUfttmTt[ch[si , \m\ jfa drub Jtfim, VV* . 

pfdt/ore. Ma it ci Cap. XIV." 144 

tcV unu« c i prodct me, qui edit mccum. 

fisrd' >.:btcn, drr tfftt mit v. .r. 

IjC >h ' ■" '> '> Hf« 

•runt effc traces, cV re ei, larim,Nunqu;d 

# i'md ft ttwrien tn * vr. ; h, f nd fatm zujbm, eintr n*. b ui Andtrn, Bm 

& O Je" »TZX^/' Miff 

Ipfeamem refpondens dixit 
cbtf I'nddcr mmlm 2%. .:ber Anl\$<*rtct $nA jf>r. 

11 ex d >d«cim qui maaum intingit mecurm in 

mtr Am Jen y.srotjjt*, drr tambt mil mir im dit 

"». Equnicm ho mini* liluu abit, fiaiC fcrijitum eft 

i.^ •■/..'. dtf Mtmfctxn Sobn gtbel btn t Kit gcf.hr u be fltbet 

. ay. r/. > a>5 ; *7T«rf C4t$iru>, Jt y * J 7V ctw^PU)7TH V[CQ 

dc •#, rn hon illi, per quern hominis 'fiJiut 

Urn jkm. ei*s*er *fiben> dw Mcnfiben Sob* 

waifi'tin*** wsrl l t * *<xte* tt ant i^rnfj* av9f*7r@+ 
pr Jiur, • bonum fi rwn fuifTet natus homo 

tuikig frf/ri, tr'r r btjer dm er me gtbori Were dcmfelbigen Men- 

"©*• tt*<*4 X9 ctM7l*P ?<tZ(0i¥ 9 \r,<r*i a^?9p t cLto- InfittHti* 

1. r. Et cdcntibut quii acccpilTet Jcftu pancm, & be- tmWm 

Mm Vwd m dim ft a firm m Jejm tbu Br or, 

•c d & air, Accipiie, edite, 

', %md bfAibi, tmj pibs jhnen, tnd fj>nub t Scmet, tfitg 

*/**. l£r.a4 f.a,Zu>¥ to zz$niAytc9 '^X*- 

boc $M cor Et j poCdlu q 

am tf mtim Ink, l"d r.Am dm Kdcb mddfk 

•ait^ilTct, d*dn 6c bibruiuc* co ait 

ti« , HdpljbmtMdtmiit.Ay .ndATAm a **. Vnd er jfrjcb E VANCE LIU M 

jumTf* T*7* i*n to ouyucL pu to tjjc Kcuvr,g 2\gfy)KW> to w 
•i« : Hie eft fanguis mcus, qui eft novi t.llaraenri, qui p 

tujbnen: Dm if mem Slut, des St r Aen TeftAments, <Ut f] 

vr9}^ajv c*£o>o/wjjucr, & AfzLu t.iyv vpl* CTJ hxctj & ft 

multii cfFunditur. Amen dico vobis amplius non 

$ielt ttrgoffcnwtir.i. jj. VI' at Itch icbfage eucb a At icb bin fort nkt 

zt'iui ex. rtJ ^fvvr^c/j & ?>)$*■ umAx, tux, t>,c r,u'fPou; 6%e<vtit «'» 
biba dc fru&u vim, ufq; ad diem ilium cut 

ghnckc Werde vo dem Gewiechfe des Wcwfiocks^bifi Auff den Tag dd 

cut to -zr'iYto xcu^ow or rn (icctnXeix Tx ©eg. JjKa/ vpvq- 
ipfum bibam novum in regno D.i. Etcjuumhyri 

ten trmckt ne$9, in dan Rath Got ret. 26, Vnddjtfie den L*b 

enSite tfcrtfyf &c to o^(^ 7a> ttcuu*. £ Key My 
ceciniflknt cxirrunt in montcm olivarum. Tunc dix» 

g'fvtg gejprocbe hatte gienge fu hinAnui An den Oelierg. jy. I'nd Jfmci 

FrAtticit OJUTdle I*3*Sc OTf ZS At \iQ ffXCt4dct>.lc&r i ClcS't C9 tfJLOl q* I 
dkf&Bwm ets ) lus, Omncs oflendemini in me 

dtfcipulo- x>'hntn J'ji* 4 * ^^* tterJct jhr eucb ergtrn An mtr in 

pvxn MUfffc on yy^t^cu, Xlttm^ui rev zsciu$/jet t ii %laaxo+ 

fte ifta, nam fenptum eft, Fcrcutiam pal\orcm, & difpcr- 

dtefer XAcbt, den es ftehet grjlbnebe, Jcb tterdefcbUgc den I >;des vverde* 

Tnc&rioutu 7X «r&6a&. jj'AJAi £ to ty ffijai pi, 

g-ntur oves. Ml peOquam furrexero, 

fibzer/friHem dit iccAffr. jg. Jber UAxb dem tcb Aufjtrflebt 9 

Fftn trA- zr&i^ut vpaLt (\e rfw TcL>i>cuas. &G fi nilf(& If] 

J*v>ti*. prx>bo vobis in Gultlxam, Scd I'ctrtu du 

W*/ tcb bin geben fur eucb in GAltltAm. jy, yiber Petrm fjftt 

gujrxit Xj fi wiw n ,i{ oTtotAdcL/XicQ-qnvTBj, ctM* ox tyd. 

-■ imfi omnti offendannir, CtOlffll iMHi er 

r « jhm, Vnd tienfie *Ut fu h ergerten. So rf>;/ docb ieb mteb ntcbt rrgirw, 

4?K«f >.iyi owni I*y c5c » K\jl\w Myu) en on oti/j.({sw cm Tf 

Tunc di.it n Jcfus, Amen Im, hodic in 

/•. Vndftnttb ittjbm Jtfm, VVAtkcb ubjtge dir, /W ,„ KV 


Mauci Caf. XIV. T4J 

»Ti TXCT>, T?-' r fit it) TU4 } T£i$ aT&^v re f f4€. 

•i m$ gallus ceunent, ter abnegnbis me. 

t/tr Km til, em den z$9rjm*bl .ur Hsn krebet, 9virJ?u drey ma I mtcbrerleugne- 

I /i CM w&o }t ucttkor, E«# ^« Jc'y <nw cL-m'pLMv on, 

He vero amplms dicebat mu fi me oporcuerir common tibi, 

r sctr :e mib Water, J.t ?9en tcb Aucb mujie fierben mti dir y 

atxkjuaquam ce abnrgac lea ycro 6c dicebaaC nmncs. Ec 

•«>/•# dubmicbt $er. Deffeibigen ^leicher . j j m V'nd 

eojum nnmen eft GcdiL-mine, tin d'-lci- imdemi: Xxtnem Getbjemur.c, $nd erjprach zujemen 

*«c xu V, K%<flaali c*dt €*c *&n££uttyti* ft K*j ^AoqcXctu,* 
fin, Sedcte n oravc iccipif 

'■'mmgem, Sit let eucb ■ nd bete, jji. FaW t.im 

lm uii txfj ;/• ^ » j £ il 

Pc bum, & Johjnncm fecum, cxpitu; 

Par Mm, wnd J^obum, wmd JvbMtnem t* fi i»d 

ere 9mw MB *4}ftm ftxcb zn jhr.en, Be:t 

J.4 !«•; *}m , £jv 

c^ amrru mea ufej; ad mortem, maecte hie & vigibtc. 1 c 

I *f momt^f't toft am den!***, iMtkmll* 

i erftTf>$.> u;>CV, |«i W fcrfc ■ ■ ir«, ej 

%mHm curd, ftlCftj lAt>«»j '/.<'■ 

petleSilr e&rt ab a Abba 

mmmgmktotre^iamhirgttHgt j6.Vnd ftrscb, < 

Facer, omr a 

fr i.-, . ..a/ en E r a :; c B l i n m 

ma/idar- ' nnon J qui T & 

Aft l $9* Jcb Mil, [ondirnVrm duttiit. 3;. I >J k. fa 

eos dormicnrcs, 6c &h Petro, Sim 

^ 9nJ finieb zu Petro, Simo* fti 

ini n valtiifli unam ho ram vieilare? c fit 

/>/* ? rermocbtfj \ erne Stundt zuttachen? 3$. Vr'Acbet fn. 

•0 1*9*, JKflft ^>J ft 0* A 5^7 s eig -Z-e.fJtTfXCV. 71 l*$j) 7TH. 

•**& PI nc introcacM in tcnttttoncoh 

*' ; i« berjucbung. Per Cetjt 

mQ%u*9 t r) $\ mg£ m&ipjfc, 3>KaJ -&c?i<- >.~ :s© 

--it, & ciro infirm* Et rurfus aim™ or* 

*£rr dm tleifch ijl fcb^Acb. jc . J r nd g 

cy)'j£ct&, Tw ttuTV tey.i ftjrw. JjKo) \szj- 

▼ . & rundciv ! "ncmd.xk. Ec rcvc ini 

M Jj-rach dtefelbigen /'/ 40. Vnd K- W.d fm 

dormienrts, ( cranr cnim ot grr 

mbermabl \nd, { Devn (i ^ AT en jbre Jngm M 

^' •) W * n <- /-.-x^Jijj, ftKoJ if» 

I aid ci rtfpnnderent. te» 

'.*Ju) 9/ta > riMs/iejhm mtf$n$m 41. Vnd tt 

o»t tcrt.o, & dtcii r Dormitc cin ,1, & 

k*m Mimtdt.ttenm*!,rmd ' l j kB** t JcktMtjr mm ftblsffemy %$U '•- 

H Mi hon. Ei 

* "»' ^mtm die Stand*. : aid tberMntvrirtet dtt Mm* 

^ nul I ..fc, rir 

MilMlifl ^ lUnd* dr> immkr. [arc: Cap. XIV. 146 

Ec ft . vuK co lo- tt JuJA 

iuil 4r mxb ir • r.jct. ' bidder nock rs- 9 er. unit ad 

» p c.tpten/ivm 

'\]®*K&; »*tn&x nSH '"-7 wrd chn jf i(m9 

». fueacc ad< ' c cum to 

itt t rr z* Jujm, ein<r drr M) $nd mit j 

turfea multm cum da.* & m> a principibuj tu, 

anyji Stbtrr H*> rn -> 

*& jy» ^eta^-n^v k. i & "J* ° 

4c Ac bu*. DcJcrac cnim i* 

tmi ScbttfftftUrtrn 9mi 4+ EsuMUmL:- J* 

Wd&tlh$% cwrti jixrru:r tU n .: >.*, «■»", t¥ <LV ^lAy0 a «jfe 

itoitbtx I i en diceOf, (jucmcunqi ofci: ro, 

yA*« rj» %uigef-_ rb kujfcn \icrdt, 

tit T*ri awm * Kj0 kiTK^ccytU «*5-£d.AcJc. 

eft, co n, flc abiucitc tuto. 

^r 1. l*"jf*t dm, $nl fubret jkm gtWif. 

acc-iit 1 R .bbi, Rabbi) j r^wV/ 

lc dfotatLaau eft cum. r »n n 

MM T«i A prelicnt! n. (^iiidam aucrni afl. 

frr# kiaUt jb*. 47. ti*tr abtr f-o«. 

j [AaL%cupji9, %-Kcuwt TZ9 a£\s9 "heMi* 
imm ' riji ;m- 

«*/ r i*j jUmJrm, tc[ smf j Uhb. c :, tmd feblug dm Km bt Jrs Hobtn- 

&c wrkulitn. \cn% IcAli 

/emftr tt hU bnb jkm mh n* 4$. Vrtd MfflirMJ J^ 

0<^ i 

Evan gelium 

«-tfv clutTis, STL; $7n kjftw i£jX$l}i & «?£<"$*"» vjp £t / 

en, Ur in liuw n ci l er.iftis aim gladijt, Jt fumba 

f -. j vA tmjne, M zu eine Mjrder fcid jrsi<4£A*g? >n-.t tefrnd mit Smng 

cvftaZw jut', 3? Kct9' rfAtgpi vjaIw vr&C vfictq c/n 

ad coir.prchcndendu irt. Quotidie inm apud vos in 

zu [then rr.tcb. ~ TA*.:cb bimch gettffe* bey tuck im 

temple d>)ccns, Cd non comprthcno'tflis mc, Scd ifu tlunt tit " n f^^| 

Tern habgt ' ebrttjvndjr hxbt micb tut gfgrtffen^ Abtr Auft'du trfuiiti 

r '•-•.'; cnv clj ^t^ct^. Itself aCsvnq clltov 7*0.11%$ %$vyt*. 
Mffm c Tunc re'iclo co omnes fugcrunt. 

~rdtd:t Scbrfft. f. I'nd du JmMger^trUrffenjbn allc tnd f.ohcr:. 

i (jmdam adolcf.emulus fcqueb.mir cum, circumamict (W 

y. Vni ti $vAr an J^»g^ n gi derfolgttjbm nsiu, der i-b*r bekletdtt mit Limttsd 

■ ; MtSi Kj# K^jTlitnv (auto* oi tidmmtcu 3?0 £t r^S- 
(up . corpus, & pr:!v. ndrrw rum adolefccnu Ipfc vcr*> rt- 

A.iJ der tiofii HMMt^ndes gretffta jbn the Jur.glmg. jj. 1'r jiber kt 

?itcl9 iuu cniicrOy yufjivc; (Ovpi* ^tz° ajuvz!t* ftKa/ V 
licli findone, nudus diffupir ab It abdu- 

f.ibren d* Ur t ii.\J t %ni flolt bioj? f$n jbntn. JJ. f'ndjftfi*> 

urn ad poncificeafc 5c co 

..' '1 -1 zm dan ILbe dtlun z*j,i».>/.et. gtkomrn i+jrm 

9#»7*C »3 *fe#*f*Ci *# Ci *$t<r*M r%ZSi> 3 oi 2f«tw< 
• mnei p I cV br. 

l/ iiyi |nJ /fat, f,../ tfftgtUrtm* 

mtnui ,Uk '' m ^ tro m 

rm P#» fermc* 'rtf jhm n.tcb bifi ,* df* 

p m flc crat co mm mi 

ftlJtfl i»/ U*bt*pr,<jlcrs t indtrfrArdAind J*f brj dcm Kmtiatm* Mi'tCi Ca?, XIV. 147 

k ad -m. Ac principcs facerdorum Jc 

mi Htrmtt pco brj dim ff. Aber dtt lULenpriefter wmJ 

:ui Sjiu aircrfus Jcfum tcftimonium, ut morte mul- 

dergsmfzt R*J.t fin tvidtr Jefnm zeugnifi, Auff dxt fit )hn 

n, .vcniebinr. M i!n n. faMum teftimoniu dic.bat firs t>r9~ 

**m Tube bene br en, $nd ftmdennifibts. $6. l'i:l gAbtnfjilfche Zeugnuf dnth. 

ft^r' curt/, k. \tw{ cu Kcto-rjfjaLi CSX rout. 3?K«f j utig 

adverCi. 1 r ftimania non crane. Tunc quidam 

ftuUr jbut *?cr jh/t ZtuikuS ftimnut n:cbt wbertm. J J. Vni ethche 

•urn b -. .ftimonium lulerunt adverfus 'eum, diccntcs. 

fmmJeu smf t %*d rat, em ftlfeb Zengn*fl i wider jbn, 9nd Jprncbtn. 

n, Eg >Uam 

r Ldtnitbmfet dm tr fate, Lb Kit sbbrtcken den 

tcmpTim hoc quod eft m antbus factum, « in rriduo ali«ct 

d*r mui Jfjmi/ifrmj.bi ij, ir.d in drtjen Ttgen emtn andem 

«, . i mj'.jl i. n -n eft ifr :-m x.tiheabo. nam He era: [ 

u IirrJnt itmAcJffj'ryrri! uv bAwwe*. fy. Fndr'iht fitmmet diefet 

\ v x aw. Jj r atotr ■ ■> <v{ etc, to 

tor»*~-m ?nr:i:n. k cum furrcxii' atlfex ia 

rrmrr-J Htrt m. io.Vul ei fund j*f der Hobtrprufier Inter 

+ v, ant a-mK^v* *iir$ 77 m,* 
9rtdutT n refponJcs quk^Ol i rjm j , 

"*,i»d(}r*< n ;:,dem? Dm t ifnetaHt\ 

*■ -r Ipfc verofilcb-.t, & n.hil refpond, 

*B£M*dmyd*k ze^en, 4i. f r A ber Jch^agfi,Uc,\nei *>:. t t , EVAXGELIUM 

fcurfum pontiL\ - cum, fie elicit ei. Tunc c- 

D.t AicrmAhl dcr Hoktpr:?jttr Jr. jbm t 9nJ fpracb zujbm. Bift dm 

Chrifliu jdicli ? lpfc au: dixit, Ego fumi 

Cbr Schndts Hocbgclobten? 62. Acer Jefm ftrAcb f bins, 

K& OtJ/lflS'l top ucp W kv^uiini KaJ-rfdjLCP ok eft^up trf 
4c viJcbitis filium hominii .enrem a era 

tndjbr iterdit fehtn des Menfcben Sobn fiztn 2% Ricbfen llMiddtf 

£<jvi.utu:i; -^ i^yJijS^cp /J$ tup PiQtXvp 7fe r i^S. jj'o/i 
potefUtis Dji 6c vemeotem cum nububus cacli. At 

Kwjfl, 9>;d kommen mit din ITolcken dts Wimwels. 4j. Dw 

CtUph* >£><££ el; X3>Vor\c\cti TX{ #tzSvu4 cWrtf* Ac^/, T* in ^««# 
difcerpit p.imfex diruptis veftibai fuis, dixit, Quidadhuc cpui 

* .cnu Hohepnejler zureif d* feintn Rxk, $ndj}rAcb, VI' At ditrfftm ^tr 

** *Xop9ju HVOTJOidi ; &\\xx<m]£ t>!s (iA<tj(£tii*'w n v/mp 

Labemus teftii Audiftis blafphcmiam : id vobii 

lleUcr ZfffjM (a. Jbr hAbt gcbort d<e Gotttitfterurg: Was dimcktt 

*i.letqr ? I!li vero omnes contra juJicarunc ipfum reum teneri 

§uib ? Sie dber aIU 9erd*w; - dAt erfcbulMg Wert 

Jrm4e$n-$iuxTX. & &cq r^cuii T>fig \pic\U\p wnu % y^ -sr£/^Au7iJ«r 
tumeluk r:c. Ec cxpcruiu cjuidam confpucre in cum, ft ob t C gm 

AJUitur. detTodes. 4f, Da fitngcnAn ctlube jbn zu btrjjff) ;ke* 

to zr&rwnp cunX % x, H9h<t(£pc\v cuurcv, k) teyeip gwn* t n< * *'- 

cm ejus, 6c ( :; -ir, ■< Vaticim- 

fttn A> %md m*t t'tujien fibUgtnjtt t $n.iJAgen zu jbm t J 

TtvnUf. Ktfj 04 \is">j£i7«f 'pcLTTlTurctJlP §ti TOP lZ'JL>i\C¥. j? \ 

r . I 1 mioiftri MCllloi ;u. 

%■■ i die Kntcb* jbn ins A> iS.fnd 

•p~\<&> WlltTf* Cf Tn cuu^r, K*Tv,i£yi7ui pia 71JV scuhexltP 
^uiim cfTct rctrm in auli (nil i.nj ex In 

•t Hat itm m PaUaJI dA*J<m t J) Ah Am §wi dir hiegdt Marci Cap. XIV. 14* 

quum viiiiTcc Petru-n le ca\f.\c'u-ntem, negAtCbrir 
's. 4;. Vnd Ja fe fab* Fetrum ficb Warmer, ]}***. 

cu eras c Jefu Nazareno. 

ir.fujhntn, V>id/j>rjc.h } Vnd aucb du ttsrtft m Jtjwvia XAZAretb. 

;n«, Non novi ncc <•», qoid tu dicas.. 

tier leugr:tt> tndtfmcb, f pin^'nl^Kcif '.inch mcbtttdt dujageft # 

ex extra in veftibulum, & gal cj-.r.n-ir. GaBq* can* 

Vmder g. rag bin ah* tm dm Vurhof, bidder Hah kr< mt. 

m ctvrof zsahiv ?g%a& ?iyetf itg &+- 

i quum v diflei ipfum rurfus carpit ere ijs qui 

f#. ^'»;-j mc Siatd fibt jbu, 9nd bub abermal .1* zufagen^tni die dd 

Jftc ex ipfis eft. Ipfevero nrgavit rurfus. 

kejfium Differ tjl der etaer. /$. Vnd er leugnet abermAbU 

teu & fjux-tr wkUf fi -mati^ng lAf>0f tcT nrnf«, 

■H p ft qui aftabant di>.crwnt Pctro, 

Vmd uAth nnrr klantr. itetle die da bey jiundtnfimcbtn Abermal tu Fe(r; 

k> \ aunt, ft, £ yS Va $**,£% AaAia c* 

ci ipfis Etcnim Galilrus e$, & loqucla Ml 

b d*r emer bxftu t Den du em Galileer I; hfd dtwe firAcbi 

jj'o 'cm ktajiiymjiv *, oppvfif, on CSX, 

% eft. Ipfe autcin cxpic execrari & jurarc, dicer* nn« 

Urn Mber fieng An ficb Zu ier/!kchen9ndfcb$$eren, K:cbt 

.9 t5wi §9 r\iyt"i. &Kcu ex, hvno* 
•ori hominrsn iftum quern dicitif. ic can- 

mkkdii m ion d*m jhr f*j 7*> Vnd zum mdernn.Ahl kr§- 

rccor«liMi' PcCfMf oni,qu.r 

bit l Dai rm An Ja* i I *rt d* zujbmfsgJL* EVANGE LIUM 

Jefus, Priufyuam gallus canravit bis abrv gabi* me W. 

Jefiu, Ehe dtr Hun krcbtt z9$4tm*l } i$irjin9trUB£*t mricbJrtmA. 

TLcu d?nZct\u)9 %k>.ouu 
Et animum aiijeiens flevir. 
Vnd cr bub An zu 99?.ntn. 

CAPVT XV. 

J7~ a\ X.Jtug oVn to irfi) cvuCinzf zzctfeitJlii el °bc£*$*l 
^Er (brim di uculo C iiiito 

i.l'nd bdld dm Morgan btcucn ttr.rn Rdtb die Hohcnprief* 

fa tzSv ntes-CuTt*'*.* k yet' '*» *j c ^ y T; ^ 

cu fenioribus ft ac tot* . nl.fli% 

M* *V« Eltejcn 9>:J Stbrtfftgelerten ddZU uer gdttzc R..tb f 

v;^y vinClu n Jcfum abJi.xcru.it tn uq; 

:.'//m indbunde* ]ij"» : > $ »d ju \ run jhn /'i/W«. 

SdJucunt. JJK^ cJ7Tllg<i)T>17}p CLUTV § 1 « / ■• 7 (g , Zu « o bcLJi? { 

Tone interroginc ilium cutj set 3d rex 

j. fW 44 fidget jnn PiIdfU4, u f.n korrtg dif 

\niuAut\f\ O ^c Vr**^ * *//ttJ i , Iu /*/«;. «& K« 

Tttcicorum ? I] tefpnni-ns cbcil cl To El 

7* I 4^rr Mt.ittoriet 9»d L J. I'nl 

fij-.y.-. *v cu/rj c\ «*£«£«{ Witt it,, out <; £i idzi ><*f- 
fmtm j t . xc . Wl) pr::i i muhum. 

fim sd- et befibmd:getenjhn Ate klut enpruflrr b*rt . dbet dJtl\ 

dir. - cum dicen% 

B 4. >#rr PiUtm rtt ilimatl /'"^i 

- 
*» t fUrief.it nubtt ? *ri jie a.cb in t jf «. *4<r 


MA Mar ci Cap. XV. H9 

'*r3< it** ii\w Va-iieg/Jij, if* tftjuu'lletf 7*9 n»**7»r. Jef** nihil 
[cfa» ctiaranum nihil refpondir, adeo ut rmrarerur Pilatus. rcjpondet. 

Jrfm muktitmthr s mM m ttf* slfo cLm ficb ducb verttunderte FiUttu. 

JjKAm it IZ9TJJJ OL-TthuZA OUUTl]^ t*Ct iiTfJLLQVy Mm^ j}T%rb* 

fc dimittebat eis unum capttvu, quecuno; poftu'aflcnt, 

trAxfdM Oflerfefi pfyet er Ufgeben eirx Gef*ngen> He l ckm JU begerten. 

&Hf it o Af;</^@- Ba^Sbic, f£ tJf av&ei&ruv ^e/s- Bdnbbdi 
Eflt uur Barrabas cum fed. ociji vin- Chnfto 

Hdvsber <:n<r genunl Batt^. mit den JufjVurifdcn Gefan- prtjtrtur. 

nfii c* Tji cud Qctcp TTiv:ir t KH(rw. ft Kay ctvetr- 
fc*b wA p«r f.-diti ^nt. Bi qpfl cx- 

in Anffrubr ernen Siordt begarg-n I.Atten, $.Da fkag 

ba cxpit p:rcrcut tacercc, ficut f.mper feccrat ipfis. 
ktMdwf dm FtJck 9nd bst dm cr fbet, Hie er pfir'ef. 

ft ■& A^TiKf/y^ 'X6>7?7c, / , GlXC\i *i-m}L<T'Jd 

irui ^ondic en, Vultii dimirtam 

*±€f FJjihj AxtHortet jbwen, $nd j}rmch t I'i'v.'t jhr dm tcbeuek 

AA TUt l*0a ftfc'^V^JXg $ C77 2±& 

im rrgem JuJxorura? cnim quod per 

». -ri'^m e .> ' der Judex? 10. ■ viujle dst am 

.HCtC9 CLUT.V Ci AC^itOUf. ft O* i\ 

v. «iu:.n cum principj* faccrdotum. S.-d 

jkmw: Allen die Huhcnpriejler. u.JLtr 

>^v a,tT«ntA> r. v, kttt pafocr T39 f>apqZZa.v PopuJm 

■f^OftaCaccrdotuconcifaverunt turban, i:t Barabban co> 

i!»*Kwpr,t .rr zeien dm Volcky <Ut er ttel Leber den llArr.ib~tn contra Je- 

VrtA. *> mun ft O ii I ^- >?:?* £/$:!£> wa/j» o?n* j 

d.xnjttftct refponden?, ruifum d< 

btf gebt jbmer. n. Abtr PtUtm AtlVvortet^iderumb^ndf^nck 

ax, . ^r }l^l7i vutio-ui, $9 Ai^fa fcacr.t'ct V \«icuuiv \ 

Qvidergn tu'.tjt faciam ri, cjiicm dicitii Rcgcm Judxorum ? 

jr« /m *<A tbmrdemjrfehuUift er fej em Konig der JuJ<*> 

f I'p oi 


EVABTGELIU M 

Crucihge ■ At 1 ilatui 

JC'.rji j >.. /^. -r*. ,711 QXi ill nam mali fcv.u ? Illiancem airjVir.s 

•■'.th zu jbntn f Wm tbcls b.tt er ^eth^n* Sic aoct 

n* Se<\ Pibtui VokSA furbjc 

i c &*• J S' ^ ,m gea^iciite dem fold* 

Jt'-., : P;- »M(?»09 7C0.}JZtjj >C7ieA'-CTJ>' CCV:?^ Tit B^^te^-i, *Jl, &CL£i4UKf 

•:r, ilk cis Ban l, >am> & Li dk 

Lt: f zu {/■ tmd^.iblofi jbntm bdrtbbtm, bndbberAntbv 

n flap uc CiuciageKtiir.. At mi.itcs 

;, dju :r ge%ei£i. .;£</££*• . 16. l.r hi n^ikjj^^k 

*-,?* aunt %C(d Tr; ctuhrg 1 £97 t;cuIu>£/c^ ■). (nyn^hinn 
•bJuxcrun f . eu:n mru aula-.n id eft prajcoriuui, :nr 

fu'.itlCM J' t M, fc 

iltiaum dim y <Sc , 

d* g.irfze 1/t k'ttdzo£o* ah jbm am Pn> J In.. 

••W*** pOQWK ci plex am . prrunt 

/c» ~t *ujf fkcbrrm $>mt Omh Krv*. jj. wfrmsm 

I Hi bfl Judxorjm. 

G#r- //. / ' 

*//*V xiw JtiC * ■ y ?* ■ •< <uxu % r& tj^»^( vi 

, ca & < cum, &. fun 

./ I •• .v ,{/r« ^^#, Uui ftlrn..- m 

itKoj c.i qjhxoa^o* eiunS i£iVi#a# 
i I < ' (Tent ci eiuerant 

uu. T U Marc i Cap. XV, ijo 

) 1 JtiOh§Xt¥ CtL'TiV 7tt IfACLVCt TO i£/?<4 % 

idL'crjnr l ▼>P.ibiu proprijs : F.Jittif-r 

km tm mt Pwrpwr, jbm gn ftimtigtnt KULitr ; ut frU cifi- 

nf tcvr f \rx -JHJ19 &UU7Z9. £ K cy myjA' S*t** 

etfm it cr rnt cum. Bl 111 

W fmmrtttn }bn 4m dju fit ten Crentzigtu. jr. f'nd zt?;;»gt 

* / • i rtnmspor- 

pfliir j;uem q.:cr.d.im M-noncm C -n ( cpi vcru bat 

aaor ^Irr /*r Wrr / itnr rnit Ssmen Sunt* v9t$ KjrtMt < a'rr kdtn fern ,~, J . 

° tbripu 

*X*' T<r vx;[pjl Atirxri:", r&j tvQx) net et^ r;y f&a/- 
•cm AIcxtmM) & £i:flfi) Bl roll -r cro- 

FtUt, JUr t n . r ffor # 

in od eft 

- }bn *n GbigstLj dk fiet, da* ijl 

nj^ir, K'&fld Wt^K ftK^y ej.JjK #tt/rw s"*^r 

Cal it ci kfbendft 

f -.', SchtAtl J Jj. I'md ftgtbtn jhm z* trincken 

o ^c CVX f>.*£f. 5>Ko) pMN **•<* 

sirrHutum ip(e ? ro nnn fumofit '- 

/',#/; r Atsr **m> m. i+Vni daftjn gc- ***** 

hi :n'. cv:in, difj^ftiverunt ?<!'■ Ta fortf 

mrmU>l*t kMKn t tmttUttn ft Jttxt KUidtr M m Uf 

quodt . U'-i, raotl bora tcrtia, qnandocr 

4*rfaW, Hiuier >r* ,ctr krme. a/. I'md t$ &Mrknl> attdnUfftimde, *a ft 

Mcrunf cum* rrat ( .l". us inf-npra 

y i. Oatfaajaaa* r «^ « s^r obtm Unjm 99m mmjmfik ultg^b g 

Ifte eft R I JUDAORUM. 

jmiiMB, .t kQXKJ DER ,V. tj.l'nd m,t jhto d-os U- EVANGELIUM 

ftt/J0S?t OX.Z fyzzif* tvct OK OtfclOiVj K. act f£ X djUiv£fJLVt ourit, 
aucmgunr Jmo$ latr«nes, unum a dextra, 3c alterum a finiflra ejus. 

Cr^tzigten ft z rfet M order ^men t :* fan* Recbte, $md einen . km. 

&KL*4 ^~?>r»u'fy r\ X a & *l My***! n& $ £; f Aj 

Et impleta eft kriptura quae dicit, 6c cum im^uis annu 

j/. Dm teirderf u lletdieScbri]ftdted*fxget, :r die Vbei: rrp 

meratuieft. Et qui prrrenbant convichbuntur c'h 

'ict. 2f. Vnd die $er tber giengen lejlerten jbm> 

/* > N •' f ' * - 1 » v 

, (ri j RUttyac ra; Kt(£ar\ctg au^v t ygj teyi\\tc. t *«/ o uplgtAuui *i 

prxterenK- rnovenres capita fua, ac dicentes, V«»h, tu dil 

ftbm. S?nd fclut telle* jhrt H< up te, $nd firjeben, Pfuj dschtyie fein zubrutfiu *\ 

9ao¥% y.gy c* rgioif riptocug o\x90C[*ct)V. $>~u)n9 mat T.f, * 

tcmplii, & in triduo xditic.K. Serva teipfum , flt 

fmi tn drcyen Ttgtn ftujbn. JQ. H'ljf dir nu fetter, ix* 

y^a 72J a >^ri W gvu>£ 5. it*Ott#4*f ot *) o\ ^^f^a; ip- 
4efc.ndc a crucc. Similiter autem 6c principes f.iccrdon 

her*k torn ( reu.'ze. jr. Dejfelbtge gletcben auqo die Hu'mnpnejitr wer- 

ludentes alij ad alios cum fcribis diccbant. Alioi 

jjo. nander farrft den Scbrifftgelertentrtdffmcben, Andert 

ferfavir, fcipfum non porcfr Try-irr. CI. Ac Rex 

bmttrg ,)hm/elter kar; er r.tebt beljfen $3. Ifi i tu tnd Kimig m 

\r£?\\ v£f!Q.Za,7U 9vp "ten Tz gtaufiy \>& ^du lS>j ij zneivTvpSp* 
Ifr dcfccnd.it nunc a .ce DC rideamusflc credamui. 

Iftjel fo ft tire t r ton dem Crrutze d.u f f ir febtn tnd gkuben. 

Mlwivfi y oj Ci 0WJ'{U4/ovfd$fju turn! umhlfyw aito'i* lRYi\t}jL\ 

mm.numre ' I • n . flirt 

/ *i\a. t'md t >$Arrn fbmeheten jbm m. JJ. r'mJndib drr 

I < • tr fiint fuper t.-tan terrain ufq; ad I 

fttnflmruU, Wrdrdeuu I • i ber <Lu g*r.i .- e I a* it faftml ;Makci Cap. XV. tfl 

nr-. *K*} rj £(4 rj c"<xr ? iCe**r i \*<r*% <pwv V eta* « 

hori nona - narit Jcfus voce «a- <™"- 

mm*iJha$Jt. S 4- *'»! *"* *< mefemdte fhmdt neff Jtf* I** 

Eloi lammi fabachrhani > quod eft fiqms 

Lmmm MfsUrbsmJ d.u ijl h* 

Dciu meus, C me dcferuifti ? 

nGott, KMrumbhtftumtcbterUfcn? 

iiKa4T.fi tm t m yvy ] **» ****» 

m, quuma .bant, Eccr, Eham 

. or iir 4«i rj jfl a •* 4v, dsjie dju boreten. ftne.be* Jie,Stebe } demKhM 

,.-;. & . , njfWmmt miyytf cfa J "[ u "j* 

,, ^ L .jviidjm,^ fpongii accto /* '" 4 " 

j*. Ot iHfj 9n./ /V4rf MM ScbKtm nit Effg tMr ' 

71 w ft, ixin7|» tf •> A$f|f. ii*p& « 

dicens, Sinite, videamus a« 
-;:*», tndftrjck, lUlt, bffthen 0* 

iXm aim. tr!0 ^ lf# $*>& £ * |>J/# 

•a deponendum cum. Jcfus emitU voce 

kvmrm* • tmJjbm bertd mmmt. ]?. Abtr Jtfm fehrej Uut 

pty mom. ftfCoJ tj ng&wi'M<ri& rJ ■ •>* r#/)Wtj 

viAgna --if- ai,lr tem r !i Hnfv,m tempi, fn- 

%mdterf<bud. ir.l d<r 1 fkmg im Tempi xureif ^^ 

Mi*** a fummo ufq; ai imum. i v.difTcrame ccnturio qui Ceuturi* 

j, jBmimilmt man fif+tif- Xtt S p.f\ t A-er ;uhe Mr tf <»| tt l ■■ der fbtm D4 

. p ,r * .. an f tetter. 

quod ita emi! re cxpiraflct, 

immdgegewjbmHer, dm er mtt file been ge/tbr fj terjehtede, 

itnw t c ';**$' «r^, MH M •& &Hwe# ^6 

V homo Dei, 1 MM ante 

. 4wUcb differ Memjcb ijl Gottn Sobn geitefen. jo.l'mititttrt 
EVANGELIUM 

geftstri- A: muHeres cmimis fpcclmres, Inter oust erat Maria 

Oft sucb Vl'r.bcr dj, d:e ton feme fokhes fen . hen 9f*r Mjtri* 

Mcty$<xhr t v)i, yju hictfjicc ij W IXKb&t it/ pike* y yjct 
Ma e, & Maria J.vobi pnrvi, 6: 

MAgd^len*, %nd MjrU Jdcobs des k .'fix-en, $nd J$j 

ji yj Zcthupr,* 3?Ai k& Ml ^v c* r§ r*AiA«/« r,* 

ma'cr & Salome. Qjx ctu quii eflcr in 

Muttter find S*lcmt. 4/. Dtejbrr. *u-'o d.t er m GaIiUA i 

fOUCsfutfit cum, & miniftravsrrant u, fie ali* mu'tx qux firaul 

njuhgefofeer, tnd gcdier.tt b At ten, 9nd swderg tie I den.: 

cam! &( U&nku(&. &Zou tj^rj c^ach; }^fifjSf% 
afcenderant cumco Hi:rofciwa f Quum autc jam ft :i 

mtK.iUjfge£4ngent&jtrengenJer*fuem. 4:. I'nd mm Abe 

Jofrphm ( : rw *\* fr*£pfjtft£f c «a c&ffKGGaZ*.*) jj'H/Jir luatQ 
00 Jriwi*- CQtjnnii crat parafceve, hoc eft ante Sabbamm. ) .irne J 41 

MM* (£>'' *'-*rderR*ft*£yr<!tberiflder$orSAbL'ib.) jj. Kdtn Jofefi 

Tj r * ' ncx Ahmttbxt, h wieftus fen.: qui fie ipfe 

rom ArimAi .* tm ebrb*rer Rdht sheer, lie ic her much 

1 lira aj 

**f <Lu F Gottts, tier ttagett tod ^ not 

FiUium, fie pci Jcfu. ,tui 

/*/ frwW b*t tmbdem btuh*MM Je/ie, 44. Arer PtUtm 

i$nvf&7i* it 11 iff u9>rKt' k, ^na/\:pufo& to* Htwlv*y+w# 

fniratu^r^ 6 J •» uionnu. cHrr, & aJvncaco ccnturionc, 

undertefch dse erfebo Tod 99at, \>ni riejf den JUupim/in, 

SRira'„T>]7i¥ ewTGfy amt/.a! cLm^LvL & Ko/ yy^f > 7i 

-Ter. cognitare el 

tnd fidget jbn, §b er Ung/i grjlrrbtnKae. ^.FmdeUtm ukuruUt %€% 

Ttf*tf» /'• Ma- Cap, XV. 152 

don- co;y I< autcm 

f HsMptrMAt, gAj er den Lekhtum J^^eph. aS. Vnd er 

cum, inv i fiaJone &c dcpo- 

mftitm UnyvAd hid njunjhn ao\ tad whckeli jn in die Lsnr^Ad vnd U{- 

monunnctJ,quod crat cxcilum i pttra, & 

. i mGrahy <Ln Wat feh*ib<B in ei/. Felf, vnd 

< rr.>. ad monumenti. At Maria 

rfrarrf «/*» Stem fur dii Timer del Grebes, a.?. Jltr Matis 

Ac Jole miter fpectab jr ubi poneretur. 

Hst-j «» tmd Mir.A Jofu Jib Aire ten zn v9» er hm^eleit Hjrd* 

i CAPVT XVI. 

i^k fabbatum M-- & MuHeret 

ndsUUnsregenrvA; dtr SsMdtij M- A/j^aUma, vud $ (rtlunt A 4 

>}* ij T*' I<*X«C*, >J. l.X>.Ufim viyiojmw "fryV/dfi | IM "tonnniw 
JacoU mater, <5c SiUotc learnt ar : •. j J, ut /M,Z ^ 

; w/anai ]a*.h, %md SaLhu it. tuff ten Spec trey, A*ff<Lu 

AffMtuj.t. 3? T*i; pietf mQG&TVr 

■ 'crwtmtm u ng ci t n f cum. Itaq, valde man; pri mo die hebdomadal 

-•« wmdf$iSet*9 jkm. J I M /c*V /r^ An emrm SoJ>bAlbmr 

: pttytttff, araittAo/j^- *rt/ f&i ftKaJfAl- 

ad noeuAcncoin, exorto foU. ft lifiK 

f raw i*, *a A*ffrten$ Mi Sonne. j. VHdftefrrs- 

Nat tmef Jcf: m>bn lapidun ab 

#,1 h/,r ruii»>, Vi'er Tvelteti ins dim U§M Under Tbur dee Ev ANGELIUM 

fivyueix; ft Key kva&Atyaoz&j 3*<W£»cnr in ^anKUcChiqUf # 

monumenti ? Ec quum refpexilTent yident revolutum efle 

Cmbti ? 4. Fnd Jie fiben tUbtr. find ttur den gebtdr du Mkgetteltzet tisrdm 

- hJi0»g r t t *£$ <r(£o's)oct piyxt;* ft K.a< etTf^ioTCf «; ts pooler, 

/• •/ lapidem. Eiuc enim valde magr.us. Ec ingreflje in 

f 5/ra*. BenerWtr fchr grofl. j. Tndfie g.engen btnein in d*-f Gr*b, 

H$QV VfttrljTCOw yjSrffJ&JOV Cf 7N{ /«#«{ S7&£<£Ar^ y. 0> £**£* 

▼idenintadolcfccntulu fedentem a dextcra ami£um ftoh 

tndfiben emen J v ungling fitzen zur Kecbten Hand der hatte mm ein U»g 

MukIw' Mgi tfa'jAi&rfaM ft ^> h *tyt WJ&t, M»y c*« 
Candida, & expavcrunc. Ipfcverudiuc c Nc cx- 

MeifiKleU, %nd f* mtpHUtmjkh* 6. Er Aber jj>mtbzn)kncn t Kubtmfr 

JxpZciS-iy YjTHtl \lpi9T09 K&ZctOVQV TO* tf€U/(Vf$09 t r; 
pavefcans, quxritis Jefutn UlnOl Nazarciuim, qui fuit cnicifixus , fufci 
fetzet eucb, jbrfucbetjefum U* NtZArttb, den gecreutz.gten, er ift s*f 

fy t apt f-n* uoi. i tx \%t{§ 9 ailof. ft A)h* 

tus cft> non eft hu. 1 loci ubi y 

crftAndenfind tjl t.ichl • cjlette, <ULw Jit jbn legten. 

yjzrayTie, ttSHffl TOj K r - i: > curt?, x. txJ flc^a, 'en -sr^a^ 
abitc, dicue dtCcipulij ejus, & Petro, quod pi 

gebet b:n, $nd jdgets Jr.: en Jurgern, bnd Vetro t d.u er Lmgthc \- 

•.ch&^tIlu YctXi?^cuou' WTct cyfo^e v&^ut, ei7i\v iifJUU 

U| ia i!x.im, ruin vi ficut dixit ?obi 

j rtucbm .ilesm^ di Merdctjrjbnj'ebtn %\uer tuch grftgt 

ta cico fugerunt i monumentn, habebat e*im eai 

/. I'ndfe gtengtn hmsm fcbnelfind foben $on dr; 

mr A: fti - ncq; cxit^ui q-ii oat, rimebant toinit 

M r*' zitttrn %*d er.tfttL4* t lndmnnaHdtmebii fatten ftr t den lie fnribteten (Ub, 

rredt*-* Aiet&is di *fu,i ^. mGZary, I f i»iy 'xfZntf 

uim prtmo Qiul refurrcx (Trr ju'r nian<* priiTio die fu: 1, fpptruit 

>/-<•* / • ^^^ ^ ^ MnjftrfiAneU Ktrfrubc *m erjie Tdge dtrSdbbttber erfebem er Mm erfie Mauci Cap. XV?. *J3 

nx, ex qua ejecr' • teni dxmonia. 

Jgr ."« ^ M.t£*j. tentttkker tr Amtftritix* bdt ftben TtuffcL. 

pr i)i qui a."n ipfo foe-ant, p»- 

/». Vnifit r fj;f hm \md%arku t mtfjbir: ettttfentfaren, die (U 

fibus ic qr- • VC 

itffmtmdi rm. itntUs tr Ubtf^fhd 

(pe&arus effct ab Pol duobw ri ^ 

Herejbm rr/.-htemeu^ gl*. ;-\ Ddrntub d* ef tiara fc^ 

>us, BppOT .ma, cu'nprofi. tUf 

jbmew (t+~jrlim, •ffeubsbrttr fuh Inter tinerjwdern fefial en 

*l *X til*' iaiA^Dr?K a 7Riyyei\ajf thc, taw*/ 

abieruot ac I iv crime nils* 

4ftj^i //££. #J. fiw * rrjrw *w/» i»i/i f • Jigeten dct dtv anderm 

3* ~ - si** tret 

a ■:..'* ' ."■.■■- ■ ' r.L. PofttCitlOi una fctlemibuS >pftB 

mfitMmkmckt. <trr t <L*ZH -.Jen du iHr*** 

.\j itanffm cwrrft, >• -r- 

6c cxp'objvi: r>, <Sc 

tg.wc.t'vef rrjLb t t»d j )',<r* I'mgUul: MjretHcrrzf 

4on- q» r :nr ip j n n>- 

*#/ d* ft d:mtn rft^det. 

r*mdfrschim } bm* t Gtbti htm m 

■ I ii jr'o »«»£« 

creJiu I 
** ••«■» **» £«•*»*«. //. VlTtf J* gUubtt 9nd -■ y EVAWSEMUM MaRCI Ca?. XVI. 

• ir " qui veronon cr^uler:; condcir.nabitur. Sip 

«" bttdnWtrdtn 

m&vmm raZm —**«>(« A *r)»;W , c* rJ hewn px 

iJerint I fdbiequentilfc Ter iv 

■- ^,-r tUgUtAfm folfmtter/emfhUit, Inmc; 

* cijci Unguis novis loqurmur. Scrptatts 

en, mitw&mZtmgm rttk 

k inpb 77 rutd)*, i pq flew* i&UUf; 

nti bchak quod bibennt, nequaquam ci^ nocebit, fuper 

S 1 * 1 tHmktm, Utrdt jhnennubt fchd* Jitf 

loi .urn UnponeoCj & bene Libebunr. 

& 'Unde Uien ) fovtirds lejjir WUtj /<>;.//. TW 

l poftqoilfX] furfum afllimptuseftini & 

cx<Z.$t<nv on ^ filtWetS. &£««KjVl jgfj ;ox^t/£«# 

- f> *•• 5; ' *t<* . *nd frtdigtt* 

fcrm«.ncm confinr 

4,1 " ' '", *>»^ <&* J lift 

tit 3. rO EYArTE WON KATA 

a o r k. a ::, 

VXGliLIUM SECUNDUM 

L 11 C A M. 

(fiv. [turn ©. ftico& i /feCTTI^^ ^/ f b ^r.ttrtbutiden hAben zufitUcn ;*. 

»;j»f *& TW# ari" C* i^i* ^a^t^T^Y. 

.nooem emim rrrum quirur.i plena tides nobis facta 

* A *•* ** A fT g tUt t en f m ^ ** *"' ^" ; I 

frouf k qui i mo fpc&Jtor- >«i 

l* l *t tu bjtem t d'€ a torn J* ~ '<• ben find Di; 

->» W f| . , TZa ngti 

f ff* M 

1 ti ifim fmd /rr l "~-'- j. J t gmt Mngefikm Hd 

pc/. « aa k me 

s-xXttmA-ui {*•* .... r..t.r, ~i> .'■>,/..:. fdehtl.tben ..>. {:rjcbrcibf t m$mgmtn 

Tnr.->p«».-«- Ut «». tulti i I ,i rcriun 

Jhtfm:. tmfdMdmer' r Ubrc, tttUktr du I 

*#. jk > c* nil npiyn if* nfj&dnximf "'ft '- 

Jtmirmmdi. /. Ei : . tr zu dtr dn 


Eva l i u m 

\ nomine . Ca Abu 

Juice tin Pr eji:r mil Nmttm Z.^h/u r Qrdnmng . 

*Wf &: bs i ex Aaron, nomen i . Jkft.'m 


fen den TUbtern A*r 

& Hear* <?S ow&i:. Rlf 

mi nam jufti 

/. 5fr Hjtrtn *i;cr Jrcm j «r i dicker Ut£ 


in Oiimibit mjnia<;>, & u Domini 

am *•**■« ifta frynt' Sdtzun^cn des HErru tnlAOtik 

j? K </ c>x tjv cw'l; T5KI r, fc?^ 971 »j EAi#»C*7 *.- f 

Cmc i./ ".s p- leu toqamd i flcrilu, 7. . bs: ten ban KmJt% dxn iiur i>ifruc!tfb*rj)u 

■ - .-C5* •ccpSsG^JOrttf c* wit *IH*&H mwwp rut*. i*\ 

Mm'. pronJi zcitc ^*^H 


f&crw ffc/ tt&itr. i*. f « J rj 4< <L c* rtS if fromiciv courn z* rn 77r£« ir t ; i£rfA c £/c<~,MUfiXuM*. 

ordnc ricis 

let* tr FritferiMptSfflU f tat faxes Ordnuwf frm « fA<*£f « ,m. >ni% faccm\nali<,l urna 

^. AV*.'4 jf . -• ■'.;. *c; irteftcrMTHpts^'r.JAnjbmliAr dmet 

ct in remptum ii. 

TAHchern foil, */ rr M4>* Itmptl d<t tll'rrm. i§. Fm 

or> muhituJo populi crar Oram t>nrr 

JfegAmtXe merest dtt I at Snd bed bsujen wuitr dtr fundi dm 

%"■ 3"» ^ ^ *^ <*>?4A(§S. Ko£jV IfftfCI 

I ..n auccr.i ci rft Anr.elus 0-int a 

I /w'jk.. «i- a»; erfcheut sker jbm dcr l*ltl du Ht.rrm t fadjlmnd tmr 

it, L'lC I C \F. I. TJJ 

irk :us. lie torbttUJ eft Xa- 

MttUtm ILvtdt Mm lUxch Altar. 12. Vnd U m ftb t mk Z*- 

& ftlpef cum. Dixir ante 

<bn[sbt % *nd MM Fxrcbi kam jtm a». ij.EiJjnub ab<r 

cutn 1 Zacharu, cjuonum oaudica ett 

«*§ Jbr £/. A r/, rcbtfM. ■ tsifterboret rtMm * 

T*' K& * yt*l\76 £>k3U&lT pSfVyoi tffl'r <7*l, ?C£/ K^l- 
tua, fie uxor tua h gignct filiumtibi, 6c to- 

4»j G/**, fnd mm I > r.* EUfrbttb fffc44r/pfarf «tiv Sobn fad du fol 

oV» nncrn. Ec eric gjudi~» ribi £ cxulta- 

, . .••«.,•» 7#Jm/;' i+.Vnddu* FrtttdebxdWonMt 

1 cju» :.»t. Erit 

Juir«, fc^ *"< $mmim fetmcr Geburt fi.lt frt. -ten. y.Dtntr 

iWl i Clt'.W K <T1KP? H ft* zri'f> n*T>ttjf* b 

t u^'mi Co nafl ft Tin.m ficeramq; nequa^ua b-.ber, Deo S'+- 

ijlftm fur dim Hi rrm, VVem Smdfidrck Ocirake Vrtrd rr mil triuckc, zmtxh* ,/l 

wj4 *>t£t(9l&' &y*x vir\rS , r,fffjufiric^c nmXlm) wrtfif aim/, rJ"]!'"* 

6l ^-> ha aum ab utero micru fuat. 

\»>»tJ dtmfx:U\rn Gnft r^irdtr trfuMrt&erdin noib in Mttttcr.tb. 

Ec makof ICC *i Don.inu n Drum 

|f. VmA bt*i dtr Kinder Ifnml thrdrr btrthrtn tujhrem U Err en Go ft. 

murJf, JtKx/ eu/r^ 9*pf ^fi/crnc/ c*um*9 torrJ c* 7ntj/^2i ft *ff*rU 

\flmTmm* Wtm \f\ p'xr-det coafpedhi r 1 in fpiriru fr LbrtfL 

rj. Ymd tr wrirdhtrgmm fm ihm t* Bif$ 

1ji)jwipu% MA»'tf f Ski ~t .14 WM i i'.Kfct, w 

•«• E* Jt cord* Pjrum in fllioi, k 

w, i* btsikriJt dit HrTi:en dcr Vstcr zu din Kutdern* tni E V ANGBLIUM 

Varc-i? . Of (P&vrri oikcuW iii^AW^ Hv<*y'(* Act;r jyt- 

contumaees ad prudcntum juftorum ut apparet Domino populum 
dte I'vgUubigen zu der KLugixit der (jerecbten zu zurtchten dew HEr> r nt 

o dif- inftrudku Tunc dixit Zacharias ad Angclum* 

| " . -. lS. Vndesjjuuck ZdCttAriM zu dem Er . 

Xp 7i yvwnyjy t*7v j iyco yx,^ etfju ^ijZCnn , k& r 
Qq > irgumento cognofcam iftud, ego eitm fum 
I'k'o bey fit ich d<u erkennen, den tcb bin 

uxor mca provccla eft *.iec. 


"enex, 


9* 


Et 
Da 

VVeib ijl bctagtt. 

liens angelus dixie ei, Ego fum Gnbiicl qui tfto 

(Ur Ingel 9nd (f>r»cb zujhm, leb bin G*brtel , der flebet 

in cowfpeclu Dei, & milium fum utloquar ad te, dc bxc )> 

Gott, 9nd bin grfandt zu TtdtM mit I «Ui -<hm- 

I-i punt- mS'cq ail TK'jrrt, &Kclj \Su Krr) (n^T^i, >L \t.r\ ^'oyufdl^M 
lur. nun.;.:» t»bi. tt ecce lilebis por 

ehgte d;r filches. jo. Vndficbc d< r ftummcn t *ndnuht konntn 

?.%>rffvtj } ctp^i m i L, *tl?i 24vr,7ztj Ty.Zm* *v3> wv OTX oVH 
|Ui, adufq;eum diem quo fi.inr h*/, pr.>ptcrea quod non 

* Muff den Tdg doe dte/f ' gefi.bthn^trd t d.irumb di ucbt ge- 

stjTctt tu; tey.i; p* % oinrif iz>t]£ ■ ny «; tiv w&iqv 

didifti -lonibiu m implcbunrur in port 

gltubel b*Jl meinen Vl'orttn, $/M$ folltn erfuliet Vtcrdtn zu der tm 

erit populuv fxfpeclani im , 

2i. Vmd d*yoUk | Muf iM , %nd 

ijUUUj$L^f CM Tl/ ; Af CWTIV C¥ tJ ?«». ^J f> , r 

mirabit. i^rrt it jh 

tmitwutiTt fib du er fi Umg S>ctz»g im 

at Hit.* '»•', Luci Cap. L 15^ 

o non poterat loqui ip & agnovcrunc qucd vifionera 

•rr c .viirr rr »f£r rrihi mit;bnen> $nd fie wercketen, dat er tin Geficbtt 

nS 9<t<** vgi CWT9C, rv 0-o.v%\jOu\ cwllq , ^ Jii/xeiyg 
tcmplo, nam ipfe innuebat eis pcrmanfitq; 

u::.'a» Temp el t wsd er 9vm^ket jhr.en 9nd blteb 

ft "ai !&?<»/&> if f'Z&.r l &'r l ffU4i cq r.ptgnf Tqg hetlVf*. 
tjintft, nt implcti Tunc dies otficij 

«t. Irsbegsbficky da dm ttdr die z:.: femes Arrpts, 

i*f eclW Ainitjif it; liw o#x$r «i/*rt/. ft Mira ** TouuTot^ TttQ 
*: ■ domum fuana. Pod eas 

jwwj erbtxmm. fern hit a> Xstb den 

6f mwt\*Zz* ?>iruZtr >j y*f% cdnte\ v^ zrCiiK^ZzvieufWjj tlifdbeth 

uxor c;iu, & OwCiiitabat fe conapit 

* :.jbetb , vnd trrbjrr ficb fiUumx 

tj. 3? 0Z1 yu a:i vsvn'ir,KZv c Ki'£/@« 
• pe ita mihi r Dominus 

,«j \tj*-tn t Imdtmck Sfk bdt 1 fe rbdn der UErr 

'Jf *>y(? 7J or«JfiV f** C# 

% > .» - ubai «v refpexic ret pr> brum illud mei:m inter 

4 Am T*£rm, dd\ it atari *"£' "•■* » A-«/ dj» er ten mir nemt mat tt* 

ft ^ f7f «*t«v*>4 aw*-®* jUftfa, 

toniincv. ■ menfe :o milTt* eft angelus Gdbntldd 

Int'tat. it. 7ml tm feibfitn M W wtdrd tffdndt der Engel Mdrimm^ 

< a Deo in urbcm GaliUs, nome« Ka- * ^ ro 

• « 6#r7 *w ev m Gdltled, die betffet A r 4- ""JT m * 

ft .•* fltnrr;7< '^H& 

Ai .irn \ir.» cui nomen 

mifidihrn die lerfrx ■ m 

dom* D-i* J, At nen vir; M.i 

I ;# - J «■ d, Vnd b.rf St Ju 

Kctj Ev ANGEL 111 M 

Gnhritl J-Kv n p o ctyy^X^ / z^s; olutIw «7T», X^<ji x*%4l 

ftluut IgiruringrefTus angelus ad cum dixir, Ave gratis 

MArtAm, 3$. I'ni <U kju* hinew der Engel zu jbr tnlftwb, Gegr'ujfct feifiu H*JA 

diL-; D)muius tecum eft) bcnfdidla ID inter mulicrcs. Ilia rer 

feUge, der HErr tji mit dir du gebenedejefe farer den I I Hi em. if. Da ft 

cii TJdifTct pcrtinnara eft fupcr Grrmone ejui, &c cogitabac qua 

*berjnjAbe erfebnuk fie boer fewer Rede, fviV gedtcbte, tick 

MArUcvM'Hr j cLTTctTAOe HT^-. ft Kclf etTTlV § <*>y}4>@" OAT?, M 

Jpedo o c ff et faltuano ilia. Tunc aic angelus ei, N 

mSfm* „ H Grufi i/r WW. jo. VnderftrAcb der Engel zu jbr. Hub 

gelo tuTbA- t v r *\ / * # m ♦- x » K 

/*/-. 4--©^ Mcl{/CLfJI,.tV£*e & X^d/* ZTCI£? TV &i(,\ SJKtf* id 

ti neas Maria, El enim in gratia apud Deum. Nam 

furcate dicb MAriAtDuhjfi funden Gm4 bey Cott. ;i. Sicked* \ 

JnntencU- ^^V? &■ ?**jMi K^t/ 7:£>i r, rjt tyhtceit 7t 

tmr MatU concipin in utero, 6c paries filium, & vocabis no 

concepts fc bit Anger it tr denim Letbe, $nd gcberen einen Sobn, fmd JoJ f.tijjen a- 

fly Da. ^ ctsW \nrip. ft Out©* icui ftt^>cg u w u:c u^TX xAi 
men ejus Jefum. Hie erit magnus, & ftlius altiilimi v 

men Je,nt. 32. Der 99trd grofi, indew ;;U gent* 

fyn-mt, *j $u<ci tivnl KC(y(& Stcc; l.y $&9t* AaCi<} TJ 
bi' At dabfC ci Dominus Dcu« in irid 

net tverdrn, trtdjbm W;r d get en Gott der HErr den Stut Prfid 

Jtfmdmi* ^ATf)c i'lnrf. ft Kay fiettn^tvffi <&t m cIks* IukuC *c rV 

firegr.nm | ipfius. Et Degaabtt fup r do mum Jacob in 

Sternum. Jantt /Vvr/. y. Vndlrird esm A'. '• *.-r .\» U^ iU Jaio6 

*c*4 t K<ht>h (2a<nXciocc odrfif dry, icpyj tiA@-. ft flat ^f 
nil & ejus non erit hnii. Dixit m rem 

Ittigluk, tni femes Kanlgreicht H n Endejt.i. je. Dj finch 

Mrte/ajA v&sii, ctyyitof. I ; %qui t5i ^« i 

ad A prelum. Qu 1 1 1 > , 

AfAri* xm dim Engel. 44m tugthtn! imUm* h*f hucji Cap. T. 157 

tncognitura, Ec rvfpondcns Angelus dixit ci; Spnri- numttt Ma 

ttntiifu. 3T«^ Mttriiortet der Engcl tad Jj>r<ub zn jbr.dir Uedt- "*, <j M§tm* 

m / .— , , * / » f 1 « /j «" cortceptfi- 

, t «^w f TTi XvjnroLf cm n, iyw dviap.c. v\a$x <j7U(tkixt<{ m* TM r tm 

.^Uf fuperveniet in te & virtus a'.tiftimi iaumbrabic tc 
. G/ifl ffrr/ bmmmm Her dub, rod die krmfft des Hobefttn 9iurt dich tocrjchatten 

I w$i -n yifpupSfjOf ok rX aytof , xA^^tbbj jiffff 

">pr;:?i quod nafcetur ex tc fan&um , frUllbilUI filiu f 

nS smh dm tvt dirge horen r<?ird,du Hetitge Hurt genenwt Werden der Sob M 

ft Kaf \&x EXiffa.QsT 17 WWW av , vjy \cujt* 

):,. .fabeth cognata tiu & ipfa_> 

\S. I nd fio€ EUfrbetb, dtm Gefreundtt t& MM 

fH^Qy* ifzf cm yr t tx cuuTrje,. Key xt&» jxluj ext^ m* pofibtUM. 

im in : fua— ». hie menus fcxrus eft 

hriarngtrmU tmam Soon in wr em Alter. v'nd grbetjtzt im fechften Mind, 

?«#*• & °tj one hfuvct-njret Tttt& 

If qp* vocabatur ftrnlis. >"• Quia non exit impofsibile apud 

\etmGefibrrjiOdMfttHfritcbtbMrffj. Den rnmuglubiR bey 

'm Bii xztr i*iui. ft BJ«j J't MA£>ajt,I<Jtftj chiT^y Ku&i*, JArf* p„- 

Dcumom n. Dixit autcm Maria, Ecct inrffll ThMHlH| 'ft/mu^Lj 

6#. -»{• J/- -I^rr esfirjv* Mmutjtbe kb bm du HerrnMMgd y mytftft 

fain uti *f ri -r^ti 99v» Kcu *x>j/\$iw >cr' *i/99C o ay /*?>(§*• 
u mibi fecvodum mbum tuu. Et abijt ab ta A: 

impfatbAa. Vndtsfiked worn jbr der Engel. 

k ArA<M li*i/ctu. '-* TOKipi'cu; -mvrcuq HR^ixiyi tttEUfm*. 

tavm famxiff dies profciU eft r ^ 4W W4- 

. /«W ^*/ 4^<r A/jriJ <* Wrif kfJMl ^af^ gieng UrterAm 

rtuj cnrxifH, ftf »Alf I»^- ft &*4 f MSm ' 

rgtooen. 4.ione, in mbcnL. Juda. Et 

«^T Im -#/jr muii.it zu \m Mddt Jitdj. +:V»d 

cttn -rlta'tMoufiiT. 
domutn ZachariaTi Sc fa'utavic Elifjbeili. 

Cum "• aU /Uaj^ .ibeth. 

r'.wtns in 
dju V m 


■fhA 


fxetr^ etyiU tf B?.imGtT* 


St 


■ Sai IiliUbjth. 


m. 


**.'» ,^/ Elifxbetb, E V A M (MS LI U M 

# Uf i ■: '. rit Elifibetli falutacioncm Maris, 

41. r'sd es bega& fieh *l$ bvrete Ei/jaktth dm Grus Ma 

tj*to7ii<rg tv (iii$i§» bf t£ kciMcc cu>Tqg. Key izs>.r,c&tjUnl 

utcro ejuj. It repleta elt 

jbre/n Le l r nJe>Vi4rd$oldetllH 

42. Er cxcUm.uut iocz m* 
kUrumu kyn Jet Eliftbetb, Fwd rieff L.< 

v& urn* , ' E\j>^yr,^Sp^ ov 0$ yo¥OA%\,y s £H <&'}&}>; p. > ctqm 

6c at, Be: iu acer nmCeref> quii bco< 

9md fftjcb , Gt'otitdeut bi[t tin.tcr ut+Weivern^nd ^chencdciet til die J 

ijj^ Cg ffzu. 2&1^&i •*»}%¥ u'-l TtZ> iVct i*9r, t] fxr/Tr^ 76 

rui. Ec unic uuki Hoc ur rental 

Mi : *« I m:. 44. :uit • x 

rn ZM mir. *,. ,c ..* ;»# die S;;>* :r?e d^uiesmm 

p,} ob» f i ¥ 01 i; '. ^ 7* 3*< 

lit Ol at 

yr< irirr/i- f ^\!jJ ct m4t j>ei*Un dm Kindt t 

mco. beau IUMP pc 

;<•»* I«Jc # 4 s. P*d ^ •&•'>£ 4//** ^ c d*ieiltnb*t hxtl^dtnn es Wirt U 

XtiAent 7».'; AfAaAiyu , :><. xctgee Ki;/yjr, Kay 

ireaqu* <h;>a i d I mine. 4,:.T\irr 

tn*ei ieerdt*, 99 st dir frf^t *% 9§n f#» eLtm I iff*. ■ r far* 

M •". *u, M :et>.wuti ¥Ku£/09. ft Kjt^ rfctftU 

M> n. exi 

'• tkl mmr.e Stele den U 4J.l'ndfttKtt f 

I W TCSlTJ+'ji fA*. ^J 1)71 t TTo/» 

Dm . * tnr». 

' •»< • (j*tu> mat. 44. Vcnm er hsl trtfth, Lnc.i Caf. I. tfi 

m -n fuam , F cce enim ex l > b;.>tam die 

»« *n Wfri<n fthhgpn 

txju> ouyUia^. & 'On tmlrft y VJjrL- 

cpr m: 
jp.DiKH triiAl gihtrtMn rr.r 

;(V. is in om'i'5 x 

I >3 , rmJ if. \jkmrn I j#. I 

*c fjcintn bracbio 5 

is. Dtrraxit 

•wdzctjtrtttet iu k* r -n Sm ctu j: 

<ie throni., Ac cxtuUt Fn i n- 

nf«« j/m. • > n ffWi fhwrti ipnfii 

■ * <ty*i ,". 3? Ar7|" 

5c dn ablcgarh tcs» Sufl 

/»/ «r ■!.• lefltt er Itrr. jj. 

(uum purrum, ur mwnoiclTt mifrrico _ 

i:fif*<r ft, f ^. | '"tf 

r - . , f si pat. 

lor- 'M* f# - Ab'-aliamum,5c ejus 

JbTAhATn , tnijftntm ■tfbaau 

n. 1 quafi 

•/■ #W»/'.»£. //. Vnitihlttk Mat: a Ley 

pir+m ¥*j \j&iptyc» Hf n> & T>* J. Si r, 

nfn, & 1 n domum. .brli.r, 

9,l)4TnAMkk(brtfJii99itimrm Irtm. j~. '.xbetb EVANGELIUM 

T»hd*nU ll&i&l °%C99°S ™ OUUtLo 7\K?iV KOj tfatjOTV t^cV. ft K«f # 

Bspt'.iljt implctum eft tempus paricndi, & pepcrit nliurm. Et 

H*ti'*itM ^ Am J^ re zei: * ^ M f* gebirenfoU^ndjU gebAr etnen S^hn. • /. JTg£)\ 

areolae & ejus cognatt audierunr, o^od magnince ufus D»min 

SAcii-Aren $nd Gefreundten bore: en, eLu gethmn hetU der Ht 

73C>.£^» GLUT* fAtT CLUT^jg ffJLf <r\WlX 0<A &* CCUT^. ft ^Atf l 7 

mifcricordia fuaerga illam & gratulabantur illi. Et f 

Croft lArmberfzigkeit Anjbr, 9/ad frtWtttn fie r/;it ti Jf. t'nd 

ti-n cm tT) %yti% ruiox r]\Qov zs^-n^v ts Tzcudlcv , k&.cx: 
Jium eft in o&avo die venenmt ut circumcidorcnt puerulum, & vocaru 
begtk fif.h *m Acbten Tag* kA*nenftzubefchneidentUt. Kindlon $nd biej) 

(%iAiloauT\u7nif\y^^^i^(wr6 7m^^ZetX^^^\ ftKoiy >ct 

if cam ex nomine fui Patris Z.uliariam. Sed r 

] ,tnnu. .pn i nuc'a ftwtn VAter ZAih.iriti. 60, Aber tSAr. 

K£/tc<SU f) tW7? fArTrjO CiTTtV. *Ot'£* <*Mct XA>;7^^7K/ lean* 

fponden* ejus mater air. Ncquacnum: fed yoCtbitni Johanm 

A r'.tt Je.r.e Mntttr 9/iJ (f>rjib..\f.: t.ubutrSor.dcrn cr Jul bttftn JolsAMMt 

ft Kccf am* vstsx; axJTTjV. oi cvitt; &\y cv tS ck}\ j^t 

Et dixtmnt ad enib ; Xcmo eft in eognatione tiu 

//. l> 'ndfe ff>rA(btn zuj br, NtemAnd ifl u'tcb m deima frtwdifibafft, in 

$*$t<a7t tir'A y£.\'atw{. ft Erimvov o*i rJ cuunf 'srcnifi , u 

nomine 1A0 rocetur. Innweb.int autcm Patri, <ju; 

4^y» Ar/jfr.. /-*. 5;# FlMbfMI fit*** I'Ater 

ky 9iA:i x<>7;r n&XtieSzq. ft Kai cuvimg 7nv &Kif)cr 7 t^ct,\^t t i\iyoH 

▼diet eum jn. Ii^ne poftulatii t.ibel! ripfit, dkcr. 

*r vroltejkn bttftn Uftn. .aAcrtt mi TAJftltin> ftbrtih indorse. 

-oxftr,; 0^ t« opoucL cwrtf t&i 'v^wji^a'ctt KtUTi{» ft An 
^nnei eft nor. c • < Ac mirati furu mr.nei. Ape 

I • UbAUf. lA.Vndti tit- 

eft .'«ifm fj-n 01 .0 ic ejiu lingua 4c )oqr-U» 

0", Jan MuU aLLaU, tnd Jtmt Ztny : t„d Lucje Cap. I. i;$ 

r\f$<!f. ft Ka} iyt& &&&* W WKrTfltf Z>W «^VC 
Igitur orrus cl\ timor fupcr omnei eoruau. 

W *W- Gc: i^Vndeikam eine furcbt uber alic 

i Jc m rota J i: ^ r montam regione divulgata funt omnia 

%mdaM]fdtMgan:zen Judifcben Gebkrge Wardrucbtbar d* 

Mf/a «. ft toy nxvns fa cutovrtirns tScvZ c# rtj cw tup 

V.rSj Et omnii qui audierunt rcpofucrunt ca in fuo 

64. fad alle die is birtlen namens zu 

di ceo ret, Quid nam pueru'ius hie cnt? & manus Do- 

:aty fmJArjuktM&M mart/in ifilam deuoKindUin tferdsnfden die Hand da 

£/. f fltU7^. ft K J ajW TTKTTJf , f-SJAjf- 

min n co. rf~ He Zacharus ejus pater reple- 

i/rrrnWir nut jbm. i'lU 7A.hdriM fern V.iter Hard 

t9> A9&t&l / &' iv&i$iinjffj , Myur. ft EuXp^t;; Ku- 

ruicftSantla Spintn fr ivif. diceni. Bcnedi<5ru$ Do- Zacharia 

if t lltu-gtn >t, frj Jfracb. */. GeUktt fey der CA „t, C um. 

£1*9* • •«:* W'lffijt* nifM Ablfump TtS 

lira ^ootlinrifc: « rede rnc 

«//, 4«» rr *W hj*(bt, fad tpii it 

ft K»/y r^ji *'u7f xf'#?c cwpfajitm c* TiSoiKU Ad- 

Et ercxit nobis cornu falurn in domo Da- 

#/. fad bat aaffgericbt 9m e:* H*rn der Hn U m dem liaufe Da- 

Z*a/Jl'e„ ft Ket9^l/\i>9j7I §* OJUt/ TiSp 

vt4 fai p ittl :urui e(\ prr oi fuorum 

1 4 (ttn ten. J If er geredt bat dareb den Mandfetntf 

w&pinSi >cr % flwir^-. ft L*)t>i*J<z9 i£ npoiV 

»r iPMrrarjirr <; jui a ken' i »^::c. Foret;r . jrei ex noftris 

tffktten t*r teUrn 7/. Ae# er *m er ret tit ion infer* 
nctraf Tup ijfaic ihth.tjlv. ft ncirrcq 
Ic dc man 1 > a cfig no* oderunt. llr ut.-rerur 

rj fndftnaerilaMj aMer Me rg, bmfhn. yi.Vnd erzesgete 

lAi^i EVANGBLItHI 

*A?^ <u$Ttiv iflVf 9*ng6*9 y v u,**i&-rpeq cr.uW cl}ius Ai^ 

inifcricorJiier.;a no(V->s Torres, ac m^moreflet fui San&i tc^i- 
dit BArmb*rtZ'gkeit$n trw, %ni gedicbtt an fe^men Hr.>;'* B*9*i 

5o#«:r 99 Idixnit ^£<JC A- r to r,f a flfMr W id9%f t 

Et juriGurandi quod j.iravit Abrahamo nrftro Patri nobis fe Jarurum 

Ji. Vnd ah den Eid,den er ge/ibHoren b/$t Jbrthtm tnjerm I 'dter , 9>:s zu 'thn. 

ft 'A^5c^; CK Z\&i TV* 1"'-"* hJ>%M f>VC&i)!lcL$, tWTli A ATflCfif. 
lit fine metue maau noftrorum »nimicorum liberati iph fc 

Dm i'ir abttfurcb: din der Hdnd9njer blind* trio^t , jbm dicnt em 

Si Ev inwiTi Kj ^KMoavvy CJ&mop cu/tV yxxreu; Tug yufjx; vjf 

n tuk& irate k. jufticia coram ipfo ♦ Cunc'cos dies 

7J./* Httugicor , t»d Gerecbtigkeit diejbn gefeUtg ill, tnfer LebenL 

Y* wr. ft Kcu (TV Trxjfilv 'Z3Q'Pti7i;vyl5Vv xhrfarn. n&- 

▼if* noftrx. ^ed tu pnerule prophcta altifsimi Tocaberisi f 

7#\ PM </» KmdUim tiirB tin frrpbet des Hihejlen betfin , Dm 

fnft'jT* y$ 'srfs Grfsrv-xiv Ku^iflv imuoLfiq twrxcdv;* ft T« 

enim ants faciem Domini ur. pares ejus vias. Lt ur 

f # bergebn fur dem Hrrrn d*i du berciteji fewn ITeg. Jjjftki 

■ au Y>j)r>9 ncnif/tmu clutv Act Z c# cL^iri currur cmpoTiM. 
Jes -n falutis 'us pnpulo per remilMoacm ejus ; via 

| i ^e/ //. i jemem f'oUk du ds ill tint I'trgtbting der S:t*jk. 

ft A. * cnrA iAcxg - - j- ©ia»j. it hie ruic i*i0x«\J>4» 

Pr-ip'er i - i mtC- quih « 

?$. Dutch di- cbebjtrmhtrtzi'knt tnftrt Gcttt uchimM 

tnAij i£ vytfe. ft r-npetvetf 7i7c c# aitsTrt k^ r 
frermen ex alt apparent ti« cjvii t flc un 

**&*»? "" *" Ubf. yp .AnffdM er <■ l-nendt >Attr 

pofin funt, ad diriftendoi t in , 

ft ten, fmd *ff dm I'l'e'dtilnediL 

-ft To /i Maui x*t , ^ M^lipySi WFivufZ. v r\ c# 7>If 

<- IpT jerulut crefcebat , & i , Ac • 

Ml tiKt-7 9 .r*d dm KimLo* Kmbt , htdHsrd fAnk im Gaji, f, ., dtr Luc J Cap. I. 160 

. p » fntum fujj 

iiraiwi^t^cum diem quooftcni-nt fc apud lfrjele;n. tf&K* 

top #« i^ mfit .'* /*»■ dMVokk JjrtiL 

CAPVT II 

EL* Iff BTO Ji cj Xout OKWeut ifUfMit , f£?A$g doy>f& 
p A C: > mi dicbui vcnit edi&um 

bfg*b jhb *b*r x« d<r zttt id Aufti*geinGe6ct 

w* juoQ ^^ "^m^a^fc^ -aavusilw QDUfpSjflwi 7m \f ri 

Cx Augufto, utdcfcribtretnr tota terra. Sethi It 

fm dim k AM^uJio, gUf itturicfiUt rvdu UK**tm 

fc^vnyf >jr faflOHiitiQ* Tift Zv msritv, 

prima, fartacft prxfidc Sy- 

9.rmJ4t/t SiOlrzuMg &st die M&rtrftfnd fefcbAcb zttr zeit mU crUdpfleger Wat in 

ur omnei ibant ut defcribcrcncur cjuif- 

Mjrirm y.wrrntm, y. VrndjedtrmAM i«ngdM erjicb fchjtzen Uefe t Einjtg* 

*&* *crlut\fi*s -mi,- ft Am'Cj ii yju [0*9$, )*» *jf TmhJb* 

que Afcendit autem 3c Jof.j>b cx (J.ili- 

0(brr m /erne A ♦ ft fu Aiijfducb Jo/epb au4 G~. 

><ua, c« flriAtJrff , fff liw Ixacucu «{ wiXxf AolZJ 

tx urbc :b, in Judcam, in i.rbcm Dan4 

ks smdft jtAd NsLMdwmk\ m dju JiiMfibt Land, zur St*d D.ii.d 

'9.>mtw f^/au t iiu 7« Hfcq ewnP it tiKV Kj S etrf i*i AaCicf. 
• c foanr B«h!eK*m pr p'cre* quodcfTct cx d-iino &: timilia David. 
+< d* brtjl Btibkhtm^UrmmbdM rr HdW torn dan U.iuj< hid GcfihUchttD- 

ft Af7 Mi Sl&fjctfi tJ lAtumTtvijflpy turn! yuuucqxi 

III d: XI j I defy 'nfa Ubi uxore ^ •* 

.f dsi grpibjtb. Atteten r 

!jm((|j complcti func EVANGELIU M 

CU *lf*i%CLf To CWTIW TIKHV* ft Kaf I71KI 799 ^C$ili%Ki¥ m If* 

dies quibus ip r a pareret. Et pcperit primegcnitum Eiiun 

dU zeil d/u fie geberenfolti 7, Vnd fie gebdrjhrtn crfien Sckn 

^'jTijgy ngi tccaru^pccv^np ah j»p , k& aviKhivtw cwm c-y t$ Qcltiij 

Mpores. f Munl j & fafcijs involvit cum fie recUnayit eum in prxfcpi 

tndttickeltjbnin VFindefn, %nd UgCe jbn in eine Krippen 

JioTi die r,v cu/ilg titt©* c* tzJ ?&& hlygiU* ft Kay Z3*c<ju5Juij 

ed quad non erateis locus in direrforio Et paftorei 

dtn fie bdttenfonH keinm TAitm in der herbage. J. Vnd die Htrten 

erant in eadem regionc excubantes flc agenres *igu>» 

fcfrfrrwi* derfelben gegend *:<jfden Fe!de , bey dtn JHirten die bntttem 

K&i Wi vvKTsgcRri liw tLvrzJv sroljuvlw, ft Kay i^* ctyyi}J§* 

as n«£tis fuptr fuum gregem. Et cccc Angeliu 

*tV/ S debts jhrer Herde. p. Vnd Jibe dtr iingel 

Angeli dA K v gjl 0v jRrfa cw&ng , ^ Szz& Kv£/0v ^r&sAa/u y^ cLUTXf , yjj 

FMjfdreu Domini fupcrrentt ipfis lit gl na Domini circumfulnc cos, k 

dci Herrn trtdt zh jhr.en. Vnd die kUrbcit des licrru Ictubtetrmb Jie, 9nd 

i^&rfiicw QcGof piyot*. ft Kaj o ayyih(& n/n* auZlg, Mtf 
timuerunc timorc mjgno. Tunc Angelus dixit ci$ , N e 

(iefurcbtenjicb febr. ie. Vnd der Enget Jjratb zu jbnen, JXicbg 

timearis : Eccc cnim Bfangetiso uobis gaudium magnum, quod crj t 

furchtet tuch: Sibe n (i£$ t Freude,dte 5viedtrfsbre 9 

ZScuU TU > a ft OU CfUf iji%9t] cr t fXifcy <r&7r t p , cc X(l 

toti populo. Quod vobis nattis eft hoiiic r crvator, qt i eft 

tfird A&tm VJck. ji.Dr/m hu it gtborn beutt derHeiUndrteUbfr tf 

XC/fi; Ku^^- cf srs>« AaGif, ft Ka\Wn vfup it mp. , 
Chriftui Dominui in c ivitarc David. hi vobis lignum 

Lbriftmdtr Htrr mdtrbtAdt Mid, n.lt.dd* btbt turn Zmbm 

i 

Invciuctn infantem fait hitum, jjecntem ju ytx 

Jr vierdelfm4Un,dM A'mdl<r rftm, 

Kocf Luc M C A?. II. l6i 

Xd< i£flu*>*c «'/'.**& triw tw <tyy%"S'jb *7$\yV&* cpetrtcti cuty* 

derepcnte iffuir cum Angelo irmlticiulo corlcftium exer- 

FmJ stfbdU witr Ja btj dcm Engtl die Menge der Himiiftbentichw* 

, cutitTM* jit Q::v y# KiyitTc** <8> c* v^~ 

roil :\ Deu:n 3c dicrmiiim. Cj iDeo in alu(- 

■uren.iit l?*::crt I *»,/ j^r* 4 1-f. Ehrc fy Gsttmder b§- 

ra pax , in hom benevolsmia lit factum eft 

. tmdjmjf Erden -mi den Mcnfcbencm Vl'tl^ejaUtny If.flftl 

aJif Vpt' <a*Jr «c 7iy *,?«*:* . A * , V& «< UkQgutmi o* 

fcefflcru: e'u in An.; tun 

t*m jbmen gem Htmmel dii vnJ die 

JfJi; HWf *B&( *Ar\.<AHc. A 4^ j^ i^c R^Aigjx , ^ raftere* it. 

>iftoret dixer.- »«. mu fa: Jethlchcm , 6c niunt Belie' 

fprMtxn tmler emander. I tjiti $n* gebea gen Bet bleb :m t $nd be mum, 

.jL tVti t» ^^/j; , : : Kv^^ iyp»r/ci¥ *}[MV. 
WtammWrnM ninus nocum fecit nobis. 

- -I d.e Gffotibt die d* gefebehem ift t ite dor Hrrrt %ns kund gttb.in. 

§t%u *A7:f arivwttn; , k^ kvi\jt<,¥ ir t wT\ M«£/tf^ h^ 717 
IgifM weaenmt feftmantei , flc in ten runt Mariim cV 

.-V fund/en bejdt Mat ism $nd 

If C# T>! <J}<t7»jf. ft'f^TIC J*« 

Ac mt:m jicenttS in prxf Q. cnt 

J'frfb } djUmdm Kj*d tn tn der Knpptn. 1 7. Da fie es sber 

4MCtm diruljp versa t id quod dictum fuerat s de illo 

l> t- n 'Aiit-r'tuntr. . -j-ii fcri FWi Hikhmpfyt PMr tmjhmm Urn Stfim 

W Wauh &k u W*$nt U cCKVcwme, 'dlxjitaow* •»£< tzJV 

putro. kt on audienmt miratifunrca qu.e 

-<ir. //. /W *4 fmrduakAm, wvumdertemfieb der 

>+7 9*1*1 'i-'smTVfWOlufcwd&C, CWTVi* &'l\ £f MtZ/Zflj 

I tonbui ad ip»- A t },\ 

l4de 4se gffsgt lA/trw Me Hit Km if* ip* Abrt May** EvANGELIUM 

•inuu ci>nfi.r>abar Cwnfercns in fuo 

bebteU dUe ditfe 'ort , h 'rt fie in jhum 

Et >r« revcrfi funr, glorificantcs flc Uu 

HrrtZTn. 1$. Vnd die Hi r ten kcbretenttuderiimb Preifetai $nd 

•n; lip :v J5kl 2t£jj* c;$ v t K.lirt* v&l Hd'¥ , J^J^c lA«> 

tei Deuin !rr-r oivnibus qua: auJicrunt ac viderunt, ficut di#um fu 

ten Gjft 9i»b alles cLu fie g:hort tndgefehn hdtlenj>$ie deien ^eft^t \ 

&rcumu(ia i m- — •■ . . \ » / r 

-WQp^ a^'Trf;* 5> no* arc KJAif<W $kju t Ufficq 'tis t* zr cao *c» 

iplis. Ec qium aJvcniiTet c&avus dies, ut pucrulum 

~* ^/?/r 2i. Sftdbren debt Tage, du Am 

GtfatmpdefCn^llKiC vocatum eft eju< nomen Jcfus, quod vocacum fuerat aV 
bej ' U^UttdrJeenennti ,.ieliher genntHKttttdrfanJe 

rife*- , f . , . 

jn^ *y> f Akf fD ^ ** cu>™ cv)hr t "p t )>cu C* i>\ ¥3i>A% % g£ k oj on 

\ • a die uciperetur in to. lit ^^H 

#0* dam er empfdngenWdrdin Mutterleibe. Vnd id. 

impleti fuiit dies Manx p) ;n 

kdmtn die Tdgt jbrer RtiKigung rtdch dem Ciejctt Mof, 

cLvryxyti cw-m (ic U^nXvuv z?<tt"xp}<mj T?a Ku£,< I » JJKa* 

aJ.iuxcrunt cum ut lidcr:' 'initio. 

br.i -hn £en JerrjdUm, *uj\lu jirjbn .-«• .cten dem Herrn. 'i-F*W 

"'*""'' $■*; yk^efltiom 'cm I "Z/X. '( 'Id zra.9 :v prTfmt 

Scriptum el> 10 I :ui 

4W* pfmfiehen ilr'nt t ,in tie- ..u turn c> in 

San<f>ui Domino enr. ut durem oblafioncm fc I id 

Mut.'er brichtfilieb i mlierm beipe. : + J ndebufie geben ddt 0/-; 

tiot'djj.i, i$ vox d K >'/ti,/.Syyic, Tfoycv »f «c, id »i«jjk; ®&<rfir» 
t par iru:n A: Ju * 

^r/ rrn,ewj>dr rort^tjuben^dtr z^\ojur-e Tdut 

kM Luce Cat. II. 162 

a, erarq; ifto lTHt * i1, 
rj fit 1 S r Amen derfelk 

ac r exprfians confolatro- 

- fromh, $*d 6 .'/£, M i-e.tr tee .tfj? den Trofb 

ip it wm, ft Ktfj pobnJ rjF 

& v im. ipfi fucrit 

i:ierHeil:ge Geili^.xr tn jbm. i6.Vn.4jbn Wsr 

J9 nf kyi* rJ T>'&>ua\Q , fit] \S:* Jttia- 

mi f- Spiritu , UfOta mor- 

:t9$0tl Hit ..' ■ - n dtm Ht t m den 

-Tr "rtr FCt>£/tf. ft Kav rA^fr C# T5J 

rum Don' lgitur vcnit impulfcre 

I fid " Clrtft He J lltrr $J % 1 '>;.i k*m arts unrtgen 

tia rent pircntes paeratn 

. . '• TtmfeL %nd d* brschten du KmA 

> rJ xz.rrxj aire; irj* fi H$t7frft/J0p W >ou* «sr2< earn}. 
Jcfum »c I ndum confuetudincm legit pro to 

Jtfmm Jut ;.t: tin mux pfaee nuch Mm grj< m. 

I i% tus cujtv kyt^XctA k& Yj\sy^n 

.'•- t ! is (/ benc<> 

ft Arm* tt.l lobe re 

n. ft Silo >*rr' >•.;<$ t\v 3*>oi no if'axrcQ , 

'tis fervum mum 

tmifrjxb. if. h!mn Uf deh u (rr 

ft ,^ix?.fici pa nfoi 

ili tnn rkforoof 

ffc* *» tfmksf t» A.-** bu rn 

ft * I V»il&9*% *J* ^G 3-^»rr ZTOiT^y Ttff Aet^ . 
Qaam p*j- oc ©mniu: rum 

^*» JjW«n/ ktndm btrttlet b*lt t jfe / -,/< ft 

5/ i *£> Evangel m m 

£j ♦£; «; ^krc^AvvIxr t9vS>f ^ JV£oa» A<t5 <ry TffffifA.&K 

Lumen revclandum gentibus & gloriam populi rui Jfrael. I 

$:.F.m Uecbt tu erleucbten die Heiden fW zum preif demes f'olckj IfrdtL Jj.Pt 

ijy Ijtnjp k& if fjLrjiifO etinK fajpifyvTis c&r. Ting Act As u 
:er & mater ejus mirabantur fupcr ijs quae diceb 

y?;« ^4/rr 9nd A 1 utter tt under t en fcb tber titt <Ln geredtitd? 

' ~ fi i vieaMi & Kot) St/pltf' *djto/qn* cw i \m '3jt3$M <*£/«/ 

Mdrt.xm. j c eo> £ t Simeon bciudixic eis 6c dixit ad Miriam 

fo« ;W i+.l'tid Sirretn f<g n <* f" t $ndfj>rdcb zu Mjti 

irv cujfJ ftring& y 'lax > «7^ x^TOf «c 7c\to<nf y&i a.vd<pt~. 
ejus Matrem, Ecce> ifte pofuus eft in cafum 6: rcfurre<ftn>ncr 
fewer Mutter, Sthe, differ ttirdgefet: en fd^,9nd duffet^^M 

gf.Mtr: cok- multorum »■ llYaeL & in fignum an conrradicatur. Qun 

trdd:a'.»rjtf. I",,/,? , n JfrteL 9nd zu einem teuhen dfmWtcderfyrecbtntttrd.fw, 

& tinim ipuvis an.mum traijeiet gladius. ut re\ 

jmck diim S* $r*rt drtngen em Scb99ert suff ddi offerthdb 

Ao^Sioir 6k zzcTbZiv *&{>^u v 2i^?s}i'u.u. 5? K«J rv 'An& 
tl , r ex multi* cordibus cogirationcs. imcrat Ann; 

fierdeo tieUr Hertzcn geddncken. $S.Vnd es t\\:rHd»x, 

4 J l ' ' ~-:;.Z'; r,; r ~ yx ' ;<.; I Mi - > A , OH £l fcljf "A* . «• t>; DOpCfC'*. ? 
prophetifta rvlia Fhanucl, ex tnbu Afcr: 11 

g<n rrcphennunTicbter Pbdnuel ,icm Gefchlecbt Jfer : dte tijr Cf#/ 

in x:atcm multam, 5t Tixcrat feptcm annis cum tiro a fui 

bti Age t, \ndbatte geleht fieben Jdhr thttjbren Mdnne KMchjkre* 

VA*6ati(*4. & KaJ ctr <**(* 7iojtf^r itSm 

virginirate. cum efTct vidua quaft o^oginra quatuor annorurn 

nHvsfrdirfiktJft. ^.Vudvidr nut> $nd At brig JdhrmSt 

abfeedebac nnn a r-mp!o Jeiuuiit U deprecatiooibii feivies Deo O^rf 

tempel mitfdfienvrd beltn dttrM C§tt mmxht 

m Luc* Cap. II. *** 

H , Mo momc'to cu fiipervc.iffcMirinim cofuebatur 

; J. i | /# derfeibigen Stunde tmt such hm»u t %nd freifet den 

, vp lA* ' *^ sat* -rig *&<rhz*!$"t K^ujiv 

nnibusqui exfp^ibane redemptionem 
iml redete ten jhr7 em sJien Me da forteten muff die Er.'ofin^ 

. upmliu- & K^ *< tTiAeca* «***£ w *? t FoV cy ** 
m# At ilti ut perfecenmt omnia fecuadum legem 

.'diem. jp.i'ndd* jie Mendel h At ten alia, r.MchcUm Gefetz del 

iOt in GaMeam in fuam urbem 

? *rrr/r»jwS*w*r r» G*!tle*m z* jhrer StAdt 

& i . ft »4*J :*•* , K& G*te*iui*& -**£&&* 

pmnilll cr-'.rbar, <5c roborabatur Spiritu, 

4* >d tinciu, tnd ford fi trek im Geifi , c y^ tuiu9 

Kfc 1 rti/rJ. 5> K«f 6f cOJftl decennn 
i, & Dei gratia exit fuper cum. Sed ejus enanet fife- 

ftp ttnfio**, tnd Gotta gnsde for bej jbn. At.Vnd feme rofcljmu. 

ibam MtMnb lymam fefto P.»fcha% Et 

gmgm *M* jAkr gen Jerm/siem **f ebu Oflerfefl. Ai.Vnd 

it i*}\*& in/ir kpmh&\ wnlf if liQjriX9(& K? t£ 

•n i*&» etietduodtcim annprurr Hierofolymam fecur. 

*ut*4*zVi<!f Jshr, gwgenfie buuuef gen Jerufdism >.cf, 

£ Kof TlhHUOZlJTUf 7»C yU'^'.CI TBiftftfTtff 
n» fr' >M dr. bus, cum illi 

nnWmWtdmFejIet. 4) f'nd ddUlendtt fort n die Tdge, hid Jie 

W{pi$Hf f \jZ7iUHtit *cae, ciM^Qcl? , u , y*f IkG<P 

u*m MM TW«(it Tefui poer in Jcrufilcm , 6c Jofcpk 

mdtrrt. m ddi Kind zu Jerufdiem, tnd 

vis r mlW u-ij* ahc tytv. ft Neplffvini ii clutqp «icq at ft 
'immifif non cognorcmnr. I nftimanref aufcm cum efTc in 
/Cm* tUern foft n$j nuii. 44. Sie memten diir tr Were inter den 

Sj i SWJ §4 E V A N G E L i U M 

comitaru, ibant uniub tliei viam 6c requirebinc eum ir.r:r 

Or ndksmen e:n T.tge reifc \'vd fuclten )hn inter den ge 

5c mur :3$. Et cum non invenifTent cum 

bcKAnttn. 4;^WXi y& ji imden^gtngenfeWitdtrhk 

in m, qurrerucs eum. Et factum eft triduo port 

£<« JfTHjMUm , $r>Jj on. icgAbfcb nscb drryen Tsgaty 

inven:runt eum in templo ttdtOKtm in wa. dexftarum, 

Jen Jit jbm :m Tcmpel ptzen iter den Lebrern dm 

aiuli.nrem cos ac interrogantcm eos. ; >.mn:r autc d^^H 

crjhnen znboretc $m J f r ~&* te f te - 4~. I > drertftmdxrten fubtdk 

qii ,fuper intdligentsa 6c ejus rcfponfis 

Jje jbn zuhdrettn fe:r:e( UfJtjHUJti $nd fewer Anfvicrt. A$.Vni 

mM7ip l/ofVf| l£l „^. *£/ ZT&q cw -nv Am r] *xt:/ p>7ty 

«) ?ifo -itroriiti Turn : cV ad eum dixit 

- .'ejbn fthtn tnjje/itb'.^nd zu jbm fprAih /are ^4^H 

<tcr. 7J i ) mx o 3-ct7^j> era Kclylt ^H 

Fili c ir "• ) ■» e pacer tuus 6c ego ^H 

. So'nn>b s trum btflii get b*n hu d*i? .ter vrd . 

n g$wj L. i. &K.OJ (tu cr;:c r^r*;, 71 071 «£* 
•. te crut Tunc ait *A 

- gefuebt mtt fib> : 4i 'ftidMjfot^L^LX 

jit i c*x cm tu( rx p( 9 

pcrtci efl 

• V /<-**». 

& K<x} aim if owjr^x, 19 .1 L ;* \ ► ■■ , , ft K«^ 

I 1 ft ip I 
}:9*J ft Urjlundtn mbi dm i I'ridm tr rtdtl mitjbmt*. itVnd 

Lucje Cat. II. 164 

t\u 6c *cnit c;h. cratque cis er.s fiu f>+ 

mikmsb, ren % m gem NsZATtfk >t*J #+ jhnenreHttbns, 

->., ejui mater ferv.; ma hxc 

Vmd Jcsmt Mutter behlclt aIu dr Wort 

; v&J.A. ft K^ ItfCZl «&€« I *jfl 

fua Ec Jcfus profkubat fapienria 6c 

» j ; *4»jz« AHtfetfibtii 

Ac Bnril apod Drum & ies. 

/*- f«J 0»*.V ^9 GtttfrUittH hieufibm. 

capvt ui 

dc.i.^o i ft* in imp Tib Cjefa- dtationK 

Jmdtm fmnffxekrmden J a :ml/s Tjb<rif des Keyfers y, 

pi'iMi Pontic* P.l.uo /r, te: I 

4a Luedt ff fn Haw fenttm ftUfm /* ]ud*j, ind emherfur/i 

Hcrode, .?po lutem fraire crtrjr- 

Hercusi, ;'W / y^* BruJcr ttn ticr- 

** ^ rc^j mi, 4c mi* 

7" fc fc* i / t*d Ijpmtim 

>.i *Cd - .'>. 5; Ba o*» "a*** vjj Ttmpmt* 

• » pontitiabm Anna &< h t b ti job. 

'?• i.T)a . fierttAf uvnd BApt: 

iv>lw tip rJ Zuza^Jw 

'fcuwcA . ■ ■■■ fiUooi 

» 
CM Bj; EVAKGELIUM 

c$ ry i^uta. ft fc^f*A0Cf -; zcccQcu* tjjj z&vv&v W Uj 

in dcCrro. Igitur rcnit in omncrc >nem circiijacciv 

in der VVuflen. 3. I >..i tr k.xm in mlic Gtgtnt $mb dtm Jar, 

aa.9* 1 KfJv&ju)t fijL7iiiTi(^' jjLtigLV ilea; etg atyiaw cttyi* prjtco rr-i- dani, prxdicam bap:iimum rduv.fvrciuix in rcmiiTionem peccatorua. 

/emtit. Ja», Sr.d Predtgtt dit Tuttjfe dtr Bttft , zur tergebuvg dtr Sundt. 

ft '^i ^X*^ >c * fo^h? teyxv \\Qcux t/ -crf^vl 7 * > Aijff 

Uc Unptum eft in l.bro fertnonum F I l'rophetx, dicen- 

t.VVic gtjchritbtnjleht m dem touch dtr Redt Jg a as des Frophcttn , dtr di Fox cU 

WArttH. par.uc Tiui co:\ Bcrtittt den VYeg du 

ft iikC%~q>Ac- 

Oniiiis \jUij 
j. Al!t thd firdtt $i tis. Vox chmanris in cUL-rto. 

/*£/. /•"* //? c;neSnmmt etntsFredi^ers in dtr VFmfttn, 

V mini , facite r:£ia ejus femicas. 

iltrrt:, ^ndrndchet ricbtig June Stttge. 

>lcbitur &c omnis mons & collis deprimer.ir , & qua 

smUimw. ^ f$mlm K 9nd alie Btrgt %nd Hugti foUen trmdri't t+erden hid Mm 

c ur?x funt t" rri>x, Qc [ a(g .r phnx 

pmUtfiiHtrJen ricbiig, . tt.u Imben ill fill fihUchttr I-Teg Kndn. 

ft Kay 3-yI/Of ***« OTipP 79 <r*TV{/0lr W Of*, ft V FA«^Jl 

ic omnis ca - Salutem Diccbat igirur 

i.Vndestttrtftben.xHti FkifebJm UeiUndt Go: ?.DAjf>rAct 

iiif l%AJJf OKin^o^cii (i&Tdi&LvcLi \s& y ciurtf. F^/« 

turbx rcnicnti ut bapti/. iretur ..b >. Vipera. 

^tm I'oUk d.u hifi.tusgmg dj en Lepe ton jbm. Ji, 

rum progcnict, quis prjrmonrtr.mr vobis , ut fuger. k 

ttr lezuibtf, Her bst dtnn fucbgMaJit) d.u tr tt.tr ir.ntn Kerdtt den zuk*»ftigr* 

:t « tur dij^i qui rclipuerinf, &c nc 

twrn> f.bbtZMtb*trecbr/cbAtfe»< dtr Bu I'nd gmptMHm. f% 
tu. «g£ v 4 
Lticm Ca?. III. x6$ 

r c* unlit , UctT: Mf*« tey* 

Abraham. Di o 
rmb mkbt fur tmfsgm turn r*ter hnbcn AbrMhim. 1 

-)f g>- ilWcLTOj OK T W^Vflt . 

ex iftis lapidtbus hbero 

my km* mm dtefrn item Ktndtr trv'vc 

Abraham. Jam veto 6c cem 

fkitfl febmn Vv/ •*» d:c WHrtzeldt* 

War .}yi p; VM9 i , 0*" 

, OomiscfgoarV no cx- 

rr Baum et gutt frucbte^ f 

IjJt. ^/. m**j rent auni 

Ac in ignrrn abijotur. Tunc nuba intcrrogavit ctim, 

: M»,fc*i ?M*rjjt lo.l'ndiUt I .. k fraget jhm 

it. Refpondcns autcm •• cis. 

i ft. Br smlHfttti ind ]}r*cb zujhnen. 

i tufert foat tumcat in BOfi hal)fnti,fic qui habere- 

zftmm . der phi derm dtr htimen Lif t 9md(^er b*t Sfxtft 

ft r*/ &<t'fll&lwcu t K& PnbUc. 

Ac pub r, 5c 

slfb. iwunsmcbd- h Taufftn lieftnfwd 

,ii«w w{ tr: ft o ft Hzrt 

wm, qt. fa Ipfc re; 

«•♦ ir»af Mr thun. ij. & (f>r A ch x* 

*Cit^iflf vacjL t» ii€fnfaypfaz9 C/i7r, rr^'j- 
m! c.i. inipliiii ou*rr. <ju»d err. - *.>bis, 

«K^r #/?, ford**- 

*\ I P '•'' ri .'• rti g rgtnvsufyjH, /■,-».,; , };.-« 

tjM Intrt'i* m WBcti.) efiam milires, E VAHGFLI UM 

lifter; 7i zrei»?<ro/ufy | Ka< «7n <st£?s ai;Ttf$, Mij^c** !Xj$cff-#iW 
nos quid facicmus ? Et dixit illii. Neminem con 

falUndttm 9f/r tbun ? f'ndcr fprach zm jhn:n } nicmtndt (but frits 

neque calumniamini : 6c contcnti eftote ftipcndiis vcftris. 

nock htrecbt : 9nd Ufiet eticb bcnugen mm evWcrrt Solde. >J> A 

toxu*T& 3 -tJ A*5 , x) O^hsyi^^oov t3*,tw c* Tea; cu 
pefYante autem populo, & cogitantibui omnibus in 

Iml.ibnKArabcrdtiVolck^ml tUchtcn *Ue m jbr$ 

rzSv KjH>£lcus *zo& -fit loatvx , pri-tni ojut$ «ij o X£/9cc. 
cordibas dc JphaODI , numnam ipfc cflct Chriftus illc. 

Htrtzni ton Job**™, ob \ % Cb^tfim.. 

N t r (e r ft A7nK£/VCt& I*«I»«f y*7lUCl XiyM , Ey« [A$p \)}&% &&*{ 

(i'hlrfurn Rcfpondit Johannes, omnibus dicens, Ego quidem aqua bapti 

l6. Jntivortet JobtmnesfindftrAcb zhm!/™, Icb m;L VV*f[er U*\ 

voi venit autcm. qui validioc me cft,cujus non fum dignus qui folwn 

tttcb , et kemmet aber cm jhrcker n.tcb mir , dem uh nlcbt bin gnugftm , dm i 

110 ifJbCLV 7 ^ TW r \jZn4tfpUTXV CWYX, CUJ7d£ VLlCtQ (ix^iTCi C* < 

corrigiam folearum, ipfc vos b.iptizabit U 

^t/UfifdiHUtmtm ftir.tr Scbucb dnVvird cucb tcufj'tnmtt dtm i 

yimm'djfie^U x\ 7ruf/. ftOu 71 rilvov c* t? Tcit/ "^ > 
{\o Spiiitu & igni. Cujus ventihbrum in manu ipfius 

frgtm Cifiji tndmit 1-cWer. i/. In defitlbtgen Htndjfl ditWuTJfftbMtfftltm* 

Zhi&K&Jx&M 7&u ouuW ocX^fct , x&j ffiwafcei t)p (rmv H; tIuj a 
pcrmnndabit n aream; I | coget triiicum in 

%ltrt ftgtn /time Ttnut, tndWtrd ftmUn den-l ' l\.izen m 

TV *&*fyK[us 9 t: *j *%v&9HjL (xie^voi k(rZi^ot TTvyL. 3? n$2 

I 11 hnrrcum At patcam exwrer xtinguibili if 

mr StbiKrem, Vnd die Sff H HiH rr rtrhrenttenrmt tWigem Ffuttrr. ig.lt* 

$>%iw ij in&L -B<tyiK<fi\Zt¥ iC^y^Ai^^ Toy Xaov. & 

/uretumalia txhonans pnpulo. 

mtbr imdtrt UrmAr,ttindicrkundig<( tr dtm t'tUk. IfJI 


LuRCje Cap. III. 166 

I mcitzis* ^<yxW& <*7'*L*?*& *¥gg*%S t £ 

id quum arj>acrc:ur ab «o de Herediaie , J ■ 

« da trrmfwrjt, daer geftTMfjttUrdUn jbm %n& HtrUtvKilUn <Mrc9ym% 

TSTH W OU)?J an > K& G& 4 ^ W 

Phdippi cjui, fratris, & de omnibus qua; 

feints Brudrrs, *»1 9mt> mlicsV ( **, 

Adjccit & hoc fupra omnia>quod 

tmdtst'r Ml P**r ^ *&j> 

rn<£oActx & 'K$f& Jf C# T&f /3*T- Jefmbapti- 

johannetn in carcerem. Va&umeft nutem quum Bap- x4/*r. 

rr JthjUMt* g*f**t*» "- 1'mdtiktgabjUk dAJiihtMitf- 

omnts popu'us 1 6c I^fui baprizarus cffec 6c oraret 

\ Ixjft *■■■ m 4utbitlAufftttAr%nd beta 

\%%\j #1 711 ci?;/»c». 6? Kay r&<&[i?*cq t? a^icr 7» 

uc apernun fit ..m. Ac defcenderit fancius 

JmfibAtftktt dnHsMumel. u.Vud htrr.udtr fuhr der Metlt £ e 

p :.■ .* fpccie quafi coluroba fuper ipfum, 6c vox de 

t.d tmls:!.K*r* Get* Is *t%4 em* Tsmbi duff jliw, tndemeStiwim* *m 

fj>iht diccm, Tu ct .11 mew ill c dhectus , in tc ac- 

* m Mw<r/ kmm f ftfrmb, Dm b%fk max lubcr Sob*, mji dtm nj, 

w r tr * WldiCrtim 

Et ipfe incipicbat Jelui cflc qualiannot cngwta na -- CU ff 

fWgjaMm •*•:»? J'md Jefui gmg im dM dmfifp JdMr '"^'* 

uc tsiftinuSatur filius Jofepa, qui fuit . cli. 

trn d ti mr d srkd/rn fmr e.mu 54 en J r iritr tin t;n & i 

Qm tju Macnar, qtti fuk I.- qui fuit Mc'.chi, qui 

m S*mm UAthsi , itr Hm em S*b* Ldi , dtr %%m em i .let EVANGELIUM 

fu : . ii, qui fait Jofeph. Qui fuit-. Mattathix> 

t>jr em Soon J anna , dtr \>$xr em Sobn Jofipb. jj. Der f for tin Sobn MjtUtbim, 

t5 A/jloo; , ri N«tf^. , tS EcAt , 

qui fuic Amos, qui fine Naum > qui fuir E>li, 

Mtrirtr cm Sobn Amot , <6r Sfor <jw .S^w NjJjum , der vrAr em Sobn Em, 

qui fuit Nangsc. Qui fuir Maath, qui fuic Mattathix, 

der Vv.xr CM AMI NsMgt^jt, Dtr *PAr em Sobn AJAAtb) der $$*r em Sobn SJAttAthtt 

fuit Semei, qui fuit Jofeph , qui fuit Juda^>. 

tier Mat tin Sobn Sonet ^ der iinr ein Sobn Jofepb , der Mar em Sobn Judd. 

Qui fuir J qui fuit Rh qui fuit Zor«babcl» 

jj. Der tiAr ein Sobn Job*mnA, der $for em Sobn Ref* } der 9$Ar em Sobn Z:r»bjhd^ 

qui 1 id, qui f'iit Neri. Qui fu hi , 

dert$Ar c.n S-bn SaIa'J);cI , der Mar em Sobn Keri. lg.Der U-Ar em Son>. 

TA AJ t5 K.U0UU, t5 l>U*J\xu, , 

qui fruit Ad qui fuit Cafain, qui fuit Elmodam, 

der Mat em S:bn Addi, dtr fa'Ar em Sobn Ko/a»Lj , dtr Ma r em Sobn EmtoJ.rm 

r i ft r* ?*■ t5 £*»«&{, 

q-.n fii-t ' fc> qui fuit Lliezcr, 

e;» S"bt Jlrr. if. Der l-.ir *;« Sobn J"fe , der Mat em Sobn 1 'Utter , 

7< I tS ' *S"ctl , t2 

qm fuit Manhar, qui fuit l.r 

Ml , dt > HJ SUttbAt, dt r Mdr ein Sohn Lift, 

t5 i^fl», t5 i * „ o , 

q'ji la, qui fuir Jofeph, 

i ."iti-rein, dtr i-rar cm Sobn Jmdd , dtr v Ijr cm S, br, Jofctb 

T¥ ]?ixx,cip. ft T* MfAr 

Mclea , 
im i der nsr an Sob/; tltsbtnt. W*r r/w J< £« M 


LUCJ Cap. IIL 167 

,i Memm, qui I -*n, qu» f" llit Ntrfttll > 

n Aitmsm ,derr tktiem, into at em Sohn Kttbtn, 

qui fuit Ob 
bm Ddhd. ji. Drrie^remSeimJefie, dertt*r em Sob* Obed % 

qui fuit Silmr qui fuit Kiafloa. 

•rHsremUbu lk*s, der Hat tin Sobm 3d U-n , der 9**r em Sobn N.t»A)?9n- 

qui fuit Aram » qui fuit Etrom , 

j. Otr 9i.tr 1. t 5« I li*^, J^r V. jr r.n S'b* Jram, der $\ .tr an S"nh Efrmn , 

: JuJx. 
oares , a r. ;.f. - I / 

c, irx, 

& T« tJ fa, 

qui fuit Ragau, 
frrHi mNsubtr. ji.drr p. cb y der 99at em Sob* &*r* 9 

rj *a rJ E* tJ S :,\i. 

I Phil: % , 
H' W*r em S*bn PbtUf, d*r vijr tm S#J I Efcr , *Vr ££.«/• «*/» 5o£* 54.V/T 

qui fuit Atph.>. I qui fuit Scm, 

. S*bm CetM-em, dtr v j'oh Jrphjuhftd^ier brtr em Sv ' -* S t /m 

• <jw»fnt Lfmecb. Q^ 

««' *« >£• k'*be f der rjjr tm Sob* lumuch ' hIuJaIc^ 

^•k qui Tit Mabbd , 

I EVANGELIU M 

? Un&+*'. & ri Er«* ? ^9 f 

qui fuit Cainan. Qui W Hcnos. ^ui fuit Seth. 

<&r f f 4r cin S*hn Kmmm. $S> Drr Mat em Sokn Enu , der Wat an Sohn StAt 

qui fuit Adam > qui fuit U, 

der ft*r em Sobn Adx*u> der 99*r Gettes. 

GAPVT IV. 

tb$mt£tk TifCwj <?£ i^/cu R*<Cf(0l®* ^r^lS yj&tspetyc* "tin* V !•<• 

eu Chnjli. I Jcfus autcm Sarufco Spintu plenum rcvertit a ]ot> 

i.JcfmAberdesHetUgeHGe.fles toll kdm^heder Un den Jv- 

dane, & a&usefta Spiritu in defertum. quadri 

dun, tnd M*t t gffttbret tern Ge:jle in dte ttujlen. 2. Vnd Mart f /mij 

gj r tenutus \ bolo. Be non comedit quid quia 

Id-eUnf terfuihet fort dem Ttujfel. i er m mcbles 

in .licbus SUp i & »!•»* «a<5tis poltea cui 

,„ denfeibtr/tt t*p*% $nddn dufelbigmeinrndehAlten htrnjuh ban 

m ictffr. ft KoJ "^c* flirJ a ^J«Cc^@-, Ei tf}f M # ©iflti , ft* 

dixit ci' 6ab !us: Si fflittttl Di 

:c)hn. }.Aberim)h>nf}:.:J) dtr Jet- , /•jff* 

huic lapidi, par ! r refpondit Jefu 

x * ir» dm w Htnk BnJ. 4. ind 

I ) r «0; ctjurlr tTt^a'moLf , \u one ^k y ctflv por* Z/;aw 

diceni ad > S.nptirn ell, <j pjne Colo *itt 

^^ §&** **)*"*> fijltht grjilruben, torn Bret dliein . »/.< 

do, It cum fiilniuxiir. 

dtr Mtmjib, Sondtrnlen PMOnjrflKhtaWirt Goleti. j. Ynd dn fmrt 

At 


Luc ^ Cap. IV. i6t 

m Aibohii in fuWimem montem > oftende ei omnia 

W irr 7>*jfr/ sufemenboben Kerfr tndttrfttjhm die 

i+9i\H* TK cucy^i^ C# *1>W £{*>». ft K-a? «*C# *I/J*f • 
egna tcmc in pun&o ccmporis. Et ait ei 

imbt derisntz<n Cl'tlt m emem A*£enbl. 6.Fnd ftrdtb tn jbm 

>l#CiA^» 7Lt\ S*htj* awKcus tbitllv liu) ifyoiau , f(a/ T&u attv- 

Jub^i-i, abo omnc h-inc poteftatem , cV Ulo- 

iir &ml tch leben sM$ die SUcbt, $nd jhrt 

ww *•£«# c* f^» watydiiciBi > *# £ "tip dt/4 , eiivfAi 

■a gtw.im. u a eft > & r .nquevolo, do 

Dewnfie ifi mtr tbrrfebe* , fotd Welcbtm tcbttiU gebt icb 

mui ft lv *f tetMt&aMLuirtfi bn*7nif fAX y SCCtfC* ***&. 

cam. gitur u ravens mc, erunt rua omnia.. 

£•- y.StdmtmihU dnbeten m:cb, fofoUcsfcindUcsdevu 

, ft K.ri >m*£^0Hf #tc/rJ ■ '»yC-^ > v*«?* •tiitu px ox&yci. 

r fponden? dnic Jcf Abfcede a me Satana, 

j km **d J}* », Heb dkk to* mir *9eg Sjtbjut, 

'«4 & : . c&*xwj' t yii Kv£ | 0gc'> <r* k^/ cum! po'vm 

S»nfnm<R tnim i Adnribis Dominum Deum tuum & ci foli 

rh* f t f -wt m +t m >dmfiit smbiten G*l dam }iam, find jbm aUc.ji 

> *t{S~9<t. & ica. -.# aft* H f iifMrtfp ; ^ i*^ j^^jg 

dt w.-n in m , * fhtuit per p write* 

Smm. 0. Vndtr fmbret jhm t m JermftUm, *nd jttlUt lum tcrtjh. 

morh fin T§ *j '«£ , k «tci *irJ, % Fj * fa « f 

r -n pmoaculurn r mpli , cV di Si filim c$ 

*■/" *"* ^***"» <&' Ttmptb » htdjfrrMeb zujbm, Btjft* Cotter 

*•< ft Viyty-ftcn # flS 7j7f 

prumeftenimq 
/• laf dub torn bimmtm bmnunttr. f. Dtnn esflebt gtfthriebtn 

* , -n/TteQuXafa or. ft Kaj el 

lb miD.li'i.: dc ut curtodunt tr. F.t quod 

ibUniomdtr, dd*fif b^thr en aj<k i; Vnd E V A ! . 1 U M 

tRn XHDteV ~*%x<n o? t yrim\ <&£' : &&<; r\'A'<* rev ■? 

in minus toltcnt tc , tii quando offendas ad lapidem pe*L 

■jf den HrnJm frjfen, tnffdjii dti mcht elt9a An ernen Stew.-. 

ML JjKcw "icrtKt/ tS o IrQxiy 'oil *i^v.t& ' , a! 

m. refpondoM dixit ilU Jcfus, didumtft,n( 

T*fi. 1 2. Da AMtttirttt 9nd jj>r*cb zh jhm Jefiu , Ss if} geftgC > dm f% 

CKTTHtyfiq Kv£/tv TCV (r)-.GV c £? \ixf ffWJT\XlJ-$t$ ZSa\ 

tenrabis Dominum I\\im *iu:n. Ec finita om 

rfuche* G*tt dtmtn Uerrn. l^.VnddA teUendet hxttc a 

vttc^cTuzp q IJaCcAO- "si***! 'X7r y cujrj *%*j xou( & K 

renraunne Diibo'.us ablceflit ,b eo ad t^mpus. 

%:rfuchung der Teujfel Vteiik er ten jbm ein ztt thing. i4.J\ 

\5&isTli tyz* \v£$(, CM TV dlWAflH X 7T,cC^\(^ tiq jiw I 

revcrfui eft, cum virturc Spiritus in Gal 

« kdm frieder in der krajft des Geifies tu Gsit 

hcuot*. y& tPnpn^rj'li K9-V c?.r;{ t^V '8rCi'xi*%& <aftt ou/ff. 
latam. Ft tima pervenit in c^um circum|.iceiuem rc< 
ie.tr,,, I'nidM Geruehte erfchsl dttrch Ugende Ort Un jhm. 

3? Kof cuuraq it}i£c%(TXC» cm rccfi &jA<lf aiwctyutyaAi , £*£ct?o'iJU^M 

ipfc in corum Syi glonh 

tj.l'nd er ret in jhren «, tndfoart tr; rtifc 

*"' lis? TSaI\*v. & Kaf n>$CS «C -Aj) X(t?rta)9 t )i r> -n$-*cLuu). 

• * ab omnibus. vcmt in 

9m **. mjgmh dn er^.tr rr-fen> fn 4 

*Tr,>Jt JcjT TO ««9o{ CUtTlS CM T>J Y^iDct 7tS\ OttQQoLTUp (1( liu. 

undum confiictiuUnem in l ,ati in 

uAch fetntr lettonhtit a>* d ;h ,„ 

Synago, 6c Currcxit rlt p , 

%nd jimnddfifj SrndW:; lit Vint. d» 

\\cu\)t i z. u apcLWufcat to /3,. /'. > , . > 

•er I i • ' . r« libmm, i - i 

^«* '-' ^ '"iMrjrJf d+ J At drr dm Luc* Cat. IV. I*J 

Domini fup:r mi propter 
AA v f ic , 10. Ik des Ucrrn t(l bej m:> 

ut E /cm pauperibus tail 

I 4/ , S«<rf i* Eis»i<lt*ms zuUrkundigen den Arm:r. gefar.t 

uritos corcte, ut prxiiccm caprivis 

#» ir* ?o/V* Wfr/zr, zu preMgenienG. +4m 

• - y tc "as tecuperationcm > ik «raiuam "confra&os 

jifftmfzlUm^nddtr.h'uxdxnJjuitfcbt, $nnd den zer 

rxiiccm mourn Domr im. 

<: /i&*. i p. rndt* predion du dti Herrn Mngencmejahr. 20. 

rum curn rcJdtfliffct miniftro A: omnium in 

n Bmb gsh tr > a » Dtentr tundfetzt fcb t lnd al/er die m dcr 

L # j ^tfw# Anii^Tif camS. & .--'-*" ^g 

| tk r^Mftn , ym frlxm s«f >**• 2'. I'nderfeng ah 

M eft hxc fwnptura in 

1 • jkmew. •' /# trfulUt d. fur ■omiKi' «c mirabintur fupcr / , 


\# ;o C I ! ; c**i meter** ulrfj qitip ) Jn , m • r - 

J:r noiubui pi ■ x, q it ex ; , 

UrkwUjt*.*i g'" m$ mlty 

in?, Sorv>c hi: eft I t 

lm • *'■ i;. />/»./ tt ff uh 1 

Z 7 * w EVANGE HUM 

Omnino dicer is rr.ifii .erbium hoc, Mrdice ra_> 

Freiitcb tferdetjhrJAgen zu mir dtfjfiricbttt Artz b rf 

new™, can fjtSp fyop&fjok c* r? KaTngxtxpt^cifjl 

ceipfum.ij :.c;u.u r ludnrtmns facia ruiflV ifl Capermium lac 

r felber } tUrm Wit err fie dir>g haben Wtr geborei ge/cbeben zu Caper n* 

KcmBpn- cads C9 7% WAlfHi <r*» 3> H-/n ^Ukptiv t\iy& vuh, cu 

pbttA accc- hie in - cr.o. Dixit ».item Amen 

pi. is in p*- h:e sJfim datum VrterUhdu z+.Er (prAchi$Ar!:cbjAgeich euc'j , k; 

, sr&p>;T>]s £ey.T9; trtv ov tk clutz zrctTfiai, ^JEj'ctA^. 

Proph::a acc:p'\:s lit in fua Patria. In vci 

frcybc itncmt tn ftincm VAterUnde. z^.fn der^Arhtil 

it AtVtf IffAHP. ZfiT^oij Zroctf Y t Q*M cm Tcug ff^i^Xfg 'H/utf C# ? 
tef&dlCO vobis , mnhjc BUB crant in diebus Elix in 

shcr Jjge tcb <*.b , in 9?Aren zu zeitem EliM tm 

let) -fiim eft ctfllim ad trcs annos 6c fcx men'cs, adco fadh 

jfr.. da 'verjl Ar dtrllimmel dret jAbr 9ndfit hi M mdfn , dA ft* 

JtuUfiTUm 71 f4.iycC£ ?>U'S 3th 7S xC,X* TWJ ylub . 3? Kflt/ 'ZSOf if £ 

.xttjacia, cil magna fama in onuii terra. Et ad m| 

& ir.gr At*- etnegrrfe lbe$$rut*gin g*n;. La/iM, ii.l'ni zu ketr.er 

tuU. — » / a , ■ v » «, / ^ * r^~ .*•* n 

VUuaS+- tU/T ^ 1 - '1 !i/ -'^'> ' 1 pi «f ?ixa?7VctT9]i ^id &'.■<&, &tJ^M 

^^ i'.laram miflus el* Eli I in tt ad 

dm 9$j>f gc/A? dUemftnSd br mtr zu i 

vour cu. it Kcq Jr:?+.ct Ai-asrCci rQcu j rt -arc- 

licrc im. W i~«S '.bo 

iwr / j -. / . . AupetZi •' P >•-.• > r« .c« £// <-;« z Tit en di I 

fTiian $iilf c* tJ l7{*r\ t ¥44 bin; mtu* ctcaict'JcS'fi , it p. 

Strut. cl, ck ncmocoruni muodacoi efr, nifi Na 

phtttn m $nd ktuier dtr $$Art gtreimg!, dem Al/em Saabi* 

ne« ira [fl - aud 

2$.V*d n %qU ztrrtt .& dit m dir "J*. 

•II 


Luc* Cap. IV. i7 n 

& Kcu cLrAszitTK; f' : 9 aova s£w nn ttoAs©* 

furrcx- -rerunteum extra civicatem, 

ndmMufindpeficn jbn bin*** zur St At, 

llumuf .'.mm montis,(t" -illoiumciv U pitiuvu 

)km 4 nn tiugel des Bcrges (darAuff jbre St At gets* 

noun xtj. & Auts; Si /il^vat* 2+& 

ipfjm prxcipirarcnt. Ipfe autem trafi.n> per 

*«, ftjbm binnsbjtHrtzete*. $o. lir *ber ging ih 

Et defect in Capernaum civitat r : ~w. 

tm innVreg. m gen Cdptmaum ;« die St Alt 

X) flc illos Sabbacis. Et 

ind // at: den SAbbAtb. 

iq c <Jo£nna, quia in poteftate erat ejus >o. 

if m umr(fnfr L j * fnn i<tt*lti£ ttarj •'• 

"io habens fpintum imrrii!vJum-»/ , * ra *r 

; . 4 _, _.„ . . /fr* ■ fimstm 

noam» nil »ove mag Die. 

\Tmfti Vmi f I V*4$> < babm 

Jtl \%rt S*?z ri, ruu; >7TCA<JW/ , to 

fti ?rc, ti te 

db t du btfi kommn: ins zuUrdtrbtn, u 6 ft* /)> ^ ^ 

'®* r<; 4f KaJ Iiyx5f C/^(7lUtjTZ9 CU/Th, jhGu, ol>*»H- 

„ f xt , Jcfus okjur^.ivit rwntefcere. 

kdsrH i Jtfi* bt* jbn 

i£ tart* 9 aimv -n dcufAt 

rf :tn%, cbmu»eC* Ac ab milium DxmonillOl 

fmjprstb, ■ rrjkmm ri.. fskrtm .'•■•;■ • fmJttHmfjmi fn Tt% 

Vu 2 «s E V A NO B L IU II 

fig 73 pin* , i£ffA9ci ^!° curt/ , ur>$zV (3Ai\J *r aviif. ft Kx 

medium. ex ' ab co , nikil nocens cu 

■ril i fubr dta ton jh* i %nd /bet jhn keinen febd&. jf.P«j 

in omnes , & colloqticbancur cnm 
fs kjimtwefcrckt 96er ft aUc , fat* ;r/» mit e. • im 

po r.j ia centos, Quis fcrmo hi., quod cum; k poteftati 

i.n dwg, : geVidU i/;d mtcbt 

imp Spiricibus , & exeunt. Et p:i 

den ur.Jau i ' fc f~hren AM- y.Vnd et a* 

*&4 OJJrt /. T0,r.V 7>je; W&f.YVQX. ft A » 

de rumor in omnem 1 -mis regit) nis. Cu furtci 

fe-.n pfckrnm Allen ortendei\mbliger,dc*Lsndt> 

; mwety-M^ :v Hgrlw : ©* cikIcU)*! mijt'f 

j aha* Mr % aut< -ligoga , introi .monis doemm i 

auJ *m der Scbu. Ik Am in crnt Hah* rnddteSS 

If deriaettttuc magn.« febn. El rogavc 

Summit 9$Ar bt> mit ewenh.r ver y Vnd fe bat*. 

nr -zrt< OL-uig t ft K a ) o* raw awing , cRrt-np 

n pro 3b. Et tUm fog no, ob 

J hn fa %$.l'n.i er tfAtt zu jhr , 9nd gtbtt 

frbrun, 6c dcinilit ilUm. rcro rcfurgci 

1* :.i ti ierlitt /W bM fund ft Aujf imd ~:r>.. 

ft cwTur,. ft &iwo>i@~ Si TX jjAi*» Triune oon m%09 kcBtfifrm 
mulitmj (X , omiuj cjpi habebant jj 

j hue*. a*. Vnd aU tntergAiigen f V*r d/t S*nne % AUe die fa b Alien A rAmtke* 

morbi-, aJ cum , illc Tcro \my 

fhit ti.at.ci.ff. f 5tmthm^bfMkt«mJ^% zu jbn } tndcr Uglt Aujj eihe*y[>> Luc,* Cap. IV. 171 

mndf m, / cuut* ^ £znp%w ** K04 7 

tpiorum ma.-ubus Lull Exibant auremetiam / 

it; //.'»i* tmdmscbte fie gef*nd\ + '• Us f.trentm *xtb die c ™ 

ex clamantia 5c diccntia , Tu c> lllc Cbriftus 

Tm»fd n $nd jfrjicven, du i Chrtfimt 

"V0f2. K^» yz t jjjT* Act a *4einur olutv 

nonfuubatea ^uod fcircnt ipfum 

dtr Scim Go:tes. Vmdtr i ' fic$nd'.> dim J.ctvr*ften «Lm cr 

T.\ autcm egreftiis ibar. 

Cbr'ffm 9fjv. xter Tdr t rinr cr bin.; °. _ 

# mtfirimm 

*~:t , V94 ':■ , '-. r?$cv t&i cutty, vg* hcunu 

in d ,6c inr cum,& venemnt ufqj ad ipfii i 

SB euu t'.sy 9nJ dm > ottejbn, bnd karnen zu j'mi , $nd 

~T19TY fir a S0T' Jm $£ Oai H7R ZT&q 

on nc dHctdertt ab eis. Ule rcro dixit ad 

mwUrm I* smf dm a mebt grmge temjbt. 4;. hr .ipcrftrjub zm 

mil j :Ai<np £'-%'<Ccty}i\iCeic3'ai at fix- 

, M> QB*ft alijt civiracibut oporrct Evangdiiarc roc re 

<o*4 Mndtrn SleltenmmubpreJigeHddi EfMffliym 9om Rei- 

/ 4 ■ ^ * t / Docet in Sj- 

tJtsrt/lKt, zUmrtfj* *ariZU>iyH. ft K.q ry KyjfluojVP Ct nAgigu Q*. 

; • :\ Dci.quiaad h«c mi flat fum. Ec erat pr«dican$ \r\ UUjt. 

tmt 9 mmt dtr * btnubgefmtuL 4+Vndtr prcMgt m 

, ttwsy*yx*; t^j r<xAi A «,<*{■., 
Synagogit G- rs. 

** fcidfai 

CAPVT V. E 
TO /i csnS lip J;fcAor cJariMfd*/ cumS rl clkXhv 
*«ft turbi im aiaeree ci ut audiret I'f" 1 ^ 9Uf 

-'gAb/ib <btraj/itb dm r$lc* drAHg zu j on zm bcrm * **&* Be CJ*tUTA .' A N G E L I U M 

*Ir }t;tf W '■'•■ ■ : zr&ox tzw hlfivlut Tcf t^v^i 

verbum D:i, 5c ipfe (Vib:it apud ftagnum ret 

GottetfinA er fiund am See Genef*rtt%\ 

$5 K 'i tiw t^uvla. -. "Jfer 

ridit du-> navipia fr.intia ad ftaunum, PiVarores vcro cuit 

*. Vmdfsbe ztoei Schiff (lc Am Die Ftfcher .: 

[hzfnr; >c»r ojutzSy , ^xti t sAwu a* ra ri*T»<*. 3? FjxSic. e^ 

font ex i ^, ab'uebanc i u. 

' • -tre.'fen wnd^ttfcbem jbre Ketz. i.Tr*:: er m 

jiff <- TV si/Ai- j n|0"C# tftrii' >ctj -ji 

On iftoru njvi£ioru,c]'.iod er.it Simo j .ivic cum a 

Scbijf ( Rfj 'Uheibrsr Ssmnrtu, $*d batb jb* , tLu er $emL*m 

i zr octet pay :: $'.}t9 . yjy K9-Q>Q*4 1910&7XG9 6k W fSr\otu t* 
ut provehcret paullulum,& cum crmfediflet docebtl ex m\- 

fkhli eiaviemg, v*J er faze fick^ndUkret Mm demScbiffitU 

*$. & uauh A*A«r , nm <zr&g top Zt/^r* 

iin, Ut rei in loo dixit ad Simnnem, 

k . jJ'ns 4 : e Auffgehort z u relen jf>rAcm er zu Stm»n , 

tix^ct}* Hq tz iiii& f rc/n £«tAas%n 7« vpotf £iKtv* it; 
atcun, & diraiftite veftra ad 

bobe, I'nd tverffet tut e*Wer Seize dmjr 

it's 5> Ka^ o zluv¥ ><Xl*£/$* ,ii 

Et Simon refpondeni air , per 

Kzugthu:. Vmd on smtHirtittmd ekt 

i loAcm mhil c pimu mandatf 

j* »4*A/ btbtmrvir gesrbeHet rndntc 'i<*, doer A*jf da* 

V* y.%) k\* 10 d» M .• r. ft ICof 7Xn . rcun; 9 ov i 

m ' :»(, 

I ft Mmtterffen <Ui Kttz.t. VmiisfU Hju the 

•* » oi i di to i tixTV9P, ftKau 

lUtClP tor 3 Li:*c* Cap. \ 172 

altero narigto , ut \on;r;nt cV opi- 
m jbrtn gefriUm^Jujm M*dernSchtjf'9$Jtrct: ) iUi fie kMwrntr.d hulf- 

artnrur ic venerunt, & imphv:runc amba* naves, 

•t;9*m t tndjU kstmtn , Vndfuiltttnfoll k &l"ff> 

■ ■iSsoKffertncur. Simon". 

*i /«j6r j+ncken. /. />* i** /it* S.mo* Petrm, tr 

l,i .a mc: Sim peccator homo 

mm Kmw» -.•« i*»« » 

ia-4 Kt£M. Jr ttjur':*,^ jvv 

im Dor P.»*or cnm. i qui i 

f.Vrsir. .r unkcn.> 4k 

aiwiXaZzv. ft 'Ofttittf J^ 

o eraoi fuprr captur a - «juam comprehenderarr »r autem 

;» ffaflnv, ffcr its, >* Ftfebxmg <Un fie get ban b Alt en m r.io. Dtftlkm gleisbi Jacobom, £ Joanncm, E'tot Zcbcdri, qui cram ooiti fo- 

tftfft* jMU*m,%ndJ*ksm*tm,jitt±ebiH/ Sw*nx fo- 

ri «£|f T»F ,dC, M^ ^oC* , >CT9 n/ fiw Ptftitort* 

■ijt -«i Simoncm Jci - metuc > ab hoc tempore ^<-'«W'*iw* 

Gfc. frndtrfrstb xm ]'[**'• 'ydm^onmuMn 

*>i(jtrtt; iry £<*X"'' ft K at) v&Kftyayi \ nc M 

bomlbci c a f k i * Er cum Tub: in terrain 

Ht9Jtm MSmftbtrnfMUm, iftfuhrct*n *n . zm Lanit 

; <it * <m £,!»**>•* 5 r*** tfi/TCrf. ft K J C« T J tfi>;»* 

rtha^mnofniti fccuti funt fct factum et> cum Wo 

tnJfo tr 

>ti & cece vir plenus lepra: Et Com vilnf r 

1*^ homt &a«, * f$t*%4* d+Q*4n :a:;it . EVAXGELIU M 

Jefum, pcocuknsifl ;m, rogaviteum, ciiccns: Dominc 

Jefum, f el er A*ff fain Angcftchtc> ?nd kAtjhn^ndffrAib. H<rr% : . 

5* ^ou ftie r&^f/fttj, ft Kau 6\.ei\cu liw %&?' .V aZ 

It exrcndens urn^^H 

/o kxnflu mub r. i ;. F* ^ (rjirecket aus d;e Hju$d tnd rmhtt 

oc>^ t <iTxr , JtK* , *?$»£■ . K^ ct-yivc. 17 hiirS* >~;>>}\t 

cum , dicatll , v>V.o , purgator. Et ftatim lepra 

sn^nd, Fni*lsb*U der tupAtzfmg 

>br° v/srJ. £• KAf ouon; Tzxoiy^hz* cojtzS pyoin « 

ab to. Bt ipfc BOCfk ci nulli hoc di< 

for ^/;*r. rr J'^' ./Aw d.u en mem Ant fAgmfatt , 

Se<i olV- .i: I pdoti 8l oftVr pro 

»•*, 9w i dc *,$nJ tpjfcr 

<rx iK.a$^;&&7i gefce M 'dQ% c aura; ftc i/#oti*jqi* 

M illis in tcftimoniu 

^r: gtboftin h*l M*J?j jimen zwn zeugnit, 

ft : toy©* '3J& tiW t yjtf fwiv^XJbib si 

Dinnni ifermoBC c->, 6c con. 1 multa-» 

hs k.wtAber mm . - dxe ftge ton jbntn, $nd ksm zuJAn.cn rid 

'' ••,« Ian a fim mnrbiw 

* ' urdtn dutch in ton at KrAnrkkmU* 

ft Bl rz?9<rJjZt> 

in Hn. cV .llutur. 

tt.F.r Alter in die tt'ften , >/. 

cifn •taI. .> H crum ,« i^fr A 

/-. :*/tV<i J'jf'f/ • T*j 4fl %nd ftfle* 

ity<t* .6* 

, rrs, qv> itf 

4> *.<• ritrtcn ) dtt Ja ken. men f. •"* Am 

mam 


Luc* Caf. V. 173 

&JerulY.:m: »'c virtus 
ir VnddickrAfft 

- r. -ft K*j i*\* £>**«* <£^rnc 

let bor qui era: Paralyticus & ftudebant 

f 'rmtn Bete etnen ig, 1e fucbtenthe fie 

fftyxuf , nov etJurtf. ft Kom py ^l^ne 2^ 

'en-- • .:$. Ec aon iovenientc 

w frr K L:m,inJ iegten f*r 19. VnA da fie m an 

fix ^ 0f i <*>*' y yi 

>ccrturV) domii 

1 ft ft {en fit duff d 

crgoUs demiferunt cum cum leel in medium 

ilttftm m dure er tender Jtm Beilem mitten inter 

6 % ft k •' ri/; a -Tir, H7it9 4UA 

Et cum ▼ldilTet iliorum tidem, dixit 
/W 1 •». j#. Vnd titer ftbt jbren glAuben t J^rAcb rr zu jbn. 

\,9»+ Tt , if ^ iti&oTiai Ctf. ft K«< f(£«fS 2^*- Rrmtfopec. 

fbmcibi p«cca:a r inccpcruiu ra- cAUrtrm. 

fr' Wrgebem derm Smndt. it.Vnd 'e; fin fen An cu den- 

fie PhariiV 1 .rcj : quis eft hie 

St UbrijtgtUrtentnd PbArtfeer, YndftrAcbtn&tr til der 

C Ka. 4m i J^ dlWUTOj Ct^kUOLf CLttVOTloV, » tt Ulf 

*j» lo^viKuf L».j(V!i: .j. > , pocoft rcmitrcre p« nifi 

met .-mittjerwrngf Vrtr km wtrgebfn bnr.de, denn 

i.i Q. : <->.'.. i tt?.wiyixcf$o \rT6, t*{ AUTzJk - r^cifc, 

Cui .tionci, 

+*m ** .Dtftrmtr. if ;Ar# grdtm.krn, 

-t A* ^n. E V A K GELIUM 

refpondens dixi: ai 5, q id ratiocinamini in vcf: 

MM/iortet er $r:d fpracb zujhncn, $fm gederzket jbr in tWern Hrr 

Utnimeft facHioti dicerc rem ilia funt tibi pec cat a tua^ 

/c<V .cisbrltcber zu ftgtn ,Dir fnd tcrgtle* del t &aU 

An dicer: & kmbuTa_a? Ut autcm fciatis quid ; 

•4rr< >)t Auff\ icU? lA.AuffdMAberjlrvi.ftt, Jm flunk 

habear films boHUMl in terra remittendi peccata ( ait 

£.«/ <//j Mcrrfchf* Sob* tuff ErdenSnnde zu^orgtben (JfrrAck rr z* 

r „ , . Tibi dfCOj furge, cV: tul-cns le&ulum tuum r 

Ctucblbruebligen) Vir f»;t uh y f'ehe Auff, I demBttlttn a 

proficiLnem numtuam. Ec ftarim cum rcfurrcx iff :di 

pidgebe brim. ij.l'nd dlsbdld fund* er tuff fttrjkrB 

twTily , ctDt; \ty* & ngtTDcfr*, airrh)%f &<; rlf ctx§¥ cwTX, ^c£i- 
im tv |i 1 at » abijt in domurafuim , 

jlugcr.ytnd buit d** : *r tuff cr gtle gen Wat find gttig be »- - 

cam Deuin. It Hupor c.tpit ornnci, «gl»>i o. 

frit j6. » tfitztemfcb *!U, 9nJ pmjttem 

Dnui I • nui knopin 1 b#" 

<»#.'/, //»... rdtntcli farcbty V*A ^.u ^r*,$wir b*ben gefebn ftifs.ime d.mgt 

die. cx:jt, & confpexir p :m nomin 

kntum. j- I 1 1* .Acb gag er 4U4, tmd/*ki eimen / Utt mil X*bmm 

t*nm ft ] ad -Minium , 4c dixit I | U ctt 1 

fuoid «** Zfd, 9*djfr*b **jbrn\le!(emtr H4tk 

Km •inqtieAS omnia, furgens Cecums eft eum. Et Lcti 

j£ /»»Wf fimffmdfolgeSJtm r.Acb. jy.l'nA itrl t. 

xtmS ui^cc^jM foxlw v rj aJrV ciz.'i , 5 &/,■ ff&tf 7,- 

Mun epulum in Cua date* <5c ent 

>rum,v}utcratuiccumbcn<cs cum i. lt 

j/frw m// ' -*r. p.Vnd 

r eo« & Ph.» «dv?rfui ejus 

««r Sikrifigi *nd PimWjfitr Hk fit 

I publicanis & pcccaconb editis c ' 7 P l cua 

dfrmk l . •»* «•// ^» ?#M **' *««>"» tftf/Jf P<«*""* 9- 

ft. I -kcXttk^. ti <»t9c ax! rtfe. Ou . 

reCpondens dixit ad lU DU 

• W MMitvrttii*d£r.tchzu jbnm. K>. < 

m habtnr, q-Ji Cam !. mrduo, fed e bat) Nou 

ds'tftn 4n (jefmim At tm-t /indtrn d.t Ktau* KtfK 

ubi^tt^xa^fi , vs iU7aivc,a#. fe'O* 

ytfoca- led peccatores ad; 

*Wr» zmr^tn axh immdtrr. fnd ntxbt dtK GiTti'ottu lu $M 

J ipCum jcjuiunt Joani.u difcipuli CTtbrO, & fapuUr 

><,£ tnmtfm/k* Jtkumjmgff {••£*% fm 4 '■"& 

• I Pb*r:Jf 

v f;1 . m:1 fiOHM ;": Hirer el 1MB Plurifae ;rom: t< edunt 

ipfr potcrtu ut x 2 rup- EVANGELIUM 

tha'.ami , quo tempore fponfui cum iplis eft f jeere ut jejunent. 

U**i Jo Ungt der IWeutt^mb bey jbnen tsl zu fafien. *'1miI s Vcnient a ""m J i^> * tol'.crur ab illis Sponlu 

\ a *°, n V' Es ***** ^mmen «ber die zeit tUt genommen Wirt 'von Breutet u 

jipoftol*rMHO J * 

peffadfien- ran vri-^irxnv , c* ditcivctis tcu; rui^cy^ ft }t 

JjortrmCbrt-Tunc jejimabunr, irt illis dicb lVcbar vero I 

Venn tofirimf* ft/ten. ;6.mJ cr /.. 

ts&eaZzhUu -sr^g clutVc ' ol* i^«$ j3^^« lr>.Z y rfjyt k&( 
Parabolam ad eos. Nemo Lrnxnirtit panniculum ni 

GleicbnU zu />»; n. Kiemant fiuket einen itfpen 9e>/. 

veitimenti in vetus pjnt.iculum»alioqui, & findit illud novum 

h.'idc Muff tm Alt A.r .:>;ders, fo mjiet d.u ntWe> 

Difiipult mJ xsdX&u C7T ffiptyuHtt u7t&Xy>!& to >c7ri rt/ kquvx. £• Raj ij 
rmt vct«n nonconvenir panniculus ex novo. El nei 

d.u Mte retmot (hb mebt der Uppe ton ; 7. I'nJnun 

tu> cum Ye- f 

tmfim utri- /3atf\« *eov avev He zza}u<*$ ktnthsq. c\ $\ (*r t ?t t fi'^i >f(« 
^m# ^"^r/fi- Jnjicir novum vinum in vet utrcs , alioquin difiumpit novi 

!■ fa pet M in fcblemhe, Wo Anders, fo ztrrc 

ill Q t#$ arxa^K cwTt; cvczvjijmuj, ^ ci ct<»co)'£m?iyTiu. 

vinum urres , & ipfum eflfundetiir , i\. utrcs peribu 

to if die Scbleucbe>$nJ Wirt terfeburtet, fad die Sd ».n;tn%n 

£> AMi no? oTrcv *r; xcwi-y? a<^^ @*iTiGVy)l ctpfoncsi aui 

ltd novum vinum |fl rccen U, & utratj, c( 

|M»H f*U ™-in *» ™We Scbleucbe fdfien^fo Werdenfe bade bit* 

: ^r. nemo qui biberil reon ftitim vuU novum, 

""• i^ ^/ P«w Alien fnd WoUt bf.t da m 

t s 

Or L tiil 1 1 u. 

CAi E Luc? Cap. VI. I7f 

CAPVT VI 

TO ii CM Za£~1T0 $djT\&*XSU)T(* ty/LTftjiduj 

eft rcroutin ; altera pnmo pcrtranfiret 

i',:dt>b<£i!>'J>.:fe*tr.AJi<rSAbbjtk da* er durchgwg Dtfctpultjfn- 

t «. . ► p * \ ~fi . N V cts fa/fttnt 

'junf %& nil anr-cjiuMV , y* a $mnv t^j^TOLf tUTAOv TX$ ffe- tr.S*bbita 

pl'i per fa Et r . difcipuli ▼clKbanc fpi- 

dmnbt C Vwd fttne Jurtger rdufftcn am £- 

ft TlFSf^g 7&IV <J>Ct£<- 

« edebant , confricimei roamb Qui dam vcro Pbarf* 

<rm , tmJ Afiem, tmJrubtn fie mil dtn Htndtn. i.biltcbc Abtr der PbAfi- 

reu *v a-wtv xl 'i$j WHm z» 7j7c. siSoctoiJ **fn*tmf 

Cur facittt, quod non licet facere in .bbatis. ob ad Arbi- 

ter frscbtn zmjkmM:Vf'4T*b tbut \r dujicb nicbt ztemtt zu tbu AuffdieSAbbater. **&** 

it K * >*•«£ J: * i ^&S «u/t*c. o In^**. Q o- rJi* *>e- 

refpondena d ad illos Jefus: Neq; hoc qui 4 cm le- 

±y»d ft AArfortrt t/tdftrAcb zu j'onen m: lLibt jr rich: dot ge- 

*Zif a i «7T«rctjr0f curnt , kj^ ii fxi r ousrx 

fvftta i *f»od Da fecit, quando efuriret ipf-> & qui cum ipfo 

ty««j Lm Ddb*d that, aa jbn bungtr: , trtddie mie jbm 

it he ««A>* fcf j»r ciK5r W 6c*, ^ tkc «*/*£ 7^ _. VJ 

t.-j'U. Quomo ititroierit in domum Dei, oc panes 

Mm :ra*trmtz*m JUtt/e : rescind die ScbAubrof 

° iHli pAfl* 

ty. , v. f/*MI *pu tb*; ^ *Z/JT , X; OOC Pr'pojine- 
fumfen: 6c c ijs qui erjnt fee* quo? non rtti. tndgAO Auch de/ten die mtt tm $?Artn , ^ 

ft »Caf £A:^ fliTrT$ ChnflmFo- 
cJ<re , mi tibus. dicebjt ut Sa^~ 

M *mm t dmpt tftn+bn a&ih die Pritfftr. nd jprAch zuj'bnen b.t' 

fill u« ' 1. him eft 

jt du hitmftbm Mi Aucbdci ^AbbAis. 4.. tcb Eva kg emu m 

oi vgi zffTii? (Wsbxrii gluts* siTiAvav ag iUjj mwa,y'j*ylw , ty. 
•utc or jam in alio Saboaco ue ipfe inf'rederetuT in Synagogam , ft 

**rr 4*^" eirten andern Sxbbdtb dv er gmg in die Sclntie, 9m 

d^m'.i- B* erjt »bi homo, & ejus dextra manus cut arid*. 

nmin decern . .idttdr <m Mo. des recbte Hdndttsr terdorrtt 

f*" A & tl*{f**{ifl! *i olut >.g y >£ u (pxe/o-euoi « c# 

IOC autcm eum & Pli.i: an 

)onbiekendte Scbrifltgelerten , fW Pb.trifttr, »b 

7iS ffttZZcLTV *5i?j/L7c'djs\, it a, djfrm K&iviyocjieu curt/. 3> At 
Sabbaco (anatunis effet, ur invenirem accufarioncm adverfus ipfum. 
ducb .im Sdbbdt beilen ttttrje. duff eLu fie funden eine fdebe zu'j Im. $. Er 

ii JjJVt rkg ecvnSv 2>l&teyKriJLitg,Ki nm tzS ct*0f>j7r<u TtS fapat 

at eorum cogit.uion?s cV dixit homini 

dber mcrcket feddWek tnd (f>r*cb zu dtnMc nut die 

$Z*A lit Pi F , j 5^9l «f -ri fjLiJuv. % $\ ctvAfug 

manum ft* >n medio. Ill furgeni 

^rr</; fl **^ rr;/> *"J dber fu»J d*f 

fa »": - ; i^; cujtx; jEmfvir^j vfjtxg fc, 

• rur Jefus ad ill. Interrogabo vos,o,mddjra 

« Cfl ;£»r/;, /cA frige eucb Mm, 

Sabbatii benefaCCfl an malcfacere? annnam (r 

dmn. •netficb duffle Sdbbdtb zutbuengttti oder »*/?/, im Ubend crbd. 

| cum circutnfpcxifT t nmiifi alios , ik 

$Jer terderbrn? w.Vnd er fdbe fte dIU hrbher *n Um\ 

lJ , f C\.:e t!w %fifp C*. 'o <J\ cKroirien ilr^, »J 

,. B , n i , nunara tuum, Illc 

Ardihtudert Menj Hdn ! t Vnder tlete dlft, id 

Vn»f£nca>» ^ ^'<f ^^ &>*V ^ c •» *^^» ^> Al; ^ 4 ^ 

A€ ^ . alt, . cm 

* ^/ f.'iirf r brsebt dst ilsjU Ufj*>j *.>f ^u dJt.i t r % n. Luc.f Cap. VI. i~6 

amruua, & m •' '•)'> idium facer em 

w&mfAnttutjlm'- i , t»d <. I vw-Vr, v . ** ft tMtem 

-;. ft li ii C* T^/TJtif to^j r^ti^Ai i£m*3" „.- .. 

11 Adfctndit 

n ctt autem in I did abijt 

. i . //; wot.: em 

ladun, -rat Jns in 

x- 9*irr WUmU in drr* G>- 

- fir e ft t« -*££? •#« . ^ 

• M Et o.nn dT:t radi diet ad. 

r« 1,.1'tuldA r T* o er 

\rJ pp^m; , raj C«Al£af<%>@" ^5t' «/>T^r f ., kc pjif 

flc cum cleg ex daodecimi qi:o$ fir 

-r 4<w ^w<>» zWcljfc 9 $UlcbetrAktb 

>iftolo» oonuni Sunonem, quern Ac nominav, n, & 

.. ; r. mtmm t t. Stmtm % tteUhe* er nd 

fieiaM fir airs' *•*. Taxi-Scr, **luu ^ +*Af*vw &* *&/•? 

-:•«»-. . frjtrcm. Jacobtim, £ Jokannen, Phil ppum, duoArcnn 

±*m fnmtn BrmJer. . ,>»m, trndjobamrem , J -...-'.urn, Apflk*** 

:uzf. ft rii&'j)uav.\ <rt(A?,c/<y, 

«5c Thomam. Jacobum A phri, 

•i t*rtb*tmm**mt ttbdutu Srnd Tbem.im: Jac»bum d rn 9 

4 m ^»Ar 70/. ft IK^X* IctXsJStf , kJi/ 

Sim->nf n vocaturM trn. 'in Jacobi , flc 

4 >.«^»r»i grmAnt U. JuJsim, Jacc hA 

ifm* ib cyeo^oVj-c.) ft Kocf tig&Zkc 

5c fun prociit v 

•<"•'". i^Vmierg .{er 

ft* J eamjxftri, & turba ejtu difcipulorurn, cV 

*tstf$tmm "find itr l*> m Jmttif\9md E T A N O E L 1 9 M 

multa multuudo ab omni Ju.' & falcn 

„ em» rrofie mcr.ve dts * Von Alien 1 ( L'cbctt Lind* htd lerupde 

6c m.iritima Tyro A Suione. Qui venerant cum 

9nd Am .\frere 'elegtn Tyro bnd S;don. Ig, Die eU kommen tYjrcnjt 

xrotj k i&tUtiai >^re 71S9 ax- y. Koq 

todirenr 6c (toarentuf fuis Ungpotibjis. ^u 

zu boren^nddn fegeheilet < 9}orden%on)hren Setuben. VtU die 

-s Afro pSpw^zrv (ttyfylflvv w/juoltajv. £ e'ji fan &>:*&. ftKafjra 
ti a Chnfio bnuur ab immundis Spiritibu-> : 3c f.inab.intur. 

f.xK.v.iur. b:n W rdentontnfAub'rm Gr:]1en, dietturacn gefu Tf.VndAl 

o o^A@-t?»in» airy wm-.^ztt , cZr otwctfjiiq w/ ai;T2r *£ 
turbi c] i.ercbat cum tangcre > quia virtus de cxibat. 

/'.V* beget et jhn a ■ r*, WrilkrAjft P » yAw gtm> 

(C l«S ZtatlctA* ft Kaf ct^xzc 657Kf*~ Ttfc airj cZ J vAjUtff ft 

& fanab.it omncs. £c ipft cum clcvaflTet fuos iloi 

$nd beilet fu a . 20. Vnd er bub Auff ,.e J»ge* W* 

BcAti^ui. 7*; cwrJ uaL)n rrt ',,*><*}*. lAtf&'/oi 'ci -$ «%9i , 0% vp 

fuos difcipulos, bad paupcrcs , < ;h*aL 

/?;/;c Junger , tndfrrA.h I Sehltgfeti jbr Amen, denn e 

ffVfj /3ctJiAft:t ^ t ~ >< * # ft M^y^n ct srapZ^ng \w. 

eft rcgnum D«L lead qui cfurrris t 

du retch Gates. ffeitjbr die hnngt> , dm 

• >t. M*<$t£/ci ei * leucine vvjj e £ p^Xia^f. 

T" nunc, quia i 

rfitifitHermm Sekfigfi 

& 'J- ■ ■ ■; CI Sltfj-m , £ 

m i rot I 

Luc it Cap. \ *77 

QtucUtt iq 

in 

^r 7»7f <&Ct$tjmji ci glum* 
nt pr- 

ft . • n 7&.. 

bis js , quia rcpoiratis 

{*rrdf dtavjbr I»a 

Vx vobisqui imp qui 

,j|. dtn guch Wirt 

Of &** KSH K^nunju 

nunc. Warn Ui^ebitis 6c rubitis. 
i . th emk - it htultn %n* 

rim v 
, f4rm $••«?/ tMmrt j$dern; Uuben 

o; Oi ^^Hlftf. 3>A^,' Hopes ettl 

lopropr»ctj> 

smsbjbre f'jitr. 

irclrro 

. 

& pre 

pro tllis i, i ». * "-- ( . ait 

%m J0 i. jp.i (get jr -i IOC. 


i< E V A N G E L I U M 


te in maxillam, prxbe & alteram, & ab eo qui 

Auff einen BAcken, dem biete Attch den Ar.dern dj t foui tier 

Omni feten cib>i pallium nc prohibeto tunica. Omni \ 

$t dd-ndum. njmpt dtn Mtntel demtiere dm Rock ahc'o bm jo.Wer di. 

CUT~ivTi 71 drf'd t Y&l 1*71* t6 CUt9Vl(& T& && > f* T t *&7T «, 

pctenti abs te da > 6c ab eo qui tollit res tuns, nc repel 

kit let dem gib, $nd Wer dtr nw.rnet das done yd* firdere t 

ft Key rjgf.tyu)sjt}\{le ma ZTSiuaiy vfjiiv ii eLvvoumi % KvfiH{ 

lie prout tnltis ut faciant robis homines, etiam vol h% 
j/. Vnd ttitjhr Wo!t t du thuen folleneucb die Leute, aIJo auchjbr 

tW7tlg cficl'A);. ft K«f « i^TTTSTg /*$ l"> if apeiiraS'ioLt t 
t is fimiliter. Bt fi diligitis eos, qui vos diligunt, 

£«*0 gleich. it. Vnd fi jhr iiebet die euch Ucben , I 

▼obis gratia eft? Etenim peccatorci diligunt etiam cos a quibc. 

k>Abt jhr tUnckcs daton? Denn die Sunder lieben Aucb jbrt 

7rv<n. ft Kaf Jir tt^ttjom^ri \Vq apaQcrtix/JciS vpcic. - 
guntur. Et C\ bcncfeccritis ijs qui bencfaciunt Tobis, c 

kern. jj.VndWenjhrWoithuteWern ttolthAtcrn 

WfU9 X&C/S Hi i KM $ ci cL^ojjiXun ii cujTd w#i¥*J. 
▼obis gratia crit ? Etenim 6c pcccatorcs m facioit 

dtncki b/ibtjbrddtoH ? Denn Aucb die Sunder- tbuen deficit , 

ft Key icL¥ ^cunltfji 'zraf u>v iXm(J]t >crB*<*C^i 

Bl n muruum cWderitil ijs a quibus fperatb voj recepturos, q 
MufM* ddn 14 J "dtvenntr leibel ton den jbr boffet zu nemmen, $tm 

dum fne x*tK If) J K94 & o» a,tytp}»r\}k a npfl v lii t icuei 1 *<r.i , \,<t 
J ' gtatia er - Sc peccarores peccuoribus dant mutuum, ut 

kdbt jhr dAton?Denn Aucb ds den Sundern leihen,Auff dmfirU 

&*Z*)ffl 7W i «. ft HAi^ 0t^X7rtCTi TKf vw.v i\jb%. *> 

p'unt pa m Nff>r<»s inimic 

dirntmengettlHS. jj. Dock sbcr litbtt Arereiandf 

w Luc* Cap. VI. W 

Ac mutt. , nihil inde fperantes. Et crit vcftra 

tm.. dMjbrmnhtesJAfur bcjfct. S* WrtfeimeMer 

W in&i i|U t/ v\£«?tf. tit cw-nstftl&siw Deia *km 
& eritii u illiuiaUiirimi. quiaipfe benignus eft benignus <r- 

t r*jL 4 tferdttfctn Kinder detAllerbobefen.Denn er tliguhg g* mnles. 

tr ingratoi «c malos. Eftote ergo mifericordes 

4* %mds*chUnm tmt B^jfngen. fiJkmmb fin BArmhertzig 

ii i; w s 5«^? . :Ltaf ** * K ^ ^ *c!/"1 | 

p, , Ater * r« eft. Et n: iudicato 

w Bnrmbernig .Ricbtet nicbr, 

t .i m jiiiibiminuNeconlemnate, & nequaquam condemnabimu 
mgrickttL Aucbntcbtterdamst. 

I • * *n r«<&*. * **M* i S'MQvm VfH^J^g dede- 

J fc j Pate 8c dabitur vobis, rMiM «*fr- 

/# frr;rfr«ci>9rrje^*. ^.Ctbtt fo Wirt eucb gcgeben^ttm rec:pu~ 

am bo: preflam, & Igtfiaw, 6c fuper- 

/ •m/jV **./, gedrnc gerutteit, **d fiber- 

I feftrum ft num. Enlcm enim _«_ 

Umnrngebe-. *s. Dm* et* mtt dtr MajT 

v m A. tk x » * C.tcus e*~ 

▼0 cHl CIS 

urn tmeb i'viedtr n jf. Vnd tr Jagt jbnen tm ^ *" 

-yeiv; cb# ctfA 
m cxc<) prx - amb© 

thUt ancmiY.tnUn Hen ?Ug 9$. 

■ M' y ft °'v* & pj* r pi' n it viarif n* 

•n eft dil . ra 

mfdMeml 4» K'cbt 14 d<r ju^tr 

T) 2 tdrtf rc^ % 
E B LIUM, 

ut 

> . 1 in 

fr.itris riN» Trab:m aucem qux eft in 

its MmJtrtj fW.. * ;w demzn dugt 

;> £f *H Zl I : J'ju&JUj /' V y hat 

Aut cju 
Fjr, -f/. f*l tn z AtvmIi 

CxCaAfid Tf > ^» 71 C# 7W i&yzX'MC (Tift 

fir quae in i no cfl 

h:* den : ttts 

tuo nun vidsns 
demem /luge den J 

*{.■> 7 J c riri 2[ 

iut trabsm ex ruo, & nVfj^H 

« *A«F 7? 

f m *. utej f«ft(icam fcju lo 

„ at. JUrV* -' * .&* Au^t* 

a bor 
«i if ktm gkter BdUtn a '. % m*% 

vutt vj.Ko* yaa-n Jj \,"/.ci* £ oZ¥$CS> 6k fb ; lit* 

•n- I ex 

dt* 4 4 . 1. >m f tg . . ; Mi:Jcth( > 

Din mm mtkt tin den Dtrnen lin 4 U le/f 


Loci Cat. VI. 1-9 n. o ex bono 

student guttn prt hon :m. mains he 

*r. far gitfs. t r/« bosbAjftii 

thefjuro co 1 - -rt 

MBi dm i SebAtt H herfnr 

abi: CO; 

^ ,jfr 4* ^/ ^0/ Her der hytttur. 

Q 'J) 

|| 

ad 
p r « '• 1 * kemmtt zu m 61 £ho frU&M 

9er6:in: Dei 
fl tiuditt* P# OUT 
h.:h tei ?.. . 

4T* vyy 

rim *' 6c 

iJi tr ernrmA/ettJl' Jb 

1+ n; . }\ 

CT 


MM 1 M . 

bet cr a 


i 3 VT0 4 & non po- 

itr Sh "* zm 

/#. 

:. 
J(/t J 

i yr/ : tlrMfk- 
EVANOILIUM 


£ri Audit ft *0 S\ cLKXrzcK p* 7t:iy^:i; y caoioe <&v iv^aT&J , e\ys$* 

t> ncnfatit Qui autcm ludivil & non fa fimilis eft homini , qui xdi£. 

fuTuLumnto 4p. VVer aber boret, 9>vd I rt, der ijt gleub cinen Menfcben^dcr bsiif 

pr.Qcurli GiKiau d-ta ilu) }o , %v£/t Jffxi\la , >J wQ9t(bii£tt i vt. 

cavit domumfup:r tcrram, absque hindamcnto:Cui illifum eft 

tc e:n ILuts tuff die Lrdt , xbnt Grundt: J'ndre* zujbm xudtr 

&pif yjj XJixc. itt*ci , Hey ifytn [Liycc -n fryyp cx«ritf lit 
men: Lc ftatim cecidit , & fuit magna ruma ejus 

Stroom; Vnd bald ftl U% rod g&iAn em en groficn Rtf dm domus. 
Ham/. CJPVT Vll verba in I rfurionu 
ferttts Ca- 
i Hint 
f*i.*:ur. Certurio 
Jttbmcitt 
t Ad 
i !um 
Sent, 
duo rum. fi ur aurtJ 
dm ft Zr&wniptx ^ ^r'®' 
Centurionis autcm cujufdi 
2. Vnd tines Hewptmsm En E I $i itsijfjm mtv^ outW tk fqi&fa «C 7K; ixjif 
Cum autcm nnitfet omnia fua 

X.ich Jem tr Aber Amgeredet bAtte 

.mil) ingreffus eft in Capernaum. 
Volcke gtng er gen C*ptr*tAum. 

• us male habens, ernr monbundus. qui crat iufi prctiofuf. 

{ M g Todt Kr.inck. denbielt er frft/ 

ft hytvQou, £t 7J& tV \r,<rx ihr^qixt *zsts% cwrtf tt^i crCvTiglff 

Cum audifTct re ro ijle de Jcfu mifit ad cum fcnl 

f. VdtrMmirbmtkm Jffi [Andtt er zu jbm die tltejiem 

Jucixorum , ropani r m venirct 6t fervarct fui 

mUt 1 u . iutri ufidmAcbtejtrim Knexb t 

Apr. ft < v * ^ ; :**£«# «^{ ™ ltjr*9 , ~a 

vum. I*. cum vtaiffeai 

*btf ktbmm tu ] _ bAten fi 

avrh Luc* Cap. VII. ISO 

iru? arx$*> + ; , >/;cr-nj , S S£i£ tor £ t*^t» wa^h. 

du quoddignus cflet cut hoc prxftaret. 

mtt pea, wnd fyrscben'.tr ifi fetnvvehrt tUidujbm d/u erzeige(i. 

Jfc ApetTet y. *^» £ "^ cwj ay juy jjj auto; vfilv 

enioa noftram gentem. Et Sytugn. iplc nobis 

J*»»«r *.«/.. infer die Schulcbat er 9ns 

Jcfu* vcro proticifecbatur cum cis. J.imvcro 
T9*\ 4. Jffmi *ber gtng jhncn. Da nun 

*~ m t N ' hdittit dd 

tlrtf OT UaXPCLl >7Tf - >C7» 7JJC CiKi^( » t7TtU'd/6 <Z?&$ AH- 

*** ^ , , r . Cbrthtm 

abeUct i domo, nv.lit ad cum . ' 

W^fY* fr*» ^rm lUufty firJte zu jbm 

■; , My** utmS , Ki £/s ^ oicvfox, 

ctnrun an. dicens ci, Dominc nc rcxarei 

dtr Hemffmam -unde, tndltcfjbm ftfen f sich I {err mcb: bemuhe dicb. 

lCT>*#HU. \*A^ V3T9 TJU ^iyty fJLX H7Z >§*(,. 3? Ai# 

' Keq, er»»m f.i.-n 4 .i*n::* u: f.b tectum mcum ingrcdu: Idco 

km mukt Htbrt dt dm h.. mem Dac'o gebefl. j.DArun.b 

it it i*JT*9 n $Xl ctftSx etTri 

9 n dignum iuad tc ut venircm. Scd die 

mbsmkmttcb/eiSi mxmt Hmdig gejubtel Lubedu tcb z* dtr krhme. S'ndern Q>ncb 

*»>«• , £ -y.nim $ mcu( ue. S Kx] y. a,$oj L 'm; m . 

r .* Fides tentu- 

t i fbo, ex unafcicur put* men -njm ego no 

am ? l '*rt, j» l?*r( gefunt mtm Knsbe. f. Denn amb teb bin e:>. 

&* *X'*" VJ27' l Tmi ? Kj 

(am fab fUtftite cooftuurus, habeas Tub mcipfo milites : it 

j/r %nlntbdtn t h.dh.i > i..l 

, B(W* ^ ioyj™4' ^ 
rfi:o hjic. Villi 6c venir: Bl 

f tm* im , frgebt tr bin. her fo kombt er.Vnd 

\m\m TV 77 f jL WMH* ft KxxQou, ii Ig-vQih \r r 
m ft ts autcm fus, 
E V A KGELIUM 

admiratus eft cum. & converfus dixit Tit vnd tt/indtfjicb 9mb 9 . t'olckJL 

Dico robis, neq; in iclc Until 

jmnji:hf*igcit.lchfii in Uuben*.. 

Ec r«r. qui miiVi fucrant , in in 

zu 


KAjr.en die Gtfkmm zu 

tcv k&c*d9\& oitev vy.cu>:>^. £j Key £$& c: I urbu S 

rr. ' $ r/~- cum qui rgrotui fucr.u Gamut fanui 1. 

Knecbs gej.- U.Vnd esbegsb fuh dtrrh 

proficifwcbatur i; Main i Ec proHcii 

dm errhrgim :m. 

difopuli muhi, & mulu turl 

r Ji/>; M > tndhel V n lckei. 

rx \ ccce afFercfeatUf defilD&Ul filius 

kdm Jibe ,dA trug tnsm her am etr.cn Todtt > 

g mam: Ec ipU cut ridua , <5c mulu 
•; incr Mm :. i • 

juu cuv cu & ^ r "< iJ»r ojutIuj'o Kv£*(&icm-. 

cr«tcum cj. un 4 

..'.'/ er sbernn '■ n mebt 14. I'ndtrM i. 

;rr/ltmi*i Miry 

9 Ln c.c Ca?. VII. isi 

ft t 4 I nx&t fcffvfcCi • 5 %£* w 

Et q :i 0101 &l 6C Cxpit 

. .r 7Wf r rtchttteficb duff, tndfieng an 

+} Kif a curtf ft EAaSf Js <J> o- FxcitAtur 

nv. Cxpit autem i\- filim itdu4 

f, v :cr. rf.Vndcs kdm dr. ,rt*us % 

nj, On \t*iy<*4 cr£;- 
Res, C:rce magnus Pro- 

rji/jfc *fr, M ;r, : :* Gott, tndffrAchen , Et ifi dmf*firPl* m 

^ u I , i ft »Zi ! Bid* Snt7xv^*& -iiv u/Tiif 

6c eerie Dent rcfpe*it fuum 

fltftsndrm inter K/, tnd Gott hat bumgefuchtt fern 

ft k. - • to'y^ *£?> ^ c* «Ah tJ \\&$cu*, % 

» r - i Tu. E* b fcrmo ex intotatn Judram do 

ink. i " JW <£ /tf«fc rr/?ASi^ /» imgMtMl Jud;fcbe Land fo« 

' . , rJfAv ft &riiyj4XM9 Uiitf | ii «***£ 

nciarunt Joanru ejus 

j «i sMi^mMietrudi Under. 'rkundi£ten Jia feine 

4jt»T-q •£ r W Vf9JX<tliau^i^ Hi nvaq Tl!v lotnnet mit- 

.i-j'i 4c bis :mconrocaflct duoiquofdam tit duos di- 

Lt. *2es t 'itffzufch zfrten fcipulot dd 

Ip^Efr ^;ti» \n<r*v>Xiyu)fJ f J i " r - 

2\ dicens: 

:iltfic zu /'jfoi 

lyjjp^, f> t Z&fi'K >M ft "*^ ,3 '^'W 

an tf*o*iftJ *n? Cum vcniftcnt 

rr/t? J*.Z>* *^r *4W» 

^ >JC, >CTf£ttA*C# 

.irnad' eun Bj l millt 

; , -, a- : bit I -■:'» ffd >c }' ]• 6 I I -..'.' drr Ttuffer , A*' J'/W 

an cxfpc&abim tu>7 

^yju„ ,,,,,,., . ',..., ti ifemr/V irtrr/tfrrr ffir ffr"* r— —* 2 *" ** 

Ik 8j 
EVAKOELTUM 

ft E/ aery $\ T? ig.<. i)*0p7rdLL ; ^a? ; 

In 'tos morbi> & 

it abcr n g (fund I Seucbcn 9k 

& Sp irk. bus, & c.r:is multis gra 

$nd b^fcn r n t fikcr.st 

73 jSAfflfo ft Krty I>?0"5$ ><7rB * £/ 9tt £ tt7T5l> flti'Zc* J , Uc {<< 

^ tfV vifum. Er Jefus rcfponHeus dixie cis, Pro! 

' im Ge/icbt. 22. Vnd J( Antfcoi u: fv;. / /pracb z ujbntn Geht btn ft 

annunci.ue iniqux ridiftii & audivifti* , quod c.r 

tunJigt Jobann:,ii.ujhrgejcben$KAgthorti bin . j 

vift: , lcprofi purgemin\ fin 

btn, dii n9$erj< n bcrc 

tui excicrntur , paupcrcs E 
die 1 ; r£« 4*^ 4* 4^ .. 'igeliugepredtgt. :j. , 

Magnum J. i^y y y . jy -a^^Ai^? C* tffl fc AwiA^IT^I' Js '. 

; non fucrit offenfu, i ; 111c. Cum abijucnt autem 

A/ ff£ An 24 bilging 

Joannis, .'it ad turb 

Jummt, fcfjtfi" 4 Itntrfdm > .m. jo 

i|cA>-, ftf t^ %Mlf+*P fy&Qa&v LiOf ^ctb < 

atuudr a vc: : 

i gegMMgen in die I . Rolr febtuddtf^ 

0tth/jiuU^.Ow^ ft Attiat tj f^f/ .' i avSocirv Of j/u 

•n ? Scd Vu videre? Homincm 

. Odrrtfaj- * r "l-*»i' r riKm \ferj 

ami^Vum ? • i 

i> iwtubin Kinder*- beJnt^H in ber lithe* 


1 Lucje Cap. VII. ir2 

} yjzr Tif , c$ Ttl; fix- ft AM* n ijt- 

in pal Sed quid cxi- S^ti/lawM 

lei die 2 i.O.. pbctJ 

$Hf',z*&<p> >'jjj ; r« ^: '^iKi -ones* tt&- 

ms >lieum ? Ccrte dico vobis,criam amplius quam Vi 

'* X^* r - f*V tKcb t dt> d* mthft ijl d? 

ft r O. n'{ MO x. ;fA7#a/, I J* ey^ >crr^t?Ai; 7** 

•Ktam. eft dc • e ego ;to 

; Sibe tcb fende rneinen 

i :; H£ 'TKt&aoi tLu cdiv (Th'j iu **** 

:,qui prxparjbit n tiu:n co» ' 

der d.\ beret: en foil deu. fur 

T *- ft '* <* ',' - ywxt- B*t,t :i latn- 

: Uloj qui gignuntur c rmilicri- ter natoi i 
*ge eucbytUi tin proper vnter den dte £t mut.ri.. m 

Job Bjf no eft. Sal qui minor eft 

mo der Ttttjfcr . Dtr aber kleintr ijf 

j Bii ft Kcu 

no eft. Et 

Mi oe Ca ft. 

flC It m;J- 

•*•••'- htd .er i*btn rt 

H. ft Oi &i (Petfi/ccuot K# } »fi- 

\o tem 6c * m 

i im/Ii «■/ ^r 7 j»Jrir 

^f ^ " r v o VT*Hum fur 

X* TUlJ 1* < , a;; 

emnc 
rttbteJtn 

<J* WV. ft , , 7J fl ^J y 

ib vie lutein j cr g 

ft* Urn j abtr dtr ! . i( b, E VAXGELIUM 

aflimilabo homines ..is ;onis? Et cui funt fi 

Zerglticher. die Mcnfcbtn a.. Gefcbltcbtcs'ttndWtmfndfi: git 

Similes funt puerulif in foro fedentibus 6> .imar 

$ : . GUkb >:fie den Ktndern die stuff demMtrckt ji. z et: , $nd geget: tut am 

PVtnv cc^tJ/\oi; 9 wi }.iy>i<nv. Hu?<r i oKU^J vjutiv vjf CT> 

tib::s ad ip.viccm > & diceneibus. Cccinimus tibiis vobis, 6c 

der rujf}n } $nd firec' VI ':t b,iben eucb gtpj>jf:n 9 vndnuh 

tyzKJttcj-e , ti^vriOUfJi^j if/Ui vat cnt VKhcLuottii. ft EAf 

faicaftis, lamcnt.ui fumus vobis & non flcviftii. 

: jr gtt.ir.tz'.t$}tr h.iken eucb gtkUget S/;V nicht htbtjbrgetteinet. ;;. Dan 

cnim Johannes Baptifta, necjue panetn cdens , neq; bii 

.yr.tn jfi Jtkmmt dcr Teujfcr, afi mebt Brof } 9ndlrjtr.it 

J P : ' >xv clvcv. Key >i}m> fcupovM '*£«. ft HA^Au^v c 

vinum. & dicitis , Dxmonium habet. Vcnit 

Softgetjhr , Den Teuffelbat er. }a, Gekommen if da 

N « ' » ft • r ~ 

ltd artftoTT* ixr.zv ksH ***W. KM >*7*rt » tax **fy 
,_ hominis edeni & is. & dicitis , Bcce homo 

nuiau . *>"* trtt.cket. Sofjgt; Sibe der Menfcb 

"pro- <p£y&y. # tip ^>iA©- *, a^DTooxZf. ft Icj 

cc jotor, ; . toning 

enfreferrf. tnjfer^ r JTtimdtr.d %mbl, 

fy,n atpict &?* tiJV fltfljf ngjrjjjp m ft Up** 

itia 1 R( v 

j6.i 

c tic Tut <Pct£/Ccu*v ew-nr , \kcC (fay* {liT airtj' fjj 

li DC cdcict c:. ip!" & 

m+trikm dcr PbArtttr dAttr *fi {,j 

tndmm.oi. ingrefTui in 

fr£:»£ljj,.n* tn dju dct h 


J P* Ar:- Ltfcjg Cat. VII. i2S 

. fuerat p cognoviflct 

m act S: d* A" ternam 

Pharifxi, ftdtcrens Alaba- 

u n zuTifik* ft? tm mfi dts PcAnfetrs , brAchte fie tin G. 

3* & Vm ~+Z<*> ~&'* t*S «*/»* zrod<x* 0777 ra) 

Et ftin. .d cms pedes fttro ^ J ( 

;f./-W /r*r/ *w /9mm fa? htncun^ umj 

XauxocL $ nfC,* 79 /3jr^c<r Ttff «/)tV vioc/A ring oclk^v<ji> * 

pc lacrur.'.is' Fhdrtfjti, 

mdtttm- tKJtji'Kfj*Z*rtetz.'i feint Fufit mit Throitn , 

cap extergebar , & deofculaba- 

nj wut dinHdhrrtn -a lUuoii zu trucken , 7et 

M TMf turn z^oi'ct; , rjy rA«^f tw pCpu. & I^'iv eft 

jf c -» p -i , Et unge': ungucnto. Cumvidif; 

fame Vnd[4lket[i< ven. jp. Dddber dsu fi t 

i**/rcu& t 9 cutrh *g.hiruu; , eim* c* icunzS . eStymp, o 
itf flMhf nit <}uieum to n$: Hie 

ir jbn leUdfM hsiie, firscb i uijdfeti Dieftr 

a mo* i9*o* ir it *sh •'*S*l n yujuif 

& edict Prophf Vet *• hxc mulicf 

Hmm et fmft, fi Vetfe er tier hut 99< > *Ut :ft 

q*- eft. 

Lr »4i 4*r» Dcnnfit t]i ewSun.. :et 

nj non h d dicerc.*. 

^Hpjt"<^'<**& zu hbdbe.. '" P U 1m 

. -n , A»^i^. ctAf y ft &9I X$fv$ci Astb/ ^ ^/^«* 

•r, r« debitortbiu. 

<**'», fa< di./^teen Ubu.Ufier 

Z Z J r t ffU0 EVAHGELIUM 

r t cuv ocuet&y Zvt »j h% u$t\hi tt ~.ct oLuct(/tt % i & 

c cteditori cuipi.im, UnuJ ccbrbat cjuingenros IXn.irios, 
b*tte e:n 9pu,irr:r f . Jig funJ/'bunJert Croft 

«£©- Z5"cvTJ(K?k5» 3> Mij txovTCtiv oi oujium "icTtdXtai 

t. it* Cum non haberent - i quodreddi 

a . rr aj.Dj fiber mebt hztttn ft zu btzjihUr. 

n autpcnCn;. Ti; >.v ta/TVp , ttfl 
w rft utri.que. Quis igitur horum ■ die, 

H e r n be: - I > eicher inter den $ fage an, Wirt AtnMetfe* 

m Simon vcro refpondens 

it ben? 4yStmon Antttcrtet x^nd^rAcb, 

mjt , ? tuSi'ii en &> 73 ^.?i:y fX*f>cm7i, 'o J's ttzrc*' airo 

/• mo qu :i plus erantijjtus eft, Hie wro dixit ci , 

4cA/f <&*» rr */a me if en gej,> .it , Br aberjprACb zujbm , 

mult sm d:- Xict/rxA. ft ^ <*/ ^affif '2*0; xiy ^LttaTjc^ , 7& 
jud'Cafti. I I - v-'rfui ad jnulicrem > 

kAfiurcr.ihtet. a*. I'nndcrttAndtcficb zu demVl'eibe, tnnd frrAcb t% 

rx; r W rjjj liw yvLVcuro pv «; <nt liu) c*mai, 

tides h~:. mulicrem? Ingrcflus fum tuam doi 

,w, Ju dit bmkop. 

.; TX; m ux die if 0x014. ctunj £i 71'U c 

Acjuam in pedes mens non v autem 

l Fufieu hdft 4 t gtbrr.'. Ditfe tber hdt mil Tbrtmn 

te{t£i pX tv; v//df , K# nU S-s/fo lit cuv; xt$ 

mcos caj 

ndmit dtn tUhren jhrtj 

Ofculum mihi non dc . H 

gt truck' 4 iumtrgeiebcn> arm ft bm- 

5»r cr ef iAi*i -st px jdq wiim^ it EKcuf 

m] it:- deoi . ^iri mr pc k ' 

kofkmtfi tji t bAtft mxbt n*ch I * Iw/r/, Lucje Cap. VII. 1S4 

Hxcautemungueruounxit meoi 
SMbegeftlbet v. 

f& 9 ft Xl*tP * i y°* OTi » " ^ *" * '" 

"iicoribi, remifTi 1* ejus* P«* 

! 
<it muitum-Ciiinntei- 
DatMft gelubzt. msicrKeimg *0pken ik t, 

<*i 1 & F.iwi 6% cuu 14 V* <*< 

pOte/t pcud* 
rem- nbi 

4i.lr.dcr fir* 

ft ;lJ «t» eft wcuclk: C*» iouuTtl , 

ie , qui* 
1 *• i* nut j am zuT$fcbtfis({en htd Jj -t*r 

^> ft • "-. i ' ,' ™" 

c$, qui ettam p«o. 

dtti'tr , m*t *mm du ±+nd$ jo. Er abcr jprtcb zm 

"J. K de 
*bebst iurygtklfloi 

cjpvt nn. 

Mi r:\ 6c ipfe pec u 

a* rr 

pfTi*j:.i 6c rcgnunu# 

%nifr t dtgtt ,nircrk*mJ;£t dm E$4»gchwn 9- A-. r 

*\ drnxUriTi aim -p.'* crane c « qux»ljm cpa 

1*ttts,lnddt* iHuffj ma j mm* iPmtmflkml dte I • 
MAt$fc 


fe K*| 


'.MA 


orant. 


Et 


Joanna 


f rfff. 


S.Vnd 
Stagrui 


infoi 


Ztot&cLj 


^•^3 t 


6c alix 


ilea 


■ 1714 


9ndAndere 

Ev ANGEL IU M 

"int a malis Spiritibas oi m» 

wrtrdntti tr b*ttf gefunt gemacht dm Bofen Gcifiz? 9ndKrj 

L Ma (Jet r t r&\XfJ$ t '<yj h iXlwq itQ' v\g i^ct boupiuj 

J vocJta Magdal ex q/n ieptem 

. * (U befit t M*gd.tltns. , 9on 99tkbtr jitbtn Ttxjjtl ivArtn am 

uxor Chuix procurator 
cits Wcib CbufA.de i Pfltgen 

cuTiveg Jirjxstxv oumS 'ten 

cjux miniftrabant ex 

d-.c Ha \un£ tbstenjbm 9 on 

[bus (bis* Cum conveniret autem multa turba, I 

■ rr H.t 4. Da nit 6ei w 99.tr 9tel 

tJV y$ zrJ\w dJmngdjcufyjuv Tstsq euujcv am 0A& t*a,<yCo 
qui in urbibu* fingulis cram proiicilcerentur ad cu:r v dixit per Parab* 

tm zu jhm , JfrAcb er durcb tin 

pjrAboUde ','. & it i err Mt Ti/ (wTiiioLf Toy cunV cart's* 

fiminAntt. | Pn imSator ad linandu fuum fen 

y ft hen ft mm S*ma 

i u to m ir> d [up imat tsafJl tIw o$lv , tl &n 

dmumh ■ feminaret \ aliud cecidit in viam , & concui 

.dcmtrjlr; , fit I sn den V Vrg 9nd 99 art tn 

mviyi j Xf ru m or/**.'* tyni<pa$j clutL it Ko 

catumefr, flc foluCftl cxli derotaranr illud. 

* 9nd ate Vogel 9nttr dim Hsmmtl frAper.t 4uff, ( 

-¥ cF)n liw 7nr^ouf , p&j Qvci i^^9tj f 2-1& ™ 

In PitrdM, cecidit fu| pctram, 6c cvatum exarnii > 

1 1 fie I f den rtis, hkiiU et d*Jfgi*g 9erdorrtt et eUt nmb <L* 

•* n, altud 

.efitft, .htt ,r Uit I Lucje Cap. VIII i$5 

I | .]d. Ei aiiud ce- 

//r/ Dim,*, UdtrfickttiMi. t.Vndttlic*-* fid 

- -» p ^ 

:1uj ctyxHw tju yl£ % Kg4$v'- ' r > a W** v il W In Xtrrmm 

bomot tcrTam,& cnacum cdidit fru<5hiru cen- ^ # ^ w . 

saf ,tm i»: U*d t %*dei imtAuff^ndtrugfrxcbt hu 

fB. Hawdicem clamabat: Qui habe* antes ad audiendu au iiat. 

Da rr dmfifti r:rj tr, Wn bst Obren z* hire*, dcr fore. 

* it cu/riF u turn yjtfyTcq , hiy.t n; > n<; «»f «OT| q 

Intcrr >|iki«t tut cm mp cjui d dicentei > quaseftct ifta 

jhm ft.nt Jumper, tmdjfrMcken&M dsWert at 

ft'O oN wjtcf, u/xIf &i$vm\ yi'juvcLf tx avpic/d, 

bit datum eft nofle myfteria .. 

/.»#*.#. 19- • frtcb, I tub ijts leickcnzMt'ificm £m i<bcimi$ifi ' 

4 TV ©li , 7i7( t?i tek-mlq cj cr<*£jtJ:A**£ > U •<* /3Ae*- 

| Itliquif iatem in Partbolii > M vi- 

\i Mj t Andtrn Abet m Glricbmfli ddiftebfit* 

-. , *xi cLKiismt fA>i cuuiiZn*. ft Efi 
•tt non nJe- 6r j rntei non inrclliganr. 

\bm 9 j'**, tmd»9 ft* .•»* b§rcm r. I rh*. Xt.D.uijf 

r> j v*4»£i/>f' # «r#j^ *Af o *>y1^ T^ecS. it 
tcmH-c ii-iD i Iff -* verbum 

itf (jlmbmm Dtr Saxh tfi dd* ITtrt 6*/ l)/C 

i v«<fji liW h*if fi etxiiofnt, , «S iff-nq o I 

.diunf>drinde icmt bo* 

tftjr aw dim yyegt fiud.Smddittt bortu t 0Att.**b <»mkt dtr 

■ n TIF Af^c/ .van 79c. cu/T&fr #^£d. % uq vri<T<C- 

* ilbi «tWj cum ctvdide- 

hM *j& yi 0tl Un jbrim JlcrUro, - lit g!tu- 

vero |;iper pcfra-i , ij fun 
§mf dim FtU fau 

ji*4 
E VANCELIUM 

ant moncm, 5c hi nm hnbent 

mi: 9tid die hat: 

'■ U Rf junr, 6c in tempore tcntationis 

gtc tltr *nj pkl 

$> ' «»C c'v&yju. *cnr o'i <***«*:•,;.£ , ry 

in fpinas ij fur.- urn ami 

10; ZX*/ *^r ft *rf ife j. kotjn 

a fcllicitndinibus & diriti «, 6c rotoptatibuS hniu> vita: 
inter dm fir- en , Jiefii 

cw7XJ y K ••_» r t ? tat, ft To 2s c¥ ri n*h 

1 cintur, iion fru<5cum p.- Quod autcm in b 

| fruch: : Das dber tuff dem gutn 

terra cecidit, ij funt honcfto corde fie bono 

dtt feinen gut en Her: 

m r\»)*9 t wnxvl JF c* \s<zi ft i^«i 

M ,.. ; . ■ Hem retUieotj :nt in p.uiciuia. 

A' rhcbt brtngen m G.Julr, 16. Stems* 

•u: ca ic, aut p 

4' intnd bedtckts mt cmem .-, fn/<r <•/*< 

jc>*r>'; , a:V ott. Av£k *, '»*<* u e%cnroc 

-r cand > imponn , jiii . rrdi^H 

Bjvtik, fondrm Ahf etnem Lenchtrr fetzt ers, . tuff Hsu 99tr kmempkt^ 

fofi— i enim eft oc ]uid,quod non r 

fe dst Ltetht, f ierborgen, ttki »t cjj- 

tt'j , kf/i >'rr« ie*t>C - TOf , fi H{ (pAtt& 

SM tktmt iterd4 1 \nd sm 

i l.-<- "" i Luce Cap. VI II. i£<5 

lo audi.v dabitur 

, . . . ILtbo.ti d*- 

& q euamc wr ab eo. 

rr mri/ bd^jucb dss tr met*: ' :<n $ on <iim . 

id cum I mater & tr.>:rt*, & 

l. fjfirmgm slrr kirtz* BrueMr, i>:A 

proptcr curb It annnncia- 

Iimm ar/toi fmtJtmi a*i jhm m iff 

ukiti a id*?*** fmtre$ 

I iui trci tui (h fc 

Ujr./'Ar.'f Mutter tnd deine Bt jtehn 

ft O f| >^rex£ MffTC-St^ CWTVi* 

Ipfc t ad cos: 

rfi mfimJImiiUtm Ai k fit r *bfr Mnftivrttt indjj,r4cb zu jbr.;n^ 

( M • ... '.V ©f5 TC* \9^CF 

mci hi ftr 
A/nsf Mimtter %nd WKtm find -«. ii* 

r. C? Kay iy/-e© c* uue nJy if^tc* 

r-^rjnJ , & • . 

dixit ad inmAfu 
jut I Sektffun. :tn Jtt^ern, vndtrjjnuhzu 

to#; Jtfcimut in olrior:rnripam ftagni. proved fur -. 

*.«■: Lqf vr* Hmt dm 'ndfie (iit^n t*m U 

>>. ; -.i -.i /# fimfrtc 'fer , fWr/ *4f» 

^4 -I «f E V A N'GH LIU M 

in ftagnum : & complcbantur , &: periclirabantur. 

muff den See : tmd tberfe/en/ie diebttUen, tndjiunden in grofierfdlrr. : 

3r !r*' {/,;in; ci f it avnv . Askvtk, 

denrcs autcm expcrgefcccnint cum , diccntes, MagilV 

r«/4* £ni fcecketenjkn /tuff, $ndjj>rMchen , S> 
vnprtt. , " J r 

>. :. O <o$eig oTTirififitre tzJ <* 

<s. objurgafit vcHtUfS 

Dm ft under a:$\ 9nd bedrmuttete den , 

ram t</ i/^*"2^. ouuQcuk) r^niy^ib t*Alu & 

aq: fie .runt, 6c ficfhi e!> rranquillitas. 

ge des IT/sJ>:rs } rndesheSMb, 9nd bbMrt tine ft i lie. 

. .' Ha ifiif ?j iiy.yt visit > C^cciyS^n^ as Hai. 
antcm cis: llbieft vellra tides ? Tnnentes autrm 

Jfrrscb dber zujhneml'l'o if. GUuke? Sn forth ten fch aber t tndterU 

ex*, \iy$t i; ^j.{ ctXKifAtff, 71'c <*££ *7o'f f^m 

tifiint, dicentes ad ali; ad alios, qui* nam iftc eft 

Vr, ersA dtefer, der. 

impcrct, is, k. ebediant 

gebeuty %ndde» >- ? I'tjcr ,*nd fit fin I gthorfumjk* li.i 

1$ eg vm 7CP&* w ict^ctfilwZryr^i dViv atrw 
nt in rcgmncm GatUrenorum, c . pp \'.r 

/ i« a'.y grgotd der GsAmm tit. 

pfo jn Jin 

\ CX Hi : ; 

t$ t jdnM' ft. SUwn tup* der h* .1. 

v one C9u)i4vrxifa> K<H a 
• .>.( Kicmer m», c a p. yin. 187 

Cum vidiflVt autem is Jefum, & cxclamaf- 
ngbmmien Grebe* 2$. Dm dber j. fi^rey 

WOvixiiii cuml , Xj fjLt}ci\if <£ rt,7:ifiu Kj czi > I>j:r4 

cquidmiKi tecum , Jew 
tmdfd twin f*rm fin.. u b*& kh r >] e J* 

tit Qid nf :xl <r* fiYi fit (i*3M>i?>u ft n<*- 

■\e to» IVx*- 

imp rui, ut cxirct ab 

■ *tbtf dtscr AtufuhrctoH dem Mrn- 

/flif eiurjTTXy.et clutov, £ |c7f0"fifrf ceJ 

r cum > cV 
••> nUrt^e I Z e pi*& et i trUcrVtMr gehunden rr.;t A>r- 

I ut Ac pcdtc Ac cuft^die 1 oc dinimpcns vine 

f*i«. fr; E*W /<-/? die I ah 

in \jzr» 7l/ ijuuzt tu; fj ft n|Jl ^g 

D* defertum. Int:rrogavit a 

'trbmt*md*mTntjftliH m 4 .-*/> 

-*; , >i'/*r, t. m in/ 9r:iyt ] 

««, quod tibieftnomrn? Ille f 

.' . V ' * 

*}ir ii{ cUJTiv. ft K-tf WKtityhii vjj \r 
Xm eranr in rum. inc ctl 

ffr .'jrtnmjhn. ■ b Alert //„; 

M m AbyiTum 

mihtbttfi ft in die 

malfomm ^ 

4i i •'- • £**jfi Stitrdi S<ir An mri Akjfdrm Ber^tj 
EVANGELIUM 

m cu>n'~;'-:; dx «wA^«r. KaJ foilf I 

*um, ut pcumiiciei il D ill $ itegredi. Et per 

ft ddStrjbntrkilet in diefelbigtn xufabren. Vmi er m 

ei5 - Eg: tutcm Dxmonu ex i homine, 

\rm Mtfi dk ton dent to (W/«t 

[uut, in rot, & grcx a 

a r <» ** die 6d$i indfiurtzetjicb tr.it em Sturm Hie Uccrde « 

^num, & fuffocatus eft. Cum vidiflent am em paftores quod fi 

^;r £v, tnHerfiffe*. tf. Da aber ftben die Htrten&M id j« 

e!htm fuerat, fugemnt : &: abeuntes aunnnciaverunt in u;bem J 

febMch, flobenjie , hmi I* .*j ; * ^rr Sutton. 

• a g™*» idere quod Caelum era , J 

rrtf a.t "" den Dirffon. |fr Ds f i m gt m ft bm*mfizufebe M M dm gefibeben gfti 

W ad Jefum, 1c invencrunt fedentcm ilium horn mem, a 

MM Jtfu, h Ifunden 

- > vcfticnm, 

r*Mt § ),£ t 

fc '•". AnnuQciarernnc anton 

< tigfjtbnbd:: Hie9t*rp 7JL 

nwlmi 

I «' lAprntM mtmpm rgendcnl 

1 A- LuC.r.. C If. VIU. r?9» 

- iagno tim - Ipfc r.iuem 

nft torn jbnem. Vtnn tincgroftg for cot rn , 9r.d et 

ft FdiiTs Si turt* at; e, 
Rr •» n cum Hie wr> 

fff\ ,\f. -j^rr tUr 

:>:* , o; y./ o I 

quo ci cum co. 

m PMMorji jft i •'<-.'« r."".*f ...■ . «_• *• n.scbtefem beyjbm, Jbtrjtjm 

R<- in ciomuii 

i-.rt y i^j* f<b, rnd^TMar. t&iidtr bet* 

. ©tfl% JCflt/ >C7i;>^f Kie 

-bijt prxdicans p r 

.' g**fi f**l grthsn bu. ' r &<*g> ^ Hrc h 

rlw *>4F , cam Sirslrrn Jjsrl t Iijc2c % 

Fa: 

*"• 

uitem aim rcrcWut cflct cui 

ft Vjff a. 

K*m o-n-n eifpc^ibint M cccc ff 

• ft A~t emsttfTlbm. jl.f'rjd /irhe ds > . ''*„ 

" '<;ur:iiaex* 

tftmtn *> ":* , 3c if ijjc crur .- 

*./ VMirwtnJtirm, in :tr der ff, 

»J • in 

/£», </*j <r ££/>& konmten in 

ft %}<XP1i r¥ t/J/fd *& 

■4 Dim* etr \jttf ImIK tr, brj f 

• r 

*y, eajrcy , 
ipfe, 


* 


*i 


t fiuxitnt 
fsnguiru / :mbriA 9e 
fitv.t 
Cbnfiu EVANGELIUM 

annorum, oioricbatu*. Interea ver6 dum uret 

'ch , dxtlegeindtmUtztm zugtn. Fndds htngieng 

i r,iycf z'i e^Ast cwTor. ft FCa/ ^of*; tffli c* ivoi cut^qti^ a 
ariiabac turba cum. tt mulier qui erat influ*:one fanguinis b 

/ij J 'tick jbn. 4$.VndtmVV€tb htttt din BiutgAmg gehAbt 

annis du«<iecim, (qua: in medicoi impcnclerat totuin 

zttolff j 4 {DithMttAwii* Jrtzti gtirsnt aH* jbre n* 

cine 1%vnv iW is fins )t*yi7nvS!ivcti') ft n^sr; 
ncc potuerat ab ulU curari.) 

$vd k*nte Son r.itmxnt gehtiltt herder.. ) 

a tcrgo, tetigir fimbriam ejus palli) : 

f on htndcn, 9nd riihret mu den S.ium 

\p) if ivaic, W eutTTjs cui/gc ^# f 

Utuitfluxio ejus fangumis. 
befut.i der Blttdtgdng. Cam acceltut 
44. Die trnt hit lc ftatim 
fen:e$ Kit ides, 9nd a.saU 

ft Hctj \*i<T)6q H7TZ*' 

Et Jcfus ait: (^ 

IJ.Fmd Jeftu frrdcb , V\ 

c,ij!,uz's fix; A^va^cov /e ^ravT^y, cixc$ i U%t{(& . Pcrrus , 
Pett. I h% e tctigit me? Xcgaruibus autem omnibus, ciixit 
ret ? fir **<r 4i7r le*gnt:en } $**& 

c\ pill cdrrtf, 1 *,ei o^tei ouuix*ri o* , ^ *Wa^ 

qui cum co. igiftcr, turba conftringit tc, & opprimic, 

die er t d*t Vtlck trenget rrtd (racket .«>, 

£ *iVf » Wl *p,c/c //*> ft'o <J1 Jiy^Sc; «tc#, H 

6c i ! . * eft quiteiiflif me? 1 autcm Tci r 

' ■ U icb Anger mret ? 4i.]efm Aber jprAcb > es bdt Mir- 

p* Hli iyu £> tyijiv i'jvctuiv ifaxb-itm* >^r' 
mt - 'i go » mvi fira ' flfe ^ 

tjib/tibUdAi e gA %on 

meoi renit» • 
4 B^ 4»#r ^gj Vyabf*be t dAi nubi i trhfp • W . r» , tf 

9ll Lues Cat. VIII. 1S9 

n tetigiffec eum dechrarit 

5c quomoci' - ) f-'.n.ui fniffe: illico. 

cr, tndWtcJiegefund Were Worden akb*U* 

ci, fides cua fanavit fc, &&*/* 

' M^tf^mtb tujbr, fr, hat dtr geholjfm, r c< -' m 

'w. ft v i n .t $1 cum/ >.a,}.xt~Q" i tgztlojj T,q m&l 

*d: Adhuci'lo loquenrc> Tcnit quidam a 

btkna ma frn*tn. rrr.ccbr. kam einertum Gefir. 

11 i} %2cc7>]o era' pq 
?ni ma, ne 

itndtr Jt*mJf > Gtftk 

]ci*u [iviflf't, refpop 

•<•"• /•• Dm Mb .in here MKtttortct 

W r>'[ mm. ..J, 

& o.arxmoMi 

'> era « ' tm>j9iv i/ci t. 

* ' 1nf > permiiit ingraii cjurn^i: 

<«• «/if //*«£ rr hvuingclm me,r.%nd 

. & JoJnncm, & Parrerw pucllx, 

*m t %nd-]obMKnem^nd dtn Vm <&/ Jtaafoj 

It rratttin^. ng-banr earn , Ipfc 

#J ^*rr *4r 9»J kUgtrn fa /> 

- Act* eft monui, frddormir. 

**/•" fmdiffm nd<rn jit fihieft. jj I 
E V A N G E L r tl M 
K&t-F*** cf.ir/ mi $ rn abjure*, ft Ai>t:c 

dcrioVjam cum , quod fcirenr c,u©d mortua effec. Ipk 

ft r 9er!jr.btenjbn t fifcgft n I . n . . '.: • ;•'- 'J orb en War. S+- Er 

WMiJJV* cwacjeciffclfaritompef, & puhendifler ejus manum, ci. 

"JT :///, >. on fubnderHAr.lt, 

I H c^{ , ty&0X, ft K«j tWsjPflJ/l is ae^TJiV • 
SOI furge. lit reveifus eft ejus 

>'t fiebe at<jf. jtj. Wmiesksm Wider jhr 

furctxll illico, & prjecepit ill i dari 

■i'ijf jlsh.xU, htd trbtfrhi mAn'fiUt £tbm jbr 

ft Katy *£ipim» c; "ivis ytvoi;. o }t m^rfy^'kz* 
Lc obfttipucrunt ejus parental: ipfe verd prrccpic 

; '/...•' '- ' Oihjhre Liter k: Er direr *ebot jbnen, 

yr c\j. f 7* ?fy:\oc, t . 

i!i d cer* quod f.. (ft urn erar. 

CAPVT IX. 

iy *£.}.* ouy%<\$y* o\ tic, t&S^nj. t'otfyme, cu/fj % i 
,Convocani tut dfecirn difciputoi (joi, 

/ 7? jcrdert zrfrrrm.en a, ;r die zWo/jffe , 

cii vi & em ill omnia a, 6c 

jhnen gtWtlt $nd mtcbt ibn a'Ii Te»(fcl,$nd 

3** I* ft K«J >5d""|WAci auiae; X): 7i/.' /?* 

El mil co« ut praxlicarem 

r> kundttn. 2,1'ndftmdtri tup 

X*\o» rJ '5*5, *# 8ia8^f t^$ ■MD&taifJa ft K^ «« 

i)ci, flc ftnarent Of. 

;tti,)*d zu /x,«s - Kr.. :. I'nd j, 

CUL : 
Luc & Cap. IX. 190 

bJ iter, nc^ . i, d 

rutbmmnuteucbAuffdtn I'l't*, Mzbr i>ti6 , ro.i 

1 ajTiF, ^>fn ^yj&ot, pr/n «»* Ms mtwvck 
•n, nee <n, nc^i dius turiicl 

m*<e Droit, nocb Gr iWtmHoci 

j|Kay ri$ i/> ir J;.<.jt# War AjjjTl , Crt« f/JpiTt n&4 

Et in quJir -. 'cruis, ic manccc> 4c 

tr^be*. 4. VwmdV* bUibct, bi(S 

in<^ no j;rint vos, ex- ^^^ 

p:« Ijinnc . nnbt svffntbrr.er. cuth, da e<. 

UK Tn , kju t;V KffJ JWf 

ct uri ettam pnlverem ^ 

-••• 9cm drr - r.SiAub fan 

1 rri~+* > , 'v iV* aim . ft F^fJ- 

> ptdiB* >s. 

/•>Sr» ' Jit. 6. I 

rtcanfil ices 6c (auujh 

iifc Kiwcba c h;bint tm 

* : quib-.ifiUm 

:bjk*4« y VlM%m rttkbtn, 

ittOMci.se a m< A quibufdam 

Jtbaiif ft fmfwfitnivw %m den Mrm. f. Ftn ti.'.cf en 

"t^Xus 1 1 
f*><fKK: iaii aniiqiTorum 

^/'i 1 a; E V A N 6 E L I U M 

flUrfp 3> Kof o H^j^ «tg*> lu/ciivlw iya) ^TfKt^)ihu 

refurrtxiflet. Ec Herodes air, Joannera ego dec 

wfferfarM p. Vnd Herodes finch, JobAtmem den bob icb end.. 

7ff £i t<nv XTOSf 'Z&i * \yu ctxavjt'&tnujiQ. s Kau i^ri a 
Quia autem eft ifte, de quo ego audio .a I Etftud.bat 

Vl r tr uier ijl die jet, 9on dem icb kore folcbes ? Vnd beg: 

ere. Ec Apoftoli .rfi nnrrarunt 

znfeben. 19. Vnd die J f of el KA.nenWuier £/;i crzeblcten 

quxcunq', f^ccrant , & afTumens illos feceftii 

Wie grufjc ding fie get ban batten } 9 fid cr n Am fie zuficb , fc. . . icb b 

lefiu ftceiit **$ 797X9 l^t\fJLCV ufKiux; , H&XXfj8jJ9i$fl*iQ<rcu$cU 3? O; 
c H ,/)fo-\\ locum defcrtum urbis, qui vocatur Bcchlaida. 

.V« bey dcr Stadt, die be hi n. Da 

Ut'JjAuU. Jj^^i yycfls; ijystXJTlOW 0JJTW* Kj $&&$*:'& CUUTJ$ I 

ta i I cum; & exctpieai cos 
tttesjhmMAjehi tnder Uffzufcb fe , 

«i/mj - :< -nj£ QoLTi^eiXi TV ®i£ , ^ C5V* ^*** c^ca, 
cis de no D.ii & iopuj habc« 

9om Re. Gottcs , fof*<A bedurjj . 

5iPj.7rAc*4\al9. 3> *H J1 ^f^e ?$4,to kAow, -wAar? 
b , final -:cm cxf. 

. //.'. i:. l\r TAgaber fiengAnftbzu nei^ D* t't* 

runt i!li: nicte ■» , ut 

*Jart{ ft ■"■''*$> Ks/L&r\iCc*at j 

5.' .- y 

ires oc diverrani , 

MeMAnkttml $nd /■- fcr, Jm ft berbrrt 

^ iC , C" c 

.^ ^»« Dor* Luc M Cap. IX. i$* 

ii «C*f aJLT*t% don au(sii vpaf (fct'yuv, Oi it ersity* Owe 

Date cojncccrc lpli vero dixerunt: Noa 

u:r ,jmcb zu jbnew, .tjbrjbncn zu efitn. Siejfmcbcn zujbm : Sicbt 

r ^r:*.i a ^i ii oi% V/JjVi<, , ft \xr k U m(>dj- 

quam quinq; pan£9) & duo pifecs, i.ili pr >- 

r.rrr tu.v/; v * - :n tijche, Esjcydtt.it a a. ovir 

u}p iff ZzLi'y. t;v hcitv 7 jl % 

in totum populum hunc ctcas. 

' fo grofl Sp, 

: yCtTTi it , Z3t$i QJV AW/7V 

Dixit autcm ad fuos 

b nbrr zu ftinen 

urn quinquaginta 
-m t orj fcbiditn J e J" r J z 'S^ fl ^ i j 

lucrum omnes. Accipiens vcro 

if 1 . Da rum it 

«T- ■*> *; ' *« > *KtGAiynj et$ t:v 

os pifee fufpiv:i:n$ m 

6c f regit, & dc l$ 

con ' & faumti GinL 

rum duodecim 
£©n *V« Irtcktn zite.'ff 

ilIe */#. £ V A M G t L I U M 

fo!uj, Erant cum co difcipuli, 6: interrogavit 

afleine, Vndbeyjhm fine Jungt f rA £ et & 

My%¥ , tifa KtyvQw ci o£A*>J fte ttffltf ,' ft Oi <^£ 

diccns, Quern dicie turba me eiTt ? Ip(i auter 

9ndf>rach, Werftgen die Ltutt dot ith fey : /^.S/V 

fpondentcs dixerunt Joanncm Bapriftam , llij tui 

ttorten tnd fltrtchenfe fegen dufcifi Johannes dcr Tenjfcr, 

HA /at, i#y.Ci ^g 'olt Zrj 1 57£cy>JT>j; TzJy ^cwi-v i 
Eliami alij rero quod quilquam Prophcta antiquorum fu; 

dufeisl Eli Si t ethche aber^ eh;er der ait en Prophet en fey aufferfj 

ft Lim a\ euulslg , vfiag d\ rivet Ae^ti fte etvcq ; * Amx.^ 

DUic autem eis, voi vero qucm dicitis mc efTc! KcTp 

29. Er aberjprjch zu ;f/nen } jbr abcr iter faget das ichfy? 

ot 3 Ui?fQ etm% t\v x&fiw W ®ii 4 ft 'o ii 

autem Perru* dixie, ilium Chriftum Dei. Ipfe tu 

Petrm fndjpr.t / .ier Chrifi Gottes, :i. I' rider 

dt fnA_j ^ I ui J- 

* natuscis pr^:ep»t ut nulli Jioc dicrrenr. Dicens qtd 

''' Wet ft bnd gebtt , das fe nitrtiand d.u fagettn. u. ['ndfintcb,* 

J« riv v\ov W kf&(mrwM sreA^i 7tkBhp , Kj *X7nd:Kitfpc&< 

oportcret filium liominis mwlt.i paii, & 

es rru(i des Memfciten Sohn noch tiel ieidtn , 9nd 'Vorffenftir* 

^7T8 TzJV 5T?f XcUTlJ^f i£ *fft" {•*** I Kj ^CtU^Cti . - 

a Senloribus ' PrincipibutSacerdofum^c Scribii 

ton den tttdllcbenfrteflerr.Sr.dSchrifjlgelertcn 

'&n»cleuBuuaj 1 j£ r? Tifmj j/ffgtf i^^&ltccq, ft V F> < 
occ ^ tcrtia die l Dk 

getc l.ttilerdtn, it:d*m drtttcn Tagt gufftrjlthe*. f*k 

Si **&$ tsavloji) *Bi Tig 9*A« c^C'^ p* **&&* >^«f«" 

autcm ad omncs, 'juu vult ft me 

, r £*r n a.. I In mm .\.:fo Igertf der to . 

Luc M C A p. IX. 

fuam cr.ctm ijuotidi? , 
mu**ffcb [tin Crtmz Te'lich, V J T92 


me. 
ec Quicnim rolafrit fuam ammara-, £*/ vult 

ani- 24. Dnmfttr ▼olttfnt 
V?;tf yj «* Leberr 1 /w* tjui Tcr6 pmdiderit fuam anirnam- VVtr *btT$trlicret fern Lei en, 

>p:er 1- VjuiJ enirn prodeft homi* 

ch. 2$. * a r.utz be tee Mr 

6 cotum mund pftim autcm perdat > firo 

r».»£. *ktr itiiuHMt^u £«r :, indfichfelbsvcrloi.re , odcr 5/«/ Cfirjjf* 
totitu mun- 
di irnpt- 
rinm ml ni- |aw Que ra c puducrit mci , 6c mgorum-. fi j lvqrfH m 

v*jfj.\ li.l't'er dberftcb fiber*- 9»d r/.nner ( q 

W ctt Stund iimjO^w^ionuj 'trots iXDy 

I Cc/roooum, rjni fitium pud cum vencric 

r/ # r nS*hmfibA >nen Wen* er Ummen WnJ 

in « fc 'fcorum ingclorum. 

^ find ,~eir.a I'm! tcrs^ dtr hti. e ( % 

TWf rZf ait 1 <,*, 01 w> qui u* 
•.« <fr btejiebm , 

Tint rcpiuim-. 

- Ttsk, J M j, 

p.fthxjT^rba 1 £io dio, & r*tio Cbrn 

• I 't*bfib Mscb dkfim Kedem b Ai , t j A ^ f ^^ / E V A N G E 1. 1 U M 

aflmnGc Petrum & Johanrum) & Jacobum , afcci 

trrdmzupch Petrum, $nd Jobtnnon tr.JjAcobuv, tr.dgtcng.f 

montemut precareuir. Ec bl eft inter pr; 

rme» /Jerg z« £e/e*. ip. Fmiet $$Art eU 

out)* ti ddty W cojfs GrQTciTni uic:v , k, q tvjfs if/~. 
facics ejus vulrus al & ejus 

W!»> geftilt femes Angijichtei 4>,..\r St %mi fcin 

< cum ^g x^JH9$ ifc*spoi-$u)v, &'\cu iJ* £Co ctvobic, owjihah 

9 ' n tus albus, 6c cmicans. Et ecce duo *iri colloquel 

■**** t^frffcjK tndglcr.tzct. ]o. I'ndfcbe zWeen Mcnr.cr 

cum eo, qui er.mt Mofes & F'iaj. Qui tifi en 

}bm f Welch $t*rcn Mofcs d EiiM. y. Dte erfebiexen 

is}'} \>tytv rjj) \£z$cv eu-rtJ \ !ju tfxtfof iz}.r,D*v c* Uoy - 
gin. banc cxitum ejus,qtio futurii crat uj rerur in J 

eon dm dufigMngcfifolcbm cr folic 

a' ft *O^I ntrff^t vjy it mv ewjad icxv (ii&a 

1cm. Ipfo rero Verms & qui cum eo erant gravatt 

Zrw. ;:. Abtr Pctrt'4 $nd die mit jbm Wat I 

forcing Cumerig'^afT anrem viderunt ejus gloriam, A: 

ScbUffes. DdJitAuflttdchtten dber ft fnnt kUrbtit, %nd 

ilto atfftott Ttfc, tnw^Zo^s cw7zS* & Koj ify'tto C# * 

iuos virus i'los qui ftabant cum co. im eft cum 

tticcn Mcnner ficben bey . I'nd ts bcgAbfnh t i 

S^cty/ji^Tttdixf cujtvc >cr' cuurx , nwc# o zt/t^^ «»#{ r 
Jtfcederent ab en, Peffttl ad 

Mite ben dte ton- nte zu 

r bonum cl> noi cfTe, 

4, hit g*t btcfein, Luc* Ca?. IX. 195 

*hii%<, pi** wi,i>' M0L9, *,(*'«** 'HA»Vp>j ft^o/c 

. & unum El n;k: 

** HmiUmy '•"> Vndeme EliM^ndWuftcntcbt 

ticfict. H 1 die: exftitit nob & 

'«• ir ndbr. i-f . JJ.t <r AberfoUbes k*n erne Wolcke , 9nd 

*ij>. •«# J t cv W hcH9H6 eta^Qtiir ctq 

nmWkn^M eo :eruai autem dum illi ingrcdercntur in 

mjfikntM f.s: Fndfi. ><n ma fie tberztgMi 

It **f c font) w»«' ^ CAn . 

Et nr.' ft:u ah 

' duflderFrolckon) Ac Jpracb, j M 

mem : pofU 

fertr tH mmtn lubcr S*b% den fell jbr bar en, $6. Vnd in 

' tit tl ^ i lijcxc , >yt/ oi/**i 

tnremus eft folui ]ei 6c 

Stimm*, / widen fu m\ J'/*** *«' /fe 

Imi Ac Dt die 

yijjrijfinrnm qui *m 

'•Mftgtftk^ btpkb fib dber den tnArnTAg , ^« 

>rw 7/ ?£*;• 0mwlwviQc$ eumS 3-jAvf 0^/ ^, 
«t «--i -•*•' h ci mi. 

t*mm ^» ^"" A , lumjbnen entpgm 9tel ket 

e Ma lifter, 

rmdftbiem Ms*» Iter dim . >ejf V, 

ft ' d 

te mcum filium, quia unig*n»tiil c' 

i#d»ib denner 

Cc t Kaj 
E V -MUM 

Qctmcr.:* £ t cc: - Spirkus arripit cum, &: rcpcnte 

£*rrfrr,r.. jy, Siebe d*r Gcift tr^rcijfr jt %ni a'.Sc.U fchrtuttr, 

dilcetpic eum cum fpurtil', Er vix . rdic ab 

('■ jv», aaj er Ju-.ihvtft, V'nd mitnotb%we:cbtt #r t*n 

oontcrcns ci: Et rogavi >a uioj 

99ex* er lerijj'crt bjitjbn, 40, Pmd itb I Ate gebcten *?im: junker t 

OJUT3 C*.vx}&'x)779 , r&i CTH, . t jf *A^x£/$^ 

ipfum cjiccrcnt, & Don potUvirunr. KclponJcnj 

Jujhm Auftrnben y tndf; a . Pa aki 

Jefus dixit, 6 incredula natu), 4k perwru, qua 

JejmVud jJracbfO » -/, Wi# 

apuJ v. 6c i ? jV ; fill 

Jollicb feiK j.j :hcb , 1 ><•/> 

f c»mIm tuUiT| . Acihuc vcro aim acctdeftt illc, tUifil cum Djcmonin 

AA.Vnd dserk.im zu j retj? jhm tier 

i. difcarplit. Objurgavir aurcm Jrius tfllptifl 

$md zcrretjb*. s tber b. Uft wnftuber* 

p&f \oLOU& TCK TOUiJLy K& 'J&iiijdXSV CUTQV ft' HxTtS 1HL ** 

4c r pucrum, be. didit eum fuo 

V»* *J)tt £ifuttit tUnKntbenytni fab WteJer- jlm funem • 

PeTCcUebtfU mv rirtuCt Dc 

; « I (#4 firi 4 .r Wrr <6r Hcrrhikcit Q « 

» fupcr omnibus ^ujc ticl'M Jcfui 

4# "brtenttrr a fern An er thtf, ft 

Luc* Cap. IX. 194 

aurcs trli-a* iftn< 

ieft, uttradatur in hon:i- /r 
tm *$b» mHptbcrAnMirtet wrden in der Men- 

it Oi Ji fiyi .'rorb fit/p, Kj Iuj &aL0?xi- 

ftunij ot erat occul* 

m HmAk -fj. r ► r t *Us r Forty $nAtf%$Mr terbor- 

V*" ft S-juVTUj OLUT9 : ¥£4 \(^t/Siv\% 

ut non lcnrirenc iliud : Et timebant 
•'», aU< bt begrifftn. Vnd (ieforchttnfcb 

*7* W 5", itElWhis <Te ^}#\fl- Covffnfh 

Tncidit autem diCce- & dp'-flo!*- 
Ids 4*. Lslum auto tine ge- ri " '- 

U% & 'o /?£ lY&q" 1 * 1 "* 
im. Vorum Jcfus 

.'». 4'. Dstber ]efa 

I ■ 0gft^ tr 

«■ a dixit ois ^ui • mh^ 

*'-' 4t> I'KdftrJckzujnen, ffo* 4u. 

in ruco nomine , m« — _ 

f u m mu t am nj mrnet m *,4 

{ "\t me. 

m 1 tie '■>"•'" 

.a %«f9**h *lk* dcr E V A N G E L I U M 

£MJjj*n ft ''AxiK£/6et{ al Icoavvij; WTrc*. E;nsaS>. «^/"&' Zv* < 
fycuns Dd- Refpondens amemjoannes ait: M.igifter, vidimus quendam i 

rnoniA in jp. Da AntWorUt JobAnnesfndJJfrjch, Mciflcr, $$ir faben e. 

nomine «uo cjicientem Dxmonia, & prchibuimus 

a >;:i>i Ktmcn Aufitrcibt die Teuffel, (Wr Webreten 

die cty^AvvcH [jitfr r,p&y. ft \Laj inn Tz&g cuurtv i hi 
quia non foquiturte nobifcum. Bt dixit ad cum 

dam er nicbt j'olget dir mtt 9ns. jo. D/tJpncb zu jhm 

M>j KvXvm > ec; $ OM> €<TJ ^a5' ^a^y k-nv visrif 
Ne prohibcte ilium; qui enim non eft contra nos, eft pro 
chrcjmmcbty Denn 99er r.icbt iti whedtf 9ns, der isl 

:tumautcmcft cum imp'.crctur tempus quo 

J U.Ei LcgAbJick a'*<t (U* crfuUet Wat dv er fn'.ti f 4, 


pcrctur,cV ipfe obBrmavic fuam cm lit pro 

ftr.t * .Ytrdcntftr.att er fan Argeficht ftrtckt Ff>4*Aj 

JcrufaUm. I-t mifit nunc/os ante fuam 

ItrufAltm. jj.Vnd erJAt;.::r ;cn torjn /. 

profc refsi funt in vicum Samariranorum uc par 

Die giengen bm K hUJumun.m tin Mdrcktder SAmAnter , dm fie; 

JfffJ* ft Ka) cy* i}i£a*% cuutzv t >trv 

n rcccpcrunt cum , qm d lubitu* 

J Itrfe. 5y I'ndfienAv \ ;bn An , d.irumb du er fein dngtfi. 

Sjo$j:f e\; IfjtfraAffp. ftlJVync <?£ ci eri 

in Jenrfalcm. Cu vidifltn: 

cm. 

| Id •• i ■'.' C» iT^K, 

H 9W JilunneSffimcbc 

Luc* Caf. IX. 155 

Vrtu *** rJ iytvv* w ouuikg *v&Xunntj 9 ag *& rbtMs 
\tt c crlo, & ilios confumat, ut & prohibit** 

rrrfaJe Urn ibmtl, hid fie trrzchrc, M4 

.t;iw/*fi; ft -??<*£«£ cTs i7mifi^orcj» cu/fog , £ «rc* f 
Convcrfus autem objurgavit cos, 6c dixit: 

7c •" *b*r ftandte ficb^nd bedntfetfie, 9ndjpracb: 

nietn his m'&Hjflit *** hy.?ig. ft'o $ tjcgtv by 9 () ti- 
ros fitis. Filius autcm homi- 
hi KtftA. $6. Des Menfcben Sohru* 

M dx > iww ThnXiaq, afoot, C^nq* K&4 

non « nas hominum pcrdcrct, fed icr?aret, Et 

ti mube ktmmat der Menfcbe* SteUm. zu border ben, fondern zu er halt en. Vnd 

-t* i%g iiiceu u. ft E$jt& ^g cuutzSv nodjo- De trif>m 

.;m. Factum eft autcm ill is proficif- ^" r: fi !ifn 

it* n *>Ar Siarckt. tfjkh aber das fie tttrtn- fit* * elerfm 

Tig 'srfjQ tLuror A^A^Cw art 97m av 
t- .D;ika TUt dii s: Sequar te quocunqj 

« 7 *- «• FPege, Jfn rr ; lcb WiU ftlgen dir Wobin 

*>*?/** fcKtfJ jIt^t eusnS q [*C*? Ai etxdmKsg 
'Jam* e. Jcfws , Tqlpa 

dmpkdL tf.Vndetfrmtbz*)m Dte Fuchfe^ 

ki^.ni IvVj, & volucrcs nid 

»ji«» Crm.cn, %nd dit I'lffl 9n/er dem Himel Keficry 

• :C W *9$t»7TX C&X ZX vlw Xt$(X,\ltU JtA.Vy. 

V-n fi'.i.i non habetubi caput inclincc 

JUrdei Memftbtn S*b* bat ntebt, da er fern heubt bmlege. 

it Fin Ji vy; rnopj 'Avj/^ por 'o ft tim , Ku^/c 

Mini .m, life vcr6 dixit, Domine 

*J er [nub im mmm mm* /e rtach Der aberftrxcb, H ( rr t 

>cT:>.yrZi vr0ul:r Swy-'/ TOP TTcti'yL px* 

at prius > ut fcpcliam pattern mcum, 

eriambt Am uk bu^'ot U fndbegr .ntn Vattr. 

Ccc s i Sin EVAKGCMU M 

Jmtfi- ft EiTi ** #&W • Iff £5$ ' AC MX-.-, JV-vJflM CYJT 10071 

w/ Dixit lutein ei Jc Sint uc mc fu 

_ /». ^^rr xujm fyncb Jefnt* Tod: em ktgrjken 

,cuos. Tu vero profe&ui annuncia mm D 

■en. Du fiber gebe btn ffg$ dsu tick 

- tar te Doiriru*. Priui auicmperm 

rf/. l r n.{ ein Aitdtr jfr-~cb ; J(bl$illdir nficbfo/geftt U"T% aL 

:'~n rK^aLcJHi Zl; h; Tor cl*9f p*. ft 

tc mihi ul im ijs Homime* funr. 

be mir,.{« uh einen fibjcheidmfiche tttit dtnta dit ;n memem HfiufefmL 61. €*$** 

£i vfSQ ouj7:t c Irrx; , cy*-:tg cJ7nZ*/\ct)p 7lw cuj rtf £*;££ i' 
rcro ad cum Jefus, Nemo qui idmovil fuam- jranum 

sher zu jm 7 -/aw, I >'<r /^r .ne 

A^CTfSF, »0W 3A€Tar «* 1* CTTirCii, &$fT0C, iVr toe, Ti 
ar.urum, & refpicit a J ilia <\ux retro funr, ippofittn cl> ad 

* .«£, W Jiehef Z* n.^ *. 


D.i. CAPVT X. M <h 505 in'/«£e# j 

autein hxc defignawt Dominus etiam alios 1 

P'i'At;- «- , -. «, y 

Wfe J fcriffACf cujtxi <t,+ fv$ ^ <xr&ru)r* ^V, 
I & ■ coj bin . ^uc 1 i ( m f UJm> 

%nd fsmdf fiijizWintrndztttrt j jhm 

Vclju* */Al» £ ;inr m ipiYKur ojutzc r^i#9ay. ft v F;.iy 

•mucin urbcrn At r.quo fururu erttajc ipfe r-.- rer. T ' - T 9* 

,*' *•>;•* ti nf I ',* r/ , iwu>t f*C & M § 

ma < i~> 0* -'a nr* ~ *-. ■* *-.:•« 

4, <», 4** * mfmk 

mam wm%mx «i V 

frfcftV m [tM4 ' ■ *•''-'> tern 

mth , d* d.t Liwmnv hx*r d*4 *'?•%■ * > *fft 

ms % p * i -?;-./ » 

MHBiA n«& r- ■*** anal ' F» 

**■ 

'mamotmMM dottmm tn%rc&*cvr.. 

g | , r fM.r4 ATI "r/. C / -' ' « « ', d* " * ( 

ff # IIBMO'^W ft 

mtmm ** "" umwuu ci ;\ l :/.-a 

ft«> . UrnmY.trttftm 'l 9 * ' 

Li*«*. l*[*mJHt^U*mwmHMmfitmmmJ*rw. EVANGELIUM 

ft Ka/ «* ^ ^' ** zsoXif iivip&\&t » % vfxug }ixuru t 

Et in quancunq; ver6 urbem ingrefla fucritis, & vos exceperi, 

$, Vndttijbrineme Sadt kimmef, $nd J?e eucb Auffntmm, 

€o9-t6n 7» m&UiJifJt&ct rfjCiv. ft Kof JityTrdji}* cv 
edite qu.e apponuntur vobis. Ct Cm ate qua i 

d* t(ftt torn Wirt fur ittmgcn eucb. p. Vnd betltt died* fill 

el funt fcgrotoS) & dicite eis> Appropinquavit ad vos rcgnuu 

f tin die Krdncktn, hid /age t jbnett, NabeiS kemmen zu lucb dju Rtt 

ri 0s5. ft El; ry Si a,v mXu ei<ji{Xn&* , £ fAr\ iix^\ 
Dei. In quacunq; autc urbcm ingrefli fuericis,& non excepert 

Gotta. JO, Wojbr AberinewcStsdt kommet, d* fe mebt Auffnemttx 

v/zag i^iX^vug ei; 7ug cu>T^g "zrh<tjeicC4 » «5T«ti. ft Key r 
vos cgrcfTi in ejus plateas, dicite; Etiara 

eucb gehet bcrAuJ?A*jf die Ga^en, 9nd Jprecbf: II, Aucb <i 

ExeutieK- wiofiTip TCV \J\llf X9>it\tjic¥^ OK TY t <; v[U,Zv VlXi'jiQ) 'thnftfix- 
dm pulpit a pulverem qui nobis adhxfit ex vcftra* urbe, ibfter- 

pedtbtu. a aii b dcr ftch Antm gcbenget hAt$*n (Wer Staity f c ^ A i 

ui^zt ufuv tzKIw tv to yivu)7xfli 'tit ryyiKCAi £<£> ujj 
mus vobis: Tamen hoc fcitote, quod appropinquavit ad vos 
sb Auff eucb : Dock foil jbr Wffin, d.u fiAhe gettefen if? eucb r 

(ZctciXcict W ©£** ft Aiyu) £t vfui clt Zofopoic; bo rjcaej 

regnum Dei. Dico autem vol Sodomis in 

fidtb Gettts. n. Icbftge eiub } der SodtmA am jenu 

y\^ip^ itvtKloii&v <tW/> V t? OKsivy sroAw. ft'Oua* i 

die ttlcrabiliui erir, quam illi Urbi. \'x 

Ta£ trtrd es treglicber ergebm denn folcher Suif. ij % I 

JnfTAtH ur- Z&ytQv in a j oil Hitretifa , oTa h bo Tu(J(* Kj ZvtZ. 

btbus mepu- Cburazin : v* tibi Bethfaida, quod fi in Tyro 6c Sidouc - 

(a» expr§- CborAZim: Vl'te dir Betbfuids , dcnnWeren zuTjrt^nd SidoHgf/cbtk*,' 

cu d juj a fiHi cu y^jo^ictj go uftir , waXcy av to etc k k (* 5 cart* 

m edirx funt apudvos, ohm cum facco flc 1 

cb( tbAttrt,d;r gtfcbthn Jimd ktj tu€b t bAtte»Jii hrztitem \m Xn kt Srndmdtr Ill u(r. Lucje C.\f. X. 197 

Verunumc Tyro <5: Sydoni tolerabilius 
wgefefen ind b»fU f -, . Dock Jjr« hid Sjd$n Wirt CS treglicbet 

it Koj cv Ka.7rtovetafA , t} fjog tJ 

▼ ob:$. Et tu Capcrnaum> qux ufq; ad 

e# am GenctedmnencL if. Vnd du Capernaum , dicdukifi an 

r'.um fnblau a, ufq; ad inferos deprirm Qui audit 

-w iitmt. rrktkt b:ji,dM 99trJI in die untergefltfen Werdf, 16. Wer horet 

f • ~ » \ » qO~. » V ' s 

!tc* ax*« , r$4 tt^mdy vuac y ipi ctjil** de ipi 

audit, flc qi rot, me rcjicit: Qui vero me 

ri, irr hftt mkh, tmjtterter.t cb,der ferae htet micb: PPerabermiem 

/irwir, ^7rx9fiAa#7» ^ti* J; 'T 7*7 go 5 ;]/<*# J"e «* 

.it me. Reveril autemfunt 

roc beet, drr icraibtet den der micb gefant b.it % i\ Es karr.cn tyicder aber 

rt ;j*. ri ti gaudio, r.:;, Domine, ctiam Dxmonia 

e Stebtnttig mui frgiidni t ind ftracbertj Utrr l aucb die Tcufj'el _ 

nobif per nornm Dixit autem ipfis, Cbriftifub* 

%m * dexnem Sakrnen. if. Erfiracb aberzitjhney jedt, 

ttkmm * - ■ - ut fulgur 4 carlo cadentem. 

au*a4 als en Elite 9«m Ihmel fallen. 

' jX w \$*7i** W ml™ cVrava 9$tup >£ 

c% do • • potefhr calcandi fuper ferpentcs & 

>•<:, grfebe* ba+4 ubevmmacbt zu tretten auf SMmgen ind 

<n,0 « m ' inimaci, cV nihil vos 

mp-mm, UJtbiT sit frffab Jet leindet, ^ndnichts Wert e new 

•.n* U<i' jntarrfin hoc nc gaudcte, s uod Spiri- 

19. DHkJmrtmifrtH*mtm nnbt, da* die ( 10ms 
E V TthlU V 

VjXr57K*T?72/ , £ ds fJLOLKOt } CU 7» 

iantur | tc vero pati quod 

j\er An, a :r d it 

i fcriptafint in ccr In illi 

/ /lfX> »f ; ' I frf" w/. u, Ztt dcr 

Spiriui 6c dixir, Confircor 

im Geijic J< if rack'. Jchpr \ 

no , Ky^/e 7*/ Qf^wS *(*/ 7^ ^;>c:< >orex£i/^c£; 
Piter, toe cr'.i ck terrje quod abfcanderii 

.» //^r • der brdtn,dM dnterborgen bfi.. 

' ,0 " x f.'.picn:;bi:$ S: imclligeiibus & n ea infanti 

" den \ klugen tndhtjl.ojftnbdret es .. 

^'> < v * ' 7 v f " r\ r • . 

* r^ „r, cjni^ fuic bciv-'plncitnm cor-i te. 

*//* 9P4r o ^ / A* a J. - 

U». I ftCI LOT 7V VATgzt pX) ji x£uc y;v 

lunt mini a Patre * meo, &c nemo QoVit qui* ; 

" ■ -.rgeben 9on • mn V4Uar+ininKm4nA%*i((? 

N - .. t4ij o TJctrr^ , to tk ' rtf o Tntrl)^ h prj e tfee;, *.««' 

W7T n'ifi P-iter, & quis P,uer, niG nlius, 6c 

1 ' : ' r > $ ife ** Ar H Wirj «oc£ r Pc r y?jr irr / */«., d:>i nur der Sobrt, $nd I 

CT cor :m. n , » . N 

■nxf o yo; >57i<^/v T «xy. £ K«, ?pa$".t; r 

vol. tm conTerfus ad 

r <kr S#A» tf^i/. j * dndtefick tm 

AtAiit-.M wyi-rut topi) \ftots, :i 7T ^e 8 | j| c ^>.?.u^ 0< /3a* 

lot fcO. d ^,i Lucji C * r. X. 19$ 

& non viderunt, h 
fii tfajor ft %Kdhdbr*tn\cbt ftjibttyfnd 

trxi it it'/.- i rKbW ft K«f la** fOfZixs'f V( 

Et ceeeLegwinterpres 

v, dMjirkrt:, fiaWaVfitf reborte. 2^ % Vnd fihe einSchriffrgtlcrttr 

i & / . / LffttBeritui 

V ^ T F tenrxnt 

«ns 1 & dicens. Migiftcr, * quid cfr/Vfaw. 

dJUmff, Str.btt y tr.d finch: hr, %$m 

r^> ft O <re tun «£?$ 

rr.iam pofV.dcbo ? Et illc dixit ad 

; run ,1m uh Am i i jf.hr sber fimtb xh 

In lege meft? quomodo legis? 

la . .-; ^efcbrUbtn? Wk liefefiu? 

dix Dii Dominum Dcii tuum, 4 ^ " omt *+ 

r.i ;-i.r, DitjoULebcn Gott dtimn II err 9 ioto dtli ' 

/■* «*- f /* v ••» «/ gtlULM% 

>S '^*> *, f£ 9r\tfi 

k. ex t ml tua , 6c ex rortt 

i&» r.tr.'.zrr Setlfj ton *Ufu 

mc*tQ* % *&4 tck Tshr\mi9 

cogitatione tua, 6c proximum 

$mi+*n [Antrim Gf»; %nd dtintn bitbejitn 

i;'nw: ft E»*i cfi mwru , c^i; t>7riK{Jjrif Wt$ 

xcCtt refpondirti : Hoc 

shduhftlkf. if. b.r *6rr fir- '.: Rtcbt bdftu gcdnriforlet. Dm 

ft I iaz;Tiy iiKauXv H7TI <&%1<;3™ S ft 

m juftincart d ad P r ° xim *** 

> fivltrJIit.'LtiK if 1 igen j Uidfinch zu 

toy n; trr p* «J \ ft T^n/aCi* J"* 6 I*Oe 

JeLm, I rin Iefus 

' .ram ■»##» AVi 50. et Jefu9 
SAftrdes. Lt c ;U. •riU~ 9iJTZ9* E VAKG ILIUM 

dixit: H imo cjuidam defccndebat ab Hicr*foIymis in 

tndfrrAQh'.Em Menfcbetttrier gienghii.t'y ton Jerufilem /m. 

tixcv AwcaT; , ct £ c>«3 : airrv, K^t/ t KSV 


& incidit in latrones^cmi cV exn>< cum , 

f/;^ fieltnter die Af order, dii togenjbn MM 

nc; m *rtr,)! : }zv , aQgvTzg r.uifawr, Tvyz*vtv(&. 3? 
> tbicrunr, rdinqu rmnecem exiftfcntera. 

jhn, 9nJ giengen darton, 9nd,. : b*lk Todt Ite^ yi.( 

l jrdoi quidam defccndit r ^ eandcm vi.'. Ic vtt 

*bcr begab esf. 1 f after binab ztg die 

eum advcrlo prxterijt. Similiter ?er^ dc Lev cur. 

jbnfdbegteng <- ". -neb em Utile , *~ 

*£ T:r 7?'/:* , *A?a,y j£ i^r *r«*V(ij>.0Cf a 3? -<*«f 

ad ilium locum, & veniens ^* \ 1 fan prxtcrijt ex adrerfo. 

key d:e Smdt, ifibe;bn t gieng er fmrttbtf tf. I'm Savsi\r 

hi Zt; iliitff 1 tjhjt ks/lT cwtc, , ^ \£s)v oatcy tr-zzKctyy 

ouidiil —nit a.i cum, vifo co mifcricordu m 

x tr ^(/?^> tndktm eUbin , 9ndtUerji ih* , 

acccdem ivil ejui v m, . infundens olc« 

jf. /W gie\? zu wdtBt indgoj' 

y^j E7r\Zi£imt £1 ahnt oft* 71 \cuv K^r,*® , 

ac m in 1 •:-.: ;,-, 

f** n ; W hub jbm 

rforium, cV coram cgit e; die 

y.u "/, htd ffleget n. Mndern , T^J 

<cd>ur iCo Sr,**{jLO, t ifiuKi TtS &r 

/^/», wndgdbj/e derm I Luc'.t Cap. X. I9y 

ip: quod prxterca infumferis, ego cum 

■ m : Megt $nd fi dm 99m mehr 99irjl eUr tbsert, 99en tck 

Tmsisyjdjeu fit V ■ 3>Ti'c *f TXTU9 Tl!f . f+lUf 

reddim Quis igiturhorom triura 

9* ortA'oltn. $6. yytlcberdtr inter dseferi drejen 

l ©?.•»«!; VCLjW i/*7TIO-oV]©* «C, Ttff. *K$U<; } 

identi in latrone* ? 

immtktt ii> . xfe frj grite/en dim at* renter du Murder ? 

ft i, i wuijmt 77 iAi£^ ,"«t' o^rt/* ETmr«r«i/rcJ J 

iliam cum eo : Ait igitur ci 
jfmb, Vrribstdte Bsnmbcmigkeit snjbm : Da fymcb zujbm 

cc ' r :cr. Jihim eft *utem inter 

S* it be km, fmd tun dt ; / Es k'l*b jlcb % abet eU fig 

k. 'grtflful crt in qucnd'i Ticum,Mu , .iera.quxdi' nomint 

tmmmftm, fuu gum; in eml Sf Art kt } Da 99 at ;binttNamc 

CzJtifyc&wwn* «{ tip a *j*. &Raf tJcTi %9 Mirths & 

txctpk m domum. huic crat Mat;a% 

Um HMmfi. jp.rnd ft bsttt 

?*. qu* : ns a J Jc- 

»«r5ri* < dit f* m Je- 

.1 le^Tt \f>fy. ft *H eTf Mctp^ T 

ftrmonem. Martha v«ro Jiltra*- 

/■,*» ImdktrttZM Red*. a*. St at tb a AbermAchtt 

l'! t **3UU9) OinfZtt 06 Ntf Ku£/I i 

tit: Dnminenon 
rzmJkntnfmiy 9ndfir*cb: i r^L 

r,uiri : -i . • r t in minjftrcm ? Die 

m mfime bL99ejier 'si * S*gt 

Dddj h 
I 

- 

*•- ,-, ,.- {} '.' j. 
Luc - Cap. XX 200 

n da nobis in di Et 

?$ i*#c*Tljt; rautf, *& ?d ct«JT>. /U^J S-«#7T 

noftra, ipfi .ittimus omni 

Dinnsueb 9fcr ttrgebtn d.'/ttt 

jtfiy* . H\ wtitya-ucv , a,?Xct 

nos in tenrationem, 

mi dixit -ad iilos : Quia f ?«a»* 

Urn dtm t'hel. V mdtr finch zu jbtr nter dum.* 

1 »i» bab ai « 

, * \ t i in k\i tsmi FrtmU,*%d g. zm ZM M;!.'rr r.„:L f , $nd 

lu r; ft 

• VM ^^^| nam 

<mtmmtmderpmft*zm mrr t i>. , t y„ m% 

illf I m»hi molefViam c 

JV-c drtmmm Hmde jmrtt+rte tndfrrtcben, mscbt 

jswau dauu eft. mci r in cub 

f'/c»Uf,ft, rmdmrmKir -, mm. in der K.<mm,r, 

it'ai ni. ft Ktym JaaJr, ii y. X 

■*!«• ' -:mW -rij fi non. 

*•• *" '<b,inJoktrmt 

>'OH wfJ <fiA9r* 2jj0fl Tit) 

ii am At 

yki t *»d *<*}&, dAl*mb dM rr jf m dt, /• Wtrd cr dtcij >, f , m9C.4*tcL» m/.r* f?*;.>*c> du.«i xjltl cr'xv^r^u gift 

imporronirarcm _r, & dab't ei quotquot opus 

9n9afcbAmt? gnUnsfriM? Attffjlebn^r.dgebenjbm M 

▼obis dico: Pet 6c dabkur rru Q 

f*ge emcb *ncb : Bittet t fo tried nub gere. 

Jim fetu y.f£i-n ?£ fkfuyrjnw{ j; n£; ?J> c«W> h&u*t\ 

f*t. itc 5c apcricrur rol Or erit a- 

: *n /br9:rde*ebAxffgfttJe*. 10. Den iter d.t •.tiet 

-». & 

fie qui qoaric ir.venir, & aperietur. 

4 f frr eUfncbet dtrfimlety h$d w9er <U tnklfffet dem iv:rdM*ffgetb£K. 

fi LullJ 7I> UATtfiJL CUT^Ti tfCi * -Z V , f^r ? 

•> vcftrum Par «r. filius parem, num lapidem Jab 

rr eucb den Sob* 9mb Brer, derjhm an Stein *# 

ojtu ) n & py a>f~ '^^iai 

.em, num pro pifee fcrpentcm c 

.* 'ndfo er fmb em Ftfcb Ltltrt t derjmfier den Fifcb - :r:ge biete f 

ft ; cwn.r ; +;) y. z\ W/rl CXOgTiOf ; ' 

fi jm num dabie ci rpium ? 

Oder fi eri. ■ em Fj, der biete dsfurjbmetn Siccrpt$n : 

*> I put vrcir&i \jz:<x (Xcp-Tis, t\faLTt etyecjn fof{*& e 
igiiur toi rr qui eft nofti$ bona dona £*■ 

I | jbr Arg ft id, kit gate gdbem 

TUfvfiZfnxfCit, wtirfftm&jn eUartj^ c f£ *£?f2 c 
quarto magis Pater ev cxlii da: 

' n KtndernM te he I met • m Htmei gebem den be f 

Pi- TftZxp 7i7g eurXffif mwrir\ ft Ka/ rt 6k£a>&u9 feui 
mtmum mt+ petmtibui abeo? cm Dav 

/*«■-». Oeif ' bitten} 14. I'r.m ( r truk mm einen Temfl t 

i^ttn ft W feufiotlv i£t> 
& Ulud erat muturr. Ij^ueftautem egrcfTo lor 

j , f 5t km. f'nd r/ f'/t bdeb ds smffubr der Te*fd d* 

t K 1 LuCitCAN XI. *OT 

i Q rcrocx ijs dixerii:: 

mme % imd 4jh r'ntgndnt fid, cbi Mber Inter jhn en $>*> 

i B nil Soupn.Qdi CicZifoet t» S'cuuoMd. Beel:tb$JL 

i BteUtbub Dzmoainrum cjicit D.vmonia. 

/ treiktt er Am die Ttujfcl. 

* iO» ^* ' awrtr if i£ ^V***. 

?bant co figwiOl c cxla. 

. fa SS- km i*J «. h n Zzuken tonj bmfem Hir. 

s. r% rjf m , nr.-rr */. m;* Uam 

jm Om.ic 

r *Wr itmsm jine f« £w*4.*» 

«JBA*tA t i " • < . '^ , *£/ Cin / ^» 

tmujkm etuKtrd d* $mi tmHsm 

>. §[E\ #i it i j«Sj \fU(Ji&% 

Si f co rtuxr» Sjtanai adverf.n frfpfum diffiJer, 
fr< <« *M>b drt S*tb***t rm: jhmfdttr 9ne.ns % 

JVJt-ay q ♦or**' /3*#iAma ; 'in >\yt\i b$ B :*;£*£* A 
>m«4o Ai'xt cj ifc leglMm? in Bcelzebul 

*■ f / HMjtfigM dutch Bteizeinb 

Om\M9 fmM m iiUU'!*i&. ft Ei /f fy*/ C# BffA^ff ( 

rr.c DHMtil • > ego in BctUebul 

A T.-«/r». #/. A **rr i^A 4irr£ Betlzekuh 

■it ? Ob iJ 

#« dm Trmfiti &riKmdt*dmr ::SenjU stufDMtnmk 

ft El /i it Qix JxKTih* 

imtm wuui i jute ia Dei digito Ity tf ik J*#* 

mm mUmftfiim ffard . S* *l*r$</>d*rcb G> , ;fr 

«d vot rrfimrm 

r* tnti. d*. Mm E VANG5LI UM 
Ccl - Cd irpiatusqi 

/V/.i/f, y5 hUHetmit frUdm 11% n 

vahdior «o in' vLcrit att | 

A". Merjhnkomft, $rul $> 

ar Btmm^a conidtbat, & diftriUih 

ft d*r A <f er fr. h fe lefi M \ , ...... 4 w 

& O ^ *v p|* ifii, y#r ijjci i*7, ^ i u, <ru<a 
Qw noa dl meciuiij contra mi c(\ & qui nor 

CU!n ' (wtnii (f exierit 

■ tnnfc **r arid* loca, i:ren, requie«, 

Mcnjcucn JarcbttMHeUIt er- d»rre ■ : e , f Hk ' oet 

*WMl in numineim,iindecji 

pri •■■• ' '"'* cam r< i & onuf.- 

ft Ts.i are ? evf7w/, w WJ ^ ^. 

;uir, & Lnc* Ca?. XL we 

priore. 
mftibfm Mettjcbem erger dm forb:n, 

ivA it 'a tiS cw-nf raZ-nt 
-ameftiutc - • «Ue arto'lcns qtiawfamul 

--.n uterus qui p r'u- 

'nmitm FtLktt hulfinck zitjbrrr. h der gttru- 

xm f»i p& HW ifrXantc. ft At?; i ^ 

i :bcn 9»ix fux erft 

# kt* dttbfimd da Emflt dk J* pfet* h.: Acer firm h, J* 

*%a v <f* Qi ■ Besti Verli 

ij^iont ill.id. Dei Au.iito* 

-hf fmd, iu bitm GoCr< Vl\ kti'9aret?. rest'' ,.o- 

Y , CC-J ■ TC- 

-ba congrc^< Aici H fcr- _ 

Ktr tu. V+k d d*fattrMn*ndf*ret)l it m 

■ ... i mint r<jj * rrmfaiuljj, ft fty 

i mio fcfnum re & c's n ti 

•' nmZi gfgebenjr,den > 

Ut til J.mas 

J A* *r; Pry9€. •■ Dim rite vtat Joua, 

em Kb iili 

* Ximhtm: a >: % Scbn Gefcbleche. 

tn jut- m virii 

/)i<A.i.,|»tr firetem fur dttn Gcr.chtt mtt Jen leutot M''. 

■ i motif JtpoK'. rtfi 

«|Qf niu-wtrf, Ac COfkUf if» termi; 

tUmpftmJUf 'Am Un Jem I EvANCELIUM 

rcrrac, audire fapicntiam Salomonis, & eece plufquamX. 

der rreU, m borsn die VVagktU S.thmomi, tnifwbt mebr den;, 

mon eft hie. Viu Ninivitx fefurgent in }ud\ 

men :j't b:e. 32. Die Leute fo 7 MM Her A Aufftreten fur dem Go 

"■* natione, 5c condemnabunt cam, quod rcfipuerinc a 

diejim Gefcbicebte, md Kerdcm terdjemmen, den Jie tbtten Eufi jm >«r 

Eoniuai Jona., & cccc plusquam Jonas eft hie. Nullujurt 

in»(imd*.. fredigt Jonas-, 9»d fiebe mebr den Jonas ifi hie. Jj. Kiematt 

accedcnslucernam in occulto ponir, ncq; fubter 

zi.* ■■'■■- smLiecbt todfetzet e.t ah cine htimUckcn Ort y aucbnit K'nter eir.e 

jtflrV 5U t!uj Xu%y'ioL*> \f A 'a c-iwi^evofjpjjoi to $&)'}>©* j3>.! - 
fed in candelabrum,ut qui ingrediuntur fplcndorem videan 

dem SUsffdtm Leucbter, auff 'das Wer hir.cintebt '.das Liecbt fibe. 

JO75/ o-Uf&l®* eKvXv&tvv * cCpJxA^cc , cmv m 9 f. 

Corporis lucerna eft oeulus. cum igitur 

^4. Des Leibes liecbt ift dit Auge, n nu devU 

lui tuus (implex crit, ecinm rerun tuum lucidum 

me tin f el tig ft in Vtird, , Itccht. . 

jBbkl £* Wwfif&l i ij Tfl r(*l*0 <rx vx.oJetvh* 3> 
Cum mo mains ftttckfl etiam corpur tuum tonebrofum crit Conl • 
XoAberemScmsUk 

tfr utj T3 <pZ>S Tfl CM nt t c iv. ftElb> 

|| rOfl lu .n n q-i-).; intecft, c- he 

drauffd* Kicht da< Uult tn dm i . 7 /?jr. •?*. 

» - BMihibeni partem al 

g|M#J AM »y^r 4MtJ>etebt balfemji'uii^j '*/' Luc* Cap. XI. 205 

f *; i-my • Au£><^ f$ *$?**» ^71^? »• 3>'E* 

nt cum lucerna fulgore illuftrat te. Cum 

fmJ ttmbtiUr BUtz tftrd dxb crUuchten. jj.Da tr 

, • » ^ >«, *y i - ' IntiUtur I 

i TW AaAi»»s *£>« cwr9f<f)Af/a-cuog ti( 07ru)g ctA/Fj<ry phArifodtf 

gaviteuia Vbarifjeui cjuidam uc prandcret p m ndtH?*h 

■ .-.'» kit ^^i tin Pbartfter Jas tr aas Mittagi taaI efe 

!:igrc.T.ij igitur difcubuit. Pharifxus aurcm 

jkm. if btmetn tnd/AtzttJtcb im Ttfcht. jf . Da der Pbsriftcr 

im itftcum, <juod nan prius ablutuscflct ante 

dm trrirmndert erjicb, dm erntcbt Jtcb gttvdfchen fjAtti $$r 

■■Bb ^tern Dommus ad cum: rsunc voi Pha~ JJ , 

;/. anHErrsUrAmb m jbm: Jbr *b*~ . **" 

M J irtcrepat ex- 

po- &C pacinoe purgatijj ttimont* 

* jfitmdjg dtt Bubw \nd Scbujfd rtnhch % UrfAWi* 

iqaodt itft plenum rapina Ac malmi. Dementes, 

**tr atitmdljfi if *.. RAubs ind Bofih 4 #. Jbr K Art en, 

:> iSV-rr vj4 -n icujtf cBroiifffr $ &Ur\lwTX 
Ntqpifftjl fttodforu eftctiamqu I incut eft fecit 2 Im4 ea 

m nmr )kr dm Htm Aufv^rrx-.^rtiniji m^rndtg rein fey? At, Dock ion 

omnia pura tobis funt. 

mimdstfi mttftn, ft tfi a tics re eucb. 

.r TfisQetf/rwig, in "imftif/JxTw TiiJ^uo^^tt », 7 -a 
W ra ?o quod decimatis mentham> 

iHrn+i mxk m, am jbr %trztbendtt dicMUnttt, ment b Afn if 

I Vat >£?^aui9 t w 3"A^j^(o3-| tL/j KaJ mvt KjLf T "t#V, 
fwtJ 5 quoJvu olui, & prxfcntii judic nm, flt 

|fti ^iri^ XfH 9»d gtbt ihr f H r dtm G<mhtt , %nd 

Ens 7 £ 


ft t 5 :** 7,-5 IC~% TKWim Ul!0J 5c Iknw ■ *. 4. ^<4rag» E fc ^i/ db ffarf Hm * m u Bat* *-=. 

« : ^-. /,*-*-. A Urn i HfMH n tfJm&bftp* ^j~*z 

■■*•* *"^ fee 
-/ mi* _t £~JL»« nana fitrri to*c^ rtftn mdkw ciw. 

^*r rftn r^or Ukmjk ffiUv 

r: »l I ** Ltci On XL t«4 

Dei job ad 
- 

\mammmm% ^ ■ *vri<Wra Ac KV-dfar rrtf l itim* dm *€r~fm if fnmfm. 

*' tm ~> y i *• 

m i* .■--.. 

, 
mkm rVcU tack :*rrrm> cm jiriu*. 

mimmf. mX% cnt c.mi**** , ^*, rif *** 

• . _•- •_£ . 

~t «.-:»:,* be .4 to, IE VAV6ELIUM 

*Wrldtm'X*! A Wl«l W •' <P*e/<rcuoi jaws hiX«* £ «kw ^H 
mmxntQbn- S^ribje & Phirifxi ▼chemcter immmere 6c eara 

y #f Ubrifftitkrtat^KiL fbdrifctr bdrt dufjm zu drini^imdjmden 

ad loquendu dc mulcis. Infidiantet ei, Jr quxrtr 

**fi*ffF tn mit ****cbtrJ*jfm£w. J-f. y*d idxrcttuduff jb* t hid fucbtt 

5>5jf l/j-fly 11 CK W tun)! Sltf£[(& % \fOL WJfJ Wty}4£JifOMl\ 
▼cnari aliquidex iplius ore, ut eum accufarent. 

ihjtt (Mm erjdwtn kmdiru smftuu Mttndi, d* Jit tuj hm einefmbt bd.:t* E CAP FT XI L 

In ttrim cum coa&a eflet ptrmulca turba , 

i. Es Jttjf zu 9nd ktmeM zufdrnmtu etltcbe tduftnt dct VoUka , 

t$JgLm>Hf AfotjhVf , >7{£<t^ teyeu <n&s t*c cuff/ f&fyu' 
ur conculcarent alij alios , crpit dicrrc ad fuoi difo, 

ddsftpcb trtttn inter undnder, ddjieng tr dn tndfagtt zu [cintn J**fn. 

Gnttndum U^nu m&ff*%i]i iouulsiq d*7ri >pjg ^"1$ ^f <p&*y€a,r 

Ajtrmtnf Imprimis cavcte ▼obis a fermento Pharifxi 

J*dd*rmn. Zumtrjltn built tucb f*r dtn Sdttrteig der Pbdr^ 

r,7i{ iny xs&Jxe/tns. &oioci Si fftyKi^^v^i^Gp ffi 
quod eft hypocr Nihil enim OpotOfB cft> oi 

Hdcb tjl dte lleucbiltj. J. Kidtti dirr if \%rkor^tn ) 

*on aecegendum fir, o: occu!rum, quod non 

■ erdfffenbA \nd bevnb.'icb, dlumdnmc 

ft \f9 9 %9 'cou c# t? ffxtiix, CinK\i % c* fJ d)ft ri * > 

'ttrca que u> brii dixiftii, in lu. *j 

j. Ddtumb ibd/jbr im 1 tfdgtt t dmttprdwumm bkt 

9<sh o «£cc t» *c iActAij«Ti c# tiTc mpcici;, y 

6c qiod ad concliviUu- 

rmdrtM jbr ms Obrrtdtt m dtr Kammcr, ddtwwtramdx. Lucje Cap. XII. 205 

bif amicis mcis : Ne timctc 

>*? tJf >a: t<£ w P<5 TctJra fir %dV)* i 

btt »b l qui in pw 6' poft hxc non babcnc 

I uh if fmr Jrmm die tidttn den Le:b inJ tUrnMcb htcs konnen 

70irjssi. ftljrj.t? de :Tf Tjyct, <£c£fj- £tas timen* 

I 4 . r p ... :boautcm vobis, cjur timca- dm ft. 

tor t ?^"«. 5. /{ £ frfri/ *£#r etub ze.^trty fur Welcbejr eucb bittc 

^sSlf^fn 7IF ftf 71 >CT , IglfffMU ȣ 6|Lt- 

fum qui poftqium •• c, prtcftatem habet inji- 

tmeb fmr den der nscb de cr getodt bxt ancb macbt j*t z** 

■Jl m gehenmm. One d»co vobis bunc timctc. 

• ~'r« im tU UtiJ. Jdubfage eucb fur den forchlet eucb. 

1 OC* WlFTi ff¥<fi* V I i(j* «vr*{jut i yji |» i^ Pjff eres etli 

Sonrve q*ft$ P* r ' -ncunt duobm aflarij, ? flc unus ex £>^ mrA 

1 xktfmnf Sperling tmb ziiern Pfenning ? Koch fines der- in oblivionc Deo ? i ct iam *~t'fi« Oe: 7. Aucb find *"> merdtu oames turner r timere, 

/rr» /j^pfe sit gezebtet: 

' ' ' ', *a \ m j UtH 

autem \ub riftum 

mA **Hl S. Icbfng, Mber encb, '„ h ^ 

^WCPa&C* Tliy eL>Qj's'j7TU>' vcf{ tilt W h 
M 

den hit mm fa 

If**?*- f *yyi>-Jf W 0| 2. 

fftt'b.tjr ci 4tn 

• SUmbtktwmm dm Em Cor 

' Jf ' O i\ E V A K G E L I U M 

Qui rtrd negarerit me inconfpt&u hominum, abnegabitur 
p. I "'. n rn:cb aberterleugnet fur dm 'enfchojy dcr$*trd$crit%:\* 

Mil in^ BF WW ct'/y.^bV TV €>?£. 3?Kaf srif of ff< 

m ir. angelorum Dei. Et quifquis dixcrit vcrbi 

'. fiit Jen Engeln Gottcs-, to, Fnd Wer ua rcdet em 

Ko^ii rcmiutcur ci. Ei vero qui in 

'*, demflestrr'tbeniberden* VVer Abet*. 

» (Sha,r$f)(JLvi<jiM'it one cipityffmtj. 5? / °^ ,f ^ « 
tirura blafphemuvcric non rrmirtcrur. Cum ai;tem * 

/f/frrf > .'/•".■ . vtrgcbentterdiH. //. Wen. ft Abe 

di;\.ri ic vos ad & ad mjgiftratus flc potc 

< &» f*r£ ; tchititn, w tObri^ktitfadfiird. 

itotc quomodo auc qiid pro tic llUturi am i|iiid 

pjprt n ode 

ni fao£ doccbit vo> in hoi 

12. Peru cUr he Wirdlekren 9i«.b zur ftlbi'cn Stur.ir, W.ujbrfi 

Dt.-. I .. I die 

yCt^r/». Am d;n. Metier, 

:ji inr.t.m !> «.; Hitatcm. 

J Bru.hr, d'41 er thfile I </j« /:/-,><•. if. £> *i» 

A,}j«7n, Tig pe yjF.n&ffi i)va<r>,v ij \iifjt 

tf odtr 1 

& r*r? d\ ctoc cures, 0£pn, >; <£ :,Aaar«o&t > 
ad *Sc cavctc 

/j. .<k X* Seba;¥,rnJ hmtet ettcb '■' LlIC £ Cap. XII. 2cS 

irifi&v en r outfit 
ipfi confut ex fur* 
dtnmr ,*tir bit Ub:t tU 

ai ipfos, dicens. Piriri* 
/* . Fnderftget cine C h .• 

f Rtuktr Stmfcb da : *o/ getngc. rr geddcht bey imfeh >xubp> 

en or* i'/M mi mtr&jpcnr *&%*** P** 

ih^bco. ;m frucUis mcoi. 

H*»- T* /i/ u b tkmr f 

d horrea, 6c 

* '" mcoi, 

• ><n t /.tmltu. u 99* ;/?> 

m 

■ 

in 

Ci: 

s' ^ 5 tf *« erf* 


iff* Ev ANGELI UM 

Dixie autem ji fuos difcipulos, Proprorca vobis dico nt 

hrjprxcb ajer zu feinen J Darumb o ffige icb t 

:i cftote de vcftra anima) quid efuri dtis, ncq; dc cerporc, r, 
r /^>;, fc!"\tf _;r effen foliet .inch ntcht fur t 

Terrmorum \u & H yi>#; 1Z/.HQV iSl ir t i TfC(f>jc* Y^ 79 0*2 

tpmmegU- dururi fitis. Anima plus eft quam alimcntum,& 

l(f..{M. J J. D.:s icben tjl mebr den die S 

C*}vtf?l&» 3> Za'&vgJou]* CPJ" *9&**<( 9 'on i err,. 

X** *****-» ^jftitm, Confidence corvwj neq;eniml i 

fag 24.\ r ebm:tttAr der R.iben, die fehen m 

trr.o berb.it «- - • V o 

xdi Jtc/Qsw tic or* *<r* m utter, vdi Vot^*?, *, e i 
netttnt: quibusnon eft cclla, neqj horreum, & 

(f duch F.rnter • bfiben auch keinen KelUr, noch Scbeunen, tnd 

Tfftpff airb'^. Uztc.) fxo.focf vucic, 2±*(£tstn Wi 2Tfc7«: 
tann jo$. Quantd | prxP> bui 

nelret fedocb. V Vic tie le fiber fcid jbr beffer den die Vigitf 

ic 6? H; ^£ f£ L^tSr lM£/'fJLrUiV SvVCLTZq '&&&ClVCCf c/Tn 7iia* 

loiiiwitccogiiand.i poreft appoiure ad 
r//. «?j. VV either ifi %nier eucb ob er febon forget dtrumh der dfi z ufctxen 

r?AKix4 tvx '&t\%\jV\ 3> E5 XV Sti iAa^fsr dvpad 

ftaturara untim cubitum ? ;; f» nc quidc id quod minimii cfl 

gr*fli BMtnUrtg? 2J. Sojr den tin genngefle nicbt Ver/nufet Vwfiti 

*&€< TVw te\7TU,V fJL-f/UVCCn j 5? K 7«/g 7W K^JDKU 

cxeris Confid-ratc Itlia 

/ir d.ti Mt-.dtr firg't J r * J ' 'nsuffd: 

• 

*u/£ar«, » »C9^7X » ^^^ *Kjs Aty*) at vuiv 9 i 

It, :r, neq, nttn .* 

\^Acifen l Nitbt erbei ten fe, fo jptnnen jit nicbt : Ichfige fiber encb t 4m . » 

,. , in fui im fui(Tc, ut uni 

/« filkr ft inn 4 I I I bekltidet itttijtn,*. Luc je Cat. XII. 207- 

ft Z 9 cm nS &x» +ffiW ••£'• w Swfiftr A| 

Qfcodfi 10 bodie qux eft, & eras in 

iM Grsfi dm Mufdrm Feldt beut fiebt t 9*4 Morgen in 

Deui ita » suanto magi* 

t . Jet, tiel mthtK.'d 

6 Et roj nc ^urrice cjuid co- 

- :rni Mftck jr frAget mt eUrnAch V*A*j r 

y& -f/^o9"f. ft T CW 72* 

nc in fufpenfo animo xftot IIxc 

■xktwfiMtt tnJ f jo ret nicht b»ch btr, J0. Such 

mat%. c. ' fj tJ xzrfix. i uu* i\ i z^Air,^ R ^„ um Dei 

fences rou Vefteraute.n Pat^r quArendum.- 

'•him sMrm . dtt HtisU* hfdn Aier etter later 

ft n hlw £lj/f<Tl TtUJ (i&7l\HX9 

Quin pot»us quxrite rcgnum 
b<xu :rach:ci r.Ac'm dtm /u 

*u ii/m ***£ flrdrli^rai* ft Mi] <£'-£*> 71 

Do, Ac km Tor timet o, 

#«*£. *f forcbte dtcb, 

•s % ' h" • ~ 

■ / ZTciTy:, OXrctl vUlf 

veftro T dare vobit 

Dtm ei if tbolgtfAi Men V'Aters, zu freer: eutb 

ft ~S,l TK XJfJLUtf \JZ3-a£X,Q9& 7 KSH (Son SternA h- 

M ve bona, & date r.AcompAy* 

v. /> ffar ; £*4f/ ; *»</ gebet uneU, 

'f. 3"».-Xi i I "-fc.if f5*>.li~tct fir &cL?.ctAXu}jJai) 

.ai qux nnn verjrafcunt> 

r*<A <6r jikA/ SrrAlten, 

id nvn^vav Q >u 

~ wmurmtlr a±». Da kein Lheb zu 

I jf s wyyL 

• 
bgctu » 


*A 


kimrjfit dtt. 
E VANGELIUW' 

appropinquat,neq> tinea corrumpit. Llbi cnim eft vefter then 

kompr, fad den keine Mullen frejfen. 3+. Den Wo tji ttter 

Fidelctfem- OKA )L f} v/HO)V yjf.£Oict ffW/. 5> ETOtLeU* \J[JiZv cq c 

per ibi veftrum cor eric. Sine velhi 

proctneiu. Aa tfordsmk '^cr Halt firm* jj. hdLJftt Jam ei Lam 

'S&i^Tyffjxj , k& 01 }>ix,VGi xcuo?*9jusi. 3>Ka/ u/x«c 
prx:i i:ti, 3c lucernx accenfz. vos ! 

$ r*. f/;^ rf'frer Lischter brcrmen. 36. Vnd feid gleicb tu * 9i- hominibus 'cxpcc"tantibus fuum Dominum, quando reverfur.. 

ex- Men f ben die Vi at ten tuff jhren Ilerren, Wem er9ford*ttffiree& 

nupujs, ut cum venerit, 6c pulfaverit itatim apenant 
der Iloihtzcti, mmffdm WJ er kbmet, hid smkltrnfj bdld Jit duff I hum 

Beati »Ui fervi, quoscum vencrit Dominus in 

;-. Stk fmd Krecbte, die ft kompt der HErr jir~ 

y>< J$' c&fiilw ?,tyc*) buivt cti *B%i(ci»mui K. ctvaK)\ 

:s: Amen fiico vobis, quod prxcinget 6c difciibcr. 

t x:h:r..U: Vl'arlich fig. , er Wtrdfcb Mufffd . tftr ' ■ 

fll 3c produ- minirtrabit ijs. El fi \ 

frifft W;i ;k» dienen. }f, Vnd 

ii & C\ in tcrtia * 
I* der *»< $»d in der dull en Wmcbt kornptyfaidWirdij* 

ut (i funt illi fa qu 

/*r/> 7/l- 4^: SrA//£ /# Ktseiltx, i ■« r.ver j "en 

d fci Patetfamttj hoi fur ?cnnn 

fttnlt A4mbure k ittriiUber Jlundt der Dub kebme, fort.. Luce Cap. XII. 2c 

n domum. f Et vo$ 
pfj. c bt brtcben 40. Durum if 

non pucarbj filius 

Di\ Pec Domine dicis 

* ftrach zujhm, rrt ftgefttt 

■'. ■'<,', r kJ/'S^PJ •***Wj 

:uann . ~es ? 

-.;)?, o^r jikA za a. tn? 

>m eft 1$ ilifpc & conomui-. 

fa$cb, I' I':: tin fr^f lUutbdlter $nd 

MBinM fur fin..n ..ulttiiim, at 

demenf. :u$ 

rf»r 4}. Stbltg ifl Mr 

qor mj inv mem, 

(et m!/o fit 

vak omnil fuis bonis, cum 

mch fc Gut r t fkrdtrjm 

fer in foo ntmu«. 

S0 sb<r p£f» KtrJ dtrfci H ht tm em 

■oxi&zy 'tki it-flay enr 

rc» i re 

**"" ' hfttmhi zukommtn, tnd [thtt *n zufchl 

73 cud at E VANGELIUM 

fervos Jc ancillas, edereq; & bibere, 6c inebriari. 

Knecbt 9nd Megde, Aueb zu eJJ'en9ndzu trincken ,9nd ftcb 9oll zttfd r t? 

Veniet Dominus illius fervi, in die qua non exfpect, 

46. VVirdkomen der HSrr dejfelben Kncchtes, An dem Tage dA erftcbs nit 9er*t, 

Kj it &0X, y x ptv&jxei , Xj hx&WFt clutbv , Xj 71 
& in hora, qua non novit, & fcparabic cum, & 

9ndzn derjiude, die er nicbt $9eifl, 9nd Wird zufcbmitternjhn^ 9nd 

partem cum iofidil ponet. Ille vero f. 

Q ' til &hn 9'virdermit den 9n«lcubigen geben, 4". Aber der A 

9oUtnmcm, yj%q to JlXriycfi tX Kvg/X tcLVTx , £ fjbtj im/JLctaitS , 

Dominty (f qui novit voluntatem Domini fill) & non comparavitfe, 

Mlk&i* > der dstieij? den 99ilUn feines Herren, 9nd bAt nicbt fcb bereitetyAmm 

multum 9a- t vv, /a / lv ' f *- 

puUbit. ^?n;<TK; &&s 7* cwtv ftXyw/^ octir^TUj wo^otf. 5? 

fecit ad ejus voluntatem, caMetur multum. Quit 

get'- .vn nacb femem 99iWm y dertetrd leide m'ufie~9iel ftreiche.4S.V1 

H-'l y^i* 7zcir t jzcg at afcia, ^hfjyajv, oaor t fffi«j 0A1J 
non novir, fecit vero digna plagis, cxdetur paui 

bt 99eiji, liAt docb gethaen d.u 9 < vert tfi derftreiche, 99ird leiden 9$emigfirk 

Cut mtt.t.i., YlcWTt Si S) iSify TZOhv, 7SQ)Cv'(r t llfivi<Jl7!Xj ■ZS<Lo t cwW % 
Omni vero ctn datum elt multum, multum repetctur ab eo,&ap 

Den 99eicbem reveben tft 9iel , 9iel 99irdm*n fuchtn bey dcwSndi-vt 
petentur. f * A s , , , 

depofueruut multa, amplius ab co repofcent, Igne 

bejohlen tft 9\ 9iel99;rdmAn tWion furdtrn. 4 p. Ein fi* 

(ietXiif «f lii ^K, & 71 ^JA«, ft r^tf ctv> 
u mifTurus in tcrram, 6: qiiid yolo> fi j.un ic 

bin Uh komen d*t ub Anzundf AuffErdc t 9944 99oltc icb lieber,den csfJionebrtull 

ft Bct*&0"f|p Si 1ZP (i&7tll&-tl¥CL(, K) TZuq 9UV% A 

Uaptifmo nutem oportct 'me bapti/ari, & tjuomodo confl 

jo. r T.iujfc Aber rntt/ucb mnb taujj en Ufn •*u9oT i W>d 99t4 >JI mir fob? LuCiE Caf. XII. 2r^ 

fBO pcrfijiatur h Puntis, quod pacem Tcnerim Evan^elHii 

.<**</ Merit fit I $hM<m€t)»r % dmich Frteden bin tattmmiM 

terra ? r>, ) Tobis, im* diilidiurn. 

wt tmgm MafErmm? Uffk fonder* ziteytmcht. 

ex hoc quinquein domo una" difiSdentes, 
% rtt r, Jr.'Ti »« mm -•« /»^" in z.nrmlU-.ift h*ku fim% 

~ * > W tf\'fl *^n Ttfiai. & A'*/^£/a9->j<7i7Ky 

fti advertus duoi, & duo adrerfus rrcj. Diflulcbit' 

WjMiirr tffrj, f«i xrfr; W;^ drey, H . Es vhrd feim dtr 

'* : ,:t ' ■' " fi : -» i-vcrfus Pitrcm, Mater adrerfi* 

'*» ffc^r *»&*», Wirr5#A» W,^** fW,; ^ ***** WiAr 

* adverfui matrem, Socrus adverfus fam 

J^. J p^f, * Aft «r5l^. **EA W 

^•T fuam focnun. DiccbVt 25 - r ~* & fir it,. 

:•''"•" **W" W'. t'dessefihichnlfo. 

ftn,mf quod x(rt» ^" ^ 

* Jj~£ * n ■ ■' w ^ ^ ^ i&A$* $t " 

Vt>*><^ H j.r Umi * V fi+ der Erdm tnddc, JiSLCS*^ terrs 
I 

1 not prob.ire> 

kdnnttjhr prujjeri, EvAKGrurM *>< • ▼crum hoc terr.pus quomocio non probruis i 
Abcr 1 . reft Hie fctjrdit 

Si T* D* itUJTLiV U Kg/fijl 73 <?iK 

Curacrcna ▼obi« ipfis nnn jydiotii quod juflumcft? 
t slur MH cue ' iftf 

; iic ^J W avli'j r.H rv c 

n abis cum erfario ti:o ad magiftran t.j 

mktr gtheft v.it dtbmfm ft fur dtm FurfteM, tnjfdetregf 

epcram ut libcrc Hs ab cl : jc p;: tc ad 

/** dn Ujttttrdefl fun : Akff d.u er nick frit* z 

cm, & t* u.idat ri, & 

$ndd:r m Stock i. 

tc i Due non bn 

ft. Jf'Icbf*it . f: lecT»Ht KimcmfidAl 

V y^ 7t fc^'ttbt AfTOOJ "tend 
rcc «tiam :imum minunim rccididcris. 

CAVVT xnr. 

n^raut Hi Tin; c# twrti 't* > < , <• *y^tPAc»7f( 
nni ante cfa illii nffi 

redAbcj*kc' | 

' r k » *' i 

-eu blut ( h 4 ite / 


L l Cap. XI IT. 21$ 

:«• prx Galilxij 

x rat 3 n» ; £? U.7 

ft Hcfc TWrwfa. 

omset ifdein dec. "^°il>4w;«- 

*#»* Hrrir/;r 4& **£ *j» h,.b<cwtt*. +. Oder <uu die z .{ 4<bte, a /. 7;> ;w ,j 

^tx'ifrvc* ac/Ttf£, icK&Ti **«»•* 
• r • M nm, ^ S puraris 

ffrtdcr Itam %nd trjlblmg Jte, we met jr 

*»« '•*• **£^ xoV^f a; i- 

doitoret tucr : omnibus lion bi- 

dm fttkU»g fitter* fem xUem i fchrfl </rr >^- 

'* j / lu.v , a/A ear ^>j 

^ ,MI •• 'i robis, imu nili 

Jr-**. mm 4 r r jc& rircA, findern fijhr ricbt 

»:<•."!, « ,i; -I. jg EAfp* j : ^ 

** Diccbat at::em hanc 

*" J -*b dlf* tmAktmmmu. $.Erfsgtt *Ur dtefi 


hmf jhm m femcm 

>m C* W 29. 

m in fj, & D 

niUm^md f mik4tdi4 t-ruc'nt dt indftndfie r.. 

?3»> , trc* anno* vc: 

uifFi« *-« ry'ti*iMwtn$r a Jrrj] 4 r fy ]& 

• '- *X <f~ 1 

i>c uon \a Ext 

' ■■■•-•■• t'fridf/icK.cbc. . ,bm 

an z Eva'ase lium 

wn; Quorfurn inutilcm rcddit tcrram? 111c verfc refptnden* 
*£, FfW binder t jr eLu LAndt f &.Er abtr antWortet 9ndJpA 

ao/iaf* Ku£/s a,Qi$ awdutJieH rii* t* i~(&>, tug otx txtyc* g 
illi : Domine dimitte cam ctiam hoc anno, ufque quo fodcro 
aujbm: HErr IaJ? jb» nocb difl J*hr, btf! cUi icb gnkt * 

mJuilwy Xj(&&\<JV37rt\a9. £>K*r fjtS/J x&(mv snuffy, it 
•am, & mifcro ftercus. Et fiquidcm tulcrit fructum > fin <i 

jbn y tod betunge jbn, f. Ob er Wolte bringen Frucbt, Mo 

flfaytt(T9fJltfaQVC*X9'yeiSCW7luJi 3> HF 0t Ji^ctOXU)! C9 * 
mmus,in futurum fuccides cam* Eratautem docens inqi 

nicbt, d.irnAcb fo haWc jbn ah. lo. Vnd er Uhrct in 

Mulier fj>:~ TiSy auvctyyywp hi tUs ou&Qctoi* 5> Ka/ \ax y yjvv\ ijf \\% 

T t :ntnfirnji* Synagoga in Sabbatho. Et eccc, mulier erat ha* 

mtuUbtrii Scbulen 4M Sabbath. ii.VndfiheytinVVtibttArdAdAH* 

* 7ni\)^a adf£veixi ok loo y^ oi<sh l77 i K£H r > v wyKviriXm:} 

fpiritutn invaletudinis oclo & decern annos : Et erat incurvata, A 
tin Getjl der KrAnckhett Acbtztbn Jahr : Vnd fie Mdr Krumb, u 

fi)j ivva^jfi avctKu'ycLf etg 73 TravnAfj. ^Idccy at ol~> 
non poterat rccurvare prorfuj. Videns autem i 

kondte mebi Aufffeken 9$oL. 12. Da fie Aber fob, 

Ificxt' tr&"*<P'jiyiicT 7 vsH HTnv tWTtf Tvveq y ^ct»A6Adfw/ > 
Jifus, advocavit) k. dixit ci : Mulier, abfoluta ci ab 

Jtfuij ruffeterfitz»ficb,tn /finch znjbr : Weib , fey left Un 

invaletudine till. Et impofuit ci manus, « ftarim 

dtmer Ktnnckb. i /;. I 'nd leget mff fie die Ilende, $nd AlfobdU 

jlnitfjr.A- fa*J0jf)y, K& ifo'faQ TJF ©ICF, &'A*?K£/i«C fi C* 

ppm md:- c ft 5 & gloriricabat Dmm. Refpondens im 

gnAtur.quU rxbtetficfich Atijf y ?nd | Cot/. i \ . D.t Ant^ortet der + 

miftt *vm owjcLyo>y&>> k}^a,Kluv 9 'in nS fftt&Zary ty&miiif i W 

^ ; f Cv ,p.$, quod Sabbatho fiuafTct 

fediTliktlf, UdHArtniTiXtfr <L$ A$ȣdm S*bbMk Im Lncji Caf. XIIL air 

:-i>it uirbx: Sex dies funt in quibus oportct operari : la 

adjfmb tu dim r*Ukt: Secbs up fades «Urinnenm*nfol erbeiteni In 

to ate 6c fanamini, cV non Sabbathi 

kwmpt rnd Ujfet eucb beilert, rnd nicbt sm Sabbttk 

<. |k'A9nx^/5»f If turn! i Ku£/©*, km «7nv 'Tth- 
* -tpondit ergo ci Dominus, & dixit: Hypo- 

Du Ar.fitsftit j km dtr HErr t vndjpracb: DuHeuck- 

Vf rzS tfaCC*T« i )\£ti iif (odf cwtJ) Jf 
-Orum Sabbatho nonnc folvit bovcm fuum, aut 
Eu. :cr ettcbdm Subidtb lofet dcr nub t f tine* Ochfen, eder 

afioum i -tiepi, ck du^ aquatum ? Hanc 

rm dtr Krtppai, wnJ fuhret jhn zur Trancke? 16. Vie ft 

II %pniyt Xcu* , ry tS'fjffry o ou&iac;, \cf* 
.t:-r. Abrahr im lentera> quam vinxerat Sathanas, cccc 

ttr in d*xk A'ormbjur wltUbt gebunden latte derS.%tbA».u,mer t 

r$4 <?«*<* it* ox ii t >';*fipau ^tt9 -viva W ha-p* tj 

Ac dtccm annoi nonnc opurtuit folvi ab ifto vinculo 

■*l*ktttbn J act filtemtblielofctwrerdenvon die ft m Bsndt 

t t/ m&Zxru i JjKo/ Tocvm esurrJ hiytfl'Q* K$*i%}> m 
Sabbath hxc cum ille diccrct lorcaf- 

tm Sskbstbf r\ I'nd ftUbes mi jjgte mwftm 

Warn; gjjpj *>>7<kh vjy rza;kQ i*/JK(§* f%ci4» 

oppouebant teCc, cV omnu turba gaude- 

sMt d.tjmzu nMjr*,?„d *!le$ VoUk frettet 

■ ; vnc ytftfflnc;\jz3 y wutf. ft "EAf^ 
I * gioriod* q i* ficbant ab co. Dixit 

hm Litmdu gefchdhen to*. ig. ErJJ>r*cb 

, / ij $et<n>Aa,rJ Giit £ Tin ccviiw hpsiua-e* ; 

Dei, cV cd illud allirnilabo ? 
. ' '*• ' tidnemfilitbtterilnckcn? 

G £Z J 'Opel*, FVANGELIUM 
mmjms* o tpti, quod acccptum homo 

in fuum h^rfUiB, « cr.w:, ft evafil in r/.agnam arborcr.i, ,V 
"» Gf thfi>$nd Wart tin grcfi'erb*ttn 

Wl\«fa tV iejL»* Kpluntnifunp bt ~iii aim/ xhahtt. fti 
volucres ril dulati funt in ejus ramis. 

Togtt <Us HimmeU ttohmten t,.tcr fiitun ZKcigen. 

feimoui *********, W* ■ * TWj pcto-.AficuT* St* J 5? 

rurfum dixit, cui ajhmiiabo rcgnum Dei? 

*bermjblj; vcmjol ith fargleicben d*s Rctcb Gottts? It. 

eft ferment*, quod acccptum mulicr abfcuiiiit tribus fa 

■ ;m tin I Tab tod b cr bar gjntnttr drey 

firinr, ufque quo tota nentarctur. tr 

Mtbls, tin tr f at fi l. Vhd er gu 

ol docerbj & iter 

St inu M.irckte t*d Ubreie, $nd ndrnftinm $9eg gtn 

m. Dixit autem quidaoi ei : Dominc num | 

jibcr tif n. line flu d. 

arx'(iu$pHi o £i etm tsfgq oli±{* ft Ay 

Tpfc vc: ad illos. Contrndite 

■en. ft. Mmgtt tUnuicb * < 

.», vr t c*9W 

anguftam portam, Quia mulii, fti 

/ igt icbeitcb, Wtrdta tUntdtb V 

ita Jit. & A£>' * ay 'Wfiti 

at c, cV BOO qtM furrcx 

9htjit i btlbuiki dime 4* Wt **ffl r 

J* 


Lue.f Cap. XIII. 212 

ypUXT- :i?n t! if, Kj £tptr&i {£» ictcrOJ % 

oftium, 8c caper, foris lh 

rfttt. •itrrdetjr An f Abe & ' drtufie zufieb^g 

Jtri nobis, 9c 
tmifanh UFrr t Ul Tbue Ahtf 9m* , Vr.d 

." cirx. s\i* vfxuc , wa^tv is?, 5? Ton 

n kio tos, unde fiti?. Tiiirc 

ktrme t%\er mehtjfteberjbr feitL 26. 5» 

ZQayify btin.iv cry, ;^y crr/fl/^i 

coram te, & bibimus , 

Pf'ir i4£f* /<*/«» / twtitrrnnckfH, 

"-* : ',-. 3? Kay J.*-;- Afyu vfth-, Jfjptmttm 

no:\ns dacu c: Dico robU, non nottt 

imfb* ij4:m kjfr* rt. 2"* .Fnd er thrdfAge.Icb fuge eucb, Cm-;J?t(u 

mc omnes qui fa&o- 

ft I W f 75 if TZJV 

fleet* Ac A: 

* & & TTTS 

7 ddortim re- 

"** cm expcl- 

* *'. ', / uk Abtr gfi 

*b Ac ecciJcntc, etc 

**' ' <W"**A* tudxom Abtrti, trd 

kr(tK>. r yi\Ti)fn4 b* rnfictc. V 

* in rcf 

rzmMtrdmim Rack, Ultimi t- 
runt primi "E VANGELIUM m Of*. 

Dei. Et ecce funt ultimi , qui crunt primi, Be 

Gottes. 20. rxd Jibe is find letzten, die WeriUnfiindie nfiat<, f- 

;, qui crunt ultimi. Et ipfo die accede;;: 

crjlen, die Borden fern die letzten. $u Jin demfelbigen TAgt kdaun 

wet <t>j,{/<rouct t M^vth cuitu- i^i/Jt , ^ SFOftva cat. 

quidam Pharifzorum) dicentet ipfi : Exi, 6c abi 

eiii.be Pbarifeer, 9ndjj>ntcben zujm : Htb dxsh hiruuu tndgebe 9on b. 

'ill Hja^ijc 5*A« ** ^7rdKlavcq. 3>K«} h™* eunilg* 

Nam Herodcs vult tc occidcre. Et ait 

Den Herodes HU dub todten, p . Vnd er jfrmtb zuj bnen : *. 

otvjivnf) tf*B/l tojutq tjj kkutrriKF \ix c*CcfcA\a dcufxus. 
ijcVi, dicitc mil i vulpi : Ecce ejiciam Dxrsiu 

bet bifiy tndftget detnfelbigem Fucbft : Stbe ich trtibe am Tfwft, 

& peragam fan.uiones hodic 6c eras, 6c tertiadie confummalr, 

9nd mAcbe Gefnndt bente fold morge find am drtrte Tagtterde icb einSnde m 

3; UKuv $ti pi tnjfxi&v k av^/cy, £ t>J ixofxfcri tsoftuk 

Veruntamc opottet mc hodic ^ eras, 6c perendic iter 

I]. Doth mufl tcb beut 9nd morgen, $nd am Tagt darnatb % < vam% 

oti one cfaigwq vs&tyriiluj *&mXtfoq 't£a UgXonXtifi, 
q iia non pneeft fieri utFropheca percnt extra Jerufalenu. 

den a tbuet es nitbt d*u em Prophet tmbkommt suffer Jerufaienu. 

Jujjttruaui* UfUffuXr^j U^HffuXr^y »J 'ahmtlsivklm ov - <m&(pjm; I Hendes 
Vmlpes in- 
Jtdutur 
Cbnjio, m Propbe- 
Jibs mtffot Jtrufalem, Jcrufalem, qur Ocodil 

die du to deft Frophtttf) }\. ]erufi:e*4 f Jeruftlem, dtedn todeji Propbefen, b 

5coa2j« t^c >cTirwA/^wyc; «rr^\ twrlwy zsiauKi; •. 

lapidai eoi qui mifsi funt ad tc, quotiei to 

ft(i»iiejr die t'f Mnt ^fden xm ebr, ttie offi babe ub ff« 

SJnmuaifcai; t» t,kv <t try , ir rfe'-nt o*n; t!w icucnjitu 

cogcre liberoi tuoi, qucmadmodum pllina fuim p 

t^'/smitm 4*1*4 Hinder^ f,| qtit llerpt tin' M Luc* Ca?. XIIT* 2ij 

»v^e?> *j dm vjtxiim £'f^*> k^Um vj/ir 

i h * non :e, ttl'mqi !>is Pr f* : '^"** 

. f rf, W; P P J J. 5r *e f , jr.'-i/Kr/S/ fin* «if* f ;i;wr7 wr ** 

» \\ ' i ~ •> -> \ JertffaletfL* 

ftri domui deferta. Amen au::m dico rcbis, quod nen me r/ , w . 

» W*/f». Jr£ /"«£* (kch'nubt ■ tterdetjrtnLlt 

• rn <■-. *'>' ■ ■ \ ; ' &> i \%z*yfy(&> c¥ 

/q. dii Tcr.cr.t tepiw quo di ;ncdi£his qui in 

ktfdM tikimtdsKjr t dunlin* .JAktmmct im 

t MM Dor.m?. 
i mmdtsHSrrm. 

CATVT XIV. 

^Ht fa&utn cfl cum ▼cnifTet in domum cujufdam ex primo* 

■! t s*fik dm m imtktMmm ernes Ober- 

•bSC*t* Qay?t9 a$s»' y mil <eu* 

. orum Slbbatho ad capiendum cibum . & ipfi eraue 

/ dtt H*wifi*T MMftttun Sabine: b ztt ejftn dst Brit : VrJ fit hi cite ft 

cum. x Et ecce homo quidTicrac Jropicus ^ 4/ ^° ^0'" 

- •/ y* I ' 'udfki nmMenfib Mar dd dnrFM^erjucbtig V**? ■* 

fo. refpondens Jefuj, dixit ad 

* Rurifftot, die i^.uho 

plsrftm I Udj}n. <cb rtcht mu< , A ,y 

& »ppre! fanavw "bb mn9$ EVANGSLIUM 

iuit3v,K£V iters* in. ft K-o/ }bri)C£/6Hc. <*r£pf cuuTXg H7rt } ' 
euin, Jc dimiiit. Ec refpondens ad illos dixit: I 

$nd Uefijb» geba. 5. Vnd MBtbtorttt Vk.1 fpracb tujhnen:F^ktf 

▼eftruip afinus aut bci in put -aim incidet, & 

, vter euch d? C<i» Eft! ider Qchs in din Bmmnen felict, tndtmcii 

tHAttt him - J ' J 

[crtxri dc~ fCJtatg CtVCKWUoi tUiTZV C¥ TJf $t**t& *™ auZQctTX j %\ 

*tt f ftattna extranet cum in die Sabbaihi I 

sli'iltAld jhrthersM ztugt sm Sdbbttb t.ige ? 

dm to/ucwf ct'vQ.Tnitg/fi'.'cti coizJ *2stBi txvtx. ft EAfii 
non potcrant exadycrfo rc r pondcri ipli ad ca. Dictb.it' 

Jit kundttnmebt tvrLr ant+Vert gelx* jbn tLiTAuff. 7. Er Attermitt 

-2^5 TiSC. KiKXr t 'J.?^i W **fClX!w r dTltyjA* Iff OL£ 7»f7tC- 

ad illos qui voc pr ateendens quomodo fjkio* 

den Ge e.>.e Glticbnijff, da er mtrcktt S>vte jit oAjp 

frifTQsan- ttAftfttff ^jiAfjirS," \tya-v o&f cwiic., ft 'own x 9 
. - ** «-'- accubitiii ticligcrenr, dicrns ad illos. Cum vocatuifcrw 

erttibU*, i»d firsebzu jbnen. $.Wendug(Uden* 

:o 7m$ et; y*'JL#%% utj ya&Xr\iQ>jg ctg ilw ^'j&KXmr 
ab air.juo ad rjr.p:is<;, ne accuinbiro in primo Ick 

jrTKsndtzurlljibucit) fo fttzt dicu mebt then an, 

-t. i ■ n %g rx > * t */^jjv®-.» \jar* a^rt^ Jf 

"-.jfte h re Gc vocctus ab illo. 

b rc rjy ejuTif H#.?{ctiqy i(9t ni. A); rarot i 
cnmvc ~<\\wvz t\ ipu.n tocavifj Acattibi. .1 huic 

rf der dub 9m J j'nn gfU mbd r *recbt zu djr. Wc\ 

t if 1 '. Jriff 7T7 tr%al*t nrf wnZ"'' ft 
flc «* c»m piui^re mium loaim obtineic. 

>,, ... . i»/f f*/rt dv fnztn. t$. ( 

J*^' aimbe in no 

Ji tm - dtfk **:t* *n> Luc* Ca?. XIV. 214 

tf, <^;cat tibi : Amice* amende fupe^ 

it™ 1» iuMtf Wir *ir£ geUden A*/, fired* tud.r. Freuttdt, rxeke ihr^ 

n i<ptt nt $•%<* CA6tmt9 tt*v w;ctid.xeip$pvv «*• 

rr ,. tibi glorin .1 eon:m qui difcumbunt tecum. 

tire btben fur din en die miC dir ftzen Ztt Ttjcbe. 

A W*f f v\Zt iouuTtv TXTttiufycnuj, Yj TUTCtttevSxper&i Im- 
Sam omnu qui atiollit fcipfum d ur, & qui depriniit mikv*&& 

Ihnn totrfab erbocet fetbfl dcr foi • . tuL I pViffcl' /i£ erxidrip €**$*& 

fcipfum tttoUewr. D.ceba: totem eu5 ei qui ?ocavcrat ipfum: 

ftlkft drr ftl erbibel tit rden. 1 j . Erjfimcb dm ■ dVr ; bn geLxdci. batte : 

7 «>S» weijic *£<$*» ^ ^«T?:r, a^if <£ii« CBV^iAstfc <Tif , f*r t ot 

•irfm j n, m vocato amicos tuos, n:qi 

/' t'n» * • msckef ttn MitMgs tder Abendinml, fo Ude nicbt dsine Freunde y r.tch 

.'r*t t> r.ctj; iof, neq; vicinos divi- 

•< I **irr, u*<b 'i, n0ch deine X.n Lb at* dte 4m 

rwjt'x n ktuvf.btrcttjj, K. }4'Jfficif en ii»(&- 
1*1 ntmrnetdo 6c ipf> te 1 6c fijt ubi rctri- 

Mn ( b jmd t *wf d* "itbt t.i.M '.( «. ub i$jur Ude*> W if d:r tirgelttn 

*c4 ex pcr«, mancos, *dpr*ndiu 

*km dmmscUj} em Mdhl.fo Jjde die Am.: v/, f^l 

*•*" «ri. 1 non pofllmt 

* <*—• **&*> feb.'.'f, -otbtnSK 

rttTsounc tibi, rwribuc. rci - Qe 

jt A*jJ«C /|' 77; n/| CiWcbVCt.'.CifrfjJAtV TCUJ7H, 

^ <lc: rm hrc, 

CU^y » ' MVr r.Vr m/r zuTifcbe JIL 

ill. h z \ m9 
E VAKGELItm 

«ixu ci: Beatus qui comedit panem in rcgna 

$r*ch cr zujr.tm Scblig ifi der ijfet tbu Brot im Rackt 

&**• ft O #i nrnv cumJ 7 uvO^utcs vg STCo'^n fL*t 

Dei. Ipfeautem dixie ei, Homo quidajn fecit magi* 

—"* md ' Gcttcs. iS. Er Abcr ftrach zujbm, Em Mtnfchttoxr , dtr mAcbte etnrt 

lUMmsrtt- d^i^QP, V£j CKCtMffl Z7Q)&Xg> ft K«/ 7^Ti9€iXe 7I| M 

Hti ctnUrr- crnam, & vocarit mu'eos. Et miGc fa 

RM Mmdmstytmdimk %$ddsu 17. Fmi fandte dm ftm 

SJte* tji ipficf, W }(i?r>'V ci7THV -rilg KtKhf\fx^Jj9^ *Ep 

fcrvum hori ccenje, ut diccrct VOCttil 

knabt ZMrjlundcdts Abendmalsy zufa'tn den leladtnen: h 

•77 ti0jj i$j arirSt i-nipa. ftK«^ r^^cu'i '2ym [nag far 
q-.'.ia jam funt omnia paraia. Er cxperunt ab uno c 

dm es ifi Ada btrcitct. it. Vnd ftfUngtn nacb tin AnJer aJU 

VAfccTia^uf. *0 t^at^ amy tanzJ* ' Ay^cf riyc£?t*, 
ft excufare. Primus dixit ci : Agrum emi, fc 

jicb ZMehtfcbuldigcn. Dcr crflt firacb zujbm . Eir.cn siiicr ball icb kaȣ 

t^Uf ClfOLyKuUU f£iA05*F Kj CLUTZV Id'eiV l&TW fff \yji fit W* 
» 'O ncccfTe exire & cum infpicerr, Xog» te habc me tie* 

t.-.p bwAHs gtbn $ud tbn befeben , Icb bittt dicb entjcbdldii 

w. &Ko) itij©- «7n- vivle {fvpi fiow tiyoyimt < 
Et alter dw quino. bourn tmi, 

micb. if. I'vddtret.dtrftrMh'. Fimjf Jt en bAb :cb gtkAtfiA 

Z?CP£vl(.'X1 CUITU foKlUCtfZfJl. i(3X7lS Of tty fJt,i G et > ■ » }A 

fido ea ud prob.indum. Ro^o te rnbe me t m. 

i<A gebtjefz bin ft zubefn lib b'ttlc d'c'> mtfibdldige mtch, 

ft Kct) \n$&* H*V V\jiou*& tyif&t ^ %l& T * n * ^ r *'* 

dhtj dix n duxi, & ob id non pofi 

a#. Vnddtr dnttejjwh : Em We -n^nd ddr:. b %. 1 

oir.f. ftKaJ -3a(>*y*y Q "*& : 

vci "n» fcrvu$ 

kwmtw. 2'. D* k*m dtr KMttb; t*d LtCM Cap. XIV. 215 

m wutJ ty^/m TOum. Toti i^c&etg i o^hcaro^g «?n 7/ 
ftio Domino ifta. Tunc iratus Paterfamilias dixit 

mm Utrrt* dm. Da ifart tmrndg der Ummrr fad fi>rxcB 

rj it}.** 'i£c'aJi i*z* u t «f txt vfocClxut k& pv/xag t?£ 
L» fcrro : Abi cico in plat- » & vicos 

-hum kUi Muff die ftnffcn fad i*fftn der 

OFT Kutyxg K& itirawfue,, *. %P>J¥m $ Tt^Afcf 
#c pauptref 6c mancas, tc claudos, 6c cxcos 

\>.m dk Jtmm fad Krupd, fad Lahmen.fad Bltnden 

«**/* $tim'.H*i$ iih&> iv&i t ^ytfa, tog 

h "- fiftnfj Domine, factum eft ue 

fdkwt j: ind^mthder Kmcht, Htrr, es if gtjehebn Hie 

* locu, eft. Bt dixit Dominu, ad HmpMv*. 

* ■ -* hir "•" »*» dSi / ndcs ftrach dtr Ji trr zu 

"* * fi r & co- 

Domusmoa. bko enin tobis 

: im kmmmem^MffdM Ul Merde ma* H*m. ,+ Ulfsp ,*„ tuch 

^rujVtmukcnr 

l« turba, & rflI5 

'"/ -ekes find erWMmdiifi^ 

**+ ^ ft, W * ^rfj p _ - 

- V W ' J K E VAN GELIUM 

« & fal 6: fororrs, at<ji adeo etiam fuam animai 

ndtTy Sckti.'Jtr, tuck d*zn femetgen it 

»on pnceft mcjs difcipulus eflc. Et qui now por 

dnr '*r. mcbt me;:; J : '*ger feift. 2J. Vnd tttr nicbt treget 

cruccm fuam, A: Tetiic poft me, non poteft efle mcus difv. 

fctnKrr.itZy fad njubfolget mir, der kjin mcbt fein mexn J*nger> 

uunu. Quis enim ex vobis, fi velit turrim a:dificare, nonne prius 

2$. FFer *btr ijltnter eucb, der Wileinen Tburm batten, 9nd nicbt ztfar I fedcns computac funitus an habearqiu: ad perfe&ione requr 

jffetf fai tberfcbleget die kojt, to en babe btram rn. 

5> Uet fir. inji ^i*!©- airtl fyftitUf, ^ jut} \%ytv'.@" c 

I poftquam pofucrit illc fuadamcntum, & non potucric 
2p. Jujfdjtfw. * tele get hat den Grunaty 9/;d nicbt kans fcbw 

temi , crtzntc, c\ Jitity&ya; a^jcvizj $uurJ iyLveu^Hit, 
*, omn« qui int incipient illi illudere. 

r«n % mil* *.c et feben fahen an fein zufyotten. 

D.cjnt- illc homo cxpit xdiiicarc, & 

jo. Vndfagen, diefer Mcnfcb hub an zu b.:99eu, 9n* 

BeUtim gef \o^j9if C4tli?.SJ*1. 3?H t/{ /3<1 JlAflj 7Zt^ (vc^f & gVfiCc 

• furm. fu pcrficc r e. A::t quis rcx proft<.iUen> ut commi 

■ m. jr. OdtrtfiUt % Wilficb bcgtben 

tat conrra altcrum rrpcm pr*:u.. Nor.nc fcdcm priui 

..reinetdK* ti£ tn emem StreK, > zm+or h 

u, an pnfTit cumdccrm milibui occurrcrc 

; §!> er knn m* zehcn U»fent begr^en dew «• L tic m Ca?. XIV. 216 

tin \$x*}&* Si 9 *»iif\ * e; &?&> *■ 

"m^b-i rt inversus ipfum ? Alioom, cuadhuc 

t mmfmi kmmmtt Uerjbm? VFomclt, ttaxnocb 

lega-Joncm, &rrgatca cuzadpa- 

;rwp- -«r ft /kj W ' ,; *m* frit- 

tt tol «oo rake oomAm*** 

;/** f«rrr mri, *r «**/ «*/>;«* frwtim 

*j 7i7c icurrt/ vzrit , i iCfcLletf u,x utan liajrj-njq. " I/"^. 

•nwb..i fedi bonn, Ml fotc:t «;«» cue diicipulus, ' . - 

$?Ka>i» t» «AjM' fc»F ^e fi iWC fi&ejnfc or 7m AfT.- 

low eft v:ro (al infatuarus fuerir in quo con- 

•tdiMfiji dmrSmm% rr§sker dM SaL'z thumb Viwd 99ovut ivtrd 

jJOun rtf ^tr, *r> ft* Fjft-iou U f*if % - \$* 

• j> ad terram, neo; ad fterquilinium app}Gtuseft: F-j.as 

vim (4» . rrtder stt J Am ULi, nttir in dtn M Scnitm 

• F OdWt A**H1 k)Cfl7 . 

abjaoiac wn: cjtti habct aurcsadauc ic 

m** .tfvtrfm. Hwkmt Ohrm zm ttvrtn jut i. 

CAPVT XV. 

H** *t « if rnjru *"i>,f$ •' nhMtq i r$4 *' P*Hvs*i& 

if ctdek im aarccn ad cum omnes Ac pecedtoret 

1. EjmA+flfm Mktf zn jhm dlUrlry Zilmtr> fnJ sdbxrent 

if tf/L-n/. ftfto/A:. «f fti *AfArpuu ty*!* 

murmurab 
*»- dm fit t -m. 1. rmdesmmrrtttM die Stbr:fft£elfr:cn *. 

k * »pfc iccifii pecca(of«c 

wd ? UdJtnchim, *j mmwtt sn dn Smudew 
EVANGE HUM 

^ 0ii'Jt<&le< olutu;. &Eim £i Grog cLUTtjg rc&nw tlw <7<t£. 
8c vefciturcum cis. Dixit ver*>, ad illos banc Tar. 

€ e * ei fnd iffct mit jhnctu, ]. ErfrgctAberzu jbnen dip 

Gohlw, Xty-jof. 5> Tig a,vd£c*)7T@" i£ vpZv , ixm i)&t 

bolam, diccns. Quis homo ex vobis, habcns ccntu 

tup, tadftracb, 4. VVckher Mcnfcb ift tnter eucb, dcr b*t hunit 

ores, &. unum ex illis perdidcrit, non relinquit jllas nonagint 

Scb.iffe> tndfoereins dcr tcrleurety dcr nhbt Ufft dx ntun wn 

{gLiivici c» Ty igwc*i K& ^o^€vi7«j 3m to 'Xjnhvtest tec 

novem in deferco, & pcrgit ad earn qua: perijt, ufque dift 

. KBJg in dcr Wuftcn, 9nd btngche ttach den terlohrnen, bifi 

ewTo ivon > 3>Kai &£uv 32mifyjit 3ni icwTs onr ifi; 
cam inveniat? Er. cum inrcnit imponit in fuos humci 

en find. ? J. Vndtten en bat funden fo Ugt trs Auff feme A. 

Xcuo'jov. 3> Ka / «£ tin olx$v ixiocv) ffVyy^Xei cw QiXnl 
gaudens. Et in domum veniens, convocat amici, 

Mitt. 6* Vnd Wen er beimb kommcty ruffet er fcinen Frcundt 

yju sar yanyo^y teyvv ouuiil^ ^vyx*^ 1 ** /*<>* • 071 ivcpr I 

A: Yicinos, diccns illis. Una gaudcte mibi, quia inTeni 

$nd NacbbjirKj tndjpricbt zujncn } hrctttt eucb mit wrr,den tch bfibefrnt 

it&Salo* [iv to >/roA*;Asf. 5? Atyu vfut, en xtu X A W 
overa mcamquxpcrier.it. Dico vobis, ^uod ita gaudium 

pttin Scl)4f dMlcrlohrcnWdr. ~ j. Ithfec cucb } alfo Wrrd anch irMd 

. Vpjtv'j) (cztf dm m ctfytplooAa* fjLiigivOifyLi^ rj dm CJffi) 

) crit fupcr uno peccarore refipifccte majus,quam fuper non 

tber etnen Sunder dcr tiujfctbut, r newt 

t^^iwvict hKouoi;^ c'mvtg fJLt&votct; * %£*"** *%*<*'• 
gin't novem jufti5, qui rtfTpifccntii non opu* habeant. 

$ndnfnnrzi£ I -", du dcr Ruffe mebt bedurjfen. 

R«wM*4$H -n; efitefi epetx^ctg ixxott, tap <fy*xw 9 f' u 

dnebtrA m rn-alier decern dfach l pl Ii.ibenj, Si drachmam una 

< ' /. Odcrnctt+rrefbtjidxztbcnGrofcbcH b*t t Sift der Luce Cap. XV. S17 

f a i fi d tri t, Nonne lucernim acccndir, 6c vcrrit domum, 6c qurric 

Urimrt, dxmibt tin Lucbi ahzhxM, tndktbrt Am Ham, 9nd fucbe 

i ;jc quo inT Er cuminveneric convocat 

m.:\nf, b'j? ddHjifjbnjuuU? f,Vnd^tnfu)nftmdcn'mMt t ruffttftejren 

'•tffrjyraf ynntet; i >Ayxnt> ZvyxatQtjTi poi y in iv&tjh/j 
•micas 6l iu? :ns, una gauicte mihi, quia invent 

mdmmifmd SjubtksrmnP 9mdjfrt.b:Jre^et tucb mit mir,dcn icb b*bcfunctc 

Irachmam, <*uam perdideram. Sic, die* vobis, eft gaudium 

tmu Gnftbi, dm acb ttrUbre battr. lo.jUjoAMcbjfage kk tucb&irdfem frcWd 

Tit? Tk *» W eii ifi ctHufa*? p&ywlt. 

ip-ii angcloi .xr uno pcccatorc refipifecnte. 

dm aY*j Gottu %ber emeu Sunder der Bujft tkut. 

k Ei*l it «»0#**i'f tic «£« Jut t^f. &Kof • jf|2JTI^@4 PdrabeUfi- 
item homo quida habebat duos filie-s. Ec junior li, prodif. 

trfrmckanhit* bsJtt ztteemScbnt. j:. Vnd dcr junpfte 

i TU VATf*» Wanj, ©Vc. f*«* t» pieQ* fjf &<noL{ 
'-jrum vi.i.r Nil ^ da mihi pa-tcrn fubftanti* 

ImmjmmJm&mdmrMtr, Fmw ^b mtr d* Jbol d,r Gutter 

**1 c> ' fit (i, ^ k«J i ^ 

mtmmjmtdmmi || diviAr - facultates. Ecnonpod 

immwfmh, tbttltf jbntn d* Gut. r„d dmmth 

•, i ti&i mwn^yut i /& iiog ffOT'S, ttrt/f* 

H» A mmmdbr j mm p* tob* a vber 

eauidkmlungto^umrr v ; t :ii> 

*A* TO rrW(^ it aiii/ wa>£, VwA 

iili •mnu, ortaeft 

14 . Dsmm krm k dkt femt 

1*' \%ij&t Eva iron 

valdida fames ia ilia , U I. 

tfmgrpffe Tbetmmgdwb da^ftlbig y. md tr feng xt in »-/.. 

Ec profetfus adhatfic illius 

»j\ rnJgicvghintndhengct fich *m eintr* Burger itfjeibirtn 

^ t7nu'^ZM aoTiv Si; cur/ ci~*r £**. &:. 

5c milit eum in fn agrum porcos ad pafcendum. 

der fih. jhn auff fit jtc but en. 

* ' dcrabjt fmim ventrem adimplcrc a filiquis, 

r:s fii?: Bjtuch in f mtt Treicrn y 

, n . xfi&i ytj-iiv you £$*( i}.$x . . 5? EAfcr J* 

porci ed bint, & nemo illi. imveniff.' 

&•; f;;.7 ;for. I/, ii.ijdAug er 

icipuim, dixir, Quot mercenarij p<" mei n.inibws abundant] 

/^, tn.ij; '.'ic^ulTAgelohnerh.. "*ter dr. hjibe 

U J* >CTB/Arj' • a j £?'A7~ ~^$c rev sr«7i£ai> 

tgo verd pereo fern p.urcrr. 

Vnd tch herder be im Hunger I if.UhWdmicb'Auffn.Ashe%ndzumtmt 

ptohcifl in ex' 

{rA#w ; 9nd zi:jbm /.igrn, l-'^ier, 

dir. if I nmicbtj iverthu 

unum t 

.4 .1// r/>;r» /tV. «rr. 

femem fWc, J >.t rr .ibn i i^mmi 
Xuc a Cap. XV. 2ig 

o zs*T'Oy ij icrbay%fic£*:' Key *c-m,fzcov oyrt- 
er, 6c mifcricordia mo r us eft. Et accurrem in- 
'» •"«' II^ M jit I 

Atn, ic ofa:!atus eil c Fil 

,/J i Hd kUjftt ji. Der Sibn 

1 tu.Tir , I In yj&> fi^ T:V V£Jt1QPi y^ ZAUTr.OV Tl'> y^/Lf ?*terfcct*~ 

• •■ ; m vSc tdvcrfun tc, & * ; m l 

btrftsck ZMjim I'Mitr ,: dir, leb & ^trfm 

imdlgmis rocan tin. Pater veto dixit 

' . : mutr tttri „ r .je tkbtSi 22. Abtr der Vater fyrtcb 

9Wm rre ftolam illam pridpu.im, 6c 

■ fitmm -etbrew, tnnget btr mm icjic aUU, Imd 

19 et; teirtf iiw yjifji y^ 
~ * liitc W in e;us ^iuim, & 

ft ?**'** t:v r : .:, 

:ra 

*hUf«h,itfm*md *+ i >mn 

9 ton) £ ^ 

•iorautcm fil, 

^*«r Ar r// . 

**»c turn I. n 


EvANGELlUM 
wo/tym\a6*% J§ £dg«y. ft Kaf vr£$(ntcL7\imij!k&* ? iveuiu 

concentum , & choros. Et cum vocaflet puerorun 

daiGe/ang, $nd denn reibett, 2$. Vnd ricjf zuftch der Knechte 

tdrrt/ tvot, cRrvy i 5ztvi&, ii tuvtu ettj> ft'O ^g timv cuml 
fuoru quenqua percun&atus eft, quid haec effent ? Ille vcro dixit illi, 

einen %nd fraget. Was das Were? 2;. Ver aber fagetjnet 

•77 <rx k^sX^og v\Ket m Ka/ crtf*© 'stolt^p 799 afl&vrov tc 
quiatuus frater venit: Et tuus Pater ilium faginatum 

JDeia Brueder ifi komrnen : Vnd dein Vater hat ein gemejfet 

y<o%ov tjvrtf, 'on ewTov lyicuvw'Q. tbr&etfSar*. ft Slp^S 
vitulum ma&avit, quod ilium fanum rcceperit. Indignatusr 

Kalb gejcblacbtet) das er jhn Gefunt Wider hat, 2$. Da Warder zit 

autem>& non voluit introire: Ergo ejus Pater egrefliis hort- 

nigy fad Wolte nicht hineingehn : Sein Vater gieng da hinaus9n»\ 

yj.het cwlov* ft'o $\ l&niKe/QeigeiTPe ru sratTfi, 'iJV, 7toKV'. 
batur eum. Ipfe verd refpondens dixit Patri, Ecce r tot 

bat jhn. 2p. Er aber antWortet$ndJj>rach zum Vater, Sihe> fo 9tel 

irtj JaXtvoo coif Kj i^iTDii <rx c*%x!ju/ zrcifjtfyv, £ gjV 

annos fervio tibi, & nunquam tuum mandatu fum ttansgrcflus,& de- 
Jahr dieneich dir, 9nd habe mch me dein Gebot 9bertretten, tinddub} 

>&S e/vfrol &JWJg ze/Qov, Ivet \LiTtt\i\i tzJv Qlha>v 'duQzpifi 
difti mihi nunquam haedum, ut cum meis amicis oblectarer. 

gegeben mir nie einen Bock, das\ mit meinen Freunden ichfrolich Wt,. 

& ! Qn £lj*Tog <rx tjee ^A^f, <rx rev (iiov $ 7*rogvf 
Cum vero hie tuus filius venit, qui fuas facuttatefrrii merctricils 
jo. Nu aber dieferdein Sohn komrnen ifi , der fein Gut mit Huren 

Kg&Pctyav y tjvmg eumS rov (rnivlov tqv po%cv. ft 'o i 
devoravit, madtafti illi ilium faginatum vitulum. Ipfevi 

Serfihlungenhatyhafiu gefchlachtet jhm eingemefiet Kalb. J/. Er at 

tim¥ cujtzS, tikvov , ov u &av7d"l$ per'' ep%, £ zs'civ'Q, i 

dixit ei, fili, Tu es femper mecum, & omnia 

firach ZMJbrAt mtinSthn* Du bifi alkzeiS bej mir h 9nd idles. W 

iff LfcC'jB Ca*. XVI. 21? 

mea funt tua, Oportebat te autem obledlari & gaudere, <quod pifcente im- 

mtm ifi du ifi dein. ^.Dufoltefi aber frolich fein Hd gutes mutes, derm primis gau*~ 

v-tigo-vi hfohQbq h Hk&s m *nXjF* m K& h ^i- dendumcfc 

hie tuus fratcr eratmortuus & revixit: Eteratperdi- 

dieferdein Brueder War todt fad ifi Wider Ubendig Worderr.Er War Urhh~ 

tin, & inventus eft. 

ren, fad ifi Voider f widen* 

CATVT XVI 

Dicebat autem etiam ad fuos difci^ulos, erat quidam dives > * ,. 

r. Er Ibmcb aber auch zu feinen Jungem, Es War em Reicher 2 "L 

„ fitnjattrt, 

homo, J qui habebat difpenfatorem, & hie apud cum delatusefti 

Man, der hatte einen Hanshalter, der Wart fur jhrn berucbtigt, 

quafi diffiparet ipfius bona. Et vocavic 

*U hatte er tmbbracht jhrn feine Guter. 2, Vnd er fordert 

iwrcf, cimv eumS y Ti kxxu t#tj &&* ex ; ^n>'J'(^» iiy 
eum, & dixit ei, Quid audio hoc de te ? Redde 

jhn } fad Jpmcbzujbn, VPie bore icb das 9on dirl Thue 

rationem tur difpenfationisr Nonenirrr ampiius potes difpenfator efle. 1 ; 
Recbnung Sondeintm Hautkaltent Den du nicbt binfortfein kanfi Hauibalter* 

& *0 S\ o'ltyvop®* et7rz c* ieufTUj 71 vroir i o m W r 077 fjLXoKvg/©* 
life veru di r penfator dixit in feipfo, quid faciam, quia meus Dominus 
3. Der Hamhalter fi>mcb bey fie bfelbfi, Was folic b thuen, Mein % Herr 

tofert difpenfationem a me.? Fodere non valeo, pu- 

mrnbt das Arnpt < fan mir I Graben mag icb nicbh f° ftba- 
E VANG2LH1M 

n iGf&t i $X y F'/i<uit 7J a, *'** foxy 

» d-t mendicvt. cxri quid f aclurus i.m, ut cumai 

f*t JsccuU. nicbzu betteln. j. . «, 99c 

* Xffvtuistti diZwlxj [Af «c cu';Tur ppr o»it^ # ft Kay «r 
a penfatione^ tecipiimr mc in fuas domo». Et 

yfr Mc'bmtK mub in jhrt Ht /. fW « 

con nmun cju«mq; debi.orum fui Do. 

r/r^* r« /cA *//* Scbuldcr.cr feir.ts 

*ixit primo: Quantum dcb;s m«o Domino? 

ind finch zu dem erjlen . iel biflufcbuldig meinem Herrcu? 6. Er at 

Hvry> BK&^r @oltx; iKoux. Key etmw cum*) , di^ 
4w centum batos olei. Et dixit ei, Accipe tuas 

Jfmcb, bunder t Tonne* Or. Vn.i er fpracb zu jhm t Kift.b d 

^OLfJ.t^L t Kj K0.S.CCU X^Y" M Xi^9 ~tVTrjX3r&. ft V £~ 

tab. & fedens be cito quinquaginta. Df 

Br: fetzedicb 9ndfcbreike fugs tig. 7. Dam.* 

dixit } 1 T 11 vcro quantum debes ? Isautcm ait, centum 

jf .•»<■£ erzude arJet*, Dm sber 99ie fael biftufcbuldig? £> finch, bunder/ A; 

rirs. Kuj teyl cum! , A£^ «-* 7* X<x>U(&\ ¥& %c 

1 .a. wit ei, A> as las, & 

Vt'atien. Vnd cr ^ucb zu jbm : Kind? deinen 

tyfcfjwfa 6? Kay c Kv£/@« -yi^viciy r.y, kJiKiatf I 

•A^k 1 lr *" u ' lf 

* /. yrtddc let den 9>igercJ >t* 

> U l, «77 CpyVit&OOC, cJvTGiJjTIV* fa 0J &I0* T«Ttf 7^ / 

(Voretn, quod pruicn Dfet : ia huju« 

b*ftcr } d*< (HA gtth.i 

Q&viujon&i v-^ff cvi t^c ty Qm^ «j xiy ia/^r r 

pru J.ntiore* (v { M in 

fndk.^tr denn dti Kinder 4u lucbtes m -<m 

fifU L - Cap. XVI. 220 

,- » •;tr;Ju 

If, up*S ^«S 

i ui cum deft vos recipiam i« 

«.,/.a^ tienjrm.tx darbtt,ftt ftkb a: S i* 

.0 fidcliieft, eft etiim fa ^ A-"> 

I r.^ r ^i I '/, - % €tism.m+ 

w , m&gao est* 

& v no injuftus eft, eft etia 

Vnd** « <:ifty dgr ij} AMcb im grv 

nmooa ooo fideles fuifti j 

•» *w dem htr : i*nmon mcbt :re$9 ft 

fi i.i no non 

• 6.V<» mcht 

r ,i i 3? /&- 

:mcft? tr/T 

t»rr r -# . .'. — /.♦. luc f .ter:.\ /;. Kan 

Tdt tt& /U 

9er*cb- t do- w" 
/ v 


Ev ANGE LIUM 

faunis exciptcbaac cum. Et dixie cis, Vo$ eftis, qui ti 

J>9ttedcn fern. ij. FndtrJ}rMcb zujkne*, Jbrftids, diejre* \ 

jurtiticatis in confpe&u hominum : Deus autem novit 

reJatfcrtigt ior den. Mtnfcben : Gott fiber ktnntt 

KPi^oii' 071 to l\r t te¥ c* ayfyocTnig, i<n $$thvytf& c Wi 
corda : Quia cjuod fublime eft in horainibus, eft abominaiio ran 
llcrtzcn: Den ttdt bocb tfi fur den Menfcbtn, dfit tjl tin GrcWel tt 

phttd m^ Deo. Lex £ Tropbctr ufc]; ad Joann 

dd Jofin* C . j6. Dm Gefttz tn.idic Prophet en Weifffigtn kifiduffjobfinkr* 

illo tempore regnum Dei annumiatur, & quit vn 

i cLt Reich Gottes gefredigt durebs EtAnieliTifrn.ljtdcrn \rtf 

£ te/ a; cujTiw. £>Evx3Xt«riC<;v $* W toy Xytnv 7H 
rumpif in illud. ilius autcm eft '.um £ 

ggf§fijgj t/, r fiber ijl tt ddi Himtl tn 

Pet ; W4kMto\A£t9i r t fx'ieu X<£?iO* Ttf VOfJL* KiTHY* $l 

Mt(nt4->, terram prxtcnre> quam unum apiccm lcgis exi'idcre. 

£r k tergebn, cUn cLsi em TUtttl dm Gefetz ffillc, ig. 

§ "dmXvw cujtx tiw yvvtuupy ^ ^ccjjlZv irityv , poi 
Mi diroittit fuara uxorem, 6: d alteram j m( 

f.bfcbetdUt ton fetnem ll'eibe, tnd freytt fine findere^ der bn, it t 

hJh Vol; b 'ijntehvfAfylw >cro htfyU pxpZv, fiotX' 

4c qui dimiflam a ducit > 

tndVrer dti fibg/fibetdrne ton dem Mdnnt frejet, der brttbt 

9edtHte&&>" 9 M T\c Tzr >T&, J \KmA+i 

ijiZd * Lratautequidam dirci C* Vtt 

tf. Et Wdr fiber em Reuber Md*, dcr hlHdtt Jnb mil I 

6c b.flo, f.blc(flan$ (c quotidie 

fc^ [ty tndtnjrmJtn.20.Et t\ 

Luc* Ca?. XVI. 22t 

il mtadiau nor. «jjc£tus crat ad ejui ▼eftibulunt 

mut BAkmtm IxzMtm der U[ fur feiner 7k ht 

^. illLa Zr fcfljZSic&ifrtf/ tlaiirff yl*#&>f 

dehderans faturan a micis 

fcltfcrM. PW *fj fcbzmfettigem to* den Br of Amen 

>lantcn7iiiT)fl0*nX t*A7n?ji' Afoot, Kj ifZofou W 
dfcvienubu* i d. men fa ; & vcniebanc 

St fdm tm det k: Dick ktmen die 

r .-. :ra. ~Mim eft aurem Htmendicus 

njkm femm Sikvverem. jx, Et begAb fub Aber Am der Armt 

Vr,, eiuin m 3^i TUr ityyiKur «; itvW 

MMVi -*" afponartfur ab an^ in 

IW ffjr^- vg i fo» W/* Ergeln in 

6r Monuuteft tcro etuim ille di. 6c fepultuscfl. 

fbmmbAmt &•*/. Urr Rnckt sktr /I Mr be a: %nd%$Ard begrjbem. 

It K (l |3*«Fflie. XSCa^Z^h cRiiyH euuTm? 

fit • com effet, attollem fuos 

«' Hthlnd i* drr jut! irjr, bub tr suff feme 

<wri #/ix&)ir,H *&9 if 

6c Uzarun in UzMtm "• 

\ r brAtd, 

l*J ;. ttKy at "fiiaut Htn % Uotna aG'?~.(jl 

toi. ans Jixir, Pater Abraham 

rmrm U'—f. tmd Jf"'^> r^Mff Abnbam 

'in** '*** 1 - ' i n olk&v aWJrf 

mil ut exrr foam 

«4 n t eLm t eUt eujj net 

>A \\*, *Jh * If f** tIuj y?Zoseu' en 

flc ei dm Uogoam; Q, 

"tf t wha mane Dr 

A \k k biuret* 
E VAN'tJELIUM 

ifwZi/jy ct tou't-4 t« C &aC^c«jia $\ H7n\ 7i«J 

in iflhie flamma. Abraham rerd dixit, fi!i, 

• m di *. 2U Abnth*m abtr fprttb, 

** c <juiid.ni r.'cer bona in tui vi 

geJernkr, empfnngen h*fi dam gu: dzlttem Jebrm, 

Li>-> iter ■ .la. Nuncauttru hie f< latio fru 

1 '•■•-■ ' £*». rr Mini* rr £<■/;> 

w witty, 3?K/x* fiftj a-^cn T¥i?tc;, fj^Zt « 

ttt uci.-ris. a.l oir.nia hxc, inter uos 

<& **"" . a*. JW Wer tUi ift zfotfcbtn W.t 

res m.t>wus firmutiis ci>, ut ij qui volunt bine 

"Ic*- ft ,,, da* <iit d* iUUcn Ut. fcaj 

>%">*' . *, «. 

ad vos, n.«n po(Tr ncq; ifthinc M 

fnhren zu tu. konntn ntchi, Snti su<b nicht 9on danrcn ^ 

WfiZycnt. 3>E;,tt rf, E^umS it at Uxt%o, itcb 
tr\r. rem, Rogo cruo tc Parcr , ut 

btrtberftbrtm : >r*cb er > St kit luck dick l r Atcr, du du j 

uv W TlA7f)g lit oiw* in^F-Z 6 * /* 

mi in mei Patrij dormim. » cnim q 

fade ft i* >Ar> 2$. Dtnub hdktmtbjf 

*ii>$x<; % §W0tg at C 7 */, '** f*V K&4 turn- 

fra iir, «t mm fc 

brmder, eUier inen ze»ff t du nubt At*cb ft 

pfptiew- T to Abraham diet < 

**** f " tntn fM if. A! 

•'••''„ , . . 

<"*tr:M»- St* * V »» * Kk '««'- <**♦ #a/iL F. 55 

tOf & tMj coi. 

«, Send At fffh-.tm, Uf/t bin. pit. \t. 
*.v Lucje Caf. X\ -' » / 


71 f >^T» VfKfiUV «TCP5 
5«x 'on den 2 zh 

£r,i/n oi cum*' « : 

rem ei .• Si Mnfen 
\%mtaumft Bufe te.. m. ,«..'- • lUrenfie Ai 

l» cix * zzv Tit; 

not j fi #« >!*,*» arAfi, E *•* n 
CAPVT XVII. 

********** jUktm 

Mi Mi f, t £ 

* «J / ... #• /. 

Ktaj ( 1 Eva mc'i mum 

Kaf far t7tlctxi; ni; rfxtyc; ag at ol^lol^ Xj frraw- 

Et C\ fcpiies in die in te pcccarcrit> 6c fcptic 

4. Vr.dftenerfubenmAhi da Ttges *n dir fiwdigcnSrHrdeJrndficbc nut*. 

r,pifi?{ c ■ -aft hc/xv, }AiQ.ti itpfreit cll 

die crratur ad te, dicens, reliplfco : Remittes ei. 

Tsgts Widerkebme zu dir y tndfjpccbfy Ei reWet micb: Sojollujhm tqjj^M 

ftdem. ApoHoli dixerunc Domino> Adde nobis fidem. 

j. I'nd d:e Apoftel Jfrachen zu dim Hl.rrn, Sir . 9 m den GUubi 

ft 0#i K.'. f/^ H7Tli t ii vt<TIf C4X*ll &t 9UVCL7l\'jHg *, 

Dominus aurem dixit, G fidem habueritis ur finapis gra c 

4. Deriiirr alter fynub, Wen jr gUuken h*t dls em Se*tJfkom t 

I sm:r*-i}.i , TUUTn T>! fVrjtuiv!*, Ek^/^^U t Xj ^U71t^ . 

dice ic mo, Eradicacor, eV plantaror 

zudirfem BJAwlktbrtu Bd&fam, Mnfidicb mus, tr.d terj'etze dub * 

^xActftjj, Kj ct¥ l>*lv 'sj7Tr t KX7t. ft T.q St ijr vu^p 1 
niari, & utiq; vobi* • b;J. ; ret. Quis autem ex yobis 

hi •• tr eucb ie\*jrjA»i ftir. ■ titer ijl rr.ter tucb der an 

aur pafcentem, qui illi effrciVo ex agro 

p* &* rgtt •dcrdMVubv < 9<idet>v$ener \ t to Felde d* 

mon werrn- • , «» « 

.vciw-xmatj. & A^ *# «*vzJ fg«, 
^^ difcumbe. o nonne illi d «ra 

bmtndfetzedib tmTlfcU. /./ > .Ui cr zujmf*; 

miniftra n 
dMubzu Abend if *'<* *"* « 

yi*, i 1 ?**«f v * ft 

g 

n p«t Lie,? Ca*. XVIi iaj 

flc to*, cum fecc- nia quae vobis prarceptafunt, 

tm. Jtf§ AMtk jtr, tltnjbr sMts getbaen b*t ttds eucb befobltn i/f, 

! 91 tV/u*/ on o u$nt\9fj$tJ ww> SerK inutt* 

t quod fcrti | quia quod debuimus facere, let fumnt, 

fbjfndtt A" ** ;r fMUii 99dr<n zu tbucn, 

viri^^4, ft Kii tyitib cm ru wcfivt&nf (tuny et$ l££tf- 

cft interim dum irct ipft Hiero- 

|g f. /» r ;.:**.'». ;:. PWfl %tgtk§A 4a erreifeC gtn Jtr*» 

*k via mjurt; air* Z&wLfHObf KTaliXeuott* 

»mim, fit cr»<iGbac i per modiam Satrariam A: Galilxanu/. 

ftgg ir ncrz/fK 4i'./-cA SsmariAT* $iU GmIiUawu. 

feCat tfaVrt^ nneyjuu}.* ft; ftM x*f/ii', s<rt^vnnu* cwrd StH& 

i, occurrcrunc ei decern Hiflori* Jg 
I m. **•* * ■ MdTtkt, begegneten jbm zeben decern It- 

•it >fi t pro*; ti iHi fuftulerunt rocem, 

i ,4»f:ezigt Mtmmr, datfwmim timjr i;. JW erbubcnjbr* Stsmmtr:, 

* rfx- £?Koj iJViy rim* 

• Mj^.'t', m.ferrre r xit 

»• . i - J -.rr M ;■', n ■ t>". ...." ■■» r. /a ./'•:;'** ." Ufibtjftmj If 

efk\ii. • 7i7{ Jrffi/<n» Kat/ i^lpti 

»■•! !pfo» i factum eft 

<»;£ *!r* fr:efttf\ I es gefebjeb 

aim 4am i\'i iWtat, purfi: Unui autem ex illii, 

dsftk' m Hmdtn <r *ber inter )*cn ) 

\Sai^f\\ty 6^*7 Xy Tly ©fj„ ^ 

cu- reterfMi eft, laudam Deum I 

*>w, dm rt pfieUt r,m&*rd*M,ktbrt: "ndfrtifti C/»: 

If <P»> it*** t.Timoftri a&wny -sretfji turfJd 

■4|M It pro< facirm ad e;ui 

~Jer flmmt. it. VndjUls*Jfj< . y/f xu 


E V A X G F M 

wmm & erat ipfc Samariramis. J .!j 

.:< ;/r- J^lT'"} trU d*n:ktt jbm 9 ■ S.$rr.*f J/. JeM 

'"• ccm fefpendeai dixit. Konnc decern emundati font 2 lib 

*bcr s/it$9ortet tndjprdcb : Stud micbtjr ztben * ? Wtl 

cm'*; &'o0v =^«# \jzn 

autera novcrn fu.u ? Non Tunc rcperti qui redac 

x^r *';r neurit? ig. Hat jtcbfsxj. /uxdenu* umb kcitrci inMt 

©: 9C#| « fd.*] i- 3 *M.©J &Ktfj I 0ft, 

Djo gloria m, Nil! hie - tt dixit il, 

Gl 1 1 die I. /tr tun. MiK^er. tj . Vnd cr y.nicU^^k 

Rt£*umBei AtAfXC, WCMUW *J YtfYf TX fZTjOKi 01, ft'Ettip 

♦ mdotcn- Surge & abi : I iJes tua iervavit t;. In 

fkrmru Suite A'jfg; Dnu GUuh La: d;r gtboljfcK. 29.Djergeft; 

x Pliant* ..mdo ! rcg 

jfa fa« £m FbtrifectM) 1'1'ah pt das > 

Kipondic il' & dixit, n-gnum Dei t, 

4 hria trjh tnd jfuch, Da* 

$ Tsra&lr^nuc. ft • r , f \ . J*, jjj 

| 'Tit. Neq; 

II ./ * (iff II itAahci 

item* li *} £** - ; if»» ci«f il^i*. 3» • 

cc enim regnuni c ft intra vos. 

gfl «* «ttf ^** G«//« ifi iMindigwtuek. 22. E 

it w&i cav f^yj-ru;, tMiwrntj nfAifa /in i 

II di< 

A ber z* dem J. a k*int* die zeif, d*tjr begebre Werdet 

n. ~av r» *ru t/ *ir w cine i 

il 

nt S*b#(. jHnnbtJebn. L Ca?. \ f V!L ' 224 

?#!»# r, hjj^s kw- F*lft Chap) 

-m, re ab'te, acq; profe- **;/* extrt- 

nrdrv £ ( Ua, gebt nnht bin, fnd fo^tt mr.mjmk* 

'I-vL _or ex regionc fi.W 

IV» %%u .:rr tktn fern 

• fpleidu : Ita eric tttant ho- 

ml i > i Itucbtt. rd fein da Mt*> 

flJlfariif S\ $h §ustk? 
1 irrem oportcr ewm 

S I: > r ' *i Tj' *j. «r aIct mud cr 

& rtprnb ' ab irta Mtioae. It 

N«h«, erit etiam in 

1-A#r4 r*» A"-»/f , 5b Wtrd es ^febehn stuck in dim 

, jxr>re» ducebaf, trnnutn ju* 
Jet A: Sebm. t truKC^crr, Ji;frrje"n > dtcixm prm- 

- . * ..- • ximc prjte* 

> • "* y J* " : f1g '™ /j d<mtL 

•*•!>• jrr>» uf«fj »«l cum diem o f in 

A 4c p< «mn*s. 

^** ««<• «;. StmdflMf, f*d *n»r£/ /r fwi* *!le. 

,; Air' JfcS-JCf, 

•t Aid edebant, 

•**• /••/* : Sie mjftm 

«n«W pljntah. 

. r*, $nd isMt ft H are rjftff* Ao;t "i^rizoiofxuf i%r t \JtPj tSf^s zrt/j 
Qu» autem die Loth e Sodomis exijt, phiit igne 

V- An dem Tnge nber ma Loth nut Sodom* f ""£> dn regnct es FewU 

ZAejlttb, Shov V?r > i^ejri, £ "Xnutent amcSlm . ftK<t7» r| 
flf .<!?« *^- fulphure de ceelo, 6c pcrdidit omncr. Secundum »- 

9enttH Cnrt. Scbvvepl $m lUmmely tnd l-mchtt imb fie nUc. 79. Attff diefi\ 

•tit in qu# die hominis fvlius revelatur. 

Htrds nutb^cbn nm Ta{$ fvtn des Menfcbtn Sobn fit tjfenbnhret Herds** -jjn 

ckuv* ry *psf&, eg ifuf iFfaW ££(&]&') £ ewtJ m a%iyj 
m° die> qui erit in domi) 5c ejus y* 

tUwifclbigen Tnge, 99er ijf n*jfd<m Tncbe, vnd fcin Hnrnr.in 

domo, ne defcena'at ail ea fumeuda. Et qui in 

dem Haufe, derfteige niche bernider mUJfelkii zn kukri. Vnd Her nuffdem I 

iimiliter ne revertatur retro. Mementote 

ttflilbigc gUiebe dtr teed* feb nit %mb nncb di d.ts hinterjm if. p. Gtdcckt: 

Au)T yjtcuxst % ft Og ix? fywjry twW tluj ytfc/a/ re* 
Loth uxoris. Quicunq; qimficrit fuam aninum f< 

Lotbs Wcib. tf. VYer dn fucbet [tin* Scblt zuerhu . 

Jdttntm* ^cnXisi twiluj . vgj eg ia,v cwtL/j tbnttrvi, alfiwj Q*)t^fvrio 
rtfttnuA-^ % ca , g c ^. i\\ 2m pcrdidcrif> ill am rivificabk 

to future. d(f y 9trd fl ( ferHer,^ r*d tier ft, tcrlteren wwird, dcr tlirdjr tu iebebfr 

Aey* vfxiv, t&uth til fvKli tcw-ny dv9 d'/n fjuctg > 
■> vob'iS) ilia r. ^e erunt duo in urn 

|4 . Icb fny i*ch y in derftibifen Ntcbt %%trden lutf* z stern n»jf timm Bit 

i Hi WAfjtXtityJtijnuj, £ • tno@* ktygfytTtTui. J? k 

Until accipietur, & alter feliuqurrnr. 

Mm<r 7r;rd AvrrHtrmntBy %nd der Art.ierHtrdverUjJentferdtn. 2). * 

inrtxj *A»j9v#a/ J5ri to cu!\i* i\ filet wetfjL^tj^^ffm 

•runt molentet funul : Una mcdmttmt 

if cr dun mnbiff* p*H (t*<t»Mr ; $mer ff$rd4*%ca9mmew t 

if LUCJ Cap. XVIII. 22J 

. i n j: Unus accipic- 

. r*«tf« W#rim. r* tier fifth 4*§ **<* Wirdange- 

& rtl,. Ec refpondrntes 

mmmm, Jer ohMt W -±y< ***&orten 

t mzJ, c i'i cuum; , %TU ts <ra.^ 3 

d«ic i ubi corpus, 

mdftack ,Vl'o<UHErr > ErA*>cr$- bad* V»* cbu 4]? tji t 

1 luc congrejabumur tqi 

I 4 jUtmkn fi.'o sm<k die jldier. 

; CATVT XVI 11 

-b*x jycemetum iU.« am ad id quod oportcrct &**?<* fata— jmli* 

duven tUs mxnfoit aUtzttt ^ 9iduA 

"■/, H$r ' I <*. & Bf *€/?>;$ |f 

6c non Erarqtiidam ju.icx ii 

• r.v*, wmdwubt Uffhrdf/t. i. Vka r tin Ruhttr tn 

in uiix, icm Dcum, 6c non revc.-rns 

i «/* irr forcht ftch % At, . [cbettct JicbfhT k.ir.eu 

$& Uf ; c# r$ £*«ry «Ya*' <# 

■ilii ua quardam in ilia urb & 

••. War *4. r /* dtrfilhgtn StdJt : Vis 

• •CM «in»> Ai'y^jer, pfff ft! V^d ^ti< 7/ ctyud x*. 

-•i.t ii itidmi diccm, vindica rr.* meo adverfario. 

4uv a* y-kw, %n.i j-dih, Rett h 9on r/.tit.tm richer. 

IfKflf CT* ^1 F. M«7« /g 7wC7» f<7W or 

poi jif. it ver6 dixit in 

• '"icbAL'r MAihc tr btj EvAN T OEZ,t U M 
iaoizJj « £ 7iv Bup i cpiQij/jy, ^04 asy, apt - 

fci; Deum non : & non horr.iuem 

fid out fur Gott ich :b fircbte, not '■ tn Menfcbm 

Tf & Liay* n w KfHtf tslutwjTiw XM 

revere Tamm quia mini e moieftiam hxc vil 

$* DieWiU A*trir..r mschit diefe I 

bo c: re *.\ extrcm«m reniena obumdat 

K ichJU tetit a J dmfitnkbt zu.tizt ktrnrnt £** 

i Domioutj Audite, quid iojuftus judex 

rf. P4 /l'LVr, Hard aw* Vtuv <&r fnfuecbre I 

Detis lutein anuon frcitt tindi&am fuoram elecl 

7- *w /"c.Vr </rr nicbt rttten feme Auftrlmm 

>l*f ivtSi cujrzp ryAoov; v , rjj ft?x£c)flB 

clamaBC ad euiTi «Sc noftes, etiam fi differ* ra 

die d* ru zu jMm Ta£ tnd NstBii ir.d j'o.u gedult Wn 

iliorum vindic* 

d*r;ti\r? j». . raei rr K. /if rrr. 

i itamcn btifiiAU BlttM cum venenc, an 

« i».-* ./.•.. iMemfcbm Mm komwen . :■*, ' 

7JW Vtflf C/.T* 77JC ^rc i 5Jn?n di ^ 

rcperturu? eft n in t- . jtcrn otian^ 

\ue'»finJet>W * * . :n *ujf hrdtn? a. Fr ftget jihrr 

• wet; 7i'f Miwifym% ty feu/Wifi \ji Jnccuci «<n, w r 
: i!> it m quod jr.fU cfleiu , 6c p 

UrmAJjtu J**l>fl t *■%< fie fr*mb H m m % f' 

Oil ha Luc* Cap. XVIII. 22J 

^ r; Urms Phar.frus * 

m dm Tempi zuteif Wf tm F vat; ,er t der 

^i.t:. ftans fre^ibacur 

smdtr am Zihtr. it. 3er Petnfter 0mm\ d b::ct bey 

vm Twiiar 'o ;.-t &-zcL£/<ra>, en CDC ttut vcnn* c< 

Deu> is tMj quod non fim uc 

£•// 4r ^r. ' . 4,* nubs ick bin Wie A 

^-i h. "..-♦. N ist ettam tic , hit 

I/* Rxuktr, Pfarpri :tcb $%te d.t 

.*.;-»*. io 1-bbatf, cL-cimo •mnia 

■ ■ « "^Wm, *nd ybt den z;bt>idf K A 

»Hi4fa. I • "-ill, noti vol-.-bat 

Vnddtr fund 9§n fen :e Al ^ 

m m: fed prrcu: 

* Ukfn im el: rdern j . An 

p.<*l ;$, dicrni, Dr 

fry, Sidjf'tib, . ; ■*». 

■fat*,, . ,,{ fast lr fi p m j- (m . 

■J - 

iiCun^lei^Um extoii»t, depri netur, O u J 

/ /««. >**»f<kfMfi nkmHtdtrlHrdnmdrigtntrJeJ 

1'^r. Adrercbint a , m ° 

Vw~+f l +*i>»*«**k<tH~i<*. /; fa* such j '"' E VANG EL1UM 

(ZoSyfJ W/W) IfCt CLUTlIl kr?,r7tt{. ) 0*714 €€ o\ f/a^jj 

infantes ipfi, ut illos tangerer. Cum vidiflent autcm did 

Kinilan zujhm, d.tt erfie fii; t :n. Dm es Jjtben *bcr die 

hoc cbjurgarunt eos. Jcfus vero cum advocaflet 

Bedm^eten fie die, 16. J e fits abcr rieff zu Jich 

di> Sinife pucru'os ai m: venire, & ne 

I ;jr.icby Lajet die Kmditim mir kemmen, 9>nd 9teret nicbt 

tufTTt 9 Tup $ tilXtuv i<nv *\ QglgiXha W 0*2. 3> Ai# 
Fuer^runu. jjfo f \ Talium enim eft rcgnum Dei. 

tSrep$mm DevfoU R Gtttu '\ < 

dico yobis, quieting non acceperit regnum Dei ta; 

fcbjkgtt euch, i rret d*s Reib Gates 4* 

putnllui, nequaquam in illud introibit. Et inten 

r k Kind, der iv;rd nm en, tg. I'ndesfrsfet 

* J " ilium quiOia priucepSj diCens Bone pr-rceptor, quid faciendo 

jbn r.n Oi , Outer Meijier, tw.u mup ' tcb thu 

Petpron.e- Nff Itorj ftAjjG rJHJ & O 61 F^ic H7TIV CUJ7 

tm'Mumt, nam vitam poffidck is verd dixit i (i 

dA6 . ten ererbef ip. Jefiis mbcr ftrjih zu jkm : »'• 

r\£yiH us. et^a c p\ } i$e<; ci^cc^z c> ei fxr -ft; Geo(. & 
dicis me bonum ? Nemo bnuu, nili unus Dcus. 

hetjfrjiu micb Gut? rm.indt ijl gut r den der dnig Gott* 20.Dmritf 

7Kg o*^Aac. h\r fxii r, M?f Cptviirrf. lUj K? 

mandnta. Nc mach.r Ne (k : : iro. Ne fu. 

HWA (W«r. JPbi^r nUkl hbebrechem. Pufoltmcht Tidte.DujC 

voitnfK* 1 >t{<* <rx t:9 ?zct7i£f() Key rxi&vf. •■• 

<l L*c* Cap. XVIII. 217 

H TT, TCUJTX Wctr& i^U^A^AIxLu tK flX ftZTJt&i 

jftodiri I mea jtiventute. 

vUr Atmb, Dm m!Us bAbtubgebjtltcntontneintrjugent scuff. 

J .< ixtfjac, «77iF *i/ra>, A«7n/ jri S7I iv 9 PenderiS 

;m audiflcr, dixit ei, Deeft tibi adhuc unum, %mnia (S 
Am korete, ftracb cr zujbm, Es fchlt Mr nocb ems, dare pdtt- 

■ , & diftribuc p3'.;pjribus, & habcbis 
m - * foj* dubajiy $nd £ibs den Armen^ fo Wirftubabc 

i, fequere me. Me ver> cu hoc 


kom, tndfolgt mir nacb. 2}. Da er dm 


i icft Tilde tnftii : Erar enim valde dives. 

I : - viar febr Jteicb* 

it Ir.cx; \iui cw Ttv *zl v TUCfA&cv, eim, tz&( 

Cmmm . ■. . c mm letriftem factum, dixit, quam 

i' i>* s, cr imibrtg War Worden, firacher, WU 

pecur hab um Dei 

r-.^rkrn lit Keubeu m das ft: Cctces 

6? *n&9 pcii> i<n y&uiitev lct<pl$@~ Miiid 

cnim eft came p;r a. multu funt 

neldnr: pfdimtB 

ctg wjj (ictcnAcicL* Tlf ®ii U ' "' 
:, cjuam dirirem rcgnum Dei 

i gghe, den am em Rti'rtr m dss ..he Cues 

i 6c cjuis pnteft Crvari ? 
tlracbm die Ja> , 99er ban den febligtterdc 

I n }\ Z~r «J L ' _ ' t m 

* u *°v* '-*« *»9{tt«llf, t<n -zap? rcS 

'd homines, funr .ipud 
Htf^Mb, HminKuiucb tfl bey den Met.fibm, d*i ,jt l 


Lll j 0) E VANGUIOM 

. r 0SM duVATX. f? eItti ere a lliTf ®^, is*, JjttSk S"a*5 
Deum pjltibilia. Dixir ver& Petrus, Ecce, nos ©mnia 

Goes miiglicb. a/. Da Jprtcb Pctrus, Siebe, $9ir b.iben filles 

yjpuSfjy x,'jj\ ct\ ry&^xfy oayfyj. ft O ae ' nm* cvlth;, / 
quitnus, & te fecuti fumus. Ipfc vero dixit eis, Ami 

Ufit$j tnd fad dtrnficbgefflget. if. Er fiber fyracb zujhncn, I 

>iyj* vuivy #7i x£ei; i<nv 7 eg c'lxlcw ktprKcv, ij 2**tff> > 
4uo robU, Qund nemo fit, qui domura reliquerir, aut pa rentes ,au 
P» Agttmh, bs Jjt ntemfinxt, dxr tin Ham itrlejr, oder fclterw , i. 

fratres, aut uxorcm, ant liberos, caufri rc g n * !}«• 

Hrtitdrry odrr PTdb, tdxr KUttit $mb del Keubt Gtttes** 

ft V); i ft? zto)kcL-J5%ct(n*vab *dX7nXct,Zy ci TV tXt? Kcufi } \ 

Qui non multiplicia fit recrprurus in hoc tempore, 

29. Iter a mebt 9ie!f*!tig Wider e;npffibe in differ zeit, f 

Cf TV I3> I «*£»! a<>ricv Zv!w. 5? riai/*ArtCft)v ^" 

in venturo fkcuto xccrn»m Titam. AlTumcr.s autem 

in dcr zHK*n(ftii:u Vl'tit du tvvtge leben. ,'/. t'r nfifn zu f:b fiber , 

PfifomtnL* $M$tK&") «7rt •€*$ CUJTVK \oX, clvciGcuvouSjj ft; U&ri: 
& Afjrtem du ' dixit id illoi, •) adfcendinu:$ JeroGalj 

rju ZftMffi, tnJJprficb zu jbne*) Sect, Wir geken biniufj* ren JcruffiUmu 

*" '' ypi jTOLV 7 * H 7F7B/ 7* ^i^Ct^fjS/JOt 2]* Illy ©& ^ 

* **' fie omnia pernaentur qu* fcnp.i fuM per Prophetai 

*nd fillet tfard est* lien dt t d 'fit grfclrneien ifl durch dit J't'/iettn 

filio Tr enim gentibuv, 6c 

desMtxfcbtn Son*, p. DtntrWirdtbtrAntti Ji Heiden,9nder 

m 6c contumeli)! .lliicictur. 6c iur. 

f+irdVrfottef, tnd ft, tnd terjpetel iVtrdtn. 

:nt cum: 6k rria 

jtttterdtnjkn g urn inJtoJten: I nd Am tinm* T"> 

km Luc.€ Cap. XVIII. 228 . ' • ^< . . . !V Et ipfi iniellexerutu horum nihil : & no« 
4*ffti>». ;*. Sterner Unuunmtn da kcints : Vnd dit 

• f ft' ^ «1 ' 

< bum m: ab oc, & aun cognoTcmnt quae dicc- 

ftd* jkwm inter frj m wckt 99m tUt gi- 

ft 7 ? $\ or iJ §uwnt V/}+l«v ": lit/x*' Cdcm ** 

-mdtim ipfe appropinquate Jrricho* * lAm 7r: " 1 " 

tit am? *U rr zu Jericho' *> c *** **- 

v . v t . N t. • y fum reetpit, 

T(%9<lTUJJ C0C9, VS&TCUTVV. 55 &KXTOU> 

vi- Cu audifiet 

Mur j-n f% t, %ndbttt: $6. Dd if bjrtt 

u 5 ft A-Xrfy- 

UA&abfttnf quid hoc clTcc? Nuncia- 

'.Ltttr t+m tiuSiitrti j?. DaterkuH- 

l^cfi^ MOL^iOXlTKf. ftKaf 
<*n ci| <ijq4 Jefus m .u$ Dranfirett tt 

i*, mHcirrc r. qui prrr- 

>mdj*s<bi JrttdM •mttn. jp. Dii sierfirB » 

cb»urgiti:.' tj'n, M I I oat mulift 

#<4>»/ Er dker 9itt 

JefuJautcmcum/ubllitiflet 
41 Abtr fund fliUe 

» ■ . - '•/• ^ Si tlrr/, 

tmm Ct Cum a-propinvjtnfTcr nutc ill©, 

(• •uiMchbrutchttnt 

tibi ia ? lllercrd 

.' '44 HiU dk dm icb Utr thmr.folU ' . ..»tr r n.i tt/TI Zdchdtu 

frtttCtps 

i Ano~ 
rum con- 

• Jefus dixit 
Jcfm J}>r*ck : 

&Zcj vat* 
Ec ftatim 
a}]. I'nd dUkjtU 

to* 0«oV KJI/ wci 
Deum : & 
Co/;; Vni 7a<I)£U4 

rem F, V A KO B LIT} II 

dixit, DvMnuu, uc vifum rccipiam. Et 

JpKtch: Htrr, du icbfebn muge. +*. Vr.d 

AyacAfy:r r <rx wing cetxki n . 
Recipe vifum : Tua tides fcrvavit tc. 
Sy flk Dm 4 b*t geboljfen dir. 

■pityifum, & fequcbatur cum gloi 
barter fcbe»d,iuJ frige t j km n*ck 

}.x:q, \$l)9 , tivKUt ctitOy tS 06*. 
populus, cum vidiflfcr, « dedic laudem Vco. 
Volck, ditfiUhesfi hbet Go"* 

CAPVT XIX. 

ingrtflui trnaiijr JciiJu). 

i. r,. I v I c '^-'" indgitngiUirsbji*.. '- njfibeaUK 

nomine vocatui Zachzus, ft ipGi erat Princeptpi 

jrr. Z4^cw, *r K*r ew Obtrftn 4*2* 

6c ipfl erac dives. qurrcbit Jtfum 

Mat Reub. «, Vni begebrtt Jefum zu film*. 

& non potcr tUfbl, quod cfl'ct fWVUi, 

J5K«f^'>*"*' tft«fpcS-c#i in'C* c/7ti own**'****" 
p rx ante cum, adfeendit " nomm ' .</ /BrJA* I feii tuff tin MAMlbaksttm, a 

OUT,, . CKHirC IfUhXi Alf^l^Kf. tidcrci; quod per ill.; n** 


■ Ltfcj Cap. XIX. ^9 

, c IfrSf eur*f *£z*, r^H 
- locura, .hi Jd \tf\xm yiuir, & 

31 :hx«, >inini . dcfce.idc, hadiccnimop, 

"■•, ZMhrt, dtr t ^ n » but mu'i nh 

Jo hi u defcendit fcftintni, Ac 

» 4r mm t Vnd tr jitil htrnuLtr ciienJ, 

c p.: c -n Mmiim, .ac cum vidiflent in.;r.ruribim 

j»*A*f*::'rti. m rn. im J^bnt mmrrcttn Jic 

• 71 Ttfnc *«f f ■ /« v & 

© in, ^irrM^fi q*Jod ptccuoitm homincro in c Tec, uc 

* fmdjfmthmt dm <r bey turm Sundtr 

• ' 1 ant?m ftaiw, a.l Dormnjin, pxmt i« me- 

«# Iftmcbzudem UErrn, > w 

- im boaorutn do 

gebeich den A- 

^uad cut^BlB) per cilurm »m c reddo qiudrupiur.. 

'.*>/» d*t ffbsicb Wider fr 

Jtfv* mo m, lie i- 

; ACgp i fVrv. 35 

• quod cm* 

f m ttm Al AUit Mcmfikm £#*• g*futi E V A N G E L T 11 NT 

& A**Oi /-r d£ *lrzi.\ tout*, ^7x1 «£*<&«£ »"*£??:> 

Ajuttenribasautcttipfti h*c, dixit tdcU p^rab : 

U. D: ft ; h< zn hurctcrt) grt tr to «/rr r. >. 

qiud;pic propc efTcc alem, £ iCi put.irait.cjuod f. 

J.v " nabe War bey Jtt-.\ n, $ n d fu J M ,. 

num rum edict ut »pp*reret« 

b- &>; . £». 12. FiUjia 

i; l 10 Jam nobilis pro rectus eft in longinquam re 

W / ;o- ' tr Z0 & f<r»tm 

m Lbi ;num, & revcrteretur. Etcurri' 

* mtmnthnu h t %rnl i?n Wu t. j,. /J/ryrr y. • 

r !0$ fer d<. ilhs decern mint*) & i 

>:tr Kr.cott, $nJ^A9 )hncn ztbn ; fWjfx 

al/rtffj [IgpJfKpiiUflBoji i. °; *?&<{&• 5? Q* rtrM 

N'.go.iiir.: ice veniam. 

t rkommc. 

cuut\v tu>-b'v> rjy ^t a ?nfB u >j air* 

>' a x . i noi r 

I,. htMtdhfirlfartou fa jj. • 

/« 
cu- 
HA&rtai *> 

'i 9 ' :■' Ttf r 

ft II llli *i, Lo*s Car XIX. 2sc 

• tTtft. Adhiir 

, btttt. I*. D^frif in 

miru i cm 

it, fl-.c Hj; . in minimo *> . x 

:"'r:/ /'». £ -i -*W. 

fupcr 

TV r, fipl r/n wif]i 

•fff CIS, ma mina confv.it tjuincjj 

'4m A*ck,*»J/j>rt r, if/« pfund bat getrogen j u*jf 

E: tn efto fupcr m»in^i u.b.5. 
"jfrmcier, FnJJ*fil:[ftn$ltr j^.<jf ?;t:tr. 

■ ■ iA ,i, quam licbui 

I £*«*, fttht da bn ifi itinpf'und&t. 

I »*• Sckih.fitnae. 

i * n 

ffmbMJkm ^ 

Mmm E V A N' G E I T U M 

*o OTX. £^«yt, Y& *$t&K.f i dx iaar&c ftK*' 

c . bij & m. ->d noil fcminivi. 

^* l*l*gtt babefind trntt <Lu kb nicbt gefttt h*hc. 

non mcam pecuniam Ipod mend k 

dent.icbtgt rr.cm m Me fTccbjeU-.trck, tttu 

f£ffa#P at t^a^a cwt\ ovv tsW > ft K su irJn t?j( zra 
cxcgii im CUOT \ifisfi« ' Et dil 

r;p ? A^/g 7iw) ^tratr ^cr' airy, £ oin iw 7»; £ 
bu roinam ub i] .», 6c date ci qui decern r.inai hab 

' ff un d I * 'tdimdrr :chn k» 

1&\\crj u-rnr ai/i&f, I , e^fi JV^ ^tvaf. ft Aiyw , 

Et - Donnne, h*bct decern minas. Die- 

prd:ken hdt cr dock ztbnp fund, 26. IcbjMftdtr 

: ZtW >C7B di TV }l>\ fZ e *l(& 

»mru habi.*nti dabit rju; non lub eti/roql 

Wtfr 4/4 ^*»r *V»» Wird gegebcr; r. A'»» 4?/fl *£e r 

My ^vT' a/W. ft Vtolu* zhr OKtitvg. p* 
habecadim. ab ipfo. 1 etiam illos meos iaimJi 

wr b.xt icmmmtnVti* 27. L jtfit meir.t Fto 

t n-.c adducite fa 

jrv i£«7l c/AaGfl&i'f*" ft K<*J mu7» ft iwjiI 

:;m mc. h*c cur 

aVgri fit mir. Mjrl 

adfrendem im. 

Mi I Mdukt** 

ad mil 

^ p; . . . • , hUlumu**xdfn Luc* Cap. XIX, 231 

I run* an crura. Dicens, abice 

/•*■• f:/r ;-*r. ;o. I'nd finch, gebthin 

c* *<nrc : * f 

uro euntes invenL: 

I dm Msr.it dmgrtewem&bttt v I'rtdivtn jbr binttn k mmtt Wtrdet jr jindt 

I am lUigi cm nemo hommum unquam infedir : 

wocb nit gefejjtn tfl : 

) nu 1; aunt A}eiy% §SKaj idr 7if 17**$ 'l**'? ^J*?* 

Et ft quis tos incerrogaverit quarc 
r/ix ' //. fW /• jtmundt en:b frsgtt Wmrumb 

* t wnu , < pr* hcu %XH twrJ. 

^\ opus habct ejus. 
•em, I h btddrff Jaw. 

••ttmqi cnerunc prone dixrrar. 

tMfm Kditn, trndfur.... > c er jbntn itftft bdttf. 

c-. MVp nf zrcdtor, H-nt earn/ gj Ku^cj vt&g 

am, dixcrunt c D, ad 

n du bnUtm, ftrjuotm fimt litrrn Z* 

>dix«runr, Dominui Do**'"** 

J^ rysrmmt^ttjbrstJM fatim* ff }; lrr tmniuvs 

' ** &'>' H ■' 13&1 tot lii<r*r . Kay 

■ ad Et 

iJ. i'nJ ft oruibttni Z ■ J tj I n4 

r &Z\$f f tmGlZctffu* tz9 
.per puilum> impofucrunt 

\4m *mf dm tmiltm, %nd jttzttn ddTAuf 

:f cwr-Jt tx \uc>n<* 
fl!o vtro cunte, l'ubfltrnebim fua pal'ia 

£ brtittdtn ft jbn Jttfir 

11 mm J ** fit a'itgi LIUM 

c* T>? a^T. & Alts/ ^ eyy^:; (^ r\dr { *?&£T?> 

in via. Ipfo vero appropinqname pro ad ccnfurn 

AUtff den Weg. j". Vndd.x er tube hinzu k*m $nd zog birth 

ts o^xq fay tXcuuiVy tfz{co% o.ttuv t v * fJfcijt©* tuv l 

montis olearum, inc^pit omnis multitudb diftipu' 

deft Oelbergx fer.g ah der gantze bmuff* feo er J**jr 

Xcuy*(ig tov $)C:v cuvx* \*.<iycthy\ <£u*r y -are* ufao-a* dvfi 
gaud:nc?s Dcum laudarc magna vnce> de omnibus virrutibus 

mil frcrtde* Gott zu token mit i.iuter ft ;n,ine, $ber * t <ten 

m d/of. ft \iytv\i;> £v\$}yU?/J@~ €££o]u&^ (ictfflMl 

qjas vid.Tant Dicenus, Benedict qui vcnit 

die fie gtfihn '.Atttn. j$, Vnd jpracben, Geiobet f<y der eUkcmmtt tin A 

C9 oy*L(aUKvfi/x «f>j»»f df *PW* , yet' ec-fet a i- 
in nomine Domini : Pax in e<rlo, & gloria in exec 1 .! 
in dfn Same des HErrr: : Fritdefey im Hirnel, 9nd Ehre in der H> 

ftrC^ Tivsc, Tfely *£fi/.<T6UU}\t >^rc 7^ c£>k ftw» r zr e ' c al 
iKvtditLj j: r ijiuJam Fharifxorum c rurba aix 

Pbdrtfio- ^ Vndetluos der Pbsrifier im Vokke fijeben zu jkm, 

ki4i.rx.oLXt> c/7n7i utiffvv Tile, (rH tfxfy'cus* ftKa/ 
M.igl(ler> objurga tuos cipuUt. Et rolpor 

hit., fimjfedocb dtv.e J" r g ( r* *}<*. lir 4»/') 

i7nv cWTucy Atyjt itfju* oti \ai km (n&7t~> t ru)oii , o'i ) 
.it I , Dico vobis quod li hi nUi.rinr, hi lap 

tnJjfir.icbz: .cb fage euch Ma diefe [ch < i\ 'rden } fo tferden . 

x-.X£y£G*/of. ft Kay ic nyyjotv , \ic v tLij « 

cl.imib Et cum »ppiopi»qmr.t, videni 

At. Vnd Aii er ri.ihe btnzm k.iw, j'tbe er An die Smdt, 

7' '" t**i iK>au ft Atycy , en H *& cv iy*..t y ya 

prj* it ^. vit j- Uf>cr r Dicens, q-md fictiamtu 

urh ' mitUtrj*. t+ Fmifmcky Warn dues ^ufieft,%U 

T <JJ7* TX in rfJilfiXy 726 ^fcee, cr* ti^luu' fVf di 

hoc cj'i* ad tuampjccm 

z»d:e/erd:; - H tH dtinem FrifdiU die net J LhCjE Cap. XIX. 232 

n rx *r. & *oS ?£*<n? dni 'at 

iuu Qui j vcnient in te 

'"*- I m %fr in»c* A*itn, 4 J» Den esV.irdkomtnbber dtcm 

£ lent tibi valjumi & tt 

4m it *f .erdtnimk dicb {chUgm ant Vl r A$tnbur0$nd Mck 

. n z>ain*}if fvuu^i £J5 Key cs *$&• 

Sc te ,0 tit, £t te icqoa» 

$nl mm aIUh Often enicjlen. A.+.Vnd < foerdc dicb^ 

iffl , Xlj 0"tf 7B ^!*»rt Cf ill* K£U Of* «£/Vif07F C# fl 

& Mint & non relinquenr in te 

n^«r trit dir : $nd Ujjinkcir.cn '■ . ui dfX ty.sq rev kcu&v an ttjc 
eo <juod non r.overis tempus tu.* 

wfdtn snder *b dM du n:cbt crkcnncl bdjl die zcit darinncn du 

. 6* entente! 

nut, Et tn terrplum, micpit cjicxre 

■j mirn Tcmpcl, S?na Jrn* an auizutrtibe W ' 

u oluni n *f. & »V> 

fc nt. >ns cu, $tTks''Jjitn 9nd knajfet n. 46. Vn„ .tn, 

^Hdomm, eft pr aiirrrm 

*, i// CM BetLtm : Jhr dbtr 

Ct'.'f. 5>Kot. YV SlScLJX.U.1 T# 

im. El erac docens 

; '-fbder | *~. JW FVf 

bx SACerdotun 

urn 1- ,i. r die lUici gelirten n.olmntur 

f - • y<y**i •*« 

4 "iim 'ore. 

nr.iaicn jm. mAib du Jitjnfmbbmhtcn,A$.Vn4. p E VANOHLIUM 

tioii inveniebant quid facerent .• Nam omnis pepuluspende: 

funden nicbt WjgjlejbmthuHfilttn: Den Alles Vokk bieng jkm 

cucWf :vrtf. 
audiens ilium-** 
ind hortt jhm. 

CAFVT XX 

Ec faclum eft in quadam illarum dierum, ipfo doccntc 
/. Vnd es begab fich m eincm aer TAge, tUi cr Ubrtt 

TQV )\CLCV Of id U(>(i)> Xj ^Oty^lA^O/^V^, i7Tip t nC4> fl. 

populumin tcmplo, & Evangelizante, ftipcrvcncrunt 

J 44 Volck i>n Tempi l> $nd predict d<u Eiwigelmm, da trat en zujbmdih 

yaoxs KSH oi^cLUtfpltig ovvTtiq Trfgj-Cimep^. ft Kay 
cioes facerdotii & fcribx" curn fcuioribus. Et . 

kennrufter 9*d Scnjftgelerten tm( den liltcy . ». Vnd 4 : 

'S^sgauTov i M}^vlB( 9 »7ii rjfuv cv zrolx i£x<nx, zszikt i* ■ 

ad cum, diccntes, Die nobis in cjuali poteftatc facii 

zu jhm, fadjfimeben, S.ige 9ns aw W.ijjer AUcbt ihujiu dm 

i) 7ic isif o Jtfc. m mvrluj tLjj ifcxcnou ; $i'M 

ant rail fit qui dedit tibi illam ■O&o rim tm? Rcfponw 

Oder V, iMdirgcben die MacIjI ? J- 

R.i*ttf/nw .... >tv ,' v » • * •' 

tnnu h «m <m&t twTXf, Kccyu e^iijTU) vpai net top* 
ym j (t autem dixit ad ill's, Et ego imerrogabo vos uniim 1 

Abet tsdjj'A.o ZH- I hnen ) Icb aiubthl eucbfrs^n ein Wort: 

«i*n pot. &To (i*7di<rw ludnx ?» «£ *£?>*, 
dicitc mihi. Baptifmus Johannii frv ex carlo, 

f M * (t ;; 4. Die Ttnfft J fie Um Jl.mtl, 

Ayfl^T^F I & Oi }i <nwtte'y!cu*Ts> «r*cc 
h s ? llli ter« ratiocinabanmr apud 

m f J- ±tc *ber gedAchtin t'J . fnd lt , 


Luce Cap. XX. 233 

r 4 f, c c\\): dicctj quire igitur non credidi- 

9<h» i/iW : So '• '.mb *<n habtjr nicht *s- 

fc'E«p <T« «t«^, *£ SfttgmwMf tzu<; 9 

xerimus, ex hominibus : Omms 
f. 5./^«f?/r .tier. Hefflbttr, Soiv'.rddllcs 

•fuafus cnim eft Johanncm Pro- 

*ki fit. cbn <Ur *:f d>xs Jibanncs OM tro- 

£>K;a 1>3riK{/fy9U#, py ttdtpetf tzcJiv. 
it, non fcire fe unde. 
-.•*, [it Waft : WobcrJicWtrc. 

• y outH;, Oval iyl) vj*iv Atya, c* *♦<>/<* 
]:tm < ; . ego vobii dico, in quali 

>jmcb zmj'c So fi^e tcb cucb Auch mcbt t a:h tfajjer 

m s-:« 3> V H^&& i'% t.iyav <zvtj$ m >.clq$ 

b«c * vcro diccre a I pcpulum 

. .• 7*f. j. E> fUngAberjin zufeen (Urn Volckt 

»m, :no quidam plant.; icam, & pUwut.i ii- 

KBmft wfch fjLmtUt e: nbtrfr Ind ma 

& multum tempus. • 

*d ffHtr La nf§ ft 

■ Jm a ! il] it agt ut jpfi 

'■■■yfiejm 

:JC - citai 

S.n 4*T Fn, t it. AbtrtLr I ener 

nt inanem. m'utcrt 

. .*;*» fen j //. ; - n 4 } u(r fa r 4n £ e ir eotiiHTXjci* altcrum C:; . i. At ip(i cu cccicii.Ttnr ctiam ilium &: cctumehn . 

| ; - ffc? jh: icbdtMfelkigitndbor.eicnjhn 

emtferuM intnoftL fit addUic mittere 

! nftcial::r. u, I'ntL Her d*t fsvdtt cr 

:rauent eti.im hmic 1 it. 

$ r . untie ten mtch dtn $ntl fiiejjtnjn hitiAHS, 1 

D ▼injr, quid facia m ? Hile&ift 

ttr/ *fof Vl r cat)ergcs t £tw* Jblicb thutv ? /d 

tnJlunc int rererebuntur. 

)'c vera ilium cum v 

;rr <&i Sobnjmkut, dacbret: 

d- eft hare \ t 

: bf»i Dm ijl drr E; ko.nv:: 

Mt 1 ' ( 

4 / .-4 *f if. /">.J f I 

c^tra vinc.iin> :nr. Q 

cr£ t $ndtidtcnj ; >>t. VV*t tm 

C" *•* 1 ? hoi 

AtM ' dtt r i<t dmftihipn id.. , W: i 

%W£/'%e VrjAgf^, ya] TSV CLfA ' Cl{ S 

igfiC las ll i al Live * Ca?. XX. 234 

1 1c tcro •! 
Qntbcn pt y Dm* fy fer-n. If* B " y*&# ** 

i» Tin 7^eLy.^S9' 9 h c\ 

»d fcriptu J.apiJcm quern 

ft *Jfim:c- L xm % 4m Ifj r.'.'ut; Dcr Stfift at?. ,t 

upgu*> rrif^J «? * : > 

is fachis «ft in car lOguli? 

i tif tm f gmmJMt, m Ecktflcinf 

"«pi» c .«i lapidcm, conquafl'ibitur, 

mmjf Si drrfctrd z.. 

' at 1 ai/i?* J r^. £?K:u mmm$ 

"ipabic Et pfincip loti 

rrzMwMawm. tp. Fnddk tfahoiptitjlip 

* ,a Ifttt 

.i»* -r«i iTAu::n^nnM€c glen mm , j f 

*** i 9$* Htm$ 

nira 

smfjim UdfmJttn mm ; j*,^ 

]■■ *"■ fe-4r'« ^ 

wAoricjti 

K49 Etahgixigu 

\, Ec mccrrog eum, diccntes, \crj 

**"*** 2J , r n 2 j; ( fr.tgtin tndjpr.-.cucn, Mitftr, 

loquaris »5c docca^, & non accip perfonara, 

du AMjJricbtt* red* ft $ndltbreft y »tejl keinrsMrnfcben Anfch: 

dovcjs in Dei in vent-. 

} den I'l'eg G$ltts rtibt, 22. Ijh recht .. 

XcwviC/ (poftp dXVOf % f\ tf; ft Kot5»'6^tfWff <^« at'. 1 

.in ,:'um dare, an non? Cum animadverciflfet au 

J/w A'rjj/rr den Schofi geben, eder nicbt ? 2;. Er tier rmrchtt 

lijj zsajevfr/iajt* 13QS cwTXgy T* &ei{p(iii fii , ft 

CtlHditacem, dixit ad il^os, Quid tcntaiis e? 

r, 9nd/f>t.:> WW, VVMterfucbtt jb? 

mihi denarium : Cujus imaginem &: 

febm: 9»d Ucrj 

iterant, Cr' 
r C* & Deo quxfuflt I> 

6>KctJ ah day ait* itn*]®* z»a*T\Q\ 

n^n pDterani ij .• bt en: 

26. V>.<i udlen fftn I dem I 

wpancSltf >^rex ;-;sa#. ft 

Cup* rci: 

^1 Tin; TUf z*H*ku* 
.-\ aufemqn.dim m- qui riegantei 

zujbm hUdwcm *mJ\ 


L u c & C a p. X X". 235 

tt|5w# warn. &A=^rfi;, A*Jotjx*Af, 
jj Mi bgifarj 

tot ens 

So jmjmds tder bet der dd bdi 

\;CL OJLftJ 

ejus 

ff.rbtt So fol I 

& c :n ex- 

/<■*• B ruder eiuen Sdif/.en er- 

ali* - t\A&009 

fffgofcpfeoi frairc 6c pjimus cu acccpilTcc 

';..", %nd tut o . turn 

iccundus acccuu" 
faj I der dnder ndm dd4 

hie ftre Itbc tenuis 

ijr6 smk pt Vmi der dritte 

ai,7 , Si ra , V44 * v&iilmv 

, ? r t -. n, & nnn reliqucrunt 

tame ill aurcm omncs niortiu eft 6c 

j:. Zdidzt mdib d'ten jl.tr If duch du 

r.t at* vt-mj c/'jjn 

ux fit riorum ? 

frrjhbwf, Hi ttirdfie fern inter do 

traorem habuemnt. Jcfui .fTet 

>ehibt. j4. ;W « jirrffc)' 

% n S .if j ,J E VANGELIUM 

Infttiidter- Mm* team?, 0\ i^oi Ttfra 72/ cuZv©« i&pdmy £ CK&f/it 
fiano crunt dixit illis, Filij hujus aevi ducunt uxores, & nciptum 

kcminunL* $nd Jpntch zujhxen, Die Kinder diefer Welt freyen, %nd UJfenfick 

™° * dantur. Qui vero digni habiti fuerint qui illud aevum 

freyen. jj. Welch aher Vvirdig fern Merden jenne Welt 

TJXfkv^ y&i 7%$ cLvct&zovyg tqs etc vtxgctiv, in $#[jM<nv 9 

eonfequantur, & refurre&ionem ex mortuis, neq; ducunt uxores, 
zh erlangen, $nd die duffer ft ebung ton den Tedten, tie Werden Weder frejen 

acq; nuprum dantur. Neqj enim poffunt ar»p'ius mori: 

noebfieb freyen UJJen. ]6. Den fie konnen nicbt bin fort filer ben : 

«<yj $ icf&yyetot* jf&j tffl* ftffi TX ©s5 ? %v-n% £fs 

Sunt enim pares angeiis : Sc filij funt Dei, cumflntfili 

Venn fie fiad den Engeln gleicb I Vnd Kinder Gottes, dieWeil fie kindu 

refurrecHonis. Quod autem excitantur monui, indicavitetian 

fndder Aufftrfiebung, jy. Das Ai>er aujferftehcn die To dt en, h*t auch gedeutii 

l&'JWq $7n tJs (iaTXt &g Kv£/0v 7\iy4 7*V <Ni» hQfpcLft, H& 
Mofes apud rubum, cum Dominum dicit Denm Abrabam> & 

Mofes bey dem Bufcbe* da er den HErrn beijfet Gett jibraham, Hi 

&ett*e$ TW &c ~0t> l0U0LK 7 ^ TtV BiOV loLXoG. &©£3g & GOt g^J Vt 

Deutfohth- Deum Ifa*c, & Deum Jacob. D.>us vero non eft mor 

hum. Gait Ifaacy fad Gxitt Jacob. jg. Gait aber ift nicbt der Ted 

xp&Vy ctft,k %wh*9. Zoocn pS* turnS w<kv]it,+ & AmK£/ 

tuorum, fed virorum, Vivunt enim ei omnes, Pvefpon- 

ten y fondernder lebendigen. Denn fie lehinjhm die, y, J) a anfr 

false di Tivsg rJv ^ctpp&Tiui/ , nm, Atixenccthe 7 vy.hu K 
dentesautem quidam Scnbarum, dixemnr, Magifter, bene 

9?#rttx ititche der ScbrijftgeUrten, ^ndfi>rachen } Metfler, reck bah 

ZtTTdA* 5? Ov as iiihfJUAf cmtbv en k£\v z£hta'I\'ku 
dix.I^i. Non autem audebant ipfum ampliuscjuidcjua jnterrogare. 

&';■*&* 4-o,Vfidfc thurflen nicbt jkn fiirter fagw> -Luce Cap. XX, 236 

Dixit antem ad iMos, Quornodo dicunt Cbriftum efie Davidis qucmodo f~ 

i. Er aber ftncb zu jhnen, VVie fa fen fig Cbrifltt* fej Ddcids lius Dakid> 

&K&f cduig &&&£ hiyi at 'y&Kpuf (H£hu,oKv£/@« 
Et ipfe David dicic in Pfaltnorum libro, Dominu* 

ai. Vndtr feibfi Dated ftricht m Pfalm Biicht, Der HErr 

ffffi px nJ Kt>£/« , YLaStt €* pa iifyxv* £g E&ug k» Sat 
i^it mso Domino, Sede a meis dextris. . Ufqj dam pofuer# 

ai gefagt zumeinsm HErrn, Setzc dich zumeiner Reckten. 4}. Btjl d&s tch lege 

rx oKr 6£0tf«$ \SZ3ttitht9 arx t&v Tzoduv > $> ActQti XV 
uos inimical fcabcllum tuorum pedum? David ergo 

'ems Feinde .zum Scbemel inner Fujje ? 44, Dated 

[0a£ cJuriv Kv£/ov , yjq sroog t&v cwfif yog \ £> AkXgp]®* 
ocat cm Dominion, 6c quornodo eft ejus Elius ? Audisnte 

'ennct j'an einen HErre?*, +tec ifi er dznnfein Sohn ? jj. Da alter zuh&- 

ii vow jig -rtf Aa5, etmt ouui^ Tug tf&fyflcug. £*n&<7?Xtlt 
rero toto populc, dixit fuis difcipulis. Cavete 

et attet Vwh , jprach er zu feimn Jungern, 46, Hutet each 

ten <n$v x*i*t/&ii r J>v ttJv ifstaVJar <zBi7fiflet¥ cv <&Kcug y *m Scrtbarnm* 
a Scnbis qui volunt ambulaca in ftolis, & ambitio & 

r nr den Schrifj'igelerten, die da WoUen beremtretlenin langf ' Kleidern^nd^ariti^ 

(biH&*}m ct^ATjxxg of twIj <*>y%^oug r v&i '7rt^H^%a)slctg a> 

amant faiutationef in fofjs, <Sc primos confefius in 

gernfich grujfen auff dem M*rckt-> ind fitzen gtrngbenan in 

vtig wuzyjoycus, K& ir%ji%K>r\m<xt c* rstg ^aTwcrg* $>Ot 
coi.fc uibLi$> & "primos accubitus in cenis. Qui 

4e» Schulen, $nd Uer Ttfch. 47. Hie 

irvoranc yiduaruai domos, & in ipeciem longis pre- 

m der VVitWtn Bemflr, 9nd Vbendenfut lang €e- 

\tur, If^i auf^rent gravius judicium./. 

Vie Her den empfatcn dtfiefchWerer 9erdamnu/ t 

CAP FT T. VAN0CL1UM 

CAP FT XXL 


jp« [umI:- /-\ Intuitus autem vidit divitcs rrittentcs f 

b:rjin,u, ■ /. Erfahe Aber Auff 9nd fcbMct die Reich en 99ie fie cinlegttn 

JZ&L &s 7i ?alo(pvhaKicf* j&FiJe £s Key met zn 
munera in Gazophylacium. Vidit autcm etiam quandan. 

Offer in den Gotteskajlen. 2. l : .r fabe Aber auco cine 

percuhm viduam jnittentem illuc duo minma. Et 

me tTnttcn die letfc ein fcj Scberfficm. y Vndi 

Vcrc dico vobis, quod bxc pauper vidua ampliui irt 

VVarikb kb fAge eucb, dicfe Anne VVitwU hAt mthr 

^Aj!]m9. &Ov7tl $ Ct7JUv7iS tQct fef OKI* CUL>7li<> 

quam omnes. Hi enim omnes miferunt ex illis quae ipfis n* 

dcnJi'eAlk. 4. Dcnnduji aIIc bAben emgelegt AUsjbrc 

P1UQv7&> «£ TO 0&& *d ©**' CUUTi) $i iZcthcV 6 

dant in dona Dc*i : llxz aucem mifit ex 

fiuf tmdtm Opfer Go tics; Ste Aber hAt eingclegt 

per um uim qucm habult. 

.i.". 'h aUc jhrc XjLntKg die ft I J. fcfV.f 

1*v fH& n? \$fi f #71 K&teii t\fyn K& *v* /-'y&<n Kitsap* 

Bt de '.plo, quod pulcris lapidibus Sc donanjs 

9«ndeni Tempclj am erwonfetnen Steitientnd A. >Je: 9 

ii7rt, $ZEhivnv7Uj yjUi^cq bf 'cu^ ttixjth cc 5- 
dixit. cnt in quibusj h*c qu*fp< 

fprAch cr. 4. It Htrd k*m \ tU »> 9f* d* *U (i ^Aejbrjt 

**«*»' . ){t ¥ aQiyitmu,, c( * ip&AO*ffi* 

Upif l:m rclinqu.itur, qui non dcftrultur. 

*''" t.iJtti* tvtJT den Andun itUjj:- , Dtr mtbt zvbr$ii "• L*c.e Ca*. XXL 237 

| -am ■•>•'.■;> hiiauaxaht^ wen xv 

[a: n, diccntcs, Magiftjr, <}uando igitui 

jkm, $*djj>Kicben t Meijler, fo! 

Kg. 01 C7*V 7»UTO ^l£A vi&q \ 

i: ..tm qmnJo hxc futun funtucfiint? 

essftdm Zt;:*~c¥>tnr. Ju gefcbeh:n 

imiai : Multi enim venient 
sktr fbmcb, Sibct zm Ufl tuebnuh; tn: DcnnVieie Wcrdcn komem 

- **l*>i' K& o Kcu&g r t y- 

ego fum ; & tempus ap- 

- » JW die zett if her- 

yf wt*%\yfin crr.TU) sum! v. &'oia* Je 

» Nc ifs'^r fc^uimim poft cos. Cum ?er& 

*/ *<*£• p. .:b er 

ttffiotfi pj ^tfiftsV ivv-nt y$ 

n» Terreamini : Ifta enim 

ji Krut\m fud Emfir-mgm % fi entfetztt end nickt: Dc filches 

TX ctJlUte, 71 TiA©*. 3?T0 / 71 

pntnuv, fed n fi. Tunc 

Aur nubt fi bslde ifi du Ende d*. j . P 4 

ii & regn is 

■ •;*-**, ** Fdtk m*dfci rrht»en win 2u Mndcr, 9md $bcr 

tit $nd i mi 

t% trnflimd graft ; tlfm 

"t km m ... , joJtzJV 

c4 in*- I. f orr 

rftySl dsUess g|p I .'</>, 

0## 
EVANGHLTUM 

nanus vcbis, & vos perfequenif, tradeirtel in fynzgoga*^ 

Beside an eucb, fad €u}bhrfol£et?JfadWerdieucb$berantWortcwjbrcl 

& caiceres, addii<$t>s ai reges & pracfides causa in 

f.nd GcfcnekniJ?, hid zichn fur Komge 9nd Fiirftm <cmh we± 

ncrninis. Hare cedent autera yobis teftimonio. 

Nahmem 99iflim. ij. DasWirdbfcdcrfabrcn eucb zu einem Zeugmfi. 

iS.OiS'i' if - «$ vpvv lug Ka^okcttt (AfJ l st&i».0\sl&t- 
Habere igitur fixii in veltris cordibus, non efle pramediuudai 

z*f. So nehmet nu zu Hertzen, daejbrntcbt fir get 

def "jniionem. Ego enini dabo vobis os 6c fapientiair 

ffiiejrcucb berantWortt fillet. lyDeu ichbtiUutbgcberi Mund $nd V^eljihti, 

y a ovvyovvruf cm jei7?:4Vi Xdi cLvUcyfcq "sret'/jeg 01 VjMV 
cui non porerunt contradicerc, neq; refiftere omnes qui vobit 
Wekber'Kicht foUmmagi 'Widerfprecbtn* mcb 9$iderftebn all*, rf'hr 

CflJjmniuiti C '/ K ot% f&Jlct,£c/L£.o : p}tt£rz $1 i*jfl tiara ynttat 

%i0rw/2, jg < r, D r )r> p Cr . t . Tiadeiv.ini autem etiam a parentibu 

pfaitrWerttfCtL i6ijbr$9erd*t afar vberanrtvortet Werden 5<m den Elterrt 
d * , V 

& Fra'triJJui & cogtiatis & amicis, & morte multabrnKquofdam e: 
Br'udern* Gefreunden 9nd Freuriden, $nd fit Vbtr.de n tbdttn etlUbt 

I HtfcSn, 6»'K«f ZcrsS'i fJLlcJ^Qi 'J?£ra r J?ki\w %.\cl flX 7 

fcobifc ' Et eriris exofi omnibus propter meun 

&%. . *7. Fr.djbr ^erdetfein.gebaffet. Son jedcrman-. 9mb mem 

no Sed piiiu y.ftri capitii non peri- 

■zsWilttn. if. Vhdtin Hs.hr 9m e£9ern Heuptt filnicbt fanb~ 

fete. Tcr patientiam veflratn poUideee reftra« x anima.« 

k»mm»> if, Fxjfit rmt Gededi c$9r$ Sable. L-ucje Cat. XXI. s$8 

Quumautem fideritis Jeruialetn circurncingi cxerci- _ /"/*»» 

*. Wen jar aherfiebn Werdel Jtmfiilem helagert <mit untm H&f J J 

rejciftjin ymn on vyy-xcv wjik<, y\ *($'(&& iffy • & Ten 

i'ojs, tunc agnjfeite quod appropinquavic ejus vaft-atio.. Tun<5 

fio rnercfat dM berbej kommen iji jhn btrWufiurige. M- Alidsn 

\ bf Tvj IXo&tz , {ptvytru&m et<; 7H coy* >l c\ cv ui'Tt? 

\vx in Judaea Kint) fugianc in montes : & qui in medio 

in Judea ifi t der fiiebe stuff das Gebirgt : VndWer mitt} ' drinn% 

execdanu* & qui in agri*., non ingrediantur in 

?, der 99eJcbe beratts : Vnd Wtr aitfifdem Lande ifi der komme nicbt bin 

\wtw. & Ok cuuTcq et<n VjUiepii QKfoK$rta$ , 7<f •'Zdyoa- 
t am. Nam hi funt -dies ukionis, ut impk-an- 

\ in m 22. Den das find di: T/fge der Ruche, das erful- 

\tyvcq Era,*)?, Ttt ?f%CL[lffiu t $* Qvcq At iziiibu ?xcpi *%£<&$ 
'■ ur omnia quaj* fcripca Tunc. Vjc autem ventre feret bus 

ttVcerde tiles Mas gefchrieben ifi. 2}. VVebe^ber ' dm Scb\>$anreren 

k lafhntibus in illis ■ diebus; Ent "eninr magna 

:-rn in dm %-gen : Dm esttirdfein grtjfe 

kva.yx.ti bm iqc $? £ h{W iv t£t<* tJ Act£. &K«f 

.ius in 'hac regione: & ira in ifto ' pnpuio. Er 

fth Aujf Erdem VndelnZornUer diefi V 9 l c k. 24. Vnd 

at) fit&U f&Z<*ie&9 J a*zt&fa:2t<8-ijmyTui £$ p ar&Exc>ii**L> ' - 

ac»c g'adij, 6c capiivi ducentur in omne;fM J*- 

rf+UUHnhfiberffcdjsScrAttrtesfridgef.ingm gefuhret Uter A Ue '^ici frx- 

.& Jerufalem calcatitnr a gentibus, donee im- 

.■ujalem Wirdzutretten Werden 9jx den Heideu^ bifid™ tr- 

'*av> 1 kcugL it**} i^uf w>^a, a> ^U y v 

i temp >ra. Tunc erunt (igna in fole' c^ 

r *Uet Mrddtr H'Adtn zta. 2J. Fndes K,rfc rftbchi Zacbenander ScKvetnd 

000 2 itiipto 
EvANGELIUM 

3f£*£e\'trt-??>^ryi, K ttfftof j£ Sir* T/q prt; mwbyj) iutvfi CM V 
wti i, & a>ri«: '& in errs inguftia gentium, in cl 

m ; Vnd A-.tjf Erden tvird Jem b*ge *e Lenfe^n- 

)iuntc rr. & falo. Ex.iniiracis 

Met tnddieVrsfft JWtrdc 

I\v pr.L . exfpeClati. r. .1' r, 

"chert f. t r r v'tATitn der dinge die kq 

fi t cq $ nSy *£0trfl*p tvVcLpmt ivtyciHtu 6- 

rarum. lm n pntcftar. ibuntur. 

/<•*. Dcr.juchJ.e Himels krtffu 

hominis nlium vr:.i.nt.m in : 

nfie feker. da M/nfchen Sohn kof. 

porcftate & ria. Cum incipient afu< 

/r fif. */, VVenaber dn . 

y. . . , cucr.xv\ 1 /c*,Ty J 1 V[XO)f Ttcg i 

fieri, ite, & ar: capita : 

X - <£> 

rci iamdixic - 

d/u 

Q'irlujy lain v. ar^rSf 7» Stvfyce.. & 

bulani, 

- 

9tdenn.i x* emifcrini I 

ds.ium* «► 

gfl - fit. & 

Uf»**r ha tx if. Jtg A If* » - cm- Luc* Cap. XXI. 239 

quod r«M c flt - AmCa dlC ° 

Jfi* R ( Gottes n*ke ift. V- I'lUrlub icbfage 

*;n p .am prx:onerir, ufjue quo hxc omnia 

, & mr, hxcaurem mea verba 

dicft fiber n.tincVl'ort 

,. , lutem vobisip.'.s, ru ruando gra- „ 

m: tuchf <Lu niche bi~ 

co. crap & ebriecate, & cu- 

frijftn i fduffen, hut writ fi** 

did rrpenre 

dtr SA*rt*i> t*d wmmt d < 1*1 fibmtlle She? 

ft -i-ray Sn a-ar^conr **}*• Ad*t»t»t 

in omnes qui babi- ( 
:r fommen tbtr d!ie d:: h- baucm, 

C4i -ie to. terrx. ite ur omcii 

Erie*. tilt 

ifta omnia qujr 
#» «i-'. •' zuentfhehen Jiefem alien d,n 

£ C» OFaS'C* TV CLvfyvTTX W tjjf. 

•rninif fill 1. 

f»i Z'J.hm dei tn Sobrr. 

tempi') : nr,.fln verd 

4b 7.-, Tempi I: Det Sddtet jber 

Ooqs i£fg. 6 V A N G B H U M 

exirns r in mo rue qui vocitur olcarum. 

| er Lin Am fW k Ntcht Am Otikrrfe. 

wag o Acssf i(?S£/£* unfyZM-rJ if£?*o//7* «t 

lui diluculo veoicblt ad cum, in tcmplo ilium ut 
a>*s k'$Uk viAchtcJich fru Aujj zu jbm, in dtnTer/.jul jlh zu H CAPVT XX II 

nquabat lutein feftum Az/morum, 
/. /,'j Wat Atxr nAbt du Fcft der Sujjcti Brot y d*s d*. 

fe Kay 01 a^gi^if y^ o\ %ck\fjt,tfpl^S f£?T*F| 7* 

Et principjs faccrdotum 3c bjc quxrebantj qu 

/, /'/;/ «'.* r/ :>r f^i Scbnjftgelerfeh tmektuk 

JuJa* hx- flu | 2 nf 6^cCt>S ^ nv >ct:'y. & e\g>}\9% 

j 5<>/- c'.Mi tollercnt c i-banc ti plcbem. Introijc 

ft**** I . .'» : V*/j/r <A-«7 Pe/cfr. /. Ej f Itr Ah 

in Jula.ii cnguominatum Mcarfotenij 
SdjAtUt tn Ju.Um fount lj'chArioth, dtr >Ia ff.tr a 

numcro duoJecim. collocutui 

zaH dtr Z- A. Vndn liengb'm h;drtdtt 

y&j ti7( $pa T3 r 

c "i j-r *ot j:n, & aeft&U 1 rmadmodun 

9errj t A n.it dt rr 

II et. (tint : & m fc ci 

r^'.prortt*. J. Fndfiertura I'nd gthbten jhm 

J7 1 & V ^ iCKCCt^/OCA 

fu {€(></$. nd tr tt'JlrAibj. < pUp) it Luc* Cap. XXII. 240 

Vcnit aurem aies ( >y^ 

; ; w i -. El kd,n nun dtr Tag dtr Jl 9 jj. 

Jvi&y Ta I- :cq >vTeV«Ai 

I is qm P«r. Er mific 

+jMmuflt tpjftr* d*s Ofltr.umb. J. Vnd er f*r.dt§ 

# I ' «: tu3*>/lf tTii^uauii quit r# 

parace nobis 

jjjfrrscy, Gib6 htm btrttttt (*/ WW 

ir. Ip' ety ubi vis 

• /. S.t *9tr fpntchtn zuj'om, $$o V.iltu 

*$ ■ ? auni;, \d <* vpuv etfft\'p9- 

t q nim voj inrroi;ri- 
zHjbmtn, Siib* Vptn jbr hir.tmkom- 

m mt w ek der trt^t tin Kru* 

1 ' _1 K - ' 

» . « in cjua *» 

» 1* 4m IL'.tti, d* er bintim 

•t- 

6t « 

zu Det 

* Am Oftrlmmk rjfm » ; (<p 

* 1 

ftu- 

S# A7TT/ T •, J* 
I ffll t./» E VAKGBLIUM 

ficut dix III : & paraverunc Pafcha. Cun^ 

ttutrief&iet hstte jhnen: Vnd hireuedtm dot OfttrUmb. Jf . Fn i 

conftitutu illui tcpns adrfct, accnbuir,dt duodecim Apoftoli curr:: 
die (lunde kim, futzti er fichnidertfnddit zftoljf Jpojlel m;t it 

lit ait eil : Dcfidcrio defUerati hoc 

ij. VndcrfrrAch zujbnen : MtibbatterUnget bcrtzltch did 

Gtmedit ^ 2 g> vpoov Cpetyeiv <zt& W pi TSafev. $> Atyu ; 
PdjchM cum Yutif^um V cfci antequam ego patiar. Dico cnim oc 

dtfapul*. fnittuth zuetfen the den icb Leide. \i6. Dtnn kh fa 

$ti one m * pr\ t% $un* Cpayx, tuq ct* -etA*- 
quodnon amplius ex co edam, ufquequo con 

dti bin fort icb nicbt mebr dston ejfen Werde, ktf dm trfullet I 

T? fZ(t<r.Kficc *t* ®fi* 3>Kai ^i^afjSf^ vrcjifyLoy, 
regno Dei. Et *cccpto pocu'o f 

Reicbt Gottes, J/. Vnd er ntm den Kei. 

£/P}tx±, am, ActZm T*73, yjy C^ocfji€^/auji icwlnc,. $» 
tias egiff-tj dixit, Accipire hoc, Sc difpertite vobisip 

%nd fprncb^ Wbmet denfelbigen^nd thetlet jbn br.tcr eucb. 

enim vobis, Quo.l non bibam de fruclu 

icbfageeucb, lchtttrdc mcht trincktn f>cn dem GMecbfe des VI 

54<rdc**A/ itJ c cz6 r (ictnhnx W ©£* iA0>j. &K^ /*£ 

u f . rcgnum i venefit. £c acccoto } 

dM Rticbt Codes komme, ip. Vnd er mm sb 

c l gBtfcl cg^(T;t fregit : & dedit eis, dicenil 

gUmket 9*d krdebs : VnJ gdbs jbnen, 9ndjjr,icb: 

t it* erotuqi, to \iz7tg ifxoov JiocfA%jov f t5t? ^ 
men pttfj quod pro vobii dattir, hoe fj, 

ffKM I«^, d* f<r iuib M^w Sthrd, d# tbtut L#*J Ca?. XXII. 24* 

:nu etiam dedit eii p^ciilum pofti]uaim 

, m m, m .. i# tnileuben much den Kei.it n*ch dcm 

poculnrn eft, notum illjdt 

. eunjh*, Ti via if CXXuttfji9(j9t. ft DAac* Prx&cit de 

> v -.*. tur. VerttflttmcB /«*•**» 

nit proJc meaim eft in me 

'1st it mamti 'en MMJ mir tber 

I « y$p 1* aAtjixs u)i mvn&rmi k? to ug/rpp/'cff 

i:m h ic 

ft* I* salojjen ifti 

x> imen ?r bo: : qitem pr. 

1 <tW A iitUben tr terrabten Mir 1. 

& m 'r£aub c tKSi iav'xi, to m <i(y. a% 

I 1 mter fe, 1 n efl'ci 

f**£rm am z» - « inter ptbftlk ft, thicker ei dock %*ete 

Orcj eft.iutcm ctiani inter /tpo- 
4* im \ 2\. Eserlfhbjkh tuck ein J}n' 0i ^ 

m «a>ti7{, 7», Ti{ at/r&r tf:*« foa/ p44*fc* primAtm 

I er»mm tidcrctur c(Tc major. 

«« titer j 6*40, H -ttrjnenfmlte »<l*dtett eric fur de grCfrften. 

i\ HTir §w. / «9k!Ir /SaaAfif *v£itiiy*)» flU&ft* 

•ntium K-; JUminantur ci> : 

», D.t .be Kvnijt her/'chen : 

..ic tan i>driu4 Xtp^tTttj. &Tuxz 21 

l ? >:?ftj;-in rulKAtucii, jr bene'i Vo» autcm 

fc/j/r/ mm G»edi£t lUirn. *4. ]bf uber ion f. f.-d qui maxirr.js ..ft inter *os > fit fie ■ 

ituht aUq ; Stndsr* dir grvjfejt r e*:/t, Joi fein Wu * 

mu» eft : & qui princtpseft, 6 tt. 

*/ JW <£-r fupum a-. 

f-rijfuipni J 

txtmfluf* t ) ctVXKiiyS^-y V • : 9 «« 

Inamlitatu majored? qui accurr.bit, an qui mil 'lr»t? nc»n- £ qui 

• iid'J.ts. *]>' dcrgrejfcfl? Der zuT-.j'chJitzt, t 

cumkm ? Ego auceni ftim in medio vcftrum ut qui niinifl 

♦ '::: ? hh abcr bin inter 'b %iu em J 

terpHf Si f*T, 04 2]afJt>iU$ t <HMTli il'.T y ifti fa ■ 
V«s pcrrd ij efti*, qui pefftiai un in i 

2f. Jl:r abet ft$tS t fUi fir bcmrrei hmbt btj /* mt, 

ren f JUoniba*. Ego igitui r Yobis 

d'fj'uk 29. i'nm\ tcb I « 

! . nriu p.ucr „ft. IU edatig 4c b 

V a i »V* &4f. $# 

I ,, iV fit KA&mS'ti''-' 

I m lb n , itii fnpn 

n*4*? ■ T», ,i» rr.t: tnd O.'zem *>■< 

It- Ti> Ir#*>;A. 

:.» dunticom tribui 1 i 

i, ccct Saunas e%y 

4tr SaIAti.v bx. 

n. i »r m v indd crnverfus, eonfirmatuof 
-; iich bekchrefl, fojlercke dime 

la} i 'o ^ «n» , Kv£/i, tmfios 

D l prams Hi 01 t> ';• 

& in mortem ticifci. 

1 faftui non canrabit 

k -, W". ' ■'. >ttcht 

f . .{ tin X**r t 7K , J . Zn K 

pr.BVun let ahn:^ meter- EtiJin 

ib ir/7 ■**£/ ttrlewgntt bjjt, its du mit'o kennejt. jj. V»i 

facculo pcra /«/V" /*- 

.AkAtiiub Bm .hn T« t '*rittmf 

„ t T rmcsUmi* 

Ipfi v:r6 drxerunc 

nunc qni habet *, 

Jbj^*. m, Jicr mum ^ 

n h«b?t, vendat :m 

in yj cm t,< run J^aJ**^ 0' ' ^ 

™ B n, 7 «■- i, Irtfw/** " /' * ** it c iniq'iii numeratus eft : Btenim ea quae fcripti Turn de r • 

£ :rr gtrctbntt : DcnrnttA* torn mir geftbrieben t{. ■ 

TjAft-^. & Oi £i etTn* , Kv£/s, iJ#, ^oi *uo pc 
finera. i lei ccce, hie duo 

muEndt. jf. Si* *bt\ fbmebah 2 1 Err, f bit fndztt, 

r ., .,_ " ft £*7. feK-'" ih?Sup c 

k.r.um. veroii, Saris, eft. Et egrtfTui p, ;.m 

E* § l nu l* if- ln -l er £'• ,4m W 

.idinein oli varum montem: fcquuti funt autem eui 

t ah dim Oelbtrg :. Es folate* *ber jbm m 

ejus li. yisuin perrcnifl" [ rjru ad eum locum, A» 

7 '// -^ tr *n dtnfelbigf \ Ort. 4}o. f nd aL <r k Am dA bw % 

Mc y ne imracatis in tc 

zujbnat'. Bttet, tuff '«■;.. -i.fr/ /« *>. <\ 

JrfmoK tsticnracQ-r; \ ? Ax fc I 

t. iTulfill ab «. .Jlapitlis ja<frum, 

tr rt.fi fub tot. Bej <i*c» Stnn$f9rj}\ 

i; :. Su •■■, oi bib I'.ucr, fi i 

/i *; 

Ttf/a /i nayf/tv \v9T* ifAM* vfoLu fin (JUS 79 Jib ?}isjx> M 

j mt: Vcruntau. non met 
tkvfin ck> r.tr.ir: Doth 

Jf+srti ]<- nt 7*> l<B & " i - I > 

/„ m fr#rfa » l >* fij <-" 

jc ( . den the, ffi itn.ihfr jbm fit fa* ^ 

An. v ft**-' ^* */ 

in ain 
( +4. Vnd f« *4*t <u< cr ta»i mil dtm 7< Lu 1 1 Ca?. xxii. 24? 

fc [ fudor quafi fanguinis grutni , guineum^ 

Sd trcpftm L .us, jUdcte*. 

Ft cum furrexiflet ab oratione, 

• Muf At Erltm. 4 J. Vmdrrfiuni *Hff 9 on Jem \Gcbte, 

eos dormiemes prr j>rj mdJIiHS 

mm I*'** **J f**4 f* f** r dirmwmb 

Q Surgite, 

.;«•: wfcbUgktjbrl bteitt suf 9 

■ ir« & v £* * * 

nc onem. Adhucautcrm 

. 4 tcoimH£, 4". £* cr *£«r 

& unui c duodteim H . batuc 

tr Stan din /.tfolfjcn gtt.unt JcfHTThV 3^% I -."5 0-UTJ* Ql}.i9W lt 

1 prubu di app: 1 cum ut ofcii aretur. ^ 

J»* 1 s 

j? Itffl. ( •• •' wtfi 0f n e 

,ui circa ipfum cranr,c|uod fotu* 
mttfmvmkafl ' tr fmbru du tmb jhn tariff, frt.u J*Wtr~ 

, « Far or f&X**{ 

1 mtt di»rrjr»t pcrcutiemmne 10? 

'.Jfmtt< ' • •* /«0rw f fv m:/ JcScMertt drcin /chUgP 

■ fcrvum, & /W/ '. 

rpp s 4wp«Ac# 


* 1*VANGELIU>* 

St" V t? r:V:* rt vs. ft *0 U-rig $\ ^hri 

abftulit ejus * Lceraia ajricularn. us tutcm 

bieb jhrnfeim :er Q'ur .«b. J/. Jf,** rf^r ^n*r i 

v k fail liixtt: Sinice hucufque. Et tacla 

fan**. tet $*J$**tb\ LAffct fie Aoch fo ftrne mdihtn. f'nJ er rahrtt 

9UJTZV. SJ O Ir^^f ^c f v? 179(1 

auricula/ fanavic euro. Jcfui autem dixit ad 

Qhr AH) 9»d heilet jbi. J 2. Jrfa Acer frrAcb zu t 

principes faccrdoru & prxfc&os tcmpli & fniorcs 

HobfKpr.efiern fad Heuptlcuten dts Ten./e/s 9nd dtn Eitef.cn * 

vop'/jzc c^r* cwiif, ifct^rtCJujt a; cJ5r) hywt /*f W 
MO! ai 1 , Exiftis ut in larroncm cum r'adij 

keit.mtn $}.trtn t Jbr f :d .I'uftfAnff* aU zu einem Mirder 

*: fnOibci^ ? Qinun fuerim quotidit v»bifcui 

%>.d rntt Sunken ? J]. Jch bin geWefcw ti o bey ti. 

r T>, obt ilftc-ivaTli in (,%£&( *Jti> %y.V a \\> «/ 
i plo, ti-in cxtendifHs manus in me: fed h*c ' 

Tenjpcl, $nd jbr Librf keint HAndt An mich gtlrgt ; Aber dif \ 

(bl h ra, & porcftas tencbrarojfi. C< 

titer Stunde, fad duntAibt der I ja. S. 

own* y}cytr t wjh it ■„ & c rir rJ ^ 

au'em cu n duxemnr, & i nCfodNXtnuu No in 

j ''■<» jb», $nd Lr»i> jhm tn des }\h< 

••** '< 3- l\*s>\vji i ?. ft Ar^ifm 

f-'*** cm>- domain. Pccnti re b r ,. 

m Htm. r:;u4 Abet fo. : %s 


e »• Luc Cap. XXIT. *44 

V. & \diect Si ouurif t\% ~ CU ^ *** JtkHUl 
Htklifiet ?tf6 earn \.\* il :n ancilla ^^ 

S 4 jkm ttnt Mtgd 

yt t# ^ anfim *xrnJ, etm* >(£/ 

dixit : & 

I #. It'Q Jf iff ff^ftlr ai/m , Xf)W r '^ : :»/» >Vrwr ^ 

ivit cum, divans: Mulier, Qij T1 ft iitn 

M t fidem ant 

^ ,*» f j/ r jaw* «« AnAer* 

\' Ka« #v O .;»• a*()ou)7rr 

Firm t, ait : Ifeiu tu, 

rut MDcr Jpm Mmfibf 

a »> atftrmabat i^iicljr» 

„ twk r fiun.!, ItkrtJftigtSi etu 

' K9H >■* 
ifte crit c ctenim 

'•••'■• Ju/er it jr **.b rr.it jhm : DtM ir 

& y it urn 9 S»l i a 

ticbp 

'CO .uc ipfo 1 >quc cawta 

(</. -^ M nKbre*i>, krtbtt dtr 

i intuitu! eft Pctru n : 6c w/ « 

**" hu Pc.n t ,n*».l'nd 

■ < ■ m mii M«tf 

tm , 0ti ** dm ».. iMnm, E YANG*LTU>* 

^w **iy tc\iK%^L QufyffKjj ^cna^r^n y.t Tf<f. f?KaJ 

p infatam gallus cantfritj n;«*bis mc tcr. 

(dcndtr Ham krthcf, Wtrjlm micb drej «m» frr/r*{»/». 

Ttintex- Etflf®- «£f/9if l£* fxXcwa wtK^oig. & Kai ti irJ) 

itns+mATC ?cru$ egrsfllii foras fl:- amare. At ij I 

":. jV/r«# £ ; * w £ binant^nJWemet bttttr'icb. ij. 4btr d.e Menrnn * 

nviztflit top i^j-Sf, Iti-xculzf <wKf* oi&i]ts+ $> ^ 

tttnrtf ui ,, lt j-fum, illudcbant ei> crdrmcs eum. 

<*<- y lz Uen Jt/um, ttrjportedta jbm, iudfcblugtnjbm. 44 i 

«&<£>^Y*»/'« «"/t;f» vrvm cp turrt to <sj&r*mp» *a 
cum ckcumtexiOent ?u n, rfcbenfoifll J ejus facicm : 

UrMckten h Um^fihUpm jhm ins A*gt{icbt : Vnd J 

tuTAiv rwrcvy Xtytpli? €J&$j-nvnvi ri; im o n vcu* 

gabaat «um, diccntcs : Vaticinare, qiril fit qui CC i 

un „, tnJj}mcben: VVvfarj, 9*<r ifis d<r Mcb fibhjf 

fltHflfVOXU ia&(i\*<r$tipiplit ?*«>" «f aww. 

Er mult* alia convic'untei cicbant in cum. 

6 j. r*d bel mtdrn UJlcr.v^ fatmftfWkrjhm. H * 

M ort.u cfk <• convcncn. fc mores pfcbii, & pr> 

famUtcn fcb Me EUcficn Wo 

71 K^ XAfAtwliif, *, % Ct^yctyPP 6U>T$P «i t. 

f 4 , . p 6c ' bs, & •dduxenint cum 

^ frW ScbnjftitUrtcn, in J « jhm bin.. 

r f ( &A<';*Ff»f» Rfill o^'fi <» 

PicOUCSl num es illc Chriftus ? Die 

ii ita t/k eu up rim u^Tf, * f*v vwiwt/f. *» 

h , bi$, nequamum creams. 

, * | gmp uhj tmeb, fo lUubtt jbr, 63. * , ' 

r*i A u>? Vw»*£/)>J'i y>ti, n 

/o AnfrHrlttjbr nubti mm Luc* Cap. XXII. 24J 

Hoctiporce honunii filins Cedent a dexter* 

rmmkUamtmiatirddtiMeujcbtn S*bn Jitzti zur recite H*dt 

; t/ f: ft FiT:» d ■. uifJH' \\ en ±r t* 

D: iurcmomnci: Es tu crga 

■f) ,tt. 7«. Djtfiwben ft « 

• vtro dixie *J boi Vof dkirUi me 

Jm / Ar +ker brat* zx jbnenl f*i den ich 

leftimonio? 
*# *Ur Qmt k* I Aurfjtn fttr Ivetter ar**> 

ijiivm.us ex jpfiut oro. 

» «ou ,rJ/ itiktt sm fe.mem Mmvkk 

. CAPVT XXIII. 

ft* muTUf kid- xytv txircf dr-r, t.9 m - 

* mokkudo torum furgeni, dux it eun au •*. 

/* "^ **5^ %ndfk X J 

ii tunrj 4p«|j T*7jy 

jotera cum j Hone 

<* ,/*«■ *m\r kitten, Hd/pmcktm* 1 he fi* 

y<H x *; KectffK^i 

* «■»» p" >i k veian • *a C* 

* +tnd<t i* i\X< t ir.J Serbe-.t m Jem Kejfer 

.104 X 3 'n>'ict. fe'o <Jt ni- 

i Cb 

;. //- 

■ / 7»- 

• X f •" Cf E^AirVstTtrtt 

; rorum? Ir refponicr.s dlxi:: Ta dicii. 

Juden? Er s>:tw^ortet jhn, trtdfyiAchx DufAgtfs. a. 

A* 7^ «7n -zrtK err •«$ ^ onr ! 

larus tcr6 alt ad ptinciftel facerdofum- & 

latru *c:r JprAxb zt* den Hobmpritficm 9*td turn 

%\j£xey.v *<? = * CUTICT Zf TXT* Tli OLvQ JV % # . ft Ok O 
Invcnio nr.lUm noxam in ! h> Liliatin?al 

lib fmk ktim Acht *n Atefen <Mcnfchcm* f. Si* *btr hit. 

Ai^t//'?, in ccyctxetet t?v *rtcr> 3i$a,Grx.icf rj}i y \t; 

dkentes; conckae pepulunij docens , per on 

indfptaoben, Er h*t erreget d* V<jlck<> cbtmit dn tr gelebret hat bin i 

%rjg 1XJOAX4, ~;r 3 *l$y& ^rs i^g touhirXcusu; ive,} 

Jud.vAm, exoi • a Galilsoa hucii 

im gAntze?) J ud:fch:n Lfir.de fold h*£ anfrf.ifigen in G title. % 

jjriiAar^ 0} ctKVcrm l'cthihcua* % i t/j7ev « i <£>(?. 

V !a:us vcr!> au.lira Gihlx.i, inttrrogavift num 

' H. Da Aber horde GaliUam^ f ra £ et er ob er 

TciXiXcilot isi % $i&cq tBnyvXi en ex r^g U outfit 
,'c- Galilxus effet. Ec cum cognoviflct quod ad" Hen 

tsde* 1. GaI. Were, 7. Vnd aU er 9erKaw du sr inter Her 9 J* 

i*nf y CtV£7nfJL\J^O¥ CLU TW '&&$ W^illVy C*'S Y^ 

pmifKTttj rtmif.t mm ad Herodcn, tjuirr.it & 

gehorete^ 9b:rfd»dte er jhrn zu ILruUs, cherauci 

TcujTUigimg qu'efjag C9 lsOc7?6juoig* £$ O 

cof die* J«rofo!yuii» # ]\it 

dtnftibiltm TjiI'* zm jtruflilem, /. Da Aber Hue 

I "j, gavifj* t(\ vildc: Cupicbat enitn a m 
4, D?n tr bfi.'U £i$ ia>. 

r > q . rel 1 dc Ml A (y 

ffrbcwi Dwirbdlic lebiret id tw? J*"* i trndbfj 


» I -i Luc* Ga>. XXIIL 54« 

ab e#. Interrogate awem *>«"]?'*• 

fc* jlm. $* rmtirfaw* ** 

;• cut); if ^cT?x^/»dt^ i^£f turn?* 
ne Tei rHTfon n'.hil ci. 

mA n*tr Lr hrr tntiUrtet nicatcS jhm. 

:.tj & ftabant, accu- 

f*V SchrtJftgeUrtcm fluv^tn, fad 9rr» 

# rri( o^.i ^ & O ie H^wdi;; wr cw/rt* 7 7*7$ 

cum valic coiiOir- Herodes ai'tern cum fnis 

j ty C/*n n, v JMum.'iUr Jh> 

W H »**« OtfTIF Kpt/ ipX-Xi^oX VZitoCtACJIf OUU9p u j Hero£ 

i'.3 habJliTct cu 6c c ci aniidhim £f /w /&£*• 

frr*r* * *nJ trrfporttf Itget j l n *n Jjj 4 $ t ft^ 

- nu'^tf all op rrf Ui?.cctu\ ft tt euiT?j Pi ^ To Tt ~ 

mrilk ad PiUrum. Et co ipfo mittltur ' 

Air. i, tmdfsmdtt i>r zh I uaii. u. jiuff dim 

_ / _. k / » . PilatUrS & 

' % '"' " - o HjwJiff <fiAst PS?" HtrvJrs re> 

*« r mil & Herodei amici inter c §nciihifi. 

* ' ■ '"« I Mri^; /><*;:<& 4 

crane 
U<n ktViArm zt&tr em Andtw. 

prirui r ibiii facrrdotum ft 

' M "«■ Ob mil, '*** 

crt. 

■ + up >«oV ^ i,V, jyi 
pnpu'um: cV eccc, cpo 

•^7 2 *fax(j- E VAWOfcLlUM 

« v . >[. ; habita comn robis, invcni in ifto h^mine 

kjbejbnbtrbJrit fur eucb, Snifindt am den Menfcbtn 4* 

tan:Vj 09 v^ltytoiin v^t* cu>tj m &'AM* b}i V 
n rail) ex ij? tic tjir.bus accufatii cum. Sed ne quidem J 

dcr ±*iben t derjbr befi'. jbn.. J J. mebt 1 

enim vol ad ilium; & ccce, il eft 

babe gef And each zu jb/ni mcbtes h«t »un S 

ab ro dignum morte. Cafligatum erpo 

jLn brdibt tits foerib/iy act Todes. ll. D.irur/.b i . y<r» ^bw 

tarn, Neceflfc m lub.bu eis unum quempiam in 

"rm, ij. L'tr.h trmtiflc en eif.cn tiAch des Ffflcs gtirna 

H9m & AvtKep^ct* it TSdixt r\fyo9i 

Bxclaitiavii autcm fimul univcrfa rurba dicens: 
»„ 1$. Da fib dci£4.n; .! fpneb . 

: .hit. T,r, :, *b7n>>.\}Gi T ii |fyt|F rlk KctpctQi. & Ofjf - 

nq it tc vero nobis Barr.ibarp. 

~n> tndgtb h/s \ B*tmbr jp. > 

■uandaj m in civitate & cxdem, < 

r dif£tfibuhe m der : 

ii<iQ\j>\i ' . ft IT^f 0f(J)*Pttfi sahivi 

in cuft dum. AHootMKUt.efl Pi • 

*. t f#, / y» Abtrmdbl 

in. veio inclam.tbant, d ( 

Jefum. it. i>.t *btr ritjf<r? t t j[Mtr*i' 

, eve' vvtzw ctrro'v, fe O ^1 iT.n Tf*rtv w£o; 

I Lucje Ca>. XXIH. ; t4> 

*T& K* " rr I iL ' 99 *^ if ***** 5* V * r * f* 

a Intern nullam noxam capicalem in 

U ptbAcn? f»dt kei*e *rf*cl>cdtsTodtet a* 

\wmiiv«« h writ ttnAvr*. &o* /« i*i*ii»l 

ergo dimitu i v < r6 i^^bant 

jbmUiUfUjfen. 3J- Abcr fie Ugm jbm ** 

utcru. :r: & corurn ac 

9mdfmd:r:rn du trttcreutzirt iUrde: Vnd jhr 9fid 

rdjrura r( Turn Piatus imt.ui Jn~ 

l*[<brtj mum tbtrb.. *h Attn Abcr tUirwu 

*£,. 1 §WTUr | rrtytr ft A 7n^i/<7? 6 fli7r7c 

', wc ficftf ipft quod peccbanr. Dim he mtcra ip£s 

•.-. >tjbr€ bittc. 2j. I'r.d Lift loft 

qo»pfip :m 0c exdem conjcihis fucrat in cufto- 

JtT rmtt Am± -\&j*iM»rjj<.n . Gefen- 

*Tdflit tx* zraoidxKZ* dimly nS 3xA*- 

intf Jefum ?cr5 trad coru'n cupiJU 

>tkbmftb*tr* % ibtr£*b #r fl $$it- 

m, apprchenf* i Si. 

J ct atur autem c .yw/w- 

f* **** f^ftf »*^ /t/rr ;£,» rupunytr* 

fl: mutichim: cjujc flc plangcbant & E VAN GALIUM 

UmentabaiKiir eun. Jcf\;i autem conv.-rfus ail eas, 

ketteirseten \bn % 2 $. Jtfim abtr ttAndrtfick $mb zu jlnen, *r 

*3Sii Jerulaiem, nc flsacis fuper rr>e> fed Hete Qm 

J'jr Tickler ^n JerujkUm, fteineC meat Her micb, j'o^dern Wcmet n 

*X*A iruci~ fCUJ1K Z> ^ 3™ Vf**>¥ TU TiKVU. & 'o% Ifei tfX- 97tt lifAi% 

frtntiu7n_* vob!»ip:i$, be tmpC* reftrii libcris. N.i n ecce, vonienc 

Wttrt/tHw. Mtb/etfij}, t*J ibtr e%rer§ Kinder, 2f.Dcnnfiebe,es$firJKomtt.. 

at cut Cg»Ji > / M<tngL£/aj tcj SMccy , >fa/ njiAiot/ a) I 
in quibjs diccnt : Beata: derilcs, & ventres <jui i 

*; trdcktn wax fiagen thrtk St h It g find die VnjrucblbAren >W die Leibe die ail 

i }4¥Vf}jw i Xj LgifDi, o'i CtfX i^jAaow*. 5> Ton cl£ 

Smu-. runt, & ubcr.i, <jux «on la&averunt. Tunc incip.-nt 

£t9ore» h* . te, die nicbt g'ltnget ittken. ;*. Drav Werdgnfie Aufio 

htyai Ttlc. Of f 01, trials €$»' i)f*>(*>i* Wfriii fix*ol; t Keth 
Ulcere montib i e fuper nos.* & collibus, Tcgito 

~ u f*£*n* H cn > FaH** $ber int. Vnd zti den Hugeln, Deckel 

jj//:. ft OZi « Cf wJ t^r* £t»Aa> 7au7« Sr#i2<7ir» b 

■ o$. Nam fi iu huraido ligno ifta faciutir, in 

ty'- p l I)*'** fi **** * m graven lUitz du thutt, f far i 

anJu quid fiet ? Ducebantur nuccm ctiam duo alij mJ ' 

4*9 diirrtM *?erdc» ? ji. 5/ tturde Itingefubret dber suib z Meet. Afdet . , 

k\ 'i'.iiy>vcq wf pium. & JCaf en \vnr\jov 

ttoUtftm r cum c«. Cum igitur ven in 

4m fit dbgttbdt* Utrdm Wfiigkm% /;. Vnd dls fie ktmen An 

Wrttifgitur » / / 

vocaiur ttrai a, cructfixri:nt eum il'ic, & 

Stttte, die 4a > Sibi Creutztgtem fie jhr* J* -nil 

K^** <?'/<*£> «> [dp C* J'rfi^ir, fir Jt i 

wialcfi( urnim a dix«r.i, a1t<rrun a l-». 

VktUkttte n*it jbm, emen lur Miclitu } r*Ja>.<n zur Uu.ken, t Lucjt. Cat. XXI7I. 241 

■^.ut c , ntfcinnt cnim quii. 

* xirr $ : ttrgib DtnnU. meat ir* 

AiLif^-iaifla ii curt/ tx iu*7iA, i£a\sf xAi;- 

V »er* ejus ▼eftiriK»ta, n*ferum for- 

thme*. V*m. funt KLil.r, ^i..i\'*->JcneUrnmbdAS 

9. & ': 'jvf. E^ifjtvy [op it ij lUuditi* 

\di)f (fcaba: fprclins. Saoni* excipicbant cum au:joi *rHiil;x;<*K 
0. Vmddm Vol:k flu.. I Mfa Vnifetn (p»t:ettn dit 

, train, rumen* iccursv* 

1 A! 101 fcriavii, f ivat feipfrrii* 

j •*•»/** jhmiMfimdJfacbm. AndtrnnM er *: r btlffe jm i il^ < r % 

, 9 6*c}.tK,:i tJ %ii. & ZfS7rca£pp is 
*■« I>ci. U'.udcbaur at;tc« 

ir C*rtflm t dtr Auftnb titer GoUtK }t. Et terftottctb* 

oc otTcrentc* ei accruw. 

*gikm*€ht>tntt€n tijlimy ind Lrutbtt* j} jm ggjm 

, H nr i <rJ 9 ItoaxMV $ (icanXivq , erljiy 
rnisT. -;e, fi d ci ., m rex, ftrva 

'* lJTJ - 1 P« cum io ' w* 

S/*w ««i 1 •'<»V><rjmAtncT X J :l,r,jf4 

lUnur Ac II; h rc c c ^ .j 

it B14 h Tit* n+*xfy»p)%Hi&&>i9' 

lliuiautCTicx in.-; llr* L>fr+ 

y. Aber utr l'inlthtitr y ... chtmket '* m *' ""** 

9 ' • - *€/*•* rvnv 

m : fi in et Chop* iile 
E VAKG BLIUM 

mtwto K# Hf*+U #5Awag/f«f it i €■»?& rniiVjeaU 
tcipfum & ros. Rcfpond,ns autcm alter e bjurgabat 

diffilbf %*dhu\ *•. DMAvtSiertct d« wndir fr ji* 

y*f Ovii av (J)o£J to* Ogir, err or tJ airJ x£u<6 

is: Sequiiem tu times Deum,quodin eadem damnatir 

Ud ftr*ch\Aucb dufnrchteft dub wit fur Gutter dub tmgUicbtr Urdiwrn 

Alter Utr*- £• j^j ^ J}p£g ilXCUUif V^ A*ft£tf K^ $ ££.* 

I ■ fidta Et quidem nos juftc: ipimus enimdjgaa 

IcnMm. ^ Vndz% r ;*r fforfiU billig wUriwwtw : Dew F Mr rnfftben ttd* tfertbfiwd fty 

iz^i^tt^ St©- ^f *^' ctTTTrrv tnfufe. ft f ^ ' 

fc&b: Iftc verd nihil improbum fecir. Et dixit 

7 » At in : P;f/rr dber b*t xicbtcsfajeficUcktesgebwndrt. 4:. yrtdjfnck 

I^rtf, Ku£/e ftvjffl9">iTi /"-*> •twk €A3j;c c* tS <r& (&&<n\Hf* 
J:fj, Domine mcminto mei> cum rencris in tuum regiu mw. 

55 K*f J l>j<r^c «**■? cirz,, A^&* A?y^ en, wptcsi try pi 

I t jefus dixit ci, Amen di;o tibi, Ilodic cris rn 
+ uVnd Jfji* ftrAchzwjbw, Vl'Arltcb icb fay dir> lleut Mtrjlu f§m % 

Hrrendj •>**■ W d ST**? ifi CM. & Hi it eOTti tKlf] b)*qt> K IJff 
ttwekr*. can in ?aradifo. Erat auttm c;uafi fcxta hora, cVl 

tn;r im Parsdttfi. 4*. y*det$*Ar$wb die ftdjle St node, iwd ts Ha 

wxir(&» i^ ill** tA/; frij **>t cm arts lc jfKcrj 

lencbrr am tcrram, ufq; ad nmiam liora 

,. lerwif tber ddffdbt fawtze L*»d } btji aw die Xttwde Stwn.'.r. 4/. I 

obfc.ir.iiiijcft, & aula templi fi (turn eft 

UmmtUrkwrjrt . } hUin Fwbsng dts 

Jcfni cum . ee maj nJ dix 

My. 4t. fhd riff Uutt ///«(»: 

wi'pfyffipctj pH to 7niZf& ac a-a X< t^V K ' 

no ni;uin fpintum in tuas manns : h#C cv 

Jcb Irfrk* mnwiW Ctiji tw d(ih$ L(t;A( ; I n* aUit d* Luc* Cap. XXHI. 2249 

-i ridiflVt amem Ccnti quod fu rat fa&um, »/. 

^ rr JitKftmsn $i*t <U gtjcbahe, 

ns, Ytrc hie erar juftus 

tmJ $r*cb, fiirttdr differ tft gettefex tin frtfkmtr 

: \»\ £• i w*i i uttPj^to^/JoidTTi touutLu 

turba, qux ac ad hoc 

4S 'W **J ft**, dM d*t>ej W*r W 

:v,i$ iauuT-Jv m pfyi 
liim, Ecbmi Mlj fua peclort 

4*r, y rt Bnjr 

55 El J X.H7X.9 0i ZZctPTIt ¥Jlrf& c'l yHU^l 

SuKjnt aurem omnes ejus noti 

dtrmmk. 4/ feme I'eiKandten 

yoicuKis* a* fftuct*9AeJriwoztj turrd m*7ri r^f Yd- 
rnu'.ifrei, qux rx funrunt cum a Ga_ 

r /, %**am , dM KArenriA.bgrJfi'.get jint Mm Gj$ 

iwtf m-m. & ft a,ro hiuj/U lueKf, Jtfyhfe** 

ine ; ph, tor Sir ju+ 

mdmsim. j* b,ftm< 

bor juftu, 

*n : Ihr kith t.uht 

An- 
Ki JertUrUn J 

tabat & infc 

■•cm ad n, (4. **, » 


Eva sgt liuw 

cor; Jcfu. v am 

frr.-. %dm Lab Jr, 

. jne, 6c pofuic i'.tud in>quodeni 
quifquarn nonduni p 

pur.. & bac 

^1 k^/ ;- »* cwmr.Xvyi'M * 

*i<r dw die :r ** kom>/nn tmr Am 

Kcuoff ifiamtm n fu , n& V I 

li cj, "carunt m \u 

<«, 9iui UUmJm Grsb, 

\. ft. & r|p .TKf Jl 

it. K: 

ic.rte; VtatJ. J 6. St€ kthrttem hn!> 

ica: & quulem Sal Jum 

*>./ 4* Sai/'bAin Htr \ • f njui dim u. Vmd ti Wat 
& 

'em aw 9«V fa ft. pjravcrunt 
frwi bereittden 


CAPVT } jfmtiires %t- T 
Pnmo at." heWoin 

/. Jhr mm ttntm dcr In k*mrr 

•n 4 ***; i&mmW 9 K<y> 

rmum, feremaa >r *naca 

Ml LUC V. 2J-6 

it *> "^ 

rmJgumgen hie " n 

in H re, ■'"•*• FV CTTipjJBir OUT'. T.Y. 

:c f-prrrrr.c; . .• r*.i flWo .«:i .ilguramib. $ vcf\: 

'rot dsluttem i*y , t ... .mi 

Cos f irm ci pi 6c cm 

>V, *f" *t*< ffXT* yCf Tlip 

:c:ca*W, druiunt »4 c*i : inter 

run 

**ffnjts> J AT AH* 

UCSl ' 

'"*» °? in bo 

Ev ANGllIUM 

Vttii fs y.jr yoiX** -ntZm Txrat^L Tits *iv$t*jfi* X 

*■ m ram h omnia Ults undecim , St 

%u dam Gtsb, %>. .en Am An I 

• Erac autrm Maria Magdalena, 

io. .tla to**. {a. 

I , I ty ."./ ? T?' 7VV OJUT 

att-r, 5c ,uxq m 

J* tnd Miri.t j . ;, fri yi.it 

Ap Et v;U hint 

I 7tt AC/ > ■ - 7- , 

e , cam n verba, cjuali iLliramemuin, , cred>drl 

^Arr cr#j r^r« 4/1 Sh4gUmUi 

Prfr* ft tlitfQ* ctfaczc; iJ^ctp., 

ttttvi 1 cucurrit ad rv 

1: 'idAuff zttm 

It GDI ; ct lintca Tola illic j.i. 

%kttftk fa* At letnen Tucber dUcm lit^n , 

ft K < iJ 
. , ,_' ;, W« mi jkm I 

l k cui rico non 

cr r r fc omnibui 

Mi/ tWMider ten 4 *' Luc* Cap. XXI V. *$x 

3? Kay c?*'»f% cm tJ cfjti^v cutxs 9 r&f 

fi<ftum eft dum coloquercntur, flc 

tuber*. I). VnJ. a gefibdbc tU fo red* ten fe, Srr.d 

appro 7 . ipfc Jefus, ibic una 

\kmuttt*xr ndbtt zh jbnen J e 0* f t rW Wtndelte 

ft O. /« aa^xJr c^/a>.u:i cx?$t/5r7B 7* ^ «i»7?y 
y .11. uum o tencbanrur nc cum 

/ ^rr». ;erjin tturden gebdlt en <Ln fie nicbt jbn 

34. ft V i 71 J| ♦£?; a/ >|f KTJi Ci ?Jy,i £g 

eoi : Qui furu hi fcrmoncj»,quos 
pachdttr zm jbnen : VV*t find dip fur Rede, die jr 

inter ambulintes, dc quid eftis tetneo vultu ? 

^'•- /«^ iKtWrir ? 

9tH it o (- :*it& K>>c.7cx^ mm c*£?s *bnv, c/ , 

\tmmMtm Cleoplu dixit ei : 

timer i.. rophdt, Ifimt&mwjJ* 

neq; Bofti (]ii X 
»tnd!U*n tm Jerufdlem, der r.uht thfft iv.u 

•* P-' Ipfevero dixit 

I Smmm m n* l',u tf 

c«, de J 

i* dktrfrnubtn tu)l 4m *•/, m Mft4N 

ntbus an 
.4/r Mtr /i* *ypl.ete % mecbtig ton Tbdtmtnd VVorttn t 

El t: || 

uUddAm j: tbm 

rrj fc ' E V A K G E L I II M 

fac:rdmri 6c magi(tr2tus unt in condcmnanonem mon 

prufter' tmd Obfften Tet baben zion <cerdA7t.>;ts dcs Ttdts, 4 

«-* 'J0&$m clltbv, &i S\ r? n cast; i 

crucitixerunt cum. n autcm fpenbamiit cumcfleiBi:: 

iter: 21. Vl'tr aber tr 

Vu9 Mi A- A 4 ^-^ /•?-'" ' m Icytq A* i 

fctpuli exp»- c ^ cl rederr.pturus .1 : atqui fnper omnia hxc 

.mm die- pj Ur ^; T?JJllt/J Tg'illuj jpfpytV, i^' £ 77*u7» iyi\ . J. 
r ■ r^f £•- | 10( jj c £g tcriiuia diem, ex quo hxc r\t&a funt. 

P Mln l tru ^h: drr dnttt T*g y d.u JclcbfS hthn :ft. 12 

6c p:railcrunr nos qux jam mu'.ieres ex m bi>, 

<c£r/ f«* ttzliche Vl'tiber dtr htferrn^ <L 

U pvit- 3> Kay ^i>j &ptitej conns 71 a- ( , 

ad montirncntum. Et non intcmo 

> y dam Cidb. J 3. 1* ,b, ki» 

ecatct, ftfcHnl ridiflc vifionem angclnrum) cj\ rum 

» .' jAfen, en tint dtr fngel, Wtlthtftgtn 

jj K a/ TJHf ttJV (tp»» ^ytxly 7 »-a« 

ere. ijjiJ.im eoni vjui cr.mt nobifcii ibifftint ad rro. 

r. j 4. VndftlUht \r.ttr 9r.s ?tn hin tmm 6 

Hp4 iv-tv 3 • c 5 «J y,y£u*tq ft*:*, cu::» i* 

& vi dixerar- 

fa Hi */i, I 

■fl dixit ad 1 & 

'*• .1 : ( -(* f»W 

l 
d» Luc* Ca?. XXIV. 2;* 

: h & ii gloi.- -t 

| .f(C & •JTinil 

in o - da 

tm in vico inq:*'* 

* ats em km be rum km Ma bin 

>HT9 WOfifjicfal wc\ .* $ZKcu 

is:ar i: U. mtt irt ;iuj. L 1 

tmJer fttUt fuk sltieeite tr gehe* furttr. sp.VrU 

19§9 flti :T7 t\ /- 

-f, Mane nobifcum: quont. r vf fpe- 

«• taJflracbta, b /V* ti Htf. Abtni 

Ajl -til p v CUJ 7?7c . 

(Tua eft "« cum 

•, *• f kit fid gmeifft: f'ndcr gtwg , . <j jhnm. 

»cc cum cm, kdunbtudi- 

9 tr dm fi'P*b fX 

Apeici ftiiu 
dc ipfe 

- . . er 

firr , 


I: -0M 

2- '-- in nbii, <Jam loqccmrr •obssj m 

true: HrrTZ tn fz., Da rr rairf *.:!*** *mf sm 

E r furgeotes e * 
cr+fmtt fcet sit Schrzf r*J Jr/msdtm *mf . 

f*±f*>MM AJ I 

^a .-.rruor undcom cm* 

r - cv9 asjrt. r? Ac/#t ^;. #fi • *' f, 3* 9 

c DomiMB ! 

U ap?aroit Sinvoni- Et ip'i narrarunr qi 

/-«* ;£■**; fW /p erttkUtcn -km i 

r+tpfcUhm&m'.rmdV,' \ijmm1m inmvbnc* dm aV. 

ft 

tmdfrmwck tmjbmah Ftudtfrj mui tmcb w xttr hu 

is* iazK*t i ft rtr <ur7 

putaba-i: (f i ik —n fit vide Ec ,V : 

imkmfcb mtiMamfiiammGrfjMUn. jf. r«i^. Xi; ^, 

m.Zsu9tt 

Ac qoavc tteofll ia «ef*» 

§t \itn pea > %i fxr; cs\r 7/J|^^| 

I 1 nus U mroi 

Hat urn t Ubit mtmt Htmd* t hml mtmt Luc* Caf. XXIV. 25s 

I ur Ufrj^T^fH, ATI TTMV^OTX f£« ffU(>K0 Prjebet /£, 

:rc^icc me & viiete, nam fpiritm non hubct carnem €9ntrttl*»- 

mcktmlfffxf, DenetnGeiJl bjuwtcbt Fleifch dum Jpoftt* 

me hab Ec cum hrcdixifl*et,olVrtv 

■ am* t jtr ftbei dmick 6. 49. Vmdds er d*t fi'te> zei. 

• *f K£H OJV* **}ot4. 5? El 6 CU/T&,r 

flc p- "'•«•. autcmipfis 

j»ot /•jJJ, */. D* fe ahcr 

x gaodto, Ac m >, • dixit cis : 

f metbt gbm b eten fmr Frr'ri. %md f:k ievfctem irrtem^TAtb er zu jnen: 

3? Oi iiv-.-Ztixng.* WJTU f^»(g^ Comedit 
Ipfitum obtulcrrnt ci parce-m f^ 7 rr /" r - 
if 4 j. FaW/< /rj/rai /*r jhmtmjiucke r ^*onem 

. -v inco'lftea* 

faro. Qua: illc accepii rwm% 

J {itmdf tmd S<tmu 43. I'nd er nsms 

I Mi* coram ip. Dum;; ad eoi 5 qno$ 

-/ /«r ;•• )rn<h zm jbneir. Dm fern die Ktde iu 

a4*m£aa»d et opnrreret im; 

cV Proph cV 

-r " f r/rw, fa,/ 

A ; • i ;C*' ft/ P *5r, rJ GU'.>. ^ferit Mm 

' Jfn rutin, 111 nptur*- 

4). Dm Ifm rr tbmendu run mteU *•-/■ Ha /A.r. y •. o 

J MTnia^m;. ■ Ow Iff* }4^aW 

lwn * « B1 eft, 

fo UdfmmmMmjkmm 4*. ity# /# j{ff*V)#fc»t 


SJJ w E'vangelium Lucyr Cap- 5TXIV. ' 

9&I Kfr#| tie* -nv X&gzv .cu 6k nxt* 

& it? ut Ghriftum p. 6c rtfunjpft i m< 

f>ud /tjo mtjle CLr -Jiits :>», ijferjlekaiiondeu Ttktt 

TfiTnruigci. &X<xj x . junx etot&u fir. 

Prj.it cm:*.* tcrt j ( j] f# j t prjcoi jri in nomine 

in Cnn,:t j r:: ; ;n T..gi. 47. Ftui predtgrn UJftK in on bUbmen B*f 

nomine reft- ^ . . / 7* v /. * r ' -v • 

t itmtUtt w «£«"«' ctfigtfiiu),- ei$ v.ttv(a. iutbvr tt cvpfafjfyir **•!{{* 

& remi lioncm ueccaroru amid omnes pontes, incipjendo ab , „ cV rcmklionetn peccatoru apud omnes gentes ; incipjendo ab 

'10 pee- * 4 - 9 

, . rrtd'rtri'tbk.ir der imnde inter dliem Voicke % vnusnbebem zu 

*r/*- $> T t*<yt<; J* tz* txtvv fiioyvai^ ftKct/iJ* iycm m *mi'A 

lev. Vos amern cftii borvni tefl Et ecce ego n 

v. ff, J/r **rr jetd dot sli$i Zeugtn, *p % Vnd Jicbe ko 

fi* J « f v • . - I ~ %> 

7W; ^,7c*y?iXlCt* fJLX TV VCtTft; £$' VflCV,' vp.&g Oi 

pro ttt.'i Patris fuper v Vos aurcm roan 

die J t.ei V^'.tri aajf euch ; Jbr sber frit 

CM ry TJoAei U(dMtXilf*> %c*t H 'w$vv*&l JivcLfUt i£' 
in xubz -n, ufqucquo 

tn der Sudl Jerufdiem, bifid* jr njigrtha*'. ftAM&rk 

3> E '.OTtc, \^j) <v$ He, Fjf^an'caV ->ancuuW'nn \t* 

Eduxit auii eo, forai jfq; 1 i:n.-& fubUtii fui$ 

fo.Zrfkitrer *hr/'ehiKAtt4 bt/i . 1: f'tidjutb sjtjj Wr*« 

T? ^, v , j; $£ iJetlTiv^l^y^r ail 

b;ncdixit ftt&ti •JKduOi ipfc bened:. 

'.-.#.. ; .gnet fie, fades ge'zbsbe, ds er 

Jdlendit tn *^ T> tU/Ttlf^ AJ%Qio\b «f 7Jr it^tfCf. & UJt\ W&TXi 

ab ei»» <S fi fcrcbatur in crclum. autcm rito 

$on)o*en, %rd fubr duff fen Ut'neL J*.&e*ber swkmW* 

cw-nr t \l'+3i±p % ^c* «s U**mr\*f* i? fit&byt %* ^4 ^ 
to, rev in Jcruf.i1rL.-i dim n ajMio gji: 

jitn t fnd kehreten^tdtr • jUm mtt pejfer 

jtrki if^<, airivTn ^ t4L)&y¥¥\*t -nrGtof. 
Cefnptr in templo, land, kci 4c bcncdicrnt« A«»' 

J^ /7i 7 . ■ • 't rnd i+oucn Out. Am my ^ ^ 

'O KATA I ANNHN 

e r a r r t a i o v. 

tVANGELIUM SECUNDUM 

J OH ANN" EM. 

i Aty^-, w • mV& iff ^ 5#r , | 

\. 4 4c il!e ferr.o erat ap«d tntt m 

"^Ji. /». >9£rd* kit'!, *nd dM rk\rt *Ur bey Jxcu, . 

, ft Dement flit ftnr-o. c fermo erat in principio apud 

fcwm. O«ufac>tfunrpcr«(ifcrmone,dc ac co fjilum eft ommtfaffs 

* mm g/rnd frmm^kt iw 4 d mfi i mgi, rndUn djtfilb^e iff pmAckt f Hf 

>t>. It'ej irW f, ^ 

{««*' 4*. - /» ;3« «<" 4m lebtn^nddxi LtHn War dsi *""" 

. w/i a»fj„ r + r. §ttctf w c£i{ Qaupa c* rjj recti.*, <# 

k»m»^ in tenebuk, 6c 

a> V'-V J r*dd+ :i€tnrt i* dtr Fimficrmfc tnd 

I cbr* «*• cowprehcrderunt. im m ,r. y£ j,^ 

iorncn Joanrtt. Ii ?cml , "" ,A ' 


EVAKGELTUM 

in teftimonium nempsut tertiretur de luce, : 

turn Zfk£> dot er xeugete ion dtm Ltecbte, At.ff tLuft.t 

fflftvrttfl <h' cum/. &QvK r,v ckzu(&> 7» Cbu< t «&> 
cre.L-rcnc per ipfum. Non erat ilia lux, fed rr.ui 

fhubeten d;irebjbn\ S. Kicht iiar er d& Liecbt, f$». 

ut teftaretur els luce. HtCCftt vera 

tUt er zeufete ion dtm Liecbte. f. Dm iinr diu iisrb Affile 

^ ; , iat omntnv hornmem vcuientem in mundum. 

iitlcbes erlencblit aUe Menfcben die kommen in die fe I 7- 'tit. 

nSxSTpU r t V, K. X9Tp'5)» Jl y «W» 1^(71, ^ • K> 

lruindo craf, « mundus per ipfum fa&us eft, 

dti *'rxres, ind die Welt ift durcb eUJjelbt pmAcbt^nJ du 

c'fK tyifji cuuilr. ft H^ t» i'A* i/A^i, x, oi i 

lion agnoritevim. Ai fuos venit, Ac fui no I 

kjente es nubty //. In fein Sigentbnmb kAmtr^ ioddteje:t.en 9ubma>4 

Jhnml'r* C:r <tl>Tor. ft 'om }i lActGsr aJrcK, f^ucc* «n»i 
JhtcrejJrr, ™ nr cum - Quotquot autem *ccep:runt cum, dedic 

/&*f /ft Mufjbn. 12. W* hei Acer Aufntbmen jb»> den ^b er 

ft* ri*# tix** e§« J^v€a^ , ti<c snsrvtfji* «c, ra if •' 

tatem fill) W m fieront, nempe ijs qui credutu in 
Kinder Gottes zn iterdtm, Die gltuben An 

Filu Peino'i'H*- & Oi cirx i£ eclair**, ifi ok C ji*n<&l& • 
m J a $atm " 1,n "- ' n ex r " l! nc< V' cx ltbui,nc 

•tnerAliom JTlfllUlT i tUbe nicbt won dtm Gee!ute t nocb von demiviUen del 

, ex lUtilini i cx ! 

»w/> f-#w W!r*» frw*4r* rw/ A/,«n^ f/ gtboren Jind. 

Srrmo C4r0* *sy& W' 79 <* l ^* * ^^ ' ^ K fy**** 

4 (( > illefrmo FjAui cO caro, A: n eft inter not, ( oV 

^ rrort rwArd J wmd f^ **♦" f»M> { **d & . 

I Johannis Cap. I. 257 

♦ jui gloriim, glotia.n inquam, ur unigeniti egreffi a Patre, ) 

fimt Hrrrlifktif, e:m Htrrit^tit a.. .. ; t ■.t'tborntn Solns f#m VAttr, ) 

M tnoei teftauiseft dc co, J" 7 -- 

«i %mi>'i'Ato na zcuget %on jbm, Lhr-Jn ttjti* 

t / n.ontkm% 

. qui poft me ve- 
djhrtch: : ***r fJ fri> (Uichgejmgt h*bt l\jn.b mir Wirdkom- 

. ,^ IfXVtJ +?\i u* y*y ifZ * m » , u * r i f » & Key OK 

^mior mc eft. Ec ex 

t fa (^ iur^ . D(m trv'.ATcce tltn tcb. l6. Fnd 9§n 

ijkit p ..':i »: orr. fumpfirmis, be gratiam pro *"'**'*"* 

fi*m .k M<* ** *< genommen, Cndde HU Lhri V ' 

ft ' »0/*(^* *£& % lj X&&K ^ *l UxperMo* 

per data eft, gratia 6c fen data. 

, ^. iJmGc Ufim iegfbe» t dtt Gnade tnd 

c j\ a n» i- Veum rem* 

r :r mChnltum tad* a eft. D:um nemo \ 

0f4$ tM dMFtk Jrfmm Ckrtft 99ir //. i. .jndt gefebn * 

cof *i{ 7?r K9At.f -rt/ s-AT^'rc;, 
ft ■ '» finu Tacris, 

.yimrnSikm, dor if tm nfl da r^rcrs, 

*J. It **/«*>** fT7F i) t/vjr;(>ja,T*S I««r>tfj 

bu fr ■ «ft irn Joan n is, L'£* f '° J"' 

'•Jft. dm 7,ugmfi JobAnKU, ^orum Ad 

• y ' v , l0OAhJt€fM». 

rztc, 
^yd*<n*i4> **> Be Levi 

I dtt Jmdm t»n Jr- fUr ■ ft, ni 

rbifrnf jo. t'»d erLtk.,*Jtr, faj XrfxnU SA • j ./7. y ^ ifiiAiy^fffj 071 l>* OPt «fU X£/W«. &*' 
^f' negav & confciTuseft inqium> Ego non fum il!c Chriftus. 

kmettmcbt: Wrirt btkanMe, > bm ruche Chrtflm. M»9 

iiuji r-tgivci unc eu, Qnid ergo ? is cs in? Ipfc verd dixit, Non 

/? fmgum jkth Trmiml Elim kiflm? Er jpnh, hbbmsmc 

I 7 ; tu ille Prophcra ? Ec refpondit, N\.n. Dixcruntergo a 

h h.i e:n Prcpiet? Vnd er ar.t^orttty Kein. 22. Dj Jj>r%cbe/i femjb 

Qlrises? ut refponfum dsmus ijs qui na$ mifcrunt : 

VV/u b.Jiuu.r,' Dm i . .r antttort geben der.en dtelm gef/itit b.iben\ fTjuft^i 

jj Ijbjijj «C* mound i ^E^tj* eyi Quii\ (ica>i!]@* be t>? typ 
$ gx ds tc ipfo ? Aic: Ego fum vox cUuuntis no. 

fi* in defer- * on dr/elbA? Er }rac%: lib bin eines Sttmme ernes Ruff trstmder I 

•:n Domini, licut dixit E&SJ Prophetic 
d< dtsHErrm, Hit gefMgthtt Ejm.u der ?repL< 

3?Ka) ci ^rii&KySfiiGi, rout CKTiSt <\>A{/<rctAU)r, ft Ka> 
•*>qui mill; 1 cr.iiu ex rh.uif.\ 

J Me g ren t die War en fog </<•/; J r*. 

iincf (LLTiv, ;■ ftp dirni' T\ kv [: q, it ev OX 

Quid ergo bjptizas, f» tu AM 
/c* ., $rJ f p' rumbtiujjtftu den, fr Jm t. 

WfkmjmA ° X V l f M*Ute t Sn m&Qrw I & AniKf/J* eu 

ueeeem it Chriftuit , Prqpbera ilk ? 

/;*. *i »ecb Ii/tM, nocb tin prvpbtte? id. Dm tnMtrtet jbmm 

^ cv viaZj fA.iG@» it 
] - duens.* zo .ujn.j, jii medio terA » 

Uk Tntt yi'sfier, hhtten die \ 

. f t it iff/Hit Qm %Jh {: vri% i^y c7nV^ fAf 

'. q'U .IK. Ip(« is cf> qui port ff 

y imjkrm «t % Oir ifts dew mub me I J oh a kk is Cat. I. 25<J 

>, i< lu-> ', * iyi cw »(M «&^f >*■*■* 

S m: me fa^us eft, cujus ego nan fum digitus, *** < 

AtfT* «**¥ W'CZnd* - W iLLCLfSL. &TCLU7* i^i' 

fa corngiam, Haic fa&i 

.fUfi fiim Schucb tc^ >t> D'fi g'fcbtcb 

* tofym&asp. wlyutW Hpf-l**, oth r,v lm£» Vf( jB#*fi£«r- 

at Jordanrm, ubi Johannes bapuzabac 

; . ^i Jfibtnnss Unfit. 

<ro J.c let Johannes Jefutn venientem ad 

n mwJkrmTs^ti fbtt j ymm «m men zu 

.it ri ei5 c fcpi*f»t*f** iLurJ kit/a** 

ot .e agnus, qui N mundi * 

UUAntbi'. Sab* dm ijf Go:: a L**nbi Welches tregt d«r Welt 

i u. ft ^?< *. \yo* H'wif' Otic* pa i%X i7V i 

l | 'O .b-rn : Poft M v cnic 

J*. I) >v*dnm*Kbief*it bMbttuch: X*<'q mir k<mj>t : ■■I : eft* 

mtr it\ . Utn tf tb den icb W. 

\ ' Ht *JuT;r f a x; (pout cu>% TV JirpfLr t A f 

fit ago non oormm c U ui uac 

•*£/ jbmn, Smiern aujfJ.:ieroj. viur/U m l r 

*cr»t <en*» eg* "nam. Turn iiUjtu Joannes 

mmb km ttk m»*mun nut I'l'sjfcr SM p. I'tid J tL Annex 

' Spc^tVi n difcendcntem qtnG 

$md fmb : *he Um Jtr Getfl berth fuhr Mm 

**, *9i i until cTk y min fcfefrya cbc 

'jojetum manfjt f • i r«m. Ec ego non 

.«# rmmlbmtl, rm4 bU*b **ff jbtru J} h ksntt E VANG EL1DM 

jfJm airs?, «fc>A' areuyott fiT /3=t7r!»J«> c* via%, ©«if 
noTcramcutn, Ccd qui mifit mc ut baprirarcm in aqua, 

mcbt jbm, Jbet der micbfjutdte zu Uuffen m:t V 

Strmum aJ **** f^ot s ty if kf \}>; to Tnevty* w'&GcufCp i£ 
rofwa/Trn- dix rat .iiihi, fupcr qucm fidcris fpiritum dcfcendcnrem & 

du Chnjium fruih zu mir> 9ber WeUben du fthn Kir ft den Ceifi berth fabren i 

johuxtttdA- ojjji, fJtSjJSi y xro; in* o (ZaTri^Y cm ctytc* 7f>iUf($cZr, $tm 
l" 7 **' cum mancxiicjB, hie eft qui baptizat in fandlo fpiritu. Eg<p 

jbm bleiben t dcrfelbii iji eider Uujfel mil dem htiligen Or jf . Vy 

rUi, ix' t.ltur, quod hie eft illc Dei fill 

J* be es , tud zeu^ef, dxs dxefer tft Gettes So 

B»oJ*bdK- i7rzt,'j*/ov XtiA.y « 7 tjX« 'o Ivavvtic, k dio 6k tup $u/fif f& c * 
nu dtfetpuU patter :> tUWac J ina&j ex duo ex cjms c 

' Ad Mniern Ta£(* ml. ;cSj bnd zWcch fewer y I 

M* ft K*} iuZt.i'jai tJ <ir?.^ Af^« "idi o i 

] ifuoi in ... i : ;ilc 

jj. erftoe J'j*"* PktmJerW, ftu t a* if* 

ftKo/ >i^irxr c\ dC* ojuW Hc**fa\ ou }>aX± i 

..rem duo ejus d fcipuli 1. quentOB 
. itcn fir V»| 

*v ici ft lV«Jrt: ^£ c frj-ic K w i» 5"*0tifl 

liim m. Conrcrfus ffnj & 

fJpttWWA Jrfu. }$. Jrfut ,. fibfmbtnd fm 

OJUTVe,ce.*9\<, ;, M<y( cU7 t 1(. ft'li '(> O'J 

r fequentes fe, dicic 

/# v», tmdjpnub 2u;»,:m. 

' TctGoi ( o ?t}inq iofA.9f9tvc^9ycy, d*tiaL0xJL 

4 xerunr r. Rabbi ( quod dicttur fi inrcrprctcris, M.igifttf| J 

Jfnubenzttjhm: | ..,, fcrAAi 

K ^ ^- ? ftAfyaJrjTt- V Fjvic3"« ^ V/r 

ub. m ^ 


J dHAHttil Cat. I. 2^7 

:tur, «Sc mar. tm illo dio. 

I *•*■* f«a bxy jbm denftlbigem Tj{. 

I crum <auaii dcciau he Erat Andrea* fratcr Simonis ^*''« 

-aaj ex duobui jg inc ilia a Jolunne, & fequu- 

#wrr 44M *V» xvr^n du bimn 9 oh J bdnne, fW rtacb- 

• imi]j,p MLrnS. JjoCr^ iC^'jxH 9rfir^ tjf khxtyv 
«nt cum. inrenk prior fratrem 

jkm> *j. Drryl/W jfeir/ jam rr ft cm fantn Brudcr 

ooem, & dji. rnimui ilium Mediam, q Uo a 

&•»•, tmdjfrrub: zvjbmr.PJ'tr b^btrnfumdem aeMe$Mfi tekba 

*tW^", . XlM ft Kaf ^>*r aim ^ n, 

Mcrpmem, Chriftui. Ec acinic turn ad 

dn Geftiktt. 4;. Vnd fuhret jbm zu 

Mtcm turn Jdus, dix Tu c , Simon r«*fc X- 

/ . J .M?*"** 1 »*WS»m,n monn Petri. 

xjbcru Ctphai, Iqood dcclan ,,' 

, . V. ... Bttfm CybM, dm ,fi tcrd,lm< t f ( btt tin Ftlf. 

>* fotao Tolurt J f fu, abirc i n Gal.Iram • 

Ts V , %Ul* J'fmntdrrzubtmm UMumi 

Mm ffc£ppum,fc r Scqucrc me. Bmvmh*'""*'* 

tUfpmm, tmdfrrubt zujbm: Fol gt M A<h mir. 4f . ^cr r '' 

Bchfaui m Andrcr & r 


Ev AKGH LIUM 

Ut fHMio. ^ nvr PhUippus Natta n*eUm, & dic'«r ei : il!&<!e<« 

/ KAth*n*cU tndjprtcbl . 

p(lt Y ■>!*:$ in le^.' & Pivphetr, invcnimus ner« 

f*jihr;:jf b*be Afe/es im Gefttz, %nd die Prrpbeten, bAsbenWtr 

ly t riv Ttyrif l^w'p v\zv tip >^rt &&£<**& 3>Kou f< 

Jeftim JoCphi filium U!um Nazarcruim. Et dixit c 

Jrfi*M Jfljepbs Scbtt fan :*. A.~.Vnd esjpmch zjtjt 

, ' Nit! p'ircif ahquiJ a N.i',»r*rh (11 c(le ? Dint r 

Kd;h*;jA i, $\>*s k ah gluts 9o» K*z*rctb kommtn? Sf>n. 

♦ . X* y <k ***• 3?0 T>j<rS; «J^ T»r N<t3R#a\ 

Phi'ipr veni flc Tide, J r ^'* vidtt Nathir 

UppUty torn tndjhbe rs. 4$. Je/m f*bt 

isfSS cwT*t, yjj Xfyi 'vit «/yrV', Wi cL>r l 7&g It 
▼ei - 1 ad ft, & dixit de c:>, - vnc 

kcmmen xu fieb, t>,* Jj/mcb fan jbm, Sube tin reth re? 

A»7if:, :v <*}U(& one Xti. 3? Aiyi aJLlz } N*5«-a>-,\ jr/> 
li:«, in quo dn!u$ non eft. Dicit ei ■ uh.inaei, not 

titer, m.'veUhem kctnfa'fch ijti +9. Sprttbt zu jbm \'aIva>;4c!, 

pit y.f*rk.(4c,i "^iKfJjyj I***'', *SH un* twuS* *& 

11 »f\i ? Hcfpor Jt»"- J ) & dixit Priufqatmi 

frnn.fi , I ,}rjcbzu )bm: the dm 

+ >'.i7TST09 <£ , c/it \.;-~7c no) <n>~yt y uefov or, J 

Phtlippu* vocirct, cumeflVs Tub 0cu, vidf bi 1 tf. 

/ 1 dippm rwjf, d* M* ^Mrtf W.ttr dimlt>in:VA V9m, ,'mbt uh tub. 

A ^tr Rat b;, t» e» ijle 

.ft S'*tt,*> *ndf}ncbt zujbwi'. R*t+ h dm i Qtik 

gi n |3atcnAgl( W VtffLljk* & A7njc^/)iy ltird(, y p& 
T11 el die Rca Hi. Refpondit Jcfui, & 

Uuijidtr Kimg ¥em If mil, y, J>u r ret(ti j^,, rns 

m J o it I tlCi r. I. 2<S 

, n venfr* m ***** 

" , ■ Inter de \ -A r ^m, 

in hii "<*< E: r * «*' s Amcn > 

** ' m * **t»J* 

moi Arc Tubt . Al -port I urn aponum, ;| ^ 

tmrlub*i>j''itr**Q.y*n**. * 

Dei ac :ci & dcfctndcntca pet 

4 S» tmftl 6*:;./ i,MA*f \*4 birth fsbrtn A*jf 

b 5mm.» fcltuOL*. - 

CAPVT 11 

? • " T u K * y * ** Frt> l 'KnptU fa 

^ dK ;>* futu m pux in Cana ^^Araa Caha) 

tmdmuu T*rt HsrJ ttnt Hctbittit in Car a in Ga.i- CaUUa^ 

ucl j» tjt > W Uo-d 6> St'KxKrfy ft K& o 

mttct ibi. Vocatuscft autem etiarn 

>ii h« ii/ .W» a*. -r fngeUdensker Anck 

k t\*i d.f.ipuii ^ J cum dcfecuTct 

*a^* dtt /. PW /f ri gebrsub mm 

i am, f 4*oc ai i I h-ibettt yid.htu. 

X# #14 ^>^> «T" v< .' if 

ICC i r Don l.;m r>it 

I *p*U tmjkr ] m IaU nk mt Hr utft>A£ ,b „u i/l k$k$m px iff. §t&t}4 r, eurif p%T*fi -iVU;* c, n * 

mta hora. Dicit ejus mater miniftrii: QuocL 

mtiitt Sfunde. /. Spricbt feint Mutter zu den D.cner* \ Wm it 

StxbjdrU OpTr, woiif#a7^ ftL H#w# J^g w< e£ h&voy vfyiaf > 
Upidi*. *obis, facice. Eranc autem ibi fcx lapidc* 

tuebj dm that. 4. Es Wsrtn tbtr aHAa /efbsjfemtrn VI tferh 

Kp Toy K^Ufja-fCov tJv la^ccix*' £o)£*jwf avct, Svo \ 
fecundum purificationem. Judatorum : capicutcs fmgu'uc bina* auttca 

nstb dcr 99etff dtr Rttniguni dcr JitdtfcbtM: Vnd gunge jt in eint* zvsej •*-? y 

amphoras. Dicit cis Jefui, Impletc has 

bi.ifftn. 7. Sprit he zujhntn Jtf»*> Jit VFs^ 

aq Iniplcverunt igitur fas ufiq; ad (ummum. 

Mfc V V*fftr. Vr.d fit fuUeten fie b,f oben flft /. Vmimfr 

«#*/»»*»- «is' Haurite mine* Ac orTcrte architriJino, Obrulerun- 

ft yi MtjuMtn Tujrr.rn . Stbepffee nun, tiuL bringtti dtmSpeifeme;fler ) I'ndjUkm** 

'"""'*' &*iit it iytvoub >r>C7f ***<*©- to xifvp c7>or j*p<»> 

tit htnorum ,. . ,. ... * 

lit autim guit.i archunclinus il!am aquam,vimim qua tacahr 

Jm I /rw-^ ^ ^ ^^ dtr Speifemetfter den VVun dcr VV *[<r g6x 

(nefcitbat autcm uadc efTer, fed miaiftfi fcicbant qui ha 

{*>*d$i> tiemchttinttdnntntr k*m y Abtr dit Duner Wujlens «// 

n « aquam, ) rocat fy >nfutn architriJintn. 

ftt bitte dMVVdffrr) rufftt dtn Brtuttg/tm dtr Spafcmcr 

}4 CWT*' riaf ir?{^T@- 71^01 ^f«TJM TOV *^l^» 

d' •«' ei : net appnnunr primoloco b nur- 

JprnL/xu jbm: JedtnriAn [>bt zumtrflen gmA 

*L C7HP p.i%&U>91 9 TOft T.V 't>MOTCd* gi 7. 

■ i ;1I > I iicbt tati funt, tunc id quod detcr.ui t{[ : tu 

%U HtnfH trttmtktn f 9trdtmfnd, sis den dm imngern : Dh k*fl iMtik Ton ansis Cat. It 25* 

Ma afq; adbuc Hoc fc Jcfas principium 

//. 0* i/f aU Jefri tbjf d*s trfti 

ct tari lit VaIiKcuqls, x, i$cui(*>n rlw mrf* 

WD ui Canaoppido Ga'.ilex, ut manifeftaccc fuam 

Zmbmgepktmm zm Cm m ' Smmmm\ 9nd ofenbtbret {tint 

i *#, Ka».»«i itftwiif o\ cortf Hp^f*!- ft Mex* r* 7» 

. i-. aim ejus diuipulL Poftea 

rndtUmfi - mm jfrm feme Jun^ere. 12. Dxrntcb 

• / > * • ./ Defcevdit 

t >*n "i K* wn(, ^ i| ffJJTd fltM0> KSH •' «*"* clpernAum.. 

i ipamtwn, ipfe, 6c mater, & 

r -r kmmal gm Csftrnjummr «▼> A 1 "' A/j< / r "" 

n w, Ic mi i lie nen multoi dies. 

- , %md Jam ]m*{tr. VndlUek dtfelbfk nickt I Arty. 

{ r Xxiauvf -mkyAt £ i IifTtfc cttiCtj «$ 

'Oram Pafcha, Jefus igirur afcendit 

dn ]» in tndjtftx fihmAuffgtn 

j? u C9 nS \tfiZ Tire; wXivfec. (sou; Jrfmftit 

Ef in»emt ia trmplo eoi, qui vendebant boves " ier °l ol J~ 

jl* 14 t'mdfMMj mm Tempt, du tUfeil bdlttn Ocbfcn m4m * 

Ac cownioWj ■ numnuilarioi 'mccs. 

n/V hii 7*-#- IwJ aW FTfe*/ //*™. 

| K# rax Q' >T, VoLflui i£tG*r\C¥ OK 

i funiculi*, omnw ejr c 

Wa*aaarJ«hbr aw ****<*, t^aw trteb fe sue MfrCMi *" s 

& r ^ /• - ■ '"*> /# 

ii aw to i U. ©Tfi ,c , flc argentarioram 

9 ftdimS. ifm ind Oibjev, 9md den VVechj< 

M\J/|. ft Kay t»7c 7KC 
MWWWJwj m • El iji qui 

rrdMLi fmfdm . fufltrtmb. n\ Vfkii du 

i * J w<n* EVANGELIUM 

cohunbu venJ.bjnr, dixit .• Tollitc ifta hinc: 

d\e Tuuken feil bictr., ffrAcbtr : Trjget d.u 9>on dtnnen I FmdwucL. 

t:* rt/nx^cp; p it 9* ip-nfj*. & % Zu9r&-t>*m,} 

Pin - : Jij doruum nfgociationis. Rr 

*•<■;/, r.r I'. iters Ha*s> zum Ktuffbditje, 17. ALo es get* 

c i aim/ tfp pj / ^ N , :tj 'y.^apfjiSjj:* 'mv^ zJJAtt^- 7/ c* 
::i, quod fcriptum cflct, Zclus 

fim ", dot gejcbrteketi ftiini 9 d<r Etffer 9m6 da» m 

dcvoratic me. pondcrunc ;o Judxi, 6c dixem 

t At ma i$.Daa en jbm Ju^t") tod fir* 

Ti fffffXL^CV $CiK¥VHt ru, -, 277 7KU7« CCIrt^i j? A" 

Quod Ggnum ofttndis oobtSj quia ill* is? R 

Vr'ti f'.jr ei>. >$»i) eLudu folcbes tbunmiigej} ? I p. Ami re 

il>j*tii, v . it ttf CO/. \iau\i T87»r TCr *<t:r, ^ c* 

Jcf.!$, 6c dixit c > i h >c templum, 6c \t 

jjit, rrJfirstb xujbacn : Drecbet die fen Ttn.pcl, smm.% 

■ j J ,d D:Xfruntcrgo Judj dngia' 

corpora jui j-,*, b<:luh]kn*s4jfr:cb:;.->. to. Udjj>r*cbtn Juden : In J 

cv f.i aunis *di icftillud ten. plum, 6c tu in crib 

differ Tempt L *nd du Wilt tn drejem T^t 

jl • ri 8 cl * ^ e autcin loqiubansr de cempl* 

jA* mfikbsmt *>• Bf *l<r rciet ton dtm Tempi 

corpi.r i crj;<> fmrrxificc a morruif, 

Lti* a. 04 tr kuKmt AmjftrjlAndi %« den Toiler, gedMhtm d* 

w/tJ f&yfitj , en t5i? fAi^i' ctc/7vT^ , j eJhaummJ j 

«^u» d. '1 IMC dixillcr 6c 

yii*# J'-^r, olu gr d*4 gejjft Lai!c> \r.d gLwk** JosAHim Cap. II. iCo 

7* toy* u) M7ci9 c Iifr^. 3ft £1; dt r,v c* If£?- 

juemdixrrjt Jefofl. Cum autcm cflct Jcro- 

tmddbr Red* du gr/m£tkMttt ftp** *;. Al> er aLct^mt zh ]eru~ 

die fefto, mdci cwdiJerunt in AAf *' **" 

m dm Ofiirm am/ dim Frftr, mm hd in Cbrtfrn 

• p im ' m 1 1 trtAiiftmt 

ejui figoa ^ux edebac. Ipfe juicm <dib*U 

mmmw, *<n dtt Zekkm Mttrt 2 a, si 

% drx. dr. 11 ci jx«» 

•on ocdcbax femctip- cu ^uod i r.<., 

%trtm*btt nuhtfUk J9men t den tr £t k*nd:e 

«• |(^Oi en * ^"a* ' •'* *nf W%n<W*V 12^' 

Mil opui haberex, uc cjmfcpi tciuretur de 

Ammrffie UXkty *m jtnuuids . m gtbt $0* 

Ifdr*, atJuTi $ \yt»wwwk\ 7i 91 c* tJ 0,96 mtu. 
aunt, ipfc cvtm loebjt quid cflct in homiuo. 

i ttmiwAT urn Menfi.be** capvt in. X ■ —* <?"' « hernia no- ™ e * mm ' 

.mmmmHmfiklniiTdtn mkm t «m t Unmmm ■**«. , **J* 
f . . Jam notie* 

■ <*9 nil Xuiui.f. «fe Owt®- it.ji v^i i: 9 
-it»t, pcm-> H^ Temc a ^ 

umCkperflrr inter Asm Judex. I< tr Jtsm xm 

9 0j/Tl* y VI >ci t 0.d<XUZV C71 A2T9 0ftf 

•ifmtb tujnm, Metier, HtrHt/im am dtt ten (,oit 

*>i*rr.aJ& t vit* £> Worn 7» 0»^ft« ^yaruj 
mij.A jtn, Mfno mm hxc j c (^ 

V«m Lrtr#r, dtmmtmtmdi die Ztkkcu k.tm EVANGILIUM 

wct^v, a oi fr-»*c, . py >i o etc? ^{T 1 att/jy. jj »- 

ederc, cjujc tu t fit Dcus aim eo. 

tbun, die du es fry d*n Gott mit jbm. }. Em 

SMtura'u *>lfa oitftr^s yjy « t r *i/rJ* ' Aplw, itfilw My& ett t ia } 
bcmo nip fpondit J^fus, 4c dixit ci : Amen, amen -die© tibi, aj 

rms^dtur Hw' ^l '"> %nd$ricbt tujbnr. f 'I *r lie hjtt*r Itch Icb f*ge dir , 

frritti nt- ^ MM^5 i^Jiri £ etCvetT* l£e<f T&V /3a<7jA«ui 

J*"' quis fuerirg^nitirs denuo, non poteft videre rcgr.um 

d* ]Ctj*tX gehireyrcrdeto rsiUntkantr u:cht feben % dd* Keteb 

©f5. 3? Ag '>4 < 2*t9£ atUTJF KlX9$tl[JL®* m TSLuq iU\ 

Dei. Dicit ad eum Nicodcmui : Quomodo per 

Gottes. 4. D* jfrubt zu jbm Nteodemia : Wit 

ti*6g'ji)7r@* ptvtfjfacq, yt^uv cor > pr} SuvaTttj 
komo gigni> fenex qui fit? num pouft in 

#«r Afrnfcb gebobrtn tier dot, Wen er A It tfi ? Kan er ducb tn m 

YSi>\ou$ 7>is cuJilf f^n^C diun&v ttnhveiv, v&i popfjfyaj 
▼entrem fuz matr'u fecundo introire, 6c gigni ? 

tub fatter Mutter $%tderumb e:r.gebm t vnd geboiten W*t 

5? AmKfyfy o lfj<rii' Afxlufy aulw My* ffzi^ iav /*pj fc 

Rcfpotidii Jcfus : Amen, amen dico tibi, nift 

$. Antttortet J { f**'' VFsrlUk) VvArltcb Icbpige dir, tsfcy denim * 

pirVt)Qij f£ v}etj@» *£4 7TrlVK9.l@~, & SlrctTVU 

nitm ex aqua 6c fp ricu, Hon potcft inn. 

gebobren9$erde*M yf'AJjer Snd Geijf, fo k/ut errncbt ktmmew I 

rlw (i<t<n\cia4 7V e**-'. 3>T3 ytyifrfju^jow ck ^ raw. 

rc^n'.m Dei- Quod ^eni'tim efk ex earn* "» 

/r/r* Gof/rx. rf. f/^ gthohrentjl V 9 m 

in, X*4 l*?499iiufasp Ctt W 7r, i Utyf}(§* t X t{ 

eft, 6c quod genrtum eft e< fpiritu, 

/r*, 9«/^ ^>*# grbobr/m tttrd torn Ciei/Ir, 

j? V> fa/Jlta. 0- re, CTI (i-Mzr HI, Si VUO.C }4 "V r^ > ty «#»% 

N« mircrii quoil dixi t ihi. oport t vol 

7. LAfdab mil xtrttndtrn dm JcbdtrfejAit k*tt t ]i n^j/ct £ 

i Johahhis Cap. III. sfi 

Vcanst qu6 rule fpirar, & fonum ejus audis, fed 

r rrrrmi Ujfrffcjr* t»W funftnfm kirrfi* Mol, Aber 

ix4 *:}i9 ioviiui, t(jy v"i xjzfayj' OvT*i t<n ar«ff • 
■ode v«rv & que VAia,; Ita eft omnii qui 

m mf mm: be H ML— law cr for*/, Mi r*#c;/> er ftbret : jilfr tji emjrglu her der 

4 fpW Refpondit Kicodcmus ^c m^^f j|,* 

* rm if sm dem Otmjte. f. Da AnJvitrlct Xicdemm * n * furtUx 

r i au/riJ* v»c tC*%TWt nZm ?i9i<&u<> 3>A7nx£/frii 
Ouomodo pofem hr; :i 2 Rcfpond;'. 

WVu tmmt fikbtt zugtomf I*. JnMortei 

rj4 *"* ei/W. 1 J ii}a.jxah@~ iV Ijy^PfA, J(# 

At dmr Tu es tile tsagifter Ifraeli*, fie 

fmdpmthzmjmm. Btfiw em Metfier m Jfrsef, tnJ 

-i * * ;,ir.»nHf; ft \uIlz\ kfj.xo t^yx m % in i Gidatpfy/ 

Amen, imtn dico tibi, quod fcimos 

mtbtf < *,>9 A T>icb Uhftgetmcb. Mm wf.r Mfm 

». --.r, Ac quod f ide wo a teftanv fed noftrum teftimouiuttl 

U Wt* t rmj H* t4trf (j (l,mkAJ,<Bzeu£c**isr t mud %rf<r Zeugma fl 

u ft . m mm/a* tfW99 ufju9i tyy £ vrireui* 
pit*. Si terrena dm rofcii, 6c non credi- 

*r wkaa, /i. Se «£ Irrdtfcbe Jmgege/sgt babe zu tutb, wmdjbr tlembte 

HT*t V>U9 -9U JivptJLTia,, TTlf%VOl]t y 

. t*mc*4o n -'cflu, fredctis ? 

■ . rmtkfiiftmiimTJit'jHtmUfcbin dtmgcn^ trurMtjbr gUubtn ? 

mm • . f • -m 

*J*t +t&c**lKU «t 799 *{?U9 % « fJLt] • OK 7* i^^Fg 

1 b aulkot akctnalf ta im, niG qui de ccclo 

g<m "fl, ele* eier torn lUmd 

I ; rJ a.h'joTrkf, o cm* bf nS iyt9Ui* 

f i qui eft in ca 

tf % memUtb de. A/. *j t btm S*i*> dtr djuf tm HtmcU 

JH Kef EVANGEMUM 
Serpens* £} Korf Kgdodq Moffijt; v$c*h& n» o£i» hi rr, l£r t fty t £ ri 

Mofeexal- Sicut autem Mofes extulit ferpentem in. defrrto, 

ft?;*; /w^ /{. F»^ Pfcfcr Afc/k erhcbet hat eint Schlange m der VVufien, 

Chrffli cru- * f a ^ ?^ ■* N ' \ f ' a ' * ■/ ~ ~ < / 

■ r . UyxyiyOLS 0C4 Tip V\0V 7tf AvyfiWTif. «g IflA SECtC Tffl&Vi 

rxtolii oportet nhum hominis. Ut omnis qui credit 

fcl trhobet %erden des Aden fc hen Sobn.. Jj. duff das aUe nit gUuben 

&g cu>tiv fJLYj ^<zraA?f7ss/ 7 i-^' aiwriW 'Q^lw iyj^ g Oym j 
in cum non pereae, fed azurnam vitam. hab;a% Ita eni 

anjbn, niche terlohren \$$erde 7 fandsrn dasEbvigt ' leben btben.. iS, Den alf 

*" $ 0s$£ 731/ '/£Tf&ov YiyoLTryjatVy C)*yS nv cut 7% l\CV T.V f^OVC^Vyj id 

Djsus mundum dilexit, ut ' fuunv£lium unigenitum ded.rii 

hat Got! die P'Velt geliebetj diU er feinen Etngebftrvtn bohn gab) 

n ct SocLq o zrt&vbk- &s cutrsy, py '%mth-/iTti\ > ct/A' sum 
ut. omais. qui credit in eu-n, non pereat^ fed' sterna 

a.vjf das alle die gleuben an jhrn^ mchtfariobrexffierdenjjcndern das £W, 
Qni credit y f \ v •. ^ , t\ , ' •> ^. - % ■ • c « N 

■>. vitam habeat. Nbnenim D^us mi fa fuum filinm in 

//\?/» baben,. //. D>e# G.ott nat.niwl gcjandl, feinen. Sobn in s 

'/3ru,QVy_ 'ist ob 73V ^V^flv X£/vp» i^&* ivct £ toru®*. <7wy c 
miyidum, ut mundum condemned, fed ut mundus, fervetur } 

Welt, cUs er-die F^elt ricbte } fondern da* die Wilt felig b?er«tditr 

o'jutJ. &/O u7iz$v'j*v- &$ oivnv k »g/Vg7«|- - b ^i / 
eun.. Qui credit in eunv non ■' condernnatur: qui ver6 n 

jkn, it- VVerglanbet *n jbn der Wird nicks gerichtei'.VPer aberni 

ztizrvfrVj wn scsxgp7iq., crt pjp 'zrtTn&vX.xxr &$ 73 ow^t 
credit, jam 'condemnatus eft',quia non credit- in noracn 

flauhetf der iftfchovgericbttt,. den er glaubetnhht an. den N ab'msn '•> 

ueifptrXg «j5 rs/ €)?2; & Avrfj Si. ssiv q K?/eic % on* 

unigenri filii Dei. Hare autem eft. condemnatio, qu< 

Eizigeb&bmcn Sohn's Gottes, sp* Das ifiaber d&s Geriehte-, da/?* 

Mi* ,<$^s &fo.vff* ^5 7 * v *9<ru.'iv 7 k& 6i ciwqwmi y^th m» y^a.'hi 
& 1 lux Yfnit in mundum, fed homines dilexerunt pf>f 

Uevbt kommenift'in die Wtlh.. ^nd dig Menfcben Uebeten #' wm». l 1 ofrAtfSis Cat, III. **? v v / tencbras, & lu'cem, erant enim eorum opera mala_^. 

.. Tirf.emf, his das Liecbt, den y Menketfaren bbfe. 

i lig $ o (pewhet, rttiosuv /ttf<r« to <££$, K#* £**- *?£ s f9 

)muis enim qui perverse 1 agtt edit lucem, rtsc venit 

j F?> 4tjm tbmt derhafec das Liecbt, $nd kommct rich: 

* 9i TO <J>5c, "wa, (#i i>\tyxfci 7X ttirt? *QJ0* &Q at 'WJJ &\r r 
t lucem, jte arguantur ipfuis opera. Qui autem fii- 

/ das Liecht-aufJos nicht gifaffetWerde feineYvrcke* .H.VUr a for d:e$t*r- 

t *» v •» \ _u ** *> > t mik j x V Lux & 5^**i- 

1 x# are mm, €g.£S70f t^OS TO Qc*j:j W* CpcusgUtVy **&% TU £?/&. 

z agit, venit ad luccm, ut manifefta riant ipBus opera. 

dtr kornpt an das - Liecbt > das ojfenbar Werdenfiine Wercke^ 

I C# €>£&> €<?7V S4&$4C<rpft.U. S> Mf3M 7UV7X .q?iJiV o. lyTtig 
tndu Deufinc facia. Poftea venit Jefus 

. -t in Go// gechan, 22. Dar n/tch kam J £ f iiS 

in JucLex tenitorium, 6c illic degebat cum 

fins Jungtr in das Judfche Landt, tndhatte daJelb&feinWefenmi, 

1 v »jo / o v- JL~ r - f x v . ' Ai •vv » Johannes 

vTWr t \&i € 0547m (cv. 555 tLif tfs k^s/ laawtis pst7tlfyy %*> fatizxt 

is, & bapcizabit. Eratautern & Joannes baprizans in 

bnevj $nd taufftc 2]. Abtr Johannes tauffet ouch me}? zu 

iyjbg1*£*)Jifj!, t Z7i v£ct ! & -zsoTka, y\v 6vJh. Kotj zraps- 
£non props Salem, quia aquae mulras erant illic. Et veniebant 

Eno* nabey S.iUm, den i^/ V "I'afcrs Wardaflbfi. Vndjeka/qe 

yt*09% K&.tGti'niihSbt SZOvrca $ t>\ i luavvv)- fffi'ty$fap 

,& baptiz^bantur. Nondii enim fuerac Joannes conjeclLis 
tndUefjer. ftch taufftn, 2+. Men Johannes War nocb n'ttht gtlegt 

hst&jQoai*'m;\ £'E?in'& h fy^ng 6>x. tzJV H afy- if', *'?* 

in cuftodiam, Orta eft igirur qu*ftio -quibufdaex di:ci- . ^ S : 

Gtftnpif. 2 S . DaerhHbficheinc frage tnter Jen Jun- *¥**%?■ 

c , i. / r , " jejuni pi-ft- 

um Judaeis d: purgatfone. • Vencrunt au:e jd res habere, 

I jgtrn Jobanms fampt dtn Judcn,U*r die Rcinigimg. 26. Vndkamen zu ?«•*« '■' Jo- 

VUH 2 TCi/ b*imu 
Evan gelium 

Joannem, 5c dixerunt ei : R.ibbi, quierat tecum trjn< 

JtbAKKt, tndjkmcbr* znjbm: Meijftr y der pej dirttur jenjtt ^ 

Ic^i**, u> ffv fjUf^ptfTv^ysu , i^it xr@* ftet7ti,^H,i 

ivlancm, cui tu teftimonium dceiiOi> ecce, is baptiz.. 

Jth 9§ndemd* xatgeifft, Sit he % de* teuj 

omr.;$ veniunt ad cum. Rcfuondit Joannes, &: i 

k9tr.1r.tt tu j km. a/. Anthitrttt Jobdr.ncs,. frWjJrf 

Ov ivrcuui k>9()U)7r@* hctuGxvtiV tfdfr, Jar ft>j * &' 

B poteft hir.io aedpere quicquam, nifi fuerit dan: 

Es kan tin Mtr.fcb ntbmtn it ts tfordeeU* gr^% 

J UTU C9C l)f V ££»£». 5> AW7 I U^ttff (AOl tf* (TJ (leiTI 7 CTJ 

c err' ipfi mini tcftcs tftis, quo 

;£m 9 Ihwtl i$. Jbr feibjt fcid mtint ZengetiydAi tcb grjtf I 

'. I}?* Kg/(Vfl *ArV 71. Ct7TT0ClfJlfc@* "f*l I 

Non fum - Chnftus, fed rniiTus fumquiapp 

A£ y«7 MA CbrtJluSy, fondtrn Vf Ant: 

co. Qui h.ib.t fponfam, fponfus 

• I £rr. a;. fVrr <£/ /?/»*/ iur, <&r //f Breatjd* 

td 

piX$4 nf »vjuf^ I toi( ttpjf hkijif court, \t 

amicus aurcm fponfi, qui ftat cV audit cum, 

mj mber dts brtHt^ fitbtt Snd Urtt jbm tu> twdfttt 

X**l* X* ttujQwuv tf wvp^iz' A 

gjudct propter vocem fpoi c ergo gaudium BmI 

fn^t i-9(b Htr dit Jfimme der. Brent igtms • Dtejtllige meine fre ftdi 

' t-a. &'\'KH*Qt Jrt etu^OLtHVy %yX Ji fAafniaS 
implement A. im oportrt cr< fcen me vevo minoi. 

;•. J r m *j} Wsck *bcr mufi nbeitnwm* 

"t ft ° *> -.V « \ T . w ziatluririf c Lv 6%v 

Qui fuperne Vfffl » <»mt\c« crt : qui eft t 

rfo*99t*l>erk0mm> if Mer nHe '. h f'tr tc* der Erdc* * Jo xis Ca?. III. 2tf$ 

r, £ c* tjJc W AaA« ' i 6* rJ U&v* t*X*A>©»% 
menus eft, Ac ccrrtsu loquitur : quie ccclo veuit, 

• fmdrtdttttndtr Erdtn : Dtr 9»m Ihmtl k m m tt, 

t iff. &K«| a t*P**tK&r rx>*c*r t* 78 K??™^* 
OMMi E f S u °d VK ^ C ^ au divit, hoc uftatur, 

ittSfrsit. p» l r *d zt*iet lUt er lejcbtntndgebvret bat, 

:;no rcci; Qui rccipit ejus 

»/*■»•<* nttmutndt An. ] ,\ A ' Ytr a Abtr annim- 

U &>rjf xt if, 67J o ©ice. *^> l ^ *fJ*. 3jO» >o n 

jDi-;r..'» obGgnavkj quod Deus vtfli fir. Ham is 

rcrjifffln, as, Co ft ttArbAJftiifrj. ja. Den 

* tmXm • ©«:; 7 * tinsfe iJ Qt*}.*?*.. oi $ ok fier^a 

D j» Dei loquitur. Non enim huic adme- 

**/ iuc/» dtr TttUt C$:tu Wc ' Dtn nit rtAcb dim waJ? 

Deo* Pater diligit filium, 1c *J 

>:t dm Ctift r<r | AicrbAt dtn Sobn lteb, fnd' P trt ** 

t JAnamvn 

MP C* fj X«^ eurtf. ft'o cjoW «c. *»> \\ct> 4dmtnfm*. 

fl • ! «i: minumcjui. Qui credit in filium> 

' #r* /■ fan* lUmd. J*\ Wtr gltubet an dm Sobn, 

. *• i /l a^rti^r fl/ tyi , CTX o*y£7aj £«&,£/, 

■I unum rkiOi >n parct filio, non vidcbit vitam 

~a* Hint Uben.ikrmdit t**ktt dim Stm^sfm WmdmkktfMto, k4f % 

Dei manet fup:r aim-.. 
Jatbitw C» ,rt %6it jhn„ 

CAPVT IV. 

.5 ' •' »"'' rifxos, quod ^L^ 

, _. , i r*iw ir,riAiA 

immmtHLnmntmrf.ird, dAifur dit rbAnfttr kommtnitAr, ff/r ^ 

u u 3 Irr E v a sen ium 

1^7^; V&Hifcti xotfy™; vac<, yen Qx^ifyt t) \u>atrrc. j? 
Jefus plujrtf 'OS facerer, & baptiiaret quam 

J;tx<er rndibte, 9»d Uujfct dtn J, 

:; CSX 'SAtS.^c*, tt?X' oi oa/T* ) ft 

eji: :i kaptizabit) T.ci ejus dii 

99ol Jeff* felbcr nicbt tettjfete, findtrn [tint ]**£' 

•iwm, tc abijt nirfum in ..l.tam. 

cr iJudtM, 9nd I ler in Gai 

tu i traiutrc per Sam.ni.un. uc 

dur. i 5«dl .1. A' bun rr 

#4/j« pot um ur ^ Samtfijfj qoac chcitur jvi\ praa 

w; ,_ n/:e S:.mV i W/e Aci^ef »4^r ^<ji Wrm A* 

<]u )b, io it a u tern ibi 

d* Jdu n Jtfrpb gdb. 6. Es btjr aUr d.-.ftiif j. 

IdKfUC' V9 If -KOTT,Ct)CifJ5 c z0'- iir C/et4 7 c**T 

'us ex Uifl 

Us fr.udeVcAr fo» *&r yi . 

*A ntera: Horatoimcratquaftfex 

>r t ■ ■« : VndtiWAr^ml 

■ajuam. 
Un $n*0 I af^ir z* fiiepjfm. i r* 

mil «n tjltt li abicranr 

#« / JJ*gtr Match gr \it g(n * 7 


J oh I Cat. IV. 264 

4sm cm lii a me potum, tjux- futn mu- 

. Ako em J*U- . t>. ;- f lm $*n vitr trimkmj $nd ah tin Sa* 

Hoaenirn bj . iiants. 

^m hsitn KttKt I'qieinfcbMffi 4 - .:trtu 

n» oll Tij' ft rj&q Jiw dxctaj Ts 
it duut 1 Si fares illud itanum 

tnd 'br*ii» ZJjbr ; Wtndu erker.netrjl die gabe 


«rifiV av a 7 etc 

A ubi , .1 : tu pen 

••4 irrzudirfu cken; Du beteft 

(*'• £» WOi 9f <&*{• 

6c Aciiflcf D>ctc ci rrtuliet : 

m ht z ujm due Vycib . 

, y& 7» <£{-:«*£ iff #*>• |r^fH 

&: eft profunius : nude 

* 4 -m: dm jAfffftfifind dtr Brum f : VI 'ober 

9 3? Mij ffv p*t\v « W r.puy wa- 

rn tafct* n tu mtyt %» noftro pa. 

kirn Jit f> *_■ me or den vnftr V+. 

to Qftxfi, H04 cwr)t i£ auurl 

ei co 
rinj W** *■> * Br*n t ind tr t f drnTdm 

i autJ Slipup" I & ' ***xfj% i 

iff, rmd /em t iciortet 

fit 

4 iuTpen 

dabo, 
«*» * dm Uh jkm pbe, 

*>1 '• •» s»» » v •- • »^ v \ •' ^ y '• 

* fin ffiytrn et( t:f euc***' *?y\ct t$ vdotg § tumi 

no* Gticnc in xrtrnum : fed ilia aqua quam ego d H 

dcm $9irA nicbt Anrjfem £9ftfl<tbi Scndtrn Am VFtfftr.Adi icbjmft 

"P*" livna-mi cjf cujtzS wnyii viaCl®* cl)&9u$j>v (\$cudtu 

- ncr in eo torn aqu* lahencts in jctcmar 

Am tttrdtterden tnjbm tin Rrnn Ail VVaffcrS) dm quillet in Am Ettig: 

fe Siyi vrtsi cwrbf *j Wt* %>£(/*, £*$ pci thti to v$. 
Dick ad cum mulier, Dominc, da mihi iftam aqi: 

lj.Spricbtzu ihmtUtVVtibt Hirr t gib rntr dAfelbiieFFdjfer^; . 

fit) *VJ/S, fiijfi «££«## c#5»^ kv\hctf. & Atyn 
non fuum, neq; rcniam hue ad hiuricndum. Dicii t 

mub nicbt durfte, ds* tcb nicbt her komen tnuffe zmfebepffen. it. Sprt, 

ln<rif» vxzt}4 7 $)x*Tint ex rh ZwJ)h* ^ ibji c*J*£t, £; 

Icfui, Vade, voca tuum virum tc veni hue. 

Itfm, Gebebin, ruffe dcir.tn Id Ann %nd ktm her. i" 

fpjndit mulier & dixit ci. Non haWco yirum. Dicic c 

tfor'.ct du Vl'cib tndfymcb zujbm, Icb bsbc ketntn Mann. Spricbt 

lefm d:::t Jnr*? KxAa* h**A> *TT dm iz* *>*o}** ^IlfVn^i.' 
wju.it n Sah Jcfus : Bene dixifti, non habco virum. Quinq; 

mtriunj Jt/Ut : Du hsjl recbt £cfigt t Icb b.ibc kesnen Mann' lg. hunff /» Kiulta. \ *» - a hibuifti: & nunc quern habes, non eft tuus vir : hoc 

luflui'ltbt: Vnddtn du nun bjf, der j u.r. Mann : Pa bsflu >* 

du-fti. Dicit ci mulier, Doininffj video c, 

/</.»//. i p. Sprtcbt zujbmdAS yf'ab, Jilrr, Icb ft be Am Am tin I 

ct# N'lftii Patic^ in hoc monte adarjrfrunt 

bs/l. Jo. It ,t i'tttr bdiben A*fl tirftrn Btrgi an. 

toi Hicitii; Quod IcTofolymil eft illc 1< • r 

fhr jwr, Zm UrmfAlnm j>j Ait fiat, Asm*** Johansts Cap. IV. *6$ 

i rxjiHt. tt*iyi *»*) • if*** r^ptff, virtue* (m% on 

I ,f-. ;it a] Jefua, Mulier, crede raihi, 

l •. J/. Sfhtkt '«> Vrub> glevkt r*tr y 

j ^ »* «, in in c» riirm rrf c£«, in cf ltOn>.vfiug 

W**a, qoando ney, in hoc montc, noqi in Jerofolyraii 

r «i Im )kwVMdtr Muff d*fem Btrgt, nock zu JcrufdUm 

• nuwialt rJ war- &'i> : <* ^ oVJ»]« • «t!o**t,r«ji' 
A ik.. ' Patrcrn. Voi ncf auod adoratit l 

aa**f» dim V<u(t. 'thfetmcbt &m )kr **keten\ 

„* m , - • ' » x • f . Dttuut 

•Japb a mO*zv9*yb' en if <t>tij£/<* t<n> c* iti* Ik- ^^J 

auod adoranv quia Sa eft ex ]u- ^ ji tn(u g 

. Hifmsktr *M**M*Htn\ Dm mUt Httl kommtt Un den Ju- ^ frUJ(Ct 

&A>K" %>VJT*1 *&9 W ** *vr, cti oi ctXr.Stvo) 
Sci iuc kon, A: eft nnnc> qaando veri 

>* #«r * / Jfmmit Stmjf$ t*J tfi fcktmj (tzt, ddudu* farhMJfttge 

J NfBj adonbjot Patrem fpiritu fie teritate. 

Herdm Anketm dtn Vtlrr tm bt.fl %niinder Wmrbnt. 

x 9 w*tp9 7».¥t«< £•/}« crcr «u;t>f «fioTtt»p5r7<j^. 
Jm A PJMf tiki ^iru qui ipfura adoreru-*. 

f^ltr ttilsmck bslen die jbn *J/i snbcltM. 

)fr:i c^ fp rifv*i, iajaj ajpi id o rant com oportet lit fpiriru 

:t fern On/, %nd die mnbttm J km ditntH^cnj^r. $m G'tfl 

•in* *909xvftir. & tiyi taiu yj*n , clact on 

ei fruiter, quod 

*«■ tin rr*rimt mliHn. Spricbt znjbm dm I'l'tib, IcbWeit dtt 

♦ raj • >tyif4?& X*j7t; , e'wr c««r(^ iA9>r, 
j Chnftui, tjuum ille tencrit , 

»"^r, d*fUk*ii Ckriflm, n$m JmfMlQ kmmlim*% 

I *f2« &Ai^ aLtJi t Iif j-5<* iyoi Hfti, o jc/iw «/fn»* 

m vuki rw-b t nwnu, Diclt ci Jrl".. 1 go it fain, qui da fi Cbri- 

HigMtU lt.Sprtckt tmjkr Jefm : A a #/«/» dcr flum efr. E V A X G F. L 1 IT H 

} z y JL.v en, $Z&cu Lr/i t^tx >■ * oi *"^ 

loq t»bi. Inrcrt* i. tntfjLMC rj>ti 

» b.r dtm kjv.en 

funt, quod i 

id loqticris cum ca ? Rci 

.-/^yf* r jim ? :s 

Itfullefj & abijc 
A- , $nd * / Jit Smt 

h qui rrrji dix 

Jf. kort.n.tt,} 

■I* ftfH *W f?U t> & 

It eft ' « 

& .;t ai cum. 

9 /»«/ 4j/*f» k da - 

r cujw 'ten, / t - Ot 

im 
^.j *m ; >. hi J -r, tnd , 

dUit * 

Ami '» ^-» i 

$ r . , l. /u " If '- Hj V 

. km *i* J«"l*r 

It 
If 


X 1 
i»i < » 


V.I 


* 


4 

) c s Cap. IV. i(£ 

• me, & p 

ll mg JmiriiU* dgj der £',•**•' bdl » tr.d tcllcrJi feint 

ft M|>«rj yr y 

Di c «rii » r & 

iscfEf? • A 

^ •* 4# Ermd. . v : -r 4*^" ettrt 

6c ip 9ku* ts, ntm Abx fjnt ad 

dm I : denes Vvaji if febon I 

if. ffk*' f j%£ 

j qui rr i- accipit Sc co_- t 

5him fft im, 

•* 1 : cjui r Ego n*: 

bfa 

»n labr 

w 
f ft *i 

fcr/ 4r tou i« Evangelism 

propur wulieris fermonem, teftantis, quoddixiffct fibi on,: 

f mmt dm ft (iLti j( U zeuget) Er bar m%r gtfat c 

oeu S'Ttq^ou. ft Hf Kr o\ Z&petgetTUf *zafsg aLnr 
^uxcuuq; fecilTet. Qimm ergo Samaritani ad cum i 

tfrf, ub getbsn ktbe. 40. Ah r.un dte Ssmsn: tu jhm 

roujT^t ouitgp fxeiveef jtaj' aoTt\i % 9&f iu«rc* c* 
r,>g.iverun: cum utmancret apud fe : 0>c rwanfit ibi tr 

#«f/rw jfr;t»r, J* rr bUebc key jbmn : fW er biitb tU » 

tlfA,s(><x4. ft Ko/ rroMw w*h*$ cBnrtvcv* ^a top rtW a/;. 
^»«5. Et multo plurcs crediderunt propter ipfius fen 

T*/r. 4/. *W 9tei mxkr gleubeten hnb femes / 

&?.}ity*9i% ry yjvcuKiy 'olt zsmvofjtyj ant ctt 2.\#, iiw 1 

l*t dic.'bant mulicri, crcdimus n on amp ius propter 

ij.VnAfruubmxumVVub.,. $9ir gUuben nun forth mebt $mb ,w 

kmkuif mvVi yS ctKr'4&a.$j r mK #4 o\$%u3p y 'Jit Zri;Q 
fcrmone* ! cnim audivimus, & fcimus, quod hie ■ 

TtitKilUn: PVtr Ltben ftlheriebiret, imd erkenntt, d*$ 4 

a\r$Z)% f X^tfTf 7/ X9TJU.V a-cJvi^ ftMsw St m< I 
htdnfit *- ycr ^ illc Chnftuj rrundi Servator r P&A aurem 4m 

f uA S*n*-t Urll(h Chnjfm fa VVcU lU^ndt. 4,. Alter n*ib t\m 

d**m. riutfotf ifa\jtp cxcijtv, y^f ^crJjA^r &i rlw TafaXmi* 
diebui cxijt inde, & abijc in 6a!'r.;nt.. 

ft AtTOf, $ flT^Sf ff4.cO(>TV£t;7l9p cli VF' 

Ipfc cnim Jrfnt tefUtus ruerar* qimd Pr< m 

f^. Dtmerj, t 'ir Jefm Mngrte, du em f 

zrai%l*i ftuJt* CTX %x<a. ft 'fan ±9 r,Afa tie, t& r* 

pa; iubact. ( \cmllci in 

Xoucu, td> v <t*v tc/jT:9 ei Vx> iXcuoiy t . «rj I 

' ,inr I loci, quum v»Ji(Tcnt 

Usm, WmUWmmf j die , dn c 4 mn aHh * » JOHAKKIS CA?. IV. *6j 

lie feft© fecent: Nam & ip6 venerant ad diem 

smft Ftft fftbA* bstlt. Den fte Auch tiAren komen zum 

j porro venit rurfum in Cana oppidum Ga- Reft 1 CU 1 M ' 

dt.rmJJr Um Abtrmthl i*n Ca»a in Ga- <Lm pitum 

~, '.ta n <„3+£ y^oijf^iK cue*. Key r,v n; 8*<n- /f r "™"™ 
ubi c* aqua ftccrat vinum. Eracautcm quidam re- r a „ at Carx 

djcr am Ir'fsftr bAtttumAxh: cat Wim. Vnd a f$M r.n Kon:~ . - . . . 

caJM dlu» cgroub-> apernaum. Is cum audiflec 

du mmw Ugkmmtk xm Ctp*r*Aujn. 4". D-.tftr hbrct 

\\ h <h 6k vi( \ximxxi fie T&u Ia>i>ju** % AWyhJl 

J.-iin vtaiflci a Judxa QifilgtWh *W* 

y- • »4« am jFoir* j« {jAlilcAin, inA gttn£ 

1 am m f *j i**** aunt, ma ^Sojf, K laLtfimf eurrt/ 71V 

fc r 04a lit 1011^ ut detrenderer, 6c faruret ipfiu? 
1. • «•», %md n: ihm, am er botAk kmtep c nd bmljfe jhneu 

«* f«lai mo nhnndiH . Jc ergo dixit ad 

dm* Km, ,U ktmuk. Af. f'nd ]<fm fiucb zu 

m\t Wm U prodjju vid non crcdetis. 

rr« ; ir«ri/ ZtuhmVndVVmmdtT jeket, fegieubt ibrmickt. 

A *OC *"Tc>, Kv^f, WTXcrSi af* **r- J«f ■»»*■ 
« rtf--* d,ot jj n, Domine, defcende pnulijui mo-ft"^ 4 "^ 

- KdAMpfii, fm<h xm ;i //; U^.4> ,Ar $*»*"*"'* 

lnM ' J««" u « ''' n: Vadc, rims 

^a^ jo. Jrfm t) bmx Odthrt, inn 

> atifutwQ^ vTti.rvffT TtS lJyQ t i lf<r4< cum! 
mt rA, ouem JcCji ri ' 

Dm .'./,«/. U glm Jim vr.Tt. a* Jt/m i*>!»a 

S «7TT, E V Atf EL I U M 

«TTf, PCf ft H j\f j^£ OJJVJ y 

dixerar, & ? Pc6bit eft, i autem eo A re, 

t> ind iU77g j i. Vr.dmdtm tr himshfftmg t 

MJtu corn c\ ixtet, ^ "iv ou> ?iyirl*c y c 

ci ic: 6c renunpavcrunCi iiecntet) 

tern jbm feint K 9/:d hrk;. hw, f/;* ; j 

r. P«i cilcrgoib boi i i)ua : 

S-DdfoTjlLrtcr ion jkr.cn it* Stundt, i* t> 

;n*p* 15, ', *.; uepv Xi J 

lius hibnifTcr : & Hue: Jleri urcieer horam 1 

bejftr mitjfi Pp. 'ndfufirscbtn zujm t Gcjtcrn 9mb die 

Mtfim crc~ . _ ~ Z«V T 

dtt cum iou > ' T 

/-.^- cum reh. >.cergo pater id taitu elu 

9crlttf ■ ^' J >• ^ fnercket tUr VAler d.u 9n\fr 

ry ci*2, Cf f . j ^rrJ ctj <r<* : 

ipfa hori, dixerar, 1 ui fill 

Slundtttsr, intteUhcT Jt/m ZHjbmgef.igtb.Ute, I MM Sv 

o/jtIs -'j~i >i xirrtf oA»j if 01*44, ft 'i'H n ^aAt> 

credit 6c ejus rota do;, li 

tr gltnbt< mtt /i Hsmfi. >n dm H 

.-« /irt/, tUtrkAm 4*1 fm in 

CJPVT V. 

.•*:;*. | >(0/ Iff* 

die* U 

>p. ft'r.-i Jc c# 7»7f ifc*<n> - ' 

m 
4 .■ • 


Cat. V. 26s 

£*ff Ehrtt: U, $ndh*tf 

r, 

mn magna 'iioru.n, 

tifi *, 

■ p:^jntium a«; motum. 

m r»[ri zm frm P « 7V;c£, f «^ **** /"j£*» 

• r!w W '■$.-' 

a^uz ba> 

- yytkbtrnudntrflt nscb dtm dm M h ( \ 

I runqi r dciinere 

• Icheriey Semcb trbthatfut fl 

1 ' » *£^F C# Ty 

in 
' ' ■■•••'• * dsfiikf *<k$ tr.. 

:crn, &C 
dt> 4 f»b$ 

;#» Kf 

:i, cu 
irlt'/n H*r t fftrulf tr MM :+ 

dn:rr:ri 1 

mi EVANGHLIUM 

pifcmam : fed interim dum ego venie, defceadit alius 

Teicb : Vnd Wen icb ktmmr, f 9 fi ( *i et *** An ^ r 

ifkim ft 'o lijo-5; xiyi cumi* ¥ Eya^ct( t ct&t o-x 7et 

roe. Ufa dicic ei : Surge, tolle luum 

mir hmein. i, JtjW frricbt zvjbm : Stebe suff t nim dan 

Qxtiify £ T&i-XKTi. 3?Ka) 'Jjjtoic, i}4fi& vyir$ • «>$.*> J 

bat um, & ambula. Et (tarim fa&us eft fanus ille homo 

t-, 9nd gebebin. p. Vnd .tlsh.tld 9f*rd gefunt dcr M(* 

icy rift turti ret xtyG&c&F, j£ *B&Ai7ni.T{' ijr $\ 6**. . 
& fuftulix fuum grabatum, & ambulabat : erat autera 

fn#f nam fc:n Rettc* ir.d gteng km : £s Wat *btr eU/rin 

u - die Sabbaium. Dicebant ergo ludxi ei qui fan a' 

- . 7a£'J *Vr Sfibbttb. 1: Da fine ben dtt Jndtn zm dc der gejunt Mm 

mmrrnjM- z£G£*!M *&*» CTX l£lf7 #N T0F KP^ZZ(t%V <*£a/» & I 

■4^-- Sabbatum eft, Ron licet tibi grabatum tollere. 

tt '4 bmtc Sdbbstb, es ztetntt dir nicbt eUt Btttt trxgen. h+ 

fpondit eis: Qui mefanum f *cit> is dixit mihi : T< 

M Wtttjfm* I Der mub geftmt m.ubet, der jfirxcb zm m 

gr.ibatum, cV ambula. lnterTogaverunt ergo c 

Bette, *nd gebe bin. is. Da fngttn fe jbm; 

eft ille qni tibi dixit: Tollc tuirn baturn, 

if der MrrJ'cb der zm dir leJAgt b*t I Sim dem Be: 

vfci-jntTi > ft'O it \a r Jet; ant %/« 77'; foi' i£ 
SAMdfue ar ,bu!a > b autem quifanatu^ fu at f]uis efTct : j;.u. tpfTAi 4 iehLt „? Dw Abtr itfunt^ArWonUn^ujle j.ubt Merest 

im eft. '»imr ^ oW©- or nJ To^-a#. ftMr» » B 

evafcrat 4 rurba oux crat in illo loco. 

leli'.tbcndAfitMir&kti irsr sm dim irt % ia. J o B :s Cap. V. 2^9 

ik oim»! nv cum!, Hat jtycPou; 

cum templo, & dixit ei : x fachis es 

jhm Temptl) $nd fj>nch zmjbm \ Siebe zu du bijt 

fi f4»M77, \ra <ni ftfj 71 XH&t ^ly\TW{. Sar.Atm in- 

oepci ampiius, nc t:bi ne quid deterius contingac_>. * i: *tjndAu 

ittmmmrSmm . . w^wir, &« dxr mckt ttVvm ergen HUtfftrg. fi*J'f*'fi 

£ <trl{*rf^- V^rrAX *# M»JO?IlAl 7?7c \x$cuuc % 'in 
\ • ab Ac nunciaric Judxis, ^uod is 

t*4* ftrkund^.'U den Judex, a 

-rffi *i/nr o><>; VMsfritfi ft K*! X* t3t» iJu>. 

jcfa, qui rum fan iiderar. Ac prcrca perfc. 

m, /*• /'/**' gtmACmt osoe. /*» Dtrumb ^ er f«l m 

9T99 CLWnv tenKizttcq , 071 
•fi' a:cr JuAn cV qux eum trucidace, quod 

4# Jbdbi %nd fmtkten tidtcn, djt 

* C# «s«c ft i*XniKeJLVtJb clutu;, 

r''* homSn tato ? »autcm refpoimit eis, ur 

ufy adnuc, 4c ego operor. Propterea <£t9/, 

^o» >3Tt*/«ray, en i /acvov t! 
'( mAmMM m*. tnic.Jare, quia nonfolum 

I ttmtmmm )•* dmt Jmden mm %ml mebr rtA+b t djufiejn :6die,dji er mt AlUin dc 

\ n-ofc.' i 4c fiArm 

\ #/**#, fimmmm ftp: , fern P<tttr y tndmj 

nt. 9% .talk it IfjTdc, Hgj ump 

Dto aquaJefll. ergo Jefus & dtx c 

r«k. t, iorut Jeftu i/iJ frtmcb 

_• ^ ' • f » Ai 

.7, C n;; d duventq Kit* U. 

At n, MMti di:o tcbt^ H non poteft a 

. jA^e ct.h, d<r Sikm $•* 

J icwv/ 


$ <£' E V A X G p. r i n M 

t;mjn.iwLj fcmetipfo op.riri, nil! ridfrit Parrem oper*me,<]\t. 

?rj/.'r* *r- jbmfelbertbun^ ^ dtn irat er fieket den Vatcr thnr., 

tmmewtk *■ • ~ ^ ~ * • ' .*.«„i 

av c*c-ff'^* «roi»* tztjth jt'ah 9uaxq KOf e n:c. S> <■* • 

facir, h*c facit paritcr 6c filiits. 

Am tbut fitkk such .ter Sobn. Jf». Mj. 

;>.:* 7jy t*ar, >gcf Saxtvaiv cru/nS watte, a cturntot 
enim H ti ;it fV.uim, <S: tiemonftrat ei oirnia^ qux ipU * 

a£ ; / Sw 5»£«, fovf *"jC /fail *~ti, Wm er t 

tc drmo'lribicct majora his opera, irt vos rr» ire mi I 

wnd ivrrdjim Wiigm noch grojfer Inrck, tLa jbr cue If wtrftxr.Jcrfr' 

Sicut enim Purer mortuos i & 

21. Den itte dtr later die Todtcn a ctjwd m.-xtbrt fie lihbt 

Ac Alius fi qtios vulr. Kcq;<nim Pater 

*:< I '.d.- icbt lebtndifrdtt erfoil. 2:. Drn dcr VaIit 

^u«nqv led omnc fUio. 

■• i :'; : Scultrn *'Us cpb*n dem : 

TfoLViig TifJLvn Tty ::r , v^'h q nccuffi tip ZTctripyi, 

• mnes hoHorent filium, ficut h^» .> u^r.t P.irrem. 

J&* Ve hbren din Sobn, ffor fit Lbrtn den rater. VI » 

Tif4.Zf Ttp u:v , *f Wf/Ht 79V zrmTrfCj tip vifxx^au'gt m* 

bonorat 'n, non honorat Parr ifit 

/ »v/ ^r» Sebn, dtr l.hrtt nuht dm / ...•"-, r ^ry.irif i^ 

Amti) »inert> dico vol mcum ferrri'mem »» 

a*. VrArUik,>9Arlid> y faetcb rt4cl*, dtr man Wort if 

err t a —tie mi ii ! >et jrtemam vum, & Ron 

l*rw/»;; ir» .iV" ♦*!.*/ ftjttfbtt, dwk4(dA4L, > t t*d Ummri* Jo i C a ?. V. 2jm 

I' kZ9 cm rti ^xyat* ei; liw X&lw* 

yacm. . a niortt in num. 

m « *mdmtr if 9.ni»r.9 {strung fam Ttdttzum Ulun* 

.': Mii -*Utt, At>- >. JBf >££, <# *uy ifi/, V/f 

mas, *n» i quod % • rnpai> 5c e!> - » 

*y tmk, tt k§mftA 

trtni audicat toc. £1 j Dei, 3c qui andirtinc 

5 T$s.'{m fif/xr>. o.roi *.( fimmt Jcj Sokns Codes, Stnd ai< fte biren t 

t tnira Pater ;r» luWct in fcipfo, fie 

*** '*irimUL<*. ti.lM* Hit dm I Aitr i« u$tn Lit mjhmj *lfo 

vii ti 40/ tJ u;i («f c# iau7z£ & KcJ vC* 

* l habere in feiufo. Et <kdit 

' '»'*■ **■ A* UktncmUkmmjbmftUxr. J/. r«i kat gegdtr. 

\*tum %Jh k(/j*9 zrc»«r, 'c^< #»0£ttrif vie'c fa, 

I atenushominis u c |*. 

■i • mwm+jM tmubt* M a^irm , 4tr*u6 Xm <t Aj Menf.be Sihn if. 

«, ClS V*»1f|j c ' c# 
«. *° : ■ ■ *cw«t hoia, orr.res, qui in ^ff^rtlhm 

M mni r rle. .ot: Den a ktmmtt dit Siht:A* t m tkitLv *tU } item ** * *» *** • 

nw.ufj.-, >~ •-' voc Er ■ 

-% A if x ♦<«* fc**, rur smffr/lmmq des Mm A-r *£*> 

hl*M iwW- trfut kuim. * e J 9tm - rf,j B V A K G E L I U M 

~/<t.q iti dixtua.* ou a [r t TU re iyt,ov 7; yi 9l 
meum judicium eft juftum : quia non cjujtro mcam vo 

mem G\ if recbt : Den icb j. ten W/&, 

1 Pitris voluntatcm, qui me mifit. 

Jo :ers tiftfen, dcr tx:<b gefjnt b*t. j/. 

tn. nf imtrjfi) cix i<nt ct^rfyq pv r yaoi 

dc mc ipfo tcftcr, non eft idoneun* m«um tc 

ton n.ir j'elbjl zagf, Jo iji zeugmfi 

& JN MW / srCt iui (juoTjfif) npf eiJ* 071 r t h& 

c^ qui de mc tcfl &: fcio tefl. 

c winder tjfs dcr f-#>; wrr ziu^et, 9nd icb itrij? tUfi d*t ttug 

>A„>'c 6fjy, $f K * ? ™,A org r>Z. & 'Tpuc *ti«* 
^irn efTe, quod tcftarur dc me. 
TlUlt '* ***' *ft> d* tr zenict ton n.ir. ?j. J or 

IKS; l^'itiitvt £ fxttytPT orKS t? a^ijieix. &'} 
ad Joannem, & is teftimoi.ium dedit vrtari. Ego t 

Jcbtnne, tndtr zeufete t<m der rftrbrif, 34. 

it bctuQdvu) riot f&PTV£/a* zrayt. €t>i**7rif itfoctj* 
non capi© tcftimoqium ab hominc : fed hxc 

ntbme mebt tcu^nrfi ton :n: Sendernjokbti 

i*ct iuuq Q"Jj^j%. Wt'Extipfr *t* • Kcuo'fjiSfi©* )i Qa 

»»i vos ni. lll« crat 

s*jfdM)brfflit V brennend f ,. . 

luccrna : » aufcm foloiftil ad innpiis exultare 

irolttt 

Itue. Ego aumn h- tcftimonium cefl 

MMf f X i JraTr 

do VmttT gf£ 

71 J oh s Cap. V. 271 

awn ra *'/<*> « iyot zreja 1 , p(acTv^$< zr& iftSg 
am op;ra, quieego facio, teftantur dc rre, 
!6i^en fterck % die jcb i ztugen 9on »-, 

-*>*?. 6? Kau ZSAV^o fit Vf/fty* 
Ec Pater qui me millt, 
> 4*t ,",/'/i • ^ r mtcb gpfanthat) 

l i i x». Ova axryJan wdrmlt vuuttf 

nie. -}; .ftis unqusm ejus 

fr/. ».:r. Jbr b*bt nic £ti.r:f tiexer feint 

£ t 'i aurd -n* teyw die 

Et ejus feri onl r.on 
awi fern* pf 1 / y^„ £,_ 

if wifivtji rarVai, it 

s non atditij quern 

Btn jbr ilembtt nscbt dem, 

«W nam vos ZT 

Jf. S*<b*r ,m Jtr Sclnft, den jbr ***"""* °* >'& cxciiryf H<ny } of 

ill* qux 

tdrmrnn: %nd ft ij} f} J it 

mc ver ut 

gJor;.im ab hor: 

e, 
■vfari 

'> * hap. 


EvASGnLIUM 

A£i/cl'/:7i //£* ixt ct/Y.@^ i>§y c* 7&) iJ^a> *&» ifo^i, tr< 

.utts nrj : Si .is yeneiit fuo nomine 

mlr ' an mtc'n : So etna/... mm Ifcwiin feirum eigen N*me» t *& 

:".b. <.,H«Grnodo poriTtis vos credere, quurt 

iicTjittjbr Mmtktmtn.a. I i : k.t.nct jbr glenben, die jbr mm 

gl' nam tlij ab aiijs, <k gloriam, qur a 

fan tin An* $/;tl die ebre, die fern 

pint, & <!jl:in > & tVfjj J:«^7i, <m syi 

fo!o proficifcitur, non quxr.uis ? Nc putctis, ^tiod egr 

Alteimjt, fin ;? +$. Jbr felt niibt meimtn, du icb 

W&; Tit ZSCtll^JL t^/LTiJ^CtlJ-Ui' i$lt V^CAt H^-T^yt^uty 

apud Patrem accufaturHS fim : eft qui vos accufet, 

/ r dtm V*:er ttrkUgfnt'ver*: : I > :fi etner dtr tisebUrkUgd%M 

J 4Cc ^cf>] :} cig or ua«c J^ATn^i. ft Ei £ M^r? cBr.rivf, 
*"* ( , m qt|0 voi fperati*. SienimMofi crcdidifletu 

/r;, suflMtbmjk* boftt. 46. Vl'cnjbr Moji gUubtet t Jw 

l)l at iur,; 6*,6<v&> £> '*£< ipx Spj J; f 

, u: ille cnim dc me GcripGt. Si Jul 

tel'jbr Jtucbrmr : D.rtcr ion mir gefchnebe* btt ? 4\Sij** 

tytf ygxfjL-yiciP # ZTifivili, sju); T2i?tvcrili -rue. i^oit; #»ir 
iUius n ru non creditis, tjiiornodo crcdrtiN if «u 

fewer* Sci mebt gfculef, tVietterdcf jbr glenben mtintufl* 

CAPVT VI. 

I hrc ahiji 1 ';.% n«»ni -re 

/. DjmAch fubr £►>£ Jryi« f/fr ^W< .A/rrr * 

Xcudi t£c TiSify(iJ^. 5> Kay r^A^ cu/rj CoAWo^l 1 

Ixr qaodcO I ir cum 1 

Ua ah dct Sr*M Tticruu' -*. Vnd e* z*g jbmnAik iui I > Aicrrmm J oha I Cap. VI. 272 

1, qux edcbic in ijs, qui inralidi erano. 
lifitfsmtm du Ze:;btm l At rr th<t Mm dcm Knncken. 

in moitcm, & Wit ibi curm 

£ hmA*f smf emrm Baft, *»d fiimm ficb ddfelbjt WsH 

! 4t auccm pr»»pe* Pafcha Ja- 

Ji^H a *. EtWmrabtr »*bt die Of: dcr Jm> 

Jg Ft-%' ar IijrS; onr i£7«A^#r, £ fy<t- gxnque 

:t/> Jefus 00. flc vr- pambms tf 

f . />j U* *•/ If /?«* ^*J*»i fr*/ /». ditobui pijci* 

o^A^.t^f «i;m ffZfmf, Af;V «CP{ w» ,„ J##0 ^ 
Mod woka curbs ad fc vcniret, dim ad 

*U# M V&kti Km )f*m kompty indjjrichl zu 

?:}ip kyejLnySp if iff, *>et am Qayuim ; 
Si! ;i«i undm MMMI p^ics, ut ifti vcfcantur ? 

!->c aatcmdkcWc cum rentj rpfe enim fwicbat, quidcffet 

' 'm sirr fmgttr )hm tmifrfaktm: Den er iiuflcK w'fhk$ 

>.) kinKtjfy cumi* A$tU90§mi9 &W* */><** 

MMi*f*r ml Z99ejb*>.tert fyaiKtg tiers 

ns tun: -9>~& surrjf ?>?<*:<y 7i A<tCp« 

^i*i corum pwfillu t] cipUc, 

'*yf<r, </« rltr r.i f mfr «/»/!<•. 

I " ■ difcipiilii,nempc Andreii frj 

/rirrr Jw£tr t JhtStM dcr Bruder 

■ Kfll r» t« J r ' I ( , 1 fy w 7n *7i 

it qui hab-rt quinqj. E VANGELIUM 

hordtaceos panes & duos pifciculos : Sed quidfunth*c int. 
gerjien Brot 9nd z?^en Fifebe : Jbcr Km tji d.u Ui 

(x;j 3> OIrr5$ £i httm, IlojjjVJf oru* cLv6^7rag a, 

I autam dixit, Facite ilii ut c 

htlf to. Jefm Aber firtcb, Schtjfet cLu fich ebu I'olck legere 

cumbunt H " ^ W2Av; £0*/©* C# 7&f toV«* Attmnv Xv Toy a 
; Em uutem mulrumgra:nen in to Ipco : Difcubuerunt ergo 

Es W*r iter fael Graf an den Orte : Ai Ugerttn ficb t: 

rmc't 7nr2cJCis^/Ai8i arJ)ff£. £> O IiffrSs <^g £AotCfanr«lj 

quafi quinquics mille viri. Jefus ergo aaepit lllos 

'^ Mufcnt Mann. u. Jejits aber nam die 

& adHs granjs difrribuit difcipulis, difcipul 

dAmktt^KA g.xb f.e den J*ngern, Die J>.f±er dinm 

kvcLKH jaV Ci i' ifi9it>jg vjju CM ruy i^et^/609 *ffiv rftlk) 
difcurnbentibus .* liter ctiam ex ill: jlii quanti w 

diefchgeUgtrt bAtte: DeJ'elbe gleiche Auch $0 de 1 

5?n? J 6 iMtSr\^S[fim0% hiyi T"i aLrJ tfvfyju f> ^il; 

Ut .uttem explcti lunt, dixit Icfus fuis difcipulis, 
n. Dtfe Aber (atl Keren, Jprach er zu fetnen Jirngern, Sat/ 

r C _ 1 

7 o/j* fupcrrucrunt rragmenta, nc quid pcr:at. ^°^H 

dse Vbngen Brocken, d.u mchtes bvibfomt /;. Da 

duo iteim 

copbtni, XV, y^H i)*uuozt* 0&d6r& x$(fiiltvc xXetarfAccTtef 6k 1 

er;: j nplevcrunt duodecim cophinos fragmentil ex 

fie, 9nJ fuilrten zvioljf Korbe nut Hrocktn £#« der. 

;ieacis pantbus, quae fupcrt Hcr.mr illis, qui comedcrtnt* 

f t r fie* 'U ■ tberblieben denen, die rrftrijC; $\-A7- 

(jjjumi xt \£irnt 0»fiiiop, \r t <riq J^c^cnry, iAi^i' 

) x 1 Tent n^iium, quod Icfus edidu 

>>j*hends4 'Aachen, d*i Jfju4 At, j}/**!**/*'- 1 0H A Hit 1 9 Cap. VI. 575 

•n niiindum vcnturus trat_-». 

.7 der Pr9pcc% *< r ti die VI' kommtn fol. 

jt erg* quuen nriVct fururum w venircnt & ipfum raprrcot, J U <**1 *** 
m km mmrtkei dm fit Harden kommen ind jbn bafcben, lunt tUum 

34JJOJ1F Oi/»> f^ATJAi*, «V .7 7Xa?UV fi{ T5 Ofl(& cere* 

ccr-n? ipfum fegem, (ccdVit rurfus in monrem 

£ Siktem jkm xjtm A#*/£, tnrtteicb tr sbermabl dujf den Berg 

M&* jfe — 4 : ' : J , V&T&r.vwt turn/ c't Seceditjefm 

t C . d»ci fa^um :flct,dcfccndcrunt ejus fclunnmon- 

• +:mt. it. Am JurvL gj lung*** hwdb die terru, 

j • a- Difcipuli 

•* fet irvrcih navigium, r 

sm dm Mr FU irttien in d* Scbif, "**'!*""• 

mart Ca- 

mTltJH f?f ^^^^'ff ** &*>7nC)t&£u % K£> tye-yCVH r\$t] pernaum* 

'*+ Tcrfai Capernaum: EranT autcm jam Serfm. 

tatinrnHm dm gtn Kapemaum: Vnd estrar Worden fehi 

A non Ten: td 1 1Jiare 

Smd ]tjmti,*rxt.otk*mme» g m - ,j. f„^ ^ Sf((r 

"if*** & BAfX«Wn| tff 

■I" fl< «>• Quurr. mBigtffent rr^o 

*■ if. #/. IXf/w m prmleri buten 

T^ia^ir* (»&f, ^f«fS#| Wjfr*> &)<W 

1 •"A Jcfim fupcr Jt fits warn. 

'"%"• /*+— /' 7'A" **f dm b * 1 *' *<!*»• 
***** tj'rJ *#>..■< iyyit }itc^cf k# 

im*m, & <n appropincjuantcm J & 

Ego f.,m, ne ti 
•/r#. m. MrMS07J^mcbiMjb mf U , b, ni , mkktfinUHwmk a -nr; '-nt ergo recipcre en navigium : &: ft.uim 

mi. D.i ;»:Uenfie nehmtn ■ mi* Schtf': Vr..l *Ufa 

m rr.i- oangium ad rtgioncm,in o, Poftaro dra 

kjf 4"3 /..;>;*>, ddjit binfnhrer.. 2:. Da modern 7>r< 

TWO^O C#> * % „<> ' « ' *"" ft_ %> ' ' v.- 

pernMumxm*^ ^* ° &*&* 7% jCi^XoStjg lf>?*a>C, c: 

; - dM kr.i 4 

ilWid r.nuin, in i^uod ejus 
dAfclbJl f$jtr } dtn ducinige, <Ur:r.n fetne jHVger gttrtt$m%n 

qt. Ron intsoiflei I difap 

ddi Jt/iu m:bt timptt mm 

«t».c4 y.ovoi cart* c\ fipt c )*flxj >cT>;A^r fc ft 'HAjf 

fed feli c. difcipuli abijflfent. 

&rw dUi >'f*f.\hrrt k.imtn 

nz z TibcrijJc propc loc.ni, ubi cor 

&, ton Tjitrsjt Wk >rc t dAjir gtfial* 

B: • rm. j*. />* r/ 

fid^, en Mrtfc; Colt tk, Hdi tan* 

. t, cjuod J'.fus rrn ilhc r ft, 1 dil 

f, iw 7',*j JftVAf jftl W/W, ».-<-ir /?/»* ]H*p r <> tni 

yfr ,». *••• JOH A I CAF. VI. * 274 

vobis, ncn qosriris me, °™*™"" 
m MM yyAThiO^MrUJy fjltichtucb, jbr fuchet rmcbmcbt,? 9 P^ de ** 

I panes comcdiftis, 4c ^ftf* 

• X^*'' ; ' ' * nimjrUnitm Brof g?tfen> %nd 

c. 1 non qui perit, 

^r»/f *K»f dte$€Tgtv»licbjJl, 

c.. QO* per MOCI in vobtf 

/w ili/ £?(»£* /*£<*, WcUbt twk du 

b«t. coofigr Deui Pater. 

/ *<•// Go/; *Vr /'4/<r. 

. uc op-re-nur D 1 

i« : VPm. Ufl 

§[AviX>yip! 3 Irr^f, KJ4 «™* tOJJUi' Tuto f<n 1^ TiJes it* 

*$ t imJ'prtcht zu )b*.:\ Dm tjl 

%:ym f 194 1 «« ir ( ^ # 

•f % ac CTc«it.ii in cum q lem 11 e o. 

' mbtt mm d*n itn tr ttfsmt tmt* 

muni* T. Kr 1 ,:v, ikt [$/ v^/ 

ur rulcimus Ac 

mm EVANGELIUM 

To Mem* 09 T? iftyHN K&8&S i^yk^ct^yS^V E<n*xc*«i 
Mann* in deferto, ficut eft fcriptum : Dedii 

bUr.r.A m Aer Vl'uflc, We ft chit geft brie ben . t'r £ 4 b .„ 

Q&yuv afei etc rJ *££»2. tlEimv *)v auTug i ii 

ut vefecrentur panem cxlcftem. Dixit ergo eis 

zuejfen Br$t 9om HwitL 3*. Da $/*ckzu ibnen 

AfiLv? ctfjulw^ hiy-jt ujuTr, M^w; k fioviz* ijxlf 
Amen, amen, dico vobis, Mofcs rton dedit vobis illutr. ttr 
fTdrlichj^Arlicb, ichft^t tuch, Mofes I At mebt £(ben eucb 

™ . ex, W ip&v*' ctPxV o ua Uclvjp ^iduim vulv rcri/r 

ttutm *fZ „ ^ i i • ., 

, eftem: Sea meus Pater dat vobis ilium v, 

rA'tr s£ (at- 

I d*t * om ihir.tr, Smjtrm mem F*ter gibt eu.b dx> re 

panem coclcftem. Illc enim is eft p.mis Dcu 

Bret % om Hur.tl. $3. Din aUs ift d*i Brot Gittcs,-. 

ccclo defcendit, & dat mundo \itam. Dixerurf 

H.r/.el kempt, $*d gibt dcr VFtitdti .1 ja. Ds£m 

VT&; cujtIp, Kv&i, dig r,fM¥ ua.vm\ tSttf t:> . 4 ' 

ad cum, Doinine, da nobis fcmp.r iftum pancm. 

zu jom, Htrr, gib ins M.-egg foi'b Brot. 

Jefui fdnk trig it ttmp tuniig' Eyui aui c K. irjq /.rj' f£ 

fts autcm dixit cis : Ego Turn il!c p 1 vita; : qui »ew 

jui At. zujh/ien: Jcb bin du. Br*t des Letcus . **q 

■ mc, f - ict: & qui CI in me* 

^ W ir, ii : hunger* 1 I'ndtter git* An rxk' 

l.nct I0 a Scd dixi • bi 

^i,F imtrmtbr. }t. Aber icb hAbt *,<{*# r/a/», «; 

iyt/ i sn ft' 1 *" c act axirj dJ^<n, 

B: . Quicqu, l'utcr dat, 

VtUdMbr.iiut ijunhti. IJ.diUuHmmm I'aut ^bt h dm km—* 


I O HANK! I CAF. V L 27J 

B 3c it ad mc non ci>*:io foras. 

. r«w *MWWf z» mtr JcniUrdt icbmcbt fttfn bind**. 

e* ccc non ut Fj m?a;n volurv 

I9n u t bin ktmmtn iim ll.mtl, nicbt Am icb tout meinen. $hl- 

vj! in: < qui mc mifit. Hxc autem eft pdtrit ut r>e- 

Aii Arr rr.uh ftfimt bit. 39. Dtji tfi aber der mo ptreat ex 

jp W ut niul xm 7" » 3-*Tfi;, \feb y.r\ i&i Xt rtftg aim} \ Chnfi§ dd- 
a, qu« mc mifu, \i c ut non perdam ex eo, tu " 

S . At muk gtfznt bdt tUt Osiers, Am tcb nicbt texture 9$* 

iu tic cLTkaaujii ctvct&ru cf t? i^ctT>t»i^tc^. 

a ^<: d n.'ru 4td« fed illud fufcitem in illo ultimo dic». 

v e* mtrge[eben bdt, (onjurn Am ubs Mujfertfecke dm J urtgefien tage, 

£ t ~i& rJ fit wiu'^cuj&i wet vrag )tcd- 

t riac eft «Mem - M qui mc mifit, ut omnis qui vi- 

.' «r «mt irr frr:** iu irr mub refAnt bdt , Am Wcr fie- . . 

(if 1 .f «c c^m, 1^9 mrnuH Zplw* iyli cbnjlum^ 

ifan, 8c credit in eum, habcat «tcrnam vitam : Ego 
«*•#•, 9mA git mi t: M jbn, h*be Am EKige Leben: VnAicb 

mo die. Murmurabant ergo \ 

fc» / dJtf.-'t t.f >An Am k /»('. ^/. />>* 7/iurrcten die 

i eunv t "in €i7r$w, ?'/* «^ti clp '^ f ex Ti/ 

Hgo fum iile paim, qui de CdrntlM b»- 

dMer J. Icb U* Am Brot y Am ion m»n§nftpii 

. T ^ > A tiuji Dei 

ft ^v: io» ar@* liyfl-x;, l*>aiQ L mtm 

if eft ]efu$, Jofcphi 

~m*n t£. 41 l,.i:> -frr Jrr Jofepbs 

6c marrcm not n<»vimus?Quomodo frgo E v'a k g e L I U M 

<3icic .ii e <a!o? Rtfy.,,.^ •» 

ffirchter: I LimkommtM 9om htmelt +j. Da AhtiUrt 

o lfj7x; t yji< XTiiir cwtz},,' Mrj y.y.%)i fztr y att > # Ai, 
JefL$, 6c dixit N lire imirmurare inrcr ros. 

J(j- i $* zujbntn : :bl intern MMdtr, 

Ncnr»a potelt ad mc veim mil eurn axent ?.i, 

i--f.Fi kxn nirMtnJt zx mir kammen y €s fey den dxi ziehe jhn eUr Vst\ 
tumiraidt. ,, . x 

o /ts srg^y.^, >(pt/ tycj curetcr t roi out:* rri %%clt^ »:^f{*. 

q'.iimc m. Ego Nero fufcinfbo turn in illo ultimo die. 

dtrmiib gtjjnt bdi : Vnd icb \ Jirfotckenjbn *m Juxgejten 'JV 

Omret d £• '£,57 yCy^XU^fU C* 7?7$ B&QlTIifig ' K*} ijZ*7Bj WaPJIct 
Uf AiCl. £^ fcriptwn in Prophctis : Et erunc omnea 

a< / g^c brie ben m den Propbcten: Sit tier at n aIU 

€>ii iiixK^l' Hi; tp o a,K#rx( uaga W cat^:, 
D:o Quifquil ergo lixlittl a Fit 

.'/ geiibretjhn : k'i'ir esnm hotel in I' a. 

didicic, vc. ad me. Non quod qmfqcuin p.urcm 

dir kimpt zu . 46. Kitbt datjemAndt den I'tier hdkil' 

Xl» t H jj.r t ujp TSoLfjk rtf Qii, XT@* %ti{*K% l)f Han*** 

foi cil a Den, ridic 

krti, ebn dtr In Co der but lefehen Jen 

it a^i *w, hplwi My* vuif y 7TTi<jj*v c' f tut, *x 

. amen, dico robis, lit in n.e, h 

a ■ ■ ' ■ gltuhet . 

ifiyj) nut afil£* TJH If i?r/iiirail. 

im. Ego fum x. 

let *t- icb bm ddt Bret dts Uic 49. E\ 

trftt Cf TJt <£>jV«> KSH *** -ft 1 

Mai 6c ( 

Matjrfiu Mauhm m dtr yiujicn, %mi Jmdgt jo. Dif, I on a 5 Cap. VI. 27* 

; em *t i 0£*tie*r % Urn v; 'tr*Jrtt<p*yK* ]<fm %<rm 

M uc qui f fdbtOT* /****** 

r9m snff*Mit<r J*U* ifit, nb Jtfim* 

jy fAP t >CT*}x*»r. ft HZp *%l@» OK1Z xyu* 

Ego Turn - is panis qui c caelo 

I I */« luUbendige Brot 9«m Himel 

fi t hoc pane ederir, vivcc in 

rm Britt tjcnthrj, tlerVvirdhbtn in 

:sm quern ego dab eft mca c*rne Ju*m 

.Adulirot <bu tcbKerde^ if mcin FLijib, t r9 * ttA 

pfJ I murtii. Pugnaba.u ergo Murmur*** 

Htbcn rinds fur tUt Lcbm dcr Vl'elf. ji. Da ztmktcn Mi J tl( Ui. 

»s 9 (licences; Quomodo poteft hiw rt>->bis 

nt*nder t %nd frnubtn : V. k*n duftr ^ $n$ 

rtnut - dire? Jefus ergo dixit eis : 

» gtbenf j j. Jefit* flrscb » jhnt 

d ; > t i!i,i, i, camem L 

r/7- 

< » ;jf7l ear*/ tj aJ^? C*"* *£*7* £«&l) c# 

&. b.bcr (Y no 1 hjb-bi:ij m 

/ v J /*; dtmt* 

e cjtr.t (f 

r 

■*tt»«0 
• f 

I ?^<t r J) i • C^n/inn* 

U 10 ciic. 6if*r. 

rdtS»j Evangel tum 

3>H>*j HK mpt serf rtAijSi* (2fi<nc> xo^ ^tf To ocpa r 

\en.m ciro eft vet clbus, & meus fanguis e 

Jj. Dm man J-ir.-fbift JL:rtcbtt Spetff, t»d mam Btmt « 

ver* pntr.s. Qui mcam carncm edit, & bibit meum 

dirrtckttTratxk. J f . r k r tr ,nem Fictfcb ifct, fnd trinket mm 

*uua, fA\ a C¥ iuii* xciyji c» civru% &Kahu; fxt **%<?* 
fargmnem, manet in me, & ego in ipfo. Sicut me mint 

Biut, d9T blttbtttnmtr, Snd ich in jhm. .<"• Wit rnicb ' 

« (1)9 lla-ni^ K>lyli ££ $J. rev Uati^l" y ji c fxs ^ 
illevivens i'ater, & cj»o vivo per Patrem : « qui me ederit, 

dcr ,ti Mcr,9rdicb Ubt $mb da k'McrtfotUm : Aljofotrfmub if* 

Taw fifjt ***«>@^ fyvrntj />> fjtf a 3>Oi/Vs €9/F a£,^- CM' 

Chrtjl-M , ipfc quoj; vivct per me. Hie eft ille panis qui 

farm an/ dfrjetbigt 99ird such lebc9mb mane 99tBen. jg. Dtfi tjl das Brtt dni %m 

mum is. ^ defcendic: nnn fieut reftri Fatres comedcrunt 

Httr.el koir.mtn ;fl : SimJ \$it iff JVfrr £w#rfl £^* ^*" 

-.,ti ^5k* o Tai** TCV raf «f tci 

& ..mi : qui hunc edcrit, cc in 

tndfadgfj er (Us , derVard ieben in EHfk 

{* Tcujtx. ftm* cv ffuv&y*'/y JioajxiLv c* Varnata*. 
u Syntgoga tin in Capernaum^ 

rxndrr n <U er lehret zu f I M I w tmmj 

r - £t ; ' yt c* *V9 aunt' nS* ctKVnu]ft h>wi> 

%., ^* alii t is dixrrum 

'°- l (i (< 'l<r dudas kjrtten ffrjcbtn : D* 

'» r - i<nt <r*>r:,;3 \iy t7U1 pj.n aximf\ 

ert mi tjuU y n 1 cu( c ? S % if -• 

%ft bArfe /v K rr km fit hi> 

a :~rn )r<".i« apti \ \r , dUctpuli 

skit jrjm •v/**fitl0%mt$ Jam* ] > l" M<* i JoTtAStfis Cap. VI. 277 

'■:% vu*s t5t?; & E*r *y !k*(>in 

O *oi c? ^ Quid u igitur fpe£hrctis 

irm: £7; fa** /af ii.VVt*iienjrtunftbn%vtrdct 

6lium afcertdentem id ubi pr. MC 

&»*« Mffsbrrw tUhm d.% er tor I sat. 

rj mCu* c*i tI /^t^jiiF, 1} ««{^ ant a><pfA« uatt* sptritm *»- 

■ :uj <^ qui *mdcat, caro non prodcft quicqua ; tificat, cat* 

Dt Cnf $ft dtr d* Ubtmdtg mscbt, dm Fletfcb if km nutzc : til inutU*4 

/gt, a i'/x vulf >a.Kc* t i<n TniJ^c, kJli «W £*»f. 5>A?\* 
c;:« tgo v«V.« loquor, Tunc Spiritus, flc funt rita. Sed 

A uk tmcb ftd* t fmd C M find Ltbcn. 64. Abe* 

if t» it Wifivunir, O y& Iff*! V jj/« g£ 

->fcu) qutdam, qui no a credunc. novcrat 1 

%d >ter emcb *ArW, dm mtcbt gleut Dtm J eft* MtfetMtgM 

Wtff mm • pm - « r k, >{# tic *^y tuj79p i 

I , qui i| efltm, qui non aedcbanr, oc quis cflcc ipfum 

tbi gUubend, %nd wrglcbtr jhm 

J»K«J iAj?«, 2^ *5t* *$*.*& ifSft 'in 
■ diceb Proptcrct dixi robii, quod 

m»i f '** h- Pmderfrmcb, l)Arumb % b*b icb gtf*gt euch, 

mi WO (, fit i/i:tr, \clv p* S aim* &%$*$m 
»i IDC vet fuoric m datum 

WB komm"*, et fey din jln grgebtn 

ft Td »r/):F CUT}/ lift tfffy- 

a Pirnt eo pedera retulerunt ej 1 d»fci- M*kid\ 

ttmmm / 4/. P#/» dm ah gingen fetter Ju»- f*b *b ///• 

2 • •» • >. recdunr. 

,*(,!* 6 TIT'S *& t mC4tXKTX9 CDC in fliT* CJ/TY. 

muki, 6r » rfibintur non ar uro, 

ifji/^ AVi fW HsmdtUrm frr nubt mtkr Put jhm* 

rgo ]<vu UU« dundccitti tunc & \ aWi- 

» jjmmtmpHtfi w* mk jbr n*r E V A N G f I I tJ M 

jp»fiti ]*- y*tf i 5 A^Tfc£/5>j fey ocl/u? s/^ar n^^, 

/«»» Dei fi- re? Refpondit ergo ci Siraon Petruij 

//i/w» /r*/' Z*kn? 4f. Da Mnii'vort MM iii 

quem ibimus? Inbjs verb* rter r. 

bap fitmWrpkm? Dub.iji $, 

van; zsi-r.tn^y^a^S^ *K&\8v> on av a • 

iioi credimus 6c cognovunuS) quodtr.es Chriftus 

f haben g'.:ukft $nd nkMtt, cLu du btft Ciniitu titr S* 

rivi Dei. Jefus rtfpondic eis : No; 

hbendi^en GoTfcf. '*. J* fa* mnttfortet jhm : H 

ji,*4< l li[u,!i>jvu users wotau&i v&t ir ii\»m* at i*n _ 

****** gi ros duodeem, led ex Nobis unus eft 

Wthltt ettib Zttvijft, fttrr tincr </•' "tm Ttnft*> 

Lorfuebatur autcm .'. Si moms Alia Ifcpri 

7/. /f" ftdtt *btr f on dtm JhJ.1 , Simon JfiOArtoib: 

it p euni iruerar, < i duodc^ K CAP FT FIT. 

Port :cm vcrljb.i'ur ifl 

Bid * ft(i f''. *W Jr/w /* 

Ml hi quia i r 

#" Wf/// i« Jirulf* V ' , dUrumb d*t du ]n 

Chrtj9$ fr%- ^ i » 

wmkJm kkmdi. i. Ei?tm *i>$r mm dtr Jhdm ttfl *> Jc [1 Cap. VII. 278 

ad cr.m : DigrrHere 
Nmkm -rr ar*4rr ** fbm : Mdche dicij t-tf 

Jc i, ut & tui difcipnfi 

m, fr.i J„AJt4m> AuftdM am:* dcine Jungtrt 

Op no cairn facit aliq 

4/ dj* dutkul. 4. KtenidtuU tbut tt%$M im 

efCc Si facis hxe, 

i rf.vA frrj §ftmk\tbr fern. Tbufiu f*Uljts y 

n :..: ril+) <rm ejus fratres 

I ir *« * ;« i/r Vfeil. f. Dts suxb nubt ftini >dtr 

It m «■*■• Rfo Jefui Mcum 

mm jkm. i Da ftrubt Jtfm c* jbntn: Mtimt 

^- c Ktc<m Si in -zxy&n 
1 Veftrum WfU autcm eft Temper 

ImttbrntU -it ztit fihtr tji aZA'tcu 

M .:■ ■•••• «on p toi odirTc : ne auterm 

it tutb h+fm : Mitb tatr 

-Vfttt **Tt WJ-fJ t Cr> $W7%/ 7U tC}4t ZTtttf- 

6c co, o,u 1 opera au- 

*b ttm jbr 9 jrt Wf ML 

$ Vtjh* UmAmf **f Atffn Uk 

\y iiu/ itftl t %p;t $ 

1 i he ferturr : r nn 

; Imsmfltkw s*f * ItftX Vtm mtimt 

A AS 4 2 KU<Of 


EVANGELItlM 

temp. is Bondufn impletum cO. Cum dixiifet autcm hate 

».'.: each nicbt trfuUet ijf, p, JDa er j6tr dAi gefaget zu 

ff4,fivc¥ cm tJ T&HXcuol. 55 H; S\ tan 

Je/tH tUm mMa - in G.mlza. Ut autcm ejus 

ffm$ bltw tt in Ga.. i: Ah aber feme 

roMf a ' i -^ y .o Wf % T* 7 * anoti K#j cuing «f twj lo^rtL't * 
9.*rru afeca Icmnr, tunc afcendit & ipfc ad fcftum, n 

tfgen^iU giengkmjwjfaucber zu dtm Feft , n. 4 <; 

fffir, cfc^' if C* X£v£,u t |E^i)Ti(| *> 

■it l .i vclut in occulr Quxrcbant ergo 

ktrltfkj fandtrn gieich beimuch. It. Da fucbtcn 

\*i*iu i* t>; tc,,y y raj tMytf. PI* igzv 6xeii>& i 

ixi in ft 6c diccbant : Ubi eft illc? 

jWr» 4A) e, $nd Jj>r.uben: I'l'i ijt der f tiM 

4 "° crat mulrum murmur dc co in tuibn : Aljj quidc 

,.gr«fl lewutrtmil Un jhm inter dem VtUkt : Ltzlidkt » 

b.i:i(, c.l vir bonus : a!ij autem diccbant led fee 

then, er ij Frvmk i Die Andcrt dberJjirAtkrn: Xein t fonJ<rntrterf* 

i;£\9r. & Ovf&c pitbi *A*A« vetpoffinA, •ar?« *irtf 9 3jj» 
turbjm. Nu. cu 1 >qu baiur palam de co» pwp 

I :.!t Avtr fiditt frey f#* jhn y V 

, mcruTi Juw- Jam antem d>midi3 di« 

r •. fur din judttt. id. Jiter miUin in dtm 

ah'Cj • l>j<nic «c ii !£#*» ^ \$i$m.oxi. if 1 

Jefui M nplumj ti doccbat, 

^/./^ hiKAttfj' JrjMi dtn lm.ptl % $nd lebret. 

Ij itf/atJM f < ^vt/fl'^ir, hiytfTn* nZ( oifcw X7&> ft*' •♦ 

1 Jtl dl 

d* ]-*<* hril-m»J<rfc*ftcb,t*dj}*KktM: tin k*m dxjir * JOHAKNMS CM*. VII. t?9 

fc'o urtf< *»«»e&i w?H W *~ 

j c & dixie: 

eft m fed »*6« «<* 

;,.,, t/t nub* man, [•ndtrn d* jg tfdmi'U* m,cb. 

, ; 3 *i$ 

pofect 

/««*, i*r £ .'« Kcrdcn disfi 

.. Vet* inr, >j *>w S»' i^cturl AaAsi. 

Deo fit, in fjo a meipfo lo^uar. 
/« fc* **fa our club ton mtrjcltf reds. 

%» • ar^ >*>1* y &£ rlw \H$w t1w Sq^cia 9 § ct 

prop rum gloriarn: qoiauteoi 
.,„.., m §igm lire: yVu abtr 

n qui mifu ipfum, hiw eft Terax, <3c 

Ar M*rt * •-•'"• *"t k*S jbn, dcr t/i WxrbsjftigfinA 

roi eft in eo. nc dedit robU MoGci 

.jf jxr 01 jhm* lUt nt.ki gtfthtn inch Moftt d±i 

, *J4 J *1 Cliff 7»* VQU1V, 77 ^1^71 fit 

Ur* -n rtetno ex vibu faftn prsftat legem, quid tjuxrifis me 

j nmmtndt imltr »mb tkut dm ( .irun.kjucL:tjr mub 

it X &* *Xt*C/% t>#4 «*»' E*«f feu- 

ba f ondir, & di> IUScs dx- 

i# fl#jr < MTtfitrfrfi tnJJpmcb: Du bjtfi dtnTtuf- 

>H rt . x*\ & \r.rxt, **7T X£/Jr, t^* 

*.n pondtc vV 

It ;tf AM If* Of Id C^y 

• fee flc miratmni omncs. 

I ••' t<* i^i /.A ftthdn^ndti Wundtrtik<b * FVAMGE LIUH 

* * " ob id circuit I non qu! 

#*/: i'c, 1: \ fo /Urumk die Me/cbmuimng, (nub: 4m 

t* M*r?i;c 5-nx, *AC v tlar^c**, J ti^^Lfi 

)U fie, fed^uueX Patribus,) &: circumciditis hi 

M ktmpt t f§ntUm^iM/Uf9 Vetern,) mcb befcbn*i^i jr dtn.\ 

nem S.'bbato. Si homo circumcifiontm a 

/cbrnAmSAbsAta. -',. S» ein SUnJcbt dit Befchneidmgt 

jr. i U > £*A< 

Sabbato, hi BQa fohrai lex 

&«r . y i* nxbt £ebroclnu tttrdt d* Gefttu . • » fta 

«v ;m homincm fanum fcccrim Sabbato ? 

aa> .co Jet: £An:zen ?* *rfunt gerKAcbtt h^kt mm SAbbAtb? J+i 

fil$ Y#T y Oy^y, fc^i K{/9*li T&/J JlJCUiO* KfJ. 
crtij f*c :icm, ate ju 

Jem Jmfibm, fomUm ricbttt tin rtiht Ucr. 

, it?£A&ff 5> 7i*tl CX. TlSf UQn> T§+ 

ox Je« nocett 

7jntt -''* A: l>l '" Ijl dumebi dr 

$&Kcq \d'i r\*>>k vet > 

ti J4. VmAfiebcZHcrrtdil Jr in* 

y p MM nu \ %nfir» Cbe> *" 

Chriflui eQ> W povimui 

/r * Cbnfim fej> *7- Dxbttir t§ifm fai '»** 

n Ckriftm i 


I«! J OH A x::is Ca?. VII. 22o 

afcar rig* * «■ ^ ■■* cn 

y W I *Y)fF ft/41, K& ^f' iftctvrtf CSK 

6c ooftii undt fum, A: i meipfo non 

t: tmsk, hu> lentiMMKe* . f»i *©» * WntiB 

4.V. *--!# «;> a ^f , «' i/*** C 

<^j me rtuht, m vos nc« 

'Muwc „ .Mcrr. (t ,f m*$ra*o<ijfi:£*crmi£b£fj. »jbr nu 

ill /* i *wun* 9 «:i «/x. ar*J ^ 

Eifomo . j'o iplO| 6c i 

Jtm mkgr *»smjbn t Dtn urn bin £#* jhr, 9n^ J er 

UBmrammcrgo tuh> prtbfnd: lei nemo injc- , 

-^ . re *7ffe *tf- 

•l Dsjmcmm jn jfM zu^rei^ Awer nitmant It" r 

... auTlf i\ Oifc/i fcA^i 

i ejut bora nondum vencrao. 

den [tun ht xomrnen. 

c 1ft 


m 
turba Cftdkk 1 A: *crun r 

«*•* r#i.-Ce gltMSCCH ' MM jbm, 

num ;ra jjj 

*'^»*» fr/"<4 ihuitr smck I bun u. ( br Zculcn 

,,1:rT u bum l»xc • / 

fa F . rdt/tdmrtMfikit 

if nden 

*tMf: t) bn (rfg„, ^ 

l"7e?£ 


E VANGfcLIUM 

Jcfui Kro adhuc pauhfpcr ▼•bilcum, deinde abib> 

Jeffs zujhncn: hbbinnscb tint kUutc z eit bej etteb, Snddengeh. 

ad cum me qui mi Gt- Qurretis me, nee in* 

r» <&*• der micifi<j4Kt h*t. /.f. J«>r Hcritt fuchen mtcb> tndntcbtjvt* , 

yl it* ky^a «//.*> i cvteL&i v/jlh; «A0«f. & Eitsr 
fie ubi ego cr», co non potcritis vos venire. Dixeni:- 

.frw*' <U tcb bin, kinnet micbt jbr bimkommen. ]j. Dajftmcbtnk 

Jud^i inter fefe, Quo fiiturum ertifte ut proficifcatur, ut 

Judex* irtttrnandcr, o Wi/ diejtr bx»gebm fj <U* I' 

cujtzv x% 'tt'orinufyji fit) h$ tlw 2\&(msty9 rvp \ 

rum noi inveniamns ? num aJ difperfos 

j bn mebt fnJtnfoXet. ? VFU tr %nter die die bin bnd her zerjlr/ebit liege d; ■ 

fiifofi TZcpevfofah Xj CSV* i/S^r^at fifcuxav ; 5>*T«f iv* i^ 
eft iturus, 6c pentes do&urus ? (^uis eft 

gthn, $nd dte G ruche* lebren? 36. Wm 

i -Jy^ '•*' «**• Zlf71J0l7« ftf, K, *X «<0f>JJ*ri, K 

fermo quem dixit; Quxretis me, 6c aominrenietis : & ubi 

/.' (Us erfiget : jr %$crdtt mieb fuihcn $ru. 

Voett sdft . (>i £ c ifitdfc v*H( i; 05*r # ft'Kr ^i t? 

tmmsfri t( \ nn: , ^ -.tcriti* vos venke. In ultim* 

dA k^.ntt hicbl J»r L.nkio.men. f;. A»cr Am Utzun 

I 
4*«* tit*. T'^ox :"/■*, Irryc; «P1K«, K I *£?£#, Al 

die Icfus ftctit, k damabatj 

•e del I(j1es der am httUgften^/tr, tint Jcfm *ujf y nejf $nd } 

iiv tic J»iJ/i, i^ifl9-o» 'ZJT^'c /x«, x, zrirtTV. ft'o 

Si quil fi reniat ad me, &r l>ibar. 

rt'em dsdurfiet, der komrm z* mtr, fad ft ifrf^ 

« dit, Hcut Scppmra dixit, ex ejui tciurc 

,>.'/. Uw ^r itin// ^#/, Un da Ulbi 


J oh is Cap. VII. 28i 

i l9M a« a dixit de fpifitu, 

1 mdu Ltitmdbgta ri'sfers. }f-{t>M *btr ftget ertcn dem Geifle, 

»r A«tfiC*?«v o\ ti{ swnv Vi«TV*r]ff a *vru $ tj* 

r.« ersat » n ipium credentes : nondiimenim e-at 

• fjteu emr'tbm « ; b n g U xhten : Den r.och vie ; / dsttar 

dum erat -glorificatas.) Multi ergo 

f# GrAr, 1 « * of * *icbt icrkkbret 9$*r.) jo. Viele nu 

kxxetult; ~r.t teytfi lM}*r Ovto; iriv afyD&g 
mW WHO •uAfleai h ion«m,diccbant: Hie eft vcre 

fr ft&fa 4f Wrr tm t Rede, flmben : Du/er ; ji eiv refbter 

All) du.banr, IIic c,« illc Chriftus : Quidam ^ J</«<£- 
Lpfa term ffiuibev, fir tfl Cbn/liis : EtUckc /"?*"»' 

ck VH TxXiXtun; i X^/^jf ffiX S7u 1'> 

Oil Chriftus vehiet ? 

*■ tfirJ ktmmen? 

■\9 • >; ' c* •rtr' car if 14$ Q* A *£;**, jj ^w 

-a, Qundex fcrv rid, & rx ,< 

I wkkMiiAr dtts dem SMhrr.cn £)„ $ndnm 

Be- ubi David crat, Chtiftus mi 

e'oea> d$ DSnd *9Mr> folle Cbt „? 

rurba propter cum. 

► *fjimkt inter mm L'oi* ra, 4+, 6s $\>«it>n "* 

de Cbt: 

^^■•1 •?■» ' ■ pTcbendere; fed nemo cit 

jkm I'tiffa* <ibet mitmmnit lc*(t die 

•n n n. erjo rtmrant 

m /** Ubwm mm den E v a n t g B t, r u w 

Poi 6c Pharifc qui dixeront Qu 

H. ..rninM fbanjlerrty 9na *chrn in 

n com- > w . ,i 

b d homo locutusclt ira, ut hie homo. 

*" geredet AierjiLe. 

runt ctgo en .irifxi, m: vos fedueti eft 

rrr/3 **> Sad s*cb jkr cti 

Jefm no*.. & Vif'n; ffiftVOTP OK TlS* V> ^oV/*/, *£/?* ( 

pdffmJit K pfincip'tbtit, am ex Phariuni 

0£Mi*m. 4$. G.'eubet auchtrgent em 0- 9d '•• ' f' 

flvro'f | & A^K' ^r^. 9 o£*^> o an ^ijx** 1 

eu n ? i h.tc turba, qui I no 

jb 4' "» ^ ^^ • Um l 

W< Trtfrt cxecr^hilis eft. Dicil a.i eos Nicodemui 

*ia£i I n.'ft ^erjiuenft. J*. Sprubt zu )bm dtmus, drr t 

frtw ccrr:t- ^^ tt*T9$ faf*', U>» Tliif. £ 

UmmM* J( j eum ^ui venerar, I 

^ x* irvj ^m, Wuher tuck ftdr timer inter jbuen. \ 

wk o touQ* Tff mr, tetv /aij -zWjs.O* w**' fl"^» a r 

1 x .is aS 

G'/ets the mjm jkm 

ft C< ffnovr- if ? unt fit di| 

fa* ertemte %%*»er tb>a? jj. Sk\ mtHf9mitU in J frjcben z»jbm : 

n& o* r \ ok -nj; Ta>i>\et4&; ; ^vt^eif r<p ld$ en cm n * 

it \ ut > & vide «]uod i 

«»ii «i GmWmi I°\ t*d jUbs sm ] oh axs it Cap. VIII »2 

Fropkcta. E: urn, ^aunft 

blfl d u a> una-*. M CAVVT VIII. 

rjttxn pr fecbij tft in • aruro momem. cu'o tttrum ?•- 

+m dm Otlktrg. j. VadfrkeMor^sp' iIum:a ^ 

- . . v 7 ; " w ^«. 

mrfat & . ms pubis vfiiit ad 

,-r or dtm Ttmftl, ind alUi I'oUk k*m zn 

, »## vA rx, isJazTLCMtWT & o! }%<*> }*{{&• et$ ^i 

k (twmu iJocebtt cos. Scnbx autem 

•fcbtma ft. £ Jber die Sclorifc'e'.ertrn 

•srt?C cuirtf c* p*%«« K&'et- Md*lrtho 
ffcao&n aJJuoin: in aJ Mm in adulterio depre- dtfrthtnpL* 

km'.ktm un i't\ib tu jvn • bfgrtf- pi fempJmwLs 

: t •L\- t i. .£; Aiyxavt fs/jj. <*ddiuii*r. 
cam in meiirt. I int ej : 

f«J ftHtttn fit mt rr.it itl . .'ndfrrjchen zujhm: 

c(t in i| i__». 

Dtf V/ub tfi btniffw 4 frmxht. 

4u wWtm wuiwia m l-^r liujnftnodi ui lapidi* 

n I*: 9mj urn foUht 

C » ? 'fm d»«l>..:u eum 

M if if If 2 & e* 


Ev AKGEtlUM 

vycoxp •us:'/. 'O ^« Ura-JfC * Cui 
"7i fie nun a> tret s; 

uc p-t r cnt acaiUre n, 

fc^ fa* 

JV-' bit cTil in terri. 

Wi ♦ v > f /I r v »^. 

c.m intcrrogarc, ercxit fc 6c dixit eii ; Qui 

f'rdgcn, indjpracb zujbnen : I'J'ct 

^.y >, j&ftMra 5t?vy^ tci X.y.v It' ouu-. f 

munis eft 4 pcccato, j.u prima* Lapidem in I'.'.am. 

S««<& dirtttrjft den er pen Stein 4*jf fie. / ■ 

xyvj'tff ?a(f)cv fit; tup y?y. ft Oi di 

i iodinani b bat in wrra. Histutc 

I I ffjfti ^». K-r ; ... . /• ^» tuff die Er Jen. p. Dm fie tit 

Julei „ y . . * , , Q . w , 

ftiimtuk fit ***M» W V^ *.** JTa'«d»JffyA)f tXfyZOiMiiij |£< 
j^i CO&fck ipfoi rCiUryuente, c 

^■ev^en 

K&Q' «C| "^ '4 ><7T5 7t> TriSTG'jTlfiVT i 

poft alium> initio faclo a feoi ribui ufcj; ad ul. 

HAcb devi Andern, An 9a n den Klt( y f tudm U 

h: js itus eft folui, & mulier in medio (Vj 

Vnd Jefm b?4rdgeUJfenA-lin 9nd dm VVcib im r/.ittel Jretem 

Jefm autetn quum crexifTct fc, 6c oeminem ridcret 

to. i titer rt<btetj' S,-nd Ja er memtnt frit 

Ttji Y<>iouv&%i a/rif cutTn' H yj>r l} zr* otoif cxfiv$l <nt 

mi Mulicr ubi ftint 

J.h Yt'etb, fit dm* 

xdHi ui vg.ViK*yr: \ am* K - 

nemo *c enndrmnam? 

| :r tiAndt u. elf H. bu •it'rJt ■ 

fim it .-- 

rnnt. l*,H inr-.l* - Jokakkis Caf. VIIL 2Sj 

t OUT; K t Vjf.<ZK*/9(* \y'J 

ego te, $r 

d - w : Sc rtrdjmmt / b dscb, ' U fa d 

ft iff 4 \tT%i ua.?,l9 CMTU^y 

r«. Loru:j$cft ergo Jtfus ru i 

•twttbr. u tbtrmMhl zujhntriy 

i tJ yja-fjm' c /*:i * if, i ^ chriimbm 

mc fequitur, non nundi* 

i>ui Im Li % .1 : r/< r wir »4c hfolgct, Wird rricht 

nen tier. Dixcrunt 

Wa- m m Fimftrwiftfondo m dd4 Lucht des Lecct.s.ij.D.i fjrjcbt 

• ru de , tuum tefnmo- 

ft V* ton dir Jtltf, dtin zt 

mtn eft iddawiini. fc dixie c : Chrifttu it* 

*<** #" H- J'J" ******** iT.JftT V cbzu ] bncmf et tf otf l l ' ,ri 

* ZXi %fHurf* y v.* r , i/jtrn/yieM. CLXrfyc,' 

eft mcum CtftifBoniOQ) idoncum: 
>.•« tw$yfii$f smfrw HirJt, fi if $mt$m temgnifi Vtskri 

i :r, ' vJh *2 U2Tct; ifx^g }\ 

Tcncri-n, 6c a,uo vadam : ,t autcm f IP 6c *. .o va'.ain. Voi 

7;*. feKoJ . 
o qu< i fi 

i non Turn 
rid /* fii'&, *#S h • C4fl»|fl Vfu'i tit fit. 3f I - 

r»o, fie F- quiir ft n»c fed I 

A'iz.xr, fendemui, tied * w der wucb gefsnt k*t. 17. <**-• 

in *ra l:g<r, cnod dutrum I^^^^B 

monium lioncum eft. o is fum qui de tnripf* tt 

*<*l"if[€ • *r fey //. Jcb vtvs dm $eb fc#* mbrfelbf xjaft, 

r#4 UcLvif g fit wtftfymi > f&rtvfn ?&* ifix, i> 

lz Parcr qui me mi' ceftatur de »ie. 

tndder V^Uer aier to icb f?f*nt bdt y *< u l** *"'* *** ■ !/• fl*/rt 

J*^' f M - Jr ^tJ' n* t <riy e trf Uxttp; Tij<r*« ^oc^/J* < 
""*«* crg-» ei: Ubi eft ille thus Tar- Jcfus refponc 

tl F ftzujbm: Vl'etfl dem r^rrf 

Jf^ fUi , Hn 71* U* llaTi^f H ff4f |T# 

neq; rneirm Parrem : Si me nodetis & 

f fr<*/r m;*&, »«i> enema* i 'tier : fTtnjkr mub kevmiety ft keu*et 

fin rrt T\%ne>ju -5> 1 <ruT% to. i^i^Q, t. ?i t 

jr*tra Pat' Hrc Da loquuiui eft 

mnntte 1'a:<t. it. W Forte rtdet 

*" m9 J fjUm yt':~> ctK.fy hiioiL + w «'* Til \to : *' yjn if nttm M 

gainphylacio, do. in plo : & nemo prrherwitf <• 

Ctttet Kmftn, da | **■ Tempi I'nd mum*ndl f**§ 

t\ntt terjtm 

d*m:i»4 tben **jrx ^ U?1 ¥T ^ lAfAt/% 5> F i *lr ** • Ifrif f * 

jtfinsMm, quia ejui ttondum renerar. tic e r g 

dem* few* Stmnde twsr rttem mtcbt k*mmem m a. Pa j£r*cb * d»\ 

g&rmt* T/x \JZma, nn fit, K&t 

Efcn M flc c^ !< io 

tmjmwm : Vr* ^e^# binbier t tfwcbi micb^ni m 

if mj rgo vad * I 

den /neut : e ub b^^eke $ ds i tmi * t 
foHJfttfini Cap. VITT. 2S4 

N i .> um trjjiJibir, 

>•«»» *# W'- - tidicn, sLu erftricbt, 

«CO v<iO) ' 1 toj rem £c dixit 

£ f - ** *<; V y Timen f Jj. VnX erjjnte U 

■ 1 ">ui ex. ruv aviu* Titfff 

:x ex fuprrnis : Vot 

inn 9*h §bcnherdk:. Jbr 

noa Turn ex hoc mundo. 

At % ton eb. - Vi-'eit. 

xi crw ■■juod moric.nini in veftris pecctsit : 

:Wf^ e.'tren S.tnden : 

:m'ini in veil » 

.-#f, i* irA ri btn, /• Herdetjhr flerben in riier* 

iterg>' 111 es I Et Jchis Jmddi yum 

Da fawner. .*den? I'nd « ]efwfit. 

I i($y ouTv /<*A^» & 

Id 1 ; iod JL>'> If.'bco 

F'jiUcb tier tuck I */. La I Ate 

m > I 

*j*M <$♦ flc ).i fed qui mc 11 eft 

••• c »c* r m rri*#, fr/ii 2« Abtr tUr nutb f'Jtrtt Lai id 

xt c<*£* curt/l txZtu Afy^ «j ..f 

A *f t qjjr h*c I in 

*> Zt'nirel bM-e'" d*t rede teb f*> dit 

■ «. 4* o^*[re jhntm Um *em 

10 EVANCELIUM 

Dixit ergo Jcfbl eis : Cum •xalcavcriui homiois 

3f. DAJfntcb Jtpu zujbmtn : FVenibr irbebvi Herder ties ASafbem 

i ;-, 7i rt lyydofS-i 'th \y* ftps, k& *£\v Var> ifxatW 
fclium, tun fcctis quod fgo is fum, &: qund nihil ex mc ipfo fac 

.ry£r trktnnen dju scbtsfy, in.i nuktej fo» mir feibtf t'n 

»flc\i K&Qm; pi fix o UaiTji Wi^f, 7au7z» /*/>;. j?r j 
fji fie cie Pater MC, bec loquor. 

S$iitnt Wi. Vattr feiebrel bst, f» re it no, 9f.< 

*Siu'fyct4 f*f» $ft pir' k^8* • UctTfjo chc a£r,Ki pi 

mi • mc, eft mccum : Pater non reliquit mc 

rr/in/ A^/ mich, ijl tnit mir : Der I'tter lejjet nuht micb *f | 
MM cre-\ J m . , ^, , 

dunt i,La fiTJ tyCJ ST01&) 3"*y(97J TO twm &{\e& % $>TcLUm ll 

turn, quia ego facio femper qnr ei placita funr. Hxc 

Dt'i icb tbia mI'U zeit Mm jhm itfelitt, 30. Dm filehtt t 

ArtA3f7®*, ZFm&vnt* vrtykQi «; cuu-nv. ft'FAc?ff 
loqutattf credideruns m: in cum. DiceWtf et] 

Ttdety ile-.cbilen Vttl An jbn. p. D*ff>mth 

I»ir3c ctPC cro* I*}***;* W£7n&vX97T*(; wjri' Ear fy**{ ► 
Jefus ad eoi Judaos, qui crediderant ipli : Si 1 01 i* 

Jtfm zu n J*dert, die gltubettn an jhn: S§ jbr 

w\ c# tJ ipZ TiS t\£yj, iff p* cthffQug Atf*SVW- 4* 

i.i m«o fcrmone, eritis tnci vcrc 

Wrerdet ** &ftf /ff^, fifiu/jrnu te Jur 

yj'jZrtc&i tLtj a\i\Qc4cc9> k*i n clX^a<% iXivfavH if** 
▼ critat: & Veritas rJictbil 

[MiVTm \ Wirdfrrjmscht* i**\ 

mt» j4br*-& *x**fj f j*W** tivnt* £?{.'$? ACtjtcip coripv*, n 

y 4 Kc ni ci : BUOUII Abrahx femen, ncq; 

f/€//;r;# ' fejhm. ll'tr inJ Abtjl>Ams Sdbmen, rnd fmi bm\ 

ftr. unquam : quomodo dicvl tu, n< 

ibtt^eftn »H kan mtbl: ll'it JJricL/fti den, JOttAKKIt Ca?. VIII- 2Sf 

*tfin *vn*%* Aulw, ct^tlwj Kty* vfHfj in 

<is : Am:n, am;n, iizn yoVis, 

■ . . jrjKk: ; \ scbfyceucb, 

t-axM WdiZf, I ku&Z-notJt J*A^. £> 'O aV PeecufreX 

:cituni« p^ femu. $ cr ~ peccAii fer- 

it tbutt, dtr :f drr Skndim Kntcbt. */. Dfr f ^ 

#1 ¥ j»v-« «; np cutiPA c* T>; OUCH*' c v:( y.,/. 1 

tjzrm aon otanci ia mum domo : filius initial 

an 4. - « H.iuj't: 3tr Sobn-bUibtt 

IpE auar*. ft Ear *r t/^t. -As»}t^r>r, £^?oj"S 

Si erjo vos if ▼indicant, eritis 

• '"•'• •■'••• #'• So »*a n*** Jer Soon fry mute bet, foj'etdjbr 

.0 a,uod cftii Aeraha femen: 

dM jbrfetd Mnbjirns S.tbr?:e» : 

1 na ( fffav, ct? • fur; 9 foy@*, i X ,jdc * 
«, aicui fcrmo non habut loci 

n «rr//;* Rede febet ni.bt 

f{?>^ >*?.* 9 Vet0Jt T&T U.A UaLT^) Y& 

l«qu#r q jod apud ' meum Patrem vk 
biw i! kk u faa «.. ^ 

•*>• tjaod vici jpud vcftrum P„itre:n-j. 

I M >*btUm tm I'.i.'cr. 

Abraham eft nofter er. ■* 

l*d frrjuktnZMjbm: Abrsh^m s;l 9k Vdter, 

* ffutum 

r% W kZcjuiu. iiKPay SZwtinia r(rtf >, 

Abrakarn faceretii ^ ' ^ 

eajbrirertt A , ft tbttet jbr r) \l m 

C? N*v* 9M £if ( H7i ^ti *>ct* / ** b*btm> 

« me imerficere #" tx jidc+ 
mm ' *•• liT mid ;ir tntil •* E v \ ru -n 

• i > rt 

« \ vc: 

». U. 

a II non ft 

• P.Kris I « 

ri. iters % 4 fpncr; 

I ui n a ex ill unun 

f coo ore* I I if o.ibcn eir.i* 

J&L-Dti, 3> O !>•/ S' El r,¥ ©fif 1 

s en D< 

m: • ' ]> fum v «* 

fo 1. : I .imgmr.gin ir 

$ l?.r}< r jZL *7T j <V*\ «.^V Cm ^fTl . 

a me ipO> fed mi 

Kmtnlou mir,eU>ir t finder er ItAt !».. 

net aon p.r-'P* 1 '* iftjm me- 

I j *, ./;« :;f r ./r/r * f 6/ SpTAclr ? 1 .'" 

>*}tf\'tk&i axZav ; P w A*/**, ft Tuk^ i<n ox 11* « 

PK cm. 

\tf, i(|t/ TOf *& vfAM llaifos 

J K M' I 

0" -.t f#/» AmJ4Kt t br < Cat. WTTI. 

n to. * * 

. >• «, pi* *& • n*i^ 

roihi. 

h< p n o 

«rifufn &♦*$ A' ft ° ex, nf eas 

Qui ex Hc« 

D:i froptcrca r.on a'.jitis 

D*r*mk .kt jW, 

, Ref. & 

Urn 

SJ ;» ■£*/ ■ ;» 

itlpo Ep' 

a* > sat ■ .iht kc.ntn 

wni ft 

La 
•fitter & I >■** t'J Ml 

Dixcmncergo ]«da 
Dtffnuken . \- n c::. amen, dico tobis, (i quis meurn 

;:b, IcJfj m J* 

* AM fa't'l 9 '} ^vct&y e:g m uiu)va,. 
»on Tidebil mo;.. I ■ arrcrnum. 

der % 7. '■ fan &* Tod: 

t i : Nunc cogiiofcimus, quo J Djemon'mm habes. Abraham mortuti, 

znjbm\ Ku erktnnen99ir, dxt du den Tcuffel bfjt. Abr.\h*m i/j'ir, 

KM c\ 4 m^3yY i 'm{ 1 Kj gv teyetQ* Eat 77$ rti fix As; I 
Ac phcrac, & tu di:is: Si quis meu fermo 

fad- etcn, rnddufpri, So jemsndt mcin Wotl # 

^atrarif i py ysCmxj h<; 71* o<um.' & Mij ei w 

mortem non guftabic ia sternum. 

<• ttirddtnTodtm. km I rigltcb. y y 

illo Moflr* Patre Abraham, qui 'mortuus eft ? & 

dtn infer V~ AhnbAm^ Welcber -rjitrbm ifi ? Vnd du t 

jnortuifunt. Qucm facis t;i tc lpfum ? 
Jfnj£r/iorben. Vi r M mAcbefiu Auf dtr felbjl? J4. Jr/rtf 

£ir iyi ipauTzv }:£*'*, eViv if ^i* ^#£A K^ir' i . 

Si ego racipfum gbr.ruo, eft mca gloria »'.h ! : « 
So icb viichjelbcr ebre y fotft meine tbre nicbtes : 

7r<*7Jj* fjLf di£oL'.v t cv vu-.; )•'.■> \i #71 
Fitcr i* mc «|ui glorificat, qucm \ >s elTc 

r ^rr wwir ri». WeLbenjbr fire, bet, Q%. 

jKaJlix x7i 0^711* i^a JS il^« *i>m' 1^ 

ij; n i\ii . autcmno^i cum : &: 

)$.Vnd i Ub dber kens: ifoicbh 

#71 ~f>C •!<?* 4LUT1Y, inu^ '^ispi;, 1pA0l(f»y* vuup' i 
■ *i a«n n^T rim fiim, r» > UMttdtZ, fi mis veil 

/ 1 • 1 '. rardtHkem iufenor, {Ie/> - feid: Jkr 
JOHAKKTS CA?. VIII. 217 

mrtf ™ liyt. ft AC^tiu, lyZn i stat^ ^*U 

Abrahi.n P"er Wfar *» 

7a': rn<terf*b(jnfindjrtWetfnb* 

t^o ]ui eum: Madam babes quincjuagini* 

famkm in JuJc* z» jbm: Dm btft nocb mcbt fxKJftzil 

ft'o lijrSf itwit mVlHc' Aplw, 

fc Jcfus 4ia.it Amen, 

imJks* jt.Jefm flmck tujbmc*: rFArltfb, 

/# iy. \Zsjtxfi ?of«&tt/, itf*,) iyu, 

phuf^uam Abraham fcerct, ■ ego. 

Met Jbrdbjim t$Art bin icb. 

rjnc ergo Upidci, ut in cum jaccrent: Jef.is autera 

UUtvuA*$> drnfitAmf jbm Wurtfcn: Jefm i *ber 

Up -S, Ju>ll> ^ olutzSp p<rv, 3"** *" 

& •*► t terrplo. rran&ias per liltrum medium) Hmt J e J uat It CAP FT IX. \jhmtsntm totem* in cm excum a naiiritare. €brtJlmtJbi 

'.* m *"}*f*l**lf ' ***** der Bitot lebohrcniiAr. r.Ati oa<l$s 

m/rirt* ayp> >r***t* aum % / !»*£«<, 7Jf 

i pull tot err » gat erunt mm, dic*n: 01, quii ^ '"" 

7 IM 1"' /'V ;^*» **d J}rAiL:r; t A: >*tr 

Cctf 1 *f- 

E V A N 6 R u T H M 

p: to c parcntes, til coc: 

Mlijefi ' um EUtrm, d-tfcr Blind 

"us ut, nee; ilk peccant, ne^; c 

>. * Es i. m r ler Mefer g< fundi £it,nc('t: 

optra DJ manifefU tiant in to. 

y«w>; <4fJ nb.ihr fcmcUn An jbm. 

4-a t : , kj jit tp^oc *rt* pe Tii^uAi@^ , toog ipiyir 

oporttc operari opera tjus^i'.im: mi doncC 

fiirikct. dcr rnich girJsKt b.iti fo 

▼c: . quum nemo p optrari, l^ii 

Eikommrt u- ->fU numandt k*n Ffy f. i 

munJo fiia lux mundi. ( fp* 

Jtr ■ bintcbdM Liaht derVVdt. 6. D4 erfolcbt' £*:t 

fcu.; Cc fewit m ex fp'iro, & illei 

AhJfdMErden^ndmAclntcintnKotAUi $" y'omitrrt 

in)?sf c/'rn era* t/ tj$\x Csp^aAutfc,. 5»Ka/ «xh 

lutum t cor ACutos. 

K»t Mujf da n Amgcn, J, Vndft' 

Vade, in piloru erpfttt, 

d /«, a* dem Tcuhg d*t ijl fonUtmttj 

>^ricwA^, if. AirfA> Sf f >t$/ : 

jniflus, lava. Al 

GtfAnd t %md ttsfeb* **cb. DAprngtrlun, f .-- . . I 

/3;. &u"i tfa y*i7i»i{) k# fit «i'7fFT»i3r^n^ 

n$. i mm >»$ 

/. (ty htsidhjltfi tutor f< hie eft, Cji;; ft debar, 6c 

4ttr dd f*Jl, *r:d 

eft ; alij tc 
tjh : ' j$ber, 

Ego is fum. Dixtnint 

,aai I »**/. /#. Pa Jfir.i 'fog, 

•prrti funr. Tile 

./*. //. 

n ; tyi/cephUSf 
lrr*C y irrartTT J ut Uorum 
Jefu«, fecit citmiU^^ui 

u<, tr.Adet cjtcw r.tim 
'>U*C % ^yfucrat* 

■ t ocu Jbrit inihi : Vade 

«••; j- if*. 9nd Jpmcb: Gchtkin 

tJ p a^Lw* ;T? ' autcm abij & 

& a* oc7zJ # n* e^7voxfiir(r 

Ubi eft i 
ftaVfaW^ *n$cbt*fUx* jhrr f derftlbige? 

ft A>vr «, • .--; r r t >CLS,iC04XC?' 

ad | t 

:: < /tV* r»: 

S> > •' <rr/. oCatO . ' ' 7)f% 

Jefui 

V ■- «• fmmrtu fi- 
ne jfkrtmtcx & mti* Uc>sf Xj §\ +tt£/rcua, Bca{ it' i*. 

€M9 tuff, eTjo earn tvafis ctjani Fharifri, quor.iod* cifum recepitfet. IBc 

*wdi *>- ji e J>tm jformjUAHcb djt I ^trtfehtnd^Urdgn. 

dixit #is: Lucura irnpe. per r.eo* 

/pntibrujumt : K»t irgetermrr Augm^ ft, 

bvi, & viJco. I ^uidam ex 

j it*fchi*Jch>$xA om nun J then A. li.Ddfprdtktn H tier . m 

Jndtirum i Ifte homo non eft a Deo, 

&*ff j -/-<** ^' r M-:r. d>e ift *uht 9tj$ Go:r, DUfM 

s" *'•'■ #aS*<t&jr i tijaci. "iUrXoi lAi^jr, *■£)$ clvefrv 

j.»tu;n non ferr.it. dicebant, Quomodo potcft p« 

Wr» S*btath mcbthelt. Die Aniern M^erjpra^beny Pfu k.*n tin . 

b<->m« ti'ia Hgna ei.rt? Et crat' dillidium • I 

Ait* ':be /Mm zei. btm i'nun { Vnd et trnrt tin zwwejtnubt wr 

Dicuut rueful car, Quid duif tu de 

ty. Ste firncbem whder tad. *cn : Wm ftgejlu %%n 

<r* c£> cpju^^iy 'o Jl Km,- 'in id 

aperucrit tuos OOllot? Ille autem dixit: Eft 

trbMt*u]f x >ie Ju*en? Er a» tr j frith : Er if tin Pre, 

DuhiKtnt ftoi UdctAti iff chc o?r!&vmt* ttl air/ en wQtoi 
J»nLtt mk* J l, dxi ergo non credidcrunt dc eo quod 

utrmr.Atiu jj. Die Juden uhttmwkht ton jhm is* er Blind iM* 

f m9r *iiZ>ilz*> $m% wxx t+ufrcuf girt)} civ- >«>«c, *J *' 

<?ifjm reccpifTet: ufi^ucquo Yocarunt ejus p.ircnrc 

ftlit>t«<i:*rdcu*v4r. £if>d*s fie riejjt* deu da 

tun nrogarerunr cn$, d. J c :n$ Cap. IX. 2S9 

• l : y- ( 5)s{ *?*fifoi vZq 

■I.f fi'uut, qwrm % crcurn uacametf:? Quom»i» 

Mi ftUkmjkm fl er fey M phkren > « 

' l i \ So. .'x,V ^#r«; "XzTSKe/fyne* cwm; y y&t 
ft i ct? refpondenint ci», 4c " jrfnfeI 

m mm* febtmdf Seute E'.term MmfrUrtc* j'umen t $nd c,tcl rAtt 

\*o& Kk nofter :0, 8c quod natui eft 

•» ' ?Vtw Hijrm Am du/ew %* Schm tft, $*d d+t er [eeohre tji 

ft D*{ it fit /3aW one %\i*fj$jj' i\ 7i't 

f Riaioi«t<^. >mc tefcimus; aut quis 

4*<r nit trirhnjii, Wtjft* titr *icbt t Qdtr tver 

mvt% ; on • I m * \ , cine tliafAy cuu • c 

r** cr * »»©* ncfcim ipfe 

*•/ ft**** Jam iiijim liir smb mebt : Er 1/ 

; *TfS*7l <LUTTl* }4>Hli CtJUTdl <m%4 oust/. 
ipfiim, Joquetur i; fc <lc ("o. 

•J, Liftijnrtdtnfc.Vjl f.,r fi.h. 

» C//.7/ :. y<, , ,4 OPT IxJcub'i* 

I «C ntel, ^jo^' Jtldj 

< /»MW turn, Dm jiffprcitcn fish fur den Judex ; 

)mw ti \*}u* x iit n; cuunf cfioteyr'rn 

)• ..■n;«nH.im;in{ £ quii cum conticerctur cflc / ^ /^ 

4ir/wr«^^/«*r;;.. /i jem*mdtjbn Mm 

Tiro, *y. ft A*<* T*7» mttjv «<W oic/wmrfc- 

Troprcrca fixeiint cjui luerur.t ne 

****»*, i^Djuumb flr.ubem j mum Jr/hnt 

ri§tt\% OAT ft . c* diCiret ^kri* 

*\*m Kibci r «rgt * 

t*Y-' J Dm - 3 4' D* ruffe* Jtc turn 

•; w «** rt^ r , Ace 

qui & dixcrunc | , Oa 

-., dtr Bind rsrfindfmktnzu jbm, 

dJd } P fa turn* 


Evan g? l\ itm 

.ire Deo, nos nys qu*->d hk Loino 

toe HW. feEx^,^ *> ^i^K^iJy, n£4 H7nr Ei Ki 
r eft. Ulc ergo rHponciu, & di«;r : Aa Gc 

At tft. jj. tr smsttwtft, 9nd finch: Ijl cr , 

Tariff, cy*. s,JV if «T^«t> 'o* tvJA9? ir 

rrf unjin C cjuod cccus cum tuerim,h . 

. r, <WS;r ::bt:EinaMt;;iub$iol l dMtcb Bl;ndi\t*r> tmdnm 

< i jf/> BE /i ^tJ* za-aAn > T. .'Tioiii ztb? 

Dixeamr aatcm ei irerurp ? Quid fecit tibi? que 
ftrst' ten- ii. Dtfinubotfit z*jJ>m ttuitr ? IT-* tbjU cr dirt rf'u ;n. 

ecu. Rcfyonaic 1>. >; . *obis 

chi i/JttfacV Ti JiXi\i zcut.iu clkvw ', ptj v&t. 

tudiftn: Cur rultil ir:r\:m audire ? num &c \ 
Jrs nttht ^rhiret ; I I'm 'pjo'jjbn tb&MMhl horen ? Vl'o'.t s*cb 

ejus ipuli fie: CoavLum funt ergo ei> 

• ^-<r ticrden? if. D.t ';ucbte/i fit ]*"** %ni^ 

' f&Jwi* turn; hi tT(.i9jj W > 
Tu c(\m tlliuf Nos auicm (umui 

Dm i:/l fern ]*>'£rr : tl'ir *tcr Afefa 

6>l^«c CiJctuPjj oh ' ; M-xxr? MA rin> 

v nits cjnod Dcu* Mofi taquutui hie 

t l'ir ttiftn d*t ConmuMtfg gertM bAt, Dufrn A 

»c und« fir. rtfp, 

I •• ■ • ifl. ;#. Off -c. . 

/x r tu: .u hoc miruin »o$ *4«fc Jr if. IX. ^9# 

fa, itia- - trcos 

•mar jK^n. fin 

*. « -. iM' l<fo TK Jl' 

•urn jr 6 M M ' 

i»/:^rr * S^ndtrjojanmit Lultts forsbttg 

t • . • • . v ■„ . .r. Ab 

/a ;(«uWr **«» grvcrnr* tiiir.din d*t Augm 
cftlci » Dcj, non p < • *T> t qulcquaai 

B -fpofcierunt Ac <Ti««m In Ml tottu 

i./ svnr*9rt4m fmd fn:i*M t* }'»'*. Dm hift gotten g^ntt 

pccCVMt & la ^ n«* ' El ejecerunc etim for 

'•£#*.*» *C/T;r f£** ^ £ :■ * AUTff, - ,. 

_ ' IN*:, Qui >l 

tmrjtjmm, d* jtt jmmoAtlrn 4M*gf/mft* ; I'nddAOfa lHfn \ K%m 

Ccrlti t» &) Dc txtruj: 

lUtjl* mm dm S*bn Gitttil ;* 

-• Ku£JI TIC «'""> '»* M\S\\.G'ji Hg fiU % T99y 

A Dominc qm> eft, ur ct.iam in _-um I 

• H a*ff J* ick gMi mn ibn? 

; i\ Ka) k&PVKKX, tUJT6y y H04 c >«.}&¥ 

% r. -m Axut t\ . Ec cum, 3c qui lo^uicyc 

futSAsjtrm: tl*bmfiftf&rn jim, V».V i<r r#J^r 
H*«r# 0ui fieiK of, cxfoVf i^r. & 'o ^g i<pij , Ku^«#, »ift 

cjcui fuerxt tccuai) ipfe «ft. I.'c v«r6 air> Djiniru 

T n Mgn*- ma air , dsr fffc gf. £r dker f'ptssh, HSrr tcbgUnkt u 

'1 V° &&ffrKi*rinp cumS. ft K*f o fir^f fiiTH*' EV&, 

1 adoravis turn. Et Jeius dixit; Ego 

fr.rf jAn 4*. fj. / Jr/«# Jffuco: hi/ bin it* 

judicium in hu mini.n : nt ocri non *>• 

Gerubtt tuff dtf k'le.tl suffix die ma nut.. 

Tinny Y& t\ G*M»>;f£ TJ t P'S9i Jivxyivj* ft Kay tojut 
de^nt, & qui vid-nt carci it. Hxc autem i» 

djiierden^nddte d a [then Blind tier den. 40. Vnd hlclm 

CW9 CK TtltQztJTGUM, §\ oifjsg U,£T y ¥JJfJ % f& «T?r 

tuntquioacx Pharifjcis, qui crant cum ipfo> At dixenr 

..be Air PltArtjeer^ die 99dren bey jbn, 9nd jpnubtx 

[4 xo| ftr^JJy if*«t ^^A^ij ft'o I^ffl-S; «;nr <w/p., 

n Ac fumus ims caci? Jefus dixit cis: 

dm W* r Blind? At. Jefm jj>wb zujbnen\ 

^ non habcrctis peccatum: nanc vero uic:: 

&!,nd, fo DAttet jbr ketr.e Sunde : Sun *bcr jhrftrtcht^ttrf* 

ufyjfi ■*■ vftZt f} *xct(>TJeL m 
jnanct itaqj vcftrum peccaiunu*. 
L.eikt rti'r Sundt. 

CAPVT X. 

AM&i *f*i" **y* ty** r » • ^ ttOV(Z<i$,& 5>i#. 
Amen, amrn dico 1*1 Hon ingrcdicur per 

/./ ^AtUtbithfAge "Z^et iter 

pvj #./.« in ovium caulam, ftd afVendit 

,„ dm <f Sul, frndern /ftyj s*d«sK* « J GH A SKIS CA?. X. t$t 

& Quj autem ur per 

if .'.i Dial %ri ti* SCricr. Vtr dbtr htntm %ebt zur 

* eft pi o.v.ju. Huic apcric janitor, 
dtr :i nm Hirtt Atr Sibsfii. f . Thnu.ttn thut tuff Act Jhurbuter, 

4 « voc 6c voc.it fuas 

aW/i jeim* tnd tr rmjfet ftmt 

• Mcntvatim, k. j eat. Quumq; emifcrii 
■w: NViimji, f *J fnkrttfit M* ^. fW frfrr* *r b*t AufigtUfie 

; J, — .--mvitsj \'azj&&zi tuncJp, t&i 7» 'zrepGctiS 
orttt I I : an eas, 6c ortrs 

)C«ar 5i •**> , / ri#.' rr Am /«r r», fr W irr Scbfffe 

*4h gwrJ* in o\icLffif tarfJ tIw (f*v!w. £> AMfTifii* 

I laniur cum : quia norunt ejus vocem. Alienuro, 

.i.»;Mn ; ^r* 4r 4rn*m /rw»« Stimmcn. J. Etne jrcmbAS 

t s -* i'»V- r^fir, ct^i QtlfyfTKi '^ar y wjitf* en 

i ^« at i i-n fc r .r -.*. fed fttgient ab to : quia 

frtgm ft m::kt m* • fotuUm ftubtm %on jbn : Atn 

-nmvam vncem. H parabo- 

*,M+*m drr fit wUM* mmtn. 6. Dtrftn Sprucb 

; fliutlf* CM406t it CSX ty**im* Tito, rf 

aute non CQgnavaPUQf quxefllnr ea 
Jb^M *«;£«, Sv 45/r wintjibmtn naut if* Am 9f>*r 

* ;•. . £ rtr *r • f>rr3c :r*>ir tfinlc' Ap!u) 
crga JgTji rurfu? cU : Amen, 

egi fum oftiuoi ovmnu. 

1 f«k *k fat tMtk, bm Aii Tbur zkdt»±cbsjj\ Eyancbliu m 

Jefktltrus ftnirl^ •ttl «2?£P 6/t*5 r^t^ fijj ~\ t&J A»9«/' a» 

& bsHinP*- Oi^ncs (^u»t^uot afiieme v ki & lacronc* : fe^ 

/?#/% /. AUc die j'Ur mir Komi*i fnditue fit,A ■■; Die be $* J Mirdkr: Jt 

w 'weioctj OPt tKxcuv *jauv % 6? Ey# «^u jj }&££, Ear - 

oves non audurunt cos. Hgo fum oftmm, (i t, 

jfc Scbtffe hate* niclit gtborcbec jhtun. y. Ick bin die Tbur t JajtrnM 

per me introLrit, frrvabitur, 4c ingrcdictur 4c egre 

durcb mitb cmgebet > 'J.fclig'v*crden i vHi'v$.rd 1 fwi AMtgeke*, 

% vcp!w 'tCfiyiJi. ft'o xA€^>;f; era, i^/Jtv^ j « p 

& pafcua inveniet. 1 ur n.in fen *, nifi 

$nd V Pride finden. 10. € in Dub kovm.ct d.u 4m \ 

furctr.r, & im<5ht & perclac oves. Ugo veni ut . vitam , 
Jtcle, $r.d Wurge h.d fa*tbnr,gr. Jcb bin kitntn da* f.e dda itlc hdktj 

V€<crh %xv<ni. ft Ey>J «**» K*\9i i ztsijjlIuu* $ 

a»undent. Ego fum i'.lc bonus pafl >r : 

f»b gfnige, ''• fob bin em guttr hitne: 

jkiftor fyara aninum pro t>vilu<. 

^r kjjet fein Lebtn fur die S<l*jfe. 

ft'O fXiXTidTTf dti K*f C5X CdV VO^lwt eS IK <&&Zo& <4 

Mcrc-nurius autem 4c ijui non eft pafl«r f CMJttl ov 

U.Eih MudiiKg der mebt ijt Ihrte, des die Siktffk n< 

fjnt proprix, videns lupum fenienQNIlj &: d I fit 

jW eigea , /#Arr ^« r^fjf kommen, 9nd ttdejjet die Schsj 

lk »»t«]; , Luuuj autcin npit 6c di o» 

fiUfteuge:, tndder Wolff erbsfibe: tnd terjbfKit die Stbtfe. 

Mcfv.vruuu> lottm 
fj. Der Mtxdimg dbtr fietgtt, dtn cr **i 4(b(el >. 


TIU4. Iohakkis Cap. X. 292 

>'m6CirJ9. &Fy* «/*• i ***>; $ zrc-.uju, 5 yi furze* p ^ or$ pr9 

o fum ille bonus sWj & cognofco y^ w r77#r ^ 

,4 9X0*.Ol/4U \J7zi TUP iUV*. & t*mm} /*« 9 VCL71J0 

i mc it me pa;-r 

tot, Wmmbki, 4m mtmrn. I J. I I ;: wchmttn f>'*teT 

mm Tit zrcL-nyij > ui fin nmy*%t& 

p.wem, meam animam 

. krmte den r\. tnJitbUjJi mtin Urtnd 

«ff w*frC*f*r. til C«pi *&* g&C+Qi i QQ6 

habco ji :s, <jn» non 

*'*# /<A ludt tn.ck *t +.' ktfit dt: '• , 

r C* jmv'PK Tijt cll x /uf 0A i^y***, ^ 

ijunq; me oportet adduce re, 4c 
dm dstfirm MMMl f'nd djejtiStfem mup tcb bcrfitbreK, . $>:J unum ovile>& unuserit pallor. 
n<T*9—rimttm Sitmm nrdttttden ttn J ■:£ (in Ihrte. 

< it «><xtj» ui • t47>^, on iy u px tLv yu^ic v^iai, 
HPMMM « 01 «• e pater, . .;« mcJm amnum pono, 

Dmrmmk k*tn wucbmmm V*ttT t dm 1.0 mttn Uicn Ujje y 

/ Wa/V £? Otitic CKgfl 06 7llx "^7' \[4,X y Jef$* ft**. 

MM nit .1. Ni-mo colli! eatn a nie, fciwr* ^r# 

-rr. //. Sun.AHAt mmmtt a 9>on mir t rrvr.di /*i- 

>5I' •> iZiffflCU cWtIw Scivct , 

1 ego f W CMS I lub.u potctijtcm cam poacaii, 

.c Ugt n ii* m ubxee ti mAcht xtt UJfen, 

;*• <wrjjj *a\* >.x* ra/.Tuv twj c*h?lw 

m.iodatum 
U in n.ih m4i Cebvt 

n eft igiuir rurfum Jnd^rnm 
.•imp* .i n , ,y. V M Wirt *kcrtin i9 Ckr.'Jii, EVANGI LIUM 
%\rm* at 7iTf \xieuois %l* lirxq (Mr teyv$. ftn;>. 

Jium inter xos propter hos ferments. Mu' 

zt'vjtnubt tnttr den Judm tber dtefin FTtrten, 2: Vttlt 

ex ipfis dtccbanc : Habet dxmonium, Sc lnfanic: quid aud: 
inter jancnjfcrschtn : lir t'jjt dtn Teuffei, %ndiji injinmi : V Pm bo- 

. .jant : Hjcc non funt verba tixmonium h.» 

il.Dusndtrtfpntcben.Dd4 find webs W*rtc tines Bejcjenen. 

ib¥A7tq £cu[xovlQ9 Tv^Xuiv •ty'^zth fxv ; ccmiyeiv -, ft 

poteft ixmoniurn excorurn oculoi tpa 

dtr Teuffei dutb dcr Bltnden Angen AN* 

Hirrofo.j' autc:n Encxnia Hiertfolymis, & crar hyems. 

mn ctitkrs- db(r Kircbrveibc ZM Jerufnlem, %nd fctr r I 'inter. ty\\ 

• I»yr5f z&aimi 00 nS ism c# rj ^* 7Jr £oA»/4^ 

Jcfus ambulabat in in p*v Solosw 

in tV.tmM^'t tm Tetvpcl ;* *fo 7/.J& >»oauir. 

Jk/r; :<_. £» B**fcA#JHf e> OLUTir c\ IX^OUCl, K. iMytV CWTlS* EaffSI 

Circumdcdcrunt ergo eum Judai, 6c dixerunr 

luntjejum, ^ ^ $ m b ru ,gcten jbm die Juden, ind frmcken Zujbmx Vi 

re *n fit cuffig fjuvv tu/j xyvyjw ; tt ev c* b X {/&>;> am r\uif wai* 
Cbnjlm, fufpendis noftram animam ? Si tu es ille Chri(his> d.c nobil >n 
f,4Jiej?*x*fi»fere Stblcn ? Dtjfis foj^eeivnt f 

01Z. 3? O lrj(Tdf thriKC/J* cufnlc,' Tnrty 

tf. Jei"u« refp mdit ci$ : DUd vo^' 

h"lM** 2f. J'/* 4 snttft-rtct jhnen : L'j htbc es gtj*£t nub^n*** 

Vi<n\>%x in\oj<t a iyu T+ziZtbin* px tJ zza 
'ertdk op ia mei p«' 

gUnbttjbr'. DteWercke die icb tbut in 

Mtftdm.UAJ. h r ; ccf\intnr At me. I »\ nr»n cr 

tUt ztk^em fen m.r. it. Abtr jhr gU. 


J on axxis Cap. X. 295 

Kp>9»i tarn v s*Tc& ly.ct t» 

iir .«-'"', :tj*zt bsbtiwtb. 2". Den mi 

auJiaum* fOCtmj & eg"> cogwoLj o: ic- 

M*i ■*'«/« fttmwun,%ndizb km 

1 ate. :go . v.ram, **"*?* 

af. PWfcft i*i jkwmdmfmvp kmm>hUfi 

. , . P r ft or " *«- 

^f-aa «$ iff cu*t&, tr# *x *£jrtt<q 77; <u/7» ex ^t^ VH\ frrrrfai 

x- rapiet qmfyuam cas c mea 

■i i ui i T f >r, r*AKtfmAr:Jfi*irJrt:ftn ft AM mciKtr 

JC sir*; ax #. JtcJuKi p:L, t<n pH?_o*9 vrav- 

Fmct meu» qui rjs dcdic mihi, «ft major o:nn,- 
iitr drrfit dtmtr, if gr^fier dtn aU 

> I m\ [*§ cxjyji rJ fix zrctTfog gfl&fb 

nr^9«r<y«tm poceft tssnpcfv c mei patris manu. 

Tmdmnmumdi is* ft mjfm MM mtinti I'Atin H*> 

i .mmrns irujp if. ittZaLfHint* *r c) IzJcuei jfjsi itt- 

I Ef* ft pactr unt < ,..■-.., 

> trndrnwrsmr f»d mm. j tt DabmbenAuff ]u.ltn Jrjion U~ 

b pi J w , uf lap.ia- n jefm 

M Ssemw, dm ft fttn.^tn jhn. ;j. JtySv Antv^rttt 

< i^«f* 6k rJ n* wAT^c'i* 

Malta Wona opera dcnonOrari vob:$ ex meo pati- 

/ fMr ifcrttr tWittf fa MAm K..- 

r <p<H torom opir n fo 

J .' |/. P't J*i» Af.t- 

»• » 'd A fmxmjB'.r in dJ4ii*ifnV; r 

Leee E VAKGELIUM 

a'\:. ST , *. en ov itvi 

ob biafphcmum, id eft, qaia tu homo 

•? f mb der Gotttilefierung ^tUen, tnd its du tin Mir. 

muuTif 0SCF. fto Inri; ^tt€k^a fy cwjil; 9 obi 

Jefus rvfpondit t\*> : Nonnaeft f.. 
d. ' Go//. n.Jefus *ntS$crtct jbnen: Stehet ni-.ht [■ 

[aSjjcv C9 iif vjj,Zv >ou<** iyoa «7ia, €>eol \m ft Ei 

D ifl veftra lege: Ego dixi, Dij eftitl Si i; 

»r/» p» r9fcr« Gtfeizt\ Jek hnbe gef.igl, Getter feidjbr? jj. Scjr m*, 

Mjctnf§ rx.f-^ * Decs, ad cjnos fcrmo Dei faSuseft, ck 

'is fi'.; us Dei ve Gotter, zu Wtl'.ben das Wort Gottts gefebeon, 9nd dit & f. 

i £19*7x4 X'j^vc ftAe; &f**ff o WA7JJJ 

i cuappd- . non potcfV f>!vi. Dicins ros, mc (jiicm p u;r fori 

4W4y * i.j» u'stb r.icbt gebrothen 6fcr den.^6.Sjrtcketjr den zu dem dtnder V*tm 

catrir, 6c mitir. in mundumj blafphemare, 

get b*t, 9nd pfi*$ w die Vl>\. Di. UJierJf Gott, L* 

Inr.v* Ti r Gc'5 :oV oi^u ; ft El £ weii mtvpculf p* * 
Aiw : Dei films fan ? non facio opera m: 

dju ichftge. Gtttes Sebnbtn hb? j?. Ibue icbnicbt dtetttrtkt me met »• 

^>3f, fJLt\ vSirtVlTl fJLCi, ft Hi 0i STIiir', X^ F yLtJy m 

tru, nolire credere mihi. Sin vcio rccio, ctiamfi noa c 

rrr/, fo gieukt rr.cbt mtr* j$, Tkut ich f;e siber, 99olt^r r/iibt g.'ef 

mihi) cr-Jice •. ibus: ut cognoUutis & credatis 

•, gltubet doth denser dm : Auff d* net9nd gleuoet 

§ j-tdiou ararij) ct *uu, Kzyco cv -m.tJ^ &t^rTUi xv mAll I 
jmmtm m ptng ia raecf>, Jcego in ( xrcbant ergo rurfui 

compreven- I'tirr inmtr tjf t tndtcljim jbm. jy. Sttjucbte* thermit \i 

*' f VOt(n» , \ , y~. ~ ^,r , m 

cxivii ex Ab 

Zttgrttfftui Abtr tr entgiengjbpten Am jbrcm ltc*~ 40. Vnd H * % J ottaknis Cap. X "294 

n , in cum locum, ubi Joannes primum 

ut Jmr*U ** dm (>rt t sU J*oa> M frcr.W* 

ifjLHfZi cxh. d%Kcq 7n?X$i >?A^rr -kt^ 
anGta; Mjlii atuem Tenieb.int ad 

l§4mftt kurt . I '*J*.xi mJIJm. <f/. r«i Ml ktbmtn z* 

Jnannei <^uiicm edidit nullum tignum: Omnia 
i+d fl-jr-cr, tbttt 'keint Ze'.thcn : dUts 

n mmcMQQ ipfe hoc dn erant ra. Et 

Nbf J9&JXTM f#» 4ej'r*n grfsgr buf, *Jm iji Wat* A.i,Vnd 

3 Civ mm c«h r/Vi. «; avrtf, 
multi in ci in-,. 

rf* fa,/ J» yfcfc H CAVVT XL 

fMaiquULjm nomine Lazarus, I lunia, ex 

^{ A*rr rtntr kr»*ck tn LAZ*rm>tin B<iba> i, in * * » o Man* Ac ipfiuf fnroris Mann*. Maria 

d . < *m \i*r.d %nd jarrr Scoffer Mdrtbs. 2. MdWm 

• ■ e# a qus «n ninum DOgUtOtO, & cxrerfir 

4m pfslktt k/dtt den IJLrren mitj Albert, ind gtUWtkn H 

pedef l fr.i 

A»/# ■»<* ;4r f « i:«r,u . DttfriSfft Brmsjn Lju*vm 

JTA;:sh>4u kff <a/rtr a rir. 

ergo r j i tmn, 
EV'ANGELIUM'. 

dictates, Domine, eccc is cuicm amas, aegrotat. Jefusauj 

i"/u tifjjen jrn fagcn->HErr % Jfcbt : den da lieb haft>der hgt krar.ck.. a. Da Jefm 

cLKhicr^t H7m % - Awry ^ a,$-'cveict Qpc esr S3£9$ ^W,, 
id cum audiflst,. dixit;: Iftc. morbus non eft morti, 

das boret, JJ>racb er:. Dit Kranckbeit ifi nicht zum Todtt 

aftS \jzvt* wg, dofcig'rtf ®^' wa i yog *& ®'~* h* m\. 

fedimmiffus pro. gloria. Dei;. ut filius, Dei per eu 

fonder h zur,- Ehre„ Gottesi Das der Sohn Gottes dadur 

lazarum-, g} or i£ cetun> J^fus ' autem diligebat. Martham, & eji 

< u " d " abm gesbretMerde.. S-J'fa * b < r hattelieb, Martbam,, find jh, 

Sororibus,. , v ; /t) . ~ „ „ , . 

Ttoskaihtpuv, Xj -nv. AaCct&y., 5? £lg %v qzUMV, on dot 

fprorem, &. Lazarum. Ut ergo andirit, quodargro 

Scb$%e(ier> $nd: Lazarum.. 6. Daer es nun buret,, das er Km 

ret> turn cjuidsm manfic in. eo, ubierat loco, duos dies. Deii 

$$&), blieb er. an dem Orteda er, $iar y zWey Tage, . 7. Ddrn, 

J$ T£Ti Kiyi Toig, tfpfyflcug, Ayvylfo mh.iv etg tJw. Ixfeuw 

poft. hacc diciC; difcipulis, Eamus rurfus in Judatam, 

jfricbt er zufeinenjimgern,, Laffet 9ns ziehe 9 9id*r in. Judiam 

hortzntur Difcipuli dicunt ci : Rabbi, modo qusrebant te lapidare 

Jefumne in <?• Seine Junger fyracbenzujbmi. Meifier^ jenes mabl Molten dicb Jtemgm 

3 ud£amre - Ix^um, Xj \jz?ay&g 7iuMv ckx. &*0 tys-tf*. ^7reK^ { 

eat ' Judri, & abis rurfum il'.ic. Jefus rerpondit, 

JudeHf 9nd du Wilt Ziehen Wider dahir?.. p, J^fe*' antttortt* 

%pA iitn $d)2e>& cogcy TJjg .tjfiegatS; tecy Tig / Z3&7rttT>j bf 
Nonne funt duodecim horac diei ? f\ quis ambufavcrit 

Swdnicbt zWlff' ftunde des, Tages? Wer Wandelt 

tiMetl, £ ■£7£P0?iO'^« > 077 &\i7ti 73 <§}&<; TZTXTlf X^'(T^if< 

intcrdiu, non ofTendir, quia videt luccm hujus mundi.. 

7 Ages, derjlotfctfch nicht, Den er Jicbct das Lietbt diefer Wilt. I 
J oiiannis Cap. XL 295 

§1 ir ae t; d&wft if t? vvkti, *ss^tjyJ"mH % ct. one z<a 
auf: ambuUrerit node, offendit : quia non eft 

Aixr ^ATiddt dis Nacbtes, der ftojjet fuh : Den es tjl nicht 

c# oultJ. &Tclvtu «7rr K& $ run Ktyi cwmg' 
co. U.ec ait: 6c poft hacc dicic cis ; er ix in j$ no. 


m $n/er 


\7n\<rx cwn\ 


::m earn. 


jbn. L Pant in_, 

X* .tW «1W • Wi f'«i« »jh.w *..*«* vu • 

//. Solcbes ftget er : Vnddarnacb jfrricbt er zujnen: juddamsd 
/» « ^ I >* \ ^v / . m n / «• refifciPan- 

- r.uuif • Q\>@* KSX9ipti7Ui % €t}kct &0£lvOfyq W& dumLaz*- 

amicus dormit : fed proncifcar> ut T Hrv, 

Frennd fcbltjfct : . Abtr ieh gehe bin, dss 

ft EIttzv iv tart/ c\ (tyfyflccf Kv£/e, 
Dixjruntergo ejus difcipuli : Domine, 

II, Djtftracben [tine J !i »ger ; H Err, 

h yji u»j7Kj, rvfyiJtTdq.. fto 1><t3j £s etfflxst zrei tund 

r.it,J fer?abitur. Jcfusautsm dixerat de ejus 

er, fortrrajbefermitjbm. ij. Jefm aber {age! ton ftimm 

rr CM*9U fi i^ctt, 071 Xsyi >s&niis wpfauis iJ 

rero putaverunt, «juod diceret de dormitionc 

&* 4^rr meineten, er re Jet torn Leiblichen 

Tunc ergo dixit eis Jefus aperte, Lazarus 

gaudeo propter vos, ( ut, crodatis ) cjuod 

/J. rndicbbinfroimk&trn wMbtfsitf dujbr gleubet)^ *b 

fed eamjs ad eum. Dixit 

m bin . Ab* Ufet ins zubtn rujBm' ,rf. Da Jfnecb 

DiJymu,, cdnarcipufis : BamuT 2 

* Zu den Jungern : Ufja z:eln 

** ftf^aeW. ft EJ^„ hi*i&i>r' 

™ W. Venit ergo J fus, i*' 1 ****** 

"" ?;. ^4 X4 M ^ J""^ 

l C C e f J~.ctn, ergo 


MdTthd 6C- EVANGELIUM 

Icnivcnit cum cjutrtum diem jam ageniem in 
%ndf*nd jbn, dst er iter l*ge (cl.pngelegenbiAT tm Gi.. 

j? ( H BcTt;,a it r* iyyv; jilt \tftftAvu,*Vt i; "ten t 

( Beiharvia aur;m crac propc HierolHlymam, I 

i$. ( Bttb*' mUt Mat nab* bey Jt-~/A.em t bey 

m¥i$ $»«<*►.) i?^aj yoMoi cxtz»V \xSxam iXr,hCiei9m «f 

ftaJijs. > Multuji ex ; tis vencrj 

£rs Felices.) i). f'nd H& Juatm ttdren kammeu 

tx;+£< MdtP^ti »v- M«t^/ot*, ir«t <sr a £ot|uv^>j<ra> *7R/ ai/7 
Mmham &: Miriam, ut confolarentur ci$i 

M.irio* tmd Maria, zu trjjitn 

into;- • P f , m^ ' f\ ' " 

CCUTZJr TV +0 KH Jfr MctgJU Oi% yKVffTV, 071 c 

fuo fr-ure. ' c r ; > uc audivir, qu 

/£rs« Breeder. 20. At hdret, am 

rrc, occurtii «i : Mart* vet h6t 

hotnjtt, 1 : ! t Z tf} )b , » ■ --ver b.itb /it ten <U btmib, 

£€«*tf Iff >j MxfJU zrQs% m . • K'^«, At 

Dixie ergo Martha .iJ Jcfum : Domino, ii fuiflcf b 

jr. Djjff. 1 Mdribd zu He r< ft* hup 

an Of* olv inwyKn. £>'A)Ka y& rur 
metis fr.i non fuillrt morcu flc nunc 

man brudar Stere nuht lejtorbe a* Abet ub tf:ip d+ 

on iju etf cut^th 7?* Qiov } '0 0«o'c en iu'9i% ft 
quod qurcm j, pctierti a Ubib 

ddi *%m du bitteft to* G0tr, da titrd dtr Got: geben. 

)iy4 aujTK* Z* <td kvaq at 3? M-i-5*A*>f *k 

Tims fratcr refjn 

AmuifZujkr : Drim <dcr folAuffc,.' r m. jy. \i~rtbd jfrji* 

,rt rj\' rcfu 1.1 rcfurre€riont 

UhvittfttsltiM: ;rt m dtr Jtffrfhkmj mm der. Jo ha h Cap. XL 59^ 

JTO h * -wry By* inn r *ya<r*<n<; K& f , . 

Ego fnm Vio & furr-tlio tf 

m JfruitZMj, lew bin die Aufferjl (hurt* Sr.d ^^ 

tivet, eti.imfi mortuus fucrit. 

irvbet m* mtcb, dtr titrd Lebtn, oh gkich er fierce. 

• omnis c edit in me, non morietur in 

•j f+€T *j$ .:?<;, tnd giembtt An mtch t dtrtvird jierlin 

t. VKVtiff t5t? > 3? \iyi mwni' Nay Ku£/«* 
hi Etiam Domjnt, 

'««*r. Qitmktftn slm? j\ Steffncbt zujhm : #£rr, 

«i.«n^> en #i i .X£/W* a ijs* "rt/ 0*5, i «( 7ij» 

cr«4o, Clin.:.:; ille H Dei, qui in 

gimitt dm dm ktft &hn Gotta, der m *i$ 

ft- "4 ftT5<3K, ^CTrA^I; l^ . f 

. tracurmc E cUxifict, jt , & '' * T" 

IBM* £ -1/. Vndd+ftdm lefaetbAtte, gienzftchtn, ind** * ' 

-~ : . ii -• , . :4**/a* hD^ it.victty 'o 

*-* ^ fororcm clam, dicenj, 

Jcfiu 

•rat in eo loco, <ha 

/■ *■» W»fc»; S*md*rmtoArH*<bAndtmOrte t <U Mst * 

It* 3i . -. air' 4^ :>n t 

5go, qui cum ca nt 

<;/ t$ jfc 

in t B VANGELIUM 

cr t? o)icuti *& ?r&9j*iAv$V;jL}pik clutIuj* \ii*]is llw M <*£/*« 
in domo, 6c coi;h>!abi(Uui cam, cum ▼idiiTrnft aMariam* 

m Hau/c, 9nd trofeden fit, da fit ftbtrt A.'drwr *, 

f rr-xifTct citC>, OC exiffrr, fequuri fuut cam, ducntcs, 

/ : lunde eV.tn.it t 9nd hinmuptng, folgeten fie jhr nacb } indfirmcbat j, 

*«' Iefum* ab-jc *d monumcntum, ut fleac iliac. Maria ergr« 

0thti hin turn Grjpt, ddt ft $9t:nt tUftli p. Altnn> 

* liflet co,ubi Jefus erat, vifo co, acetdu ad tjus 

*<«» Ww J'f"* tlar, tndfdbc jhn, fie I fie zu ftintn 

Jjyxm dimi' Ku£/e, « rg uit, jMi c eth^tp\g cibt ir i 
d ecu ei : Dnmine, fi fuifles hie, meus frater non eflet p 

fnd J}rdtb xujhm: HF.rr y tterefiu bit gttttfen^mtm Brudtr titrtnitbt** 

^Kf'cv. $>l»Ttii ip a>e cwtIw 6t£i Khatami, y^y onr luilt 

:s. J'^s «rg3 ut cam vi Jit leruem, & 

hem. }). Ali left* fit fit tttwen, fas' die hi 

/, ^ .. K?.cucv'#(, > cwi\')t)>'&.e, €Wir, y c*i£tyfJLr l eK& *nS 7niv^ 

mit fp:':itt fie"**** 1 ni un,i veneram cum ea, infrcmuic fpiriru, • 

4Jfe-/iu Mucbttewtn, Mi k 4th nun mit ;br 9 trgrimmtt er im Gtifi, 

: fcipfiim. Kt dixit, llbi pohnftis rum ? Diet 

betrubtt fiebft . /<f. Vtid fpnch> Vt'o bdbtjhr btngehgt jhn? Su 

Rj^ti, toyji yj^i !<?£. ii'o IficZc; \$uKovm. 
Dominc, veni 6c vide. Jelus lacrvmatu< eft. 

; m: // kom ttidfiebets. jj. / gier^er. dit Autentbfi 

U:ru- iM *" • Ixfcudy r/l xS)c <£ ^ff flU/roV. ^ 

•v^/MT «6 Diitnintfi Iu.lxi, Mttaomodi - tcum« 

hlllW §i*'DsJfm$im Siehe iUbsttrfi litb jbrngth/tbt. 

poterai hie 

<•* I ] WChtmi kumMtuubt tier dnjftttijn bdt dm /> y .aru* Johamnis Cap. XI. 297 

u: <5c irte nort morerctur ? Jefus erg» 

urn, $trfeb*ftw dad omco nicbt jlurbe ? jS- J?,"* aver 

1 tfi-jij^^* WmXxf cm isujTzS , «*£C7af «c t» ftVf/ui • 

in femcupfo, tcnit ad anonumentum. 

tttrmahi imjbmfiU/, htd ksm turn Gntbc. 

imp«ficiis erat ex. J«fus 

iM Mtr c*t .\ > f( , ■ :r.n [rirgt daraujf. jp. Jeftu 

idem. Duic ei Martha foror. ejus 

Htht sb den Shtmz Sprubt zujbm Martha die SclMeJIcr des , 

JCj£/f, j£« *,$*{ 7\Q,aQu@^ }CC£ €9t t Ja'OIiy jamolct 
\\ WT11 finnr.OoflHfir. olct |aa: rjuatuor cicn.m cnimeft. It- *■ rr.tnu* 

'! fch§n. Dtntr fieri 'age j yf gcltgen. ao. Jc- mento, 

* ox firr nr J71 iir Wifftvrjfr oi|/« t&</ 
Noaacdixt tibi: quod n credideris, videbis 

■ 'u e: fjmr Have ho n i -t sir p Ait:. S% dm Wmtdeft glaben^u j'ol: fiitn die 

V C»r ft :i£«# ttf TJf r\fyt t tf r,V J'f M &**> 

Suftulcrunt ergo lapidem a leco ubi fucrat illc tu oculis 
41. DamnUn fieab den Stem da dcr gratia* apt 

%. 'o lifts 2t i(t cftr cf9«A^ ***! km sru 

iutem a- oculos furfum, 

Tune, g'itui ago , quod audieris me-. Ego autern 

ym^.l'A mk damke d:r, doe dumich erbiret haft, a}*. Dock icb 

n k%in% ** *tt>oTi- a^ct %l& m oxtet ny wfcf- 
^•odaodai BX fed propter turbam MnlW 

dm mirtf mub s.. Ufkmw n rmb del Vokkti Willi da* rtnbhcr 

i hw, *»a wwCr^nf, en ov fii >^6<r«A*f. SiKetj 
atd ^uod ta me an! I L 

.dMfriUm •"abtft mtJ> rfmW, n, t 

Ijff 7BH/JM E V A N G E r. i- n M" 

Jtfm exti- ***** mwtGr, cx&ifrci y.i;<i>y, Cj A*l*qi y }iZq 

m: Laztru k * c cumdixiflLt, clamavit mag I Lai.. adefdmr 

5> Kay o 7\%>»Ku; i%rr\Jty /cJ ;>• Ktt£/ouq CYir «i Jt* 4 

erat mortuus prodijr, vincius -»js pcties 

4+. Fka Jer $erjio> xnt xa -m her**/?, •ebtmden mit Grubtucbttn 41% Fuf<* i 

maims, ejustutco* fncies crat obvin&a fudai 
Hendtn, 9ndj . t Angefubtt 9trbttVet mit tmtm Scb9$. 

Mfi twiiii' Avffwn cwT*r, -rjLf U^m \jzriyHf. 3» 
dtcil - Solvit! c.irn, & finir? abirc 

fpriebtzujbnen ; Liftt jbn 4MJf } 9nd Uffit jhr. gebn. 

c»go r x til qui vcnerant id Miriam, & I 

mtfi *rr im * rkommen$v4ren : Afaridt 9»d jdbtK } 

ici ltjrx$ SBrQi/ifXv t zj7r t <?t\jcxs fir; cuwnif.^T^Xq $\ *£ sua 

«jux Ieitu feccrar, crediderunt in cum. lidem autc ex ipfb ;k 

♦ *m< 7r <4 ri*/, gleubten drtjbr.. +6. sberttn )bnt*i 

JM •«£*£ CUT tac/rcuVfi y^pq aitp cwn>$, cc o Ifjs-tff . 
lunt ad Pliarifx-os, & dixcrunt cis, qua; Icfai 

<&•» Puxnfetrn, tndfagtcnjbMtrt, r' ** fr/# 

^> %y$f *? li ^ ; ^ o\*&{/rKACi §w*\ //;•>, y 

* 4gCHMM ergt> pomiftcci dc Phai concilium, A 

^'. Pttcr/ * mitten die lidbenprrjitr 9r:idie Pbdrifier eimtm h.i.'b, 9r* 

• 7,r1 ^ bo icimaj) Mam h.c homo edit v,.-\.x 

*~ fnti >rf,r Mc»fcb thut 9,tl Zm% 

&£av ct't-j)^ eWTiV *rv, Ti^fCrxn mi fit 9 lie cuu 

firumut cum credcni nei 

4 f. Ldjf<n Hk nn*rdei .%Ut Mm jbn 

lAf'ffirmf ot tUfimii, y*i ct?H<nv 9 ^ Tc t tow, 

*ci. Romanii A: dtlcbunc 1 . um l<>kum, 

AiwwwWIrti tin Rimer, 9nd ntbmea ir>t l^nd 


l. ] it *Ca f. XI. 29s 

Pcwtifrx il- 

■ ifoMy dtr&ur Hobepriefler dtjfe^ 

iin, Vol ncfatis quicquam. 

:«^*«; Jar thtj/et ntcbtts. 

. .• t i/cifj i/A «s *>*{*«•©->*•> r ^ 

cjod coafaat nab:., ut umis bo monurur 

. ^ _ 0H Pro 

'•"*" ■ •••• ■ r '< . /o 

"A /M '•*•* r * : JiwAf«f- ft Tire dii:cvMndums 

•Ofulc* *c 000 ttcm gens pcreat. H»c aucem 

**M 4m g*r. F§lck terderbt. $1. SoUoes nber 

ft * *M* ^r ••'f f U W¥ ^ 

a fianiffo: fed cumertV: p«ruifoc 
**> Af f m fck fikf : Ssmdnm dMal er tt*r Hoherfrtejier dcffelbigen 

frpht:ii.: ( *i lei moreretur pt© 

**»^j;r/ rr, « yb//* fterben fur 

■on pr« ex genre untum, fed ifc etiam 
j l« rndmcht fmr dm Vokk alkin^ fondcrn d<a tr dk 

. .t'ji^tytf et{ If? ft At' 

cogcrcc in unum. Ab 

f'firft ttMrtn tn kncb.'. f;. ; " 0fl 

ut trucidar, c .». 

T^# j* ,.,„; c\vn fa tote fie tidim 

<m Inrct Indftbl : fed 

fdillr * 1 ,r /r 7 inter den Index : Sondcru 

'(if** «S ■ 

tifioncmj^u<<.ilpn»p w - n , in ui 

■ E V A N fi E L I U M 

tjuar dicitur fiphraim, &i illic commorabatur cum fuis difci 

gtnfint fybrrm, indbattcdtfelbft [tin Wtfinmit feinen Juttm. 

ftlly £i iyyog to ni^et tuv IvfcuW t&j ctvtZrjtu* 
Urat autem prope Pafcha Iudasorum: 6c afccndcrunt 

jj.EsWar fiber nabe die OJlerm dtr Judtn : f'ndts giengen bints. 

iiql&oitou&Cfit Ticxu(>cc; 'srO'rtfnxo^ct, \vol iynlrunt i 

Hierofolymam ex ilia rcgioRc ante Pafcha, uc purificai 
gen leruffiiim *tu der Cegend 9cr den OJlern, du Jicjich rein: 

%tE(nr\tf Xv rot l9irif%f&j t/Mytv fitr'* iMij*.** c#: 

Quxrcbant ergo Iefum, & loqujbancur alij cum alijs in 
j6. Dfifr.'.gtenjie n*cb , fnd rede ten mit tmxnder $m 

ipp&nti Ti 9kh vjXkf, olt a prj t/itfjj etg tu/j toon 

ftantcsj Quid vidctur robis, num ouod noa feniet ad fcftuta > 

fndjrunden, Wat duncket eucb, du er nicht komtnet duff tUs f 

/ < tit S?~ Jt,B*i*fixM9m £i k& o\ &p&t{!i; Xj c\ **£/rcuci c. 

:ur/:,ut Dcderant autem poniifices m Phai na 

ubi ubifit, J7.Es batten Mtsgebn Utfen fiber die Hohenpriejler 9nd Pbsrifeer em GtUt, 

1 ifet ictv 77; yyitij zrx t<n 9 fttjvu<rv l} onus vrieto-tojiv mjuup, 

ut fi quis noflet, ubi clTet, indicarent, ut prehenderent cuai* 
So jemfindtWujle, 9$oer$were,dMfrs anzeiget } tLu fte jbn griff en, 

CAP FT XII. 

Icfusergo venit fcxt© dtl ante Ptfchl Bethiif 

/. / k*m fe^bi Tfige fur den Ojierngen Bttb*', 

' f oirX Aa,(et£&* r t 9 o -nJnyx^c, cp r\yc4£ZJt ex PtKfm 
ubi irus mortuus, qucm fufcitarai ex mor: 

tU :* W*r derterJlorbtnftWelibc* lefut j.-ffertrecket bfittefide 4 

iili 101 «i ctrnam, & Martha minift^ 

j. . mfid(tenJitjbmeinAb(ndwifibi t fnd .(bfi 


JoiiANNis Cat. XII. 2$9 

tm unus ex iji ^ui firaul accubebant cum eo. 
sbtr 9idw titter der dte/djfen m ttjbm zu Tifcbt. 3. D4 

uCoit Vlffxiff] IZOhijTIfAiS foL^X* MatU ejm 
:0 accept* unguenti fpicatx mulci prccij nardi, ptdesungit. 

mt» Ms Men tontniefelfcbtcr koftltchtr K.irden, 

, 6c exterfit fuis capillis ejus 

Fmfk Jef*> $nd truckcnet mil jbrem H*br feint 

\ nix;' )n ck TysorpfsW ju,J^k. 

Domui autcm implcta eft odore unguenti. 

Dm Ham sber 99sr 9oii torn Gcrucb der Salben. 

it iyi *> ^t^p, \x£c*4 zLlpuf'&> j udat * 

iimcx «ju$ .pulis, mmpe Judas Simonis filius a/wJ/V. 

•A.i t-rr J"K£*r, JutUt Simonu Sobn n umtm _ 

, • flt)K'MV 4W71V 74££e/^oV«/. 3> AictTI OTA P r °t* e * 

en: ti proditurus. Quare non 

dtr bentJcb jbnen terriei J. W/trumb ifi nicbt 

onguearum trccentis narijs, & datum eft 

$mb drey kunJert Grofcberjj 9nd gegeben 

iTTin dt frTn, *% en xwzi t^iiM <5?ei 7i!y 

Hoc aurem dixit, non quod ipfi cura cfljt 
i J9m fsget erAber nicbt, du er fngete r.Ach den 

i]uia ent fur, 6c habebat fupium, & 

fimmrm er tta b, tndhatte den Beu.'d, i„d 

.%. &Finry *y i IjyrSc, AQ'g fari* i 

Dixit c Jcfus, Sint Cbrtftodt-- 

~ d ' Jifih L'firnit fcniitur. 

^r px tf isTvtpiao'fjLX. 
~ diem mex fepulturx. 

* •/» *4ife btk*lten znm T*j>e Mrfrebmft. EVAKGELIOM 

pjupfrcs cnim habrtis fcmper roWcsMg roe vcro habecis ■ 
/. Denm Jrtme ktktt jbr zctf bey eucb t mich aber k*kt 

vuv&n. 3ȣ}** *r otAIc i'fcA^ 6* tup Ixfcuw, l\ 
temper. Cognovit ergo multa turba ex Jui.v cjl. 

slit: f. Da erf tar tel Filckes dcr J*de*t am c aa + 

U& K& r^p i 2I30 73r Iyer** txsvcff *>&' *fa *^h 
eOTet ; & venerunt non propter Jefum tantiim, fed ut c. 
ifc*r : Vni kjibmtm Jpfafe vmb Jeju MM** sUc*n, finder* dm f 

AoL?<t&i iJ^ffir, op :toZ¥ ok idp HKfVP. &0,:\ 

Lazarum vidercnf, cjuem fufcitavcrar ft rnortuis. 

LAZtrum fibcn, Sfalcbtn er erttcckct b*tu $9» den Todten. f§, 

Sswdotes ^IjjfiifHi iZx\t'j<nx*Z f *r* ^ 7*v Aa,?a&p >OTX/«r«j» 
IjmXrmmu ■ * ^acerdotu confultarunt,ur & Lazarum trucidarent. 

t m Hobcnpriejlcr trubteten d*rm*cb f d.u fie Much LtZMrum tidte*. 

' x ~ 3? oi A 1 al/7?v 1<^r;t¥ &i)ko\ tzJV \t*Sou'*>p , #^ > 
^ ?# " Quia propter cum abil mulri ex Jud.i & en 

*"*' ' nkftmtnWiUengieiien Yitl Ju&nbi*, fnd j/fl 

TJP Iqrxv. & T ? J-Xouut/QP >, • *AJ 

Jefum. tcro die multa turba, quae venerat 1 

Jefum, i:.D(SJUtdcrnTAt]es he I Vilckes, d*i kommtmfr* 

ft-t n, quum audiilrnt, quod Jefus veniret Jcr 

f, WL* o oc dM Jefm pt gen Jeruftlem, 

- r ft'EAttJay thtJv&zipUmp fZaitt, £ i^A^r *tmS ii : 

Iffu Hier***** \ * 

^- , - f Acccpcruut pa.marum ramos, 6c egrcfli iunt ci 

tHTQ OwFIJrm * 

»»» /u/*m- fic clamabiiu: bci qui 

r«w ^f 4f- f Md lUfunnd, gelohet fey der *U torn; 

cUmMiu tiffin d%tnM^ r/ I tcol fe'<)I»f<r5e }\ 

illc Rex 
mend: - , an At>.'£ J ohaknms Ca?. XII. too 

fofrr cum, ftcut «ft faiptu Re 

,H mtmt | <^» ficbet gffcbrieStn. I J. Kitbt 

Sion I .ctwisillc rex it, fedens 

rr.*i*7x*rfrS/«* irw Komg k 9 mpt> rctttnd **f 

■ liter. &Tojut9 d) chc iytuau* tJ/fJ o\ f&Jyloy . 

H*c antem nor. u ejus dftfcipuii /;• urbenu 

ii.S»lcbtSAhcr$rrjiunJcnmcbt ft ft? ingreu. 

rig ihz£&'tf> WH t^i&tcruv en 

'c<i crjam Jc gloriticatus cfiet, time memmeruncquod 

♦<r: Iiadkrn /r Jr/m rnkUret vvjrd, Ha dacbttnft dar*n dm 

cflrm ic to pll) 6c quod hxc ei fecifTeno. 

yQfc « »r#r r*m jbm ftflbru:r*> $nd fetches )bm fe gcthAin b.ttten, 

Tcrt>j iorem (j'Jxcn cum eo tcftabatur, quod TOcaiVer 
At I'tick amy dst Hat mtl jhm rnhmeteebc TbAl, da cr ritjf 

< TV p^Ufiy , Kjt/ r>;;fCV #Lt;v c'; ~r # 

t ra r k fufcitaflct cum a morruis. 

nm Am dtm Gntbt, wndAuJfcrw^eckrt 9c>; den Todttn. 

*^*Tifr 'zzturnt axrnl i faA^' tU r ccvt)v f*f*Jm*fl* 

of*Hl r n rcnit ct bi: qi rat cum w ^ de rc- 

Aurb [ittigentgtgrrt jbm aUt 'en tr hi; :o 

im. Phanuri ergo dixcrunt inter 9ccurri [ t 

Ztubtn. Pbxrifttr Abtr ftr»chi> 

rn x$if\ unT| • joV^u^ 

qu proficiiii ni'r. mund:;a 

4m : nr m . :<t nkm Sue, tfft VI * 

Jurcmquidam I ex ""■ 

ml. ■ fmwmu , :en * ltitr< '** 

0L±CL ' EVANGELIUM 

^ui afc©nc ir, ut adorent in fcfto. 

di* hinsuff kommtT* H Arenas ft tnkeudt* tuffd* Fefl. 

ergo venerunt ad Philippjm, qui crar a Bechfaida Galilxx, 

tmten zu i -ir9§nBetbfiitU a$u GmUUa, 

rogarerunt cum, dicenres : Domine, cupimus Jcfum videro 

bMen jbfiy tndjpncben ; HErr, ttirtUlttn %trn Jefum feben. 

5?4>iAiTir^ i£W™\ ^ hiyi nS AvJpitt' AfJ)fc*^ ♦i^rti 

Philippus Ycnit & dicit Andre* : Andreas & Phi 

a.*, rhiltppnt k'mpt $nd [sg(ts jindrtM . l r nd Andruitni Pklf} 

dicunt rurfiim Jcfu. Jcfus autcm refpondic 

g/Otf FWe Jtyfc jj. JtjUi aber Ar.rtforttt )i\ 

dicn : Tcmpus venit quo hominis filius glor 

tndfbrscb'. Die zett iji kommtn d*s des Mcn/'eben Sohn 9erku 

5> Auiii etft/u) Ai^ if**Fj fay ^t»y tJ aim § x$KK@* 7n»i 
Amen, amen dico vobis, nil! frumenti granum 

let , prim J f ; U J, fa e gl , c f, f fsfej dan dafi d*t Vreitztn Kern j I 

(t; tLj y\i> >*l3**0i fA^a cwt); /uj>(g^* lap <fi i**3*' 
in terrjm> fueric mortuu,manct ipfum folum : fi verd raorcoui 

in d:t IrJf, 9nd trjlerbe, fo bltibt ts Alittnt ; Wo aber ts erfttrk 

i riXui tym*. &\^»aSf^t/t^ vl^^^ni'- 
adfert multum fro&um. > -«mat fo animaoi, pci 
fibrwgHaM Frncbte. ebb*t j. Ukm % ml 

OJJtLm' Kj fUrZf CLUrJ ih/J tyuyjuit Of T*T<M T&f X9*7< 

e^m : & qui odit luam animam in ! mundo, 

ttrUtrenJ-'ndtttrbtJftt fii* en tuff dteftr 

Ai£« cujtIw h$ miomn gvcuh fcEct> 77; » 

I- in xicrnam YJtam. Si quis m 

Whskm'n turn IWiien 26. / mir du* » 

ft/ <ror. 
•pvrtet Johasnis Cap. XIL joi 

* \*!«r* Juti* *& ctx *y* «ut, OKii ivy w • *t*3{ • 

nr. nrn ufci ego fuero, illic crit & mcus 
(tmw MMtb: Fmi *»• <ck btn, dtfiiflm Much man 

8c ft quii roili miaiftraTerit, cum honorable pater. 
V'-.i flwr «wr thrddttnen, den btird ehren man V*ter, 

%joc corbata eft mci anima : fc quid d.cara ? Pater, con- 

]*tt if betrubet mesne Seblel Vnd^m fvlicb frngen? Fster, bclff 

* ut cm, tmCvii life, &t9+ ijfci O^Jl t«t» »?A^v <iq ix\ ti/j w; 

U i re ib Hiw bora : Scd propterea rem in hanc 

Mr mm mm Si unit : Dieb dnrnmb bin icb korntn in dufe 

I »r. j{ .lxnj, $$^eLJZ¥ fit tb •*c*{#. H>$I» ** C^vjj ox Oner ?*trm 
fc ix Pater, glonnca tuum nomen. Vniic ergi vox e nomen glo* 

Je. terkUbre dexr.en KMbmtn. Da ksm tir.e Stimtr.ttom rificsrk 

cxU,ii:tns. E: glorificari, 6c rurfus glorificabo. Dicebil 

Htmeli icb bdbejbn %erklthrtt Jtnd WUjn mbtrmMl terklcbrni. 29. Dm ft rncb 

3* fl *S<dUYg4 cLKHTcti' fSfivriy yfytwiixii. AMot 

«> ivrW qua aftabat, <3c audiem : Tonitni eflc factum. Alij 
m mdsbejfnnd^nd ztihijret . tt Donnert. Die mr.dcm 

m x /',*> ^ eaml. & O Itj^i **7TiK£/Jq 
quutus eft angclus ei. Jefm refpomlit 

a/;r tmSn^elmitjbm. ;*. Jryi* m titorttt 

toi non fa&a eft propter me, fed propter vos. e calosm* 

* /■«•.' Dtefi Stmmmt if wit grj'cbebn tmb metne ^iUe,fondern $mb eWern Wi8e. dit*\ 

i ^ ' • 4 W K9craH* wv¥ OK^K^atT^ t£* i 

■ :imm buj«s mundi : nunc eijiietur foras 

/ Jiiupht d* Gmtbte titr iu Mlt .nKird Mufofl offender dtnder 

< r/ y3Tu,g. ftKi>i, ia* t/V^5« 6k. 7^c y*c % 

> (\ fublatu* fuero i terra, 

< / +*fr fk F*i "b&g» xk nHbei rv$rdi te der krde, E v a rta e 1 1 u m 

ziicwrsy Tmv&s. ft (tStj C£ cAf^f, etpalu 
am ad mei I i .i ooif (Hoc a 

foti-.licbj. $j. ( 0*t *ber fatt t 

Jh&trmnL; fytVCLT* TU.l)&CV >tfr*0»lf<7Xtt>'. ) &A'/rK£/)9 fURJ 

#fr Cbrt/f* jrum erac. ut morcruur. ) Ret 

l4 ' - eriwurdt flerben. ) 

%X £* its t: t ux 9 «ti c\f/ 

.»a : imin ex lege, quod Chriftus 

/'. Cef.. tin Cbrijltts 

;»* y ■< g ?ty&S «') C77 TV Ttf 7?r t;; 

nnnct: >modo igitur diris tu, hotninif ftlium - 

i nbt : S -r», <&/ Mtr.fcbcn ^>bn »., 

- 

.bfacq' T>; iSlf St@« W CutgUTV tjcC) ft- • 

tol l ifte hominis filius ? 

r//? <//r/?r V» So/fr*? J j. Pa 

' tUn- 1^7*1 CWl H,1 73 <££; £77 fllK£C9 %~0V09 pit 

n in In- Jcfus cis : adhucad parvum tempus rob 

r i bf) 

171 TO <pOJf r i x^c/sxAaSjt ifJLcurKi 

ambulate donee habctis luccm, ne 

..7/ diittet.'jbr b~bt dxs LieU't, da< erfdU euch die : 

^ ?<7mTzSy bt rn ontTix , chc uSg z*5 \jz?ay(. 

m qui ambulat in tcnebrif, nc quo vadiL*. 

frf ak d< It «r> ,?<y derWeifim. rr bu.< 

Crcdite in luccm, dum luctin babctif| ut 

j5. bltubtt mm dst Ltecbt,. die\$. rs bdbcty, Juff dm 

la ftli). Hi loquutjs eft I Tlis: & q 

detUecbtt. S$i\ 9nd t t 

7^<# raft c*^** ^- T> "J™** ft Ai rtr Jr nnum fl^^tr. 
/^ :!tjtit U Ulc fuu-m tot 

j ,r jincn. j/. y*d0bWolerj9ulc Scutari 


J on/ 5 Cap. XII. 302 

CTX c 'v h; twiit. ft FM S .V)?©* 

uon cm J .?bant in cum. lit mo 

j»*t*, flrmbrt* ft d*c b /tujfdu der Sprucb 

d r/ dspirx &&$!**$ ftTri 1 tvg/t, 7;; 7?* 

Propk< . qucm dixie: Dominc, qui* credidit 

r 4; Prtpbtten , demerfage. 99er gleubct 

? i: eui r clartini cfl bra* hium Domini) 

in? FndHtm ifi offtr.babret der n des 1 

I lit : ' .«*% W , C.-7 i .:.:/^ PTTn ;TK>.,, 

quia Efaias dixit iterUflL* 
.r*m* knwdlenfe mubifUnben, den Efatat fagt at 

i ' 'ythfDi^ Kctf ;»KCV CUlTUi Jn 4urat f 

coruxn oculos, & callum cbduxit coram ft$diitormn% 

Jugin, 9nd tcr /locket jhr 

rr oct 3c nc intrlligant 

djmfte r.s; : fe'or. ma den At£ $r;d nit ternrbr/.m v. it de 

virxc,. &Tcu>tx etmv 

5c con.-rr: & lancm cos. H*c dixit 

- ft Mtbrm, tnd tcblmljfe j inert. 41. S*Ub<s fagel 

cdrrJ tIuj tio^cu, ^ lAaAjyc? ttc ot/srtf % 
\ Jrvio Ttdjf 1 g'onam, ' tus eft 

ibt fnm > f «^ /-c^If / 

icx . crcdiJcrunt in cum, e pn/;ctpi- 

der hn $;ti ghubeten an ji.n t bmcrtinnt 

-3^. a^ -v- ' i*t*m% fed 

. «/»/•; 

if> ne e«»- Ph* ifi ne (Viiaftw- 

^ /bar 1 fur ir.lUn btkan* due fie ntcfjt in den >> ncrt / p xtui glonam Evangelism 

kominum, quam gloriam Dei. Jeius tutcm cla 

Mtnfiktx, den dit Ehrt bey G*tt. 44. Jf/m sbtr tuff, 
A H, fUtm ttt * /»»\i / \ 

T ; «W srt^rwar fig ctxf, ¥ -bisvjH He, i^*, ahS He « 

dixit ; Qui crciif in m:, non credir in me, fed in 

fyr.uk: VA'tr gltubtt mm micb y dtr gltubtt nicht Anmich t fondtmswmm 

mif:t me. Et qui me fpcclat, fpctfat cum 1 

micit grfitftdt hat, jj. Vnd Wtr micb fie bet, derfiebct den dtr mi 

Ejo vcru lux Kb mundum, ut nullus qui cr: 

46. k'ndich bm iZmtn etnUtcht in dit I'l't tuff dm dtr gLnktt 

Cbrifwnon tyttj [*? [$$ CM TJJ OXOTIX. tfe Kfi^ t0b9 77; t 

■ ut jm- me, mancac in tenebri*. Nam ii quis audierit mt* 

dit atc:, fed micb t niibt blttbtt* dtr F.»j}trntjs. a\j. Vnd tier bjrrt mini 

rnjtr *rtt. p tfU £ T j i , 9 ^ ^ yifiucrjj, ewiiii iyu i K{/9Ui. Ov $ 
rerba, 4c non crediderit, cum ego non condemno. Non en 

/ I crt , $nd micb t gltubtt , din Wtrdc no nubt rnrttn. Dcnicb c. 

19 & KgJLVUi TqV. WTpSti i^xV IV Ct (TUTU) 709 K9TfJL09, &'(. 

wt condemncm mundum, fed ut fervent mundum. 

sLutth rtcbft du FPelt, fondtrtuLujcb jiblig msebt dit Vt'tlt. ^f.FFtm 

reijeit, nee .pit mea -ba, huiKt qai cone* 

ftrsttbftt, tndnicbt Auffnimmtt mtint Vr^ort-, der bst fcb§m iff ' 

0JUTO*' \9y^ 09 ihjL\flZU, CKW§* K£A9ii §LU I 
ipf (cmt quem loquutiu lain, illc icabit eum 

. Dm l'l'«rt i ■'/ .4 bAbe gtrtztt, tUt ttird rtcbttm jbn 

% %*- T K 'H-it*-* ftoi \ylt one i}\a?,9ffftt *£ ifjLcwrJ* 
ultimo die. Quia <v fum loquucus ex mcipfo: 

Jh./fjhn TA^e. Af. P:n icb mckt £trceit bjt, ?rr: S9***» 

fit lyati /xl Tro\1T)C , caH/Tfif, li(*K% pa C*&tlu, 71 «J 
m me Pater, ipfc mandaut mihi, 

*tfi*m\kMjmkk 9 0mT.f?4Hr i dir o*t gtgthi* mtr am Utbit, Kmnbtb* ' Johakkis Cap. XIII. joj 

i quar. Et fc»o <5 uo ^ e J M mandatum eft xrcrna PjM *//* 

j#. *W feft Mfdjf ^ fan ' Gtb*t ifi <Us Ettigt d tcrn4+ 

« if iyl> XaXi % A**J*Tx', kv$'J); fid • stat^j iMfcg. 
>isergo rg"> loqunr, I i:a, ficuc tnihi Patcr dixir. 

?Mtmmo dm Kb rtds, 4m rtde icb aIj'o, Wit mtr dew Vster gtfAgt h*t. 

CAVVT XIII. ■■ 

Aiitcm Pjfwhj, f:iem Jefus, quod iplius 
.- itm ft jjtt *btr dtr OJitrne du trkcnntt Jtjus, tits jane 

tranftret ex h mundo ad Pa_ 

um tr g^nge Am di- VYtlt zum Va- 

cLyaL-rKTa; \£lxc f c WP TtS ksxt^j*, vjciwoif 

\ jmm c fuos, qui crant in mundo, dilcxic 

tfottr ksl gtbtktt dufeiKtn, die in dtr VVtlt WAren, foLsktttr 

uf^Winem. It facli eaena, (cum Dialol.u " /» 

i'«ir. 1. P/iW rtAcbdcm jittndtfftn, ( J a der Tcujftl 

MP mmmfot in cof Judx filij Simonu Ifcanotx, 

**t:t itkm au Hertrt dts Juda Simotm JfcArtotb, 

* *<Ji *t/-»i> ) & f-.^if It»<r*{ C7i eamS i zfclt?a 
4*»W «ff Scieri Jcfui quod fibi Pater 

1.) 7. VVufte Jrfms <Lu )hm <Ur VaIT 

MM dri.S-t, ^ q tt*d exifltf | Dm, £ ad 
m M* /Zr»4r hAtttgtbtn, $nd <Lu tr komen Wat fro* Goti> tnd tu 

fceyffi>fiM ^ t/ Ww¥ f iriv 7i>oi m 

rpt i CM Ac ponit 

y itTAufftrn JbtuumAbl, %nd kg * st fil m EVANGELIUM 

A ittptics \itaT.A' k# Aaciin >.ifU$i> \jtv tawny. 5jEn»/J« t 

jlf Ic :o linteo, prxcinxic fe_-. D: 

Ucr : Vn.i riA/t simen S.bnrtz i $nd'imbgurtti fub. ^^ckft 

,' t, » \ ri* -> ** y n / ri 

::; Try tiTHr,^ *& rg£** H9IWIF QHT *»#Jft 

aquam ia pelvim, 6c caepit lav.ire pedes 

tin Becken^ hub An zmWAJcbtn Me Fmjfe dtn 

nffi nil cupnanbj tJ ?,ivuu t « >«r Sit?H7pPi(&>* 

lorurn, ck exttrgcre linreo, <]uo cr.ic prxwinilus. 

gem, tnd iruikftci fie mit dem S: ddVBit erifur tmbfurfet. 4. I 

nit ergo ad Simonem Pctruin: turn illc dixit ci : 

kdun tr zu Simon Fttr§: Vnd dcrfelbtge JprjiL zujhm: 

ffv ht^hc Ltd er\r hi^ua\ £» i^ac 'ixtxe/}*) vv t 

tn lav.u mihi pedes? Jefus ufpandit, & i 

y© Ifefihi* ''.'■ ,n mtr m, ■ fe ? j.Jefns MHtttorttt, 9nd 4 

c . Quod ego fjcio , tu nunc, cognofca 

Xujbm: Vl'M icb thue, ddztrcijfrjlujctzt nicbt, duthtfli erfsbn* f 

a. Dicit rctrus ci : Non in xtcrnum 

berxAib. $.T)*j}>rjicb Tetnu zujbtn : Kimmtrmt 

Krmof,**. ^ Jl^ 'q l*.T*g ^TTiK^ tflmS' far 119 I 

' meos ped reipondit ?i : ft non 1. 

r"" J* A ?V '« *«* )bm '.VVnicb nidi 

nihil habebis commune inccum. ci Sim, 

frbMjiuktin ; I '•;/ HP>. f.Spritbtzujbm SimaB fed: 

Pominc> non pede* racos fulum, fed maat* ^ 

//; m<A/ tfiV Firj/r a'.. fondtrn Aucb Jh lUt.t* 

C»put. I lotu'. ill 

Ilc/t. 10. Sjfn in zu jim: ri'crgeS Jo 3 Cap. XIII. 3*4 

es laret, fed eft totus mundus. Et 

rntrtft gar. ~e. I'rd 

with *VJa ai>T>v prc 

non omncs. ebat enim quifna eflet ipfum 9 mnes 

n. D.ner <ie fitm 

n nm*' Ovgi iff mivjis y^ajn^i <fr 
jprerea dixit : <^mncs nuindi. " *° 

t.le rem. 

.11 pedes, foil veftibus, 

■ then b a: it jhrc / n*m er feme Kleiner, 

t Grc dixit cis : Intelligicis quid fecerim 

| tfth niliT \rvuer. Yndjfracb zujn AbermAl: l'Vi\jet jr Pf .:s ich get hi babe 

me M.igifter & Dominc: . &c 

mtcb Met/let tnd Ill-rr . VntL 

d%* hu\ pec. ft £* *1 *'/*> vixu)V o Kv&@* 

Sum ei Si t » vcltcr Uonnnus 

aw.'o. tj. So nnn tch etter 111 J 

militAttm, 

j3i%A>^ -Kiev; tiiya, cf (A /• • ■■; a}i\f- 

< Vrr Iin, debctis qiioq; vos invicem 

trncb die /V - ge9$.ifeben babe, fo /vlj auc h jhr tntern- 

■ *11*4 t.-VtiV. ft ■ U& $ iOjJVCf. VUAV, \rcL 

' I Urjre. emplum enim prrbui vobis, in ita 

dn dm r*fremh9t*fcbm. d babe i.b eucbgrfebert, tbu 

_ - *~ f * f ^ 

mk. 5? Aulw , ccuLlu^ 

vobis. Amen, amen, 

**V I letkAnhAbetu U. fr'.irlicb ) W.trl:cf>, 

(£* Qf>, in U tf/W W KufjLW bJi 

f^H • f ft rr mino : neq; 

X*^*r den, -r . Nock 
EVAflGELIUM 

legacus major eo, qui Icgant ipfum. Si noveritii h»* 

der Jpoflcl grojpr den der l<f*nt hdt jbm, 17, Sojbrthjfet fiicl t 

K#\PZ/oi iff iav cwm woirn, $>Ou hty* vsbi vfxunnL** 
b criris fi ca feccritis. Non loquor de vobiiamait 

$Mg feU jbr Ji jbrs tbuet. if. Nubtfye icbio* tucb *&t 

i>-j tliet x; ifaXifyplw 9 *&' "»<*> i\ ^41 ^ \ 
tgo fcio qnoi clegerim: f.J optrtct ut fcriptun imp.. 

ub Ktifi bteicke icb ertteblet Mr. Sondcrn Am die Scbnfft rrfmlu. 

Ptdikit « ^£y Mf Mff»jjft2 U¥ A$SV % cRr^ZJt G^T* *>i rlwi\r * 

friJnor:m X^ ^ m ecum panem, filftutic adverfum me 

|ua;n. Nunc dico vobis priufquam fiit, ut (I 

#/. Jr/^r /i^f tebs eucb ebe denes gefeb.. *jfd*'t* 

ytv^-nti , rsi&unfit, an iyu «ui. 5? Ajxbu, iju-it, 

f-:tum fiirif, crcdatis, quod egoisfum. Amen, amen, 

VgeJibtocrttJ, dMibr gltub(t,du tebs bin, soJ' KdrLch^m 

{jfjL • hXflZ(X¥m 7 ist¥ TIVA 7TlfXyj) t txuZiw JM 

v b lynfquis eum rc-cepit, quando aliqurm mifi, recipit 

r*cw, Her dujfnimpt, J" ichjemAndt fcnd.cn Wcrdt, der mmptr* 

C <?£ «ffc! AAUo**^* A<t/*Ca>tt TOK *TjUtj/a*TO/4f. ft 

■vii au:cm me rccipif, recipit eum qui mific rne. 

ffrtr ««£«" m/c6 duffmmpt, der mmpt den aujf der muh gefdnt bAt. ilJb* 

S*r frirttu, T c fui quumdixifTct) comoiottii cfl fpiritu, £ teftafu"* 

if ttrri de jffett vf A V l b**t'> t**rt er betrubt im OeiJfe t %nd Mfl 

V . i H7il9' r\U ! W, CLU,JLV,X./J* UUiV y 7J rtf tfc UUVPXXMH»ft 

[uvprddicit. J, .. i 

• * dn r«|; : Amcn> amen, dico tobis, qi>od unus ex vobti prodat 

%nd(brBib: VVArlicbtf..' ,J£e enrh t ewer inter eueb tttrdmk 

UKtsebflCUC trgO difcip.ili alij m alios, hxru.nues., da 

4i. JAUbtnjch die 'jUnger tolcrcMASid'cr An , fr/ii pbdrfjncn bdngefii 9% VI ]r % Cap. XIII. 305 

epulis nm in 

ntr imlirfium » itr tu Tt/lbt/Ufi m itr 

ut percomaretur quifnam tfletj de q u <> dicerct. 
$tmm Ptirm, 4m er crf*rjlb<nfoU< Her tst'itrty ton dem rr fact. 

hwiel ;& 7t/ 1*3-2, hitf *ium m 

s pe&ori J.fu, dicit ei : 

DM 4*rJMigt L*i sm 4tr I Jc/m, tnJ(j>r*cb zujhm>. 1/. J^Stf dMtHtrtet, Der ;fh &™ bn€ull*& 

. \ # #»/ I N J ' porrc$M +e* 

■ ntcdft*. Key .£u£a\J/tf$ n v*!* 10 ** f*n*t IuJX 
.ckim de^ro. Et qaum intinxififrt offulam, p r9 dit§renL» 

•* *'• Vr.4 er tauchte den B'jfem ei», f uum% 

f \*}& Z.jl + .'j* Irxct&yTr,. & Key £ t» '<\> Cm) flic •) 

inotas. Ec poft fun>pta oflult 

f . 2-;. I'nd wsth dem Btfcn 

C, . r . . ~ . f P** *I um - 

Mfrtfiu e.fc Satanas in c igitur Jtfus ri : fftfjf fcr ftr 

4m Usmb m ijfncb Jifm wjto: jrdfarAto 

fac c aurem incclligebac nemo 

mdBlkmtft Am tk*e i *$. Dafelb sker biu/le numtnt tber 

•mWarium, q duuflel ei, Q.idim cnim p Jtabant, 

ffi*tt** t/. Ltlicbt wHJmtmi 

1*1*4 » /'Awe , cti fr"^ /^;^ o^TfcT- 

JuJji oiarfupiuoa fubtbat, ^uod Jcfus dixiXt «; 

*-n ^a Sf«/^ i^ J^M find: zujhm* 

11 Ij hh *y>&- 
ErANGEMOM 
byitytif u>9 Jtf"** wfo ** ^ i*pdu> % n *m tilt *!• 

Bme ci, quibas opus eft nobis ad teftum : aur, ut c - 

Kjvtfi W* hm n*tb tji **jf tLu Ft Oder dm trd 

%ut 71 Su. & AaZuv tfr 7? "fyuuiow- 6kxw@« % t£> 
nis aliquid daret. Accepra ergo offula ille, ex 

rifw et'tju febe. jo. Dau nun genommtr. httte den Bijjen , j;.- 

&Ji*i m h <?s *v£. Stole iv «£?*>, Ac;4 c h 

fta:im : erat autem nox. Quum ergo exifTer, dixit 

4 tild hin4m.r*d eiS>$*r NAcbt. ji. Da er Ah$r hinAHA gAngei$Ar } Jpricl 

Kane gforiticatus eft hominij filuu, fc Dens glorificatmeft • 

Kun tjt ttrkitkrtt da Menfcbtn. Sohn, 9nJ Gott ift terkltt ••- t 

awttS. ft El o &:o; t }.*££&?[ z* asniySofyoi ttgj o B.ijoii 
ipfo. Qaod 6 Dens glonftcirus eft in eo, gloridcabit quoq; Dc . 

jbm, }i. Iji Gott tcrklebrct in jbm, fo twert tcrklcrc* Gott Am it 

C9 tXJUTu, f£Lf CLUT3V dL>}v; OC^UO^. 55 TfKwlx, 171 fA 

in fcmetipfo,& eum ftatim glorincabir. Filioli, a.lhuc pi 

vijbmjilpjl,$>:dilirdjbn hit ttrklcbrrji. }j.LicbeK:ndti*>nocb am kUmtl* 

fifMt pi?' vpuiw, QjTrjCfTi fit, t#4 K9-^m «*"►* Ttii 

furn Yobifcnm, quxretis me, Ted ficut dixi Ju<U 

t:w ub bey €u;b> Jbr tterdtt wtUbfmchen, %nd W/e ich JAgtf zm dim. ]+***, 

Qiro ego vado, non vo» potcftis venitt : itaJc d) 

Vy» ub sVlffd <tU kSmret jbr mtht binkowmtn : Pmd 

Jail aoLt &Kcutluu b&}.lui fii&fxi vuif, If a kp* 
9*M v , bn nunc. No»um mandatum do vobii, ut di!i k . 

. .bAiiu- ttt ^ 9mn ^ £,„ ne w Oebot lebeuhevcb, am jbr tBcb 

jl: «)u§m,dilexi toi, ut &: vos alij alios d|»- 

t} A hAkt^Aitffdm Auib jbr twAndtr racH 

I hoc cngnofccnt omnn, c]\iod mci difcipuh 
jyDAbfj tvtrt trkmm* jttUrm**, am jbr mtm* J** A J ohavnis Cap. XIII. £0$ 

■ t k)**nf u i^r'Xsi; ijtfrJi. * *ly4 zip** nirf(^«i^ 

cfcarfcat' .ialia>s habuc; Dicic Sirron Perrui ci: 

brkmU tnier smder bart. Spn.bt Simon Petri* t*jkm\ 

atotjCo* airs? Jefas refpondic ei : Qu£> ego abeo, 

Htpbeimbint Jtfri Mntiierter jkm : Da tcb btrieht^ 

1*704 fit ixjAa^mfi vaC9* ^ <*^A»^jt«; put, 

1 * poets mc nunc fcqnfc poftra autem fequeris. 

■wr dxprn+lmnat f§l*en, bcrntcbmsL aber Wit fin mtibfolge*. 

1 O Tlitf ^- Ai/V «in^ Kv£/f, 3j$cn i Jo* a^uoy #it aji 

ferrm Domine, qiure non polTmn re nunc 

/# Jfrumttmjbm: HSrr % ttarumb k*n tcb dir dtfimal 

, r tro Lap to*) 
.am mcim animam pro tt. ]efu$ . , rJ 

•^rW hbmlbfinmmn Ubtn fur dtcb. fl. Jejm ° "*"* 

*■? turn i; rv tIuj x^uxJut \J37fg ip* ; A^te), 

Fonei tuam animam pro me ? Amen, 

asfMl jbm . tt/mUfenJein Ub:n fur micb f Vftrlicb, 

4tm t± m noa caner, ufqucquo -me 

set dir, dcriUmt thrdmebt krebtm, ktfi du micb 

1 
% *4ibdbfft drrjmsbL Vnd tr firssb z* feint* Junfrre*. 

CAVVT XIV. 

Wmm)Mm\ cor nc turbemr : cteJirii id Deura, r , 

>tt trftbretkenukt: GUubetjbr an Gut, . J r 

fc'EpTff ftw W -B-cirfic rijci« tun 

• ■ctaataM in a*c In mei Parrit domo funt 

lumbttjm ++nnmMk J. in mtintt C stirs f<**fe find 

Hbhb 2 vs^ 
:jc«) 


CZTtf 


» \ 

tyu> 


« 


Et 


quo 


ego 


m 


Vr.l 


ft* 
m EVANGELIUM 

«iuUx babitationes: fin minus, dixiHem vob *ado 

iule VVon*ngt?K VVdvu nit ft Wtre, ft $9*lre kbf**e zu tucb-Jcb gebe h. i 

KbQUp paraturus. £c (junm tbiero flc tobis locum p 

Jtf Stettezu h' ]. Vnd ob tch btn^enge, emb die Su: 

u:\?u. t l^X 9t W 7acXi9, k& vpag <s?&; ifxavrvr w*£* 
vcro, veniam rurl'um, & vos ad me ipfum atTuman 

Kr, $hJub9ri*ir kommcn,$nd eucb zu v.ir ncbmtn, 

*i** KSH vuei^ r, 1, oVk \yu) eifjn, 
m: 6c vos fie is, ubi ego fum. 
mJfiUt jbr. fid, <U lib . 4 

tifi 6c i fcitis. Dicit ci Thoma$:l» 

luKtffc jbrfnl dcnVVcg WiJ/ftjbrducb. j. Spricbt zujbm Tb*mM\ 

-.:;$ quo abcas : quomodo igitur pofTi 

%%ir Wjffin t.icbt Wo dm hingtbefi : Vnd trie 

di .* t , m Cihicq: ft'o lf}(ric Myi cuutJ' Ey£ «^t» *] l\ 

ttrits* NUrn fd Jefut dicie ei : Ego 1 \ 

'% tiffin* #\. Jtfia frucht zujbn : /r£ £,» ier F# 

▼eri:ai, & vita: Nemo vc:. t ad Pattern 1 

d.i i". tndd.% lean \.;mA*it k$mfl Mttm I'dtcr 

/*' tfti. ft Bl t>v>>Crt,T ^tf ? i^y^it«7i iv Kcq fxv to* U 

p:r me. *Si nofletis me, n»fleiis ei.am mcum Iff 

dmrchrr.ub. ?. Vl'umjbr nusb kennctet,f> kenntt jbr nucn mtwtn 4. 

Hf/4 tter 1 k^U ysvciTXili cuiTcfy K& ivfpy&li iwrtt* 

4c jam gnofcitis et: 6c ▼idiAia \OL 

fid. \»nnurt Mn ktnn<t jbr jhn, %nd k*6tt jhn pfktm. i .' 

mjwni ♦*Xt7n5"^-, Ku^/f, d&£ov t,jm9 j$v wa7i^t, v « 
«i Fhilippui) Domine, oftende nobia Patrem, Jon/ '« Cap. XIV. jay 

ei : Tanrum teoipui fum tobifcum» 
f. Jf m Jprtcbf xmjbm : S* Un{9 bin ich Itj each, 

y ant tyfXK+e ui> <>.'Ai^3ri, i < ( U6 £a££Xa;j, iu&tKi tip 
ooa co^noTilji DM • Philippe, qui me vidtt, tidtt 

:pfe t 99cr mtcb Jiehee, dtr fiehet den 

trt» » quomodo ":; « ru: Oftende nobis Fatrem_» ? /J/^tiw «'*/£*- 

O* «-| Ml TW TT*?f i, »<# ZTcLTfJO C# e^OiffX) * ;r ' 

N«n dciii, quod ego in Piers fum, & Piter in me eft? 

QinifmrnKk, dm kb indem V*.eer, %nddcr Vtttr in mir ifi I 

x a t j> i hctXu) >C7» iftpwrtf' • at 

qsx ego Tobif loquer, non loquor a rneipfo : fed 

du xb z* tmch rede % die rede ich niche $$» mir felt ft : Jbtr 

#i>l£ v • up cling aroi« vi £^pw. ft nj$-Ti>g7i 

qui in me roanet, ipfe facie opera. Credit* 

fssm,4jr:m mtr irtb.ee, derfelbige thue die tfircke. it. Gleubet 

rivet : \j o Tret,i\* '^ ijxci' « at f*r l9 mfivtn filimX Fa* 

Patre fura,&: Pater in mc : fin miniu, Cttdftc tre mtfmf. 
Vd. 9ndtUr Fster w mir tft: Vl'9 ruche, fo gkhbtt 

IJjft m ic^ec cwtx. ft hfltut) ay.lcUi r\*y* iui*> o 

fa&a ipfa. Amen, amen, di to bis, Qui 

Mmtdcrri t „. .b,ttsr!icb, icb fsgt «l 

r\ m c^p«, u iyo* 9tWi k& 

6c facict 3, <]u* ego facio, 4c 

■ miet\ dtrUt- \ die Mercke, die icb c, 9nJ S N I / tgo ab ad Pairem ineu. 

ttb iche turn V*teT. 

c fftiarQ! ut 

- riFrr^f/ : *»,&99i! AvjfdM der 

Li hh b J VaTij( E VAKGF.L1UM 
Wattm ^*o9"}f c# rzS um. ft'S** it cu-pio**}* a rJ 4 

Farer glorificetur in filia. Si quid petiericis in 

tester getbret iterdt m dem Sobn. t^.FI r mjbriit(en$9erdtt inmsim 

nomine, ego faciam. Si diligicii me, ferrate 

UAbmen, tUt ttcrdc icblbnen. tj, LieUt jbr micb, Jo btlttt 

fromltt:t ^ ii&\eic;. ft K«y \y*> i£uny<rx 7ir wtni^t, *& Suci u> 
Spiritism* mandata. Egoautem rogab* Patrcm, flc dabit fc, 

fuiQ-tm. Ceb9U j6t Vnditb Wti bitten den Vtttr, tnderfolg< 

ttTktv mt{fl*hijbVi iv* jJ&ri /u9' vjxuv «; 7*¥ cu&ta. 
alium eonfolawrem, ut mancat yobifcum in acternum, 

tihtnandern Trojler, tLu er bleibt bey inch tWi^iub. 

Kempe ilium fpiritum. veriratis, quern mundus non potcft 

Ij.Dtn Get/l der TV Arbeit, tttlcbcu die Wtlt mebt Jean 

GciV, C71 & $M(>Ci CWTTy i}\ yW'juOXH CLLJi* ipCii 

perc, quia non vidct cum, ncq; novit cum : Vo$ 

ben } den Jie mebt fihet jbn, $nd kenrtet mebt jbn : Jbr 

yifUJKsJe tU)T>, 677 fA\€i 7TU£ VfUV, Vgj iepLj G* V 
COgnofcki) cum, quia manet apud voj, 6c crit in vobif. 

kttmet jbrtj den er blttbet bey encb, 9tid Wirdfein \n nub, 

&Ovk aQqru if<pa##c 1^4 if igX°K& **&{ vpa>(. i 

Non rclinquam orphanos vos : redibo ad vol. 

it- Jcb 99/1 mebt UJJtntreifin eutb: Icb kornme zu tucb. //. . 

/AiJC&Vi K91 CtU m 5f<^f« fit i xscjx®** vfAn e 
paululum, 6c non amplius videbit me mundus : Von 

9mb ein kit ines ifl es,fo$$ird*kbt mebr feben mub die Wtlt'. Jbri 

fyuftn pi* wn tyv £S, 9(& i/*«{ fyottB-t. ft'Hr i* 
▼ iJebtis me, quia ego vivo, 6c yo$ vivetii. In 

foil mieb ftben, Dtm icb tebe, fnd jbr folt Akib leberu 1: An d< 

T 7 f f/ x|/ J-* y*v<n&i vp*ic; t en tyu) or t&) f*v **>~ 

die cognofcelis toi, quod ego fum in mer 

Ttge Vvrrt rrhrrmin jbr, eUt ub bin m metmem I * 


Johankis Cap. XIV. 308 

6c ego in t obis. Qui tenet me* praeeepta & 

9 mr, Imiuk m tucb. if, VI <r bat mem Gebot tttd 

1 if ojdtx, 7 si t<ar, ttpciTup fLV ii kyx.-x'vf jj,t 9 

f ic cj, eft, qui diligic me: qui aurcm diligic me, 

^», Jrr $ es, der debet micb: Wn tier iiebet w,i(by 

zsi p* ri caifoV KSH 'ty'* at*™!?* olutsv, 
1 meo Facre : 6c ego diligam eum, 

-JpUtKi tfrrdt *•« ntemem Vdter : l'*d tcb Werde Hit en jbn p 

nut wf*vr T». £> ^iyi oumS \£$oa> vx lrx&- 

4 -lapfuxn \Tpiaiu cxh;b:bj. Duic ei Judas, non ille Ifca- 

% rnrnk ;»» $Jf*mb*e/r: a.Sprubtz iJd<,nhbt d'r Jfcbt- 

Dwinii «yrd c cur fis exhibituruj confpiciu te nobis, 

Hhrr % btJ* ifis> <Lu du *9iU effenkabren dicb $ns y ■ m o ? Jefut refpondir, & dixit ei r * ri t r um e m 

ft webi d*r VktU t J). Jefu4 sntttorter, Snd fj>rach znjb'm : mMlt4 f M teU- 

w; a-paxx fj.f y fij^M ft* W ?jyc*' x*f lix t^ctrtj^Jervdt. 
qm diUgit me, fervabit meum fermonem; 6c meus Pater 
mkte much, der ihrdhsltcnuin Wirt*. Vnd mem Vtttr 

cam, Ac reniemus ad turn, 6c manhonem apud 

• krtm fhm, %ndfttrtttrd*n home* zn jhn i in J VVonuni bey 

f4:ic~ui. Qui non di'iv;ir me, non ferrat mcos fcrmf ncs: 

mMthrm. ,^. Vl'er mbtr ntcbt lit set mtco % dtr belt mebt mtin Wort : 

*?♦»•' ***i]iydrK i<nv IU%\- *>&*, W 7*1*4.^ OL*\ii pi 

*■*•#! ^prmMiditti, non eft me Scd ejus qui mi6t me 

ft* mTFTtjMjbrkJrrt, ifl mcb( mem : Sender del dir gtfdUit Lai *mch 

w g{ Tcu^rai >.i>.aA»»^at vuiv t mto y Il*7v ^w^r. 

loquutui fum vobis, apud vos manctu. 
* *r* \) + Ukkiik*ktubitTtdtZHtu(k > fteilubl>ejtiicbt t c> n. 
EVANGE LIUM 

jj'O Ji sj«£jxx >>**!& ™ > ro 7ntvt(gi, a j » .7 

•••'** lllcmtcm pir'. id eft fin<ftus Spnitus, qutra 

/*»**. jf. Aberder Xrof.er der beili'i Gt$, ttelcbm mem <* 

7n;x'^tA bf r£ fxx »v^ffi&i c<«i'^ fiaajret vyai ir. 
mrttcc in meo no«iine, docebit vos 

fendtnthrdm metnem KAmen^ dcrfeioig , r<* r*f£ 4*1, I 

▼obis fuggeret omnit qu* dixi vobi>. Face 1 

tucb trinntrn aUcs del d*e icb geJAgt babe tuck* 27. D<n trudi . 

PmcI f.iAm lu%f % rlw 't'fJiluj ffMt/cf? i^joui iJ^Tf fcf Kfrbut m| 
/** /'"'•'" vobis, ilUm meam paccm do vobU 1 BOO Bcol ■■ 

*""• #tft£« rtteinen Fried$ gtbe icb eucb : Sicbi 9rit «W /'* 

dit, do ego vobis: Vcftrum cor nc tuibrtir, 

pbt, grbt icb tucb: titer Utrtz trjcbrukt mtci 

tft\i&Tt*. &YlKXnfli tn \yui {^fip itwm* Tniyt 

f l let. AuJirtis q.iod ego vobis di\i | Abec 

Aril ; fubnicht. j$.Jr b*bt geboret tU> icb tucb gcJAgt bdbe: Ichrth 

? ico ai voi. Si diligeretU me, g tis uuq;, mi 

kemme Wider zu tMth. lUitetjr Utb mtib t fitiurdft jrj> 

li»i W »d Pacrcm: quia Parer major 1 

fcflVj Wj **«l Vster ; DmderV'Atn grojfer if ■• 

■JjK^ rv# Hfrnjpvuivt *?)* pin'cduj' \vct "1^9 

Et nunc Aixi robis, priufquam fiar : ut 

»/.?W*8 bjbf uhi gefjgt eucb,ebe d'e et gef(hubt:AnffdA4 We fi »*/r 

llfAi n impltQl rrnlra lo^tf vobifcua 

jbrgliubet. ,*•• Ubiicrdi /J| 

C rv^ T»T* 7/ K90"^K, ^ OfX •£« ^/if c^ i^ 

r nuii, U 1, -c qui in SfJI Johasnii Cap. XV. 3*$ 

m umn^m cofnofcat quod aMigo Patrtm, Gait auteai a^ibi 

rrttt frttmmt dmt mmSmw+i dm VaHt % %md ttm mtr dmr 

at j :e, a%eamus buw. 

pbiltn kmt, ^J '»*.' .* Stelxt m*tf> %md UJftt i*nthtn S>$n tinmen. 

CAPVT XV. 

Ifo lam ilU witi & mens P.ucr agri- 

&^> to in rtxbitr FFcwfi*(k> 9nd rmin Vmtcr em Wnn- 

«_~ . * \ \ ^ / v »/ 0^ edit f r/*. 

Her *>>•<<* c# «^?i /^ <£££?> i^ifwr, «*e*< mo j L^ 

m eft. Omaem palmircm in me not ferentem fru&um> lo ^ 1 pult frttS 

2. EiM'rfljcktr Rebe* An mjr, dcr nubt bnnget hrucht, Wnder m r f r. 

*j>1 xxr 7> t^^inw (fits** *&icu^H UXJji, wet Qt- pcfirtt *em~ 
5r omnemrjiii ♦ fcrr, f urgjc, lit atfe>- P* **t p*lmi- 

P*» • .itrndrr d* Fruiht #r rajrfj Witder r-wigen, a At cr brtm* fes **$*& 

i r^inp, 3? V H^iy *fi iV«S KpJxCfi ^l* *»* At- 

Jam eftu vo» ptiri propter fcr- 

•>•* -<4f. /. jetzt j'c.d j'er rem 9mh dei VVor- 

• » >i?x>*'i voir. 5?M5<ra1g c# c^tfi , K'Xyl) i$ 

loauutut fum v. b.s. UTCflb ia me, at ego ta 

l*», ±* ut irrtit OAbt xu tu » . A. El, itct m ntir,' Snd ick m 

. ■ I »•*<«• ¥ iiiitkTUk. ysH>TKV <£i»Hf k(p' > iouuT*/* 
it« bo? 1 ^um ferre a femetipfo* 

'"<''" ' tcbte krtmgem HmfmWfiH 

Ita ncc toi, aid irianfcriiis 
dtn mm rVtm^in . JJfi wk nubfjbr, jkr iUmtml dim 

<t»*/w itlU * Aumb&t UfAHS TK Khffugi^.' 'o ^ r *"' w * 

E g» "t"» vos fa'.mit;j. U+mY* 4 ^ 

J. I4J ftfl aV rVmn^k t jtrfiUmt Itcbn. *?**? P* lmt ~ /W. 
{ t. f&m fcl ifii\ X%yl> if tisrJ, It®. <£f' ? « m) i 
»tim is mc, 6c ego raaago in co, bic fert multum 

bltibtt in msr, Ud ub ' tnjbm % Dtr hmgti fir* 

•-n £*£/<* •/** i iCfct&t *$h wrjrtr. ft '£ir pi v 
Kam aWf^i mt poteftit nihil faccrc. Nifi «uU i 

Dtvn 9bu tuieb kounrtjbr mcbtts thnm, 6 % Vl'tr mkmi 

it ipA 9 iCAifo l£« us li **?*(*>'<#*£*'' 

f« uir, cjc-Vji extra via ftarimuc palmcs, arc!, 

ft mir t dirWirdtteiztltcrfftn Wit tincRtht, 9n*i terdortc 

*u:>dyi<tif mjUTDtt r&f (Zci?&v<av «; n ttvp, £ kcuitw^ 
•fcgumur iiti palrnices, cV conijeiuntur in igncin, ^ ardent. 
974* Jtmlti Jir, %ni Mtrjft Jit ins Ftittr, $*J r/iujt brinnas* \ 

jnanferitis in me, & mca verba ia vobis rnanfcrini, o. - 

.br kUtbit in mtr t fnJmttn Wort in tutb hUibtn, 

yixf\i t cuTrjOrmS-t, t&4 yi¥f[fftTK^ ijplf. ft 'if t^tv Us 
toliitritis, petite, cV ficl vobi*. In hoc gl. 

%t9i:, ttsrtut jrkittenfodtii'fkrliiibrfari smb. f.D4r4nntn itird 

p* o WATtif) irct (piffle wtKvr] n&g mr , ij ^njV 
mejs Pacer, Mt arYeratis multum fru&um, *c ,u 

rw/a PaU.*, D*tjbr brmitt %"ul Frmcbt, tndWtrdtt 

i>fcipu!i. Sicut me Pater dilexit, it a cV ego ci 

J. GltKbttienuibnuin I'mHt Ucktt^ nlfo smev ub i 

i^if. hitiftji cjtj i/x^ tj? k^cc**. ft *£*F 7ij£i«ni * 
toi. Manete in ilia m:a chariutt. Si fcr > 

f*<4. a7//i«/ '• ■•*•/* //r*«, ;#. 5# yir *4. 

0fi"J,s*,*i- c^Tj^icuJ^in cr rj ft* *>v'th' *(*0w; *>*> WfTV 
■Mil 4|/M- in4ni i at a, ouncbitSfla ■ charitate : ftcut cV epo fet 

ftn%fim8£ ii0!) fi bMfi f tmemtr lubt : GUubKiiitb h Ml 

p 4lri i «ianciata, i : maneo in ev>« cbantatt. 

r«/rr4 M«* *** u**b m Sim ***** 


/' JoHAffms Cap. XV. ft* 

I itufUi-a fobii, ■ n:u gauiiurm in voWii mamear, & Teftrucm 

| *« r»-#, AMjfdM mcme frefrd* in eucb b.t.bt, tnd firm 

«X^>?». •£ Av7* IfJJ If 1^7 If C#7»A^f, <f* 

I iua impleuur. Hoc eft meuaa prxceptum, tie 

| U, fcJbttMW* Pfcrifc fj. Dm if meim Gebot, da 

i mi aftijAtff, **i"f *;***»;*» *pic. & Oi/«f f£* ^^ ^ 
4 i j flliot, EaiM :xi ro«. Nemo hafeet £., ,, 

ti r#r# #■<• tmtermmdir, ft*** *'" *b *"'*' ""*• '/ Niemwdt bdt 

■ rem dunuua ha:, ^uum quia, fuarm inimam ponit pro 

mbi dm die, dm er fttm Lcbcn Ufe fur 

arnica*, fai •riti» mci amici, fi fecerkis quxcuq, eg« 

f'fde, '*i J^ /"^ **//** Freunde,fo jbr t'huit 99m urn 

— vofci. Koaampliusdicam y»s fervos, quia fcrrus "'l 1 '/"" 

mtb. iy tomfmfsgi kb mebt dMJrfmd Kmmb%dmm em Knecbt T'" 
I ft/f, w »W • Ku^i©- wiih' VfA*f <?g «^^ <*;_ 

qjUtJi Dominuj facie : Voi autem dixi am ; 

fcr mmj9mj tm Herr thu<t : S*cb sber b*!>e icb pfat eLmjrFreun- 

w '* • r,K*m Wmtfp ft* W Vetrfog, \yfmU 
«• •mota que ludiri a meo Parrc, noP « 

^ alu W4*ic4^^^^/P « .mn. rMm-MUkbkmU 

?0,# ' T0 « clcgiftu mc, fed ego elegi 

i<. 7 r i 4 #/ , /f ^ rr f ubU* mtcb, fonder* icb bdke erWtl*. 

*•*, It conAuui tot, M abcuntcf, fruc\u«m 

fn&uM maneat: uc quicquid pcticntu I 

rm i %mi #** ''"* M*m : J-fdM f,j»r btt tee dm 
CmufMMtmjk Faeer in meo nomine det robi*. Hat 

mltSicmrm. f'sttr m wminem Ksmem dm ers ptr $ueb. rj. Dm f«M 

val?, Em kyciTrxn ati.rWc & Et u^if f X9<rp& 
T r»is, lit dDigitil alijaliofl. Si tos mondus ll 

,*-A, dMJhrlubTt neb trtttr*»derz. i\. S* tucb J* Wdt 

fcifis ^uod rr.e priusquam toi odio habucrit. Si ifuilTe 

fi K,lf<t dMJic micb fur neb pbtfit bmt, if. li'entjbr I 

/*/i,«./,„r* m^o/nnaret nnmdu. quod fuum eft: qui* ver6 non e( 

"J/*** ; q 1 . fik-tttUtb At Welt dm jbre: Da tieil sber *n * 

mihm fim v v * / . , ~ » a ' ^ 

mwfh, 7/ «*r/A¥> <*>V \y* fjrO.tr *plw upa; ctc-rt wrfix, A 

mundo, W eg. elegi tos ex mundo,. ftH 

derl'Mf, frmdtmubbtk* tritthU i*ek ten dtr Wilt, 

air* vyt*-< KTP&. * Mfwovtvtli *t toy* »« 
J, , T0$ mundus. Mcmenrote fermoms,qu< | 

b.. .: <*:'* m\ W Mi GedtnektL sn m*mVV*h 

tobis dixt, Semis non eft major fuo- Domino 

„ ; r fa M, I*r a»w A/ ^ ■** H^p *>» /«» // ' rr ; 

i/:'»£«f Ui| w p*W£*<nP fy*«K' ii-riftim' 

amine, ft P er[« T ierv to*: ft f. 

'., fcr/.^tf >"*», ****** Utnfilscmturk: Um*m fiegebmafm 

I 'em A RW ^eftrum. W hrC 

MU <h [o i*<r den frtbtlttneK U* A dm 

ton Ifiif ?>- H* w •'•«*, ^ ^ ^^^ 

,. s pr „ r n nomen, 11 n of em 

«» mmAim Kmmm*iUm,d$mfitmumtk<m»* 

U »i. **■ BUI JaVi W iA^Aiytw ■ 

nr»n rcnilfcm, vV loqnutui eOem 
*k >J. rtU nb meb; btwew **i,*md •*«< <>W) h *" 1 JoflAfvit Ca?. XV, jn 

w*H peccn- n, nunc autem noa hib^nt quod prauexant 

*< S**J»* .V*» **#r komnen ftmcbttifurrttndtn zh tntfib'uldiim 

ptccaco. me odir, i$ & od;t meum 

^. ay. Wtrmub bsjfet, d<r bafet aucbmtintm 

jj Ei ujf i/^T3>fnt 7K Lp<* at ai/7*ic, i *<*«£ 
Si non fcafljem op.ra inter eoi, qux lemi 

i4. . #*/* ^/r Vr'erckc tnttr jhne*, dte ktm 

^ «iTj.i;xcjr, dx nyjf cluu^tiz** ¥V9 Jl ^ 
■ i haberent peccatum : nunc aurtm 
y# cAittn ft kumt SuntU : Au-o tber bdken I V t V / Ac • rrunt non foliim me, verum etia mcum Paitcin. 
i pfilm, %nd bdjfm dirb bejdt micb, fm i mtintn Ftler. 

x w\*£*9>j o toy®* c }*y>(tu.fjt$fj@" c* tl! curnlv 
haciittxot complearur fcrmo qui fcriprui eft in eorum 

dm trfalitt vttrd* dtr Sprmcb ge(cbrttben in jbrrm 

i ;n iu'mtuf fMi bu^iai. ft 'o£f $X «a9>j • mcfj/i~ MMm 

runt me immerird. Quum autem venerit para- fatt** de 

4 Shpa/jIm mi.'n ohm frfteb** it. Win dbcr kiwnbtird dtrTri- Cbrift* tt- 

©•, \JfJ.1f 7TiU'^U) 7m{fL rJ WATfOft Td THiV^ ?**"• 

• 1 1 ^urn ego ?obn miccani a Patre, ille Spinras 

Hbtkbtm ub tmb fendtntierde %%m Vjititr> 4* Gttft 

x ?arre procedit , ille te- 

• 4/r «om / tttr dw»ehet, dcr Kird zem~ 

tj. &Kxt ifmZt ^f ft4f£T^fi7f, 071 Iff >CT» 

1 ^t Mh Sed <Sc | rcftabimini, qui - efris a 

*"• mW, r,U jbr titrdtt MQM 4*f4, dwjr fctdgMtftn f« T EVAffOfcUUll 

CATVT XV L 

BaC loquutus fum vobis, mc nt •ffcndamini. Mi 

/. SoUkes babe ub geredt z» ctub t d*;r mubt ettib trgert. i. Sitim 

k'jQi vo« fynagngis: Irr.6 vcniet tcmpus, cum <]uif<fiH 

ibum tmck m tUm Bsmm : Et ktmmet sber dit xttt, dm iter a i 

lff'tf f ilt'j putabic ft prxftare Oco cultum. 

$idtrt t tttrd mcimtm tr thus Gott tmem dttnfi d*r*m> { 

ptdduU di- W ^ ,7BI nuia'xnf vp" f t '•** C 76, O*#0o# w w*f» 

tip*!* CuU k* c facient Tobij, quia non noverunt Paia 

2*w#w. fokbet ftcrdenfit thtun dtrmmb ttub, dm fie 9$ed<r trkewnew mcintn > - 

ii$ iuL 3? AAK* tkutbi XiXatrr^ vfur, if* ewi | 

■ rq; me. Scd hac loquutus fum vobii, ut qvMDjP 

jpcci "»;r£. 4. Abet folcbts b*b< ub gtrtdet zmtmb, MiffdM ffrau 

i^ i^5»! t fivtiuovivffle cundv , cti 6/i 0/t7* (fair, 11 
tempus reuerit, memineritis eorum, quod eg» vobii dixcrim.' fai 
j/*/ kommen titrd, dmjbr gcdttxket dmm t Dm i(b ts inch gtf*lt bsbt. M 

Ji cix Giw*f vjxif e£ >££*£, C7J fjfxLu /*I0' u/*i 
jur:m non dixt yobi$ a prindpio, quia eram TobifojOL/t 

** ( rhAut i.bntcht gtf*it iucb $•* snf*nit t demeb^sr btj t*b, 

Ktine autem abeo id cum qui miiit me, & n- 

f. h\» tber itbcecbbm zu dtm dit gtf*nt AW muhfndnumJa** 

vobt» iirrrrogit mc, qu6 «bc«m? Sed quit 

0t$(b fmsget m:<b t tin gihejUhtn, 4. Svderu d*,*> . 

fraXfc* vfAiv , Tf burnt flEriw^H^xc* t/'~* rfw >■ 

^.iuti»sfur« Tobii, triftna irrpletit trnrui* 

rUi bdbi m* 4M(b, Ifi ttaHrtntiiil gt+frdt* o^ Ut> J6HANSI8 Cap. XVI. JM 

Ud tp drco Tobti ' vcriratom, concert Yobii tic ego ^ ^^ 

natn nili abi:r>, non reniet illc eonfolatoi 

fimtbt tci>*i»l<bt t fo kimpt nubs der Trijler 

r ^e wj!'j4i, 5n'a\|/i» oi/TBjr -s^c. v^if» 
fin autem aburo, mitt am cum ad vol. 

, tacbt S* sber icbbingebt, wril icb feruUn jbn zm nub. 

| Cxi l\iuf C*«>^, iXiy^H 799 Y3J\JL09 / S%i A^DTlXf^ 

j-nTcncru arguet inundutn de pcccito, 

4 Ymd 9bm ktmfs derfelbig, der 9Virdftr*Jfcn die Weit rmb die Sunde, 

4 «e ;u . .a, & de judicio. De peccato quidc-tt> 

\ St Grreebtifkea, %nd $mb ebu Gericbtc* §. Vmb dit Sunde, 

in me. De juftitia rero, ^uod ad 

*ukttUwbew s» mtck. it. Vmb die Gerecbttgkcti sber } d.<e k> zum 

Faica abeam, 4c non amplius vidcbitii ant. D< 

fstew febti r*d jbrf&r Snubs febel mub. u. Vwik 

*S % #71 ZtyCdf TXTMTlf X9T{Jt,X JLiKf/'Mj. ft'E.V* 

:cm, <\ iod princeps Kujus mundi condcnarna eft. II be» 

dm der Fmrft dtefer VF'clt grrubtetift. si. Icb bub i 

nMi yulf kiyti9 7 a.?A> i iC9ct,&i Qa,su?H9 Hfi. 
•* muloi^BiTobiidicam, fed non poteftu portarc modi* 

imb tmftien t Aber jbr konntSi nubs smgen jszS. 

i i cm \9^» i ; 9 it , 7i TtviZujt vie **>*. W*f j ^• ; *«» 

!,,,i, ^ ?n Iil ■ -rat, id eft, \\\z (\n ▼critatis, !♦*••» 

^ «t«r ;r*rr Ummen w9nd, der Gcifi der TV* ;.' ; /* w<3 ^ 

■ •"»••« natem, no iftfeai tUff a\ 

MaVii -ir WWrnktHi imwi idem ?.» 
E V AKG! LIUM 

ictvfJt *>k* •ok iy etKH(r^y A<cAsf#V, K& ** ifX*** 
femttipfo, fed qurcunq; audierir, loquetur, 3c qurventura'st 

ibm/elbir, finder Km er titrdhirm, d*t rttrder reden, fmd fwm tmkuwguf\ 

itfcLyi+Kei ifTit. ft'Ex**^ Sc£aoi ifi) , on 6k T* 

WOdabil T©bi$. Ille gloriticabit me, quia de i« 

f9ird er tfrkmndtge ttub. 14. Der/tlbife tvtrd terklebri mkb, Dcnn f §n dam » • 

Ar\it7K/, 1^ <*y*>^A« t//x7r. ftriarfc iuw tai 
accipiir, qaod renunciabic vobis. Omnia qur 

tttrdcrs ntbmeM-, rnd icrkmndtgtm itch. I J. Alia r9st dtVr *V 

hibct, funt mea : proptcrea dixi quod accipict dc 1 

i*/, 1/? man : Dmrnmb b*b tcb gefigt er 9r;rds ncbtnen 9on dm m: » 

♦yjty ttvetyyth* vfxlf* ft Mixe$F, aysf & Jwseni pi* jjf 
quod rerunciabit ?obis. Paululum, ic ooa videbitis mi 

f»W itrkundtgtn emeb. l4. I'bcr tm k/etnej, fo 99erdetjr nuht (ebennmh:d 

nirfum paoiulum eV videbitis me, quia ego vado ad 

a' I wUmJmt fi 99erdetjbr fihen mubtden urn gibe turn 

V*TtOJi % ft FiflF XV 6<K Tl/f CC-tO*' tfafyTzSp U&fkfor, 

r.nrcm. Dixcruntergo quidiex ejus difcipulis alij ad altos* 

Vaut, /;. Djjpuchcn etlicbt fitmmr Junrer inter amat 

Fk f*" m & Tl t<n rx-n, • A!;</ wr, Mixtfr, a^ i 5** ■ " : ■ 
M (w ^ ; -Q..;j e f> hoc, quod dicit nobis, Purillum, fc non vide* 

**""• V I'm ifl /a, d*t erfnret tm 9ms, Vbtr tin k ietnes, fg Herdefjr r:tc *^KM 

r^ TmXif piKltfy K& oi}/io9V pf w> ''oL \yl 

%c rur pauluWim, cY videbitis me I cV, quia ego 

fmd *ixr %btr citikletmtt, fittrrdel jrftbemmicb : fmd, dm /.» ] 

y-4 -wc£; 799 oTct n r 5> v f ■ Mytf XV, rin 71 iWf • 

m . ad Parrem ? Dicebani ergo, Illud quid ct, quodci 

be zmm f*; if. Ddjj>rs(ben fit, Vl'mfd*, 4Mi 

puGIlum? nffcimus quid loquatur. Cogoo 

Her tp Unmet ? rrm-wrtfemmubt rfMerndtt. #/. /^4 air 


s Ca?. XVI. jt; 

i 

Dc hoc 
« tndjfrnuh i i At f ♦« 

, 8 71 fti», *yy i 5^ 

intv ^ •>, 4ii* J d Pi * & aoii videkitis 

-.^r, » c,Vkmr tin k itittes fe iicrdetjr mi fikc 

i/ mm? i ?jv yjH & Ap!w * *>/x!i 

, l Ac :is me. Atwca, am?a 

rmd **r tbtrtmk. <tt )r ft kbjt^miick 

vol fi.-b <c liBKBtablounij mundus intern* ** 

> W fetf Wr* Jbn die FV;k CAUmi 

~ , mm cm* 

«•* vero triftcs fietis, veftra (rUfitia eva- 

r mwl&trA r cin t Back titer trsStrigkcit fol^trkeh- 

m gajtiiJia. pjric, kabet dalorcm, quia 

r/rrwtde. ji. E:k ll'-t* Vbcn fe gtbtmrtttfa h*t ft trMttngkcitide* 

sGl9 Si ptffjjrf Ti "mauottpf [z¥tjfjicviCei 
fe ••- (|uum aurem genueric puerum, msininic 

I kimmenl I'k'tnf: tbtr gtlihrcn h*t du Kind, denckct fe 

:od eiuicar. Mfluaen i* 

■Mir JM iflfe M*f'f} $'>(* d-r frtiv Jr \m 

■ «lTc|cn. '..'■. Et v«* bibcti* igimr qui4? bub c trtflituw. 

ftUkrtmtfl. oAbct nun tJBtftkkfi 

4c ttftrum cor giiulcbtt & frfftrl 

. i**A, foe' rffrr frfm, fiftrftfl 

^,n»/rw4fe^» r tt. md M dtnfdkxgm 

KILL • ' 

J\ * * X upta*. E VAKGELIUM 

jj/Xf^rt QT/C I/X6 £Jto7JJff»/6 *4fr. AfCLU't ctfzUv | /iya 

■ v non mc rogabitis QUtcqutHL Amen, amen, di:o 

T*rt trcdttjbr wicb frageu utebtes. rfArlieb t Mjir/icb, ick fc 

. ^oxi ir tU1t*f)l HP caaojf. Li.tz* u,x ctoyaU^ oj , 
quxcunq; pctieriiis a Parre meo in meo nomine, dab i 
fl/jbr etii* , Merdetdew I' a m meini Aka»r,/t? Wir^n 

£; 'tu.£ aoli one ^viauje *£h c* nS /*« 01 

Ufa nunc non peiiftis quicquam in meo nomine: 
24. Btflbtr h*ktjhr gebtten mcbtes in mcintm Kame* : b 

&: accipieti*, ut veftrum gaudium fit perfcclum. 
foiverdei jr ncbrmn^M titer frettdc fey tu'.Ur.Kommc 

Jefs* per MJS0&W vuiv if ^A^ifXicag* afitS \}X*t*\ 't*&, on 
proicrbi^. bquutus fum vobis per provcrbia : t Vcnict 

I •"'•<* £. W< vi j*r<i/ Zfl eMC ^ ^ urc ^ 3 Sprtibtfor Aber es komtr.et die zat, 4m i 

i!:iS 'iJl h%y>r x 7* iulf C9 m&ipltUSy *pa 
jam lo^uar robis per provcrbia, 

erde nut eucb dnrch Spru 1 : Sondef m em b frry ber/uu 

yi>Z) WCt W zvaLT'o;. £? El dttcifri T>! ifftfl<e «<^ 
titbo de into Pit!*, In illo die 

4gr« ton mttntm Titer. 26' An demfclkige* T*{* Vford 

nS fza itif^/Si* k& * Aiy« ua7>, en iya; ttf s\. , 
rv.eo nomine: 6c BOO dico vobis, iod ego Pa:: 

';*r*» Nsmtm: Vnd ub f**e nicbt euzh , W*# rcii 4a 

Pm$*rJti ~" 9 H*ti*9* & Aviig $ W.x.Trf <£« ' if> 

i rogacur Ipfe en : m P.uer lOltl 

HUkilttm Dcmer r V*ttr h*t litb rue*, dM 

rentes p~ ' 

rot me am.*' & quod e* 

lie ; $*d gUmbrt, eUe ub f»* 

/ r. ; p Tntfji W sa't(:( ti KSH 9* f * 

! xiv, - Pat: ft 

4m[4x£ewlft, J$. Ub km **4gf**£mFcm I'ster, 9nd kommfn 1 

K I OH A snis Caf. XVI. ?T4 

-■r.dum, & pwCdfcof ad 

& \<yx<nf cuxi! air*/ * 1W1 *'<* '^ ; :! •' 

tint c i ' difupuii, Ecce> nunc loqueris 

tjkmfiim ]"»£«(, Sitae, nu rtdrflu 

■ W»*. W **>«£ »^«f*»xr ZUQlfllcB. 5> KVf olfcLfjffj 

nee provcrbium. Nunc feimus 

r W1 -cfttibi ut quis te rogct : per tW 

- •Hifti sMtdmt, tndbtdarft Aujem.tr.dt dicbfrjfii Dtrumk 

quod a Df >. J^Tm Ttfpondit f ipuUs fore, 

'n',£Mamsm*jx£fii h:ji 9cm t'.t:e>. ji. J- sniWortct ut tUum de- 

+ K — • y % fer.tnt. 

'Slid* tgwnu (*)£?, vgj vvy IajjAu- 

tempus, 3c jam rc- 

ft kemmee ditStundc^ndifl fchun kim- 

fingu!i>qiiifq; ad fuoi, meq; folura 

*:d non fund fo na Pater tft mecurru*. 

'p voir, iyd l^jf/l c# 1^49* etfjfltv' c# 

I bb| ut lubjins in me pacem : in 

» kti# kk pndt mt twtbj Ja >". m w.:r Frtcde : Im 

j +>k\k tyr^n, iyai itf'jctjiy* 

i-3 hibeb til opprefuonern . fed con lice, r« > tici 

A* *"/'/: ^^ feid ^t reft •'>riirrri. ■ - 

A' kkk I - C APVl HrxnGtiirtn 

CAPVT XVII. 

Hxc lnqmituscft Jefus, tbc fuftufil • ..ilos 

i. SoUbes reeut J :m ' !!, » ^*^ ^tib A "ff P' K! J*{tn 

i« caelum, fc dixit, tirttt) ii venit, glorifu i 

rMTM&f*J , m , ml> f„j £„<!,, Vxtr, die Stur.de $ hit, dm d ■. 

Mi a fa. *** *T'» 'V* Kcq ra o t|0( a: 77. Z^ka'J^i lo+KA 

«m, lit & tuus tiiiiis glorificct tc. Si. Jifti 

4 anch dttn Sabn ftrklekre did. 2. Gleicbffk dttgtbi 

j oh .Litem in om«em cirnem, ut auotqupf dedi 

»wc£f forr *.. 7 fA, tuff&UAUtndieduj' \ a it 

I *f*r»x aci'TBT^ au'iarj:? na&tf. ft Ai»7i; <?£ c^i» >j a 
f ;U » ijs jcicnum vitain. rnt 

* . El /». J. i^* Btfy* l*» 

cognofcjnt .n, e: cju( 

irkenrcn, £u du Allen %%*brrr 6 - .»* gtfAt.tbtf 

Chriftuw. * i te flip 

— , « iiSxiiv^ uu, ivX mi. t ?. ft K<ry t 

»t n. iic igitti' 

txrftt , d*€ dny£t6tnbA]t mtt) d* tc* um. J. % 7nd r 

fJLt OV VA7I4 W**# ClCUtTV TH 0' J . -'J JT " 

•a io« la Piter jpnd ItOltti] qtum h 

re »;/. 6 <*'* /'.tfrr key dir jtilfi m irhett, dis :cb h+ 

pri^'imi hie n-.tm^m •xiftefft. Mji 

•«j« ire rVV* f^4T. ^. hbbttreJjentAbntAtinm Hdbmfi Johaknis Cap. XVII. 3ij 

.. b#», ^uoi u.iifti mihileU&ose mundo, ( tui eranr, 6c 

d* dMgt£tbe»bs/l mur f«« <&r r^Wr, (DttnWdrtn fitful 

ex ; 4c ;nt tuum fcr nonem. Nunc 

l?'fben % ) t*d fit bAbenbtbdlten deme Wert. /. A'/rw 

*** **»S» ««* * % p*h **& c* |w« s> o2i 

dediftl mihi, abs ic funr. Quia 

dm uliti, Hm du gtrebem bdfi mtr, 9om dtr fey, $.l)c* n 

'cf. tumif r&f *2>7dt iXtc 
mihi, d:Ji e-is : 4c ipli 

, nbc icb £egebin)hn : Vnd fit b.xbem mi- 

%$4 %y»2mts a- Jlf sro^t r* , ^ 

Ac :rc, quod ex a k, 6c 

««f « rtr.ntm tidrbifftig, dm icb dtugtgAnfen bin %qu dir, 9nd 

- cv fit >CTf<rHA*4, & £y« i^utrJ <arS< ewrdy- Or.it pn 
(Vi. Ego r»go pr» cts : Apofiilx 

. dm mitb gtftnt hdfi. •, Icb kit it r fit: /- 

~*x ipornSj a>Kcc *£ c*9 oioj.^^ uoi t on 

rogo, l-i pro ijsquof dedifti mihi, quia 

r dic,dte d*t g'gcbcm b.xft mir, 1 U 

iZKsu 7TKv & -wt i cL y isr atc } yjy tx oh, iu 

Ec «o*« a nifi, fum nu, & ttia, men funr, 

*^ diet %t.n mtm if, d.-u tfi detrt, $nd Mm dtin tfi, im ift < />;> 

J* 0LU7 ftK^' HfAi chc in c ru», 

• fllAl non jam in rr.unJo, 

'A** m jbnc*. ii. Fn, lib bimwh '*t mtlir in dtr VKelt-, 

>. u£\ tsfii ci* Ayti 

mimdo, e\ ego ad tc : Sandle 

find m dtr komme '.tiligtr 

'X9 tWTdl Ot TT± 7X 0>OfS<s I , « d UVJ.% fJLCi, 

cot pir tuum no.ncn, cjios d-tlifli mihi, 

/r m *t> t 'i bfdmen, die dk^tgtbtn b.tfl 

hikkk s im» EVANGILIUM 

'tict dnv ft, K&Qxs *i.uff?» 3? O/f ffyuii/ jiffr' *U 

ut fun unum, EcnC k nos. Cjbi eflera cum eis it 

i*t fie fern ernes, g'nckWic H J J. DieMei! icbv9j* kej jbn 

^••V#- xs'^f 6 *, •«•#¥• «y« tariff C* tJ <rs iroApZr, *; 

rMM rrW9 munio, fervabam ego cos tuo nomine: quos dedifti 

*rr*.', «? .1" Wi #r£/r//- fVir jfr pw iitmrm Kdbtnetr. Die V* jr/r 

mihi, e?o cuftodiri, «c nemo ex perijt, 

w/r, 4* itfii * £ kctttret, Sni if kemtr to* jbntn terUbrem, •*» 

perdirionis film M fcHptnfl compleretur. 

ttrlohr*, Kind, dm Si Scbnffe nfuUetKurde. IJ. Nm * 

ycn'io ad te, & loquor hxc in mundo, ut 

komme ub zn Mr, Hi rede folckes m in Welt, *ufim^ 

«; ajumg iii iplw -Am X*P9* vtztK^v^lw. i'fy* 
in fcmetipfis nieum gaudium implctum. 

dil, Ctl tuum fcrmonem, fc mundus odio habuic eos, 

r x^«» /*«■ **■ *■*■ ^ Me ynlt *"&' * 

cU *m CM rJ wtux, itfStfc iyi gkx Au x i ex -rt/ wVpt 

non funt ex mundo, ficoi * ego non (una ex mun 

fiejinimebt for* der I '#V.V, Mr *» 4«^ kl mcit km *e» - 

Non rogi * tolUs ^ mundo, fed 

15. Kuktbittt t.b duiunehme^ft Un in Wilt, finder* i* m ** 

J* Off «0Ttff Of* V •Mfji *^ WOK*? *irp)ti 

f ? cos I an! Non Dim wun 

rf yf /r fo» *■ ^*//. '^. »-//& ^m 

i>i cix N^ wfc tV xfVfi*. fcA^iam «irVj cf 

•go non fum ex mundo. Sanclifica cos 

tf b mtbt km Un in fVflt. I*. «»%• /f « Jo \'is Cap. XVII. ;i< 

fcrmo eft Ycritas. Sicut mififti 

. /)«* r/'#r/ ift dit rV Arbeit. //. GUichWie dm gefsnt bdfi 

) mifi e«s in mundura. 

xu;'on0 • ic fie in die P'l'elt. 

:"*V73F VJZ7fg CO/TU9, IvCt, v#4 UJUTtl fa*- ? r fi f 9rM 

eii, ut & ipfi fa act, i- ^o 

mtf£ Mitffd.u ditch fie gtbei- U } (f 

v . * . IcrL/n mim 

a autcm rogo tantum pro cis, 

7#. /c£ rf^r £///* r.icbt dliein fur fie, "' 

mi 2^ cum** <fd teyx «c ifA.e* 
itbtifimt per eorurn fermoncm in mtJ* 
*s*t*r die. /• gUmbenirerdtndurcbjbr Wort an mkh. 

M unu ficut tvi Pater in me, & ego i* 

i ernes, gleuh the du Vater in mir t 9nd lib in 

* fjulf </ 'xnf* ivct o YSffj,©* 7nciv<rif 
■ nobis ununi fint : ut mund'u credit 

vb fe m 9m cims fiem : Auffd.udte Welt g'.eube 

VffftAtff. 5? Ka/ iyu diiuyg. cujjzlq tLtj Sctx* 

Et eg dedi eis gloriam 

bshejf. Vnd tcb bdbe gegeben jl>r.en die Hcrrtigkmt 

M Tint tinum, ficut & nos unum fumus. 
r» hsfl mir : tUt fU ftim ems, gUicb the Wir t- fiem. 

\ me, ut p:rfecYi fint in unu , 

• tmddm IP mrr, d*fr d*4 fiei»!lenk$mmen (cm im etnej, 

cot- q. t od tume rm:ifti, It. dilexifti 

*«/, dm dm mub geftnt b*Jf } $nd itebeji ■m sme 
E V A N G E L I U M 

co*, :uc diicxirti me. Pater, cupie tit ubi 

gUicb Wie du ke'otft nttcb. 2+. Vjiier, icb ivtl du $U 

(am, & mccum fint, cjuos dedifti mrhi : ut 

bey mir feirty die .. ■* b.ijt mtr : Dm pe 

Bmt left* _j * • r v r N ^ v *fc ' ♦/ 

7 - rbjjt'jLjjj tujj o trout y? idjLKax uou on wpccxiciug ut b» 

pro omnibus ... .7 , ,.-. ... 

'., iha» riu-an glonam cjaaoi dcdifti mini, ^nia dilexilti me c 

mriM #- I die dugtgebe b.ijl mtr } dendn b*fl gel; ebtt m: 

i^v'.Ss/; TV yjrua. &&[y.cai ?rx7t* y jc i ysTfj^M 

ja&a fundamenta mundi. Juftj Purer, lunuius hi 

gegrnndet ^mrd die VV; . Gerecbter Pater, die VI 

iyvu *?• \ym it tytxv *r, ^ am tywou*, on cu 

cognovit re: ego autem cognori te, lc ij cognovenm: . 

nubt ditb : Ieb aber kenne dicb, tnddicje erkennen, dmjHk 

)«rf<rjiAjCf« &K*f iy>u)£/<FN, ewTiig trti 7» or?, 
mi' lit motum f#ci ei> tu«m nomcoi i 

»r bxjt. 24. Vnd Lb kthjlmhundt getb/ten deirttn 

notu.n facians: ut cliaritas, qui dilexilti wit, fii ■ 

V . . / bunt ti wm: Aujfd,u dtc Liebe , d*rmt dn Utbejl web, fy ;« 

y lyu cm clutH;. 
& ego in ipfis. 

i V' m jl 

cAPvr xv in 

7 -ilt §mm ' I "'Auiai «**" • Iii^5f «^>jA5f wr rile; cut W 

Wxc «juuna dixiflet JcUn egreflus eft cutn fuis d 

frrmtem-t i. I'a n.ibesgeredet b*ttejefu4 gtemger bintm mit feint* 

trans tvrremcat Ccdrom, • ubi erai horrui, 

Her den Ettb Kidrw , tU t*4rcmCJAr:c t m J oh Ca?. XV III. 317 

lc ii aut;m ^m pr.»oebat cum, 

r J fa ]**m &•<' **r ^tviak jbn, 

rjM 1*' 7»-n»' tfl o 1*it*( fuunzJ>1 'rr^uHig 6k c i 

locum, p js ■veotrit fre«qu„ntcr' illuc CUM 

sack dm Ort, ditm m ferfamUt ficb §jft Ufi mit 

t/**'J~ fc*0 tr \H9H6 *>**'+* t&£ cnri0«v, %, J a '« dux 

iu Judas ergo qopmaccepiftt I 'm, & 

Jmrngrrn, j. Da >■ :tn zufii.it d>. r :nd Ji-ixor; 

i *> . - r-> ad c.ipr 

tms & Phanfjcis minwftros, Tcnic illuc ru 

hnktnft iiftr $nd Pkanfttr -,er i kompt tr d*hin mit 

6c ar; us kaq; fcicflJ omnia 

• Hd Ljmfm, %mdmit rVAfftK. + Je/i* aIs nu er Wufit Alits 

fyx yir* ojutsv, ifctxi tnjf cwiH^ liva, Inline 

.ntCufm fc, egrefTiis dixit cis, Qnam qiuritis? 

t t X 9ta j* '', I'txgf biaAmtndjfr.uk ZHjhy^^Wen fitchctjr? 

tfyxts *0/Tr-. p , InTdv t:v Sa'vctucv, 'o IijcrJ^ Myj 

t», Jefuni N.*zaren+im. J«4ks dicic 

smfkmlm jbm, Jejuni ton XAtartth. T\ m M r -* nt 

% TFUia ecu TIF, *tp;::H n£f 

<jui prodebat cum, fubat ic 

JudAt nber dcr ttrrittk jtm, fi:md A.vUt 

ft ■-: '* nmitii iirnv^'ir. r/yj h>- , "Xrr'r}^:? ; i' ~ r r 

Jit II I «■ • L . * Jffld Cl/i 

** d i ago h iMcnnu t ' p . 

■* '• -'•' "*]'p«tit)k»mftrjch t Lb ., HijtktB ft 9U kn&Jsd 

taw, ft l7tr£unj<nv df twrtg 7izi' t:r 
m.Acea^cnjm h Kogatit trg« coa U«- ." 

-». D*fi»ptm ft Ah*- 

" Jcfum aaienwm. 

T(P /mkeijkrf a$ *. ftntclxn, }</„* Un NszAr 
E V A N T C 1 L I U M 
' fe'o U<r*t 1>*iX(J% **m vfuv, 'in lyd ftp*' *j 

us refpondit, Dixi vobi?, quod tgo • 

/. ~s dntttertct, Icb b*bs gtfat euch, «Lu icbs fo 

■Ulttitii n finite hos abirs. lit compter 

j frr rxicb, fb Ufet diffe gtbn. p. A*ff d*s erfuUet iverdt 4m '< 

it 77 chc ^TrdoXiasc e£ tlxmlv iiiveb y ig c 

^ncm i Kon pcrdidi «x ijs quenquaui, quo* 

Htkkiii ; b/%be tcriobrcn der kft ' die du j#j r * L 

' mihi. QiiumbabsrttaucemS.moo PctntS gladium, 

the a. mtr ^ l%% DfihAttt \on Petrttt tin bcbvrerdt, 

tUJ-riwyK&l iTCUCt Tit tl CVptflt'tOdl UteVy K& >5TIX9 
tern, fcrijt Pontificis fcrvum, 6c abl 

it, 9*d fcbiur »*<b det IlobtnprteJlcrtKmtcht, $nd bttb jb> 

7f iilCbt 7* tftttft rr £i cvOf& tJ ^Am Ma/ 
dcx'ram guriculam. Brat autcm nomca CervO Maflfcn 

rfcfftT 0£r, P«i */>/ iff A'»a^ A/4Jkk 

Dial «rgo Jcfus Petro, Immittc tuu:n gladium 

j;. Da Jpmb Jejiu ZB Petr: Stecke dtm Scb\uril i - 

tagilMHk An nr» bibam >*>d mihi di 

S<^/*>. Soiubn.cbttrincktn dtm Keith d<* mir ^tbl bst « 

ft /> Col VU & ^nruis & 

.f trndderObirhtupimArt, %nd dk 

AdJm ' jrf, ufcuur mmfr «Ctr Tor i^cSr, *w i «?*«•• 

corum omprchcndcniBt «*• 6c vmx 

^ #r nabmtn ]<J'«, *»d l**d" 

fit* ^i&}4Pcwu9*tZnfm&g A»f«#' ( ?r ? 

nam ad Annam, (tnt 
i y rUfmmtfm jbm s*fs«jl z» *****> {d;r»*r /*- J CHASSIS CA?. XVIII. Ht 

tx W ciuujIw ^C£"?' >' **.) 5? Hr Si 

a Foacir :.) Iratauttm 

±» -•**> tf**Jur da Hikepriefin Hm.) 14. flj Hm dbcr ' 

C, x .; \uocu:i; jvttCtfAft#r4fc "cL wptyi^ei ivd £*iphdi 

a n dedrrat, qtni eoafcrrat ununi Pt-nttftx. 

€* m, dn dtm Jmdtn a Here fur, <Lu em 

>ri pro P©r- Simoa Petrus aute troducitur 

rmJ>£fbmtbf fur tUt FiUk. . Simon Ptirtu sbe? in auUpl* 

f^ HM & ;i difcipulus. Illc vera difcipulus * L i 

I i MMb t ir . m Atdtr Junker. Derfclbt J un Z :r 

8c Gnuliotroijl cum Jefu in Pon- - 

tbfwprtffftt iik*xt t vnd jieng bine'm mit Jefu in da //#- 

& *0 Si Uvtf{^»\iipiKH ifcb) <zr&g rjj jvsot* 
Petrus autem ftabit foris ad oftium. 

dbf. ii,F<tru4 aitr fund tUrtufin fur dcr T'bmr. 

* i pjtJtTK; 'e< to) *ft& ( (* '/»*$*{ *9% K& 

difcipulus qui Pontiilci nocus crat, & 

*r dtr dtn H$henpriefer lxk.Mil %9*T$*d 

&: introd Pctrum. " Dixit ergo 

mu iff Tbrnbrntrrimfad fubrtU bim'm Pttrnm. /-. D*$rMcb die 

" ' f«, mI( ^ « uv (ic T*r* t/ *f« ^, riw 

Pecro, Nonn: &: c* tu ex iflius ko- M ^ „ •/», 

dte ■-, Part, BiJfdtKbmtcbt duetner ditfts Utn- J( g^_. 

M If®- M^tf, QOC ftp*. 5? ElffJtfffNP Siflt"n->- 
dixit, Kon fum. Stabant autem 

Jfm<b t Ubbimsmcbt. //. lis Jlundtn a. 

congefTcrant prutut, quia erat fr- 
:m Udb*tttni<mA >tt tm UiftftBt dtn U I .///, LIU j \ W E V A N G E i I U ?i 

yyy i^ffii iu'i 3 /J. i TH*tf& /J £• f Vic ^fr' <*/xt 
4c ca'erscitbanc fe. ?etr»* aiuent crit k flan* cum 

• A. Pffrm sbtr fund brj jkn 

Ctt^'m • -us fe. Fontifexergo tfUqrYOgatii Jtfur 

|4 '* /^" V* Abir dtr :fl*r fidget 

' *>rtt T+f xaVfc/y, **, urgi airif iig bio.*}** & 
* r diuipulis, |r <k if JodrioaZ 

* * ftme ^tr, 9nd $mb j. Lthrt, 20, 1 

refr ndit ei : 1 loquuius fum ap mu 

AKCrrorm ikm$i /.<r ktbt gcrcdct fur dt\ 

focfcl temper in ^a, 6c in Tern lo, c] 

h*berel;hre£ Jtiie %tk :* .L-r tndtndr /el, <U 

a I 1 wtavjf rtcf > ^ fAaAiyflK feMtv C* x 

comeniunt, & Uxpuittis film nilul in 1 
Juj tmmmi ammtm&. it nuhus tm $t*far& 

; ui ; >0TJJ»K 05V cLKr,X9^iy Tl til 

iruermg-.is me ? • uiterrngi I qui auaicn 

fivgeflii mich tUruv.b? fr.i^e aArumb die, die gehirct hdben&A* kt^M 

Ihfflf P »~ cbUTz, w p ***< • \ittr^ a %\ -r, ft Taav 7a» Ji 

1 '*" ipfi> : ccc8, hi fount, qiue ego dixenm. Ha 

^Aarri C ihnen: :gt b*be. 1 2. S§Uku 

A* tffiPlr.* ^ », . * r f 

ruci.xifl'et, J mu ex minmrii unui qui aftakac 
rr , gab dtr Vumtr t dtt djtbey ft *nnJm 

• aBlj PMIttfici ? 

k. 1 b t tnd$**ib t b*UtfHAlf9 s*rttort€* dtm lh> tnpn rftff I 

3&ri«£Al «^' * ixiXjai v«S(i f^i^-^jifV&T 

, .1 fum B lM } ^ 

4»*. dAKHbgcTtM 9>. ffbMctfeu dm ft; joHA sk t s Cap. XVIIL it? 

De mc^ C Annas erg« miftrat 

ti u Ciiplum. ) Simon Pe- ■ r ** #> ' ^ 

CMipbM.) *j, fan a^/mr***^ 

^ ; ;, jj }t*t&i»oufr®*. ***** *' *t*U m Mn Ktfium. 

i Jtxeca ftaba*, 4c calcfacicbat fc Dixerunt erg» ei : Xonne fc 
im*d, 9vd tvArmtt fib. DAJjrrMbenfizujbm : aVi/f wra- 

I c it it, 6c dixir, Mo* 

i% f -tr J±»ier? Er terlcugntt jberindftrAcb, hh 

Dvireiquidam ex Pontifrcu ferv C'^tutu* 

u «.»••/. H.Sfrukt tmtr dtS lUkenpra fieri Knecbte, ei* fefrcndiir 

71 imF >^rfK5"yc*, orx, h^gp tya> <n cv ttS 
»cjjat Prtroa .ulant abfciderat, Nonne tidi ego te in 

mm fttrm dm Our *hge batten hatte y S.ibe mint tckdicbtm 

■ n « a • It trow r.fr 

ja?it ergo i'etrus nirtui, oc ftatun 

t*t Petrut 
'fen Srp torn 9 t*. Da ..-rUutntt Pctriu dbirmthlfind dlsbald *. .» 

Chrtpum* 

11 a. ■*. *a. & A>*jir *r icy Ijjt*# ><7r8 rV Kx'iiQm 

Duoont erg« Isfura a C*ipha ^ CttphAj 

«: d* \U • jj. Dsfmtm fu Jejam Un Cm\ ** ****** 

ft V • ^ /> • V <&dWffl*% 

n '. n* 01 ttXjux* hjli ouwrn Croc ftff>}\Jz» «j 7? 

>rij:n. Erai «'ir-m inane: Ac ipli nor. introierunt m 

I iai luVAtm. I y*J fie gunmen nicbt m 4m 

■<> a*>aV \p* 1* Ua^cu Qayvenr. 

— pol'u:rerm:r, fed uc Pafcha r.-nrur. 

Mmjdmjumuk:9mr( n, Sonderm 'rn eflen moibtetK 

Pal- id MM f' d dix im 

9%Usm <m » berAm, %n4 jf>rAii>, YWaM 

Lilt s 4^iT» 
FVASGKLTUM 

^ttl/;,^ ? -;«i *^ >», r f/7X* X4(%Ll<X* tUTi*4 Z* 3UTZ 

dxoi, Ac X: jt Ego i nullum -n ■ eo. 

4 tndftritht zi4jb> :n . i»£ /i*ir fat ScbuU a* ;«-• 

m P*f* M »i l*i ut dt mitt am * b'u until 

Aban<M$.n-]f.J*r t.tad ■(, ei-.i kit Uf gtbt ■> (mm Aaf 

fitrw: IhJ+m Xi^- a . j • _■ . ? >JZ/ ^ 1^1* 7*V fi*77> i* f% 

J tf.'rf, Pafcha : Vultiwie <> dim ream ois Regem 

Ojterm: VI ■ h 9**eb J** A. | 4r 

icuu.fi tL*B*&t#**t9 ** 7nt?iv Tablet, ; ■;.» I , 
dxoru • C am»veruTU autcm nil 'its, die mes, N#n 

^? yv. DtjcortjtH fii IMr slltfiimptfr 

i.u Barrabam. Hie Barrabas ?cr5 Mil lair 

fr/idir B»rz*$AW» BArr*b*4 *btr MjF rtnMitdtr, 

CAPVT XIX. 

t Attn W I I ^On *v €A*£c* o nj>.aT^ 7JF lyrSr, jfof i*<*<~ 
/viw /.«£*/- I r unc cr go acceptdai Pratwt Jcfurw, lagelbni 

El imilites plcx.im coronaoi « fpil 

. 1. f«V <//# Kryc£t4knechte fl«c*ttn t:r;*kr*mt it" J 1 I 

fucrjnt ejui ca^ &: lircumdcderUAl cum Purpi.ro p-> 

ten Li *sff \.n lit: ft t %nd ligtm \ em Purfm A 

ft k.xf f/> f ;ir, X*?{l 7*!V I | (£&n\iC;' W * 

Ave Jti.Jjeo: Htl 

*'a. ti^a Tilaru* rurfum J 

A'i J'fft 
* 79? 


X4 OV 


cor 


i & 
m 


i\* ''t 


>. .'f, 


f«i 


a>7i. 


i#; 


£* * 
tut 

Mill Cat. XIX. 321 

• f»/ir 

is vobtj, uc cognofcaris,quod in- * 
■kef ukfi ■ bcrtm 1 dMjrtrkcrj»et,dA4 icbjtn- 

ergo Jefiii foras, 
/• Aifi gitng s her am , 

purpureum pallium. Ec 

P*77*r A'W. Vnd 

ft On tf* o^ny ttdo* 

•urn ergo cum vidiflcnt £a*f bomt* 

f *t> clamavcrum, dicentes, Cru- 

tmgdu Duntty febrtytn ft, 9»dj}rs<btrt, Crtutzi- 

$ riiAai^ ? y; ctUTtig, AaQtlt Lp&s ecu lip 
d: cis, Accipirc vos cum 

g firubi zuj t A tbm t ; 1 m J or j bn 

crimen in eo. 
it febutd dn jbm. 

m • ' ft / \ 

">Xt%i *XTiX*L7rt* HUTU, Hp Jjfj VOfXtV, Ygs yp 

rti habcraus legem, & fi-cundiun 

. I . i 

, -.71 1*0 79* $j esxcAiiff* U4 
noUmn debet mori, quia f c filium , i udjorum ^ 

fa erfitrbtw, dtn tr bstfcbftlbft zU SohnGcuts contm C 

4on It n. 747i» rov A9^«9 if* pot? / 4 fi 

mcrgo Kin nc f.rmoncm au : 

■ •tOj }f *wAi? «c to irCculvyw, 

ingrcttuieft rut prstoriam, 

ffthm*<kmti'. j, Vrndgitnghmtin Kidtr m dm RubibsHif 

M m m m ^ 
*< tiffin* ** -3<fi» * , iUl *& r ®. «,T?,0«X.X ? 

dedit refponfum. ***«'-* *">*"* J 

la*.* <** .#« •*» .^pieteemte cruafigend,, ft 

mitmi r? vv t W»«> M „* fc . x 5s *r,«afy, <**«*« 

^ a W*ate abfoltendil " Ant iiorM, D» h*4 

^ T S K*M<«eA "" pilaws ergo n unc yfW 
horct J 


Johannis Cap. XIX. 322 

n loco qui dicitur Lithoftrotos, Hebraic^ Gabbatha_>. 

; der Stete die da beifi Hochpflafter, auff Ebreifch aber Gabbatba. 

r: lutcm parafceve Pafchae, quafi vero fexta hora : & elicit 

I 'bar Jtber der Ruflag in Oft em, 9mb die Jecbfie Stundex Vnd erjpricht 

<icusi$, l£e vfxtov (ictoihev$* £ Oi ae CMppv^otoiWy 
luAxxs, Ecce vefter Rex. Illi clamaverunt, 

»d Judex, Sitbet eU/ ifi etfer Konig. 15. Sie aber fchreyen, 

tolle, crucifige eum : Dicit Pilnus eis, cruci- 

fgmit dem,Creutzigc jbn : Spricht Pilatus zu jhne, Sol icb Creu- 

\ • ~ n f \ * f*> * ' » ' * I n d>s? Cjefa- 

TGf'vuuvfiatnXettj Ol >#£*{«$ ^7reK^/^on/j 7 QPc rem regent* 

▼cftrum Regem ? Principes Sacerdotum refponderunt, N r on fuum fat en-* 

ettern Konig? Hie Hobenpritfter antWorten, VVir tur % 

p&aiXi&t « fttj KcuMcty* %> Ton ciiv vmpt&WKCV 
Regem, nifi Caefarem. Tunc ergo tradidit 

.- kanen Konig, den den Key fer. 16 . Da tberantWortet t r 

v\f alums, mo, pwfxQvi. UagihetZov $1 T h lya-iv vjif Pilatus trd ~ 

illis, ut crucifigeretur. Accepcrunt autcm Iefum & dtt h f unL * 

J datergecreutzigetWurde. Sie nabmen aber Jefum 9nd Iud * k ' C ™~ 

7 >*}**. & Kflf dct^oov cu!>rf m fw&y, ifyxfy ^ *&«*»*. 
Atq; is bajulans fuam crucem, venit in 

nbin. ij.Vnder trug fem Creutz, 9nd gieng hinawt zht 

H » cum qui dicitur Calvari*, Hebraicc v Golgatha->. 

die da hetji die Scbedelftet, Seiche heifi auff Ebreifch Golgatha. 

<**i**>m* ^j^ Vi ^ ^ gT , a ^T J> ^g cif7i5> w Crucifctur 
:rucifixcrunt cum, & cum co duos alios hinc Sc cum duo bus 

UdaCreuteigten fejhn, 9nd m« jhm ztteen andere zu bey den latronibm. 

Jefum autcm medium. PUatus autem fcr pfit 6c 

'/ J<f«m *bcr mitten ein. ip . PiUtus aber febreib em 

Mm mm z TiTtev, 


Evan gelium 

tirulum, 6c pofuit fu-; crucem : cf.it autem flriptum, 

Vbtrfcbriftfridfetzte fie tuff dasCr tut z : Vmd itur gefcLnebm, 

iHa?&pai(&*iW9 Ixieuuv (ieunr\v~c t ft Ix-ny &> -np • 
litu.ui ct'.i- . ^ 

- Xazarer. Judrorum Rex. Hunc ergo t 

^ ' ' ton XjZ4ri. der J:. den :g. :c. Dtcft W 

ctityy&juv \ tz*v luacu.-v* en o to7j@* rv iyji <; 

geruiU multi JuJxorum : quia locus erat j 

fie/in tie I Jkden : Dexn die St e tit *\Ar m£J t 

ci\it.ucrn, ubi J^fus crucifixus erat. Et crac fcrip; 

der St.; Jr, ...j I £rcr Vnd 4S%$*r g< 

Il.b:.?:.e, 6c Gr-r.e, 6c L j t i : c. Diccbant ergo PriiKiti 

suJfEbreifcbetGrtcchij^hc^ e frrjehe. 21. Dajprnchen die H$b 

ccriotii Judjc^rum PilfttO, Ne fail mm 

(\ 1 quod iflc leritj fum ImUon.m R^ 

fop4tf rr gefrt bibe, hh btn der Juden >ig. 

& C * 

pfi, 

j j. urn imbMubgr 

^. \ct£o, eamS-nt 

cum cnicifixtffcnt Icfum, acccpci 

' jni • ,ri 

r • . j • .'esknubteemtbc 

tuni;am. a 

Dtf L«* **tr rr*r r,;^ , , ' » •*<»*> J I! A X VI 8 C A P. X I X. 32 J 

1 inter fe, hndaaius cam, 

Ar.-A. .w. D.tft*ucbe*fii intr-n ander, L*ffetwtts nicht zutbeili de, Zrjr '*" 

fortumur, cujus futura lir. lit implcretur 

Am Ar— i ^'rw, **' tr /?« /a#. jiuffdM erfulUt fourdt 

b>lHJLl{JLCU*ii ftX VC \yLXT\CL ffll&tft 

D.I K-rrivcrunc n Tcftimcnta libi, 

ft, Lt ~a .;*.', fir £4 m guktiltt *>■.:>;: Klcider $r:ter Jicb^ 

•s\jf xXv&v TCf px \t(*Urfiiv m tcjutt6 fx9jo if 

^Hir forrcm fuper mcam veftem : Et hxc quidem 

* t du Lop mrin Rock : Solcbes 

aatM : Xf, & Eip)Ke<uza? at 7TtZfijc> 7zJ gwupa Tif 

Stabanc aueem juxta cruccm Mart* mm- 

Krugeikmtcbn. rj, bijtund aber bey dem Creutze tcr & ali * 

v . f - \ fv#4v^^s ' fnulieresAd^ 

wr* w tart! in fifjTfog rj *d **(£>}, Mct^ccp„ Us cru ^ 

fc ejus matris furor, Maria Ci cbrifii. 

Mutter, $nd Mutter Schvwejier, Mtri* 

t KA*9V, >>Jh slaty* >? Met'/fcthtittj. 35 iJW if 

Zuyfix, Ac m Magdalene. Quurn vidiflfer erga 

4*jkmVrno t %rul M*n* MdgdulenM. x6. l).i>.ufdbe 

py.* *<U r:v ugfyiiiw 7moe<rc*)7* 'cv t/Ccttx, hiyi 

be didipulum aftantcm quern diligcbat, dicit 

• fnm Mutter, trtd den Junger dabey {leben, den er lieb hatte } ]pricbt ep 

U. J5E*7M Xiyi raf Commend* 

Dim fi Deindcdicit mdtrem Io>- 

fiebt ddi tfi dein Sobn. 27. D.imjehjj>rtcht er zu bdtmi dtfti- 

ex ilia fori recepit 

rk dm // dome Mutter. Vml Urn to SMtmdtsm >^»i 

ia. 5> Mini rsn «}lc i \%wijt % 

P«»Iui dorn-jm fiurn. '^ca cum fciret Icfus, 

x» fitb. If DjtrH.t Aii $;„ji e j e j !l4t 

M m ?/i )n 3 en. E V A K G E L I U M 

"' '• quod jam omn pcrfecla eftcnt, ut fcripiura per- 

Dm fchon sUes toUcnbmcbt titr, d* die Scbrifi 

Sicio. Polkum cnt igitur illic xas plenum ac, 

mubDurjlct. sy.Dajlund em Ge/ej? Sell Effigil Sie 

implcvcrunc fpongiam accto, 4: circumpofuam hyflfoj: it 

'ten esnen Sebbtam m 9nd Ugtenjbntmb fni* 

w*y<&v &/J7X tzS szy&A* 3> o/i if o ifjcac. TO G£(^ ^ 

vcrtinc ejus ori. Quum ergo Iefus acetuma:- 

(en es jhm da zum Mande. $o. Da nu J e f** den 

ConfummA^^ 9 * *** TiThKefztf* yjs k^Ipol; tvjj Kt$*blw t intqihi 
tigncft. Tcr, dixit : Confumma